روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های پلیمری

بسپارش فصلنامه پژوهشی-آموزشی سال دوم، شماره 2، صفحه 48-58، 1391

 

ISSN: 2252-0449

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجید غیاث

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی

 

روش های عددی، تفاضل محدود، اجزای محدود، حجم محدود، نرم افزار


علمی مقاالت

 

 

 

روشهای عددی و نرمافزارهای محاسباتی در پژوهشهای پلیمری

Numerical Methods and Computational Softwares in Polymer Researches

 

مجید غیاث

 

.                       تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 14965-115

 

 

تشریح مسائل مربوط به مواد و فرایندهای پلیمری نقش اساسی در تولید، به کارگیری، نوآوری و پیش بینی رفتار این مواد در زندگی امروز دارد. تنوع مواد پلیمری و فرایندهای مختلف تولید به همراه پیچیدگی ویژگی های رفتاری آنها منجر به روابط و معادالت پیچیده ریاضی شده است که حل آنها از روش های کالسیک ریاضی امکان پذیر نیست. مدل سازی فرایندهای مربوط به مواد پلیمری، استفاده از روش های مناسب عددی و به کارگیری تسهیالت نرم افزاری، دانش آموختگان و پژوهشگران در زمینه های مختلف پلیمری را در تشریح کمی و کیفی این فرایندها توانا می سازد. در این ارتباط، استفاده از روش  های محاسباتی عددی مناسب و کارآمد ابزاری ضروری و بخش اجتناب ناپذیر پژوهش ها خواهد بود. این پژوهش، تالشی اندک برای آشنایی دانشجویان و پژوهشگران عالقه مند با زمینه های پژوهشی مدل سازی و مشابه سازی فرایندهای پلیمری، روش های محاسباتی عددی متنوع، انواع روش های عددی و نرم افزارهای موجود و قابلیت هایی است که نرم افزارهای مهم برای فعالیت های پژوهشی در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. روش ها و نرم افزارهای ارائه شده در این مقاله، بخش کوچکی از دنیای روش ها و نرم افزارهای عمومی و تخصصی است که مسلما نمی توان تمام آنها را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داد. اطالعات ارائه شده به هیچ وجه قطعیت نداشته و نشان دهنده برتری یا ارجحیت نرم افزارهای مطرح شده بر انواع دیگر نیست و تنها بر مبنای تجربه و اطالعات شخصی یا پژوهشگرانی است که تجربه فعالیت با این موارد را داشته اند. مطالب مطرح شده در باره ویژگی ها و مشخصات روش ها و نرم افزارها نیز از شبکه جهانی اینترنت به دست آمده که به راحتی قابل دسترس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مسئول مکاتبات، پیام نگار: m.ghiass@ippi.ac.ir

 

 

 

 

مقدمه

 

تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و پژوهشی در علوم، صنایع و مهندسی مواد و فرایندهای پلیمری در اغلب موارد شامل محاسبات ریاضی ساده یا بسیار پیچیده است. این محاسبات از سطوح بسیار ساده شامل اعمال متداول ریاضی و در حد نیاز کاربری تا سطوح بسیار پیشرفته حل معادالت دیفرانسیل جزئی چندمتغیری را شامل می شود. تشریح نهایی فرایند و اطمینان از صحت اطالعات به دست آمده در گرو به کارگیری روش های مناسب و درست در محاسبات است. مسلم است، هر چه سطح محاسبات باالتر باشد، دانش تخصصی مناسب و سطح باال برای آشنایی با روال محاسبات، آموزش و قابلیت ارزیابی نتایج به دست آمده نیز مورد نیاز است. به طورکلی، منظور از روش های محاسباتی مجموعه ای از اعمال ریاضی به کمک دانش های اصلی فیزیک و شیمی در تشریح روابط اصلی سامانه مورد بررسی با نگرش کاربردی در زمینه دانش و مهندسی مربوط به تولید مواد و فرایندهای پلیمری است.

 

امروزه، دانش و مهندسی پلیمر زمینه ای بسیار تخصصی است که خود شامل حوزه های متعدد شامل مهندسی واکنش ها و طراحی راکتورهای پلیمرشدن؛ رئولوژی محلول ها، رزین ها، ژل ها و مذاب های پلیمری؛ تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد پلیمری، کامپوزیت ها و الیاف؛ روش های فراوری مواد خام پلیمری و رسیدن به محصول نهایی؛ ویژگی های تخریب پذیری  و زیست سازگاری محصوالت پلیمری و سایر زمینه ها می شود .]1[ در هر یک از این زمینه ها، عالوه بر فراهم بودن اطالعات الزم از شاخه های مختلف علوم مانند شیمی و فیزیک  و مهندسی شیمی و مکانیک نیاز به اطالعات و موارد تخصصی در زمینه مواد پلیمری نیز وجود دارد. بدین معنی که معموال به کمک دانش های پایه علوم و مهندسی، معادالت و روابط ریاضی کلی برای تشریح فرایندها به دست آمده و قوانین و روابط کمکی و ویژه از حوزه دانش  پلیمری اقتباس شده است تا اطالعات فرایند پلیمری خاص تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. حتی مرحله نخست روابط و معادالت به دست آمده خود می تواند پیچیده باشد که افزودن موارد مخصوص به مواد پلیمری می تواند به دشواری های آن بیافزاید. از سوی دیگر، رشد روزافزون دانش، صنعت و دستاوردهای مربوط به علوم و فناوری رایانه ای، ابزارهای قدرتمند و موثری را برای حل و تشریح بسیاری از سامانه های پلیمری

 

فراهم کرده که تجزیه و تحلیل آنها پیش از این غیرممکن یا بسیار پرهزینه و وقت گیر بوده است. امروزه، حل بسیاری از سامانه های متداول در علوم و مهندسی پلیمر به کمک نرم افزارهای ارائه شده


مقاالت علمی

 

امکان پذیر است. ولی، تعداد بسیار زیادتری از مسائل به طور ویژه وجود دارند که دانشجویان یا پژوهشگران باید برای حل آنها از روش های اختصاصی استفاده کنند. در واقع، تنوع مواد پلیمری موجود در ترکیب آنها، انواع متعدد روش های فراورش، شرایط مختلف کاربردی و محیط عملکرد، دامنه گسترده ای از مسائل مربوط به مواد و فرایندهای پلیمری را در معرض استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

 

کسب دانش و توانایی های الزم و تسلط بر انواع روش های محاسباتی در علوم و مهندسی پلیمر، دانشجویان و پژوهشگران را برای بررسی و مطالعه موضوعات متنوع تر و پیچیده تری توانا می سازد که با روش های متداول کالسیک محاسباتی امکان پذیر نیست.

الزم به ذکر است، انجام محاسبات در سطوح نسبتا پیشرفته برای پژوهش های مرتبط با علوم و مهندسی فرایندهای پلیمری عمدتا در موارد مدل سازی ریاضی و مشابه سازی سامانه های پلیمری مورد نیاز است. به نحوی که تشریح نهایی فرایند مورد نظر منوط به حل روابط ریاضی به دست آمده به شکل معادالت جبری و دیفرانسیل است که مبین مشخصات سامانه و عوامل و پارامترهای اثرگذار است. در اغلب این موارد، روش های محاسباتی به شکل استفاده از الگوریتم های عددی و برنامه نویسی است. افزون بر این، از روش های محاسباتی آماری نیز به عنوان ابزار ریاضی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی محصوالت پلیمری نام برد که امروزه اهمیت زیادی در توجیه پذیری و رقابت های اقتصادی بازار یافته است .]2[

 

 

روشهای تشریح سامانههای پلیمری

 

 

در تجزیه و تحلیل فرایندهای پلیمری معموال از دو دیدگاه جبری و

 

تصادفی استفاده می شود. دیدگاه جبری یا قطعی بر مبنای استفاده از اصول بقا و معادالت کمکی ویژه است که در آن مشخصات  و متغیرهای اصلی معین کننده رفتار سامانه، در قالب یک معادله ریاضی ارائه می شود که باید با روش های صحیح محاسباتی حل شود. در دیدگاه تصادفی رفتار سامانه به وسیله یک مجموعه الگوریتم های تصادفی با احتماالت متفاوت رخداد، مشابه سازی می شود. پیچیدگی رفتاری و ساختاری سامانه های مورد مطالعه و قابلیت ارائه روش محاسباتی مناسب معین کننده ارجحیت و نیاز به استفاده از هر کدام از این دو دیدگاه است.]3[

 

در دیدگاه جبری روش های محاسباتی به شکل الگوریتم های


 

 

پلیمری هایپژوهش در محاسباتی افزارهاینرم و عددی هایروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1391 تابستان 2، شماره دوم، سال آموزشی، -پژوهشی فصلنامه

 

49

 

 

 

 

پلیمری هایپژوهش در محاسباتی افزارهاینرم و عددی هایروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1391 تابستان 2، شماره دوم، سال آموزشی، -پژوهشی فصلنامه


مقاالت علمی

 

عددی است که با هدف خاص برای رسیدن به پاسخ نهایی سامانه به کمک روش های تقریبی-عددی ریاضی تدوین می شود. میزان دقت  و سرعت همگرایی هر روش در به دست آوردن پاسخ مناسب  و قابل اعتماد از چالش های مهم در این مبحث است. در دیدگاه تصادفی، روش های محاسباتی بر مبنای تدوین الگوریتم های تصادفی مناسب  و تکرارپذیر برای ایجاد یک رخداد محتمل است  و به طور عمده متکی بر قابلیت برنامه نویسی و استفاده از رایانه های توانمند است. روش اخیر تا حد بسیار زیادی مبتنی بر خالقیت ها  و تجربیات فردی و موردی استوار است به طوری که نمی توان برای تشریح یک مجموعه موارد راه حل یکسانی ارائه داد. در حالی که روش نخست بر مبنای استفاده از الگوهای متداول  و تائید شده است. در تجزیه و تحلیل جبری فرایندها، بخش بسیار اندکی از روابط ریاضی به دست آمده را می توان با روش های کالسیک تحلیلی دقیق )exact( ریاضی حل کرد. اهمیت و اولویت

 

روش های تحلیل دقیق ریاضی در سریع و کم هزینه بودن آنها، اطمینان از صحت نتایج و صریح بودن در تشریح ارتباط متغیرهای معین کننده با یکدیگر است. متاسفانه بخش بسیار گسترده ای از معادالت ریاضی به دست آمده در تشریح جبری فرایندها را نمی توان با روش های دقیق ریاضی تجزیه و تحلیل کرد. اگر پیچیدگی های مربوط به مشخصات مواد پلیمری از نقطه نظر رفتار ساختاری و ویژگی های متنوع فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی را نیز درنظر بگیریم، به پیچیدگی معادالت و روابط ریاضی افزوده خواهد شد. بنابراین می توان بیان کرد، به جز در مسائل بسیار ساده در اغلب موارد، تشریح روابط و معادالت ریاضی به دست آمده از مدل سازی یا مشابه سازی فرایندهای پلیمری به شدت غیرخطی است. همچنین، برای به دست آوردن جواب نهایی و ویژه مسئله مورد بررسی ناگزیر به استفاده از روش های محاسباتی عددی است که به کارگیری این روش ها نیازمند دانش برنامه نویسی و استفاده از

 

ابزارهای رایانه ای است.

 

 

 

انواع روشهای محاسباتی

 

 

روشهای محاسباتی عددی که امروزه در علوم و مهندسی فرایندهای پلیمری استفاده می شوند، بسیار متنوع اند و برای هر مسئله خاص یا شرایط ویژه شاید بتوان راه حل مشخص و اختصاصی ارائه داد. جدول 1 موارد اصلی کاربرد روشهای محاسباتی عددی در فرایندهای مهندسی را نشان میدهد .]4[ در این جدول تعداد متغیرهای اصلی فضا-زمان


 

 

جدول -1 روش های عمومی عددی.

 

ردیف

روش

1

مشتق گیری عددی

2           انتگرال گیری عددی

 

3           درون )برون یابی( داده ها

 

4     پردازش داده به تابع ریاضی

 

5           حل عددی معادله غیرخطی

 

6           حل عددی مجموعه معادالت خطی

 

7           حل عددی مجموعه معادالت غیرخطی

 

8 حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی )درجه 1 و )2 9 حل عددی دستگاه معادالت دیفرانسیل معمولی 10 حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی چندبعدی

 

11    حل عددی دستگاه معادالت دیفرانسیل جزئی چندبعدی

 

12  حل عددی معادله انتگرال-دیفرانسیل همزمان

 

 

سامانه به ترتیب زیاد شده و روش محاسباتی پیچیدهتر میشود.

 

شاید بتوان تاریخچه روش های عددی را به روش نیوتن )یا نیوتن- رافسون( در حل معادله جبری غیرخطی مرتبط ساخت. این روش، خود اقتباسی از کارهای ریاضیدان فرانسوی Viete است. وی نیز از نوشته های شرف الدین طوسی و غیاث الدین کاشانی در تعیین جذر یا ریشه دوم اعداد استفاده کرده است. هر چند مصریان و یونانیان نیز روش های تقریبی برای تعیین جذر عدد دو ابداع کرده بودند .]5[ اساس روش های محاسباتی عددی بر مبنای تبدیل ناحیه فضا-زمان از حالت پیوسته و فیزیکی واقعی به نواحی متناهی، گسسته یا ناپیوسته است. بدین معنی که متغیرهای فضا و زمان و ویژگی های اصلی سامانه مورد نظر در نواحی یا فواصل متناهی گسترده یا توزیع می شوند. این نواحی متناهی ارتباطی با یکدیگر ندارند و فقط در مجاورت فیزیکی با یکدیگر اند، ولی

 

در مرزها می توانند با همدیگر مرتبط باشند. توزیع فضا-زمان را time-space marching می نامند. بدین معنی که گویا در فواصل معین روی فضا یا زمان قدم زده می شود. تنوع و گستردگی انواع روش های محاسباتی عددی به نوع فرایند گسسته کردن این دامنه ها، روال محاسبات مربوط به هر ناحیه و مجموع نواحی یا کل ساختار هندسی سامانه، سرعت نزدیک شدن به جواب های فیزیکی و واقعی و مقدار وقت   و هزینه محاسبات مربوط می شود. در اغلب روش ها، دامنه زمانی به شکل ساده اولری گسسته می-شود که در آن اطالعات لحظه جاری از اطالعات یک مرحله قبل به دست می آید. ولی، فرایند گسسته کردن فضا بر حسب تعداد ابعاد

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا هندسه سامانه مورد نظر به شکل های بسیار متنوع و روش های مختلف است. از یک نقطه نظر می توان روش های محاسباتی عددی را به دو نوع مستقیم و تکرارپذیر تقسیم بندی کرد. در روش های مستقیم، کل محاسبات در یک یا چند مرحله انجام می شود و با اتمام محاسبات جواب های نهایی مسئله به دست می آید. در روش های تکرارپذیر که بخش بسیار گسترده ای از روش های عددی را شامل می شود، مجموعه ای از روش های محاسباتی بارها تکرار شده تا به تدریج و با در نظر گرفتن معیار مناسب جواب قابل قبول به دست آید .]6,7[ در هر دو حالت، تجزیه و تحلیل خطاهای محاسباتی و فنون کاهش خطا و هزینه از اهمیت به سزایی برخوردار است. عالوه بر این، در هر نوع روش محاسباتی با افزایش ابعاد و حدود و پیچیدگی مسئله نیاز به استفاده از فضای محاسباتی رایانه ای است.

 

سطح محاسباتی روش های عددی از برنامه نویسی ساده چندخطی برای یک مسئله درسی در زبان های رایج و ساده برنامه نویسی تا نگارش و به کارگیری بسته های نرم افزاری پیشرفته یا استفاده از برنامه های متن باز )open source( در دسترس و استفاده از مجموعه ابررایانه ها را شامل می شود. صرف نظر از حجم برنامه ها، دستگاه ها و تجهیزات به کار رفته، روال عملیات محاسباتی با درنظر گرفتن پیچیدگی های خاص تقریبا یکسان است و از الگوریتم های ساده پیروی می کند.

 

 

روشهای گسسته کردن فضای هندسی

 

 

همان طور که گفته شد، در روش های محاسباتی عددی گسسته کردن، فضای هندسی محاسباتی یا space marching از تنوع گسترده ای برخوردار است. به طور کلی، می توان تقسیم بندی فضایی را در روش های عددی به انواع زیر تقسیم کرد.

 

روشهای تفاضل محدود

 

در روش های تفاضل محدود )finite difference( ناحیه پیوستگی فیزیکی به یک مجموعه نقاط ناپیوسته با فواصل ترجیحا یکنواخت تبدیل شده و مشخصات سامانه فقط در این نقاط تعریف و محاسبه می شوند. فضای بین نقاط به طور کلی مجازی و خالی است، ولی به کمک درون یابی می توان برای هر فاصله اختیاری نیز مقادیر مورد نیاز را محاسبه کرد. در این حالت معادالت ریاضی برای یک نقطه به عنوان نقطه مرکزی و نقاط مجاور آن به دست آمده که با حل معادالت مربوط به آن، مقدار کمیت های مورد نظر برای همه نقاط


 

 

 

 

 

 

مقاالت علمی

هایروش

 

فضا یا کل سامانه به دست می آید. روشن است، هر چه مقدار نقاط

 

 

 

در فضای محدود بیشتر باشد، دقت محاسبات افزایش یافته و زمان و

و عددی

 

حجم فضای محاسباتی نیز افزایش می یابد .]4[

 

در روش های نواحی محدود )finite regions( ناحیه پیوسته فضای

افزارهاینرم

 

روش های نواحی محدود

محاسباتی

 

نواحی با یکدیگر دارای مرزها و نقاط مشترک اند و می توانند منظم

 

فیزیکی به مجموعه ای از نواحی مجزا تقسیم بندی می شود. این

 

 

یا کامال نامنظم و غیریکنواخت باشند. در این وضعیت، مشخصات

در

 

هایپژوهش

 

و متغیرهای فیزیکی سامانه در هر یک از این نواحی محاسبه و

 

 

 

سپس برای کل فضای محاسباتی مشخص می شود. هر کدام از این

پلیمری

 

نواحی می توانند مستقل یا تاثیرپذیر از یکدیگر باشند.

 

از آنجا که با روش های نواحی محدود فضای واقعی هندسی

 

 

سامانه به طور یکنواخت بررسی می شوند، این روش ها از دقت و

 

 

اعتبار بیشتری برخوردارند. از عمده ترین این روش ها می توان

 

 

از روش های اجزای محدود )finite element method, FEM( و

 

 

روش حجم های محدود )finite volume method, FVM( نام برد.

 

 

در روش های FEM مقدار مشخصات سامانه در یک ناحیه معین،

 

 

ولی فقط در نقاط اشتراک با نواحی دیگر اعالم می شود. اما در

 

 

روش های حجم های محدود، مقدار مشخصات سامانه به شکل

 

 

توزیع یافته در داخل خود نواحی و مرزها اعالم می شود. در هر

 

 

دو حالت، رفتار  و مقدار ویژگی های مهم سامانه از مجموع مقدار

 

 

مشخصات در هر ناحیه به دست می آید .]4[

 

 

روشهای بدون شبکهسازی

 

 

در روش های بدون شبکه سازی )mesh free methods( فضای

فصلنامه

 

مطالعه شده به نواحی مجزا تقسیم بندی شده و کل هندسه سامانه

 

به طور مستقیم محاسبه می شود. این دیدگاه بیشتر برای تجزیه و

 

تحلیل مسائل مربوط به سیاالت به کار رفته و بر مبنای دیدگاه

-پژوهشی

 

الگرانژی یا مسیر عبور و تعقیب کردن حرکت یک ذره در محیط

 

سیال است. روش بدون شبکه حل مسائل را، نظیر تغییر شکل

آموزشی،

 

مرزها در نمونه بررسی شده، مواد کامپوزیتی با خواص غیرخطی و

 

وجود نقاط ناپیوستگی و منفرد به طور قابل مالحظه ای آسان

سال

 

می کند. برای مثال، فرایند ذوب یا تبلور به آسانی با روش های بدون

دوم،

 

مش قابل تجزیه و تحلیل خواهد بود .]8[

2، شماره

 

 

 

 

روش های طیفی عددی

تابستان

 

 

 

روش های طیفی )spectral methods( مجموعه ای از روش هاست

1391

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

هایروش

مقاالت علمی

 

استفاده از روش های تبدیل فوریه )تبدیالت سینوسی و کسینوسی(

 

 

که برای حل مسائل مشخصی در حوزه معادالت دیفرانسیل و با

 

وعددی

به کار می رود. در این وضعیت، جواب سامانه به شکل مجموعه ای

 

/ 0 نظر / 6 بازدید