واژگان منابع طبیعی1

جیرهٔ گلهٔ مادر Breeder ration بذراصلاح گر ، بذرمادر Breeder seed پرورش ، تولیدمثل ، جفتگیری ، اصلاح نژاد Breeding اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی Breeding and genetic improvement اصلاح نبات ، پرورش گیاه Breeding plant برنامه‌های اصلاح نژادی Breeding programs فصل جفتگیری Breeding season انجمن اصلاح نژاد Breeding society خوک‌های مادهٔ داشتی Breeding swines بوقلمون‌های مادر ، بوقلمون‌های داشتی Breeding turkeys استعداد ژنتیکی ، ارزش ژنتیکی یا اصلاح نژادی Breeding value حذف صفات نامطلوب از گله از طریق جفتگیری انتخابی Breed out سنتز نژاد Breed synthesis توانایی انتقال یکنواخت یک صفت به فرزند Breed true نوع یا شکل مشخصهٔ یک نژاد Breed type باد ملایم ، نسیم Breeze شتهٔکلم Brevicorine brassica کنهٔ قرمز پاکوتاه‌چای Brevipalpus obovatus doma دارای ساقه‌های کوتاه Breviscapus آبجوسازی ، سرشتن ، آمیختن ، اختلاط ، دم کردن Brew آبجو ، آبجوسازی Brewer آبجوساز Brewer پس ماندهٔ خشک آبجو سازی Brewer ، s dried grains مخمّر خشک آبجو سازی Brewer ، s dried yeast پس‌ماندهٔ تخمیر غلات Brewer ، s grains ترد ، شکننده Brittle بریکس Brix باقلا Broad bean پاشیدن ، دستپاش‌کردن Broadcast پاشنده ، پخش کُن Broadcaster برگ‌پهن ، پهن‌برگ Broad leaf علف‌های هرز پهن برگ Broad leaved weeds رباط پهن Broad ligament آنتی‌بیوتیک دارای طیف وسیع Broad spectrum antibiotic پوست برهٔ قره‌گل Broadtail کلم بروکلی Broccoli برودیفاکوم Brodifacoum جوجهٔکبابی ، جوجهٔگوشتی Broiler جوجه‌های گوشتی یا کبابی تمام کننده Broiler finishing کود بستر جوجه‌های گوشتی یا کبابی Broiler litter جیره‌های حاوی کود بستر جوجه‌های گوشتی Broiler litter based ration کنسانتره یا غذای کامل جوجه‌های کبابی Broiler mash جوجهٔ کبابی ، جوجهٔ گوشتی ، جوجهٔ سرخ کردنی Broilers جوجه‌های گوشتی یا کبابی شروع کننده Broiler starter دانه‌های خردشده ، خرده‌دانه Broken kernels کم‌داندان Broken mouth خرده‌برنج Broken rice خانوادهٔ آناناس Bromeliaceae علف یشمکی Brome-smooth بروموفوس جنس دُم روباه Bromus دُم روباه دستی Bromus arvensis دُم روباه زبر Bromus asper دُم روباه راست Bromus erectus دُم روباه بزرگ Bromus gigantus دُم روباه نرم Bromus mollis دُم روباه شاخه‌دار Bromus ramosus دُم روباه چوداری Bromus secalinus دُم روباه سترون Bromus sterilis دُم روباه بامی ، علف پشمکی Bromus tectorum نایژه Bronche نایژه‌ها ، لوله‌های نایژه Bronchial tubes نایژه Bronchus برونکو Bronco یک نسل جوجه Brood حیوان داشتی Brood animal حجرهٔ پرورش تخم زنبور عسل Brood cell مادر مصنوعی ، مادر ماشینی Brooder کُرچی Broodiness مرغ کُرچ Broody ذرت جارویی رقم تکنیکوم Broomcorn گُل جالیز Broomrape ذرت خوشه‌ای جارویی ، سور گوم جارویی Broom sorghum سرساخه Brouse علف خشک قهوه‌ای Brown hay برنج قهوه‌ای ، برنج سبوس‌دار ، برنج پوست کنده Brown rice درختچه‌ها و درختان چریدنی Browse گیاه چریدنی Browse plant سرشاخه‌خوار Browser سرشاخه‌خواری ، چرای سرشاخه‌ها ، چراگاه ، مرتع ، علفزار Browsing بروسلوز ، تب‌مالت ، بیماری بنگ Brucellosis زنبور بذرخوار شبدر Bruchuphagus gibbus سوسک عدس Bruchus lentis boh سرخرطومی نخودم سوسک نخودفرنگی Bruchus lentis boh pisorum L سوسک باقلا Bruchus lentis boh rufimanus boh جنس برونلا Brunella برونلای درشت Brunella grandiflora برونلای رسمی Brunella vulgaris برونونیاسه Brunoniaceae درختچه‌ه و بوته‌ها Brush and under brush کلم فندقی ، کلم بروکسل Brussels sprout کنهٔ قرمز Bryobia rubrioculus کنهٔ قهو‌ه‌ای پابلند درختان میوه Bryobia rubrioculus rubrioculus scherten خزه‌های حقیقی Bryophyta دهانی ، مربوط به‌دهان Buccal حفرهٔ دهانی Buccal cavity غددبزاقی دهانی Buccal glands بزنر ، قوچ ، گوزن‌نر ، خرگوش‌نر Buck خانوادهٔ شاه‌بلوط هندی Buckeye family مسمومیت با شاه‌بلوط Buckeye poisoning چربی بز Buck fat پشم قوچ Buck fleece گوزن یک‌سالهٔ نر ، خرگوش یک سالهٔنر Buckling خولنجان ، سنجدتلخ Buckthorn گندم گاوی ، گندم سیاه Buckwheat خوراک گندم گاوی Buckwheat feed پوسته‌ گندم گاوی ، پوستهٔ گندم سیاه Buckwheat hulls زبرهٔ گندم گاوی Buckwheat middlings کاه گندم گاوی ، کاه گندم سیاه Buckwheat straw جوانه ، غنچه Bud جوانه‌دار Bud bearing جوانه‌زدن Budding گیاهان جوانه‌ای Budding plants خانوادهٔ گل‌ توری Buddlejaceae کسری بودجه Budget deficit شروع جوانه‌زنی Bud initiation جهش رویشی Bud sport پیوند جوانه‌ای Bud union گاومیش Buffalo گراس گاومیش Buffalograss تامپون ، بافر Buffer حالت بافر ، حالت تامپونی Buffering state محلول بافر Buffer solution ساس ، سوسک ، سن Bug جنس گل‌گاوزبان Buglossa گاوزبان طبی Buglossa officinalis پیاز Bulb گیاهان پیازدار Bulb crops پیازچهٔ هوایی Bulbil پیازچه Bulblet پیازی پیشابراهی Bulbourethral غدهٔ پیازی پیشابراهی Bulbourithral gland پیازی ، پیازدار Bulbous وزن مخصوص ظاهری Bulk densety تخمیر توده‌ای Bulk fermentation ضریب پُر حجمی Bulkiness coefficient انتخاب گروهی ، انتخاب توده‌ای Bulk selection حجیم ، پُر حجم Bulky گاونر Bull گوسالهٔ نر Bull calf فشنگ‌مانند ، فشنگ‌سان Bullet shaped گاو فحل Bulling مخاط فحلی Bulling string گوسالهٔ نر اخته شده Bullock محصول پُر تولید Bumper crop ازت اوره‌ای خون B. u. n علف کُپه‌ای Bunchgrass دسته‌بندی کردن Bunching رشتهٔ آوندی Bundle جنس زیره Bunium یرهٔ تکمه‌ای Bunium bulbosum زیرهٔ رسمی Bunium verticillata آخور Bunk سیلوی دیواری ، سیلوی روی زمین Bunker silo ۱. پینه. ۲. ورم مفصل Bunny جنس گوش خرگوش Buplevrum گوش خرگوش سوزنی Buplevrum aristatum گوش خرگوش داسی‌شکل Buplevrum falcatum گوش خرگوش برگ‌دایره‌ای Buplevrum rotundifoliun گوش خرگوش سفت Buplevrum tenuissimum خانوادهٔ پویرستیده Buprestidae ادارهٔ حشره‌شناسی و قرنطینهٔ گیاهی Burea of ntomology and plant quarantine بورت Burette خاک مدفون Buried soil مشعل ، شعله‌افکن Burner تب سوزان Burning fever سوختگی ، جراحات ناشی از سوختگی Burns آهک زنده ، اکسید کلسیم Burnt lime آروغ Burp چسبک Bur parsley آسیاب سنگی Burr mill الاغ ، خر Burro پشم پُر خار و خاشاک Burry wool خانوادهٔ بورسراسه Burseraceae بخیهٔ گره مخفی Burying the knoکمباین بوش Bush combine بوشل Bushel بیماری کمبود کبالت Bush sickness لوبیای بوته‌ای Bush type bean خانوادهٔ گاوبران Butomaceae جنس گاوبر Butomus جگن دریایی ، گاوبر چتری Butomus umbellatus کُنده ، کُندهٔدرخت Butt کره ، روغن ، روغن زرد Butter آلاله Buttercup چربی شیر Butterfat پروانه Butterfly دوغ ، آب‌کره Buttermilk پودر دوغ Buttermilk powder اسیدبوتیریک Butyric acid بوتیرین Butyrin بویتریناز Butyrinase شمشادیان ، خانوادهٔ شمشاد ، خانوادهٔ کیش Buxaceae جنس شمشاد Buxrs شمشاد Buxrs hyracana شمشاد اناری Buxrs microphylia ارزش بیولوژیکی B. v فرآوردهٔ فرعی ، محصول فرعی By product خوراک‌های فرعی By product feeds ضایعات آهک By product-lime فرآورده‌ها یا محصولات جانبی یا فرعی. By products آغل گاو Byre کربن C کلسیم Ca کاتد ، کاتدی Ca سرطان Ca اسب Caball گیاه قتم ، میرسین آفریقایی Caballeria africana گیاه قتم Caballeria africana dioica کلم Cabbage کلم پیچ Cabbage ۱. جوانهٔ انتهایی درختان نخل. ۲. رشدشاخ (آهو). ۳. سرشاخ را زدن یا کوتاه کردن (گوزن). ۴. رشد پیدا کردن (سرکلم). Cabbage کلم چینی Cabbage-chinese کلم Cabbage cole خانوادهٔ کلم ، چلیپاییان ، خانوادهٔ شب‌‌بو ، خانوادهٔخردل Cabbage family کلم تازه Cabbage-fresh سبزکلمی Cabbage green کلم‌پیچ Cabbage head مگس ریشهٔ کلم Cabbage root fly لارو یا کرمینهٔ ریشهٔ کرم Cabbage root maggot درخت کلم Cabbage tree ضایعات برگ کلم Cabbage waste leaves کلم پیچ Cabbage-white headed ۱. قفسه ، کمد ، جعبهٔ کشودار ، کابینت ، اشکاف. ۲. آلاچیق ، آلونک ، کپر ، غار ، دخمه Cabin جنسی از گیاهان آبزی بومی آمریکا Cabomba انجیرهندی ، انجیربربری ، انجیرمصری ، کاکتوس‌تافتونی Cacteae opuntia کاکتوس‌ها Cacti کاکتوسی ، شبه‌کاکتوس Cactoid صورت ممیزی زمین ، ثبت اراضی Cadastre جسد ، لاشه ، مردار Cadavar بی‌جان کردن ، به‌صورت لاشه یا جسد در آوردن Cadaverize بال مودار Caddisfly لارو بالمودار Caddis worm روغن سدر Cad oil کادمیم Cadmium میوهٔ زیر درختی Cadouck ، caduc ملک تصرفی Caduciary زوداُفت ، ناپایدار Caducous رودهٔ کور ، سکوم Cae cum جنس ابریشم مصری ، جنس ابریشم هندی Caesalpina خانوادهٔ سنا ، خانوادهٔ فلوس ، خانوادهٔ گل ارغوان Caesalpinaceae جنس گل بوتیمار Caesalpinia تخم ابلیس Caesalpinia bonducella سزارین Caesarean Caesarean birth Caesarean operation جراحی سزارین Caesarean section جراحی سزارین Caesarean surgery سزارین Caesarian سزیم Caesium وئور کلسیم Caf۲ کافئین Caffeine روغن قهوه Cafeol کفیر Caffer ، caffra درخت قهوه Cafier قفس ، قفسه Cage قفس ، قفس پرورش طیور Cage confinement پرورش ماهی در قفس Cage culture پرس قفسی Cage press قفس معرفی ملکه Cage queen introduction قفسهٔ سینه Cage-thoracic هیدروکسید کلسیم Cah۲o۲ گذرگاه نوع کیل ماهی Cail type fishway خرمالوی آمریکایی Caimitier خرمالوی آمریکایی Caimito نوزیوی ، دوران سوم زمین‌شناسی Cainozoic ، cenozoic کیک ، قالب ، قرص نان ، کلوچه Cake نواله یا تفاله قالبی Cake نواله خردکن ، قالب‌شکن Cake breaker نواله ، نواله‌شده ، قالبی Caked علف خشک نواله‌ای Caked hay پستان خمیری ، خیزپستان ، تورم پستان ، هجوم‌الدم پستان Caked udder مسمومیت با کنجالهٔ تخم‌پنبه Cake poisoning کالری کوچک Cal کالری بزرگ ، کیلوکالری ، ۱۰۰۰ کالری کوچک Caدرخت بلسان سبز ، بهار مریم Calaba باقلایا کوبیای کالباری Calabar bean آبنوس هندی ، خرمندی Calabar ebony کدوی سفید Calabash cucumber گُل جام ، کدوی قلیایی Calbash gourd جنس فیل گوش ، جنس کالادیوم Caladium بیدمشک Calaf خانوادهٔ گمزادان Calamariaceae جنس زیباپونه Calamintha ریحان وحشی ، خشک پونه Calamintha acinos کج پونه Calamintha clinopodium فرنجمشک Calamintha graveolens زیباپونهٔ کوهی Calamintha nepeta نعنای کوهی ، زیباپونهٔ طبی Calamintha officinalis عرق بادرنجبویه Calamint water پرتقال پانامایی Calamondin خانوادهٔ شپشه‌ها Calandridae جنس رنگین‌کمان (زینتی) Calathea جام گُل Calathidium جنس اسفنج آهکی Calcarea آهکی Calcareous فشر آهکی ، لایهٔ آهکی Calcareous crust رسوب آهکی ، نهشت آهکی Calcareous deposit سنگ آهک رُس‌دار Calcareous marl ماسه‌سنگ آهکی Calcareous sandstone خاک آهکی Calcareous soil چشمهٔ آهکی Calcareous spring سنگ آهک ، سنگ آهکی Calcareous stone کلسیم خونی Calcemia فلدسپات آهک‌دار Calciclase کلسیفرول ، ارگوکلسیفرول ، ویتامینD۲ Calciferol آهک‌ساز ، آهک‌دار Calciferous غدد آهک‌سازی Calciferous gland آهکی‌شدن ، استخوانی‌شدن Calcification آهک‌شدن استخوان Calcification of bone به‌شکل خاکستر ، به‌شکل سنگریزه Calciciform آهک گُریز Calcifuge آهکی کردن ، آهکی‌شدن Calcify آهک‌سنج Calcimeter آهک‌سنجی Calcimetry سوخته ، خاکسترشده ، آهکی شده Clacined آهک زنده ، آهک تشویه‌شده Calcined lime سنگ فسفات تکلیس شده یا تشویه شده ، سنگ فسفات فلوئور گرفته Calcined phosphate بوتهٔ تشویه ، کورهٔ تکلیس Calcining kiln پیشوندی است که دلالت بروجود آهک می‌کند. Calcio- گیاهان آهک گُریز Calciphobes گیاهان کلسیم دوست Calciphytes کلسیت آهکی ، کربنات کلسیم Calcitic lime کلسیتونین ، تیروکلسیتونین Calcitonin کلسیم Calcum کمبود کلسیم Calcium deficiency لاکتات کلسیم Calcium lactate متابولیسم کلسیم Calcium metabolism متافسفات کلسیم Calcium meta phosphate اکسیدکلسیم Calcium oxide پنتوتنات کلسیم Calcium pantothenate Calcium phosphate نسبت کلسیم به فسفر Calcium phosphorus ratio توقف کار قلب در حالت انقباض کامل به‌علت بالابودن کلسیم خون به مدت طولانی Calcium rigor گچ ، سولفات کلسیم Calcium sulphate کلسیم‌شناشی Calciuria توف آهکی ، پوکسیگ آهکی Calctuffa دارای سنگ مجاری ادرار یا کیسه صفرا Calciuria سنگ مثانه‌ای ، سنگ مجاری ادرار Calculary حساب کردن ، محاسبه‌کردن ، شاره کردن ، شمردن ، برآوردکردن ، استخراج کردن ، معنی کردن ، طرح کردنم تنظیم یا تدوین کردن ، پیش بینی کردن ، ترتیب دادن ، درست کردن Calculate ماشین حساب Calculating machine ۱. محاسبه ، حساب ، برآورد ، پیش‌بینی. ۲. توجه ، دقت ، احتیاط ، تفکر Calculation سنگ Calculi سنگریزه مانند ، به‌شکل سنگریزه Calculiform دارای سنگریزه ، دارای سنگ مجاری ادرار Calculous

سنگ‌های مجاری بدن Calculus جنس همیشه بهار Caleadulas همیشه بهار رسمی Caleadulas arensis کدوی صحرایی Calebasse جنس همیشه‌بهار Calendula جنس کالپینا Calepina گوساله Calf مراقبت از گوساله ، پرورش گوساله Calf care گوساله‌دهی Calf crop درصد گوساله‌دهی Calf crop percent بولدوزر کوچک Calfdozer سطل شیرخوری گوساله Calf feeder گل شیپوری ، گل‌پاگوساله ، درخت اقاقیا Calf ، s foot گوسالگی ، دوران گوسالگی Calfhood گوساله کوچک ، دوران گوسالگی Calfling اولین غذای خشک گوساله ، کنسانترهٔ گوساله Calf meal جایگزین شیر گوساله Calf milk replacer پلت گوساله Calf pellet ذات‌الریهٔ گوساله Calf pneumonia بستن پاها و دست‌های گوساله Calf roping اسهال گوساله ، اسهال سفید ، اسهال عفونی ، سپتسمی گوساله ، بیماری گوسالهٔ ۳ روزه Calf scours تیماج ، پوست گوساله ، چرم گوساله Calf skin گُل پوزهٔ گوساله ، گُل کلهٔ بره Calf ، s snout غذای شروع کنندهٔ گوساله Calf starter مخلوط کنسانترهٔ شروع کنندهٔ گوساله Calf starter concentrate mix واکسیناسیون گوساله Calf vaccination گوساله از شیرگیر Calf weaner قطر داخلی چیزی را اندازه گرفتن ، تحت قاعدهٔ معینی در آوردن ، تنظیم کردن ، میزان کردن ، مدّرج‌کردن ، تطابق‌دادن Calibrate مدّرج ، درجه‌بندی شده ، تطابق یافته ، تنظیم شده Calibrated زینه‌بندی ، مدّرج کردن ، تعیین قطر کردن Calibratinقطرسنج ، تنظیم کننده Calibrator دهانه ، دهنه ، قطر داخلی یک لوله یا مجرا Calibre خانوادهٔ گل یخ یا گل شراب Calicanthaceae جنس گل یخ یا گل شراب Calicanthus کاسبرگ‌های گلبرگ مانند Calica petaloide کفهٔ آهکی Caliche کالیسیلورها Caliciflorae گل‌هایی که در آنها پرچم‌ها و گلبرگ‌ها به کاسبرگ‌ها چسبیده‌اند؛ مانند ، وضع گُل در گیاهان خانوادهٔ گل سرخ. Caliciflorous شبدربور کالیفرنیایی ، شبدربور California bur clover گراس یولاف کالیفرنیایی California danthonia سوسن صحراییم سوسن وحشی California day lily آنفلانزای کالیفرنیایی ، بیماری نیوکاسل California flu سرخس طالایی کالیفرنیایی California goldfern مورچهٔ دروگر کالیفرنیایی California harvester ant درخت نیک منظر California laurel گل فیروزه (زینتی) California lilac درخت بلوط همیشه‌سبز کالیفرنیایی California live oak آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی California mastitis test حفاری به روش کالیفرنیایی California method of boring سُنبل کالیفرنیایی Californian hyacinth دلفریب (زینتی) Californian mock orange لالهٔ باغی (زینتی) ، گل شقایق زرد ، شقایق کالیفرنیایی Californian poppy شقایق کالیفرنیایی Californian tree poppy جوز کالیفرنیایی (زینتی) California nutmag کرم یا بید کالیفرنیایی بلوط California oakworm علف یولاف کالیفرنیایی California oatgrass سوختگی کالیفرنیایی هلو California peach blight آهک گُریز - حساس به آهک Califuge فرچه ، اُکالیپتوس مجنون Calistemon sp درزگیری ، گوبش Calk ، caulk مادهٔ منفذگیر Calking compound جنس گُل سورنا Calla گل شیپوری ، گُل سوزنای وحشی Calla palustris سوسن مصری ، سوسن اتیوپیایی ، سوسن حبشی Callalily جنس اسکنبیل Calligonium اسکنبیل ایرانی Calligonium persicum کولیس Callipers ، calipers ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus l جنس دلاویز (زینتی) Callistemon Callistemon chin جنس مینای چینی ، جنس مینای یک‌ساله (زینتی) Callistephus مینای چینی Callistephus chinensis خانوادهٔ شاترا Callitrichaceae جنس شاترا ، جنس کالیتریش Callitriche شاترای آبزی Callitriche aquatica کالوز Callose پینهٔ استخوانی Callose برجستگی Callosity جنس سوسک حبوبات Callosobruchus سوسک چینی حبوبات Callosobruchus chinensis سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات ، سرخرطومی لوبیای چشم‌بلبلی Callosobruchus maculatus f جنس خلنج Calluna خلنج جارو Calluna vulgaris پینه Callus کشت پینه Callus culture بافت پینه‌ای Callus tissue آهکی Caloareous گرماسنج Calometer جنس گل ماده (زینتی) Calonyetion مربوط می‌شود به حرارت یا انرژی Caloric واحد گرما Caloric ارزش گرمایی Caloric value کالری Calorie تعادل حرارت زایی Calorific balance ارزش گرمادهی Calorific value ارزش گرمایی سوخت Calorific value of a fuel حرارت‌زا ، حرارت یا انرژی Calorigenic کالریمتر ، کالری‌سنج Calorimeter بمب گرماسنج ، بمب کالری‌سنج Calorimetric کالریمتری ، کالری سنجی Calorimetry کیلوکالری ، هزار کالری کوچک ، کالری بزرگ Calory جنس غلبلب Calotropis غلبلب پنبه‌ای ، عشر Calotropis procera جنس کالتا Caltha کالتای باتلاقی Caltha palustris سهٔسر Calvary گوساله زاییدن Calve دارای گوساله ، گوساله‌دار Calved شبدر زینتی Calvary clover گوساله‌ها Calves گوساله‌زایی Calving سخت زایی Calving difficulty فاصلهٔ بین دو زایش Calving interval درصد گوساله‌زایی Calving percentage عملکرد گوساله‌دهی Calving performance علایم زایمان Calving signs کاسهٔگل Calya خانوادهٔ گل‌یخیان ، خانوادهٔ گل‌یخ ، خانوادهٔ گل شرابها Calycanthaceae خانوادهٔ گل استکانی Calyceraceae نوعی درخت تاک یا مو Calycocarpum به‌شکل کاسهٔ گل ، شبیه حقهٔ گل Calycoid کلاهه Calyptra دارای کلاهک ، کلاهک دار Calyptrate جنس پیچدار Calystegia کاسهٔگل Calyx دارای کاسهٔ کرکدار Calyx-hairy کاسه‌مانند Calyxlike گنداب ، لش‌آب ، باتلاق ، متعفن ، سیاه‌آب Camarine کاماس مرگ آور Camassia spp میوهٔ کال بلوط Camata سیاه‌پوش Camberwell beauty مربوط به لایهٔ زاینده یا کامبیوم Cambial لایهٔ زاینده Cambial region مانند لایهٔ زاینده ، کامبیوم مانند Cambiform بز کوهی بزرگ‌جثه‌ای است که در سوماترا زیست می‌کند Cambingutan لایهٔ زاینده Cambium دورهٔ کامبرین Cambrian period کمریج Cambridge گیرهٔ بادامک‌دار ، گیرهٔ زبانه‌دار Cam clamp شتر دو کوهانه ، شتر باختری ، شتربلخی Camel-bactrian استخوان شتر Camel bone رنگ شتری Camel color شتربان ، ساربان Camel driver شتریک کوهانه Camel-dromedary شتربان ، سرباز شترسوار Cameleer زرافه ، شتر گاو پلنگ Cameleopard کرک یا پشم شتر Camel ، s hair قلم‌مو Camel ، s hair brush شتر دو کوهانه Camel - ۲ hump گل کاملیا ، کاملیه ، رنگ‌قرمز Camelia ، cammellia خانوادهٔ چای ، خانوادهٔ چای‌ها Cameliaceae خانوادهٔ شتر و شتر بی‌کوهان Camelidae شتری ، شبیه شتر ، مربوط به شتر Cameline نضار ، مراغون Cameline آخوندک Camel insecتر گاوپلنگ ، زرّافه Camelion شترگونه ، لجوج ، کینه‌توز ، مثل شتر Camelish رنگ قرمز Camellia خارشتر ، علف ترنجبین ، درخت گُل ابریشم ، شب‌خسب ، شب خوس‌دار Camel thorn شتردوکوهانه Camel-two hump شتردوکوهانه Camelus bacterianus شتر یک کوهانه Camelus dromedarius زنبور شتری Camel wasp دوربین عکاسی ، اتاقک Camera عکاس ، فیلم بردار Camera man دوربین عکاسی Camera-photographic خانه‌خانه ، حجره‌حجره ، حجره‌دار Camerate کامیون ، واگن روباز Camion بابونه ، بابونهٔ رومی ، گل گاوچشم ، درخت مریم ، کرکاش Camomil ، chamomile ۱. بیشه یا درختزار افرای قندی. ۲. اردگاه ، اردو ، خیمه‌زدن یا اردوزدن. ۳. تودهٔ مخروطی سیب زمینی یا شغلم ک روی آن را کاه و خاک می‌ریزند تا از سرما محافظت شود. Camp زنگ‌مانند ، شبیه زنگوله ، زنگوله‌مانند Campaniform جنس گل استکانی Campanula استکانی فشرده Campanula glomerata استکانی دورگه Campanula hibrida استکانی برگ هلویی Campanula persicaefolia استکانی گرد Campanula rotundifolia گل استکانیان ، خانوادهٔ گل استکانیان Campanulaceae زنگ‌مانند ، به‌شکل زنگ ، مربوط به گل‌استکانی Campanular دارای جام یا کاسهٔ استکانی Campanulate بقم Campechianum hematoxylenکافور Camphor کافوری Camphoric جنس کافوری Camphorosma کافوری پایا Camphorosma perenne درخت کافور Camphor tree چادرزدن ، خیمه‌زدن ، اردگاه موقتی برپاکردن ، موقتاً در چادر زندگی کردن Camping گل‌سیلن Campionred پیچ نخود سلطنتی Campo pea علف مریم ، شب‌بوی زرد Camp root جنس گلناز (زینتی) Campsis پیچ اناری Campsis radicans گیاه اقربان رنگی‌دارو Camptosorus محوطهٔ دانشکده یا دانشگاه ، محیط علمی Campus کج تخمک Campylotropous میل بادامک Camshaft پوش‌سنگ ، سنگ‌آهکی رُس‌درا Camstone درخت عطر بفنشه ، درخت کم Camwood قوطی ، ظرف حلبی ، قوطی استوانه‌ای فلزی Can قوطی‌کردن ، داخل قوطی قراردادن ، کنسرو یا کمپوت ساختن ، کنسروکردن Can ۱. کشور کانادا. ۲. کنگرفرنگی ، انگنار. ۳. درختی از خانواده تبریزی ، ۴. مقیاس سنجش مایعات درپرتقال که برابر ۱/۴ لیتر است. Canada صمغ کانادا Canada balsam شاه‌دانهٔ کانادایی ، شاه‌دانهٔ هندی Canada hemp زاغ کبود Canada jay سیب‌زمینی ترشی Canada potato برنج کانادا Canada rice انگورک Canada tea کانادایی ، اهل کانادا Canadian بُرنز کانادایی Canadian bronze صنوبر کانادایی Canadian hemlock spruce هلشتاین کانادایی Canadian holstein شنیار ، درخت خیار چنبر Canafistula کانال ، نهر Canal لولهٔ گوارش ، مجرای گوارش ، دستگاه گوارش Canal- alimentary مجرای مقعدی Canal-anal بستر کانال Canal bed استخوان ترقوه Canal bone کانالبومین Canalbumin بستن‌نهر Canal closure کانال سازی Canal construction تلفات تبخیر در کانال Canal evaporation losses مجرای مغبنی ، مجرای کشاله‌رانی Canal-inguinal مجرای مقعدی Canalis analis کانال سازی ، احداث کانال ، مجرا سازی برای آب یا فاضلاب Canalisation مجرای مغبنی Canalis inguinalis مجرای خاجی Canalis sacralis کانال‌سازی و پاکیزه‌سازی Canalization and edging حریم کانال Canal land width تلفات نهر Canal losses مجرای بربخ ، مجرای جنب بیضه Canal of epididymis مجرای خاجی Canal-sacraدریچهٔ تخلیه و شستشو Canal scouring sluice نهر تراش Canal scraper قناری ، بلبل زرد ، رنگ زرد روشن Canary قناری ، سهره ، بلبل زرد Canary bird گل قناری ، گل سهره Canary bird flower گل لادن Canary creeper سرشکافته Canary grass پشم لکه زرد Canary stained wool مشکب ، شبکه‌دار ، اسفنجی ، سوارخ سوراخ Cancellate بافت استخوانی اسفنجی Cancellous bone سرطان‌زا Cancerogen خرچنگ‌خوار Cancrivorous فرفیون ، ماهودانه Candelilla شیرینشده ، عسلی ، قندی Candied درخت موم Candleberrytree ماهی شمع Candle fish درخت شمع Candle plant درخت موم Candletree موم شمع سازی Candle wax چوب شمع Candlewood نور آزمایی تخم‌مرغ Candling درخت دم اسب ، نیلوفر آبی زرد Candock شیرینی ، قند ، آب‌نبات Candy خوراک زنبور ملکه Candy علف ملاس ، علف شیرین Candygrass گُل اختریان ، خانوادهٔ گُل اختر Cannaceae گُل اختر خوراکی Canna-edidle درشت نی Canna-major نازک‌نی Canna-minor قوطی شده ، کنسرو یا کمپوت شده Canned کمپوت میوه Canned fruit مواد قوطی شده Canned goods کنسرو گوشت Canned meat کنسرو سبزی Canned vegetable کانال‌دار ، Cannelate استخوان گردن ، استخوان ترقوه Cannel bone کنسروسازی ، کارخانهٔ کنسرو یا کمپوت سازی Cannery ضایعات کنسروسازی یا کمپوت سازی Cannery residue دگرخوارگی Cannibalism کمپوت‌سازی ، کنسروسازی Canning ضایعات سیلو شدنی کنسروسازی Canning factory silage صنعت کنسروسازی ، صنعت کمپوت‌سازی Canning industry کانُن ، استخوان کانن Cannon استخوان کانن Cannon bone لوله ، کانولا Cannula استخوان یک پارچه‌ای که از اتصال استخوان کف و مچ پای پرندگان بوجود آمده است Canon در قوطی بازکن Can opener پوشش گیاهی ، سایبان Canopy کلم هزار کلّه Canson kale طالبی س کانتارلوس Cantarellus کانتارلوس گوشک Cantarellus cibarius نوعی اردک آمریکای شمالی Canvas back قوطی شوی ، بیدون شوی Can washer اکسید کلسیم Cao هیدروکسید کلسیم Ca (oH)۲ خاک چینی Caolin کائوچو Caoutchouc درخت کائوچو ، درخت لاستیک Caoutchouc tree سیاست اقتصاد کشاورزی C. a. p قدرت ، توانایی ، استعداد ، قابلیت ، شایستگی ، کفایت ، صلاحیت Capability خازن ، اندوزه Capacitor ظرفیت ، گنجایش Capacity هزینهٔ تولید در حداکثر ظرفیت Capacity cost ظرفیت آبدهی یک چاه ، بده یک چاه Capacity of a well دماغه Cape گاوباز Capeador سبزفام (زینتی) Cape chestnut گُل سوسن پلنگی ، سوسن برکه (زینتی) Cape cowslip گل آصف السلطنه (زینتی) Cape daisy گل پیمان (زینتی) Cape figwort پیچ اناری ، پیچ‌گلناز ، گل شیپوری قرمز Cape honey suckle سنبل کاپ (زینتی) Cape hyacinth سوسن زیبا (زینتی) Cape leadwort Marigold گل آصف‌السلطنه (زینتی) Cape خانوادهٔ کبر ، خانوادهٔ کور ، خانوادهٔ لکجی Caper bush family خانوادهٔ کبر ، خانوادهٔ کور Caper family ماهودانه ، ماهوبدانه ، حب‌المکوک ، طارطغه Caper-spurge ترشک Cape shamnock درخت نقره‌فام (زینتی) Cape silver tree پشم‌دماغه ، امیدنیک ، پشم آفریقای جنوبی Cape wool or capes مویرگ‌ها Capillaries نیروی موینیه‌ای ، خاصیت موینیه‌ای ، خاصیت مویینگی ، قوهٔ شعریه Capillarity مویرگ ، رگ مویینه ، رگ باریک Capillary نیروی مویینه‌ای ، نیروی مویینگی ، خاصیت مویینه‌ای Capillary force مویرگ لنفی Capillary-lymph شبکه مویرگی Capillary network منفذمویینه Capillary pire خلل و فرج مویینه‌ای Capillary pore space پتانسیل مویینه‌ای ، فشار مویینه‌ای Capillary potential فشار مویینه‌ای Capillary pressure خیزمویینه‌ای ، بالا روی Capillary rise لولهٔ مویین Capillary tube آب مویینه‌ای Capillary water آبدهی مویینه‌ای Capillary yield مو مانند ، مویی ، به‌شکل مو ، مویین Capilliform سرمایه ، بزرگ Capital دارایی سرمایه‌ای Capital asset بودجهٔ سرمایه‌ای Capital budgeزینه‌های سرمایه Capital charges محدودیت سرمایه Capital constraint هزینهٔ سرمایه Capital cost استهلاک سرمایه Capital depreciation سرمایهٔ مورد استفاده ، سرمایهٔ در جریان Capital-employed تجهیزات سرمایه‌ای ، وسایل یا ابزار سرمایه‌ای Capital equipments کشورهای سرمایه‌داری Capitalist countries نظام سرمایه‌داری Capitalist system هزینه‌های سرمایه‌ای Capital outlay بازیافت سرمایه Capital recovery ضریب برگشت سرمایه Capital recovery factor روش برگشت سرمایه Capital return method سرمایهٔ اولیه Capital sum ارزش سرمایه‌ای ، ارزش سرمایه Capital value خوک ماهی Capitan کُلاپرک Capitulum فرنجمشک Capmint نوعی آفت چوبخوار Capnodis جنس کاپنودیوم Capnodium خروس اخته یا اخته شده Capon خروس اخته Caponettes گل تاج‌الملوک Capon ، s feather خروس اخته Capons درخت پنبهٔ هندی Ï»¿"capoquier" لاس اریشم ، زواید پیلهٔ ابریشم Cappadinخانوادهٔ کور ، خانوادهٔ کبر ، خانواده لگجی ، کبریان ، کوریان Capparidaceae Capparideae جنس کور جنس کبر Capparis کبرخاردار Capparis spinosa طعم اکسیدشدگی Cappy favor جنس‌بز Capra بز‌نر Caprahircus ردیف بالا Cap rail بزی ، مربوط بهبز Capric اسید کاپریک ، اسیدکاپرینیک ، اسیددیکانوئیک Capric acid بُزداری ، تُز پروری Capriculture پیچ‌امین‌الدوله Caprifole جنس شمشادپیچ ، جنس پیچ‌امین‌الدوله Caprifolia خانوادهٔ پیچ‌امین‌الدوله ، خانوادهٔ شوند ، خانوادهٔ آقطی Caprifoliaceae پیچ‌امین‌الدولهٔ جنگلی Caprifolium پیچ‌امین‌الدوله ، شونگ ، پلاخور Caprifoly بزشکل ، به‌شکل‌بز ، بز‌مانند ، بزی ، مربوط به بز Capriform شبانگردان Caprimulgif ormes بزی ، مربوط به بز ، مشتق از بز Caprine اسید کاپرینیک Caprinic acid پوشسنگ Cap rok اسیدکاپروئیک ، اسیدهگزانوئیک Caprioc acid اسید کاپریلیک ، اسید اکتانوئیک Caprylic acid جنس کیسهٔ کشیش Capsella کیسهٔ کشیش ، چنتهٔ چوپان ، چمبر Capsella bursa pastoris فلفل قرمز Capsicum فلفل قرمز ، فلفل گینه Capsicum capsicum annum فلفل سبز Capsicum frutescens کپسول ، پوشه ، پوشینه Capsule آشغال غوزهٔ پنبه Capsule chaff شناور دستگی Captive float صید ، دستگیرکردن ، گرفتن ، ربودن ، ظبط کردن ، تصرف کردن Capture نوعی آلبالوی مکزیکی Capulin نوعی درخت کرمسیری آمریکایی Capulin آلبالو یا گیلاس زمینی ، نوعی درخت الواری مکزیک Capulin ۱. قسمت عمده یا آغازی یک عضو ، سر. ۲. ناهواری ۳. زمینی که از دو طرف شیب‌دار باشد Caput سرجنب بیضه ، سراپیددم ، سر برنخ Caput epididymides ۱. اتوموبیل ، گاری ، واگن. ۲. یک جعبهٔ مشبک برای نگهداری ماهی در آن بحالت شناور در آب. ۳. زمین ناهموار. ۴. خاک انتقالی Car کارابین Carabeen پوست برهٔ قره گل Caracul ۱. یاس شیپوری. ۲. ماده‌ای قرمز رنگ که از برگ یاس شیپوری به‌دست می‌آید. Carajura کارامل ، قند سوخته Caramel کاراملی شدن Caramelization شیر کاراملیزه شده Caramelized milk ماهی کیش خالدار Carangoides bajad ماهی طلایی ، ماهی حوض پرورشی Carassius auratus زیرهٔ سیاه Caraway ماهی میشک یا برگ Carax atropus کارباماتها Carbamates اسیدکاربامیک Carbamic acid کاربامید Carbamide کاربامیدو Carbamido بیوره ، کربامیل‌اوره Carbamylurea سوین Carbaryl انگور فرنگی باغی Carberry کربور Carbide زغال حیوانی Carbo animalis کربوهیرازها Carbohydrases کربوهیدرات ، هیدرات کربن ، هیدروکربور Carbonydrate رابطهٔ کربوهیدرات با نیتروژن ، نسبت کربوهیدرات به نیتروژن Carbohydrate nitrogen relationship کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی Carbohydrates-nonstructural کربوهیدرات‌های ساختمانی Carbohydrates-structurals سمومیت با اسیدکاربولیک ، مسمومیت با فنل Carbolic acid poisoning کربن Carbon.C کربن درا Carbonaceous مواد خشبی پُر کربن Carbonaceous roughage کربنات Carbonate کربی‌دار ، ترکیب شده با اسیدکربنیک Carbonated آب سیب گازدار Carbonate d cider کربنات کلسیم ، کربنات آهک Carbonate of lime کربنات پتاسیم Carbonate of potash کربناتها Carbonates چرخهٔ کربن Carbon cycle رسوب کربن ، دوده Carbon deposiگاز کربنیک Carbon dioxide اسیدکربنیک Carbonic acid کربنیک آنهیدراز Carbonic anhy drase مانع آنزیم کربنیک آنهیدراز Carbonic anhydrase inhibitor زغال خیز ، زغال‌دار ، زغالی Carboniferous دورهٔ زغالی Carboniferous period زغالش Carbonisation ، carbonization زغالش بستر حیوانات Carbonization of litter سوزاندن خار و خاشاک پشم Carbonizing منواکسیدکربن Carbon monoxide مسمومیت با منواکسیدکربن Carbon monoxide poisoning کلرور کربنیل ، قُشژن Carbonyl chloide بنیان کربنیل Carbonyl group نسبت کربن به ازت Carbon nitrogen ratio کربن چوب Carbon wood کربوفنوتیون Carbophenothion کربوکسیلاز Carboxylase اسیدهای کربوکسیلیک Carboxylic acids کربوکسی پیتداز Carboxypeptidase سیاه‌زخم Carbuncle-maliganant لویی ، لویی پهن برگ Carbungi کاربراتور Carburettor Carcas لاشه Carcass ترکیب شیمیایی لاشه Carcass chimical compositeon ارزیابی لاشه ، ارزشیابی لاشه Carcass evaluation درجهٔ لاشه Carcass grade شاخص لاشه Carcass index لاش گیری Carcass meat trimmings کیفیت لاشه Carcass quality ضایعات لاشه Carcass residue ضایعات پوست Carcass trimmings وزن لاشه Carcass weight بازدهٔ لاشه Carcass yield گوشتی زنگ Carceus سرطان‌زا Carcinogen سرطان‌زا ، مولّد سرطان Carcinogenic سرطان‌زا Carcinogenous سرطان‌شناس ، سخت پوست‌شناسی Carcinologist سخت‌ پوست‌شناسی Carcinology خرچنگ‌خوار Carcinophagous ماشین شانه‌زنی پشم Card ابوخنجر ، گل لادن Cardamindum جنس کاردامین Cardamine کاردامین تلخ Cardamine amara کاردامین کرکی Cardamine hirsuta کاردامن حنایی Cardamine impatiente

کاردامین چمنی Cardamine pratensis هِل Cardamom ، هِل Cardamomum دهانهٔ معده ، خم معده Cardia قلبی ، مربوط به قلب Cardiac بازایستی قلب Cardiac arrest چرخهٔ قلبی Cardiac cycle تکانهٔ قلبی Cardiac impulse عضلهٔ قلبی Cardiac muscle قلبی-مربوط به قلب Cardial سیاهرگ‌های اصلی Cardinal veins شانه‌زنی Carding پشم‌های پارچه‌ای Carding wools سوسن یا زنبق سفید ، سوسن آزاد Cardiocrinum نارسایی قلبی و شش‌ها Cardiopulmonary insufficiency دستگاه قلبی تنفسی Cardiorespiratory system قلبی عروقی Cardiovascular دستگاه گردش خون ، دستگاه قلب و عروق Cardiovascular system جنس کاردونسلوس Cardoncellus نوعی کاردونسلوس Cardoncellus mitissimus خانوادهٔ استکانی‌ها ، خانوادهٔ گل استکانی‌ها Carduaceae خارمانند Carduaceus جنس تاتاری ، جنس کنگراوتی ، جنس خار Carduus خار کوتاه Carduus acaulis هرفیش صغیر ، شوک عنتر ، خار نقره‌ای Carduus argentatus خارمقدس Carduus benedictus خارشتر Carduus sepsacus تاتاری خمیده Carduus nuitans خارمشک Carduus nutans خارتُتُک Carduus tenuiflorus توجهٔ ، مواظبت ، آگاهی ، مراقبت ، فکر Care پرستار ، مراقب ، محافظ Care giver مراقبت از حیوانات Care of animals آرایش سُم ، سُم‌تراشی Care of hoofs جنس جگن Carex جگن تیز Carex acuta جگن تاولی Carex ampullacea جگن شنی Carex arenaria جگن سفید Carex canescens جگن کرشی Carex cyperoides جگن داوال Carex davalli جگن کوتاه Carex depauperatus جگن پنجه‌ای Carex digitata جگن دو پایه Carex dioica جگن گشاد Carex sistans جگن دوشاخ Carex distica جگن دراز Carex elongata جگن ورسکی Carex ericetorun جگن زرد Carex flava جگن نخی Carex filiformis جگن ماشی Carex glauca جگن تیغی Carex hirta جگن نزار Carex humilis جگن صاف Carex laevigata جگن خرگوشی Carex leporina جگن بزرگ Carex maxima جگن کوهی Carex montana جگن توتی Carex muricata جگن باتلاقی Carex palludosa جگن جارویی Carex panicba جگن خوشه‌ای Carex paniculata جگن مخالف Carex paradoxa جگن حبّی Carex pilulifera جگن زودرس Carex precox جگن کرش کرش گون Carex pseudocyperus جگن کیکی Carex pulicaris جگن پراکنده Carex remota جگن نهری Carex riparia جگن جنگلی Carex silvatica جگن ستاره‌ای Carex stellulata جگن زبر Carex stricta جگن لاغر Carex strigosa جگن سفت Carex teretiuscula جگن گردی Carex tomentosa جگن استخری Carex vesicaria جگن رسمی Carex vulgaris جگن روباه Carex vulpina کفشدوزک Caria dilatata جنس خربزهٔ درختی (زینتی) Carica انبهٔ هندی Carica papaya کاریکاسه Caricaceae کاریدال ، گوسفند نژاد کاریدال Caridal جنس کافشه Carihamus کافشه ، کل رنگ Carihamus tinctorius ناو Carina ناوی ، زورقی Carinal ناوی‌شکل Carinate لبه‌دار ، تیغ‌دار ، زورقی ، به‌شکل‌زورق Carinate شکم زورقی Carinate abdomen ناوی‌شکل ، زورقی‌شکل ، قایقی‌شکل Cariniform جنس کارلینا ، جنس خرشوف‌بری Carlina خرشوف‌بری ، کارلینای رسمی Carlina vulgaris خرشوی‌بری ، کارلینای رسمی Carline thistle جوهر قرمز‌دانه Carmin داروی ضدنفخ Carminative صبیر ، کاکتوس بزرگ Carnegiea کارنیتین ، ویتامین Bt Carnitine گوشتخواران Carnivora گوشتخوار Carnivoral گوشتخوار Carnivore گوشتخوار Carnivorous ماهی گوشتخوار Carnivorous fisگوشتخواران Carnivors درخت خرنوب Carob bean خرنوب ، درخت خرنوب Carob tree گل‌شراب ، شیرین درخت Carolina allspice یاسمن زرد کارولینیایی Carolina yellow jessamine کاروتن ، پیش مادهٔ ویتامین A Carotene کاروتن خونی Carotenemia کاروتنوئید Carotenoid رنگدانه‌های کاروتنوئیدی Carotenoid سبات Carotid سرخرگ سبات Caro

/ 0 نظر / 37 بازدید