مقالات بررسی(285)

``
۲۸۲۰۰۱. بررسی پتانسیل استفاده از صافی های کند با جریان افقی در تصفیه آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: حمیدرضا خسروجردی - عبدالله رشیدی مهرآبادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۲. چگونگی انتخاب دوزینگ پمپ و تجهیزات جانبی مربوط به آن جهت بهبود کنترل میزان ماده منعقد کننده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: معصومه مهدی بادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۳. بررسی عوامل ایجاد کننده SDI سیستم اسمز معکوس شرکت فولاد خوزستان و راههای کاهش آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مقداد پیر صاحب - مهران کردوی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۴. نقش دستگاه های اجرائی در تخصیص بهینه پساب همراه با بررسی موردی تصفیه خانه فاضلاب جنوب غرب تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: علیرضا مجیدی - ولی اله یمینی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۵. ارزیابی روشهای بهسازی تصفیه خانه های فاضلاب مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب قیطریه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: سمانه پاشا زانوسی - مریم عباسی - حسین ابوتراب - بیتا آیتی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۶. بررسی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهری کشور در سال 1385 و تعیین نیاز آنها به ارتقاء
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: کاظم ندافی - عماد دهقانی فرد - سعید مستوفی - دادمهر فائزی رازی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۷. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک آشغالگیر بردبی انحراف در آبگیرهای کفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: امیر عباس کمان بدست - محمود شفاعی بجستان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۸. بررسی قابلیت اجرایی آب انبارها در منطقه ترکمن صحرا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: امان گلدی شرافت سید
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۰۹. بررسی میزان تولید ، راندمان کارکرد و ممیزی انرژی - ایستگاههای پمپاژ شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستا ن لردگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مجتبی موسوی - ابراهیم نظری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۰. تجربه افزایش آبدهی چاههای نیمه عمیق و عمیق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: حبیب اله کریمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۱. بررسی قوانین و مقررات ناظر بر کنترل آلودگی آب ناشی از فاضلاب جهت ارائه قوائد حقوقی مناسب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: محمد منشوری - سارا شریفی نیا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۲. تاثیراحداث سیستم جمع آوری شبکه فاضلاب بر کاهش غلظت نیترات چاههای برداشت آب داخل شهر اردبیل ( حاشیه رودخانه بالخلو )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: نوروز اظهری - مجید آقا زاده - ناهید زینی زاده - یدا داورپناه
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۳. اندازه گیری تلفات واقعی از طریق عملیات > بر روی شبکه توزیع آب شهری تهران با همکاری مشاور P2M berlinآلمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: آرمان مثنائی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۴. بررسی شاخص های شبکه توزیع آب استان اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: شیدا ازلی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۵. پخشیدگی طولی مواد واکنش پذیر در شبکه های توزیع آب درحالت پایدار وآرام ( با رویکرد بهره برداری )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: علیرضا عامری صفی آبادی - تقی عبادی - رضا مکنون
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۶. بررسی تحلیلی هدررفت آب در سیستمهای شبکه توزیع آب : هدررفت واقعی وهدررفت ظاهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: نوروز اظهری - مجید آقازاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۷. مطالعه موردی تاثیرتعویض کنتورهای با عمربالای 10 سال ودستاوردهای حاصل از آن درجامعه نمونه ( شهر آرادان )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: محمد رضا شمسیان - ابراهیم شاه منصوریان - ابراهیم باقری - آرزو لشکری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۸. استقرار HACCP در برنامه سلامت آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: احمد رضا یزدانبخش - محمد منشوری - رضا علی فلاح زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۱۹. چگونگی وضعیت کیفیت ( فیزیکی و شیمیائی ) آب مجموعه ورزشی آزادی با توجه به تاسیسات زیربنائی و آبخوان منطقه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: محمد منشوری - علی سعادت
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۰. بررسی میزان کاهش فلوراید با استفاده از افزودن مواد شیمیایی دربرخی نمونه های آب استان آذربایجان غربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: فاطمه حاجیلاری - آزیتا حسین زاده - سهراب طالبی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۱. ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخص های بهره برداری درفرآیند فیلتراسیون مستقیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مهدی صفایی فر - علی ترابیان - عبدالله رشیدی مهرآبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۲. بررسیکارآیی صافی های ماسه یی تند در تصفیه خانه آب شهرستان آبادان ( مطالعه موردی تصفیه خانه ایستگاه11)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: ملک تاج اسکندری مکوند - مهرداد قنواتی - حمید رضا افشون
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۳. بررسی تاثیر کلرباقیمانده، کدورت و دما بر روی کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی روستاهای تربت حیدریه - سال 1386
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: معصومه محمدی قلعه نی - زهره وجودی یزدی - ابوالفضل ساده حال
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۴. ارزیابی عملکرد پرمنگنات پتاسیم در حذف آرسنیک از آب شرب با استفاده ازمتدولوژی شش سیگما
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: رقیه نیک مرام
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۵. تعیین میزان آلودگی آب قم به فلزات سنگین جیوه، سرب و آرسنیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: منصور ابراهیمی - نرگس شم آبادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۶. بررسی میزان فلوئور موجود در آب آشامیدنی روستاهای استان مرکزی در سال 1386
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: سعید صالحی - مجتبی قلعه نویی - لیلا صادقی - سید محمد رضایی
تعداد صفحات: ۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۷. بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع شرب آب زیر زمینی شهرشهرکرد در سال 1386
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: اکبر رستمی - محمد حسن محمودیان - حسن ایزانلو
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۸. بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از منحنی های شاخص کیفیت آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: بهنام کرمی - منا گلابی - عبدعلی ناصری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۲۹. قوانین بازیافت پساب در تصفیه خانه های آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: سیمین صباح
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۰. بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر گناباد در سال 1386 ( در فصول بهار و تابستان )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: حسن کرامتی - لیلا عبدل نژاد - امیر حسین محوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۱. بررسی تغییرات کیفیت آبهای زیرزمینی مورد مصرف فضای سبز شهراصفهان در مدت یک دهه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: جهانگیر عابدی کوپایی - امیرحسین قره شیخلو - زهرا خسروانی شیری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۲. تعیین توانایی ایجاد خوردگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه توزیع شهر گرگان و عوامل موثر بر آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مهدی کارگر - هادی رحیم زاده - معصومه صادقی - یوسف دادبان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۳. بررسی آلودگی و تغییرات نیترات در منابع آبی دشت سرپنیران استان فارس با تأکید بر تأمین آب شرب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: محمد رضا شایق - ابراهیم گشتاسبی راد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۴. ترکیب شیمیایی منابع آب روستاهای استان خراسان جنوبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: پروین اکبری - محمدرضا الهی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۵. روشهای تعیین کیفیت آب در رودخانه ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسنده: رضا امیرنژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۶. تعیین نرخ واکنش و ضرایب سینتیکی زوال کلر در سیستم های توزیع آب ( با رویکرد بهره برداری )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: علیرضا عامری صفی آبادی - تقی عبادی - رضا مکنون
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۷. تاثیرات جنس انواع لوله ها روی کیفیت آب آشامیدنی با تاکید بر تاثیرات لوله های GRP و معرفی آزمون ارزیابی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: علی امین زاده - معصومه فریدونپور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۸. ارزیابی مشکلات ناشی از لایه گذاری شیمیایی (Scaling) در راهبری فیلترهای غشایی و ارائه پیشنهادات لازم ( مطالعه موردی تصفیه خانه پتروشیمی رازی )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مجتبی فاضلی - ستار صالحی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۳۹. تحلیل اقتصادی استفاده از فاضلاب در کشاوری (مطالعه موردی شهرستان زابل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مهدیه مسنن مظفری - جواد طائی - مهرانگیز جوکار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۰. امکانسنجی بهسازی راهبری تصفیهخانه مجتمع پتروشیمی تندگویان در راستای بهبود کیفی جریان خروجی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مجتبی فاضلی، - نشمیل مولودزاده - سید جمال الدین هاشمیان - محمد تقی جعفرزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۱. مروری بر کاربردهای کربن فعال برای بالا بردن بازدهی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: امیر اسدی وایقان - سید محمد رضا علوی مقدم
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۲. پایش تغییرات نیترات در تصفیه خانه های فاضلاب به روش اسپکتروفتومتری UV-Visible
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: ابوالقاسم علی قارداشی - Marie Noëlle PONS - Olivier POTIER
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۳. استفاده از بیوجاذب در حذف فلزات سنگین از پساب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: غلامرضا نبی بیدهندی - آزاده آقاجانی یاسینی - علی زاهدی - مریم عباسی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۴. بررسی استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب جهت مصارف مختلف صنعتی با توجه به درجه تصفیه و استاندارد زیست محیطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: مریم پازوکی - افشین تکدستان - آزاده آقاجانی یاسینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۵. استفاده مجدد از پساب جهت کنترل پدیده بالا آمدگی مخروطی آب شور زیر چاه های پمپاژ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
نویسندگان: روح اله پروانه خواه طهران - عباس منصوری - حسین صدقی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۶. انتقال سیگنالهای ویدیویی H.264 با ادغام تکنیکهای MDC و SVC بر روی کانال‌های Packet Erasure
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: محمد تورچیان - علی آقا گل زاده - میرجواد موسوی‌نیا - مهدی نوشیار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۷. تشخیص برخط مکان پلاک خودرو در تصاویر با پس زمینه پیچیده با استفاده از مورفولوژی ریاضی فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: بهزاد چناقلو - محمد رحمتی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۸. بهینه‌سازی بردارهای حرکتی ویدئو در حوزه‌ی فشرده‌شده با استفاده از تحلیل بافت و هموگرافی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: سیدمهدی شریعت زاده - احسان عادلی مسبب - محمود فنحی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۴۹. مکان‌یابی مردمک و تعیین باز و بسته بودن چشم جهت تشخیص خواب‌آلودگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: پونه روشنی تبریزی - رضا آقائی‌زاده ظروفی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۰. جداسازی تصاویر ترکیبی غیرخطی مبتنی بر روش ICA غیرخطی (MISEP)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: وهاب یوسف زاده - حمیدرضا پوررضا
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۱. شناسایی افراد با استفاده از بیومتریک‌های گوش و کف دست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: سارا معتمد - کریم فائز - محبوبه یعقوبی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۲. آشکار سازی مرز سینه در تصاویر ماموگرام با استفاده از روش‌های مبتنی بر بخش‌بندی بافت و آستانه‌گذاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: سید مسعود هاشمی عمروآبادی - محمدرضا احمدزاده - علی حکمت‌نیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۳. تشخیص خودکار مرز ماهیچه پکتورال در تصاویر ماموگرام با استفاده از مدل ترکیب گوسی و مدل مارکوف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: سید مسعود هاشمی عمروآبادی - محمدرضا احمدزاده - علی حکمت‌نیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۴. بررسی اثر تابع تزریق بر پارامترهای متوسط زمان عبور و نرخ خون مغزی در تصویربرداری MRI
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: عفت یاحقی - امیر موافقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۵. تحلیل مقداری ذرات سایشی روغن با استفاده از پردازش تصاویر ‏فروگرافی تحلیلی و‎ LNF‏ ‏
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: خلیل خلیلی - مهدی دانش
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۶. انطباق غیرصلب حجمی کبد با استفاده از مدل اسپلاین صفحات نازک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: فرشید باباپورمفرد - علی عباس‌پورتهرانی فر - رضا آقائی زاده ظروفی - شهرام اخلاق‌پور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۷. طبقه‌بندی سری زمانی تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی با استفاده از روش‌های خوشه‌یابی Neural Gas و Hard C-Means
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: محمد مهدی خلیل زاده - عمادالدین فاطمی زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۸. مقایسه کارایی روش‌های خطی و غیرخطی استخراج ویژگی‌ها در یک سیستم بازشناسی چهره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: قاسم میرجلیلی - بابک کشاورزی - محمدتقی صادقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۵۹. کلاسه‌بندی در عدم قطعیت با تئوری شواهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: جمال قاسمی - حجت غنودی - محمد رضا کرمی ملایی - رضا قادری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۰. روشی جهت تطبیق امضای بر خط با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: مهران یزدی - سید محمد زاهد علوی - احسان نامی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۱. رهیافتی دو لایه‌ای در نهان‌نگاری، مبتنی بر طیف گسترده و عملیات ماتریسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: محمد علی زارع چاهوکی - نصرا... مقدم چرکری - مهرداد رادمنش
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۲. طراحی الگوریتمی مقاوم در برابر چرخش، تغییر فاصله عکس‌برداری و روشنایی محیط برای تشخیص پلاک‌های رایج در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: سعید رستگار - رضا قادری - غلامرضا اردشیر - محمدرضا کرمی ملایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۳. فیلتر گابور دو ‌بعدی بهینه جهت استخراج ویژگی‌های مرتبط با سن در تصاویر چهره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: علیرضا کشاورز چوبه - علی محلوجی فر
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۴. کاهش اثر نویز تناوبی در تصاویر دیجیتال به کمک فیلتر میانه هوشمند در حوزه فرکانس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: امیرحسن منجمی - مجید بهنام‌پور - پیمان معلم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۵. یک روش تطبیقی برای نهان‌نگاری مقاوم تصاویر دیجیتال در حوزه موجک گسسته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: مهدی برومند - افشین ابراهیمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۶. تشخیص سریع دایره با استفاده ازاطلاعات گرادیان و منحنی مشخصه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: مهدی عباسی - احمدرضا نقش نیلچی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۷. تشخیص شماره‌ی پلاک خودروهای ایرانی توسط تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: غلامرضا رادمرد - محمدرضا فیضی‌درخشی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۸. بهینه‌سازی ویژگی‌های لایه‌ی میانی مدل شناسایی اشیاء HMAX
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: مینا غیرتمند - حمید خالوزاده - حمید سلطانیان‌زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۶۹. بازیابی تصاویر رنگی با استفاده از الگوریتم تکاملی بهینه‌سازی حدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: فرشاد جعفریه - امیر مسعود افتخاری مقدم - زهرا گلشنی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۰. روش جدید استخراج نواحی متن از تصاویر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
نویسندگان: امیر حاجی شعبانی - محمدرضا کرمی ملائی - حسین میار نعیمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۱. قصه درمانی و داستان های هزارو یک شب ( تلفیق ادبیات داستانی و روانشناسی )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسنده: زهرا فروزان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۲. جستاری در مشابهات معماری و ادبیات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسندگان: فخرالسادات خامسی هامانه - فاطمه روحی
تعداد صفحات: ۳۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۳. درآمدی بر زبان امروز آذربایجان و پیوند فارسی معیار با آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسنده: میراسماعیل قاضی شیراز
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۴. تاثیر ادبیات بر غنا و بالندگی صنعت سینما در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسندگان: سارا آذری هزاوه - مریم انتظاری
تعداد صفحات: ۳۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۵. طرح مساله شکل گیری شعر عرفانی در زبان فارسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسنده: غلامحسین عمرانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۶. کاربرد برخی ازویژگی های زبان و اسلوب بیان در آثار فارسی احمد غزالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسنده: عبدالله حسن زاده میر علی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۷. بررسی برخی مطالعات زبانشناسی در ادبیات فارسی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسنده: فریده کریمی موغاری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۸. روانشناسی و ادبیات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسنده: معصومه خدادادی مهاباد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۷۹. بررسی اشکال گوناگون تاثیرگذاری اندیشه ی وجودی ( اگزیستانسیالیسم ) برادبیات ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی
نویسندگان: حسین پور آلاشتی - عیسی امن خانی
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۰. کاربرد مهندسی ارزش در مجتمع رفاهی - آموزشی شرکت نمونه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: احد نظری - علیرضا شاهرخی - شاهین صفایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۱. امکان‌سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: احد نظری - نوید قاسمی - شاهین صفایی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۲. چالش های اجرای مهندسی ارزش در سازمانها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: خداداد واحدی - الیاس علی تبار
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۳. استفاده از روش مهندسی ارزش در طرحهای آستان قدس رضوی (مطالعه موردی : بهینه سازی و توسعه خدمات مهمانسرای حضرت)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: سیدعلیرضا میرمحمدصادقی - موسی شربتدار - حسن خادم
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۴. مهندسی ارزش طرح موج شکن بندر انزلی با رویکرد کمی نمودن خواسته‏های ذینفعان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: شاهین مقصودی زند - رضا میرمحمدی - محمد نبی الله دادی - حمید خلیلی واوسری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۵. نقش آنالیز اجبار در پیشبرد اهداف مهندسی ارزش- با نگاهی بر تغییر زون بندی بدنه سد قیقاج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: سید مهدی عصمت ساعتلو - علیرضا پرویشی - حسین رضائی - بهروز شقاقی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۶. تحلیل ضرورت و بررسی تکامل مدلهای تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: سید علیرضا میرمحمدصادقی - محمودرضا توکلی دارانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۷. کاربرد مهندسی ارزش در شبکه توزیع با بررسی فرآیند رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: زهرا آقاجانی - سیدعلیرضا میرمحمدصادقی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۸۲۰۸۸. مهندسی ارزش در طرح‌های جامع فرودگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۷
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
نویسندگان: مصطفی بروجردی - فرشید گلیج

/ 0 نظر / 29 بازدید