پایان نامه های شیمی شریف

پایان نامه های شیمی شریف

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

طراحی و بررسی ساختاری کاتالیزور های نانوحفره عامل دار شده حاوی مایعات یونی و کاربرد آنها در برخی تبدیلات شیمی آلی Design and Structural Study of Functionalized Nanoporous Catalysts Confined with Ionic Liquids and Their Applications in Some Organic Transformations

شیمی محاسباتی Computational Chemistry / مایعات یونی Ionic Liquid / زیست دیزل Biodiesel / اسید برونستد Bronsted Acid / اسید آدیپیک Adipic Acid / مدل سازی کاتالیزوری Catalyst Modeling

03-46164

2

پایان نامه

مطالعه شیمی فضا و بررسی ارتباط آن با موضوع خاستگاه حیات The Study of Chemistry in Space and Its Realtionship with Origin of Life

خاستگاه حیات Origin of Life / ناسازه ی هوند Hund's Paradox / خاستگاه دستوارگی Chirality Origin / طیف سنجی پراکندگی چرخش نوری Vibrational Circular Rotational Optical / طیف سنجی رنگ تابی کروی ارتعاشی Vibrational Circular Dichroism

03-43888

3

پایان نامه

شیمی کوئوردیناسیون کادمیوم وجیوه باشیف بازها: سنتز ومطالعه اسپکتروسکوپی آنها 

سنتز کمپلکس Complex Synthesis / شیف بازها Schiff Bases / کادمیم Cadmium / جیوه Mercury / توتومری Tautomerism

03-34766

4

پایان نامه

کنترل بهینه - مقاوم مصرف دارو در شیمی درمانی تومورهای سرطانی Optimal-Robust Control of Drug Delivery in Cancer Chemotherapy

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / کنترل بهینه Optimal Control / بازخورد حالت State Feedback / نظریه اغتشاش DISTURBANCE THEORY / عدم قطعیت Uncertainty / شیمی درمانی سرطان Cancer Chemotherapy

08-48413

5

پایان نامه

بخش اول:استفاده ازتابش میکروویو برای انجام برخی ازواکنش های شیمیآلی،بخش دوم؛بررسی واکنش دی آمیناسیون2و7- دی برموفلورن و2و7- دی برموفلورنون توسط دوکاتالیزورازپالادیم ، درراستای تهیه موادی که درناحیه مادون قرمزنزدیک جذب دارند 

میکروویوها MICROWAVES /شیمی آلی Organic Chemistry / نفتوفوران ها. / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-31546

6

پایان نامه

پیوندزنی آکریلونیتریل برکربوکسی متیل سلولوز و بهبود خواص شیمی فیزیکی آن 

کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / پیوندزنی Grafting / آکریلونیتریل Acrylonitrile / ابرجاذب Superabsorbent

03-33590

7

پایان نامه

استخراج کیتین از پوست میگو و تبدیل آن به کیتوسان و بهبود خواص شیمی فیزیکی آن 

پوست میگو Shrimp's Exoskelton / کیتین Chitin / پلی ساکارید Polysaccaride / کیتوسان Chitosan / کوپلیمرها Copolymers

03-33507

8

پایان نامه

بهینه سازی فازی وکاربرد آن درمهندسی شیمی 

منطق فازی Fuzzy Logic / بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / مدل سازی MODELING / فرایند شکست کاتالیستی سیال Fluid Catalytic Cracking (FCC) Process

06-34817

9

پایان نامه

بخش اول: پیوندزنی متاکریلونیتریل برروی کیتوسان و بررسی خواص شیمی فیزیکی همبسپار مربوط بخش دوم: سنتز هیدروژلهای تمام پلی ساکاریدی مبتنی بر کربوکسی متیل سلولوز و سدیم آلژینات و بررسی خواص شیمی فیزیکی هیدروژل مربوط 

کیتوسان Chitosan / کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl Cellulose / هیدروژل Hydrogel / متاکریلونیتریل Methacrylonitrile / هم بسپارش Copolymerization / سدیم آلژینات Sudium-Alginate

03-35337

10

پایان نامه

سنتز نانوذرات ZnFe2O4 تحت امواج کنترل شده میکروویو و بررسی خواص کاتالیزوری این نانوذرات در واکنش های شیمی آلی Controlled Microwave-assisted Synthesis of ZnFe2O4 Nanoparticles and Investigation of their Catalytic Activity in Organic Reactions

نانوذرات Nanoparticles / هم رسوبی Co-Precipitation / خواص کاتالیزوری Catalyst Properties / فریت روی Zinc Ferrite / امواج کنترل شده ریزموج Controlled Microwave Heating

03-40503

11

پایان نامه

شبیه سازی دینامیک مولکولی مایعات یونی و بررسی برهمکنش های آنها با نانوکلاسترها در حلال های مختلف مولکولی با استفاده از محاسبات شیمیکوانتومی Molecular Dynamics Simulation of Ionic Liquids and Investigation of their Interactions with Nanoclusteres in Different Molecular Solvents using Quantum Chemistry Calculations

شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / مایعات یونی Ionic Liquid / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / مایعات یونی عامل دارشده با هیدروکسیل Hydnoxyle-Functionalized Ionic Liquids / نانوساختار میسل شکل Micelle-Like Nanostructure

03-49068

12

پایان نامه

پیوندزنی آکریلیک اسید و متاکریلیک اسید بر روی کاپا- کاراگینان و بررسی خواص شیمی فیزیکی هیدروژلهای مربوط 

ابرجاذب Superabsorbent / تورم (شیمی) / سینتیک تورم. / همبسپارش پیوندی GRAFT COPOLYMERIZATION

03-34950

13

پایان نامه

سنتز و بررسی شیمی کوئوردیناسیون لیگاندهای ماکروسیکلی آزاتاجی N2O3 با اندازه حلقه های متفاوت با فولرن و (Cu (II 

آزاکرون Azacrown / فولرین Fullerene / مواد مختلط Composite Materials / درشت حلقه Macrocycle

03-41243

14

پایان نامه

راه اندازی برج تقطیر دانشکده مهندسی شیمی به روش اتوماتیک 

برج تقطیر Distillation Column / تقطیر Distillation / کنترل اتوماتیک Automatic Control

06-30097

15

پایان نامه

کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در شبیه سازی فرایندهای مهندسی شیمی 

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / روش اجزای محدود Finite Element Method / روش حجم محدود Finite Volume Method / روش تفاضل محدود Finite Difference Method / معادلات دیفرانسیل پاره ای PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION / نرم افزار فیدپ FIDAP SOFTWARE

06-35097

16

پایان نامه

طراحی الگوریتم فازی - لغزشی کنترل سیستم های غیرخطی در مهندسی شیمی 

روش فازی - لغزشی Fuzzy-Sliding Mode Method / فرم کانونی ژردن CANONICAL JORDAN FORM / کنترل PH PH Control / سطح لغزش Sliding Surface

06-37212

17

پایان نامه

بررسی ویژگی های الکترونیکی، مقاومت ایده آل، شیمی ایجاد ترک، و تنظیم گپ در آمورف سیلیکون با استفاده از اصول اولیه - همچنین بررسی اتمی پدیده ی نفوذ درون شبکه ای در لایه نازک مس First Principles Studies of Mechanical, Physical, and Electronic Properties of a-Si - also, Diffusion of a Self-interstitial Atom in an Ultra-thin fcc Film Via Lattice Statics

سیلیکون آمورف Amorphous Silicon / محاسبات دینامیک ملکولی اصول اولیه First Principles Molecular Dynamics Calculations / تنظیم گپ Gap Tuning / مقاومت کششی ایده آل Theoretical Tensile Strength /شیمی شروع ترک Crack Initiation

09-44812

18

پایان نامه

سنتز دی تیو کاربامات ها با واکنش افزایش مارکونیکوف Synthesis of Dithiocarbamate by Markonikov Addition Reaction

شیمی سبز Green Chemistry / ناحیه ویژه SPECIAL SEGMENT / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / ان - وینیل پیرولیدون N-Vinyl Pyrrolidone / افزایش مارکونیکوف Markovnikov Addition

03-44766

19

پایان نامه

بررسی واکنش های دی تیوکاربامات ها با آلدهیدهای β,α - غیراشباع Investigation of Dithiocarabamates Reaction with α,β-Unsaturated Aldehydes

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate /شیمی سبز Green Chemistry / افزایش مایکل Michael Addition / آلدهیدهای آلفا، بتا - غیراشباع Alpha, Beta-Unsaturated Aldehydes

03-45747

20

پایان نامه

سنتز و شناسایی کمپلکس مشتقات دی تیوکاربامات از 3 - (پیریدین - 2 - ایل) متیل آمینو پروپان Synthesis and Characterization of Dithiocarbamate Complex Derivatives of 3-((Pyridin-2-yl)Methyl Amino)Propannitril

دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / افزایش مایکل Michael Addition / کمپلکس ها (شیمی) COMPLEXES / 1 - متیل آمینو پیریدین 1-Methylamino Pyridin

03-45125

21

پایان نامه

سنتز پیوند دوگانه کربن - کربن از طریق واکنش نووناگل با استفاده از ستون پرشده از گل قرمز 

گل قرمز Red Mud / شیمی سبز Green Chemistry / واکنش تراکمی نووناگل Knoevenagel Condensation / کاتالیزور پرشده در ستون Paked Column Catalyst

03-38355

22

پایان نامه

تحقیق در الکترواکسیداسیون N - فنیل تیوآمیدها به روشهای ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری 

بنزوتیازول Benzothiazole / ولت سنجی چرخه ای Cyclic Voltammetry / کرونوآمپرومتری Chronoamperometry / ان - فنیل تیوآمید N-Phenyl Thioamide / الکترواکسایش Electro-Oxidation /شیمی محاسباتی Computational Chemistry

03-37092

23

پایان نامه

سنتز ترکیب های ناجور حلقه نیتروژن دار شامل پیرول، ایمیدازول و تترازول در محیط آبی Synthesis of Five Membered Nitrogen Containing Heterocycles Including Pyrrole, Imidazole and Tetrazole in Aqueous Media

شیمی محاسباتی Computational Chemistry / 5 - آریل اچ1 - پیرول 5-Aryl-1H-Pyrrole / توتو ایزومریزاسیون Tautoisomerization / آریل سیانامید Arylcyanamide / آمونیوم استات Ammonium Acetate / محیط آبی Equeous Media / آریل گلی اکسال Arylglyoxale

03-40853

24

پایان نامه

مطالعه قابلیت تشخیص کاتیون ها و فولرن با لیگاندهای آزاتاجی OxNx Study on Cation and Fullerene Recognition by OxNx-Aza Crown Macrocyclic Ligands

فولرین Fullerene / فلزات Metals /شیمی محاسباتی Computational Chemistry / درشت حلقه Macrocycle / آزاکرون Azacrown / تشکیل کمپلکس Complexation / درشت حلقه هماهنگ شونده خارجی Exo-Coordinating Macrocycle

03-46439

25

پایان نامه

استفاده از تیواکسی ایندول ها برای سنتز مشتقات ایندولیل سولفانیل استامیدها و طراحی نانوکاتالیزگر مغناطیسی جدید بر پایه پالادیم (II) و استفاده از آن برای واکنش اکسایش انتخابی الکل ها به آلدهید Design a New Magnetic Nanocatalyst Based on Palladium (II) and Its Application for the Selective Oxidation Reaction of Alcohol to Aldehyde

شیمی سبز Green Chemistry / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / اکسایش Oxidation / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / تیواکسیندول Thio-Oxindole / سنتز ایندول Indole Synthesis

03-47322

26

پایان نامه

طراحی نانوکاتالیزورهای مغناطیسی و کاربرد آنها در اکسایش الکل ها و دیگر گروه های عاملی Designing of Magnetic Nanocatalyst and their Application in Oxidation of Alcohols and Other Functional Groups

نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / اکسایش Oxidation / الکل Alcohol / کاتالیزور ناهمگن Heterogeneous Catalysis / شیمیسبز Green Chemistry / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / اکسایش بدون اکسنده Oxidant-Free Oxidation

03-48176

27

پایان نامه

تثبیت قندها برروی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید ( Fe3O4) و استفاده از آن به عنوان یک لیگاند مناسب برای کاتیون های فلزی به منظور تبدیلات آلی از جمله سنتز تری آزول ها و سنتز بنزوکسازول ها The Immobilization of Saccharides onto the Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and its Application as an Efficient Ligand for Support and Stabilization of Metallic Cations in Organic Reactions such as Synthesis of 1, 2, 3-Triazoles & 2-Substituted Benzoxazoles

شیمی سبز Green Chemistry / گلوکز GLUCOSE / بنزوکسازول Benzoxsazole / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Magnetic Iron Oxide Nonoparticle / تری آزول Triazole

03-49001

28

پایان نامه

کاربرد لیتیم پرکلرات در سنتز و تبدیل انتخابی گروه های عاملی و بررسی واکنش های آلی در آب 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / اپوکسید Epoxide / آلفا - آمینوفسفونات Alpha Aminophosphonats / واکنش بدون حلال Solvent Free Reaction /شیمی سبز Green Chemistry / واکنش آلی در آب Organic Reaction in Water

03-36217

29

پایان نامه

انجام واکنش های آلی در محیط آبی و لیتیم پرکلرات بررسی واکنش کمپلکس دی کربونیل آلیل (سیکلوپنتادی انیل)آهن با نمک های ایمینیم و واکنش دیلز - آلدر فولرن با ترکیبات نانوالماس 

لیتیم پرکلرات LITHIUM PERCHLORATES / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / شیمی سبز Green Chemistry / فولرین Fullerene / اپوکسید Epoxide / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / دی کربنیل سیکلوپنتادینیل آهن Dicarbonyl Cyclopentadienyl Ferrate

03-38079

30

پایان نامه

اکسایش تیولها و فنولها و تهیه دی بنزوزانتن ها در شرایط دوستدار محیط زیست و تهیه ترکیبات جدیدی از فسفر به عنوان بازدارنده آتش 

شیمی سبز Green Chemistry / تیول ها Thiols / فنل Phenol / کینون ها Quinones / دوستدار طبیعت Environmentally Friendly / بازدارنده آتش Flame Retardant / دی بنزوزانتن ها Dibenzoxanthenes

03-37859

31

پایان نامه

مس تثبیت شده بر روی لیگاند 2-(4-فنیل-1 هیدروژن-3،2،1-تری آزول-1-ایل)، تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیزور مناسب برای سنتز مشتقات تری آزول و کاهش ترکیبات نیترو در حضور نانوذرات طلا تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل دار شده با مایع یونی Stabilization of 2-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl) on the Magnetic Nano Particle Fe3O4 as Suitable Ligand for Stabilization of Cu (II) and Use It in the Huisgen's Reaction & The Readuction of Nitro Compounds in the Presence of Gold Nanoparticles Immobilized on Magnetic Nanoparticle Fe3O4 Functionalized with Ionic Liquid

شیمی سبز Green Chemistry / نانوکاتالیزور Nano Catalyst / ترکیب های ناجور حلقه Heterocylic Compounds / مشتقات آنیلین Aniline Derivatives / نانوذرات مغناطیسی Magnetic Nanodot / مایعات یونی Ionic Liquid / تری آزول Triazole

03-48300

32

پایان نامه

بررسی خصوصیات شیمی - فیزیکی و ریزساختاری خاکستر پوسته برنج و عملکرد آن در مخلوط های سیمانی On The Chemo-Physical and Microstructural Properties of Rice Husk Ash and Its Performance in Cement Mixtures

آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / اسیدشویی Pickling / نانو سیلیکا Nanosilica / ضایعات کشاورزی Agricultural Wastes / خاکستر سبوس برنج Rice Husk Ash / عملکرد پوزولانی Pozzolanic Performance

09-41178

33

پایان نامه

تأثیر نانوترکیب ماده جنیستین به عنوان عامل شیمی درمانی بر علیه سرطان The Impact of Nano-conjugation of Geinstein as Chemotherapeutic Agent against Cancer

سرطان Cancer / کیتوسان Chitosan / نانوذرات اکسید آهن Iron Oxide Nanoparticles / جنیستین Genistein

56-47815

34

پایان نامه

سنتزهای استرئوسلکتیو با استفاده از لیگندهای سنتز شده از L- پرولین 

شیمی فضایی Stereochemistry / فعالیت نوری Optical activity / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis / واکنش های شیمیایی Chemical Reactions

03-30708

35

پایان نامه

سنتزکمپلکسهای شیف بازچهاردندانه نامتقارن ازنوعN2O2 - باعناصرPd'Co 'Cu'Ni 

شیف بازها Schiff Bases / کمپلکس ها (شیمی) COMPLEXES / فلزات واسطه Transition Metals / سنتز شیمیایی Chemical Synthesis

03-31568

36

پایان نامه

ارائه ی برنامه ی زمان بندی تزریق دارو برای شیمی درمانی سرطان با تئوری پسخوراند خطی ساز و برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح Chemotherapy Treatment Scheduling via Feedback Linearization Approach and Mixed Integer Programming Method

سرطان کولون Colon Cancer / پسخوراند خطی ساز Feedback Linearization / مشاهده گر پیوسته - گسسته Continuous-Discrete Observer / برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح Mixed Integer Programming / الگوی درمانی Treatment Schedule

08-44675

37

پایان نامه

بررسی تجربی عملکرد ترموشیمیایی یک موتور موشک سوخت مایع 

موشک ها MISSILES / سوخت های مایع Liquid Fuels / تست عملکرد. /شیمی سوخت Propellant Chemistry

45-33272

38

پایان نامه

توسعه یک روش چندشبکه ای حجم محدود برای حل جریان احتراقی توربولان 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / احتراق پخشی Diffusion Combustion / روششیمی سریع Fast Chemistry Method / روش چندشبکه ای Multigrid Method

45-36202

39

پایان نامه

بررسی عددی اشتعال گذرا در رمجت سوخت جامد Numerical Study of Ignition Transient in Solid Fuel Ramjets

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / رم جت سوخت جامد Solid Fuel Ramjet / جریان آشفته واکنشی Turbulent Reactive Flow /شیمی نرخ محدود Finite Rate Chemistry / اشتعال گذرا Ignition Transient

45-40045

40

پایان نامه

حل عددی جریان های احتراقی آشفته به کمک روش ترکیبی حجم و المان محدود 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان آشفته Turbulent Flow / روش شیمیسریع Fast Chemistry Method / برنامه نویسی موازی Parallel Programming

45-35697

41

پایان نامه

سنتز کمپلکس های لانتانید (III)با شیف بازهای ماکروسیکلی حاوی پیریدین و مطالعه تجزیه آن در محلول های آبی Synthesis of Lanthanide (III) Macrocyclic Schiff Base Complexes Containing Pyridine and their Decomposition in Aqueous Solution

شیف باز درشت حلقه Macrocylic Schiff Base / کمپلکس شیف باز درشت حلقه Macrocylic Schiff Base Complexe / کمپلکس لانتانید Lanthanide Complexe / 6،2 - دی استیل پیریدین 2,6-Diacetyl Pyridine / درشت حلقه هگزا آزا Hexa Aza Macrocycle

03-39436

42

پایان نامه

افزایش اکسایشی آمین ها به آلدهیدها در حضور کاتالیزور نانوذره کبالت (II) تثبیت شده روی بستر SBA-15 Oxidative Addition of Amines to Aldehydes Catalyzed by Supported Cobalt Nanoparticles on SBA-15

اکسایش Oxidation / آمید Amide / نانوذره کبالت Cobalt Nanoparticle

03-44619

43

پایان نامه

سنتز برمونیترو آلکن ها و کاربرد آن ها به عنوان الکترون دوست در واکنش با ایندول هاSynthesis of Bromonitroalkenes and their Applications as Electrophile in the Reaction with Indoles

سنتز ایندول Indole Synthesis / آلدهیدهای آروماتیک Aromatic Aldehydes / نیتروآلکن Nitroalkene / بتا - برمو - بتا - نیترواستایرن Beta-Bromo-Beta-Nitrostyrene

03-46607

44

پایان نامه

پالایش فاضلاب در محل جهت استفاده در فضای سبز و سرویس های بهداشتی On Site wastewater Treatment for Reuse

تصفیه فاضلاب شهری Municipal Wastewater Treatment / حذف نیترات Nitrate Removal / فیلتر ورمی Vermi Filter / کرم های خاکی Earth Worms / تغذیه آبخوان Aquifer Recharge

03-46619

45

پایان نامه

نانوفیبرهای مغناطیسی بر پایه پلی بوتیلن ترفتالات برای استخراج با ریز فاز جامد تری آزین ها از محیط های آبی Polybutylene Terephethalate-based Magnetic Nanofibers for Micro-solid phase Extraction of Triazines from Aquatic Media

الکتروریسی Electrospinning / تری آزین ها Triazins / کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) / محیط آبی Equeous Media / استخراج با ریزفاز جامد مغناطیسی Magnetic Micro-solid Phase Extraction / نانوالیاف مغناطیسی Magnetic Nanofiber / پلی بوتیلن ترفتالات Polybutylene Terephthalate

03-48044

46

پایان نامه

طراحی افزودنی ها برای باتری های یون لیتیومی، روشی بر پایه نظریه تابعیت چگالیDesign of Addatives for use in Li-ion Batteries: A Density Functional Theory Approach

باتری های لیتیمی Lithium Batteries / برق کافت Electrolite / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / آزااترها Aza-Ether

03-48361

47

پایان نامه

کاربرد نانوذرات طلا در اندازه‌گیری همزمان ترکیب های آروماتیک چندحلقه ای در نمونه‌های آب با استفاده از روش‌های کمومتریکس چندمتغیره Application of Gold Nanoparticles for Simultaneous Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water Samples with the Aid of Multivariate Chemometric Methods

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography / حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares (PLS) / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / بهینه سازی چندپاسخی Multiresponse Optimization

03-48634

48

پایان نامه

ایجادپوششهای سطحی دربردهای مدارچاپی(Tenting Technique ) 

پوشش های سطحی (فلزات) Coatings / حکاکی Etching / الکترولیز Electrolysis

03-30782

49

پایان نامه

سنتزوشناسایی پلی استرهای غیر اشباع منتهی به هیدروکسی برپایه سیس -2 - بوتن -4،1 -دیول 

پلی استر Polyester / هیدروکسیل - ترکیبات Hydroxyl Compound / بلورینگی CRYSTALLINITY / الکل ها Alcohols

03-30792

50

پایان نامه

بررسی سینتیک واکنش پلیمریزاسیون منومر آکریلیکی استامینوفن و کرزول و بدست آوردن پارامترهای سینتیکی 

بسپارش رادیکال های آزاد Free Radicals Polymerization / سینتی

/ 0 نظر / 163 بازدید