پایان نامه های شبکه عصبی(5)

پایداری وابسته به تأخیر برای شبکه های عصبی تصادفی زمان – گسسته با تأخیر زمانی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده علوم ریاضی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: ریاضی > ریاضی کاربردی-سیستم های دینامیکی
استاد راهنما: داریوش بهرمردی | دانشجو: معصومه معتمدپور
دریافت فایلPdf
این پایان نامه به بررسی مجذور میانگین پایدارى نمایى براى یک کلاسی از شبکه عصبى تصادفی زمان-گسسته با تأخیرهاى زمانی می پردازد. با ساختن یک تابعک لیاپانوف-کراسوسکی مناسب، ترکیب نظریه پایدارى تصادفی و به روش نظریه تحدب،یک معیار پایدارى نمایى وابسته به تأخیر برحسب نامعادله ماتریسی خطی بدست می آید. در نهایت یک مثال عددى را براى نشان دادن مفید بودن نتایج گرفته شده، مورد ارزیابى قرار می دهد. ...
نمایه ها: 
پایدارى وابسته به تأخیر Rss |
شبکه عصبی Rss |
تأخیر زمانی Rss |
لیاپانوف-کراسوسکی Rss |
نامعادهای ماتریسی خطی Rss |
ارائه یک روش قطعه‌بندی برای بهبود شناسایی ضایعات مغزی در تصاویر ام آر آی با استفاده از روش ترکیبی خوشه بندی‌های سخت و نرم
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: مهندسی کامپیوتر > هوش مصنوعی و رباتیک
استاد راهنما: گلنوش عبائی | دانشجو: علیرضا علیزاده وانقی
دریافت فایلPdf
هدف اصلی در تقطیع تصاویر MRI مغزی، قطعه‌بندی تصاویر به نواحی گوناگون جهت نمایش ساختار آناتومیک می‌باشد. قطعه‌بندی تصاویر MRI امری جذاب می‌باشد زیرا نمایش دقیق ذرات سیاه، ذرات خاکستری، و مایع مغزی نخاعی، راهی را برای شناسایی اختلالات مغزی فراهم می‌کند که می‌توان به مواردی چون تومور مغزی، اسکیزوفرنی، شیزوفرنی، آلزایمر و غیره اشاره کرد. تکنیک‎های عمومی تشخیص لبه (سوبل، پریویت، روبرتز و کنی) می‎توانند برای تعیین مرز و لبه بکار بروند، ولی به‎دلیل بروز نویز و شیب تند تغییرات روشنای ...
نمایه ها: 
قطعه‌بندی تصاویر Rss |
ام آر آی Rss |
شبکه عصبی خودسازمانده Rss |
الگوریتم‌های ژنتیک Rss |
استخراج ویژگی Rss |
ارزیابی پیش بینی ماهانه بارش و سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه همدید حوزه
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: هواشناسی > مدیریت منابع آب
استاد راهنما: حسین رضایی | دانشجو: رضوان عبدی
دریافت فایلPdf
قبل از انجام مدلسازی، آزمون های نرمال بودن و تصادفی بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت سپس، عوامل متوسط دمای ماهانه، فشار بخار آب، رطوبت نسبی، متوسط فشار هوا، حداکثر دمای روزانه و حداقل دمای ماهانه به دلیل داشتن بیشترین مقدار ضریب همبستگی با بارش و عوامل متوسط دمای ماهانه، فشار بخار آب، رطوبت نسبی، متوسط فشار هوا، حداکثر دمای روزانه، حداقل دمای روزانه و بارش به عنوان موثرترین عوامل ورودی به شبکه جهت پیش بینی بارش و سطح آب دریاچه ارومیه ، تعیین شدند. بر اساس بیشترین همبستگی، ...
نمایه ها: 
شبکه عصبی مصنوعی Rss |
نمونه برداری مبتنی بر واگرایی رنی ، اعمال آن در کاهش داده های حجیم
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: کامپیوتر > هوش مصنوعی
استاد راهنما: هادی صدوقی یزدی | دانشجو: ابوالفضل رمضان زاده یزدی
دریافت فایلPdf
اکنون حل مسائلی با داده های حجیم اجتناب‌ناپذیر است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین به‌خصوص الگوریتم‌های مبتنی بر داده مانند شبکه‌های عصبی، رگرسیون، خوشه‌بندی و طبقه‌بندی برای داده های حجیم دارای پیچیدگی‌های زمانی و مکانی بالایی هستند. تاکنون روش‌های متفاوتی برای رفع مشکل داده‌های حجیم استفاده‌ شده است. کاهش داده و نمونه‌برداری یکی از همین راه‌حل‌های استفاده‌شده می‌باشد. کاهش داده‌ها متناسب با نوع استفاده از داده‌ها می‌تواند متفاوت باشد. اما روش-هایی که به طور عام، بتوانند در اکثر ...
نمایه ها: 
نمونه‌برداری Rss |
تخمین چگالی کرنلی Rss |
واگرایی رنی Rss |
کاهش‌داده Rss |
ارزیابی همبستگی داده های عمق نوری آئروسل های ایستگاه زمینی با داده های عمق نوری سنجنده MODIS در شهر سنندج
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . 
/ 0 نظر / 57 بازدید