پایان نامه های دامپزشکی(1)

 

رابطه بین شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامترهای خون شناسی و پروفایل آهن در گوساله های شیری نوزاد

نوع مادهپایان نامه

نویسنده/استاد راهنما: رجبیان، فاطمه;;حیدرپور، محمد;مهری، مهرداد

سال دفاع:‎۱۳۹۳

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی روند تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو همزمان با تغییرات خون شناسی و پروفایل آهن و همچنین ارتباط بین آن ها در گوساله های شیری تازه متولد شده انجام شده است. به این منظور‎30 رأس گوساله نژاد هولشتاین به ظاهر سالم به تعداد مساوی از نظر جنسیت (نر و ماده بودن) انتخاب شدند.تمامی گوساله های مورد مطالعه طی زایمان طبیعی متولد شده و گوساله‌ها به گونه ای انتخاب شدند که از نظر شکم زایشی مادرانشان در سه گروه ده تایی یک شکم زایش، دو شکم زایش و سه شکم زایش قرار گرفتند. نمونه‌گیری از هر گوساله در ‎5 نوبت انجام شد. خون‌گیری در زمان 48-‎24 ساعت اول پس از تولد و پس از آن در روزهای ‎7 و ‎14 و ‎21 و ‎28 بعد از تولد صورت گرفت. نمونهصگیری از ورید وداج با استفاده از ونوجکت با سرسوزن شماره ‎18 انجام گرفت. از هر گوساله cc10خون گرفته شد که حدود cc2 از آن به لوله حاوی ماده‌ی ضد انعقاد EDTAجهت انجام آزمایشات خون شناسی و تهیه ی همولیزه ی گلبولهای قرمز خون و الباقی آن به لوله بدون هیچ گونه افزودنی، جهت لخته شدن و جدا شدن سرم، منتقل گشت. بر روی هر نمونه، آزمایشات خون‌شناسی و بیوشیمیایی شامل اندازه‌گیریMCHC،MCH،MCV، PCV،Hb،RBC،WBC،Plt، پروتئین تام، فیبرینوژن، آهن،TIBC و درصد اشباع ترانسفرین و همچنین بررسی شاخص‌های استرس اکسیداتیو شامل اندازه گیری مالون دی آلدهید همولیزه گلبول های قرمز و مالون دی آلدهید، گروه تیول وظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی(FRAP) سرم خون انجام گرفت. پس از اندازه‌گیری پارامترها و انجام تحلیل‌های آماری،مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین،MCV، MCHو گروه تیول (به عنوان شاخص آنتی اکسیدانی) یک روند نزولی را در طی ماه اول زندگی نشان دادند و کمترین مقدار آن ها در انتهای دوره دیده شد. برعکس، مالون دی آلدهیدهمولیزه و سرم خون روند صعودی را نشان دادند. پروفایل آهن شامل آهن سرم خون،TIBC و درصد اشباع ترانسفرین نیز از یک روند صعودی در طی مطالعه برخوردار بودند. از لحاظ FRAP تغییر معنی داری در طی زمان مشاهده نگردید. به دنبال ارزیابی ارتباط بین شاخص های مختلف با استفاده از آزمون پیرسون، رابطه مثبت معنی داری بین مقدار FRAP و غلظت آهن سرم خون و TIBC در ‎7 و ‎21 روزگی، رابطه منفی معنی داری بین مقدار مالون دی آلدهید گلبول قرمز و تعداد گلبول های قرمز در 48-‎24 ساعت ابتدایی پس از تولد و ارتباط مثبت معنی داری بین FRAP و مقدار PCV غلظت هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز در ‎21 روزگی نشان داده شد. همچنین به دنبال مقایسه استرس اکسیداتیو و پروفایل آهن در دو گروه کم خون و غیر کم خون، مقدار مالون دی آلدهید گلبول های قرمز در گروه کم خون افزایش معنی داری در مقایسه با گروه غیر کم خون در انتهای دوره نشان داد (0.05>p). آهن و TIBC نیز در گروه کم خون کاهش معنی داری در مقایسه با گروه غیر کم خون در زمان های مختلف نشان دادند (0.05>p). روند صعودی مالون دی آلدهید در گوساله های مورد مطالعه، همراه با افزایش مقدار مالون دی آلدهید گلبول های قرمز در گوساله‌های کم خون در مقایسه با گوساله های غیر کم خون و رابطه منفی معنی دار بین مقدار مالون دی آلدهید گلبول قرمز و تعداد گلبول های قرمز می توانند شواهدی از نقش استرس اکسیداتیو در آسیب گلبول های قرمز و بروز کم خونی در هفته های ابتدایی زندگی گوساله باشند. عدم تغییر معنی دار FRAP (به عنوان شاخصی از ظرفیت آنتی اکسیدان های غیر پروتئینی خون) و حتی روند کاهشی گروه تیول می توانند به عنوان شواهدی از عدم کفایت سیستم آنتی اکسیدانی بدندر بدو تولد در دفاع علیه تولید بیش از حد رادیکال های آزاد و فراهم شدن زمینه رخداد استرس اکسیداتیو در ابتدای زندگی گوساله در نظر گرفته شوند.

 

The relationship betweenoxidative stress markers and hematology parameters and iron profilesin neonatal dairy calves BY Fateme Rajabian

 

 

The aim of this study was to investigate the relationships between oxidative stress markers, hematology and iron profile in neonatal dairy calves. Thirty Holstein calves were used for the experiment. Blood samples were collected from all of the calves within 24–48 hours after birth and at 7, 14, 21 and 28 days of age. Anti-coagulated blood was analyzed shortly after collection for preparation of erythrocyte hemolysate and measurement of hematological parameters including number of red blood cell (RBC), hemoglobin (Hb), heamatocrit (HCT), total leukocyte count (WBC), Platelet (Plt), MCH, MCV, MCHC, total protein and fibrinogen concentration. The amounts of iron profile including serum iron, TIBC, transferrin saturation, and oxidative stress markers including malondialdehyde (MDA), total antioxidant capacity (FRAP) and thiol groups were measured in the serum samples. In addition, the concentration of MDA was measured in the erythrocyte hemolysate prepared from the anti-coagulated blood. 94 1 / 4 During the experiment, HCT, Hb, MCH, MCV and thiol groups showed a quite similar pattern of changes and decreased during the first weeks of life. The lowest values were observed at the end of the study. In contrast, MDA concentrations in serum and hemolysate samples and iron profile showed a increasing trend during the study. The evaluation of relationship of oxidative stress markers with hematological parameters and iron profile showed the following results: a significant positive correlation between FRAP and serum iron and TIBC at days 7 and 21 of age (P<0.05), a significant negative correlation between erythrocyte MDA and RBC at 24-48 hours after birth (P><0.05), and a significant positive correlation between FRAP and HCT, Hb and RBC at day 21 of age (P><0.05). In addition, the comparison of oxidative stress markers and iron profile in anemic and non-anemic calves presented increased erythrocyte MDA in the anemic calves at the end of study and decreased serum iron and TIBC in the anemic calves in different sampling times. Increasing trend of MDA concentration and significant negative correlation between erythrocyte MDA and RBC along with increased erythrocyte MDA in the anemic calves may link erythrocyte damage in neonatal dairy calves to oxidative stress. Decreasing concentrations of thiol groups and unchanged concentrations of FRAP (as markers of antioxidant capacity) could be indicatives of inability of body antioxidant system against free radical generation during the first weeks of life in dairy calves. Keywords: Malondialdehyde, Oxidative stress, Red blood cells, Iron profiles, Calves>In addition, the comparison of oxidative stress markers and iron profile in anemic and non-anemic calves presented increased erythrocyte MDA in the anemic calves at the end of study and decreased serum iron and TIBC in the anemic calves in different sampling times. Increasing trend of MDA concentration and significant negative correlation between erythrocyte MDA and RBC along with increased erythrocyte MDA in the anemic calves may link erythrocyte damage in neonatal dairy calves to oxidative stress. Decreasing concentrations of thiol groups and unchanged concentrations of FRAP (as markers of antioxidant capacity) could be indicatives of inability of body antioxidant system against free radical generation during the first weeks of life in dairy calves.

 

1.Wiedemann, M., A. Kontush, et al. (2003). "Neonatal blood plasma is less susceptible to oxidation than adult plasma owing to its higher content of bilirubin and lower content of oxidizable fatty acids." Pediatric Research 53: 843-849. 2. Saugstad, O. D. (2003). "Oxygen Toxicity at Birth : The Pieces Are Put Together." Pediatric Research 54: 789-789. 3. Jain, S. K., R. Wise, et al. (1996). "Vitamin E and vitamin Equinone levels in red blood cells and plasma of newborn infants and their mothers." Journal of the American College of nutrition 15: 44-48. 4. Boda, V., B. Finckh, et al. (1998). "Monitoring erythrocyte free radical resistance in neonatal blood microsamples using a peroxyl radical-mediated haemolysis test." Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 58(4): 317-322. 5. Buonocore, G., S. Perrone, et al. (2002). "Oxidative Stress in Preterm Neonates at Birth and on the Seventh Day of Life." International Pediatric Research Foundation 52(1): 46-49. 6. Ochoa, J. J., M. C. Ramirez-Tortosa, et al. (2003). "Oxidative Stress in Erythrocytes from Premature and Full-term Infants During their First 72 h of Life." Free radical research 37(3): 317- 332. 7. Wispe, J. R., E. F. Bell, et al. (1985). "Assessment of lipid peroxidation in newborn infants and rabbits by measurements of expired ethane and pentane : influence of parenteral lipid infusion." Pediatric Research 19: 374–379. 8. Gaál, T., P. Ribiczeyné-Szabó, et al. (2006). "Free radicals , lipid peroxidation and the antioxidant system in the blood of cows and newborn calves around calving." Comparative Biochemistry 79 2 / 13 and Physiology Part B : Comparative Biochemistry 143(4): 391- 396. 9. Inanami, O., A. Shiga, et al. (1999). "Lipid peroxides and antioxidants in serum of neonatal calves." American Journal of veterinary research 60(4): 452-457. 10. Mccarthy, K., M. Bhogal, et al. (1984). "Pathogenic factors in bronchopulmonary dysplasia." Pediatric Research 18: 483-488. 11. Ripalda, M. J., N. Rudolph, et al. (1989). "Developmental patterns of antioxidant defense mechanisms in human erythrocytes." Pediatric Research 26: 366-369. 12. Heidarpour Bami, M., M. Mohri, et al. (2008)."Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, weight gain, and health in neonatal dairy calves." Veterinary research communication 32: 553–561. 13. Bunger, U., P. Kaphangst, et al. (1980). "Anaemia in male calves during rearing . Relations between birth weight , duration of trial and body weight gain while the calves were fed on colostrums , and the blood picture during weaning." Archives of Animal Nutritional 30(7/8): 611-631. 14. Nagababu, E., S. Gulyani, et al. (2008). "Iron-Deficiency Anemia Enhances Red Blood Cell Oxidative Stress." National institutes of health public access 42(9): 824–829. 15. Aslan, M., M. Horoz, et al. (2006). "Lymphocyte DNA damage and oxidative stress in patients with iron deficiency anemia." Mutation Research 601(1-2): 144-149. 80 3 / 13 16. Yoo, J. H., H. Y. Maeng, et al. (2009). "Oxidative Status in Iron Deficiency Anemia." Journal of Clinical laboratory analysis 23(5): 319-323. 17. Macdougall, L. G. (1972). "Red cell metabolism in iron deficiency anemia. The relationship between glutathione peroxidase , catalase , serum vitamin E , and susceptibility of iron-deficient red cells to oxidative hemolysis." The Journal Of Pediatrics 80(5): 775-782. 18. Acharya, J., N. A. Punchard, et al. (1991). "Red cell peroxidation and antioxidant enzymes in iron deficiency." European Journal of Haematology 47(4): 287-291. 19. Rockey, D. C. and J. P. Cello (1993). "Evaluation of the gastrointestinal tract in patients with iron deficiency anemia." Journal of medicine 329(23): 1691-1695. 20. Amirkhizi, F., F. Siassi, et al. (2008). "Assessment of lipid peroxidation and activities of erythrocyte cytoprotective enzymes in women with iron deficiency anemia." Journal of Research in Medical Sciences 13(5): 248-254. 21. Storz, G. and J. A. Imaly (1999). "Oxidative stress." Current Opinion in Microbiology 2: 188-194. 22. Siegel, G. J. (1999). "Basic Neurochemistry : Molecular , cellular and Medical Aspectes." Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins: 122-128. 23. Morrissey, P. A. and N. M. Brien (1998). "Dietary antioxidants in health and disease." International Dairy Journal 8: 463-472. 24. Giles, G. I., K. M. Tasker, et al. (2001). "The role of reactive sulfur species in oxidative stress." Free Radical Biology and Medicine 31: 1279-1283. 25. Kumar, V., R. S. Cotron, et al. (1992). "Basic Pathology." saunders: 7-10. 81 4 / 13 26. Mccord, J. M. (2002). "The evolution of free radicals and oxidative stress." American Journal of the Medical Sciences 108: 652- 659. 27. Halliwell, B. and J. M. C. Gutteridge (1999). "Free radicals in biology and medicine."Oxford University Press. 28. Gutteridge, J. M. C. (1995). "Lipid peroxidetion and antioxidant as biomarkers of tissue damage." Clinical Chemistry 41: 1819-1828. 29. Gate, L., J. Paul, et al. (1999). "Oxidative stress induced in pathologies : the role of antioxidants." Biomed Pharmacother 53: 169- 180. 30. Moncada, S., R. M. Palmer, et al. (1991). "Nitric oxidative : physiology , pathophysiology and pharmacology." pharmacy reviews 43: 102-142. 31. Fredstrom, S. (2002). "Nitric oxide , oxidative stress and dietary antioxidant." Nutrition 18(6): 537-539. 32. Cadenas, E. and K. J. A. Davies (2002). "Mitochondrial free radical generation,oxidative stress and aging." Free Radical Biology and Medicine 29: 222-230. 33. Hariyuchi, H. (2001). "Antioxidative plant constituents." In bioactive compounds from natural sources: 347-355. 34. Majd, A. and M. A. Shariat zade (1380). "Molecular and Cellular Biology."Tehran : Ayij Publications. 35. Machlin, L. J. and A. Bendich (1987). "Free radical tissue damage : protective role of antioxidant nutrients." The Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology 1: 441- 445. 36. Escribano, J., G. L. Alonso, et al. (1996). "Crocin , safranal and picrocrocin from saffron (Crocus sativus L.) inhibit the growth of human cancer cells in vitro." cancer letters 100(1-2): 23-30. 82 5 / 13 37. Bary, T. M. (2002). "Dietary antioxidant and assessment of oxidative stress." nutrition 16: 578-581. 38. Sohal, R. S. (2002). "Role of oxidative stress and protein oxidation in the agomg process." Free Radical Biology and Medicine 33: 37-44. 39. Sevanian, A. and F. Ursine (2000). "Lipid peroxidation in membranes and low-density lipoproteins : similaritis and differences." Free Radical Biology and Medicine 29: 306-311. 40. Darak, I., M. Kacmaz, et al. (2001). "Blood oxidant/antioxidant status of other rosclerotic patient." international Journal of cardiology 77: 293-297. 41. Draper, H. H., L. G. Meggir, et al. (1986). "The metabolism of malondialdehyde." Lipids 21(4): 305-307. 42. Salganik, R. I., C. O. Albright, et al. (2000). "Dietary antioxidant depletion : enhancement of tumor apoptosis and inhibition of brain tumor growth in transgenic mice." carcinogenesis 21: 909-914. 43. Halliwell, B. and J. M. C. Gutteridge (1990). "Role of free radicals and catalytic metal ions in human disease: an overview." Methods in Enzymology 186: 1-85. 44. Huang, D., B. Ou, et al. (2005). "The chemistry behind antioxidant capaaty ssays." Journal of Agriculture Food Chemistry 53: 1841-1856. 45. Rice-Evans, C. A. and R. H. Burdon (1994). "Free radical damage and its control." Amsterdam , New York : Elsevier 28: 46-49. 46. Wang, H. (1991). "Antioxidant and anti inflamatory activities of anthocynins and their aglycon , cyanidin , from tart cherries." Journal Of Natural Products 62: 294-296. 47. Rodrigues, R. J., C. L. Miranda, et al. (2001). "Influence of prenylated and non-prenylated flavonoids on liver microsomal lipid peroxidation injuri in rat hepatocytes." Food and Chemical Toxicology 39: 437-445. 83 6 / 13 48. Taghipour, M. A., A. Rahimi Nia, et al. (1382). "Robbins Basic Pathology." Teymor Zade Institute publication 1(1): 22-23. 49. Sies, H. and W. Stahl (1995). "Vitamin E and C , B-Carotene and other carotenoids as antioxidants." American Journal of Clinical Nutrition 62: 1315-1321. 50. Young, A. J. and G. M. Lowet (2001). "Antioxidant and peroxidant properties of cartenoids." Archives of Biochemistry and Biophysics 385(1): 20-27. 51. Gutteridge, J. M. C., S. K. Paterson, et al. (1981). "Inhibition of lipid peroxidation by the iron -binding protein lactoferrin." Biochemistry 199: 259-261. 52. Rojkind, M., J. A. D. Rosales, et al. (2002). "Role of hydrogen peroxide and oxidative stress in healing respuses." Cellular and molecular life sciences 56: 1972-1891. 53. Saija, A., M. Scalese, et al. (1995). "Flavonoids as antioxidant agents : Importance of their interaction with biomembranes." Free Radical Biology and Medicine 4: 481-486. 54. Del Rio, D., A. Steward, et al. (2005). "A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress." Nutrition,metabolism and cardiovascular diseases 15: 316-328. 55. Cao, G. and R. Prior (1998). "Comparison of different analytical methods for assessing total antioxidant capacity of human serum." Clinical Chemistry 44: 1309-1315. 56. Chapple, I. (1997). "Reactive oxygen species and antioxidants in inflammatory disease." Journal of clinical periodontology 24: 287- 296. 57. Pinzani, P., E. Petruzzi, et al. (1998). "Serum antioxidant capacity in healthy and diabetic subjects as determined by enhanced 84 7 / 13 chemiluminescene." Journal of Bioluminescence and Chemiluminescence 13: 321-325. 58. Whitehead, T., G. Thorpe, et al. (1992). "Enhanced chemiluminescent assay for antioxidative capacity in biological fluids." Analytica Chimica Acta 266: 265-277. 59. Cao, G., H. Alessio, et al. (1993). "Oxygen-radical absorbance capacity assay for antioxidant." Free Radical Biology and Medicine 14: 303-311. 60. Rice-Evans, C. and N. Miller (1994). "The antioxidant status in plasma and body fluids." Methods in Enzymology 234: 279-293. 61. Szeto, Y. T., B. Tomlinson, et al. (2002). "Total antioxidant and ascorbic acid contet of fresh fruits and vegetable : implication for dietary planning and food preservation." British journal of nutrition 87: 55-59. 62. Fazlifar, S. (1388). "Comparison of conventional testing of a new measure of oxidative stress and antioxidant balance - a model of oxidative stress and antioxidants in kidney tissue." Thesis,Ferdowsi University Of Mashhad School Of Veterinary Medicine. 63. Weiss, D. J. and K. J. Wardrop (2010). Schalms Veterinary Heamatology.6th edn.Wiley Blackwell, Iowa, USA. 64. Atrian, P. (1390). "Nutrition Meat cattle."Tehran : Ayij Publications. 65. Kotze, M. J., D. P. van Velden, et al. (2009). "Pathogenic Mechanisms Underlying Iron Deficiency And Iron Overload: New Insights For Clinical Application." The journal of international federation of clinical chemistry and laboratory medicine: 1-16. 66. Mohri, M., F. Sarrafzadeh, et al. (2004). "Effects of oral iron supplementation on some haematological parameters and iron biochemistry in neonatal dairy calves." Comparative Clinical Pathology 13: 39–42. 85 8 / 13 67. Vermeire, D. A. (2006). "Iron Management To Improve Color and Performance in Veal Calves." Nouriche Nutrition Ltd: 1-5. 68. Munoz, M., J. Garcıa-Erce, et al. (2011). "Disorders of iron metabolism. Part II: iron deficiency and iron overload." journal of clinical pathology(64): 287-296. 69. Dosti, M. (1373). "In medicine Biochemistry with the interpretation."Tehran : Publications University Jahad. 70. Kaneko, J. J., J. W. Harvey, et al. (1989). "Clinical Biochemistry of Domestic Animal." sandiego:academic press,6th edn. 71. Derakhshan, S., H. Ektayi, et al. (1370). "Harrison Principles of Internal Medicine 91: Blood Disorders and Lymphomas." Tehran : Ayande Sazan Publications. 72. Geransar, A. (1369). "Hematology: Blood Diseases." Tehran : Publications University Jahad. 73. Mohri, M., S. Poorsina, et al. (2010). "Effects of Parenteral Supply of Iron on RBC Parameters,Performance, and Health in Neonatal Dairy Calves." Biological Trace Element Research 136: 33–39. 74. Kurtoglu, E., A. Ugur, et al. (2003). "Effect of Iron Supplementation on Oxidative Stress and Antioxidant Status in IronDeficiency Anemia." Biological Trace Element Research 96: 117-123. 75. Lindt, F. and J. W. Blum (1994). "Occurrence of iron deficiency in growing cattle." Journal of Veterinary Medicine Series A41: 237–246. 76. Isler, M., N. Delibas, et al. (2002). "Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase in Erythrocytes of Patients with Iron Deficiency Anemia: Effects of Different Treatment Modalities." Clinical Science 43(1): 16-19. 77. Krishnamoorthy, P., R. Natesh Prabu, et al. (2010). "Role of Oxidative Stress and Antioxidants in Children with IDA." 86 9 / 13 International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health 2(1): 2-18. 78. Egeli, A. and T. Framstad (1998). "Evaluation of the efficacy of perorally administered glutamic acid-chelated iron and iron-dextran injected subcutaneously in duroc and norwegian landrace piglets." Journal of Veterinary Medicine 45: 53-61. 79. Feldman, B. F., J. G. Zinkel, et al. (2000). "Schalms Veterinary Heamatology."Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins. 80. Bostedt, H., E. Jekel, et al. (1990). "Development of iron and copper concentration in blood plasma of calves during the first few days and weeks after birth,also a finding of covert neonatal iron deficiency anemia." Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 97: 400- 403. 81. Gitto, E., G. D’Angelo, et al. (2012). "Oxidative Stress of Newborn." in Complementary Pediatrics(5): 73-96. 82. Friel, J. K., R. W. Friesen, et al. (2004). "Evidence of Oxidative Stress in Full-Term Healthy Infants." Pediatric Research 56(6): 878- 882. 83. Buonocore, G. and S. Perrone (2006). "Biomarkers of oxidative stress in the fetus and newborn." haematologica reports 2(10): 103- 107. 84. Gitto, E., S. Pellegrino, et al. (2008). "Oxidative stress of the newborn in the pre- and postnatal period and the clinical utility of melatonin." Journal of Pineal Research 46: 128–139. 85. Gonzalez, M. M., R. Madrid, et al. (1995). "Physiological changes in antioxidant defenses in fetal and neonatal rat liver." Reproduction, Fertility and Development 7(5): 1375–1380. 86. Moriarty, P. M., M. F. Picciano, et al. (1995). "Classical seleniumdependent glutathione peroxidase expression is decreased secondary to iron deficiency in rats." Journal of Nutrition 125: 293–301. 87 10 / 13 87. Bartal, M., D. Mazor, et al. (1993). "Iron deficiency anemia : recovery from in vitro oxidative stress." Acta Haematologica 90: 94- 98. 88. Kalender, Y., M. Uzunhisarcikli, et al. (2006). "Effects of diazinon on pseudocholinesterase activity and haematologicalindices in rats:The protective role of vitamin E " Environmental Toxicology and Pharmacology 22: 46-51. 89. Placer, Z. A., L. Cushman, et al. (1996). "Estimulation of product of lipid peroxidation in biochemical system." Analytical Biochemistry 16: 359-364. 90. Cole, D. J., A. J. Roussel, et al. (1997). "interpreting a bovine CBC." Journal of Veterinary Medicine 92: 460–468. 91. Meyer, D. J. and J. W. Harvey (1998). "Veterinary Laboratory Medicine."London : W.B.Sanders Company. 92. Swenson, M. J. and W. O. Reece (1993). "Duckes physiology of Domestic Animal."Cornell University Press. 93. Weiss, D. J. (2010). Iron and copper deficiencies and disorders of iron metabolism. In: Weiss, D.J., Wardrop, K.J (eds) Schalm’s veterinary hematology, 6th edn. Wiley-Blackwell, Iowa : 167-171. 94. Mohri, M., K. Sharifi, et al. (2007). "Hematology and serum biochemistry of Holstein dairy calves:Age related changes and comparison with blood composition in adults." Research in Veterinary Science 83: 30–39. 95. Egli, C. P. and J. W. Blum (1998). "Clinical, haematological, metabolic and endocrine traits during the first three months of life of suckling Simentaler calves held in a cow-calf operation." Journal of Veterinary Medicine A45: 99–118. 96. Miltenburg, G. A. J., T. Wensing, et al. (1991). "Blood hematology,plasma iron and tissue iron in dams in late gestation, at 88 11 / 13 calving, and in veal calves at delivery and later." Journal of Dairy science 74: 3086–3094. 97. Brucknerova, I., E. Ujhazy, et al. (2008). "Early assessment of the severity of asphyxia in term newborns using parameters of blood count." Interdisciplinary Toxicology 1(3-4): 211-213. 98. Knowles, T. G., J. E. Edwards, et al. (2000). "Changes in the blood biochemical and haematological profile of neonatal calves with age." Veterinary Record 147: 593–598. 99. Thrall, M. A., G. Weiser, et al. (2012). "Veterinary hematology and clinical chemistry."2ed edition, Wiley-Blackwell, Iowa, USA. 100. Klinkon, M. and J. Ježek (2012). "Values of Blood Variables in Calves."A Bird's-Eye View of Veterinary Medicine: 301-320. 101. Ghazi Jahani, B. and M. Shebirian (1371). "Medical Pharmacology GATT."Tehran : Esharat Publications 2. 102. Shadan, F. (1370). "Medical Physiology Guyton."Tehran : Publications Company Sahamiye Chehre 2(8). 103. Moosavian, H. R., M. Mohri, et al. (2010). "Effects of parenteral over-supplementation of vitamin A and iron on hematology, iron biochemistry, weight gain, and health of neonatal dairy calves." Food and Chemical Toxicology 48: 1316–1320. 104. Ranjan, R., D. Swarup, et al. (2005). "Enhanced erythrocytic lipid peroxides and reduced plasma ascorbic acid and alteration in blood trace elements level in dairy cows with mastitis." Veterinary research communication 29: 27-34. 105. Benzie, I. F. F. and J. J. Strain (1999). Ferric reducing/antioxidant power assay: direct measure of total antioxidant activity of biological fluids and modified version for simultaneous measurement of total antioxidant power and ascorbic acid concentration. In: Packer, L, ed . Methods in Enzymology : Oxidants 89 12 / 13 and Antioxidants Part A. 1sted. Vol. 299.London : Academic Press Limited : 15-27. 106. Antunovic, Z., D. Sencic, et al. (2005). "Changes in some blood parameters associated with the age of lambs." Medycyna Weterynaryjna 61: 761-764. 107. Atyabi, N., F. Gharagozloo, et al. (2006). "The necesseity of iron suplementation for normal development of commercially reared suckling calves." Comparative Clinical Pathology 15: 165-168. 108. Ilic, V., M. Petakov, et al. (2006). "Relationship between total iron binding capacity and transferrin concentration in neonatal pigletstreated with iron-dextran." Acta veterinaria 56: 235-242. 109. Rickener, M. J., G. M. Hill, et al. (2004). "Effect of dietary iron suplementation on growth performance hematological status and whole-body mineral concentrations of nursery pig." Journal of Animal Science 82: 3189-3197. 110. Kume, S. I. and S. Tanabe (1996). "Effect of Supplemental Lactoferrin with Ferrous Iron on Iron Status of Newborn Calves." Journal of Dairy Science 79: 459-465. 111. Densoyers, M. (2000). Anemias associated with heinz bodies.In: Feldman, B. F., Zinkl, J. G., Jain, N. C (eds)schalms veterinary hematology,5th edn. Lippincott.williams and wilkins, Philadelphia : 178-184

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر افزایش طول عمر سلول های عضلانی ترشح کننده آنتی ژن هماگلوتینین از ویروس آنفلوانزای پرندگان (H5N1) بر القای پاسخ های ایمنی همورال و سلولی

نوع مادهپایان نامه

نویسنده/استاد راهنما: طباطبائی‌زاده، الیاس;;دهقانی، حسام

سال دفاع:‎۱۳۹۳

A واکسن را می توان به عنوان روشی موثر جهت پیشگیری از عفونت آنفلوانزای پرندگان H5N1 مورد توجه قرار داد هر چند که سطوح پایین بیان آنتی ژن می تواند محدود کننده پاسخ های ایمنی ایجاد شده بوسیله DNA واکسن باشد. در این مطالعه، تجویز همزمان DNA کد کننده پروتئین آنتی آپوپتوتیک XIAP به عنوان فاکتور تنظیم کننده آپوپتوز و تحریک کننده مسیرهای سیگنالینگ التهابی به عنوان روشی جهت ارتقای پاسخ های ایمنی ایجاد شده بوسیله DNA واکسن بیان کننده پروتئین H5 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کشت سلول نشان داد که DNA واکسن کد کننده آنتی ژن H5 قادر است باعث ایجاد آپوپتوز شود و این فعالیت پرو آپوپتوتیک H5 به میزان قابل توجهی با بیان همزمان پروتئین کامل XIAP یا موتانت XIAP( RING) در مدت ‎24 ساعت کاهش پیدا کرد. با این حال، پروتئین کامل XIAP قدرت بیشتری را در مقایسه با XIAP( RING) در جلوگیری از آپوپتوز القا شده با H5 نشان داد. همچنین توانایی ایمن سازی فرم های داخل غشایی و ترشحی H5 فیوز به چهار کپی از پپتید P28 مورد بررسی قرار گرفت. موش هایی که علاوه بر DNA واکسن، پلاسمید کد کننده XIAP را نیز دریافت کردند، تیتر آنتی بادی در آن ها افزایش پیدا کرد. موش های واکسینه شده با فرم ترشحی H5، تیتر آنتی بادی HI بالاتری را در مقایسه با موش های واکسینه شده با فرم داخل غشایی H5 نشان دادند. علاوه بر این، تجویز همزمان XIAP همراه با فرم ترشحی H5 منجر به پاسخ های قویتر آنتی بادی در مقایسه با فرم وحشی داخل غشایی H5 گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که برای طراحی DNA واکسن ها بخصوص مواردی که آنتی ژن مورد نظر فعالیت پرو آپوپتوتیک دارد، استفاده از ادجوانت مولکولی آنتی آپوپتوتیک و فرم ترشحی آنتی ژن می تواند بر روی پاسخ های ایمنی تاثیرگزار باشد.

 

 

DNA vaccine represents a powerful approach for prevention of avian H5N1 influenza infection, although DNA vaccine induced immune responses might be limited by the low levels of antigen expression. As a strategy to enhance adaptive immune responses elicited by a highly pathogenic avian influenza hemagglutinin 5 (H5) DNA vaccine, we explored the effect of co-administration of a DNA encoding X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) as a modulator of apoptosis and a stimulator of inflammatory signaling. We found that the DNA vaccine encoded H5 antigen was a potent stimulator of apoptosis and the H5 proapoptotic activity was significantly suppressed by co-expression of full length XIAP or mutant XIAP, deleted really interesting new gene (∆RING) zinc finger domain, in cultured cells as early as 24 hours (h). However, full length XIAP showed a higher potency than XIAP(∆RING) in the inhibition of H5-induced apoptosis. We also compared the immunizing ability of transmembrane and secretory forms of H5 and found that mice co-administered twice (with 3 weeks interval) with a plasmid encoding XIAP showed increased antibody titers. Mice vaccinated with the secretory form of H5 showed higher hemagglutination inhibition (HI) antibody titers than mice vaccinated with the transmembrane form of H5. Furthermore, co-administration of XIAP with the secretory form of H5 resulted into a stronger antibody response than the transmembrane form of H5. Our findings suggest that in the design of DNA vaccines for a given pro-apoptotic antigen, using an anti-apoptotic molecular adjuvant and the secretory form of antigen may have effects on the immune responses. Key words: apoptosis; avian H5N1 influenza; DNA vaccine; XIAP

 

 

1- Cox RJ, Brokstad KA, Ogra P (2004) Influenza virus: immunity and vaccination strategies. Comparison of the immune response to inactivated and live, attenuated influenza vaccines. Scand J Immunol 59 (1):1-15 2- Wright PF NG, Kawaoka Y. (2007) Orthomyxoviruses. In: Knipe DM HP, Griffin DE, Lamb RA, Martin MA, Roizman B, Straus SE (ed) Fields Virology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, pp 1647–1689 3- Webster RG, Monto, A.S., Braciale, T.J., Lamb, R.A (2013) .Ecology and evolution of influenza viruses in wild and domestic birds. In: Fouchier RAM, Guan, Y. (ed) Textbook of Influenza. Blackwell Science, Oxford, UK, pp 175-190 4- Webster RG, Bean WJ, Gorman OT, Chambers TM, Kawaoka Y (1992) Evolu on and ecology of influenza A viruses. Microbiol Rev 56 (1):152-179 5- Sturm-Ramirez KM, Ellis T, Bousfield B, Bissett L, Dyrting K, Rehg JE, Poon L, Guan Y, Peiris M, Webster RG (2004) Reemerging H5N1 influenza viruses in Hong Kong in 2002 are highly pathogenic to ducks. J Virol 78 (9):4892-4901 6- Ellis TM, Bousfield RB, Bissett LA, Dyrting KC, Luk GS, Tsim ST, Sturm-Ramirez K, Webster RG, Guan Y, Malik Peiris JS (2004

/ 0 نظر / 97 بازدید