واژگان مدیریت6


حال و هوای سازمانی ، فضای سازمانی Organizational climate اثریخشی سازمانی Organizational effectiveness ثمربخشی سازمانی ، کارآیی سازمانی Organizational efficiency هدف سازمانی Organizational goal آینه سازمانی Organizational mirror نظام سازمانی Organizational system سازمان و روشها ، تشکیلات و روشها Organization and methods (O & M) نمودار سازمانی Organization chart بالندگی سازمانی ، بهبود و توسعه سازمانی Organization development (OD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه Organization for Economic Development (OECD)  سازمان کشورهای آمریکایی Organization of American States (OAS) اوآپک Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) اوپک Organization of Petroleum Exporting Countries ساختار سازمانی ، تشکیلات سازمان Organization structure عامل اتحادیّه‌ ، سازماندهنده Organizer وظیفه سازماندهی Organizing function سازمان‌نما ، اورگانوگرام ، نمودار مسئولیتها Organogram فرد سازمانی Orgman برنامه آموزش توجیهی Orientation programme هزینه به جریان اندازی Origination fee سیستم عامل OS غیرموجود ، کالای تمام شده O/S بیشتر ، کمتر ، خسارت‌دیده OS & D نوسان ، حرکت نوسانی Oscillation سیستم عامل او اس دو OS/۲ روی پیشخوان ، در پیشخوان OTC شرط دیگر بیمه ، دیگر موادّ بیمه Other-insurance clause عارضه فردا نوبت کیست ، عارضهٔ فردا کفش چه کسی را جفت می‌کند Other-shoe syndrome پیشنهاد بالاتر دادن ، بیشتر پیشنهاد کردن Outbid حاصل ، نتیجه Outcome بازار حراجی Outcry market اعتصاب غیرقانونی Outlaw strike فقدان موجودی Out of stock هزینه پرداختی از جیب (خود فرد) ، به هزینه شخصی Out-of-pocket expense حقّ بیکاری Out-of-work benefits جایابی برای فرد اخراجی Outplace برونداد ، بازده ، ستانده Output دستگاه برونداد Output device خلأ بازده ، فاصله ستاده Output gap بازده یک شیفت ، بازده یک نوبت Output per manshift (OMS) بازده‌ها ، ستانده‌ها Outputs دلاّل غیررسمی Outside broker دانشگاه آزاد OU ابعاد خارجی ، اندازه‌های بیرونی Outside dimensions بازار غیررسمی Outside market خارجیها ، غیرخودی‌ها Outsiders رهیافت بیرون-درون Outside-inside approach منبع خارجی Out-source معوّق ، واریز نشده Outstanding فوق‌العاده خارج از مرکز Outstation allowance کاربرون‌سازمانی Outwork بیشتر ، کمتر ، خسارت‌دیده Over, short, and damaged (OS & D) هزینهٔ اضافی ، اضافه بار ، کالای اضافی ، سرک فرآورده‌های صنعتی Overage سرمایه‌ای کردن افراطی Overcapitalize دریافتی بیش از اعتبار Overdraft منقضی ، دیررسیده ، از سررسید گذشته Overdue برآورد زیادی Overestimate هزینه‌های عمومی ، هزینه‌های بالاسری Overhead جذب هزینه‌های عمومی ، سرشکن کردن هزینه‌های بالاسری Overhead absorption ساختار هزینه‌های عمومی ، تشکیلات هزینه‌های بالاسری Overhead structure بیمه زیادی ، اضافه بیمه کردن Overinsurance اضافه انتشار Overissue سند قرضهٔ مؤجّل Overlying bond گروی مشترک ، وثیقه و دهن تحت اختیار Overlying mortgage تولید اضافی Overmake تورّم استخدام ، تورّم ناشی از نیروی انسانی Overmanning کار شبانه‌روزی Overnight مزد زیاده ، زیادتر پرداخت کردن Overpayment تشویق اضافی ، اصرار بی‌مورد Overpersuade تولیدزائد ، تولید مازاد Overproduction پرداخت اضافی ، برتری جستن ، جلو افتادن Override پیش‌فروش اضافی Oversale فزونی پس‌انداز Oversaving شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی Overseas Private Investment Corporation (OPIC) مشتری اضافی Oversubscribe سهام در روی پیشخوان ، سهام خارج از بورس Over-the counter securities (OTC) فوق العاده اضافه‌کار Overtime allowance فزون‌طلبی تجاری ، تجارت افراطی Overtrading زیاد قیمت گذاشتن ، قیمت بالا Overvalue مالک Owner سهم مالک ، سرمایه ، ارزش ویژه Owner's equity مالکیّت ، حقّ مالکیّت Ownership سالانه P.a. = per annum شاخص پاشه Paasche index کارکنان فعاّل Pacers معیارگذار Pace setter ترکیب ، فشرده‌کردن Pack مجموعه ، بسته Package برنامه بسته‌ای ، برنامه مجموعه‌ای Package, program مهندسی بسته‌بندی Package engineering بیمه‌نامه مرکّب Package policies آزمون بسته‌بندی Pack test پیمان ، عهد ، قرارداد Pact سرمایه پرداخت شده Paid-in capital تغییر ظاهری Painting the bus سود و زیان P. & L. سکوی متجرّک Pallet سیستم حمل و نقل به وسیله پالت Palletized روش مصاحبه چند نفره Panel interview method سراسیمگی ، وحشت از بحران Panic اوراق قرضه ، قرارداد بادوام Paper سود صوری Paper profit پول استاندارد ، پول کاغذی رایج Paper standard سند مالکیّت کاغذی ، مدرک حق ، مالکیّت صوری Paper title کارگر غیر عضو اتحادیّه Papoose برابری ، برای نرخ اسمی واقعی Par پارادایم ، نهضت علمی ، مکتب فکری Paradigm تناقض صرفه‌جویی Paradox of thrift واردات موازی Parallel import قیمت‌گذاری موازی Parallel pricing سیستم پولی دوفلزّی موازی Parallel standard پارامتر ، متغیّر ، عامل Parameter شرکت اصلی ، شرکت مادر Parent company وضع مطلوب پارتو Pareto optimatity نرخ برابری ارز Par exchange rate تقصیر مشترک Pari delicto برابر ، یکسان Pari passu برابری Parity اصل برابری Parity principle قوانین پارکینسون Parkinson's laws قرارداد شفاهی ، قرارداد زبانی Parole contract زیان جزئی ، خسارتهای جزئی Partial loss انحصار جزئی Partial monopoly علی‌الحساب Partial payment وام مشارکتی Participating loan مدیریّت مشارکتی Participative management حقّ گروکشی خاصّ Particular lien روش آمورشی بخشی Part method مشارکت ، شرکت ، غیرسهامی ، شرکت تضامنی Partnership پاره‌وقت Part-time پاسکال Pascal اسم رمز Password اقلام معوّقه Past due items برنامه اصلاحی ، تکه برنامه Patch حقّ اختراع ، حقّ انحصاری اختراع Patent ابهام در ثبت Patent ambiguity صاحب حقّ اختراع Patentee تبادل حقّ اختراع Patent exchange تجاوز به حقّ اختراع Patent infringement اشتراک در حقّ اختراع Patent pool سبک پدرانه Paternalism روش پاترسون Paterson method مسیر Path تئوری مسیر-هدف ، نظریّه مسیر تاهدف Path-goal theory حمایت سیاسی Partonage محرکّهای خرید از یک محّل Partonage motives مذاکره جمعی نمونه یا الگو Parttern bargaining تبعیّت از مزد توافق شده Patternitis نیازمند ، فقیر ، بی‌خانمان Pauper آلت دست ، گرویی ، رهن Pawn صاحب بنگاه رهنی ، مرتهن Pawn broker ثبات و صلح بر اثر سلطه ، سلطهٔ بین‌المللی Pax پرداخت به قدر عایدی ، پرداخت به نسبت درآمد Pay as you earn (PAVE) روش بازدهی Payback method دورۀ بازدهی Payback period دریافت کننده Payee پرداخت کننده ، مؤدّی Payer مشاغل هم‌رتبه از نظر پرداخت ، رتبه پرداخت Pay grade ظرفیتّ درآمدزا Payload پرداخت بر مبنای نتایج کار Payment by results (PBR)  کسری پرداختها Payment deficit پرداخت برای حفظ اعتبار Ï»¿"Payment for honor" پیش‌پرداخت Pament in advance مازاد پرداختها Payment surplus نظام پرداخت Payment system رشوه ، حق و حساب دادن Pay off ماتریس نتایج Pay-off matrix= pay-off table دورۀ بازدهی Payoff period جدول نتایج Pay-off table رشوه ، پول چای Payola طرح بازدهی برنامه Payout plan دوره عدم افزایش حقوقها Pay pause طرح پرداختها ، نظام پرداخت Pay plan = payment system دامنهٔ پرداخت Pay range فهرست حقوق ، کلّ حقوق Payroll محرمانه نگهداشتن پرداختها Pay secrecy پرداخت بر مبنای نتایج کار PBR کامپیوتر شخصی Pc اوج ، حداکثر Peak فصل یا دوره اوج تقاضا Peak season اختلاس Peculation جریمه نقدی Pecuniary punishment فروشنده ، دوره‌گرد ، فروشنده سیّار Peddler = pedlar دسترسی به حافظه Peek کنترل چشمی سریع Peek - a - boo هدف‌گذاری اعضای همرده Peer goal- setting تثبیت کردن Peg تابلوی سنجش مهارتهای حرکتی Pegboard قیمت تثبیتی Pegging price مزد پایه Peg point قلمزن اداری Pencil pusher قیمت‌گذاری نفوذی Penetration pricing صندوق بازنشستگی Pension fund طرح بازنشستگی Pension plan کارگر ساده Peon کار برای پرداخت دین Peonage مدیر باب People plucker سرمایه‌داری مردمی People's capitalism سالانه Per annum درآمد سرانه Per capital income عوارض سرانه اتحادیّه Per capital tax پاداشهای منصفانه مطلوب Perecived equitable rewards روش درصد فروش Percentage of sales method ماندۀ موازنه با طرف دیگر حساب Per contra item به حکم دادگاه ، حکم قطعی ، حکم نهایی Per curiam روزانه Per/diem بازسازی اقتصادی اجتماعی Perestroika رقابت کامل Perfect competition بازار کامل Perfect market انحصار کامل Perfect (pure) monopoly مالکیّت کامل Perfect title عملکرد Performance ارزیابی عملکرد Performance appraisal سند اجرای کار Performance bond بودجه‌ریزی عملیّاتی ، بودجه‌بندی عملیّاتی Performance budgeting` شکاف ، عملیّاتی ، فاصله عملیّاتی Performance gap آزمون عملکرد Performance test مخاطره ، حادثه زیانبار Peril نقطه مخاطره و زیان Peril point حواله یا سفته مدّت‌دار Period bill اجاره دوره‌ای Periodic tenancy پیرامونی ، جنبی ، جانبی Peripheral تجهیزات جانبی ، دستگاههای پیرامونی Peripheral equipment کالاهای فاسد شدنی Perishable goods گواهی نادرست ، شهادت کذب Perhury مزایا ، مداخل Perks حسابهای همیشگی ، حسابهای حقیقی ، حسابهای انتقالی Permanent accounts حقوق و مزایای دائم از کار افتادگی Permanent disability benefits شب‌کار دائم Permanent night shift رهبری ازادمنش Permissive leadership نامه یا مجوّز ارسال بدون تمبر Permit mail سند قرضهٔ دائم Peretual debenture اصلاح دائم Perpetual improvement موجودی‌گیری دائم Perpetual inventory از جانب ، به جای ، از طرف ، از سوی Per pro مزایا Perquisites پایداری ، مداومت Perserverance معافیّت شخصی Personal allowance چک شخصی Personal check کامپیوتر شخصی Personal computer(PC) هزینه مصرف شخصی Personal consumption expenditure پرسشنامهٔ اطلاّعات شخصی Personal data sheet پوشش حوادث شخصی Personal injury protection = PIP وام قسطی فردی Personal installment loan تبلیغ به کمکهای شخصیّتهای معروف Personality promotion آزمون سنجش شخصیبت Personality rating (test) مال شخصی منقول Personal property معافیّت شخصی Personal relief فضای شخصی Personal space مال شخصی منقول Personalty کارکنان ، کارگزینی Personnel اداره امور پرسنلی Personnel administration ارزیابی پرسنلی Personnel audit تجزیه و تحلیل نیازهای پرسنلی Personnel demand analysis مدیریّت امور کارکنان ، مدیریّت پرسنلی Personnel management مدیر کارگزینی ، مدیر پرسنلی Personnel manager برنامه‌ریزی پرسنلی Personnel planning رواتنشناسی پرسنلی Personnel psychology ترغیب ، تشویق Persuasion فنّ ارزیابی و بازنگری برنامه (پرت) PERT پرت هزینه PERT/cost اصل پیتر Peter principle پول نقد جزئی ، تنخواه اندک Petty cash روابط اجتماعی اشتراکی و تعاونی ، جامعهٔ اشتراکی Phalanstery کارمند غیرواقعی Phantom هزینه حمل و نقل غیرواقعی Phantom freight طرح مزایا بر اساس افزایش فرضی بهای سهام در آینده Phantom stock plan بازنشستگی تدریجی یا مرحله‌ای Phased retirement مرحله صفر Phase zero منحنی فیلیپس Phillips curve توزیع مادّی یا فیزیکی Physical distribution موجودی‌گیری واقعی یا عینی Physical inventory بودجه مقادیر مادّی و غیرپولی Physical quantity budget طبیعیّون ، فیریوکرات‌ها Physiocrats آموزش برنامه‌ریزی شده PI جابه‌جا کننده خودکار Pick and place unit تابلودار اعتصاب ، فرد اعتصابی Picket آگاه ساختن مردم اعتصاب Picketing یک تریلیونیم ثانیه Picosecond = Psec. نمودار تصویری ، نمودار شکلی Pictogram نامی طنزآمیز برای کارگر تمام وقت عضو اتحادیّه Pie-card نرخ واحد کار Piece rate طرح تکّه‌کاری ، کارمزدی Piecework plan نمودار دایره‌ای Pie chart بایگانی کردن ، داخل قفسه نهادن ، خانه یک قفسه Pigeonhole یدک‌کشی Piggyback یدک‌کشی Piggyback تبلیغ برای کالاهای مؤسسه‌های دیگر Piggybacking نظریه اثر پیگو Pigou effect concept سرقت ناچیز Pilferage تولید آزمایشی ، تولید راهنما Pilot plant scale production کارگر اخراجی Pink slip اعلام اعتصاب به وسیله یک گروه کوچک Pink tea picketing مرحله پیشاهنگ Pioneering stage سیستم انتقال وجه کامپیوتری PIPS استفاده غیرمجاز از امتیاز Piracy فردی که رعایت حق امتیاز را نمی‌کند. Pirate محوطه سالن بورس ، صحنهٔ بورس Pit اصل پول ، بهره ، مالیات و حقّ بیمه P. L. T. I طبقه‌بندی پیتلر Pittler classification هنجار اصلی گروه Pivotal group norm آموزش برنامه‌ریزی شده PL. پی - ال - وان PL/ ۱ سفارش دادن Place an order زمین حاشیه راه‌آهن ، حریم راه‌آهن Place land جایگزینی ، انتصاب ، در فهریست فروش قرار گرفتن Placement آزمون انتصاب Placement test مطلوبّیت مکانی ، مطلوبّیت محلّ Place utility نشر و اوراق قرضه Placing سند قرضه سفید Plain bond مدّعی ، خواهان Plaintiff سهامدار طرح بازنشستگی Planholder اقتصاد برنامه‌ای Planned economy شکاف برنامه‌ای Planned gap تعمیر و نگهداری برنامه Planned maintenance تولید کالای از مد افتاده Planned obsolescence برنامه‌ریزی Planning کاهش ارزش ناشی از برنامه‌ریزی Planning blight سیستم بودجه‌بندی طرح و برنامه ، نظام طرح‌ریزی ، برنامه‌ریزی ، بودجه‌ریزی Planning-programming-budgeting system کارخانه Plant مهندسی کارخانه Plant engineering نسبت برگشت سرمایه کارخانه Plant turnover ratio پرداخت تشویقی به کلّ واحد Plantwide incentive payment واگن بی‌لبه ، سکوی اتومبیل Platform car شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود PLC دنبال کار گشتن Play around چرخهٔ عمر محصول PLC گرو گذاشتن Pledge گرو گیرنده Pledgee گروگذار ، راهن Pledgor جلسه‌ای با حضور تمام اعضا Plennary session نمودار کشیدن ، رسم کردن Plot سرمایه‌گذاری مجددّ منابع Plow back = plough back سخت کار کردن ، دو شاخه Plug تابلو پریز Plug board دارای اتصّال سازگار Plug-compatible دلاّل بی‌پروا و مخاطره‌جو Plunger کمیته اجرایی ، گروه اجرایی Plural executive کثرت‌گرایی Piuralism حکومت اغنیا Plutocracy سیستم حرکت - زمان PMTS ممیّز ، نقطه ، یک واحد تغییر Point روش امتیازی Point method rating نقطه تعادل Point of equilibrium نقطه نسبت ایده‌آل Point of ideal proportion نقطهٔ بی‌تفاوتی Point of indifference نکته اطلاعاتّی ، نکته آگاهی Point of information نقطهٔ خرید ، کلّ خرید Point of purchase نقطهٔ فروش ، محلّ فروش Point of sale تبلیغ در نقطهٔ فروش Point-of-sale advertising نظام امتیازی Point system توزیع پوآسون Poisson distribution حفظ خط‌مشی‌ها ، قرارداد بیمه ، بیمه‌نامه Policy تجزیه و تحلیل خط مشی Policy analysis بیمه‌نامه مرکّب ، بیمه‌نامه مجموعهٔ اقلام Policy, blanket بیمه شده ، طرف قرارداد بیمه Policyholder وام بیمه‌نامه Policy loan خط‌مشی‌گذاری Policy making بیمه‌نامهٔ آزاد Policy, open ارزش پولی بیمه‌نامه Policy valueرأی با ورقه Poll مالیات سرانه Poll money ساختار بدون سلسله مراتب ، همه‌سالاری Polyarchy چند تخصصّی Polyspecialist اتّحاد ، ترکیب ، گروه‌بندی Pool روابط واحدهای مکمّل در تولید Pooled intredependence تقسیم خطر میان خود Pooling of risk آگهی در محلّ خرید Pop advertising محبوبیّت ملّی ، وجهه ملّی Popularity جامعه ، مجموعه مورد بررسی Population explosion پیش‌بینی جمعیّت Population projection هرم جمعیّت Pupulation pyramid بودجهٔ خاصّ Pork barrel بندر ، ورودی یا خروجی کامپیوتر Port بازنشستگی قابل انتقال Portable pension پرداخت برای زمان رسیدن به محّل کار Portal-to-portal pay مهارتهای بندری Port authority مدل پورتر- لولر Porter-lowler model مایکل پورتر Porter, Michael سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار Portfolio investment بیمه محموله در بندر Port risk insurance هفت وظیفه مدیر POSDCORB پست ، موقعیّت شغلی ، منصب Position قدرت شغلی Positional power نفوذ ناشی از پست Position-based influence طبقه‌بندی شغلی Position classification شرح شغل Position description ظاهر آرایی Positioning صورت وضعیّت Position statement بررسی تحصّلی اقتصاد ، اقتصاد اثباتی Positive economics تقویت مثبت Positive reinforcement پوزیتیویسم ، مکتب تحصّلی یا اثباتی Positivism پست ، شغل ، ثبت کردن ، وارد کردن داده‌ها Post نامه کسر تمبردار Postage-due mail چک پستی Postal cheque حسابرسی نهایی ، نظارت پس از خرج Post audit تاریخ بعد گذاشتن Post-date چک به تاریخ آینده Postdated check کارگاه طرفدار اتخادیّه Post-entry closed shop جامعه بعد از عصر صنعت ، جامعه فراسرمایه‌داری Post-industrial society اعلام پستهای خالی و امکان ارتقا Posting نوشداروی پس از مرگ Postmortem تست یا آزمون بعد Post - test ارزیابی تواناییهای شغلی بالقوۀ کارکنان Potential assessment تقاضای بالقوه Potential demand حداکثّر خریداران بالقوّه Potential market saturation ارزیابی تواناییهای بالقّوه کارکنان Potential review شاخص فقر Poverty index قدرت ، توان Power وکالت‌نامه Power of attorney حقّ فروش ، اختیار فروش Power of sale ساختار قدرت Power structure بودجه‌بندی طرح و برنامه PPBS علامت اختصاری روابط عمومی PR ظرفیّت عملی ، ظرفیّت واقعی Practical capacity مرحله قبل از تماس با مشتری Preapproach حسابرسی پیش از پرداخت Pre audit پرداخت با اجازه قبلی Preauthorized payment تمبرهای از قبل باطل شده Precanceled stamps تقاضای احتیاطی برای پول Precautionary demand for money انگیزه احتیاطی Precautionary motive مالیات‌بندی بر اساس درآمد سال قبل Preceding year basis خرید جلوگیری کننده Preclusive purchasing قیمـ‌گذاری شکاری Predatory pricing سیستم زمان و حرکت قبل از زمان تعیین شده Predetermined motion - times system (PMTS) پژوهش پیش‌بین Predictive research اعتبار پیش‌بین Predictive validity شفعه ، حقّ شفعه ، حقّ تقدّم Preemption حقّ شفعه Preemptive right از قبل ساختن ، تولید قطعات استاندارد Prefabricate سند قرضه ممتاز ، سند قرضه مقدّم Preference bond اولویّت مصرف‌کننده نسبت به یک جنس خاصّ Preference item سهم ممتاز ، سهم دارای حقّ تقدّم Preference share پست مقدّم ، پست ممتاز Preferential mail حقّ تقدّم در استخدام مجددّ Preferential rehiring کارخانه با حقّ تقدّم برای اعضای اتحادیّه Preferential shop سهم ممتاز Preferred stock پیشداوری ، تعصّب ، قضاوت نادرست Prejudice مخارج مقدماتی ، مخارج تأسیس Preliminary expenses مندرجات اصلی سند ، عرصه داعیان یک قطعه زمین Premises حقّ بیمه ، تفاوت قیمت ، حقّ تقدّم ، جایزه Premium = prem. اسناد قرضه با جایزه Premium bond طرح مزایای پاداشی Premium bonus scheme وام در مقابل حقّ بیمه Premium loan بسته‌بندی ممتاز Premium package قیمت‌گذاری تجمّلی ، قیمت گذاری بالا ، قیمت‌گذاری گران Premium pricing از قبل بسته‌بندی کردن Pre pack از قبل بسته‌بندی کردن Prepackaging هزینه پیش پرداخت شده Prepaid expense پیش پرداخت ، پرداخت قبلی Prepayment ارزیابی قبلی شرایط آتی Preposterior evaluation فعالیّتهای مقدماتی تولید جدید Pre - production قیمت‌گذاری به هنگام سفارش Preretailing امتیاز ویژه ، حقّ ویژه Prerogative دوران قبل از مدیریّت علمی Prescientific management تئوری تجویزی یا هنجاری Prescriptive theory ارزش کنونی ، ارزش فعلی Present value رئیس ، رئیس‌جمهور President جزوه خبری در کنفرانس مطبوعاتی Press kit قیمت‌گذاری بالا ، قیمت‌گذاری گران Prestige pricing پیشفرض ، پیش‌انگار Presumption آزمون قبل ، پیش‌آزمون Pre - test نگهداری پیشگیرانه ، تعمیرات پیشگیری کننده Preventive maintenance بسته‌بندی قبلی ، بسته‌بندی پیشین Prewarp اتّحاد در تعیین قیمت Price association سقف قیمت ، تثبیت قیمت Price celling کاهش قیمت Price cutting تغییر قیمت Price discretion تبعیض در قیمت Price discrimination نسبت قیمت سهام به درآمد آنها ، نسبت قیمت سهم به سود سهم Price - earning ratio = P/E ratio نرمش قیمت ، انعطاف قیمت Price elasticity تعیین و تثبیت قیمت ، اعمال قیمت واحد Price fixing تثبیت قیمت ، انجماد قیمت Price freezing شاخص قیمت Price index عدم حساسیّت قیمت ، عدم انعطاف قیمت Price inelasticity پیشرو در تغییر قیمت Price leader سطح قیمت Price level هم‌ترازی قیمت ، قیمـت‌گذاری واحد Price lining قیمت در محلّ خرید Price loco قیمـت‌گذار Price marker مکانیسم قیمت Price mechanism قیمت مردود در بازار Price out of the market سطح قابل قبول قیمت ، حدّاکثر قیمت قابل قبول Price plateau انعطاف‌ناپذیری قیمت Price rigidity تبانی فروشندگان یا تولید‌کنندگان ، اتحّاد در تعیین قیمت Price ring حساسیّت قیمت Price sensitivity نظریّه جریان پول مسکوک Price specie flow theory تثبیت قیمتها Price stabilization حمایت قیمت Price support مؤسسه‌های کوچک و کم‌اثر در بازار Price takers جنگ قیمت Price war خط‌مشی‌قیمت ، سیاست قیمـ‌ت‌گذاری Pricing policy آنچه مشهود است ، در نظر اوّل Prima facie (Iatin)= at first view اطلاّعات اصلی ، اطلاّعات اولّیه Primary data سپردۀ اولیّه ، سپردۀ اصلی Primary deposit توزیع اولیّه ، توزیع اصلی Primary distribution اشتغال اصلی Primary employment بازار نیروی کار اولیّه Primary labour market بازار دست اوّل ، بازار بی‌واسطه Primary market عرضه اولّیه و اصلی Primary offering اصل بودن برنامه‌ریزی اولویّت برنامه‌ریزی ، مقدّم بودن برنامه‌ریزی Primary of planning سازمان اولیّه ، سازمان دوستانه ، محیط صمیمی Primary organization محصول اول ، یه Primary product ذخایر اصلی Primary reserves بخش موادّ اولیّه Primary sector اطلاّعات استاندارد اولیّه ، اطلاّعات استاندارد شده از قبل Primary standard data (PSD)

 

هزینهٔ اولیّه ، هزینهٔ متغیّر Prime cost نرخ ممتاز ، نرخ ویژه ، نرخ حداقّل Prime rate حقّ ارشدیّت ، حقّ نخست‌زادگی Primogeniture اصل مبلغ ، شخص اصلی ، رییس موکّل Prinicipal مبلغ اصلی معیّن شده در بیمه‌نامه حوادث Prinicipal sum اصل محافظه‌کاری Priniciple of conservatism اصل همسانی ، اصل ثبات و هماهنگی Priniciple of consistency اصل آشکاری ، اصل افشا Priniciple of disclosure اصول سازمان Priniciples of organization چاپگر Printer برونداد چاپی ، اوراق چاپ شده Printout وام تقدّمی رهنی ، وام رهنی مقدّم Prior lien سند قرضهٔ تقدّمی ، سند قرضه دارای تقدّم Prior - lien bond تصحیحهای مربوط به دورۀ قبل Prior - period adjustments سهم ممتاز ، سهم مقدّم Prior preferred stock سازمان خصوصی Private placement agencies فروش خصوصی Private placing مالکیّت خصوصی Private property نرخ خصوصی بازده Private rate of return بخش خصوصی Private sector خصوصی سازی Privatization سهم یا قرضه ممتاز Privilege issue حقّ مشترک ، حقّ مشاع ، موضوع محرمانه Privity بازداری پیش‌گستر ، بازدارندگی فعّال ، بازدارندگی مؤثر Proactive inhibition مدیریّت آینده‌ساز Proactive management احتمالات ، احتمال Probability زنجیره روابط غیررسمی ، زنجیره احتمالات Probability chain توزیع احتمال Probability distribution نمونه‌گیری احتمالی Probability sampling حدّاکثر زیان متحمّل Probable maxmum loss (PML) کارمند آزمایشی Probationary employee دورۀ آزمایشی Probationary period زبان همسو با مسئله زبان حلّ مسئله Problem - oriented language تکنیک حلّ مسئله فنّ مسئله‌گشایی Problem solving technique روش کار ، شیوه ، رویّه Procehure نظارت بر فرایند ، کنترل بر فرایند Process control سازماندهی بر مبنای فرایند Process departmentation مالیات بر ساخت Processing tax نحوۀ استقرار بر اساس فرایند Process layout وکالت Procuration دلاّلی Procurement سازماندهی بر مبنای تولید Product departmentation توسعه و بهبود تولید Product development ایجا تنّوع در تولید ، ایجاد تمایز در تولید Product differentiation جایزه تولید ، پاداش تولید Production bonus سازگاری تولید ، قابلیّت تطبیق تولید Production fit مشارکت در تولید ، تولید مشارکتی Production sharing زایایی ، بهره‌وری ، مولدّیت Productivity نحوۀ استقرار بر اساس تولید Product layout دورۀ عمر محصول ، چرخهٔ زیست محصول Product life cycle (PLC) ترکیب تولید Product mix از رده خارج شدن محصول ، منسوخ‌شدگی محصول Product obsolescence الگوی سازمانی بر مبنای تولید Product pattern هم‌سنجی فراورده‌ها ، جایگاه خاصّ به محصول دادن Product positioning قابلیّت اطمینان محصول Product reliability تعادل بازار برای فراورده‌ها Products market equilibrium آزمون مهارت ، آزمون چیرگی Proficiency test نیمرخ ، شرح حال Profile سود ، نفع ، منفعت Profit قابلیّت سودآوری Profitability صورتحساب سود و زیان Profit and loss statement مرکز سود Profit center حاشیه سود Profit margin مشارکت در سود Profit sharing فشردگی سود Profit squeeze پیش‌فاکتور ، فاکتور اولیّه پروفرما Pro - forma

/ 0 نظر / 19 بازدید