فرهنگ تولد زندگی مرگ

تولد ، زندگی ، مرگ

 

جهان باقی ، بهشت ، آسمانabove/ə"bVv/                                              

those living and those gone above

 

آنانکه زنده اند و آنانکه به جهان باقی شتافته اند

 

زنده ، درقید حیاتabove ground                                                                                     

afterlife/"æftər%laıf/

 

زندگی پس از مرگ ،  جهان باقی ، آخرت

                            

do you believe in afterlife?

 

آیا به زندگی پس از مرگ اعتقاد داری؟

 

alive /ə"laıv/زنده ، در قید حیات ، موجود پابرجا                        

is your father still alive?پدرتان هنوز در قید حیات هستند؟

 

they were buried aliveآنها را زنده زنده خاک کردند                       

alive and kickingزنده و سرحال ، سر و مر و گنده                        

to come alive جان گرفتن ، سرحال آمدن                                   

historical novels make the past come alive

 

رمان های تاریخی گذشته را زنده می کند

 

سالگردanniversary/%ænı"v3:rsərı/                                                                         

today is the anniversary of his father’s death

 

امروز سالگرد وفات پدر اوست

 

 

 

 

ashes /"æʃız/

 

(پس از سوزاندن جسد) خاکستر مرده ، جسد ، لاش

 

they burned the body and threw the ashes into the river

 

جسد را سوزاندند و خاکسترش را در رودخانه ریختند

 

bequest/bı"kwest/ارثیه ، ارث گذاری ، میراث ، ترکه                                                

the bequest of money for charitable purposes           

وصیت پول برای مصارف خیریه

 

he left a bequest of ten million tumans to each of his children   

                                                       

ارثی به مبلغ ده میلیون تومان برای هریک از فرزندانش باقی گذاشت

 

bereave/bı"ri:v/سوگواری کردن                                                                                     

a mother recently bereaved                                                                                  

مادری که  اخیرا داغدار شده است

       

the bereaved family are still in mourning                                                              

خانواده ی سوگوار هنوز عزاداری می کنند

 

والدین سوگوارbereaved parents                                                                                     

bereaved/bı"ri:vd/عزادار ، سوگوار ، داغدیده                                               

bereaved parents who will be happy to talk with you

 

والدین داغدیده خوشحال خواهند شد تا با شما صحبت کنند

 

bereaved by a young sudden death

 

سوگوار مرگ ناگهانی یک جوان

bereaved siblingsخواهر و برادر داغدیده                                 

bereaved mother of a teenage road crash victim

 

مادر سوگوار نوجوان قربانی تصادف جاده ای

birth /bɜ:rɵ/زایش ، تولد                                                      

place of birthمحل تولد                                                    

birth certificateگواهی تولد ، شناسنامه                                  

birthdayزاد روز ، روز تولد                                                         

best wishes for your birthday

 

بهترین آرزوها برای تولد شما

 

birth rateمیزان موالید ، تعداد موالید                                       

rebirthتولد تازه ، تولد روحانی                                            

 

no man can help his birth

 

هیچ آدمی در تولد خودش نقشی ندارد

 

he who is born, yells; he who dies is silent

 

کسی که به دنیا می آید شیون می کند اما وقتی می میرد آرام است

 

naked was I born, naked I am; I neither lose nor gain

 

برهنه به دنیا آمدم ، حالا هم برهنه ام ، نه چیزی گرفتم و نه چیزی از دست دادم

                                                                                                      

جسد ، لاش ، جسم(در مقابل روح:spirit)body /"bQdı/                                  

they found his body in the river

 

جسدش را در رودخانه پیدا کردند

 

جسد بی سرa headless body                                                

are the needs of the body more important than the needs of the spirit?

 

نیاز های جسم مهمتر است یا نیازهای روح ؟

 

bone /bəUn/(جمع) بدن(زنده یا مرده) لاش                               

they laid her bones to rest in a church

 

جسدش را در کلیسایی به خاک سپردند

 

born /bɔ:rn/متولد ، زاییده شده                                               

I wept when I was born, and every day shows why

 

وقتی به دنیا آمدم گریه کردم و اکنون هر روز علت آن را درک می کنم

 

twice-bornتولد تازه روحانی یافته                                         

rebornتولد تازه یافته                                                         

it is a misery to be born,  a pain to live, a trouble to die

 

تولد یک مصیبت است ، زیستن یک درد ، مردن یک گرفتاری

 

breathe/bri:ð/زیستن ، زندگی کردن                                       

he wished to breathe in an atmosphere of freedom

 

آرزو می کرد در محیطی آزاد زندگی کند

 

مردن ، نفس آخر را کشیدنto breathe one’s last                

bury/"berı/                                                                                             

به خاک سپردن ، دفن کردن ، خاک کردن ، درگور گذاشتن

 

اجساد مدفونburied corpses                                                                                         

he will be buried tomorrow                                                                                             

فردا او را به خاک خواهند سپرد

 

 

you say something like this one more time I’ll

bury you right here

 

یکبار دیگر این حرف رو بزنی همین جا دفنت می کنم

         

lava flows can burn, crush, or bury anything in their path

 

جریان های گدازه قادرند هرچیزی را در مسیر خود بسوزانند،  له و یا دفن کنند

 

the funeral is tomorrow and they will bury the body after the church service

 

تشییع جنازه فردا است و جنازه را بعد از مراسم کلیسا به خاک خواهند سپرد

 

I tried to bury these unpleasant memories

 

تلاش کردم تا این خاطرات ناخوشایند را دفن کنم و به بوته فراموشی بسپارم

 

before passing away, she asked her sons and daughters to bury her at her ancestral home

 

پیش از مردن، از پسرها و دخترهایش خواست تا او را در خانه آبا و اجدادی اش دفن کنند

 

زنده به گور شدن ، زیر آوار ماندنto be buried alive                                                                     

کفن و دفنburial/"berıəl/                                                                           

casket/"kA:skIt/

 

(آمریکا) تابوت (به ویژه تابوت مجلل و گرانبها)              

 

carcass/"kA:rkəs/

 

(کاربرد تحقیر یا شوخی آمیز) بدن انسان (زنده یا مرده) ، تنه ، نعش                                                                              

the butcher hung the sleep carcass from a hook

 

قصاب لاشه گوسفند را به قلاب آویخت

 

 

on the way, we came across the carcass of a lion

 

در راه به جسد شیری برخوردیم

 

تنه لش خود را تکان بدهmove your lazy carcass                 

cemetery/"semətrı/قبرستان ، گورستان                                       

my uncle’s grave is in Behesht Zahra

cemetery

 

آرامگاه عمویم در بهشت زهرا است

 

coffin/"kQfın/تابوت ، در تابوت گذاشتن                                               

to drive a nail into one’s coffin

 

مرگ خود را نزدیک کردن                                                                                                    

six soldiers were carrying his coffin                                                                    

شش سرباز تابوت او را حمل می کردند

 

a black cloth was draped over the coffin                                                                 

روی تابوت پارچه ی سیاهی انداخته بودند

 

when they brought in the coffin, a deep hush filled the room

 

وقتی تابوت را آوردند سکوت عمیقی اتاق را فرا گرفت

 

هر چیزی که عمر را کوتاه می کندnail in one’s coffin                     

each cigarette that you smoke is a nail that you drive into your own coffin

 

هر سیگاری که می کشی میخی است که بر تابوت خود کوبیده ای

 

coheir /"kəUeər/

 

کسی که در ارث بری با دیگری یا دیگران شریک باشد ، شریک ارث

 

 

condole/kən"dəUl/

 

دلداری کردن ، همدردی کردن ، تسلیت گفتن

                                      

after the death of her father, I tried to condole her

 

پس از مرگ پدر آن زن سعی کردم او را دلداری بدهم

 

 

condolence/kən"dəUləns/

 

تسلیت(غالبا به صورت جمع به کار می رود واژه ی به معنای تسلی و دلداری است و غالبا به صورت مفرد به کار می رود)

 

letter of condolenceنامه تسلیت آمیز                                

لطفا تسلیت مرا بپذیریدplease accept my condolences                                                               

please accept my heartfelt condolences

 

(خواهشمندم) مراتب تسلیت صمیمانه ی مرا بپذیرید

 

تسلی ، دلداریconsolation/"kQnsə"leıS@n/                                                                     

a few of consolation calmed the bereaved mother    

چند کلام تسلی بخش مادر داغ دیده را آرام کرد 

 

they rallied to the side of their brother and consoled him

 

آنها دور برادرشان را گرفتند و او را تسلی دادند

 

coroner/"kQrənər/پزشک قانونی ، مامور تجسس قتل                                       

according to the coroner’s report

 

طبق گزارش پزشکی قانونی

 

coroner’s officeپزشکی قانونی                                                                      

جسد ، جنازهcorpse/kO:rps/                                                                             

when given all the data on the corpse, John was able to solve the murder

 

زمانی که تمام اطلاعات مربوط به جسد به جان داده شد توانست جنایت را کشف کند

 

the corpse was laid to rest in the vacant coffin

 

جنازه در تابوت خالی قرار داده شد

 

an oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives

خویشاوندان بالای سر مرده سوگند یاد کردند انتقام او را بگیرند

 

the buried corpesاجساد مدفون                                          

(جسد) سوزاندنcremate/krı"meıt/                                                                           

Hindues cremate dead bodies

 

هندوها اجساد مردگان را می سوزانند

 

cremation/krı"meıS@n/

 

مرده سوزی ، تبدیل جسد به خاکستر                                                                          

علامت خطر مرگcrossbones/"krQsbəUnz/                                                                   

مردهdead/ded/                                                                                             

مرده یا زندهdead or alive                                                                                           

نیم جانhalf dead                                                            

he has been dead for many years                                                                                            

چندین سال است که مرده

 

make little weeping for the dead, for he is at rest

 

برای مرده گریه نکنید ، چون او در آرامش است

 

مردگان و زندگانthe dead and the living                 

 

the dead are soon forgotten     

                                              

مرده ها زود فراموش می شوند     

 

he whose life is not profitable is to be considered as dead

 

کسی که زندگانی اش تو را سودی ندهد او را مرده شمار

 

آنکس که بری ز عقل و هنر اس

/ 0 نظر / 13 بازدید