واژه نامه خلاقیت

A:

تفکر مستقل       Absolute Thinking
تفکر انتزاعی        Abstract Thinking
خلاقیت اتفاقی        Accidental Creativity
به‌کارگرفتن راهبردها        Act on Strategies
ناگهانی          Aha
الگوریتم حل ابداعانه مسئله        Algorithm of Inventive Problem Solving
تکنیک شقوق مختلف     APC Alternatives Possibilities Choices Technique 
تشابهات قیاسی        Analogical Similarities
تفکر قیاسی        Analogical Thinking
انتقال قیاسی        Analogical Transfer
خلاقیت‌شناسی تاریخی تحلیلی        Analytic Historical Creatology
خلاقیت‌شناسی تحلیلی        Analytical Creatology
تفکر تحلیلی        Analytical Thinking
خلاقیت‌شناسی کاربردی        Applied Creatology
الگوریتم حل ابداعانه مسئله        Ariz
خلاقیت هنری        Article Creativity
سنجش قابلیت‌های خلاقانه     Assessing Creative Abilities 
تکنیک درهم شکستن مفروضات        Assumption Smashing Technique
تئوری اسناد        Attibution Theory
تکنیک فهرست خصوصیات        Attribute Listing Technique
طراحی غیر‌ارادی        Automatic Drawing

B:

خلاقیت متعادل        Balanced Creativity
مهندسی خلاقیت بیونیکی        Bionical Creativity Engineering
الگوبرداری از طبیعت        Bionics
طوفان ذهنی        Brain Storming
تکنیک یورش فکری        Brainstorming Technique
تکنیک یورش فکری کتبی     Brainwriting Technique 
ساختارشکنی        Braking The Set

C:

مسئله شمع        Candle Problem
تبدیل اتفاقی        Chance Permutation
خلاقیت کودکان     Children Creativity 
انتقال شناختی        Cognitive Transfer
ترکیب        Combine
تعارض متراکم        Compressed Confilict
مدیر مفهوم        Concept Manager
بیانیه مفهومی        Concept Statement
موانع ادراکی        Conceptual Blockbusting
تفکر مفهومی        Conceptual Thinking
تفکر عینی        Concrete Thinking
بازنگری آگاهانه        Conscious Revision
تفکر واگرا     Convergent Thinking 
تفکر کیهانی        Cosmic Thinking
ابداع        Creation
آفرینش        Creation
توفیق در خلاقیت        Creative Achievement
بنیاد تفکر خلاقانه        Creative Behavior Foundation
فرهنگ خلاق     Creative Culture 
تکنیک خواب خلاقیت        Creative Dream Technique
انرژی خلاق        Creative Energy
مهندسی کارآفرینی خلاق        Creative Entrepreneurship
فهرست برخورد خلاق        Creative Hit Least
تکنیک توهم خلاق        Creative Illusion Technique
تخیل خلاق        Creative Imagination
هوش خلاق         Creative Intelligence
ذهن خلاقانه        Creative Mind
حرکات خلاق        Creative Movement
سازمان خلاق        Creative Organization
تکنیک درنگ خلاق     Creative Pause Technique 
فرد خلاق        Creative Person
شخصیت خلاق        Creative Personality
روش‌های حل خلاق مسئله        Creative Problem Solving
گروه‌های حل خلاق مسئله        Creative Problem Solving Groups
محصول خلاق        Creative Product
گروه خلاق        Creative Team
تکنیک‌های تحریک خلاقیت        Creative Tension
دورنمای خلاقانه        Creative Vision
خلاقیت        Creativity
مهندسی خلاقیت        Creativity Engineering
مهارت‌های افزایش خلاقیت        Creativity Enhancing Skills
مدیریت خلاقیت        Creativity Management
توانش خلاقیت        Creativity Potential
فنون خلاقیت        Creativity Technics
تکنیک‌های خلاقیت        Creativity Technics
فناوری خلاقیت        Creativity Technology
آزمون‌های خلاقانه        Creativity Tests
شیوه‌های تفکر خلاق        Creativity Thinking
جنبش آموزش خلاقیت        Creativity Training Movement
خلاقیت نگاری        Creatography
رویکرد خلاقیت شناختی        Creatological Approach
علم خلاقیت شناسی        Creatology
ماتریس خلاقیت‌شناسی        Creatology Matrix
خلاقیت سنجی        Creatometrics
تفکر انتقادی        Critical Thinking

D:

نوآوری‌های تنزل یابنده     Decline Innovations  
تشریح و ارائه مسئله        Define And Represent The Problem
درجه دگرگونی     Degree of Transformation 
تکنیک دلفی     Delphi Technique 
خلاقیت‌شناسی تاریخی توصیفی     Descriptive Historical Creatology 
تکنیک جدل        Dialectic Technique
نشر نوآوری‌ها     Diffusion of Innovations 
قیاس مستقیم     Direct Analogy 
ایده‌های مستقیم        Direct Ideas
تفکر همگرا     Divergent Thinking 
تکنیک    Do IT     Do IT Technique
ایده مسلط        Dominant Idea
تکنیک رسم علائم        Doodles Technique
مسئله نقطه به نقطه        Dot to Dot Problems
تکنیک رسم مشکل     Drawing Problem Technique 

E:

خلاقیت‌شناسی اقتصادی        Economical Creatology
خلاقیت‌شناسی پرورشی     Educational Creatology 
حل کارآمد مسائل        Effective Problem Solving
تفکر هیجانی        Egocentric Thinking
کوچک‌سازی و حذف        Eliminate
تفکر خودمحور        Emotive Thinking
تفکر تجربی     Empirical Thinking 
تئوری برابری        Equity Theory
خلاقیت‌شناسی سنجشی        Evaluational Creatology
خلاقیت روزانه        Everyday Creativity
مسئله نمونه        Example Problem
موانع بیانی        Expressive Blocks
محرک‌های خارجی        External Triggers

F:

فرآیند تحلیل عامل        Factor Analysis Process
نوآوری‌های متداول‌شونده        Fashions Innovations
امکان‌سنجی        Feasibility Study
تکنیک استخوان ماهی        Fishbone
ارتباط اجباری        Forced Association
تکنیک ارتباط اجباری        Forced Association Technique
خلاقیت‌شناسی آینده شناختی        Forecastal Creatology
تکنیک ارتباط        Free Association Technique
تثبیت کارکرد        Functional Fixity
تفکر کارکردی        Functional Thinking
خلاقیت و نوآوری بنیادی        Fundamental Creativity and Innovation

G:

مسئله‌پرداز کل        General Problem Solver
تولید ایده        Generation of Idea
نبوغ ذاتی        Genius
شخصیت نبوغ‌آمیز     Genius Personality 
نبوغ‌آمیز        Genius View
خلاقیت نبوغ     Genuce Creativity 
هدف‌یابی     Goal Directed 
تکنیک گوردون    Gordon Technique 

H:

روش جستجوی اکتشافی        Heuristic Search Methods
روش اکتشافی        Heuristics
خلاقیت ویژه        High Creativity
خلاقیت‌شناسی تاریخی        Historical Creatology
خلاقیت‌شناسی تاریخی        Historical Creatology
خلاقیت‌شناسی تاریخی هنر        Historical Creatology of Art
خلاقیت‌شناسی تاریخی علم     Historical Creatology of Science 
خلاقیت‌شناسی تاریخی فناوری        Historical Creatology of Technology
مسئله کج‌بیل        Hoe Problem
تفکر کل‌نگر        Holistic Thinking
نمودار چطور – چطور        How – How Diagram

I:

ایده        Idea
ایده‌یابی        Idea Finding
پردازش ایده        Idea Process
زمان ایده     Idea Time 
تکنیک ایده کاتور     Ideatoon Technique 
عوامل همسان        Identical Elements
تعیین مسئله        Identify The Problem
صور ذهنی        Illusion
خیال‌پرور     Imaginative 
تفکر تخیلی        Imaginative Thinking
دوره خواب        Incubation
تفکر خودآگاه        Incubation Thinking
خلاقیت صنعتی        Industrial Creativity
نوآوری     Innovation 
چرخه زمان نوآوری        Innovation Cycle Time
مهندسی نوآوری     Innovation Engineering 
چرخه عمر نوآوری        Innovation Life Cycle
مدیریت نوآوری        Innovation Management
مدیریت نوآوری        Innovation Management
فرآیند نوآوری        Innovation Process
شناخت موقعیتهای نوآوری     Innovation Situation Questionnaire 
استراتژی‌های نوآوری        Innovation Strategies
خلاقیت نوآورانه        Innovative Creativity
دوره بصیرت        Insight
حق مالکیت ذهنی        Intelectual Property Right
سیکل انتظار متقابل        Interpersonal Expectancy Cycle
مسئله شهود        Intuition Problem
ایده‌های شهودی        Intuitive Ideas
تفکر شهودی     Intuitive Thinking  
اختراع     Invention 
صنعت اختراع     Invention Industry 
فنون اختراع        Invention Technics
خلاقیت اختراعی        Inventive Creativity
سطح اختراعی بودن        Inventive Level
گام اختراعی        Inventive Step
تکنیک یورش فکری معکوس        Inverse Brainwriting Technique

J:

ذهن مدبرانه     Judicial Mind 

K:

انواع خلاقیت     Kind of Creativity 

L:

تفکر موازی        Lateral Thinking
تفکر افقی     Lateral Thinking 
چطور یاد بگیریم        Learning How To Learn
تفکر دست چپی       Left Hand Thinking
سطوح خلاقیت        Level of Creativity
تکنیک زنجیر تراز        Leven Chain Technique
مسئله لامپ        Lightbulb Problem
آزمون معنی خطوط و الگوها         Lines and Patterns Meaning Test
مرکز کنترل        Locus of Control
تفکر منطقی        Logical Thinking
تکنیک شکوفه نیلوفر        Lotus Bloosum Technique

M:

خلاقیت بزرگ        Major Creativity
مدیریت توجه        Management of Attention
مدیریت معنی     Management of Meaning 
مدیریت خویشتن        Management of Self
مدیریت اعتماد        Management of Trust
خلاقیت‌شناسی مدیریتی        Managerial Creatology
خلاقیت و نوآوری در بازاریابی        Marketing Creativity and Innovation
تکنیک تجزیه و تحلیل ماتریسی        Matrix Analysis Technique
تکنیک تعمق        Meditation Technique
قالب‌های ذهنی        Mental Stuckness
چسبندگی ذهنی        Mental Stuckness
کشتن ویروس‌های ذهنی        Mental Toolkit
معرفت فراشناختی        Metacognition Knowledge
تکنیک نقشه‌های ذهنی        Mind Maps
تکنیک آینه‌های ذهنی        Mind Mirrors Technique
قالب های ذهنی        Mind Sets
مدیریت مدل‌های ذهنی        Mindset Management
خلاقیت کوچک        Minor Creativity
تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک    Morphological Analysis Technique 
مسایل حرکتی        Move problems

N:

نظام ملی نوآوری        National Innovation System
نیاز به کسب موفقیت        Need Achievement
تفکر منفی        Negative Thinking
مسئله نقاط نه‌گانه     Nine Dot Problem 
تکنیک گروه اسمی        Nomial Group Technique
تکنیک گروه اسمی        Nominal Group Techniq

O:

خلاقیت عینی        Objective Creativity
استمرار یک مرحله‌ای        One Step Discontinuity
آزمون‌شوندگان یک مرحله‌ای        One Step Subjects
تفکر اجرایی        Operational Thinking
تشخیص فرصت        Opportunity Recognition
خلاقیت معمولی        Ordinary Creativity
تفکر عادی        Ordinaty Thinking
خلاقیت‌شناسی سازمان        Organization Creatology
خلاقیت سازمانی        Organizational Creativity
ابتکار        Originality

P:

حل مساله دونفره        Paired Problem Solving
ایده‌های محافظتی        Paradigm Modifying
ایده‌های اصلاحی        Paradigm Preserving
اطلاعات اختراع     Patent Information 
الگوسازی        Pattern Making
به‌کارگیری الگو        Pattern Using
قابلیت‌های ادراکی     Perceptual Abilities 
قیاس شخصی        Personal Analogy
خلاقیت‌شناسی فلسفی     Philosophical Creatology 
تکنیک    PMI Plus Minus Intresting Technique 
خودشکوفایی        Positive Prophency
تکنیک    PPC      PPC Technique
تفکر عملی        Practical Thinking
دوره آمادگی        Preparation
خلاقیت اولیه        Primary Creativity
فرآیندهای اولیه تفکر     Primary Process Thinking 
خلاقیت‌های فناورانه اولیه        Primary Technological Creativity
اصل اختراع        Principles of Inventions
قوانین احتمال‌گرا        Probabilistic Laws
مسئله‌یابی        Problem Finding
مشکل‌گرا        Problem Oriented
ارائه مسئله        Problem Presentation
تکنیک وارونه‌سازی        Problem Reversa Technique l
حل مسئله     Problem Solving 
بیانیه حل مسئله        Problem Solving Protocol
گستره مسئله     Problem Space 
خلاقیت و نوآوری در فرآیند        Process Creativity and Innovation
خلاقیت و نوآوری فرآورده‌ای        Product Creativity and Innovation
تکنیک    PICL      Product Improvement Check List Technique
تولد مولد        Productive Thinking
نوآوری‌های پیشرفت‌کننده     Progress Innovatios 
تفکر پیش‌نگر        Projective Thinking
خلاقیت کاذب   &nbsp

/ 0 نظر / 63 بازدید