واژه نامه الف(2)

alveolar osteitis
به‌کاربرید به‌جای: حفره‌خشکی
دیدگاه
تصحیح‌ بدشکلی‌های‌ استخوانی‌ و برداشتن‌ استخوان‌ آرک‌سازه‌ ازطریق جراحی‌
دیدگاه
alveolotomy
برش‌ آرک‌ یا آرک‌‌سازه‌ ازطریق جراحی‌
دیدگاه
آرک‌تانژانت یک عدد مفروض زاویه‌ای است که تانژانت آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
alveoalgia, alveolar osteitis 2, dry socket
دردی که پس از کشیدن دندان، به‌علت لخته شدن خون یا عفونت آرَک خالی دندان، پدید می‌آید
دیدگاه
alveolar process
بخشی‌ از استخوان‌ فک‌ که‌ دربردارندۀ قوس‌ دندانی‌ است‌ و آرک‌ها در آن‌ قرار دارند
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آرک‌سازۀ فک‌ بالا
دیدگاه
← آرک‌سازۀ فک‌ پایین‌
دیدگاه
alveolar process of maxilla
برآمدگی‌ تحتانی‌ تنۀ استخوان‌ فک‌ بالا که‌ آرک‌ها‍‍‌ی‌ دندان‌ها در آن‌ قرار دارند متـ . آرک‌سازۀ برواره‌
دیدگاه
alveolar process of mandible
برآمدگی‌ فوقانی‌ تنۀ استخوان‌ فک‌ پایین‌ که‌ آرک‌های‌ دندان‌ها در آن‌ قرار دارند متـ . آرک‌سازۀ زیرواره‌
دیدگاه
آرک‌سینوس یک عدد مفروض زاویه‌ای است که سینوس آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
آرک‌کتانژانت یک عدد مفروض زاویه‌ای است که کتانژانت آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
آرک‌کسینوس یک عدد مفروض زاویه‌ای است که کسینوس آن برابر آن عدد مفروض است
دیدگاه
alveolar 1
مربوط به آرک
دیدگاه
ideal 1
ادراک هنری هنرمند که کامل‌تر از اثر هنری اوست و از اندیشۀ خود هنرمند سرچشمه گرفته است
دیدگاه
تصویری خیالی و آرمانی از جامعۀ بهتر در برابر جامعه‌ای که هست
دیدگاه
Utopianist, Utopist, Utopian1
کسی که قائل به آرمانشهرگرایی است
دیدگاه
utopianism, utopism
باور به امکان دستیابی به جامعه‌ای مطلوب و آرمانی
دیدگاه
utopian2, utopic
منسوب به آرمانشهر متـ . آرمانی
دیدگاه
1. هنرمندی که به شیوۀ آرمان‌گرایی کار می‌کند 2. اثر هنری‌ای که به شیوۀ آرمان‌گرایی خلق شده باشد
دیدگاه
گرایشی هنری‌ که صرفاً بر اندیشه‌ها وانگاره‌های هنرمند استوار است
دیدگاه
برای یک جبر یا حلقه یا نیم‌گروه A ، زیرجبر یا زیرحلقه یا زیرنیم‌گروهی که تحت‌ عمل ضرب اعضای A بسته باشد
دیدگاه
principal ideal
آرمانه‌ای در حلقه که با یک عضو تولید شود
دیدگاه
principal ideal
کوچک‌ترین آرمانۀ یک حلقه که شامل عنصر مفروضی از آن حلقه باشد
دیدگاه
آرمانه‌ای اصلی از حلقه‌ای مفروض که فقط با یک عنصر تولید می‌شود و ویژگی‌هایی شبیه به اعداد اول دارد
دیدگاه
آرمانه‌ای در یک حلقه که تنها آرمانۀ سرۀ شامل آن، خودش باشد
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
آرمانه‌ای که دارای یک تجزیۀ ابتدایی است
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
فرمول‌دار
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: آرمانشهری
دیدگاه
روشی برای برافزایی بازنمایی از شکلی ویژه به شکلی کلی به‌منظور دست یافتن به مفهومی والا از مفهومی نسبی
دیدگاه
relaxation 1
1. فروکش کردن تنش یا شور یا هیجان یا شدت در نتیجۀ آرامش ذهن یا آرامش بدن یا هر دو 2. بازگشت ماهیچه به شرایط استراحت پس از یک برهه گرفتگی
دیدگاه
differential relaxation
مهارتی که ازطریق آن فرد فرامی‌گیرد که چگونه برای انجام کار، فقط از تنش و انرژی ماهیچه‌های درگیر استفاده کند و ماهیچه‌های دیگر را رها سازد تا دور از تنیدگی در امان بمانند
دیدگاه
progressive relaxation
مهارتی که به‌کمک آن فرد با آگاه شدن از تنش‌های ماهیچه‌ای خود هربار به آرمش یگ گروه از ماهیچه‌ها می‌پردازد تا سرانجام آرمش کل بدن حاصل شود
دیدگاه
relaxation therapy
به‌کارگیری فنونی برای تنش‌زدایی از ماهیچه‌ها به‌منظور درمان تنش‌های عاطفی
دیدگاه
به‌کاربرید به‌جای: فک
دیدگاه
رده‌ای از سخت‌پوست‌وندان که عموماً پنج بند سری و شش بند سینه‌ای و چهار بند شکمی و یک فرینه (telson) دارند؛ این جانوران در بخش شکمی فاقد زائده هستند و ضمائم سایر قسمت‌های بدن آنها تحلیل رفته است و معمولاً فاقد پای شکمی (abdominal appendages) هستند؛ لاکۀ پشتی آنها نیز تحلیل رفته است
دیدگاه
تبدیل هیدروکربن‌های غیرآروماتیکی (غیرحلقوی) به آروماتیکی (حلقوی) به‌ویژه نفت
دیدگاه
lab-on-a-chip
سامانۀ فوق‌ریز و یکپارچۀ آزمایشگاهی بر روی یک تراشه
دیدگاه
مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت‌های درمانی نیز قرار دارد
دیدگاه
نوعی کشتی باربری که تابع برنامۀ منظم تردد نیست
دیدگاه
آزادراهی که ورود به آن با چراغ ‌راهنمایی در راه‌گرد واپایش میشود
دیدگاه
clear a signal, clear 1
تغییر نمای علامت از یک نمای بسیار محدود به نمای کمتر محدود
دیدگاه
liberation, release 1
به‌کاربرید به‌جای: برش آزادسازی
دیدگاه
نوعی آزادسازی مسیر که در آن معمولاً با عبور قطار از هر قطعه از خط، قطعات به‌تدریج آزاد می‌شود
دیدگاه
آزاد کردن قفل مسیر
دیدگاه
سوزاندن پسماند در فضای باز بدون نظارت و واپایش
دیدگاه
weather deck
هر عرشه‌ای که مستقیماًً در معرض هوای آزاد قرار داشته باشد
دیدگاه
ویژگی گل یا گیاهی که باروری آن به‌طور طبیعی صورت می‌گیرد
دیدگاه
گرده‌افشانی ناشی از انتشار آزاد یا طبیعی گرده در میان گیاهان یک گونه
دیدگاه
/ 0 نظر / 11 بازدید