فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی | بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۶

برگشت به پایگاه اصلی

Row Title ISSN URL-Publisher Status App date 1 Abnormal and Behavioural Psychology 2472-0496 - www.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2 Academia Arena 1553-992X - www.sciencepub.net/academia

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 3 Academic Journal of Animal Diseases (AJAD) 2079-200X - www.idosi.org/ajad/ajad.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 4 Academic Journal of Cancer Research (AJCR) 1995-8943 - www.idosi.org/ajcr/ajcr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 5 Academic Journal of Entomology (AJE) 1995-8994 - www.idosi.org/aje/aje.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 6 Academic Journal of Nutrition (AJN) 2309-8902 - www.idosi.org/ajn/ajn.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 7 Academic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM) 2222-128X - www.idosi.org/ajodm/ajodm.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 8 Academic Journal of Plant Sciences (AJPS) 1995-8986 - www.idosi.org/ajps/ajps.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 9 Acta Biomedica Scientia 2348-215X - mcmed.us/journal/abs

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 10 Acta Medica International 2349-0578 - www.actamedicainternational.com

- Teerthanker Mahaveer University (TMU) نامعتبر 2017-01-01 11 Acta Microbiologica 2386-687X - www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 12 Acta Parasitologica Globalis (APG) 2079-2166 - www.idosi.org/apg/apg.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 13 Acta Psychopathologica 2469-6676 - psychopathology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 14 Acta Reumatologica XXXX-XXXX - www.actareuma.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 15 Advance Journal of Chemistry and Material Sciences XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/ajcms

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 16 Advance Journal of Computer and communication Engineering XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/ajcce

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 17 Advance Journal of Electrical and Electronics Engineering XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/ajeee

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 18 Advance Journal of Environmental and Earth sciences XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/ajees

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 19 Advance Journal of Mechanical and civil Engineering XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/ajmce

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 20 Advance Journal of physics and mathematics XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/ajpm

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 21 Advance Research in Textile Engineering 2572-9373 - austinpublishinggroup.com/textile-engineering

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-04-01 22 Advanced Biomedical Research and Innovation XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/advanced-biomedical-research-innovation.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 23 Advanced Practices in Nursing XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/advanced-practices-nursing.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 24 Advanced Techniques in Biology & Medicine 2379-1764 - www.esciencecentral.org/journals/advanced-techniqes-biology-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 25 Advanced Techniques in Clinical Microbiology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/advanced-techniques-in-clinical-microbiology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 26 Advancements in Bioequivalence & Bioavailability (ABB) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/abb

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 27 Advancements in Case Studies (AICS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/aics

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 28 Advancements in Genetic Engineering 2169-0111 - www.omicsgroup.org/journals/advancements-in-genetic-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 29 Advances in Aerospace Science and Technology 2473-6708 - www.scirp.org/journal/aast

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 30 Advances in Aging Research 2169-0499 - www.scirp.org/journal/aar

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 31 Advances in Alzheimer's Disease 2169-2459 - www.scirp.org/journal/aad

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 32 Advances in Anthropology 2163-9353 - www.scirp.org/journal/aa

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 33 Advances in Applied Economics and Finance (AAEF) 2167-6348 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aaef

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 34 Advances in Applied Science Research 0976-8610 - www.imedpub.com/advances-in-applied-science-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 35 Advances in Applied Sociology 2165-4328 - www.scirp.org/journal/aasoci

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 36 Advances in Asian Social Science (AASS) 2167-6429 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aass

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 37 Advances in Automobile Engineering 2167-7670 - www.omicsgroup.org/journals/advances-in-automobile-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 38 Advances in Biological Chemistry 2162-2183 - www.scirp.org/journal/abc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-01-01 39 Advances in Biological Research 1992-0067 - www.idosi.org/abr/online.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 40 Advances in Biomedicine and Pharmacy 2313-7479 - www.thescientificpub.com

- International Scientific Publishing نامعتبر 2017-01-01 41 Advances in Bioresearch (ABR) 2277-1573 - www.soeagra.com/abr.html

- Society of Education (SOE) نامعتبر 2017-01-01 42 Advances in Bioscience and Biotechnology 2156-8456 - www.scirp.org/journal/abb

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-01-01 43 Advances in Breast Cancer Research 2168-1589 - www.scirp.org/journal/abcr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 44 Advances in Cancer Prevention 2472-0429 - www.omicsonline.org/advances-cancer-prevention.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 45 Advances in Chemical Engineering and Science 2160-0392 - www.scirp.org/journal/aces

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 46 Advances in Complementary & Alternative Medicine (ACAM) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/acam

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 47 Advances in Computational Mathematics and its Applications (ACMA) 2167-6356 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/acma

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 48 Advances in Computed Tomography 2169-2475 - www.scirp.org/journal/act

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 49 Advances in Computer Science and its Applications (ACSA) 2166-2924 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/acsa

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 50 Advances in Crop Science and Technology 2329-8863 - www.esciencecentral.org/journals/advances-crop-science-and-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 51 Advances in Dairy Research 2329-888X - www.esciencecentral.org/journals/advances-dairy-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 52 Advances in Digital Multimedia (ADMM) 2166-2916 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/admm

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 53 Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] 0973-5321 - www.ripublication.com/adsa.htm

- Research India Publications (RIP) نامعتبر 2017-01-01 54 Advances in Electrical Engineering Systems (AEES) 2167-633X - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aees

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 55 Advances in English Linguistics (AEL) 2325-2197 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/ael

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 56 Advances in Entomology 2331-1991 - www.scirp.org/journal/ae

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 57 Advances in Environmental Biology 1995-0756 - www.aensiweb.com/AEB

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-01-01 58 Advances in Enzyme Research 2328-4846 - www.scirp.org/journal/aer

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 59 Advances in Genetic Engineering & Biotechnology 2324-9021 - www.scitechnol.com/advances-in-genetic-engineering-biotechnology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 60 Advances in Historical Studies 2327-0438 - www.scirp.org/journal/ahs

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 61 Advances in Infectious Diseases 2164-2648 - www.scirp.org/journal/aid

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 62 Advances in Influenza Research XXXX-XXXX - influenza-research.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 63 Advances in Information Technology and Management (AITM) 2167-6372 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aitm

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 64 Advances in Intelligent Transportation Systems (AITS) 2167-6399 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/aits

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 65 Advances in Life Science and its Applications (ALSA) 2169-3080 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/alsa

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 66 Advances in Lung Cancer 2169-2718 - www.scirp.org/journal/alc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-05-01 67 Advances in Materials Physics and Chemistry 2162-531X - www.scirp.org/journal/ampc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-05-01 68 Advances in Mechanical Engineering and its Applications (AMEA) 2167-6380 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/amea

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 69 Advances in Microbiology 2165-3402 - www.scirp.org/journal/aim

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-05-01 70 Advances in Molecular Diagnostics XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/advances-molecular-diagnostics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 71 Advances in Molecular Imaging 2161-6728 - www.scirp.org/journal/ami

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-05-01 72 Advances in Nanoparticles 2169-0510 - www.scirp.org/journal/anp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-05-01 73 Advances in Natural and Applied Sciences (ANAS) 1995-0772 - www.aensiweb.com/ANAS

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 74 Advances in Oncology Research and Treatments XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/advances-oncology-research-and-treatments.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 75 Advances in Parkinson's Disease 2169-9712 - www.scirp.org/journal/apd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 76 Advances in Pharmacoepidemiology & Drug Safety Journal 2167-1052 - www.omicsgroup.org/journals/advances-in-pharmacoepidemiology-drug-safety.php

- OMICS International  نامعتبر 2017-01-01 77 Advances in Pharmacognosy and Phytomedicine (APP) 2423-7078 - www.journals.wsrpublishing.com/index.php/app

- World Science and Research publishing (WSRP) نامعتبر 2017-01-01 78 Advances in Pure and Applied Chemistry (APAC) 2167-0854 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/apac

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 79 Advances in Recycling & Waste Management XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/advances-in-recycling-waste-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 80 Advances in Reproductive Sciences 2330-0744 - www.scirp.org/journal/arsci

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 81 Advances in Robotics & Automation 2168-9695 - www.omicsgroup.org/journals/advances-in-robotics-automation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 82 Advances in Sexual Medicine 2164-5191 - www.scirp.org/journal/asm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 83 Advances in Toxicology and Toxic Effects XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/advances-in-toxicology-and-toxic-effects

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 84 Advances in Weight Loss Management & Medical Devices XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/advances-in-weight-loss-management-medical-devices.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 85 African Journal of Basic & Applied Sciences (AJBAS) 2079-2034 - www.idosi.org/ajbas/ajbas.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 86 African Journal of Microbiology Research 1996-0808 - www.academicjournals.org/ajmr

- International Association for Academians نامعتبر 2017-01-01 87 African Journal of Pharmacy and Pharmacology 1996-0816 - www.academicjournals.org/ajpp.index.htm

- International Association for Academians نامعتبر 2017-01-01 88 Agricultural Engineering Research Journal (AERJ) 2218-3906 - www.idosi.org/aerj/aerj.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 89 Agricultural Journal 1816-9155 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-9155

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 90 Agricultural Sciences 2156-8553 - www.scirp.org/journal/as

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 91 AGROCHIMICA 0002-1857 - www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html

- Pisa University Press نامعتبر 2017-01-01 92 Agrotechnology 2168-9881 - www.omicsgroup.org/journals/agrotechnology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 93 Air & Water Borne Diseases 2167-7719 - www.omicsgroup.org/journals/air-water-borne-diseases.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 94 Al Ameen Journal of Medical Sciences (AJMS) 0974-1143 - ajms.alameenmedical.org

- Al Ameen Medical College نامعتبر 2017-01-01 95 Alternative & Integrative Medicine 2327-5162 - www.esciencecentral.org/journals/alternative-integrative-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 96 American International Journal of Contemporary Scientific Research (AIJCSR) 2349-4425 - yloop.in/index.php/aij

- Yellow Loop نامعتبر 2017-01-01 97 American Journal of Advanced Drug Delivery 2321-547X - www.imedpub.com/advanced-drug-delivery

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 98 American Journal of Advanced Medical & Surgical Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ajamsr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 99 American Journal of Advances in Medical Science (ARNACA) 2347-2766 - www.arnaca.fopras.org

- Foundation for Promotion of Basic and Applied Science نامعتبر 2017-01-01 100 American Journal of Advances in Nursing Research 2349-0691 - mcmed.us/journal/ajanr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 101 American Journal of Agricultural and Biological Sciences 1557-4989 - thescipub.com/journals/ajabs

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 102 American Journal of Analytical Chemistry 2156-8251 - www.scirp.org/journal/ajac

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 103 American Journal of Applied Sciences 1546-9239 - thescipub.com/journals/ajas

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 104 American Journal of Biochemistry and Biotechnology 1553-3468 - thescipub.com/journals/ajbb

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 105 American Journal of Biological and Pharmaceutical Research 2348-2176 - mcmed.us/journal/ajbpr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 106 American Journal of Bioterrorism, Biosecurity and Biodefense XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/bioterrorism-biosecurity-biodefense

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 107 American Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery (AJCTS) 2573-864X - symbiosisonlinepublishing.com/thoracic-and-cardiovascular-surgery

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 108 American Journal of Computer Science and Engineering Survey (AJCSES) 2349-7238 - www.imedpub.com/computer-science-and-engineering-survey

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 109 American Journal of Computer Science and Information Technology (AJCSIT) 2349-3917 - www.imedpub.com/computer-science-and-information-technology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 110 American Journal of Ethnomedicine 2348-9502 - www.imedpub.com/ethnomedicine

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 111 American Journal of Human Genetics and Molecular Biology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ajhgmb

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 112 American Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS) 2329-079X - wscholars.com/index.php/ajhss

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 113 American Journal of Immunology 1553-619X - thescipub.com/journals/aji

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 114 American Journal of Infectious Diseases 1553-6203 - thescipub.com/journals/ajid

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 115 American Journal of Molecular Biology 2161-6620 - www.scirp.org/journal/ajmb

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 116 American Journal of Operations Research 2160-8830 - www.scirp.org/journal/ajor

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 117 American Journal of Oral Medicine and Radiology 2394-7721 - mcmed.us/journal/ajomr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 118 American Journal of Pharmaceutical Sciences XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ajps

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 119 American Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics 2393-8862 - www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 120 American Journal of Pharmacology and Toxicology 1557-4962 - thescipub.com/journals/ajpt

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 121 American Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR) 2321-3647 - www.ajphr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 122 American Journal of PharmTech Research (AJPTR) 2249-3387 - www.ajptr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 123 American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics 2321-2748 - www.imedpub.com/phytomedicine-and-clinical-therapeutics

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 124 American Journal of Plant Sciences 2158-2742 - www.scirp.org/journal/ajps

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 125 American Journal of Scientific Research 2301-2005 - www.americanjournalofscientificresearch.com

- Scientific Research International (SRI) نامعتبر 2017-01-01 126 American Medical Journal 1949-0070 - thescipub.com/journals/amj

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 127 American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 1818-6769 - www.idosi.org/aejaes/aejaes.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 128 American-Eurasian Journal of Agronomy 1995-8986 - www.idosi.org/aeja/aeja.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 129 American-Eurasian Journal of Botany 1995-8951 - www.idosi.org/aejb/aejb.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 130 American-Eurasian Journal of Scientific Research 1818-6785 - www.idosi.org/aejsr/aejsr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 131 American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture (AEJSA) 1995-0748 - www.aensiweb.com/AEJSA

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 132 American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences (AEJTS) 2079-2050 - www.idosi.org/aejts/aejts.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 133 An Archives of Blood Transfusion & Disorders (ABTD) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/abtd

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 134 Analgesia & Resuscitation : Current Research 2324-903X - www.scitechnol.com/analgesia-resuscitation-current-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 135 Anatomy & Physiology: Current Research 2161-0940 - www.omicsonline.org/anatomy-physiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 136 Andrology & Gynecology: Current Research 2327-4360 - www.scitechnol.com/andrology-gynecology-current-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 137 Andrology-Open Access 2167-0250 - www.omicsgroup.org/journals/andrology-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 138 Angiology: Open Access 2329-9495 - www.esciencecentral.org/journals/angiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 139 Annals of Advanced Sciences 2521-3598 - aascience.com

- N/A نامعتبر 2018-06-01 140 Annals of Agricultural & Crop Sciences 2573-3583 - austinpublishinggroup.com/agriculture-crop-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 141 Annals of Alzheimer's and Dementia Care XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-alzheimer-s-and-dementia-care

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 142 Annals of Antivirals and Antiretrovirals XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-antivirals-and-antiretrovirals

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 143 Annals of Behavioural Science 2471-7975 - behaviouralscience.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 144 Annals of Biological Research 0976-1233 - http://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-biological-research

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-01-01 145 Annals of Biological Sciences 2348-1927 - www.imedpub.com/annals-of-biological-sciences

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 146 Annals of Bone Marrow Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-bone-marrow-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 147 Annals of British Medical Sciences 2397-1762 - abmsj.co.uk

- N/A نامعتبر 2017-01-01 148 Annals of Carcinogenesis XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/carcinogenesis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 149 Annals of Chemical Science Research (ACSR) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/acsr

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 150 Annals of Circulation XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-circulation

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 151 Annals of clinical and laboratory research 2386-5180 - www.aclr.com.es/

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 152 Annals of Clinical Case Reports XXXX-XXXX - anncaserep.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 153 Annals of Clinical Nephrology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/annals-of-clinical-nephrology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 154 Annals of Dental Specialty 2347-2022 - www.annalsofdentalspecialty.net.in/

- نامعتبر 2019-03-01 155 Annals of Depression and Anxiety 2381-8883 - austinpublishinggroup.com/depression-anxiety

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 156 Annals of experimental Biology 2348-1935 - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/annals-of-experimental-biology

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-06-01 157 Annals of Hematology & Oncology 2375-7965 - austinpublishinggroup.com/hematology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 158 Annals of International Medical and Dental Research (AIMDR) 2395-2814 - aimdrjournal.com

- Society for Health Care & Research Development نامعتبر 2017-01-01 159 Annals of Limnology and Oceanography XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-limnology-and-oceanography

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 160 Annals of Marine Science XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-marine-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 161 Annals of Materials Science & Engineering 2471-0245 - austinpublishinggroup.com/material-science-engineering

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 162 Annals of Mathematics and Physics XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-mathematics-and-physics

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 163 Annals of Medical and Biomedical Sciences 2059-9447 - ambs-journal.co.uk

- N/A نامعتبر 2017-01-01 164 Annals of Molecular and Genetic Medicine XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-molecular-and-genetic-medicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 165 Annals of Musculoskeletal Medicine XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-musculoskeletal-medicine

- Peertechz نامعتبر 2018-04-01 166 Annals of Mutagenesis XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/mutagenesis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 167 Annals of Nursing Research & Practice 2572-9403 - austinpublishinggroup.com/nursing-research-practice

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 168 Annals of Nutritional Disorders & Therapy 2381-8891 - austinpublishinggroup.com/nutritional-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 169 Annals of Obesity & Disorders XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/obesity

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 170 Annals of Pancreatic Disorders and Treatment XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-pancreatic-disorders-and-treatment

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 171 Annals of Phytomedicine 2278-9839 - ukaazpublications.com/publications/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 172 Annals of Phytopathology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-phytopathology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 173 Annals of Psychiatry and Treatment XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-psychiatry-and-treatment

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 174 Annals of Robotics and Automation XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-robotics-and-automation

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 175 Annals of Surgery and Perioperative Care 2573-5314 - austinpublishinggroup.com/annals-surgery

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 176 Annals of Systems Biology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/annals-of-systems-biology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 177 Annals of Thyroid Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/thyroid-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 178 Annals of Translational Medicine & Epidemiology 2472-3649 - austinpublishinggroup.com/translational-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 179 Annals of Tropical Medicine and Public Health 1755-6783 - www.atmph.org

- Medknow Publications نامعتبر 2018-06-01 180 Annals of Yoga and Physical Therapy 2573-8585 - austinpublishinggroup.com/yoga-physical-therapy

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 181 Anthropology (ANTP) 2332-0915 - www.omicsonline.org/anthropology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 182 Applied Journal of Hygiene (AJH) 2309-8910 - www.idosi.org/ajh/ajh.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 183 Applied microbiology: open access 2471-9315 - www.omicsonline.org/applied-microbiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 184 Approaches in Poultry, Dairy, and Veterinary Sciences (APDV) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/apdv

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 185 Arabian journal of business and management review 2223-5833 - www.omicsonline.com/open-access/arabian-journal-business-management-review.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 186 Archaeology & Anthropology Open Access (AAOA) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/aaoa

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 187 Archive of Biochemistry XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archive-of-biochemistry

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 188 Archive of Urological Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archive-of-urological-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 189 Archives in cancer research 2254-6081 - www.acanceresearch.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 190 Archives in Chemical Research 2572-4657 - www.imedpub.com/archives-in-chemical-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 191 Archives of Advanced Sciences 2521-3628 - asarchives.com

- N/A نامعتبر 2018-06-01 192 Archives of Anatomy and Physiology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-anatomy-and-physiology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 193 Archives of Applied Science Research 0975-508X - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/archives-of-applied-science-research

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-05-01 194 Archives of Clinical Gastroenterology 2455-2283 - www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-gastroenterology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 195 Archives of Clinical Hypertension XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-hypertension

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 196 Archives of clinical microbiology XXXX-XXXX - www.acmicrob.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 197 Archives of Clinical Nephrology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-clinical-nephrology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 198 Archives of clinical pathology XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/archives-clinical-pathology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 199 Archives of Community Medicine and Public Health 2455-5479 - www.peertechz.com/journals/archives-of-community-medicine-and-public-health

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 200 Archives of Depression and Anxiety 2455-5460 - www.peertechz.com/journals/archives-of-depression-and-anxiety

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 201 Archives of Hematology Case Reports and Reviews XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-hematology-case-reports-and-reviews

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 202 Archives of Hepatitis Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-hepatitis-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 203 Archives of Inflammation XXXX-XXXX - archives-inflammation.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 204 Archives of Medicine 1989-5216 - www.archivesofmedicine.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 205 Archives of Nursing Practice and Care XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-nursing-practice-and-care

- Peertechz نامعتبر 2018-04-01 206 Archives of Organ Transplantation XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-organ-transplantation

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 207 Archives of Otolaryngology and Rhinology 2455-1759 - www.peertechz.com/journals/archives-of-otolaryngology-and-rhinology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 208 Archives of Parasitology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/archives-parasitology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 209 Archives of Physics Research 0976-0970 - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/archives-of-physics-research

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-05-01 210 Archives of Preventive Medicine XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-preventive-medicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 211 Archives of Pulmonology and Respiratory Care XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-pulmonology-and-respiratory-care

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 212 Archives of Renal Diseases and Management 2455-5495 - www.peertechz.com/journals/archives-of-renal-diseases-and-management

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 213 Archives of Sports Medicine and Physiotherapy XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/archives-of-sports-medicine-and-physiotherapy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 214 Archives of Surgical Oncology 2471-2671 - www.omicsonline.org/surgical-oncology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 215 Archives of Transplantation Studies XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/archives-transplantation-studies.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 216 Archivos de Medicina 1698-9465 - www.archivosdemedicina.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 217 ARCTIC 0004-0843 - arcticjournal.org

- N/A جعلی 2018-03-01 218 ARNACA American Journal of Advances in Medical Science 2347-2766 - arnaca.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 219 Arrhythmia: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/arrhythmia.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 220 Asia-Pacific Journal of Research 2320-5504 - apjor.com/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 221 Asian Case Research Journal 0218-9275 - www.worldscinet.com/acrj

- N/A نامعتبر 2017-01-01 222 Asian Journal of Applied Sciences 1996-3343 - scialert.net/jindex.php?issn=1996-3343

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 223 Asian Journal of Biological and Life Sciences (AJBLS) 2278-747X - pbsjournals.com/ajbls

- PBS Publications نامعتبر 2018-06-01 224 Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2249-622X - www.jbiopharm.com/index.php/ajbp

- N/A نامعتبر 2017-01-01 225 Asian Journal of Biotechnology 1996-0700 - scialert.net/jindex.php?issn=1996-0700

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 226 Asian Journal of Clinical Nutrition 1992-1470 - www.ansinet.com/current.php?issn=1992-1470

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 227 Asian Journal of Epidemiology 1992-1462 - www.ansinet.com/current.php?issn=1992-1462

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 228 Asian Journal of Health and Medical Sciences 2307-048X - www.ajhms.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 229 Asian Journal of Information Technology 1682-3915 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1682-3915

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 230 Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences 0972-3005 - www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=1

- EM International نامعتبر 2018-06-01 231 Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2348-7186 - www.ajms.co.in/sites/ajms2015/index.php/ajms

- N/A نامعتبر 2017-01-01 232 Asian Journal of Pharmaceutical and Health Sciences 2231-234X - ajphs.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 233 Asian Journal of Pharmaceutical Research (AJPR) 2231-363X - ajprjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 234 Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care (AJPRHC) 2250-1460 - jprhc.in/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 235 Asian Journal of Pharmaceutical Science and Technology (AJPST) 2248-9185 - ajpst.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 236 Asian Journal of Pharmacy and Life Science 2231-4423 - www.ajpls.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 237 Asian Journal of Plant Science & Research (AJPSKY) 2249-7412 - www.imedpub.com/asian-journal-of-plant-science-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 238 Asian Journal of Scientific Research 1992-1454 - www.ansinet.com/current.php?issn=1992-1454

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 239 Asian Pacific Journal of Cancer Care 2588-3682 - waocp.org/journal/index.php/apjcc

- Asian Pacific Organization for Cancer Prevention نامعتبر 2018-10-01 240 Asian Pacific Journal of Nursing 2349-0683 - mcmed.us/journal/apjn

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 241 Atherosclerosis: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/atherosclerosis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 242 Austin Addiction Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/addiction-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 243 Austin Aging Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/aging-research/index.php

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 244 Austin Alzheimer's and Parkinson's Disease 2377-357X - http://austinpublishinggroup.com/aapd

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 245 Austin Anaplastology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/anaplastology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 246 Austin Andrology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/andrology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 247 Austin Anesthesiology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-anesthesiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 248 Austin Anthropology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-anthropology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 249 Austin Arthritis XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/arthritis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 250 Austin Biochemistry XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/biochemistry

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 251 Austin Biology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/biology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 252 Austin Biomarkers & Diagnosis 2378-9867 - austinpublishinggroup.com/biomarkers

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 253 Austin Biometrics and Biostatistics 2378-9840 - austinpublishinggroup.com/biometrics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 254 Austin Biomolecules XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/biomolecules

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 255 Austin Cardio & Cardiovascular Case Reports XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/cardiovascular-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 256 Austin Cardiology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-cardiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 257 Austin Cell Biology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/cell-biology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 258 Austin Cell Science XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/cellscience

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 259 Austin Chemical Engineering 2381-8905 - austinpublishinggroup.com/chemical-engineering

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 260 Austin Child & Adolescent Psychiatry XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/child-adolescent-psychiatry

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 261 Austin Chromatography 2379-7975 - austinpublishinggroup.com/chromatography

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 262 Austin Clinical Microbiology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/clinical-microbiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 263 Austin Critical Care Case Reports XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/critical-care-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 264 Austin Critical Care Journal 2379-8017 - austinpublishinggroup.com/criticalcare

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 265 Austin Dental Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-dental-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 266 Austin Diabetes Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/diabetes-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 267 Austin Digestive System XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/digestive-system

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 268 Austin Emergency Medicine 4373-0653 - austinpublishinggroup.com/emergency-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 269 Austin Endocrinology & Diabetes Case Reports XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/diabetes-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 270 Austin ENT: Open Access XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/ent-open-access

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 271 Austin Environmental Sciences 2573-3605 - austinpublishinggroup.com/environmental-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 272 Austin Food Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/food-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 273 Austin Gynecology case reports XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/gynecology-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 274 Austin Head & Neck Oncology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/head-neck-oncology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 275 Austin Hematology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-hematology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 276 Austin Hepatology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-hepatology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 277 Austin Hypertension XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-hypertension

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 278 Austin Immunology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-immunology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 279 Austin Internal Medicine XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-internal-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 280 Austin Journal of Accounting, Audit and Finance Management XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/accounting-audit-finance-management/index.php

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 281 Austin Journal of Allergy 2378-6655 - austinpublishinggroup.com/allergy

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 282 Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry 2381-8913 - austinpublishinggroup.com/analytical-pharmaceutical-chemistry/index.php

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 283 Austin Journal of Anatomy 2381-8921 - austinpublishinggroup.com/anatomy

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 284 Austin Journal of Anesthesia and Analgesia 2381-893X - austinpublishinggroup.com/anesthesia-analgesia

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 285 Austin Journal of Aquaculture and Marine Biology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/aquaculture-marine-biology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 286 Austin Journal of Asthma XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/asthma

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 287 Austin Journal of Autism & Related Disabilities XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/autism

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 288 Austin Journal of Biomedical Engineering 2381-9081 - austinpublishinggroup.com/biomedical-engineering

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 289 Austin Journal of Bioorganic & Organic Chemistry XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/bioorganic-organic-chemistry

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 290 Austin Journal of Biosensors & Bioelectronics 2473-0629 - austinpublishinggroup.com/biosensors-bioelectronics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 291 Austin Journal of Biotechnology & Bioengineering 2378-3036 - austinpublishinggroup.com/biotechnology-bioengineering

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 292 Austin Journal of Business Administration and Management XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/business-administration-and-management

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 293 Austin Journal of Civil & Legal Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/civil-legal-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 294 Austin Journal of Clinical & Diagnostic Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/clinical-diagnostic-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 295 Austin Journal of Clinical Cardiology 2381-9111 - austinpublishinggroup.com/clinical-cardiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 296 Austin Journal of Clinical Case Reports 2381-912X - austinpublishinggroup.com/clinical-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 297 Austin Journal of Clinical Immunology 2381-9138 - austinpublishinggroup.com/clinical-immunology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 298 Austin Journal of Clinical Medicine 2381-9146 - austinpublishinggroup.com/clinical-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 299 Austin Journal of Clinical Neurology 2381-9154 - austinpublishinggroup.com/clinical-neurology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 300 Austin Journal of Clinical Ophthalmology 2381-9162 - austinpublishinggroup.com/clinical-ophthalmology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 301 Austin Journal of Clinical Pathology 2381-9170 - austinpublishinggroup.com/clinical-pathology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 302 Austin Journal of Clinical Trials XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/clinical-trials

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 303 Austin Journal of Computational Biology and Bioinformatics 2471-0423 - austinpublishinggroup.com/computational-biology-bioinformatics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 304 Austin Journal of Dentistry 2381-9189 - austinpublishinggroup.com/dentistry

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 305 Austin Journal of Dermatology 2381-9197 - austinpublishinggroup.com/dermatology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 306 Austin Journal of Drug Abuse and Addiction XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/drug-abuse-addiction

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 307 Austin Journal of Earth Science 2380-0771 - austinpublishinggroup.com/earth-science

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 308 Austin Journal of Emergency and Critical Care Medicine 2380-0879 - austinpublishinggroup.com/emergency-critical-care-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 309 Austin Journal of Endocrinology and Diabetes 2381-9200 - austinpublishinggroup.com/endocrinology-diabetes

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 310 Austin Journal of Environmental Toxicology 2472-372X - austinpublishinggroup.com/environmental-toxicology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 311 Austin Journal of Forensic Science and Criminology 2380-0801 - austinpublishinggroup.com/forensicscience-criminology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 312 Austin Journal of Gastroenterology 2381-9219 - austinpublishinggroup.com/gastroenterology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 313 Austin Journal of Genetics and Genomic Research 2471-030X - austinpublishinggroup.com/genetics-genomic-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 314 Austin Journal of HIV/AIDS Research 2380-0755 - austinpublishinggroup.com/hiv-aids-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 315 Austin Journal of Hydrology 2380-0763 - austinpublishinggroup.com/hydrology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 316 Austin Journal of Infectious Diseases 2574-6197 - austinpublishinggroup.com/infectious-diseases

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 317 Austin Journal of Invitro Fertilization 2471-0628 - austinpublishinggroup.com/invitro-fertilization

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 318 Austin Journal of Irrigation XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/irrigation

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 319 Austin Journal of Lung Cancer Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/lung-cancer-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 320 Austin Journal of Medical Oncology 2471-027X - austinpublishinggroup.com/medical-oncology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 321 Austin Journal of Microbiology 2471-0296 - austinpublishinggroup.com/microbiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 322 Austin Journal of Molecular and Cellular Biology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/molecular-cellular-biology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 323 Austin Journal of Multiple Sclerosis & Neuroimmunology 2471-0253 - austinpublishinggroup.com/multiple-sclerosis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 324 Austin Journal of Musculoskeletal Disorders 2381-8948 - austinpublishinggroup.com/musculoskeletal-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 325 Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology 2381-8956 - austinpublishinggroup.com/nanomedicine-nanotechnology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 326 Austin Journal of Nephrology and Hypertension 2381-8964 - austinpublishinggroup.com/nephrology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 327 Austin Journal of Neurological Disorders & Epilepsy 2472-3711 - austinpublishinggroup.com/neurological-disorders-epilepsy

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 328 Austin Journal of Neuropsychiatry and Cognitive Science XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/neuropsychiatry-cognitive-science

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 329 Austin Journal of Nuclear Medicine and Radiotherapy XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/nuclear-medicine-radiotherapy

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 330 Austin Journal of Nursing & Health Care 2375-2483 - austinpublishinggroup.com/nursing

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 331 Austin Journal of Nutrition & Metabolism XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/nutrition-metabolism

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 332 Austin Journal of Nutrition and Food sciences 2381-8980 - austinpublishinggroup.com/nutrition-food-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 333 Austin Journal of Obesity & Metabolic Syndrome XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/obesity-metabolic-syndrome

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 334 Austin Journal of Obstetrics and Gynecology 2378-1386 - austinpublishinggroup.com/obstetrics-gynecology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 335 Austin Journal of Orthopedics & Rheumatology 2472-369X - austinpublishinggroup.com/orthopedics-rheumatology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 336 Austin Journal of Pathology & Laboratory Medicine 2471-0156 - austinpublishinggroup.com/Pathology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 337 Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics 2373-6208 - austinpublishinggroup.com/pharmacology-therapeutics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 338 Austin Journal of Pharmacovigilance XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pharmacovigilance

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 339 Austin Journal of Plant Biology 2472-3738 - austinpublishinggroup.com/plant-biology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 340 Austin Journal of Pregnancy & Child Birth XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pregnancy-child-birth

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 341 Austin Journal of Proteins XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/proteins

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 342 Austin Journal of Proteomics, Bioinformatics & Genomics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/proteomics-bioinformatics-genomics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 343 Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2381-9006 - austinpublishinggroup.com/psychiatry-behavioral-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 344 Austin Journal of Public Health and Epidemiology 2381-9014 - austinpublishinggroup.com/public-health-epidemiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 345 Austin Journal of Pulmonary and Respiratory Medicine 2381-9022 - austinpublishinggroup.com/pulmonary-respiratory-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 346 Austin Journal of Radiation Oncology and Cancer 2471-0385 - austinpublishinggroup.com/radiation-oncology-cancer

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 347 Austin Journal of Radiology 2473-0637 - austinpublishinggroup.com/radiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 348 Austin Journal of Reproductive Medicine & Infertility 2471-0393 - austinpublishinggroup.com/reproductive-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 349 Austin Journal of Robotics & Automation 2471-0407 - austinpublishinggroup.com/robotics-automation

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 350 Austin Journal of Sleep Disorders 2471-0415 - austinpublishinggroup.com/sleep-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 351 Austin Journal of Surgery 2381-9030 - austinpublishinggroup.com/surgery

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 352 Austin Journal of Trauma and Treatment XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/trauma-treatment

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 353 Austin Journal of Tropical Medicine & Hygiene 2472-3681 - austinpublishinggroup.com/tropical-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 354 Austin Journal of Urology 2472-3606 - austinpublishinggroup.com/urology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 355 Austin Journal of Vaccines & Immunotherapeutics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/vaccines-immunotherapeutics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 356 Austin Journal of Vascular Medicine XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/vascular-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 357 Austin Journal of Vector Borne Diseases: Open Access XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/vector-borne-diseases

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 358 Austin Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry 2472-3371 - austinpublishinggroup.com/veterinary-science-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 359 Austin Journal of Women’s Health 2472-3398 - austinpublishinggroup.com/womens-health

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 360 Austin Leukemia XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/leukemia

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 361 Austin Liver XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/liver

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 362 Austin Material Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/material-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 363 Austin Mathematics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/mathematics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 364 Austin Medical Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/medical-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 365 Austin Metabolomics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/metabolomics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 366 Austin Neurology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-neurology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 367 Austin Neurology & Neurosciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/neurology-neurosciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 368 Austin Neurosurgery: Open Access XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/neurosurgery

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 369 Austin Occupational Medicine XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/occupational-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 370 Austin Oncology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/oncology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 371 Austin Oncology Case Reports XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/oncology-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 372 Austin Ophthalmology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-ophthalmology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 373 Austin Orthopedics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-orthopedics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 374 Austin Otolaryngology 2473-0645 - austinpublishinggroup.com/otolaryngology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 375 Austin Pain & Relief XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-pain-relief

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 376 Austin Palliative Care XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/palliative-care

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 377 Austin Pancreatic Disorders XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pancreatic-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 378 Austin Pathology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-pathology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 379 Austin Pediatric Oncology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pediatric-oncology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 380 Austin Pediatrics 2381-8999 - austinpublishinggroup.com/pediatrics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 381 Austin Pharmacology & Pharmaceutics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pharmacology-pharmaceutics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 382 Austin Physical Medicine XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-phys-med

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 383 Austin Plastic Surgery: Open Access XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/plastic-surgery

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 384 Austin Proteomics 2471-0164 - austinpublishinggroup.com/proteomics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 385 Austin Psychiatry XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-psychiatry

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 386 Austin Public Health XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-public-health

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 387 Austin Renal Disorders XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-renal-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 388 Austin Rheumatology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/austin-rheumatology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 389 Austin Spine XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/spine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 390 Austin Sports Medicine XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/sports-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 391 Austin Statistics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/statistics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 392 Austin Surgery Case Reports XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/surgery-case-reports

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 393 Austin Surgical Oncology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/surgical-oncology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 394 Austin Therapeutics 2472-3673 - austinpublishinggroup.com/therapeutics

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 395 Austin Tissue Engineering XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/tissue-engineering

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 396 Austin Transplantation Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/transplantation-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 397 Austin Tropical Medicine & Care XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/tropical-medicine-care

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 398 Austin Tuberculosis: Research & Treatment XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/tuberculosis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 399 Austin Virology and Retrovirology 2472-3517 - austinpublishinggroup.com/virology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 400 Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1991-8178 - www.ajbasweb.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 401 Australian Journal of Pharmaceutical Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ajpr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 402 Autism-Open Access 2165-7890 - www.omicsgroup.org/journals/autism.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 403 Bioceramics Development and Applications 2090-5025 - www.omicsonline.com/open-access/bioceramics-development-applications.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 404 Biochemistry & Analytical Biochemistry 2161-1009 - www.omicsonline.org/biochemistry-and-analytical-biochemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 405 Biochemistry & Molecular Biology Journal 2471-8084 - biochem-molbio.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 406 Biochemistry & Physiology: Open Access 2168-9652 - www.omicsgroup.org/journals/biochemistry-physiology-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 407 Biochemistry & Pharmacology 2167-0501 - www.omicsgroup.org/journals/biochemistry-pharmacology-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 408 Bioenergetics: Open Access 2167-7662 - www.omicsgroup.org/journals/bioenergetics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 409 Bioinformation 0973-8894 - bioinformation.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 410 Biological Forum- An International Journal 2249-3239 - www.researchtrend.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 411 Biological Systems: Open Access 2329-6577 - www.omicsgroup.org/journals/biological-systems-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 412 Biology and Medicine 0974-8369 - www.omicsonline.com/open-access/biology-and-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 413 Biomarkers Journal 2472-1646 - biomarkers.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 414 Biomaterials and Medical Applications XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/biomaterials-medical-applications.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 415 Biomedical and Pharmacology Journal 0974-6242 - biomedpharmajournal.org/

- N/A نامعتبر 2017-01-01 416 Biomedical Engineering Review 2375-9143 - journals.ke-i.org/index.php/bme

- N/A نامعتبر 2017-01-01 417 Biomedicina 2386-6942 - www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 418 Biomolecular Research & Therapeutics 2167-7956 - www.omicsgroup.org/journals/biomolecular-research-therapeutics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 419 Bioresearch Bulletin 9765751 - bioresonline.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 420 Bioscience Biotechnology Research Communications (BBRC) 0974-6455 - bbrc.in

- Society for Science and Nature (SSN) نامعتبر 2018-04-01 421 Bioscience Discovery 2229-3469 - biosciencediscovery.co

- N/A نامعتبر 2017-01-01 422 Biosciences, Biotechnology Research Asia (BBRA) 0973-1245 - www.biotech-asia.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 423 Biosensors Journal 2090-4967 - www.omicsonline.com/open-access/biosensors-journal.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 424 Bipolar Disorder: Open Access 2472-1077 - www.omicsonline.org/bipolar-disorder.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 425 Botany Research International 2221-3635 - www.idosi.org/bri/bri.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 426 Botany Research Journal 1995-4751 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1995-4751

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 427 Brain Disorders & Therapy 2168-975X - www.omicsgroup.org/journals/brain-disorders-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 428 Breast Cancer: Current Research XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/breast-cancer.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 429 British Biomedical Bulletin 2347-5774 - bbbulletin.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 430 British Journal of Interdisciplinary Studies 2056-5402 - www.bjis-online.org/index.php/bjis

- N/A نامعتبر 2017-01-01 431 British Journal of Material Sciences and Technology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/bjmst

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 432 British Journal of Medical and Health Research 2394-2967 - www.bjmhr.com/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 433 British Journal of Nanotechnology and Applications XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/bjna

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 434 British Journal of Poultry Sciences (BJPS) 1995-901X - www.idosi.org/bjps/bjps.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 435 British Journal of Research 2394-3718 - www.imedpub.com/british-journal-of-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 436 British Journal of Science 2047-3745 - www.ajournal.co.uk/index.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 437 Bulletin of Applied and Research Science 1800-556X - www.barsjournal.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 438 Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences (BEPLS) 2277-1808 - bepls.com

- Academy for Environment and Life Sciences نامعتبر 2017-01-01 439 Bulletin of Pharmaceutical Research 2249-6041 - journal.appconnect.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 440 Business and Economics Journal 2151-6219 - www.omicsonline.com/open-access/business-and-economics-journal.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 441 Canadian Hearing Report XXXX-XXXX - www.andrewjohnpublishing.comcanadian-hearing-report

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 442 Canadian International Journal of Science and Technology 8472-356x - www.tcsse.org/#!journal/ct84

- N/A نامعتبر 2017-01-01 443 Canadian IONM News XXXX-XXXX - www.andrewjohnpublishing.com/canadian-ionm-news

- Andrew John Publishing Inc. نامعتبر 2017-01-01 444 Canadian Journal of Basic and Applied Sciences 2292-3381 - www.cjbas.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 445 Canadian Journal of Biological and Microbiology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/cjbmr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 446 Canadian Scientific Journal XXXX-XXXX - csjournal.ca

- N/A نامعتبر 2017-01-01 447 Cancer Biology 2150-1041 - www.cancerbio.net

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 448 Cancer Biology and Therapeutic Oncology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/cancer-biology-and-therapeutic-oncology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 449 Cancer Medicine & Anti Cancer Drugs XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cancer-medicine-anti-cancer-drugs.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 450 Cancer Science & Research: Open Access (CSROA) 2372-0921 - symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 451 Cancer Surgery XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/cancer-surgery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 452 Cardiovascular Investigations: Open Access XXXX-XXXX - www.imedpub.com/cardiovascular-investigations-open-access

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 453 Cardiovascular Pathology: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cardiovascular-pathology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 454 Cardiovascular Pharmacology: Open Access 2329-6607 - www.esciencecentral.org/journals/cardiovascular-pharmacology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 455 Case Reports in Clinical Medicine 2325-7075 - www.scirp.org/journal/crcm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 456 Case Study and Case Report 2228-8988 - www.scopemed.org/?jid=23

- N/A نامعتبر 2017-01-01 457 Causes & Treatments in Arthritis (CTA) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/cta

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 458 Cell & Developmental Biology 2168-9296 - www.omicsgroup.org/journals/cell-developmental-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 459 Cell Biology: Research & Therapy 2324-9293 - www.scitechnol.com/cell-biology-research-therapy.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 460 CellBio 2325-7776 - www.scirp.org/journal/cellbio

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 461 Cellular & Molecular Medicine: Open access XXXX-XXXX - cellular-molecular-medicine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 462 Cellular and Molecular Biology 1165-158X - www.omicsonline.com/open-access/cellular-and-molecular-biology.php

- OMICS International جعلی 2017-01-01 463 Central European Journal of Experimental Biology XXXX-XXXX - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/central-european-journal-of-experimental-biology

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-05-01 464 Cervical Cancer: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cervical-cancer.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 465 Chemical Informatics 2470-6973 - cheminformatics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 466 Chemical Sciences Journal 2150-3494 - www.omicsonline.com/open-access/chemical-sciences-journal.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 467 Chemotherapy: Open Access 2167-7700 - www.omicsgroup.org/journals/chemotherapy-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 468 Chinese Medicine 2151-1918 - www.scirp.org/journal/cm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 469 Chronic Diseases - International 2379-7983 - austinpublishinggroup.com/chronic-diseases

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 470 Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Open access XXXX-XXXX - chronic-obstructive-pulmonary-disease.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 471 Ciencia e Tecnica Vitivinicola 0254-0223 - ciencia-e-tecnica.org

- Estacao Vitivinicola Nacional جعلی 2017-08-01 472 Clinical & Medical biochemistry 2471-2663 - www.omicsonline.org/clinical-medical-biochemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 473 Clinical and Experimental Psychology 2471-2701 - www.omicsonline.org/clinical-experimental-psychology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 474 Clinical Depression XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/clinical-depression.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 475 Clinical Dermatology Research Journal XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/clinical-dermatology-research-journal.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 476 Clinical Investigation 2041-6792 - www.openaccessjournals.com/journals/clinical-investigation.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 477 Clinical Microbiology: Open Access 2327-5073 - www.esciencecentral.org/journals/clinical-microbiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 478 Clinical Pediatric Dermatology 2472-0143 - clinical-pediatrics-dermatology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 479 Clinical Pediatrics: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/clinical-pediatrics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 480 Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics Journals 2167-065X - www.omicsgroup.org/journals/clinical-pharmacology-biopharmaceutics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 481 Clinical Practice (Therapy) 2044-9038 - www.openaccessjournals.com/journals/clinical-practice.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 482 Clinical Psychiatry 2471-9854 - clinical-psychiatry.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 483 Clinical Research in Dermatology: Open Access (CRDOA) 2378-1726 - symbiosisonlinepublishing.com/dermatology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 484 Clinical Research in Orthopedics XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/clinical-research-orthopedics.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 485 Clinical Research on Foot & Ankle 2329-910X - www.esciencecentral.org/journals/clinical-research-foot-ankle.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 486 Clinics in Mother and Child Health 2090-7214 - www.omicsonline.com/open-access/clinics-mother-child-health.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 487 Clinics in Oncology XXXX-XXXX - www.clinicsinoncology.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 488 Clinics in Oncology Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/clinics-in-oncology-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 489 Clinics in Surgery XXXX-XXXX - www.clinicsinsurgery.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 490 Cloning & Transgenesis 2168-9849 - www.omicsgroup.org/journals/cloning-transgenesis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 491 Cohesive Journal of Microbiology & Infectious Disease (CJMI) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/cjmi

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 492 COJ Nursing & Healthcare (COJNH) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/cojnh

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 493 COJ Reviews and Research (COJRR) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/cojrr

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 494 Colorectal Cancer: Open access 2471-9943 - colorectal-cancer.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 495 Comprehensive Research Journal of Biochemistry and Biotechnology (CRJBB) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjbb

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 496 COMPREHENSIVE Research Journal of Biotechnology (CRJB) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjb

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 497 Comprehensive Research Journal of Environmental Science and Toxicology (CRJEST) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjest

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 498 Comprehensive Research Journal of Food Science and Technology (CRJFST) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjfst

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 499 Comprehensive Research Journal of Medicine and Medical Sciences (CRJMMS) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjmms

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 500 Comprehensive Research Journal of Microbiology (CRJM) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjm

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 501 Comprehensive Research Journal of Nursing and Midwifery (CRJNM) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjnm

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 502 Comprehensive Research Journal of Pharmacy and Pharmacology (CRJPP) XXXX-XXXX - https://comprehensiveresearchjournals.org/crjpp

- Comprehensive Research Journals نامعتبر 2017-01-01 503 Computational Chemistry 2332-5968 - www.scirp.org/journal/cc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 504 Computational Molecular Bioscience 2165-3445 - www.scirp.org/journal/cmb

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 505 Computational Water, Energy, and Environmental Engineering 2168-1562 - www.scirp.org/journal/cweee

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 506 Computer Engineering & Information Technology 2324-9307 - www.scitechnol.com/computer-engineering-information-technology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 507 Cosmetology & Oro Facial Surgery XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cosmetology-orofacial-surgery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 508 Critical Care Obstetrics and Gynecology XXXX-XXXX - obstetrics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 509 Current Neurobiology 0975-9042 - www.omicsonline.org/current-neurobiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 510 Current Pediatric Research 0971-9032 - www.currentpediatrics.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 511 Current Research in Bacteriology 1994-5426 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5426

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 512 Current Research: Cardiology XXXX-XXXX - www.pulsus.comjournals/current-research-cardiology.html

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 513 Current Research: Integrative Medicine XXXX-XXXX - www.pulsus.comjournals/current-research-integrative-medicine.html

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 514 Current Science XXXX-XXXX - currentscience.org

- N/A جعلی 2018-05-01 515 Current Synthetic and Systems Biology 2332-0737 - www.omicsonline.org/current-synthetic-and-systems-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 516 Current Trends in Gynecologic Oncology XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/gynecologic-oncology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 517 Current Trends in Nutraceuticals XXXX-XXXX - nutraceuticals.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 518 Degenerative Intellectual & Developmental Disabilities (DIDD) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/didd

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 519 DENISIA 1608-8700 - denisia-journal.com

- N/A جعلی 2018-06-01 520 Dental Health: Current Research 2470-0886 - www.scitechnol.com/dental-health-current-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 521 Dental Implants and Dentures: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/dental-implants-dentures.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 522 Dentistry 2161-1122 - www.omicsonline.org/dentistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 523 Der Chemica Sinica 0976-8505 - www.imedpub.com/der-chemica-sinica

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 524 Der Pharma Chemica 0975-413X - http://derpharmachemica.com

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-01-01 525 Der Pharmacia Lettre 0975-5071 - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/der-pharmacia-lettre

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-08-01 526 Der Pharmacia Sinica 0976-8688 - www.imedpub.com/der-pharmacia-sinica

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 527 Der Pharmacologia Sinica XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/dps

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 528 Dermatology Case Reports XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/dermatology-case-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 529 Determinations in Nanomedicine and Nanotechnology (DNN) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/dnn

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 530 Developments in Anaesthetics and Pain Management (DAPM) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/dapm

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 531 Diabetes Case Reports XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/diabetes-case-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 532 Diabetes Management 1758-1907 - www.openaccessjournals.com/journals/diabetes-management.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 533 Diagnostic Pathology: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/diagnostic-pathology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 534 Diversity and Equality in Health and Care 2049-5471 - diversityhealthcare.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 535 Dual Diagnosis: Open Access 2472-5048 - dual-diagnosis.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 536 E-Health Telecommunication Systems and Networks 2167-9517 - www.scirp.org/journal/etsn

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 537 Ecology, Environment and Conservation 0971-765X - www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=3

- EM International نامعتبر 2018-06-01 538 Electronic Journal of Biology 1860-3122 - ejbio.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 539 Emergency and Trauma Care XXXX-XXXX - www.imedpub.com/emergency-and-trauma-care

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 540 Emergency Medicine: Open Access 2165-7548 - www.omicsgroup.org/journals/emergency-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 541 Endocrinology & Diabetes Research 2470-7570 - www.scitechnol.com/endocrinology-and-diabetes-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 542 Endocrinology & Metabolic Syndrome 2161-1017 - www.omicsonline.org/endocrinology-metabolic-syndrome.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 543 Endocrinology and Metabolism: Open Access XXXX-XXXX - www.imedpub.com/endocrinology-metabolism-open-access

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 544 Endocrinology Research and Metabolism XXXX-XXXX - www.imedpub.com/endocrinology-research-and-metabolism

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 545 Energy and Power Engineering 1949-243X - www.scirp.org/journal/epe

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 546 Entomology, Ornithology & Herpetology: Current Research 2161-0983 - www.omicsonline.org/entomology-ornithology-herpetology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 547 Environmental Analysis and Ecology Studies (EAES) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/eaes

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-09-01 548 Environmental Research Journal 1994-5396 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-5396

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 549 Environmental Toxicology Studies Journal XXXX-XXXX - www.imedpub.com/environmental-toxicology-studies-journal

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 550 Enzyme Engineering 2329-6674 - www.omicsgroup.org/journals/enzyme-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 551 Epidemiology: Open Access 2161-1165 - www.omicsonline.org/epidemiology-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 552 Epilepsy Journal 2472-0895 - www.omicsonline.org/epilepsy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 553 Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Medicine 1995-073x - www.aensiweb.com/EJAEM

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 554 European Academic Research 2286-4822 - www.euacademic.org/default.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 555 European Journal of Academic Essays (EJAE) 2183-3818 - euroessays.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 556 European Journal of Applied Engineering and Scientific Research XXXX-XXXX - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-applied-engineering-and-scientific-research

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-05-01 557 European Journal of Applied Sciences (EJAS) 2079-2077 - www.idosi.org/ejas/ejas.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 558 European Journal of Biological Sciences (EJBS) 2079-2085 - www.idosi.org/ejbs/ejbs.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 559 European Journal of Biotechnology and Bioscience 2321-9122 - www.biotechjournal.info

- N/A نامعتبر 2017-01-01 560 European journal of Complementary and Alternative Medicine XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejcam

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 561 European Journal of Educational Research (EUJER) 2165-8714 - eurojedu.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 562 European Journal of Environmental Ecology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejee

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 563 European Journal of Experimental Biology 2248-9215 - www.imedpub.com/european-journal-of-experimental-biology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 564 European Journal of Experimental Social Psychology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejesp

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 565 European Journal of Marine Biology and Entomology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejmber

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 566 European Journal of Molecular Biology and Biochemistry 2348-2192 - mcmed.us/journal/ejmbb

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 567 European Journal of Nanoscience and Nanotechnology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejnn

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 568 European Journal of Negative Results in Biomedicine XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejnrb

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 569 European Journal of Nursing XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejn

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 570 European Journal of Pharmaceutical and Medical Research 2394-3211 - www.ejpmr.com/

- N/A نامعتبر 2017-01-01 571 European Journal of Pharmaceutical Science and Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejpsr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 572 European Journal of Pharmacology & Toxicology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ejpt

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 573 European Journal of Scientific Research 1450-216x - www.europeanjournalofscientificresearch.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 574 European Journal of Sports & Exercise Science XXXX-XXXX - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-sports-exercise-science

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-05-01 575 European Journal of Zoological Research XXXX-XXXX - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-zoological-research

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-05-01 576 European Scientific Journal 1857-7881 - eujournal.org/index.php/esj

- N/A نامعتبر 2017-01-01 577 Evidence Based Medicine and Practice 2471-9919 - www.omicsonline.org/evidence-based-medicine-practice.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 578 Examines in Physical Medicine and Rehabilitation (EPMR) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/epmr

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 579 Experimental Techniques in Urology & Nephrology (ETUN) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/etun

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 580 Experiments in Rhinology & Otolaryngology (ERO) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/ero

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 581 Expert Opinion on Environmental Biology 2325-9655 - www.scitechnol.com/expert-opinion-on-environmental-biology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 582 Family Medicine & Medical Science Research 2327-4972 - www.omicsgroup.org/journals/family-medicine-medical-science-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 583 Fermentation Technology 2167-7972 - www.omicsgroup.org/journals/fermentation-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 584 Fibromyalgia: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/fibromyalgia.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 585 Fisheries and Aquaculture Journal 2150-3508 - www.omicsonline.com/open-access/fisheries-and-aquaculture-journal.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 586 Fluid Mechanics: Open Access (FMOA) XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/fluid-mechanics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 587 Food and Nutrition Sciences 2157-944X - www.scirp.org/journal/fns

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 588 Foot & Ankle XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/foot-ankle-studies

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 589 Forensic Medicine and Anatomy Research 2327-4115 - www.scirp.org/journal/fmar

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 590 Forensic Science & Addiction Research (AFSR) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/fsar

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 591 Forest Research: Open Access 2168-9776 - www.omicsgroup.org/journals/forest-research-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 592 Fungal Genomics & Biology 2165-8056 - www.omicsgroup.org/journals/fungal-genomics-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 593 Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal 2278-9529 - www.galaxyimrj.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 594 Gastroenterology Medicine & Research Journal (GMR) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/gmr

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 595 Gastrointestinal Cancer: Research & Therapy 2574-2949 - austinpublishinggroup.com/gastrointestinal-cancer

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 596 Gene Technology 2329-6682 - www.omicsgroup.org/journals/gene-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 597 General Medicine: Open Access 2327-5146 - www.esciencecentral.org/journals/general-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 598 Geoinformatics & Geostatistics: an Overview 2327-4581 - www.scitechnol.com/geoinformatics-geostatistics-an-overview.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 599 Gerontology & Geriatrics XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/gerontology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 600 Gerontology & Geriatrics Studies (GGS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/ggs

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 601 Glaucoma: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/glaucoma.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 602 Global Environment, Health and Safety XXXX-XXXX - www.imedpub.com/global-environment-health-and-safety

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 603 Global Journal for Research Analysis (GJRA) 2277-8160 - https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA

- World Wide Journals نامعتبر 2018-03-01 604 Global Journal of Allergy 2455-8141 - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-allergy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 605 Global Journal of Anesthesiology 2455-3476 - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-anesthesiology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 606 Global Journal of Animal Scientific Research (GJASR) 2345-4385 - www.journals.wsrpublishing.com/index.php/gjasr

- World Science and Research publishing (WSRP) نامعتبر 2017-01-01 607 Global Journal of Biodiversity Science and Management (GJBSM) 2074-0875 - www.aensiweb.com/GJBSM

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 608 Global Journal of Biotechnology & Biochemistry (GJBB) 2078-466X - www.idosi.org/gjbb/gjbb.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 609 Global Journal of Biotechnology & Biochemistry Research (GJBBR) 2248-9894 - www.ripublication.com/gjbbr.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 610 Global Journal of Biotechnology and Biomaterial Science XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-biotechnology-and-biomaterial-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 611 Global Journal of Cancer Therapy XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-cancer-therapy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 612 Global Journal of Clinical Virology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-clinical-virology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 613 Global Journal of Crop Science XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-crop-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 614 Global Journal of Ecology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-ecology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 615 Global Journal of Endocrinological Metabolism (GJEM) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/gjem

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 616 Global Journal of Environmental Research 1990-925X - www.idosi.org/gjer/gjer.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 617 Global Journal of Fertility and Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-fertility-and-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 618 Global Journal of Infectious Diseases and Clinical Research 2455-5363 - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-infectious-diseases-and-clinical-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 619 Global Journal of Medical and Clinical Case Reports 2455-5282 - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-medical-and-clinical-case-reports

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 620 Global Journal of Medical and Health Sciences (GJM) XXXX-XXXX - globaljmhs.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 621 Global Journal of Medicinal Plant Research (GJMPR) 2074-0883 - www.aensiweb.com/GJMPR

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 622 Global Journal of Medicine and Public Health 2277-9604 - www.gjmedph.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 623 Global Journal of Molecular Sciences (GJMS) 1990-9241 - www.idosi.org/gjms/gjms.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 624 Global Journal of Multidisciplinary Studies 2348-0459 - www.gjms.co.in/index.php/gjms2016/index

- N/A نامعتبر 2017-01-01 625 Global Journal of Nursing and Forensic Studies XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/global-journal-nursing-forensic-studies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 626 Global Journal of Obesity, Diabetes and Metabolic Syndrome 2455-8583 - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-obesity-diabetes-and-metabolic-syndrome

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 627 Global Journal of Perioperative Medicine XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-perioperative-medicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 628 Global Journal of Pharmacology (GJP) 1992-0075 - www.idosi.org/gjp/gjp.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 629 Global Journal Of Plant Ecophysiology (GJPE) 2074-0891 - www.aensiweb.com/GJPE

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 630 Global Journal of Rare Diseases XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-rare-diseases

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 631 Global Journal of Research and Review 2393-8854 - www.imedpub.com/global-journal-of-research-and-review

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 632 Global Journal of Technology and Optimization 2229-8711 - www.omicsonline.com/open-access/global-journal-technology-optimization.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 633 Global Journal of Zoology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/global-journal-of-zoology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 634 Global Veterinaria (GV) 1992-6197 - www.idosi.org/gv/gv.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 635 Gynecology & Obstetrics 2161-0932 - www.omicsonline.org/gynecology-obstetrics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 636 Gynecology & Obstetrics Case report 2471-8165 - gynecology-obstetrics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 637 Hair Therapy & Transplantation 2167-0951 - www.omicsgroup.org/journals/hair-therapy-transplantation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 638 Head and Neck Cancer Research XXXX-XXXX - head-and-neck-cancer-research.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 639 Health 1949-4998 - www.scirp.org/journal/health

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 640 Health Care : Current Reviews 2375-4273 - www.esciencecentral.org/journals/health-care-reviews.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 641 Health Science Journal XXXX-XXXX - www.hsj.gr

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 642 Health Systems and Policy Research 2254-9137 - www.hsprj.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 643 HealthMED 1840-2291 - healthmed.ba

- Society for development of teaching and business processes in new net environment in B&H نامعتبر 2017-01-01 644 Herbal Medicine: Open Access 2472-0151 - herbal-medicine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 645 Hereditary Genetics: Current Research 2161-1041 - www.omicsonline.org/hereditary-genetics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 646 Hiv: Current Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/hiv-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 647 Human Genetics & Embryology 2161-0436 - www.omicsonline.org/human-genetics-embryology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 648 Hydrology: Current Research 2157-7587 - www.omicsonline.org/hydrology-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 649 Hygeia: Journal for Drugs and Medicines 0975-6221 - www.hygeiajournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 650 iBusiness 2150-4075 - www.scirp.org/journal/ib

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 651 IIOAB Journal 0976-3104 - www.iioab-journal.webs.com

- Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (IIOAB) نامعتبر 2017-06-01 652 Imaging in Medicine 1755-5191 - www.openaccessjournals.com/journals/imaging-in-medicine.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 653 Imaging Journal of Clinical and Medical Sciences 2455-8702 - www.peertechz.com/journals/imaging-journal-of-clinical-and-medical-sciences

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 654 Immunochemistry & Immunopathology 2469-9756 - www.omicsonline.org/immunochemistry-immunopathology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 655 Immunogenetics: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/immunogenetics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 656 Immunological Disorders & Immunotherapy XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/immunological-disorders-immunotherapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 657 Immunome Research 1745-7580 - www.omicsonline.com/open-access/immunome-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 658 Immunotherapy Research Journal XXXX-XXXX - www.imedpub.com/immunotherapy-research-journal

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 659 Immunotherapy: Open Access 2471-9552 - www.omicsonline.org/immunotherapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 660 Indian Journal of Applied Research 2249-555X - www.theglobaljournals.com/ijar/index.php

- World Wide Journals نامعتبر 2017-01-01 661 Indian Journal of Applied-Basic Medical Sciences 2249-7935 - www.themedicalacademy.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 662 Indian Journal of Natural Sciences 0976-0997 - www.tnsroindia.org.in/journals.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 663 Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research (IJPBR) 2320-9267 - ijpbr.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 664 Indian Journal of Pharmaceutical Science & Research (IJPSR) 2248-9118 - ijpsrjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 665 Indian Journal of Public Health Research and Development 0976-0245 - www.ijphrd.com

- Institute of Medico-Legal Publications نامعتبر 2017-07-01 666 Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology (IJRPB) 2321-5674 - www.ijrpb.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 667 Indian Journal of Sceince and Technology 0974-6846 - indjst.org

- Indian Society for Education and Environment (iSee) نامعتبر 2017-01-01 668 Indian Journal of Scientific Research (IJSR) 0976-2876 - www.ijsr.in

- Global Academic Society نامعتبر 2017-01-01 669 Indian Research Journal of Pharmacy and Science 2349-5332 - irjps.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 670 Indo American Journal of Pharmaceutical Research 2231-6876 - www.iajpr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 671 Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences (IAJPS) 2349-7750 - www.iajps.com

- N/A نامعتبر 2018-06-01 672 Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences 2249-1023 - iglobaljournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 673 Industrial Chemistry 2469-9764 - www.omicsonline.org/industrial-chemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 674 Industrial Engineering & Management 2169-0316 - www.omicsgroup.org/journals/industrial-engineering-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 675 InfraMatics 2169-270X - www.scirp.org/journal/inframatics

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 676 Innovation in Tissue Engineering & Regenerative Medicine (ITER) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/iter

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 677 Innovations in Pharmaceuticals and Pharmacotherapy (IPP) 2321-323X - www.innpharmacotherapy.com/default.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 678 Innovative Energy & Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/innovative-energy-policies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 679 Insights in Allergy, Asthma & Bronchitis XXXX-XXXX - asthma-and-bronchitis.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 680 Insights in Analytical Electrochemistry 2470-9867 - electroanalytical.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 681 Insights in Aquaculture and Biotechnology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/insights-in-aquaculture-and-biotechnology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 682 Insights in Biomedicine XXXX-XXXX - biomedicine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 683 Insights in Blood Pressure 2471-9897 - blood-pressure.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 684 Insights in Chest Diseases XXXX-XXXX - insightsinchestdiseases.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 685 Insights in Enzyme Research 2573-4466 - www.imedpub.com/insights-in-enzyme-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 686 Insights in Medical Physics XXXX-XXXX - medicalphysics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 687 Insights in Neurosurgery 2471-9633 - neurosurgery.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 688 Insights in Ophthalmology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/insights-in-ophthalmology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 689 Insights in Pediatric Cardiology XXXX-XXXX - pediatric-cardiology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 690 Insights in Reproductive Medicine XXXX-XXXX - www.imedpub.com/insights-in-reproductive-medicine

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 691 Insights in Stem Cells XXXX-XXXX - stemcells.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 692 Integrative Journal of Global Health 2576-3911 - www.imedpub.com/integrative-journal-of-global-health

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 693 Intellectual Property Rights 2375-4516 - www.esciencecentral.org/journals/intellectual-property-rights.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 694 Intelligent Control and Automation 2153-0653 - www.scirp.org/journal/ica

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 695 Intelligent Information Management 2160-5912 - www.scirp.org/journal/iim

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 696 INTERCIENCIA 0378-1844 - intercienciajournal.com

- N/A جعلی 2018-04-01 697 Interdisciplinary Toxicology 1337-6853 - www.intertox.sav.sk

- N/A نامعتبر 2017-01-01 698 Internal Medicine: Open Access 2165-8048 - www.omicsgroup.org/journals/internal-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 699 International Archive of Applied Sciences and ch and Technology (IAAST) 2277-1565 - www.soeagra.com/iaast.html

- Society of Education (SOE) نامعتبر 2017-01-01 700 International Ayurvedic Medical Journal (IAMJ) 2320-5091 - www.iamj.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 701 International Business Management 1993-5250 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5250

- Medwell Journals نامعتبر 2017-01-01 702 International Educational Applied Research Journal (IEARJ) XXXX-XXXX - iearj.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 703 International Educational Scientific Research Journal 2455-295X - iesrj.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 704 International Interdisciplinary Journal of Scientific Research (IIJSR) 2200-9833 - www.iijsr.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 705 International Journal for Pharmaceutical Research Scholars (IJPRS) 2277-7873 - www.ijprs.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 706 International Journal for Scientific Research & Development 2321-0613 - www.ijsrd.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 707 International Journal of Abdominal Research (IJAR) XXXX-XXXX - blackhorse.nazwa.pl/public_html/ojs/index.php/ijar

- N/A نامعتبر 2017-01-01 708 International Journal of Academic Research 2348-7666 - www.ijar.org.in/indexlist.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 709 International Journal of Accounting Research 2472-114X - www.omicsonline.com/open-access/international-journal-accounting-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 710 International Journal of Advance Innovations, Thoughts & Ideas 2277-1891 - www.omicsonline.com/open-access/international-journal-advance-innovations-thoughts-ideas.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 711 International Journal of Advanced Biochemistry and Molecular Biology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijabmb

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 712 International Journal of Advanced Biotechnology and Research 0976-2612 - bipublication.com/IJABR-biotechnology_journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 713 International Journal of Advanced Computer and Mathematical Sciences 2230-9624 - www.bipublication.com/IJCSA-computer_science_journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 714 International Journal of Advanced Computing XXXX-XXXX - recentscience.org/ijca-international-journal-of-advanced-computing

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 715 International Journal of Advanced Dental Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijadr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 716 International Journal of Advanced Immunology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijair

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 717 International Journal of Advanced Oncology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijaor

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 718 International Journal of Advanced Paediatric Dentistry XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijapd

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 719 International Journal of Advanced Paediatrics XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijap

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 720 International journal of Advanced Pharmaceutics 2249-7706 - ijapjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 721 International Journal of Advanced Research 2320-5407 - www.journalijar.com/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 722 International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering 2320-3765 - www.rroij.com/international-journal-of-advanced-research-in-electrical-electronics-and-instrumentation-engineering.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 723 International Journal of Advanced Robotics and Automation (IJARA) 2473-3032 - symbiosisonlinepublishing.com/robotics-automation

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 724 International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology 2319-5924 - www.bipublication.com/IJSET-engineering journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 725 International Journal of Advanced System and Social Engineering Research 2278-6031 - www.bipublication.com/System%20Engg-Social_science_and_management_journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 726 International Journal of Advancements in Technology 0976-4860 - www.omicsonline.org/international-journal-of-advancements-in-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 727 International Journal of Advances In Case Reports 2349-8005 - mcmed.us/journal/ijacr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 728 International Journal of Advances in Diabetic Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijaidr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 729 International Journal of Aeronautical Science & Aerospace Research (IJASAR) 2470-4415 - scidoc.org/aeronautics-and-aerospace-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 730 International Journal of Agricultural Papers 2518-0711 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijap

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 731 International Journal of Agricultural Research 1816-4897 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4897

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 732 International Journal of Agricultural Science and Food Technology 2455-815X - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-agricultural-science-and-food-technology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 733 International Journal of Agricultural Science Research 2327-3321 - academeresearchjournals.org/journal/ijasr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-09-01 734 International Journal of Alternative Fuels XXXX-XXXX - recentscience.org/ijaf-international-journal-of-alternative-fuels

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 735 International Journal of Alternative Medicine XXXX-XXXX - recentscience.org/ijam-international-journal-of-alternative-medicine

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 736 International Journal of Alternative Medicine XXXX-XXXX - recentscience.org/ijam-international-journal-of-alternative-medicine

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 737 International Journal of Analytical Mass Spectrometry and Chromatography 2332-1768 - www.scirp.org/journal/ijamsc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 738 International Journal of Analytical Techniques 2471-3627 - symbiosisonlinepublishing.com/chromatographic-science

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 739 International Journal of Anatomy and Applied Physiology (IJAAP) 2572-7451 - scidoc.org/anatomy-applied-physiology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 740 International Journal of Anatomy and Research (IJAR) 2321-4287 - https://www.ijmhr.org/ijar.htm

- IMED Research Publications نامعتبر 2017-01-01 741 International Journal of Andrology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijar

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 742 International Journal of Anesthesiology & Pain Medicine 2471-982X - anaesthesia-painmedicine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 743 International Journal of Anesthesiology & Research (IJAR) 2332-2780 - scidoc.org/anesthesiology-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 744 International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology (IJABPT) 0976-4550 - www.ijabpt.com/index.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 745 International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] 0973-0176 - www.gbspublisher.com/ijams.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 746 International Journal of Applied Mathematics XXXX-XXXX - recentscience.org/ijam-international-journal-of-applied-mathematics

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 747 International Journal of Applied Research & Studies (iJARS) 2278-9480 - www.ijars.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 748 International Journal of Applied Science-Research and Review 2394-9988 - www.imedpub.com/applied-science-research-and-review

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 749 International Journal of Applied Sciences and Biotechnology (IJASBT) 2091-2609 - ijasbt.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 750 International Journal of Architecture and Design XXXX-XXXX - recentscience.org/ijad-international-journal-of-architecture-and-design

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 751 International Journal of Astronomy and Astrophysics 2161-4717 - www.scirp.org/journal/ijaa

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 752 International Journal of Audiology and Speech Language Pathology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijaslp

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 753 International Journal of Automotive Electronics XXXX-XXXX - recentscience.org/ijae-international-journal-of-automotive-electronics

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 754 International Journal of Automotive Technology XXXX-XXXX - recentscience.org/ijat-international-journal-of-automotive-technology

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 755 International Journal of Ayurveda and Pharma Research 2322-0910 - ijapr.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 756 International Journal of Basic and Applied Virology (IJBAV) 2222-1298 - www.idosi.org/ijbav/ijbav.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 757 International Journal of Basic Medical Sciences and Pharmacy (IJBMSP) 2049-4963 - www.ijbmsp.org/index.php/ijbmsp/index

- N/A نامعتبر 2017-01-01 758 International Journal of Behavioral Research & Psychology (IJBRP) 2332-3000 - scidoc.org/behavioral-research-and-psychology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 759 International Journal of Bio (IJOBIO) 1916-968X - www.ijobio.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 760 International Journal of BioAnalytical Methods & BioEquivalence Studies (IJBMBS) 2470-4490 - scidoc.org/bioanalytical-methods-and-bioequivalence-studies.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 761 International Journal of Bioassays 2278-778X - https://www.ijbio.com/index.php/ijb

- N/A نامعتبر 2017-01-01 762 International Journal of Bioinformatics & Biological Systems (IJBBS) XXXX-XXXX - scidoc.org/bioinformatics-and-biological-systems.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 763 International Journal of Biological & Medical Research (IJBMR) 0976-6685 - www.biomedscidirect.com/aboutjournal.php

- BioMedSciDirect Publications نامعتبر 2017-01-01 764 International Journal of Biological & Pharmaceutical Research (IJBPR) 0976-3651 - ijbpr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 765 International Journal of Biological and life Sciences 1449-2288 - www.ijbs.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 766 International Journal of Biological Chemistry 1819-155x - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-155x

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 767 International Journal of Biological Papers 2518-072X - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijbiop

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 768 International Journal of Biology and Biological Sciences 2327-3062 - academeresearchjournals.org/journal/ijbbs

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 769 International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS) 2277-4998 - www.ijbpas.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 770 International Journal of Biomedical Data Mining 2090-4924 - www.omicsonline.com/open-access/biomedical-data-mining.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 771 International Journal of Biomedical Papers 2518-0754 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijbiop

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 772 International Journal of Biomedical Science 1550-9702 - www.ijbs.org/homepage.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 773 International Journal of Biomedical Science Research XXXX-XXXX - academeresearchjournals.org/journal/ijbsr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 774 International Journal of Bioorganic Chemistry & Molecular Biology (IJBCMB) 2332-2756 - scidoc.org/bioorganic-chemistry-and-molecular-biology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 775 International Journal of Biosciences (IJB) 2220-6655 - www.innspub.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 776 International Journal of Biosciences and Nanosciences (IJBSANS) 2349-5251 - ijbsans.com/index.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 777 International Journal of Biotechnology Research 2328-3505 - academeresearchjournals.org/journal/ijbr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 778 International Journal of Bone and Rheumatology Research (IJBRR) 2470-4520 - scidoc.org/bone-and-rheumatology-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 779 International Journal of Botany 1811-9700 - scialert.net/current.php?issn=1811-9700

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 780 International Journal of Business Intelligence XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijbi

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 781 International Journal of Business Management and Administration 2327-3100 - academeresearchjournals.org/journal/ijbma

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-09-01 782 International Journal of Business Management and Research XXXX-XXXX - recentscience.org/ijbmr-international-journal-of-business-management-and-research

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 783 International Journal of Cancer Research 1811-9727 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1811-9727

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 784 International Journal of Cancer Research XXXX-XXXX - recentscience.org/ijcr-international-journal-of-cancer-research

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 785 International Journal of Cancer Studies & Research (IJCR) 2167-9118 - scidoc.org/cancer-studies-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 786 International Journal of Cardiology and Research (IJCRR) 2470-4563 - scidoc.org/cardiology-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 787 International Journal of Cardiovascular Research 2324-8602 - www.scitechnol.com/international-journal-of-cardiovascular-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 788 International Journal of Cell & Systems Developmental Biology (IJCSDB) XXXX-XXXX - scidoc.org/cell-and-systems-developmental-biology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 789 International Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (IJCPS) 0976-9390 - www.ijcps.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 790 International Journal of Chemical Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijce-international-journal-of-chemical-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 791 International Journal of Chemical Sciences and Applications 0976-2590 - www.bipublication.com/IJCHA-chemical_journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 792 International Journal of Chemistry XXXX-XXXX - recentscience.org/ijc-international-journal-of-chemistry

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 793 International Journal of Chemistry and Material Science 2327-5553 - academeresearchjournals.org/journal/ijcms

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-09-01 794 International Journal Of Chemistry Papers 2520-0240 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijcp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 795 International Journal of Chronic Diseases & Therapy (IJCDT) 2572-7613 - scidoc.org/chronic-diseases-and-therapy.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 796 International Journal of Civil Engineering and Environmental Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijce-international-journal-of-civil-engineering-and-environmental-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 797 International Journal of Clean Coal and Energy 2168-152X - www.scirp.org/journal/ijcce

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 798 International Journal of Clinical & Medical Allergy (IJCMA) 2332-2799 - scidoc.org/clinical-and-medical-allergy.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 799 International Journal of Clinical & Medical Imaging 2376-0249 - www.imagejournals.org

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 800 International Journal of Clinical & Experimental Otolaryngology (IJCEO) 2572-732x - scidoc.org/clinical-and-experimental-otolaryngology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 801 International Journal of Clinical Dermatology & Research (IJCDR) 2332-2977 - scidoc.org/clinical-dermatology-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 802 International Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-clinical-endocrinology-and-metabolism

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 803 International Journal of Clinical Medicine 2158-284X - www.scirp.org/journal/ijcm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 804 International Journal of Clinical Pathology (IJCP) XXXX-XXXX - www.idosi.org/ijcp/ijcp.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 805 International Journal of Clinical Pharmacology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijcp

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 806 International Journal of Clinical Pharmacology & Toxicology (IJCPT) 2167-910X - scidoc.org/clinical-pharmacology-and-toxicology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 807 International Journal of Clinical Rheumatology 1758-4272 - www.openaccessjournals.com/journals/clinical-rheumatology.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 808 International Journal of Clinical Skills 1753-0431 - www.ijocs.org

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 809 International Journal of Clinical Therapeutics and Diagnosis 2332-2926 - scidoc.org/clinical-therapeutics-and-diagnosis.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 810 International Journal of Clinical Trials & Case Studies (IJCTCS) XXXX-XXXX - scidoc.org/clinical-trials-and-case-studies.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 811 International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH) 1840-4529 - www.iomcworld.com/ijcrimph

- N/A نامعتبر 2017-01-01 812 International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health (IJCRIMPH) XXXX-XXXX - internalmedicine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 813 International Journal of Communications, Network and System Sciences 1913-3715 - www.scirp.org/journal/ijcns

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 814 International Journal of Community Development (IJCD) 2330-2887 - wscholars.com/index.php/ijcd

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 815 International Journal of Community Health Nursing XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijchn

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 816 International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences (IJCRBS) 2393-8560 - ijcrbs.com/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 817 International Journal of Computational & Neural Engineering (IJCNE) 2572-7389 - scidoc.org/computational-and-neural-engineering.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 818 International Journal of Computer Aided Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijcae-international-journal-of-computer-aided-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 819 International Journal of Computer Networks and Security XXXX-XXXX - recentscience.org/ijcns-international-journal-of-computer-networks-and-security

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 820 International Journal of Current Innovation Research (IJCIR) 2395-5775 - journalijcir.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 821 International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 2319-7692 - www.ijcmas.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 822 International Journal of Current Pharmaceutical and Clinical Research (IJCPCR) 2248-9134 - ijcpcr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 823 International Journal of Current Research 0975-833X - www.journalcra.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 824 International Journal of Current Research and Academic Review (IJCRAR) 2347-3215 - www.ijcrar.com

- Excellent Publishers نامعتبر 2017-01-01 825 International Journal of Current Research and Review 2231-2196 - www.ijcrr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 826 International Journal of Current Science 2250-1770 - currentsciencejournal.info

- N/A نامعتبر 2017-01-01 827 International Journal of Dairy Processing & Research (IJDPR) XXXX-XXXX - scidoc.org/dairy-processing-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 828 International Journal of Dairy Science 1811-9743 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1811-9743

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 829 International Journal of Dental and Health Sciences 2348-5280 - www.ijdhs.com/home.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 830 International Journal of Dentistry and Oral Science (IJDOS) 2377-8075 - scidoc.org/dentistry-and-oral-science.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 831 International Journal of Dermatology & Cosmetic Sciences XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijdcs

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 832 International Journal of Dermatology and Clinical Research 2455-8605 - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-dermatology-and-clinical-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 833 International Journal of Development Research 2230-9926 - www.journalijdr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 834 International Journal of Diabetology & Vascular Disease Research (IJDVR) 2328-353X - scidoc.org/diabetology-and-vascular-disease-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 835 International Journal of Digestive Diseases 2472-1891 - digestive-diseases.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 836 International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) 0975-9344 - www.ijddr.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 837 International Journal of Economic Papers 2519-5263 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijeconomic

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 838 International Journal of Economics & Management Sciences 2162-6359 - www.omicsonline.com/open-access/economics-and-management-sciences.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 839 International Journal of Education Research and Technology (IJERT) 2277-1557 - www.soeagra.com/ijert.html

- Society of Education (SOE) نامعتبر 2017-01-01 840 International Journal of Educational Research and Development 2327-316X - academeresearchjournals.org/journal/ijerd

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-09-01 841 International Journal of Electrical and Power Engineering 1990-7958 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1990-7958

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 842 International Journal of Electrical, Electronics and Telecommunication Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijee-international-journal-of-electrical-electronics-and-telecommunication-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 843 International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience 1522-4821 - www.omicsonline.com/open-access/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 844 International Journal of Emerging Sciences (IJES) 2222-4254 - ijes.info/index.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 845 International Journal of Endocrinology & Metabolism Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijemr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 846 International Journal of Energy Efficient Vehicle Designs XXXX-XXXX - recentscience.org/ijee-international-journal-of-energy-efficient-vehicle-designs

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 847 International Journal Of Engineering Papers 2518-0738 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijep

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 848 International Journal of Engineering Technologies and Management Research (IJETMR) 2454-1907 - ijetmr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 849 International Journal of Experimental Pharmacology 2248-9150 - ijepjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 850 International Journal of Family Business and Management Studies (IJFBMS) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/family-business-management

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 851 International Journal of Finance and Quantitative Methods XXXX-XXXX - recentscience.org/ijfqm-international-journal-of-finance-and-quantitative-methods

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 852 International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET) XXXX-XXXX - scidoc.org/finance-economics-and-trade.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 853 International Journal of Fluid Power Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijfp-international-journal-of-fluid-power-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 854 international Journal of Food and Dairy Technology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijfdt

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 855 International Journal of Food Science Research XXXX-XXXX - academeresearchjournals.org/journal/ijfsr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 856 International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics (IJFS) 2326-3350 - scidoc.org/food-science-nutrition-and-dietetics.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 857 International Journal of Forensic Science & Pathology (IJFP) 2332-287X - scidoc.org/forensic-science-and-pathology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 858 International Journal of Fundamental & Applied Sciences XXXX-XXXX - www.bma.org.in/ijfas.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 859 International Journal of Gastroenterology Studies XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijgs

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 860 International Journal of Genetic Science (IJGS) 2377-4274 - symbiosisonlinepublishing.com/genetic-science

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 861 International Journal of Genetics (IJG) 2222-1301 - www.idosi.org/ijg/ijg.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 862 International Journal of Genomics, Proteomics, Metabolomics & Bioinformatics (IJGPMB) XXXX-XXXX - scidoc.org/genomics-proteomics-metabolomics-and-bioinformatics.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 863 International Journal of Geosciences 2156-8359 - www.scirp.org/journal/ijg

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 864 International Journal of Health Medicine and Current Research (IJHMCR) 2528-4398 - ijhmcr.com

- N/A نامعتبر 2018-06-01 865 International Journal of Health Research 1596-9886 - www.ijhr.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 866 International Journal of Health Sciences and Research 2249-9571 - www.ijhsr.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 867 International Journal of Hematology and Blood Disorders (IJHBD) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/hematology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 868 International Journal of HIV/AIDS and Research (IJHR) 2379-1586 - scidoc.org/IJHR.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 869 International Journal of Homeopathy Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijhr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 870 International Journal of Horticulture & Agriculture (IJHA) 2572-3154 - symbiosisonlinepublishing.com/horticulture-agriculture

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 871 International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences 2348-0521 - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=2&id=73

- Best Journals نامعتبر 2017-01-01 872 International Journal of Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences 2249-2569 - ijheps.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 873 International Journal of Immunotherapy and Cancer Research 2455-8591 - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-immunotherapy-and-cancer-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 874 International Journal of Indigenous Medicinal Plants XXXX-XXXX - recentscience.org/ijimp-international-journal-of-indigenous-medicinal-plants

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 875 International Journal of Inflammation, Cancer and Integrative therapy 2381-8727 - www.omicsgroup.org/journals/interdisciplinary-journal-of-microinflammation-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 876 International journal of Innovative Drug Discovery (IJIDD) 2249-7609 - ijidd.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 877 International Journal of Innovative Ideas 2232-1942 - www.publishtopublic.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 878 International Journal of Innovative Research and Development 2278-0211 - www.ijird.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 879 International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering 2320-9798 - www.rroij.com/international-journal-of-innovative-research-in-computer-and-communication-engineering.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 880 International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 2347-6710 - www.rroij.com/international-journal-of-innovative-research-in-science-engineering-and-technology.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 881 International Journal of Integrative Andrology and Endocrinology XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijiae

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 882 International Journal of Intelligence Science 2163-0283 - www.scirp.org/journal/ijis

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 883 International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS) 2348-0343 - www.ijims.com/current.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 884 International Journal of Internal Medicine Papers 2518-2005 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijimp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 885 International Journal of Internal Medicine Papers 2518-0762 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijmp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 886 International Journal of Internet and Distributed Systems 2327-7157 - www.scirp.org/journal/ijids

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 887 International Journal of Internet and Web Technology XXXX-XXXX - recentscience.org/ijiwt-international-journal-of-internet-and-web-technology

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 888 International Journal of Inventions in Pharmaceutical Sciences (IJIPS) 2320-1428 - www.ijips.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 889 International Journal of Journalism, Sociology and Mass Communication XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/journalism-sociology-mass-communication

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 890 International Journal of Latest Research in Science and Technology (IJLRST) 2278-5299 - www.mnkjournals.com/ijlrst

- MNK Publication نامعتبر 2017-01-01 891 International Journal of Life Sciences Research & Development (IJLSRD) XXXX-XXXX - scidoc.org/life-sciences-research-and-development.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 892 International Journal of Liver Diseases and Diagnostic Research XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/liver-diseases-diagnostic-research

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 893 International Journal of Magnetism & Nuclear Science (IJMN) XXXX-XXXX - scidoc.org/magnetism-and-nuclear-science.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 894 International Journal of Management, Information Technology and Engineering 2348-0513 - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=2&id=14

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 895 International Journal of Marine Biology and Research 2475-4706 - symbiosisonlinepublishing.com/marine-biology-research

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 896 International Journal of Marine Science and Ocean Technology (IJMO) XXXX-XXXX - scidoc.org/marine-science-and-ocean-technology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 897 International Journal of Marketing, Strategy, Operations Research and Organizational Behavior XXXX-XXXX - recentscience.org/ijmso-international-journal-of-marketing-strategy-operations-research-and-organisational-behavior

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 898 International Journal of Material Sciences and Manufacturing Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijmm-international-journal-of-material-sciences-and-manufacturing-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 899 International Journal of Mathematical and Computer Modelling XXXX-XXXX - recentscience.org/ijmcm-international-journal-of-mathematical-and-computer-modelling

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 900 International Journal of Mathematical Sciences XXXX-XXXX - recentscience.org/ijms-international-journal-of-mathematical-sciences

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 901 International Journal of Mechanical Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijme-mechanical-engineering-2

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 902 International Journal of Mechatronics and Aerospace Engineering XXXX-XXXX - recentscience.org/ijma-international-journal-of-mechatronics-and-aerospace-engineering

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 903 International Journal of Mechatronics and Automotive Research (IJMAR) XXXX-XXXX - scidoc.org/mechatronics-and-automotive-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 904 International Journal of Medical Biotechnology & Genetics (IJMBG) 2379-1020 - scidoc.org/medical-biotechnology-and-genetics.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 905 International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology 2168-5436 - www.scirp.org/journal/ijmpcero

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 906 International Journal of Medical Research & Health Sciences 2319-5886 - ijmrhs.com

- International Journal of Medical Research & Health Sciences نامعتبر 2017-01-01 907 International Journal of Medical Technology XXXX-XXXX - recentscience.org/ijmt-international-journal-of-medical-technology

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 908 International Journal of Medicinal Chemistry and Analysis (IJMCA) XXXX-XXXX - ijmca.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 909 International Journal of Medicinal Plants and Alternative Medicine 2327-560X - academeresearchjournals.org/journal/ijmpam

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 910 International Journal of Medicine and Medical Science Research 2331-1819 - academeresearchjournals.org/journal/ijmmsr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 911 International Journal of Medicine and Medical Sciences XXXX-XXXX - recentscience.org/ijmms-international-journal-of-medicine-and-medical-sciences

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 912 International Journal of Mental Health & Psychiatry 2471-4372 - www.scitechnol.com/international-journal-of-mental-health-and-psychiatry.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 913 International Journal of Microbiological Research (IJMR) 2079-2093 - www.idosi.org/ijmr/ijmr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 914 International Journal of Microbiology & Advanced Immunology (IJMAI) 2329-9967 - scidoc.org/microbiology-and-advanced-immunology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 915 International Journal of Microbiology and Biotechnology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijmbr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 916 International Journal of Microbiology and Immunology Research 2315-8743 - academeresearchjournals.org/journal/ijmir

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 917 International Journal of Modern Nonlinear Theory and Application 2167-9479 - www.scirp.org/journal/ijmnta

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 918 International Journal of Molecular and Theoretical Physics (IJMTP) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/molecular-theoretical-physics

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 919 International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences 1813-176x - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1813-176x

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 920 International Journal Of Multidisciplinary Papers 2519-528X - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijmdp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 921 International Journal of Multimedia and User Design & User Experience XXXX-XXXX - recentscience.org/ijmu-international-journal-of-multimedia-and-user-design-user-experience

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 922 International Journal of Nano Studies & Technology (IJNST) 2167-8685 - scidoc.org/nano-studies-and-technology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 923 International Journal of Nanomaterials, Nanotechnology and Nanomedicine 2455-3492 - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-nanomaterials-nanotechnology-and-nanomedicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 924 International Journal of Natural Disasters & Health Security (IJNHS) 2572-7540 - scidoc.org/natural-disasters-and-health-security.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 925 International Journal of Neuro & Psychological Disorders XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijnpd

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 926 International Journal of Neurorehabilitation 2376-0281 - www.omicsgroup.org/journals/international-journal-of-neurorehabilitation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 927 International Journal of Nonferrous Metallurgy 2168-2054 - www.scirp.org/journal/ijnm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 928 International Journal of Novel Research in Civil Structural and Earth Sciences (IJNRCSES) 2394 - 7357 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRCSES

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 929 International Journal of Novel Research in Computer Science and Software Engineering (IJNRCSSE) 2394 - 7314 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRCSSE

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 930 International Journal of Novel Research in Education and Learning (IJNREL) 2394 - 9686 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREL

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 931 International Journal of Novel Research in Electrical and Mechanical Engineering (IJNREME) 2394 - 9678 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREME

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 932 International Journal of Novel Research in Electronics and Communication (IJNREC) XXXX-XXXX - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNREC

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 933 International Journal of Novel Research in Engineering and Science (IJNRES) 2394 - 7349 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRES

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 934 International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing (IJNRHN) 2394 - 7330 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRHN

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 935 International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences (IJNRHSS) 2394 - 9694 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRHSS

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 936 International Journal of Novel Research in Interdisciplinary Studies (IJNRIS) 2394 - 9716 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRIS

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 937 International Journal of Novel Research in Life Sciences (IJNRLS) 2394 - 966X - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRLS

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 938 International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics (IJNRMME) 2394 - 7322 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRMME

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 939 International Journal of Novel Research in Physics Chemistry & Mathematics (IJRPCM) 2394 - 9651 - www.noveltyjournals.com/journalss/IJNRPCM

- Novelty Journals نامعتبر 2018-04-01 940 International journal of Nursing Education & Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijner

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 941 International Journal Of Nursing Papers 2518-0746 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijnp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 942 International Journal of Nutrition and Food Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijnfr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 943 International Journal of Nutritional Sciences XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/nutritional-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 944 International Journal of Obstetrics and Gynaecology Nursing XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijogn

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 945 International journal Of Obstetrics and Gynaecology Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijogr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 946 International Journal of Ocean and Water Resources XXXX-XXXX - recentscience.org/ijow-international-journal-of-ocean-and-water-resources

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 947 International Journal of Odontology Sciences XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijos

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 948 International Journal of Open Access Clinical Trials(IJOACT) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/clinical-trials

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 949 International Journal of Open Access Ophthalmology (IJOAO) 2474-9249 - symbiosisonlinepublishing.com/ophthalmology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 950 International Journal of Open Access Otolaryngology (IJOAOT) 2573-7740 - symbiosisonlinepublishing.com/otolaryngology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 951 International Journal of Ophthalmic Pathology 2324-8599 - www.scitechnol.com/international-journal-of-ophthalmic-pathology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 952 International Journal of Ophthalmic Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijor

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 953 International Journal of Ophthalmology & Eye Science (IJOES) 2332-290X - scidoc.org/ophthalmology-and-eye-science.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 954 International Journal of Oral and Craniofacial Science Science 2455-4634 - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-oral-and-craniofacial-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 955 International Journal of Organic Chemistry International Journal of Organic Chemistry - www.scirp.org/journal/ijoc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 956 International Journal of Orthopaedics and Physiotherapy XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijop

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 957 International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders 1994-5442 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-5442

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 958 International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 2168-5452 - www.scirp.org/journal/ijohns

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 959 International Journal of Pain Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijpr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 960 International Journal of Pediatric Health Care & Advancements (IJPA) 2572-7354 - scidoc.org/pediatric-health-care-and-advancements.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 961 International Journal of Pediatric Nursing XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijpn

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 962 International Journal of Pediatrics & Child Care XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/pediatrics-childcare

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 963 International Journal of Pharmaceutical Analysis XXXX-XXXX - recentscience.org/ijpa-international-journal-of-pharmaceutical-analysis

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 964 International Journal of Pharmaceutical Applications 0976-2639 - www.bipublication.com/IJPA-pharmacy_journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 965 International Journal of Pharmaceutical Development and Technology (IJPDT) XXXX-XXXX - ijpdt.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 966 International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences 2277-3657 - ijpras.com/

- N/A نامعتبر 2017-01-01 967 International journal of Pharmaceutical Research and Analysis 2249-7781 - ijpra.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 968 International Journal of Pharmaceutical Sciences and Developmental Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-pharmaceutical-sciences-and-developmental-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 969 International Journal of Pharmaceutics XXXX-XXXX - recentscience.org/ijp-international-journal-of-pharmaceutics

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 970 International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry XXXX-XXXX - recentscience.org/ijpp-international-journal-of-pharmacognosy-and-phytochemistry

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 971 International Journal of Pharmacological Screening Methods 2249-7749 - ijpsmjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 972 International Journal of Pharmacology 1811-7775 - scialert.net/current.php?issn=1811-7775

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 973 International Journal of Pharmacology and Clinical trials XXXX-XXXX - recentscience.org/ijpc-international-journal-of-pharmacology-and-clinical-trials

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 974 International Journal of Pharmacology and Toxicology 2249-7668 - http://ijptjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 975 International Journal Of Pharmacology Papers XXXX-XXXX - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijphp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 976 International Journal of pharmacology Research 2249-7641 - ijprjournal.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 977 International Journal of Pharmacotherapy 2249-7765 - ijopjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 978 International Journal of Pharmacovigilance (IJP) 2476-2431 - symbiosisonlinepublishing.com/pharmacovigilance

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 979 International Journal of Pharmacy 2249-7684 - ijpjournal.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 980 International Journal of Pharmacy & Therapeutics (IJPT) 0976-0342 - ijptjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 981 International Journal of Pharmacy & Technology 0975-766X - www.ijptonline.com

- IJPT Scientific Publications نامعتبر 2017-01-01 982 International Journal of Pharmacy and Medical Sciences (IJPMS) 2222-5854 - www.idosi.org/ijpms/ijpms.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 983 International Journal of Pharmacy Practice and Drug research 2249-7625 - ijppdr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 984 International Journal of Pharmacy Review and Research (IJPRR) 2248-9207 - ijprr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 985 International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2329-9096 - www.omicsonline.org/physical-medicine-rehabilitation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 986 International Journal of Physical Sciences 2331-1827 - academeresearchjournals.org/journal/ijps

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-09-01 987 International Journal of Physics and Astronomy XXXX-XXXX - recentscience.org/ijpa-international-journal-of-physics-and-astronomy

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 988 International Journal of Physiotherapy and Research (IJPR) 2321-1822 - https://ijmhr.org/ijpr.html

- IMED Research Publications نامعتبر 2017-01-01 989 International Journal of Phytopharmacy Research (IJPR) 2229-7464 - phytopharmacyresearch.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 990 International Journal of Phytotherapy 2249-7722 - phytotherapyjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 991 International Journal of Planetary & Space Research 1993-145X - www.idosi.org/ijpsr/ijpsr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 992 International Journal of Plant Science and Agriculture XXXX-XXXX - scidoc.org/plant-science-and-agriculture.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 993 International Journal of Plant Studies (IJPS) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/plant-studies

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 994 International Journal of Poultry and Fisheries Sciences XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/poultry-fisheries-science

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 995 International Journal of Preclinical and Pharmaceutical Research (IJPPR) 2229-7502 - preclinicaljournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 996 International Journal of Psychology and Social Sciences XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijpss

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 997 International Journal of Public Health and Safety XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/public-health-safety.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 998 International Journal of Public Health Papers 2519-9226 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijpubhealth

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 999 International Journal of Pulmonary and Infectious Diseases XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/pulmonology-infectious-diseases

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1000 International Journal of Radiology and Radiation Oncology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-radiology-and-radiation-oncology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1001 International Journal of Recent Scientific Research (IJRSR) 0976-3031 - recentscientific.com

- N/A نامعتبر 2018-04-01 1002 International Journal of Renal Diseases XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijrd

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1003 International Journal of Reproduction, Fertility & Sexual Health (IJRFSH) 2377-1887 - scidoc.org/reproduction-fertility-sexual-health.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1004 International Journal of Research and Development in Pharmacy & Life Sciences (IJRDPL) 2278-0238 - www.omicsonline.org/research-and-development-in-pharmacy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1005 International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy 2277-4343 - www.ijrap.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1006 International Journal of Research in Infectious Diseases XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijrnd

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1007 International Journal of Research in Medical and Dental Sciences 2349-6401 - edas.info/web/ijrmds/index.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1008 International Journal of Research in Pharmacy and Biosciences (IJRPB) 2394-5885 - www.ijrpb.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1009 International Journal of Respiratory Disease, Care & Medicine (IJRDM) XXXX-XXXX - scidoc.org/respiratory-disease-care-and-medicine.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1010 International journal of Respiratory Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijrr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1011 International Journal of Review in Life Sciences 2231-2935 - pharmascope.org/ijrls

- The JK Welfare and Pharmascope Foundation نامعتبر 2017-01-01 1012 International Journal of Robotics, Automation, Engineering Dynamics and Control XXXX-XXXX - recentscience.org/ijrad-international-journal-of-robotics-automation-engineering-dynamics-and-control

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 1013 International Journal of School and Cognitive Psychology 2469-9837 - www.omicsonline.com/open-access/school-cognitive-psychology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1014 International Journal of Science and Research 2319-7064 - www.ijsr.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1015 International Journal of Science Innovations and Discoveries 2249-5347 - www.ijsidonline.info

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1016 International Journal of Sciences (IJSciences) 2410-4470 - www.ijsciences.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1017 International Journal of Scientific & Engineering Research 2229-5518 - www.ijser.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1018 International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 2250-3153 - www.ijsrp.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1019 International Journal of Scientific Research XXXX-XXXX - academeresearchjournals.org/journal/ijsr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 1020 International Journal of Scientific Research in Environmental Science and Toxicology 2572-3162 - symbiosisonlinepublishing.com/toxicology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1021 International Journal of Sensor Setworks and Data ommunications 2090-4886 - www.omicsonline.com/open-access/sensor-networks-data-communications.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1022 International journal of Sexual Health and Reproductive Health Care (IJSHRH) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/sexualhealth-reproductive-healthcare

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1023 International Journal of Social and Behavioural Sciences 2327-719X - academeresearchjournals.org/journal/ijsbs

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 1024 International Journal of Social Sciences, Language and Linguistics XXXX-XXXX - recentscience.org/ijsll-international-journal-of-social-sciences-language-and-linguistics

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 1025 International Journal of Soft Computing 1816-9503 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-9503

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1026 International Journal of Sports Medicine and Physiotherapy XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijsmp

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1027 International Journal of Statistics XXXX-XXXX - recentscience.org/ijs-international-journal-of-statistics

- Recent Science نامعتبر 2017-01-01 1028 International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST) 2328-3548 - scidoc.org/stem-cell-research-and-transplantation.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1029 International Journal of Structural and Computational Biology XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/quantitative-computational-biology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1030 International Journal of Surgery and Research (IJSR) 2379-156X - scidoc.org/surgery-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1031 International Journal Of Surgical Papers 2518-2013 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijsp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 1032 International Journal of Sustainable Agriculture (IJSA) 2079-2107 - www.idosi.org/ijsa/ijsa.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1033 International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation 2090-4908 - www.omicsonline.com/open-access/swarm-intelligence-evolutionary-computation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1034 International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application 1997-5422 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1997-5422

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1035 International Journal of Tissue Engineering Research XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/tissue-engineering-research

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1036 International Journal of Traditional System of Medicine XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijtsm

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1037 International Journal of Translation & Community Medicine (IJTCM) 2333-8385 - scidoc.org/translation-and-community-medicine.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1038 International Journal of Tropical Medicine 1816-3319 - medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-3319

- Medwell Journals نامعتبر 2017-01-01 1039 International Journal of Universal Pharmacy and Bio Sciences (IJUPBS) 2319-8141 - www.ijupbs.com/home.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1040 International Journal of Urban Planning and Transportation XXXX-XXXX - recentscience.org/ijut-international-journal-of-urban-planning-and-transportation

- Recent Science نامعتبر 2017-07-01 1041 International Journal of Vaccine Research 2473-2176 - symbiosisonlinepublishing.com/vaccine-research

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1042 International Journal of Vaccines and Research (IJVR) 2572-7427 - scidoc.org/vaccines-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1043 International Journal of Vascular Surgery and Medicine 2455-5452 - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-vascular-surgery-and-medicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1044 International Journal of Veterinary Health Science & Research (IJVHSR) 2332-2748 - scidoc.org/veterinary-health-science-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1045 International Journal of Veterinary Papers 2519-920X - www.scigatejournals.com/publications/index.php/ijvp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 1046 International Journal of Veterinary Science and Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/international-journal-of-veterinary-science-and-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1047 International Journal of Virology 1816-4900 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4900

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1048 International Journal of Virology Studies & Research (IJVSR) 2330-0027 - scidoc.org/virology-studies-and-research.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1049 International Journal of Waste Resources 2252-5211 - www.omicsonline.com/open-access/international-journal-waste-resources.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1050 International Journal of Water Knowledge (IJWK) XXXX-XXXX - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/ijwk

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1051 International Journal of Water Resources & Environmental Sciences 2311-2492 - www.idosi.org/ijwres/ijwres.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1052 International Journal of World Research 2347-937X - apjor.com/ijrp

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1053 International Journal of Yoga and Unani Medicine XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/ijyum

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1054 International Journal of Yoga Natural Therapy (IJYNT) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/yoga-natural-therapy

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1055 International Journals of Chemical and Industrial Polymers XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/chemical-industrial-polymers

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1056 International Journals of Medical and Health Research (IJMHR) XXXX-XXXX - https://www.ijmhr.org/ijmhr_about.html

- IMED Research Publications نامعتبر 2017-01-01 1057 International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS) 2251-838x - www.irjabs.com

- Science Explorer Publication نامعتبر 2017-01-01 1058 International Research Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences (IRJPAS) 2277-4149 - www.irjpas.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1059 International Research on Medical Sciences (IRMS) 2315-8845 - www.apexjournal.org/irms/index.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1060 International Researchers 2227-7471 - iresearcher.org/index.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1061 International Review of Basic and Applied Sciences (IRBAS) 2308-7056 - irbas.academyirmbr.com/journalmain.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1062 Interventional Cardiology 1755-5302 - www.openaccessjournals.com/journals/interventional-cardiology.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 1063 Interventional Cardiology Journal 2471-8157 - interventional-cardiology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1064 Interventions in Obesity & Diabetes (IOD) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/iod

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-09-01 1065 Investigation in Gynecology Research & Womens Health (IGRWH) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/igrwh

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1066 Irrigation & Drainage Systems Engineering 2168-9768 - www.omicsgroup.org/journals/irrigation-and-drainage-systems-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1067 Jbr Journal of Clinical Diagnosis and Research 2376-0311 - www.omicsonline.com/open-access/clinical-diagnosis-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1068 Jbr Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science 2376-032X - www.omicsonline.com/open-access/interdisciplinary-medicine-dental-science.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1069 JBR Journal of Translational Biomarkers & Diagnosis (JBR-TBD) XXXX-XXXX - scidoc.org/translational-biomarkers-and-diagnosis.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1070 JBR Journal of Translational Clinical & Experimental Oncology (JBR-TCEO) XXXX-XXXX - scidoc.org/translational-clinical-and-experimental-oncology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1071 JBR Journal of Translational Clinical Case Reports and Family Physician (JBR-TCFP) XXXX-XXXX - scidoc.org/translational-clinical-case-reports-and-family-physician.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1072 JBR Journal of Translational Diagnostics and Technology (JBR-JTDT) XXXX-XXXX - scidoc.org/translational-diagnostics-and-technology.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1073 JBR Journal of Translational Space Dentistry, Medicine and Exploration (JBR-TSME) XXXX-XXXX - scidoc.org/translational-space-dentistry-medicine-and-exploration.php

- SciDoc Publishers نامعتبر 2018-04-01 1074 Jokull 0449-0576 - jokulljournal.com

- Iceland Glaciological Society جعلی 2017-01-01 1075 Jop. Journal of the Pancreas 1590-8577 - pancreas.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1076 Journal Molecular Pharmaceutics & Organic Process Research 2329-9053 - www.esciencecentral.org/journals/molecular-pharmaceutics-organic-process-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1077 Journal of Academic and Applied Studies 1925-931X - www.academians.org/jaas

- International Association for Academians نامعتبر 2017-01-01 1078 Journal of Accounting & Marketing 2168-9601 - www.omicsgroup.org/journals/accounting-marketing.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1079 Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science 2455-3484 - www.peertechz.com/journals/journal-of-addiction-medicine-and-therapeutic-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1080 Journal of Addiction Research & Therapy 2155-6105 - www.omicsonline.org/addiction-research-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1081 Journal of Addictive Behaviors,Therapy & Rehabilitation 2324-9005 - www.scitechnol.com/addictive-behaviors-therapy-rehabilitation.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1082 Journal of Addictive Behaviours and Therapy XXXX-XXXX - www.imedpub.com/addictive-behaviors-and-therapy

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1083 Journal of Adenocarcinoma XXXX-XXXX - adenocarcinoma.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1084 Journal of Advanced Bioinformatics Applications and Research 0976-2604 - www.bipublication.com/JABAR-bioinformatics_journals.html

- BioIT Journal Publication نامعتبر 2018-06-01 1085 Journal of Advanced Chemical Engineering 2090-4568 - www.omicsonline.com/open-access/advanced-chemical-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1086 Journal of Advanced Nursing Practice XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/janp

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1087 Journal of Advanced Research in Biotechnology (JARB) 2475-4714 - symbiosisonlinepublishing.com/biotechnology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1088 Journal of Advances in Internal Medicine 2091-1432 - www.aimjournal.org/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1089 Journal of Aeronautics & Aerospace Engineering 2168-9792 - www.omicsgroup.org/journals/aeronautics-aerospace-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1090 Journal of Aesthetic & Reconstructive Surgery 2472-1905 - aesthetic-reconstructive-surgery.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1091 Journal of Aging and Geriatric Medicine XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/aging-geriatric-medicine.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1092 Journal of Aging Science 2329-8847 - www.esciencecentral.org/journals/aging-science.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1093 Journal of Agricultural Chemistry and Environment 2325-7458 - www.scirp.org/journal/jacen

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1094 Journal of Agricultural Economics and Development 2327-3151 - academeresearchjournals.org/journal/jaed

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-09-01 1095 Journal of Agricultural Economics, Rural Development and Extention (JAERDE) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/jaerde

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 1096 Journal of Aids & Clinical Research 2155-6113 - www.omicsonline.org/aids-clinical-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1097 Journal of Alcoholism & Drug Dependence 2329-6488 - www.esciencecentral.org/journals/alcoholism-and-drug-dependence.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1098 Journal of Allergy & Therapy 2155-6121 - www.omicsonline.org/allergy-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1099 Journal of Alzheimers Disease & Parkinsonism 2161-0460 - www.omicsonline.org/alzheimers-disease-parkinsonism.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1100 Journal of American Physicians and Surgeons (JPANDS) 1543-4826 - www.jpands.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1101 Journal of American Science 1545-1003 - www.jofamericanscience.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1102 Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques 2155-9872 - www.omicsonline.org/analytical-bioanalytical-techniques.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1103 Journal of Analytical Sciences, Methods and Instrumentation 2164-2745 - www.scirp.org/journal/jasmi

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1104 Journal of Anatomy and Physiological Research XXXX-XXXX - academeresearchjournals.org/journal/japr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 1105 Journal of Anesthesia & Clinical Research 2155-6148 - www.omicsonline.org/anesthesia-clinical-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1106 Journal of Animal and Veterinary Advances 1680-5593 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1680-5593

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1107 Journal of Animal Research and Nutrition XXXX-XXXX - animalnutrition.imedpub.com/focus-scope.php

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1108 Journal of Animal Sciences and Livestock Production XXXX-XXXX - www.imedpub.com/animal-sciences-and-livestock-production

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1109 Journal of Antimicrobial Agents 2472-1212 - www.omicsonline.org/antimicrobial-agents.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1110 Journal of Antivirals & Antiretrovirals 1948-5964 - www.omicsonline.org/antivirals-antiretrovirals.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1111 Journal of Applied & Computational Mathematics 2168-9679 - www.omicsgroup.org/journals/applied-computational-mathematics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1112 Journal of Applied Bio-science, Medicine, and Biology XXXX-XXXX - jabs.eu5.org

- N/A نامعتبر 2017-09-01 1113 Journal of Applied Bio-science, Medicine, and Biology XXXX-XXXX - jabs.eu5.org

- N/A نامعتبر 2018-03-01 1114 Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology 2329-9533 - www.scitechnol.com/applied-bioinformatics-computational-biology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1115 Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) 2090-4274 - https://www.textroad.com/applied%20environmental%20and%20biological%20sciences.html

- Textroad Publishing نامعتبر 2017-01-01 1116 Journal of Applied Library and Information Science (JALIS) 2325-7474 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jalis

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1117 Journal of Applied Mathematics and Physics 2327-4352 - www.scirp.org/journal/jamp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1118 Journal of Applied Mechanical Engineering 2168-9873 - www.omicsgroup.org/journals/applied-mechanical-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1119 Journal of Applied Pharmacy 19204159 - japharmacy.com/master/default.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1120 Journal of Applied Pharmacy 1920-4159 - www.omicsonline.org/applied-pharmacy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1121 Journal of Applied Sciences 1812-5654 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1812-5654

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1122 Journal of Applied Sciences Research (JASR) 1819-544X - www.aensiweb.com/JASR

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 1123 Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition 2070-1667 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2070-1667

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1124 Journal of Aquaculture Research & Development 2155-9546 - www.omicsonline.org/aquaculture-research-development.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1125 Journal of Aquatic Pollution and Toxicology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/aquatic-pollution-and-toxicology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1126 Journal of Architectural Engineering Technology XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/404.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1127 Journal of Arthritis 2167-7921 - www.omicsgroup.org/journals/arthritis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1128 Journal of Astrobiology & Outreach 2332-2519 - www.esciencecentral.org/journals/astrobiology-and-outreach.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1129 Journal of Astrophysics and Aerospace Technology 2329-6542 - www.omicsgroup.org/journals/astrophysics-aerospace-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1130 Journal of Athletic Enhancement 2324-9080 - www.scitechnol.com/athletic-enhancement.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1131 Journal of Autacoids and Hormones 2161-0479 - www.omicsonline.org/autacoids.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1132 Journal of Autoimmune Disorders XXXX-XXXX - autoimmunediseases.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1133 Journal of Bacteriology & Parasitology 2155-9597 - www.omicsonline.org/bacteriology-parasitology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1134 Journal of Bacteriology and Mycology 2471-0172 - austinpublishinggroup.com/bacteriology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1135 Journal of Basic and Applied Scientific Research 2090-4304 - www.textroad.com/basic%20and%20applied%20scientific%20research-scope.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1136 Journal of Basic and Clinical Pharmacy 0976-0105 - www.jbclinpharm.org/currentissue.asp?sabs=n

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1137 Journal of Behavioral and Brain Science 2160-5866 - www.scirp.org/journal/jbbs

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1138 Journal of Behavioral Sciences in Asia 2322-441X - www.joursa.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1139 Journal of Bio Innovation 2277-8330 - www.jbino.com/index.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1140 Journal of Biodiscovery XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/biodiscovery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1141 Journal of Biodiversity & Endangered Species 2332-2543 - www.esciencecentral.org/journals/biodiversity-endangered-species.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1142 Journal of Biodiversity Management & Forestry 2327-4417 - www.scitechnol.com/biodiversity-management-forestry.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1143 Journal of Biodiversity, Bioprospecting and Development 2376-0214 - www.omicsgroup.org/journals/international-journal-of-biodiversity-bioprocessing-and-development.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1144 Journal of Bioengineering & Biomedical Science 2155-9538 - www.omicsonline.org/bioengineering-biomedical-science.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1145 Journal of Bioengineering and Bioelectronics 2153-0777 - www.omicsonline.org/biochips-tissue-chips.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1146 Journal of Bioinformatics Research Studies (JBRS) 2394- 1146 - www.vrjpublishers.com/index.php/jbrs/index

- VRJ Publishing Group نامعتبر 2017-01-01 1147 Journal of Biological Sciences 1727-3048 - scialert.net/jindex.php?issn=1727-3048

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 1148 Journal of Biological Sciences 1727-3048 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1727-3048

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1149 Journal of Biology and today's world 2322-3308 - journals.lexispublisher.com/jbtw.html

- Lexis Publisher نامعتبر 2017-01-01 1150 Journal of Biomarkers, Genetic Disorders and Therapy XXXX-XXXX - jbgt.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1151 Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 2158-7027 - www.scirp.org/journal/jbnb

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1152 Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research 2279-0594 - jbpr.in/index.php/jbpr

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1153 Journal of Biomedical Engineering and Medical Devices XXXX-XXXX - www.esciencecentral.org/journals/biomedical-engineering-medical-devices.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1154 Journal of Biomedical Science and Engineering 1937-6871 - http://www.scirp.org/journal/JBiSE

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-01-01 1155 Journal of Biomedical Sciences 2254-609x - www.jbiomeds.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1156 Journal of Biomedical systems & emerging technologies XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/biomedical-systems-emerging-technologies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1157 Journal of Biometrics & Biostatistics 2155-6180 - www.omicsonline.org/biometrics-biostatistics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1158 Journal of Biomimetics Biomaterials and Tissue Engineering 1662-100X - www.omicsonline.com/open-access/biomimetics-biomaterials-tissue-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1159 Journal of Biomusical Engineering 2090-2719 - www.omicsonline.com/open-access/biomusical-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1160 Journal of Biopharmaceutics 0976-1047 - ijbonline.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1161 Journal of Biophysical Chemistry 2153-036X - www.scirp.org/journal/jbpc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1162 Journal of Bioprocessing & Biotechniques 2155-9821 - www.omicsonline.org/bioprocessing-biotechniques.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1163 Journal of Bioremediation & Biodegradation 2155-6199 - www.omicsonline.org/bioremediation-biodegradation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1164 Journal of Biosciences and Medicines 2327-5081 - www.scirp.org/journal/jbm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1165 Journal of Biosensors & Bioelectronics 2155-6210 - www.omicsonline.org/biosensors-bioelectronics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1166 Journal of Biosensors, Biomarkers and Diagnostics (JBBD) 2575-6303 - symbiosisonlinepublishing.com/biosensors-biomarkers-diagnostics

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1167 Journal of Biotechnology & Biomaterials 2155-952X - www.omicsonline.org/biotechnology-biomaterials.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1168 Journal of Bioterrorism & Biodefense 2157-2526 - www.omicsonline.org/bioterrorism-biodefense.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1169 Journal of Blood & Lymph 2165-7831 - www.omicsgroup.org/journals/blood-lymph.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1170 Journal of Blood Disorders 2379-8009 - austinpublishinggroup.com/blood-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1171 Journal of Blood Disorders & Transfusion 2155-9864 - www.omicsonline.org/blood-disorders-transfusion.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1172 Journal of Blood Research & Hematologic Diseases XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/journal-of-blood-research-and-hematologic-diseases.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1173 Journal of Bone Reports & Recommendations 2469-6684 - bone.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1174 Journal of Bone Research 2329-8820 - www.esciencecentral.org/journals/bone-marrow-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1175 Journal of Botanical Papers 2519-5271 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/jbp

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 1176 Journal of Brain Tumors & Neurooncology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/brain-tumors-neurooncology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1177 Journal of Building Construction and Planning Research 2328-4889 - www.scirp.org/journal/jbcpr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1178 Journal of Business & Financial Affairs 2167-0234 - www.omicsgroup.org/journals/business-and-financial-affairs.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1179 Journal of Business and Hotel Management 2324-9129 - www.scitechnol.com/business-hotel-management.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1180 Journal of Cancer and Clinical Oncology XXXX-XXXX - jcco.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1181 Journal of Cancer Clinical Trials XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cancer-clinical-trials.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1182 Journal of Cancer Diagnosis XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cancer-diagnosis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1183 Journal of Cancer Epidemiology and Prevention XXXX-XXXX - www.imedpub.com/cancer-epidemiology-and-prevention

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1184 Journal of Cancer Science & Therapy 1948-5956 - www.omicsonline.org/cancer-science-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1185 Journal of Cancer Therapy 2151-1934 - www.scirp.org/journal/jct

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1186 Journal of Carcinogenesis & Mutagenesis 2157-2518 - www.omicsonline.org/carcinogenesis-mutagenesis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1187 Journal of Cardiology Research and Cardiovascular Diseases XXXX-XXXX - jccd.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1188 Journal of Cardiovascular Diseases & Diagnosis 2329-9517 - www.esciencecentral.org/journals/cardiovascular-diseases-diagnosis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1189 Journal of Cardiovascular Disorders 2379-7991 - austinpublishinggroup.com/cardiovascular-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1190 Journal of Cardiovascular Medicine and Cardiology 2455-2976 - www.peertechz.com/journals/journal-of-cardiovascular-medicine-and-cardiology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1191 Journal of Case Reports and Clinical Research Studies (JCRCRS) 2395-4787 - www.vrjpublishers.com/index.php/jcrcrs/index

- VRJ Publishing Group نامعتبر 2017-01-01 1192 Journal of Cell Biology and Biochemistry Research (JCBBR) 2315-8870 - www.apexjournal.org/jcbbr/index.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1193 Journal of Cell Biology, Cell Metabolism and Stem Cell Research XXXX-XXXX - jccs.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1194 Journal of Cell Science & Therapy 2157-7013 - www.omicsonline.org/cell-science-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1195 Journal of Cell Signaling XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cell-signaling.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1196 Journal of Cellular & Molecular Pathology XXXX-XXXX - cellular-molecular-pathology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1197 Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 0975-7384 - jocpr.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1198 Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 0974-2115 - jchps.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1199 Journal of Chemical Biology & Therapeutics XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/chemical-biology-therapeutics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1200 Journal of Chemical Engineering & Process Technology 2157-7048 - www.omicsonline.org/chemical-engineering-process-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1201 Journal of Chemical Engineering Research Studies (JCERS) 2394- 1154 - www.vrjpublishers.com/index.php/jcers/index

- VRJ Publishing Group نامعتبر 2017-01-01 1202 Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences (JCBPSC) XXXX-XXXX - www.jcbsc.org/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1203 Journal of Child and Adolescent Behaviour 2375-4494 - www.esciencecentral.org/journals/child-and-adolescent-behavior.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1204 Journal of Childhood & Developmental Disorders 2472-1786 - childhood-developmental-disorders.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1205 Journal of Childhood Obesity XXXX-XXXX - childhood-obesity.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1206 Journal of Chromatography & Separation Techniques 2157-7064 - www.omicsonline.org/chromatography-separation-techniques.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1207 Journal of Civil & Environmental Engineering 2165-784X - www.omicsgroup.org/journals/civil-environmental-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1208 Journal of Civil & Legal Sciences (JCLS) 2169-0170 - www.omicsgroup.org/journals/civil-legal-sciences.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1209 Journal of Civil Engineering and Environmental Sciences 2455-488X - www.peertechz.com/journals/journal-of-civil-engineering-and-environmental-sciences

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1210 Journal of Climatology & Weather Forecasting 2332-2594 - www.esciencecentral.org/journals/climatology-weather-forecasting.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1211 Journal of Clinical & Cellular Immunology 2155-9899 - www.omicsonline.org/clinical-cellular-immunology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1212 Journal of Clinical & Experimental Cardiology 2155-9880 - www.omicsonline.org/clinical-experimental-cardiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1213 Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research 2155-9554 - www.omicsonline.org/clinical-experimental-dermatology-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1214 Journal of Clinical & Experimental Nephrology 2472-5056 - clinical-experimental-nephrology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1215 Journal of Clinical & Experimental Oncology 2324-9110 - www.scitechnol.com/clinical-experimental-oncology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1216 Journal of Clinical & Experimental Ophthalmology 2155-9570 - www.omicsonline.org/clinical-experimental-ophthalmology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1217 Journal of Clinical & Experimental Orthopaedics 2471-8416 - orthopedics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1218 Journal of Clinical & Experimental Pathology 2161-0681 - www.omicsonline.org/clinical-experimental-pathology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1219 Journal of Clinical & Experimental Radiology XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/clinical-experimental-radiology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1220 Journal of Clinical & Medical Genomics 2472-128X - www.esciencecentral.org/journals/clinical-and-medical-genomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1221 Journal of Clinical & Molecular Pathology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/clinical-and-molecular-pathology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1222 Journal of Clinical & Experimental Neuroimmunology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/clinical-experimental-neuroimmunology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1223 Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) 1309-0720 - www.jcam.com.tr

- Derman Medical Publishing نامعتبر 2018-04-01 1224 Journal of Clinical and Experimental Transplantation XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/clinical-experimental-transplantation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1225 Journal of Clinical and Molecular Endocrinology XXXX-XXXX - clinical-and-molecular-endocrinology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1226 Journal of Clinical Case Reports 2165-7920 - www.omicsgroup.org/journals/clinical-case-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1227 Journal of Clinical Developmental Biology 2472-1964 - clinical-developmental-biology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1228 Journal of Clinical Diabetes & Practice XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/clinical-diabetes-and-practice.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1229 Journal of Clinical Epigenetics 2472-1158 - clinical-epigenetics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1230 Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology 2575-7733 - www.imedpub.com/clinical-gastroenterology-and-hepatology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1231 Journal of Clinical Images and Case Reports XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/clinical-images-case-reports.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1232 Journal of Clinical Immunology and Allergy XXXX-XXXX - asthma-and-bronchitis.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1233 Journal of Clinical Infectious Diseases & Practice XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/clinical-infectious-diseases-practice.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1234 Journal of Clinical Medicine and Therapeutics XXXX-XXXX - www.imedpub.com/clinical-medicine-and-therapeutics

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1235 Journal of Clinical Microbiology and Biochemical Technology Peertechz - www.peertechz.com/journals/journal-of-clinical-microbiology-and-biochemical-technology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1236 Journal of Clinical Nutrition & Dietetics 2472-1921 - clinical-nutrition.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1237 Journal of Clinical Research & Bioethics 2155-9627 - www.omicsonline.org/clinical-research-bioethics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1238 Journal of Clinical Research and Ophthalmology 2455-1414 - www.peertechz.com/journals/journal-of-clinical-research-and-ophthalmology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1239 Journal of Clinical Respiratory Diseases and Care 2472-1247 - www.omicsonline.org/clinical-respiratory-diseases-and-care.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1240 Journal of Clinical Toxicology 2161-0495 - www.omicsonline.org/clinical-toxicology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1241 Journal of Clinical Trials 2167-0870 - www.omicsgroup.org/journals/clinical-trials.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1242 Journal of Clinical Trials in Cardiology (JCTCD) 2374-6882 - symbiosisonlinepublishing.com/cardiology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1243 Journal of Coastal Life Medicine 2309-5288 - jclmm.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1244 Journal of Coastal Zone Management 2473-3350 - www.omicsonline.com/open-access/coastal-development.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1245 Journal of Colitis & Diverticulitis XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/colitis-diverticulitis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1246 Journal of Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids 2375-4427 - www.esciencecentral.org/journals/deaf-studies-hearing-aids.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1247 Journal of Community & Public Health Nursing 2471-9846 - www.omicsonline.org/community-public-health-nursing.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1248 Journal of Community Medicine & health care XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/community-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1249 Journal of Community Medicine & Health Education 2161-0711 - www.omicsonline.org/community-medicine-health-education.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1250 Journal of Comparative Literature and Culture (JCLC) 2325-2200 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jclc

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1251 Journal of Complementary Medicine 1446-8263 - www.appco.com.au

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1252 Journal of Computational Methods in Molecular Design XXXX-XXXX - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/journal-of-computational-methods-in-molecular-design

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-06-01 1253 Journal of Computer and Communications 2327-5219 - www.scirp.org/journal/jcc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1254 Journal of Computer Science & Systems Biology 0974-7230 - www.omicsonline.org/computer-science-systems-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1255 Journal of Computer Science Applications and Information Technology (JCSAIT) 2474-9257 - symbiosisonlinepublishing.com/computer-science-technology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1256 Journal of Contraceptive Studies XXXX-XXXX - contraceptivestudies.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1257 Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2161-4105 - www.scirp.org/journal/jcdsa

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1258 Journal of Cosmetology & Trichology 2471-9323 - www.omicsonline.org/cosmetology-trichology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1259 Journal of Crop science and Agronomy (JCSA) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/jcsa/home

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 1260 Journal of Croteomics & Bioinformatics 0974-276X - www.omicsonline.org/proteomics-bioinformatics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1261 Journal of Crystallization Process and Technology 2161-7678 - www.scirp.org/journal/jcpt

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1262 Journal of Current Pharma Research 2230-7834 - www.cpronline.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1263 Journal of Current Research in Science 2322-5009 - www.jcrs010.com/

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1264 Journal of Cytokine Biology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/cytokine-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1265 Journal of Cytology & Histology 2157-7099 - www.omicsonline.org/cytology-histology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1266 Journal of Data Analysis and Information Processing 2327-7211 - www.scirp.org/journal/jdaip

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1267 Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics 2153-0602 - www.omicsonline.org/data-mining-in-genomics-proteomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1268 Journal of Defense Management 2167-0374 - www.omicsgroup.org/journals/defense-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1269 Journal of Defense Studies and Resource Management 2324-9315 - www.scitechnol.com/defense-studies-resource-management.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1270 Journal of Dental and Craniofacial Research 2576-392X - www.imedpub.com/dental-and-craniofacial-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1271 Journal of Dental Applications 2381-9049 - austinpublishinggroup.com/dental-applications

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1272 Journal of Dental Problems and Solutions 2394-8418 - www.peertechz.com/journals/journal-of-dental-problems-and-solutions

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1273 Journal of Dentistry & Oral Disorders 2572-7710 - austinpublishinggroup.com/dental-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1274 Journal of Dentistry and Oral Health Practice XXXX-XXXX - jdop.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1275 Journal of Dentistry, Oral Disorders & Therapy (JDODT) 2372-0972 - symbiosisonlinepublishing.com/dentistry-oraldisorders-therapy

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1276 Journal of Depression and Anxiety 2167-1044 - www.omicsgroup.org/journals/depression-and-anxiety.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1277 Journal of Dermatitis XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/dermatitis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1278 Journal of Dermatology and Clinical Applications XXXX-XXXX - jdca.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1279 Journal of Developing Drugs 2329-6631 - www.omicsgroup.org/journals/developing-drugs.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1280 Journal of Diabetes & Metabolism 2155-6156 - www.omicsonline.org/diabetes-metabolism.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1281 Journal of Diabetes Mellitus 2160-5831 - www.scirp.org/journal/jdm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1282 Journal of Diabetes Research and Endocrinology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/diabetes-research-and-endocrinology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1283 Journal of Diabetic Complications & Medicine XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/diabetic-complications-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1284 Journal of Diagnostic Techniques and Biomedical Analysis 2469-5653 - www.scitechnol.com/diagnostic-techniques-biomedical-analysis.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1285 Journal of Disease Markers 2380-0682 - austinpublishinggroup.com/disease-markers

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1286 Journal of Down Syndrome & Chromosome Abnormalities 2472-1115 - www.omicsonline.org/down-syndrome.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1287 Journal of Drug Abuse 2471-853X - drugabuse.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1288 Journal of Drug Discovery, Development and Delivery 2471-0288 - austinpublishinggroup.com/drug-development

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1289 Journal of Durgery & Clinical Practice XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/surgery-clinical-practice.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1290 Journal of Earth Science & Climatic Change 2157-7617 - www.omicsonline.org/earth-science-climatic-change.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1291 Journal of Economics Theory 1994-8212 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-8212

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1292 Journal of Ecosystem & Ecography 2157-7625 - www.omicsonline.org/ecosystem-ecography.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1293 Journal of Education Research and Behavioral Sciences (JERBS) 2315-8735 - www.scholarsteer.com/journal/journal-of-education-research-and-behavioral-sciences-jerbs

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1294 Journal of Electrical & Electronic Systems 2332-0796 - www.omicsgroup.org/journals/electrical-electronic-systems.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1295 Journal of Electrical Engineering and Electronic Technology 2325-9833 - www.scitechnol.com/electrical-engineering-electronic-technology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1296 Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 1942-0730 - www.scirp.org/journal/jemaa

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1297 Journal of Electronics Cooling and Thermal Control 2162-6162 - www.scirp.org/journal/jectc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1298 Journal of Emergency and Internal Medicine 2576-3938 - www.imedpub.com/emergency-and-internal-medicine

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1299 Journal of Emerging Infectious Diseases 2472-4998 - www.omicsonline.org/emerging-infectious-diseases.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1300 Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences 2161-4865 - www.scirp.org/journal/jeas

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1301 Journal of Endocrine Disorders 2376-0133 - austinpublishinggroup.com/endocrinology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1302 Journal of Endocrinology and Diabetes (JED) 2374-6890 - symbiosisonlinepublishing.com/endocrinology-diabetes

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1303 Journal of Endocrinology and Diabetes Research XXXX-XXXX - jedr.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1304 Journal of Engineering (JOE) 2325-0224 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/joe

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1305 Journal of Engineering and Applied Sciences 1816-949x - medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-949x

- Medwell Journals نامعتبر 2017-01-01 1306 Journal of Entrepreneurship & Organization Management 2169-026X - www.omicsgroup.org/journals/entrepreneurship-organization-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1307 Journal of Environmental & Analytical Toxicology 2161-0525 - www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1308 Journal of Environmental Analytical Chemistry 2380-2391 - www.omicsgroup.org/journals/environmental-analytical-chemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1309 Journal of Environmental Nanotechnology 279-0748 - www.nanoient.org/journal-of-environmental-nanotechnology.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1310 Journal of Environmental Protection 2152-2197 - www.scirp.org/journal/jep

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1311 Journal of Environmental Research XXXX-XXXX - www.imedpub.com/journal-environmental-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1312 Journal of Ergonomics 2165-7556 - www.omicsgroup.org/journals/ergonomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1313 Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare (JEBMH) 2349-2562 - www.jebmh.com/index.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1314 Journal of Exercise, Sports & Orthopedics (JESO) 2374-6904 - symbiosisonlinepublishing.com/exercise-sports-orthopedics

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1315 Journal of Experimental Food Chemistry 2472-0542 - www.omicsonline.org/experimental-food-chemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1316 Journal of Experimental Sciences 2218-1768 - jexpsciences.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1317 Journal of Expert Systems (JES) 2169-3064 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jes

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1318 Journal of Eye & Cataract Surgery 2471-8300 - eye-cataract-surgery.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1319 Journal of Family Medicine 2380-0658 - austinpublishinggroup.com/family-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1320 Journal of Family Studies 1322-9400 - jfs.e-contentmanagement.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1321 Journal of Fashion Technology & Textile Engineering 2329-9568 - www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1322 Journal of Fertilization: In Vitro - Ivf-worldwide, Reproductive Medicine, Genetics & Stem Cell Biology 2375-4508 - www.omicsgroup.org/journals/fertilization-in-vitro.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1323 Journal of Fertilizers & Pesticides 2471-2728 - www.omicsonline.org/biofertilizers-biopesticides.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1324 Journal of Financial Risk Management 2167-9533 - www.scirp.org/journal/jfrm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1325 Journal of Fisheries & Livestock Production 2332-2608 - www.esciencecentral.org/journals/fisheries-livestock-production.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1326 Journal of Fisheries International 1817-3381 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1817-3381

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1327 Journal of FisheriesSciences.Com 1307-234X - www.fisheriessciences.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1328 Journal of Flow Control, Measurement & Visualization 2329-3322 - www.scirp.org/journal/jfcmv

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1329 Journal of Food & Industrial Microbiology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/food-industrial-microbiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1330 Journal of Food and Nutritional Disorders 2324-9323 - www.scitechnol.com/food-nutritional-disorders.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1331 Journal of Food Processing & Technology 2157-7110 - www.omicsonline.org/food-processing-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1332 Journal of Food Science and Nutrition Therapy XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/journal-of-food-science-and-nutrition-therapy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1333 Journal of Food Technology 1684-8462 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1684-8462

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1334 Journal of Food, Nutrition and Population Health XXXX-XXXX - www.imedpub.com/food-nutrition-and-population-health

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1335 Journal of Food: Microbiology, Safety & Hygiene XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/foodmicrobiology-safety-hygiene.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1336 Journal of Forensic Anthropology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/forensic-anthropology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1337 Journal of Forensic Biomechanics 2090-2697 - www.omicsonline.com/open-access/forensic-biomechanics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1338 Journal of Forensic Medicine 2472-1026 - www.omicsgroup.org/journals/journal-forensic-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1339 Journal of Forensic Pathology XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/forensic-pathology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1340 Journal of Forensic Psychology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/forensic-psychology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1341 Journal of Forensic Research 2157-7145 - www.omicsonline.org/forensic-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1342 Journal of Forensic Toxicology and Pharmacology 2325-9841 - www.scitechnol.com/forensic-toxicology-pharmacology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1343 Journal of Fundamentals of Renewable Energy and Applications 2090-4541 - www.omicsonline.com/open-access/fundamentals-renewable-energy-applications.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1344 Journal of Gastroenterology, Liver & Pancreatic diseases XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/glpd

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1345 Journal of Gastroenterology, Pancreatology & Liver Disorders (JGPLD) 2374-815X - symbiosisonlinepublishing.com/gastroenterology-pancreatology-liverdisorders

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1346 Journal of Gastrointestinal & Digestive System 2161-069X - www.omicsonline.org/gastrointestinal-digestive-system.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1347 Journal of Gastrointestinal Cancer and Stromal Tumors XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/gastrointestinal-cancer-stromal-tumors.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1348 Journal of General Practice 2329-9126 - www.esciencecentral.org/journals/general-practice.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1349 Journal of Generalized Lie Theory and Applications 1736-4337 - www.omicsonline.com/open-access/generalized-theory-applications.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1350 Journal of Genetic Disorders & Genetic Reports 2327-5790 - www.scitechnol.com/genetic-disorders-genetic-reports.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1351 Journal of Genetic Syndromes & Gene Therapy 2157-7412 - www.omicsonline.org/genetic-syndromes-gene-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1352 Journal of Genital System & Disorders 2325-9728 - www.scitechnol.com/genital-system-disorders.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1353 Journal of Geographic Information System 2151-1950 - www.scirp.org/journal/jgis

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1354 Journal of Geography & Natural Disasters 2167-0587 - www.omicsgroup.org/journals/geography-natural-disasters.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1355 Journal of Geology & Geophysics 2381-8719 - www.omicsgroup.org/journals/geology-geosciences.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1356 Journal of Geoscience and Environment Protection 2327-4336 - www.scirp.org/journal/gep

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1357 Journal of Gerontology & Geriatric Research 2167-7182 - www.omicsgroup.org/journals/gerontology-geriatric-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1358 Journal of Global Economics 2375-4389 - www.esciencecentral.org/journals/global-economics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1359 Journal of Global Pharma Technology 0975-8542 - jgpt.co.in

- N/A نامعتبر 2017-12-01 1360 Journal of Global Research in Computer Science 2229-371X - www.rroij.com/global-research-in-computer-science.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1361 Journal of Glycobiology 2168-958X - www.omicsgroup.org/journals/glycobiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1362 Journal of Glycomics & Lipidomics 2153-0637 - www.omicsonline.org/glycomics-lipidomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1363 Journal of Gynecological Research and Obstetrics XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/journal-of-gynecological-research-and-obstetrics

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1364 Journal of Gynecology and Obstretics Applications XXXX-XXXX - jgoa.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1365 Journal of Headache & Pain Management 2472-1913 - headache.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1366 Journal of Health & Medical Informatics 2157-7420 - www.omicsonline.org/health-medical-informatics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1367 Journal of Health & Medical Economics XXXX-XXXX - health-medical-economics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1368 Journal of Healthcare Communications 2472-5471 - healthcare-communications.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1369 Journal of Heart and Cardiovascular Research 2576-1455 - www.imedpub.com/heart-and-cardiovascular-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1370 Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases 2473-6457 - heavy-metal-toxicity-diseases.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1371 Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases 2329-8790 - www.esciencecentral.org/journals/haematology-thromboembolic-diseases.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1372 Journal of Hepatitis 2471-9706 - hepatitis.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1373 Journal of Hepatitis Research 2381-9057 - austinpublishinggroup.com/hepatitis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1374 Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/hepatology-gastrointestinal-disorders.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1375 Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology 2380-4327 - www.scirp.org/journal/jhepgc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1376 Journal of HIV & Retro Virus XXXX-XXXX - hiv.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1377 Journal of HIV for Clinical and Scientific Research 2455-3786 - www.peertechz.com/journals/journal-of-hiv-for-clinical-and-scientific-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1378 Journal of Horticulture 2376-0354 - www.esciencecentral.org/journals/horticulture.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1379 Journal of Hospital & Medical Management XXXX-XXXX - hospital-medical-management.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1380 Journal of Hotel & Business Management 2169-0286 - www.omicsgroup.org/journals/hotel-business-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1381 Journal of Human Resource and Sustainability Studies 2328-4862 - www.scirp.org/journal/jhrss

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1382 Journal of Humanities , Arts, Medicine and Sciences XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=85

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1383 Journal of Hydrogeology & Hydrologic Engineering 2325-9647 - www.scitechnol.com/hydrogeology-hydrologic-engineering.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1384 Journal of Hypertension: Open Access 2167-1095 - www.omicsgroup.org/journals/hypertension-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1385 Journal of Imaging and Interventional Radiology XXXX-XXXX - interventional-radiology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1386 Journal of Immune Based Therapies, Vaccines and Antimicrobials 2168-1546 - www.scirp.org/journal/jibtva

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1387 Journal of Immune Research 2471-0261 - austinpublishinggroup.com/immune-research

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1388 Journal of Immunobiology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/immunobiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1389 Journal of Immunological Techniques in Infectious Diseases 2329-9541 - www.scitechnol.com/infectious-diseases-immunological-techniques.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1390 Journal of Immunology Research and Clinical Applications XXXX-XXXX - jica.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1391 Journal of Immunooncology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/immunooncology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1392 Journal of Industrial Pollution Control 0970-2083 - www.icontrolpollution.com

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1393 Journal of Infectious Diseases & Preventive Medicine 2329-8731 - www.esciencecentral.org/journals/ancient-diseases-preventive-remedies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1394 Journal of Infectious Diseases & Therapy 2332-0877 - www.esciencecentral.org/journals/infectious-diseases-and-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1395 Journal of Infectious Diseases and Diagnosis XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/infectious-diseases-and-diagnosis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1396 Journal of Infectious Diseases and Medicine XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/infectious-diseases-and-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1397 Journal of Infectious Diseases and Treatment XXXX-XXXX - infectious-diseases-and-treatment.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1398 Journal of Inflammatory Bowel Diseases & Disorders XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/inflammatory-bowel-diseases-disorders.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1399 Journal of Informatics and Data Mining 2472-1956 - datamining.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1400 Journal of Information Security 2153-1234 - www.scirp.org/journal/jis

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1401 Journal of Information Technology & Software Engineering 2165- 7866 - www.omicsgroup.org/journals/information-technology-software-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1402 Journal of Innovations in Pharmaceuticals and Biological Sciences (JIPBS) 2349-2759 - www.jipbs.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1403 Journal of Integrative Oncology 2329-6771 - www.omicsgroup.org/journals/integrative-oncology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1404 Journal of Intelligent Learning Systems and Applications 2150-8402 - www.scirp.org/journal/jilsa

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1405 Journal of Intensive and Critical Care 2471-8505 - criticalcare.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1406 Journal of International Academic Research for Multidisciplinary (JIARM) 2320-5083 - www.jiarm.com/home.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1407 Journal of Kidney 2472-1220 - www.omicsonline.org/kidney.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1408 Journal of Lasers, Optics & Photonics 2469-410X - www.omicsgroup.org/journals/lasers-optics-photonics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1409 Journal of Leukemia 2329-6917 - www.esciencecentral.org/journals/leukemia.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1410 Journal of Liver 2167-0889 - www.omicsgroup.org/journals/liver.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1411 Journal of Liver: Disease & Transplantation 2325-9612 - www.scitechnol.com/liver-disease-transplantation.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1412 Journal of Lung Cancer Diagnosis & Treatment XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/lung-cancer-diagnosis-treatment.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1413 Journal of Lung Diseases & Treatment 2472-1018 - www.omicsonline.org/lung-diseases-treatment.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1414 Journal of Management, Information Technology and Engineering XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=66

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1415 Journal of Marine Science: Research & Development 2155-9910 - www.omicsonline.org/marine-science-research-development.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1416 Journal of Mass Communication & Journalism 2165-7912 - www.omicsgroup.org/journals/mass-communication-journalism.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1417 Journal of Material Sciences & Engineering 2169-0022 - www.omicsgroup.org/journals/material-sciences-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1418 Journal of Materials Science and Chemical Engineering 2327-6045 - www.scirp.org/journal/msce

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1419 Journal of Mathematical Finance 2162-2434 - www.scirp.org/journal/jmf

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1420 Journal of Medical & Surgical Pathology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/medical-surgical-pathology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1421 Journal of Medical and Health Sciences 2319-9865 - www.rroij.com/medical-and-health-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1422 Journal of Medical Case Reports and Clinical Practice XXXX-XXXX - jmcc.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1423 Journal of Medical Diagnostic Methods 2168-9784 - www.omicsgroup.org/journals/medical-diagnostic-methods.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1424 Journal of Medical Implants & Surgery XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/medical-implants-surgery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1425 Journal of Medical Microbiology & Diagnosis 2161-0703 - www.omicsonline.org/medical-microbiology-diagnosis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1426 Journal of Medical Physics and Applied Sciences 2574-285X - medicalphysics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1427 Journal of Medical Research and Health Education XXXX-XXXX - www.imedpub.com/medical-research-and-health-education

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1428 Journal of Medical Research and Practice (JMRP) 2162-6391 - jmrp.info/index.php/jmrp

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1429 Journal of Medical Science and Research 0976-5948 - www.jmsr.co.in

- N/A نامعتبر 2018-03-01 1430 Journal of Medical Sciences 1682-4474 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1682-4474

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1431 Journal of Medical Toxicology and Clinical Forensic Medicine 2471-9641 - toxicology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1432 Journal of Medicinal Plants Research 1996-0875 - http://www.academicjournals.org/journal/JMPR

- Academic Journals نامعتبر 2018-09-01 1433 Journal of Membrane Science & Technology 2155-9589 - www.omicsonline.org/membrane-science-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1434 Journal of Meningitis XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/meningitis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1435 Journal of Mental Disorders and Treatment 2471-271X - www.omicsgroup.org/journals/mental-disorders-treatment.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1436 Journal of Metabolic Syndrome 2167-0943 - www.omicsgroup.org/journals/metabolic-syndrome.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1437 Journal of Microbial & Biochemical Technology 1948-5948 - www.omicsonline.org/microbial-biochemical-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1438 Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering 2327-4077 - www.scirp.org/journal/jmmce

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1439 Journal of Mobile Communication 1990-794x - http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1990-794x

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1440 Journal of Modern Mathematics and Statistics 1994-5388 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1994-5388

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1441 Journal of Modern Physics 2153-1196 - www.scirp.org/journal/jmp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1442 Journal of Modern Science And Technology 2201-6686 - jmstpapers.com/editorial_board

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1443 Journal of Molecular and Genetic Medicine 1747-0862 - www.omicsonline.com/open-access/molecular-genetic-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1444 Journal of Molecular Biology and Biotechnology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/molecular-biology-and-biotechnology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1445 Journal of Molecular Biology and Molecular Imaging 2471-0237 - austinpublishinggroup.com/molecular-biology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1446 Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis 2155-9929 - www.omicsonline.org/molecular-biomarkers-diagnosis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1447 Journal of Molecular Genetics 2070-4267 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2070-4267

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1448 Journal of Molecular Histology & Medical Physiology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/molecular-histology-medical-physiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1449 Journal of Molecular Imaging & Dynamics 2155-9937 - www.omicsonline.org/molecular-imaging-dynamics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1450 Journal of Molecular Immunology XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/molecular-immunology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1451 Journal of Mpe Molecular Pathological Epidemiology XXXX-XXXX - molecular-pathological-epidemiology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1452 Journal of Multiple Sclerosis 2376-0389 - www.omicsgroup.org/journals/multiple-sclerosis-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1453 Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology 2324-8777 - www.scitechnol.com/nanomaterials-molecular-nanotechnology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1454 Journal of Nanomedicine & Biotherapeutic Discovery 2155-983X - www.omicsonline.org/nanomedicine-biotherapeutic-discovery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1455 Journal of Nanomedicine & Nanotechnology 2157-7439 - www.omicsonline.org/nanomedicine-nanotechnology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1456 Journal of Nanoscience & Nanotechnology Research XXXX-XXXX - www.imedpub.com/journal-nanoscience-nanotechnology-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1457 Journal of Nanosciences: Current Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/nano-sciences-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1458 Journal of Natural Product and Plant Resources XXXX-XXXX - www.scholarsresearchlibrary.com/journals/journal-of-natural-product-and-plant-resources

- Scholars Research Library نامعتبر 2017-06-01 1459 Journal of Nature Inspired Computing (JNIC) XXXX-XXXX - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jnic

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1460 Journal of Neonatal Biology 2167-0897 - www.omicsgroup.org/journals/neonatal-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1461 Journal of Neoplasm XXXX-XXXX - neoplasm.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1462 Journal of Nephrology & Renal Diseases XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/nephrology-renal-diseases.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1463 Journal of Nephrology & Therapeutics 2161-0959 - www.omicsonline.org/nephrology-therapeutics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1464 Journal of Nephrology and Urology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/journal-nephrology-urology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1465 Journal of Neuro-Oncology and Neuroscience XXXX-XXXX - j-neurooncology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1466 Journal of Neuroinfectious Diseases 2314-7334 - www.omicsonline.com/open-access/neuroinfectious-diseases.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1467 Journal of Neurological Disorders 2329-6895 - www.esciencecentral.org/journals/neurological-disorders.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1468 Journal of Neurological Sciences and Psychiatry XXXX-XXXX - jnsp.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1469 Journal of Neurology & Neurophysiology 2155-9562 - www.omicsonline.org/neurology-neurophysiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1470 Journal of Neurology and Neuroscience 2471-6625 - www.jneuro.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1471 Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/journal-of-neurology-neurological-science-and-disorders

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1472 Journal of Neuropsychiatry 2471-8548 - neuropsychiatry.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1473 Journal of Neuropsychopharmacology & Mental Health 2472-095X - www.omicsonline.org/neuropsychopharmacology-mental-health.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1474 Journal of Neuroscience & Clinical Research XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/journal-of-neuroscience-and-clinical-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1475 Journal of Next Generation Sequencing & Applications 2469-9853 - www.omicsonline.org/next-generation-sequencing-applications.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1476 Journal of Novel Applied Sciences 2322-5149 - jnasci.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1477 Journal of Novel Physiotherapies 2165-7025 - www.omicsgroup.org/journals/novel-physiotherapies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1478 Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation 2455-5487 - www.peertechz.com/journals/journal-of-novel-physiotherapy-and-physical-rehabilitation

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1479 Journal of Nuclear Energy Science & Power Generation Technology 2325-9809 - www.scitechnol.com/nuclear-energy-science-power-generation-technology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1480 Journal of Nuclear Medicine & Radiation Therapy 2155-9619 - www.omicsonline.org/nuclear-medicine-radiation-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1481 Journal of Nursing & Patient Care XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/nursing-and-patient-care.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1482 Journal of Nursing &Care 2167-1168 - www.omicsgroup.org/journals/nursing-care.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1483 Journal of Nursing and Health Studies 2574-2825 - www.imedpub.com/nursing-and-health-studies

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1484 Journal of Nutraceuticals and Food Science XXXX-XXXX - nutraceuticals.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1485 Journal of Nutrition & Food Sciences 2155-9600 - www.omicsonline.org/nutrition-food-sciences.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1486 Journal of Nutritional Disorders & Therapy 2161-0509 - www.omicsonline.org/nutritional-disorders-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1487 Journal of Nutritional Health & Food Science (JNHFS) 2372-0980 - symbiosisonlinepublishing.com/nutritionalhealth-foodscience

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1488 Journal of Obesity & Eating Disorders 2471-8203 - obesity.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1489 Journal of Obesity & Weight Loss Therapy 2165-7904 - www.omicsgroup.org/journals/obesity-weight-loss-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1490 Journal of Obesity and Therapeutics XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/obesity-therapeutics.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1491 Journal of Oceanography and Marine research XXXX-XXXX - www.esciencecentral.org/journals/oceanography.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1492 Journal of Oncology Medicine & Practice XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/oncology-medicine-practice.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1493 Journal of Oncology Translational Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/guidelines-oncology-translational-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1494 Journal of Ophthalmology & Visual Sciences 2573-8593 - austinpublishinggroup.com/ophthalmology-visual-sciences

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1495 Journal of Ophthalmology and Ophthalmic Surgery XXXX-XXXX - joos.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1496 Journal of Oral Hygiene & Health 2332-0702 - www.esciencecentral.org/journals/oral-hygiene-and-health.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1497 Journal of Oranic & Inorganic Chemistry 2472-1123 - organic-inorganic.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1498 Journal of Orthodontics & Endodontics XXXX-XXXX - orthodontics-endodontics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1499 Journal of Orthopaedics Surgery, Traumatology and Physiotherapy XXXX-XXXX - jotp.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1500 Journal of Orthopedic Oncology 2472-016X - www.omicsonline.org/orthopedic-oncology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1501 Journal of Osteoarthritis XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/osteoarthritis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1502 Journal of Osteoporosis and Physical Activity 2329-9509 - www.esciencecentral.org/journals/osteoporosis-and-physical-activity.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1503 Journal of Otology & Rhinology 2324-8785 - www.scitechnol.com/otology-rhinology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1504 Journal of Paediatric Laboratory Medicine XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/paediatric-laboratory-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1505 Journal of Pain Management & Medicine XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/pain-management-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1506 Journal of Pathology & Microbiology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pathology-microbiology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1507 Journal of Patient Care XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/patient-care.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1508 Journal of Pediatric Care 2471-805X - pediatrics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1509 Journal of Pediatric Endocrinology XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pediatric-endocrinology

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1510 Journal of Pediatric Neurological Disorders XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/pediatric-neurological-disorders.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1511 Journal of Pediatric Neurology and Medicine 2472-100X - www.omicsonline.org/pediatric-neurology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1512 Journal of Pediatrics & Child Health Care XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/pediatrics-child-health-care

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1513 Journal of Pediatrics and Child Nutrition XXXX-XXXX - jpcn.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1514 Journal of Perioperative & Critical Intensive Care Nursing 2471-9870 - www.omicsonline.org/critical-intesive-care-nursing.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1515 Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology 2157-7463 - www.omicsonline.org/petroleum-environmental-biotechnology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1516 Journal of Pharmaceutical and Bioanalytical Science (JPB Science) 2278-828X - www.jpbscience.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1517 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS) 2230-7885 - www.jpbms.info

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1518 Journal of Pharmaceutical Biology (JPB) 2249-7560 - jpbjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1519 Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems 2376-0419 - www.omicsgroup.org/journals/pharmaceutical-care-and-health-systems-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1520 Journal of Pharmaceutical Microbiology XXXX-XXXX - pharmaceutical-microbiology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1521 Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 0975-1459 - www.jpsr.pharmainfo.in

- PharmaInfo Publications نامعتبر 2018-05-01 1522 Journal of Pharmacognosy & Natural Products 2472-0992 - www.omicsonline.org/pharmacognosy-natural-products.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1523 Journal of Pharmacological Reports XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/pharmacological-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1524 Journal of Pharmacology and Toxicology 1816-496x - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-496x

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1525 Journal of Pharmacovigilance (JP) 2329-6887 - www.esciencecentral.org/journals/pharmacovigilance.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1526 Journal of Pharmacy and Allied Health Sciences 2224-2503 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=2224-2503

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1527 Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research XXXX-XXXX - www.imedpub.com/journal-pharmacy-and-pharmaceutical-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1528 Journal of Pharmacy and Pharmacological Research XXXX-XXXX - academeresearchjournals.org/journal/jppr

- Academe Research Journals (ARJ) نامعتبر 2017-01-01 1529 Journal of Pharmacy Research (JPR) 0974-6943 - jpronline.info/index.php/jpr/index

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1530 Journal of Phonetics & Audiology 2471-9455 - www.omicsonline.org/phonetics-audiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1531 Journal of Phylogenetics & Evolutionary Biology 2329-9002 - www.esciencecentral.org/journals/phylogenetics-evolutionary-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1532 Journal of Physical Chemistry & Biophysics 2161-0398 - www.omicsonline.org/physical-chemistry-biophysics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1533 Journal of Physical Mathematics 2090-0902 - www.omicsonline.com/open-access/physical-mathematics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1534 Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/physiotherapy-physical-rehabilitation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1535 Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/physiotherapy-physical-rehabilitation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1536 Journal of Pituitary Research & Treatment XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/pituitary-research-treatment.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1537 Journal of Plant Biochemistry & Physiology 2329-9029 - www.esciencecentral.org/journals/plant-biochemistry-physiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1538 Journal of Plant Chemistry and Ecophysiology 2572-4371 - austinpublishinggroup.com/jpceonline

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1539 Journal of Plant Pathology & Microbiology 2157-7471 - www.omicsonline.org/plant-pathology-microbiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1540 Journal of Plant Physiology & Pathology 2329-955X - www.scitechnol.com/plant-physiology-pathology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1541 Journal of Plant Sciences and Agricultural Research XXXX-XXXX - www.imedpub.com/plant-sciences-and-agricultural-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1542 Journal of Pollution Effects & Control 2375-4397 - www.esciencecentral.org/journals/pollution-and-effects.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1543 Journal of Polymer Science & Applications XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/polymer-science-applications.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1544 Journal of Powder Metallurgy & Mining 2168-9806 - www.omicsgroup.org/journals/powder-metallurgy-mining.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1545 Journal of Power and Energy Engineering 2327-588X - www.scirp.org/journal/jpee

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1546 Journal of Pregnancy and Child Health 2376-127X - www.omicsgroup.org/journals/pregnancy-and-child-health.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1547 Journal of Prevention and Infection Control 2471-9668 - infectioncontrol.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1548 Journal of Preventive Medicine XXXX-XXXX - preventive-medicine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1549 Journal of Probiotics & Health 2329-8901 - www.omicsonline.org/probiotics-health.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1550 Journal of Prostate Cancer XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/prostate-cancer.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1551 Journal of Proteomics & Enzymology 2470-1289 - scitechnol.com/proteomics-enzymology.php

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1552 Journal of Psychiatry 2378-5756 - www.omicsonline.com/open-access/journal-of-psychiatry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1553 Journal of Psychiatry & Mental Disorders XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/psychiatry-mental-disorders

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1554 Journal of Psychological Abnormalities 2471-9900 - www.esciencecentral.org/journals/psychological-abnormalities.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1555 Journal of Psychology & Psychotherapy 2161-0487 - www.omicsonline.org/psychology-psychotherapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1556 Journal of Psychology and Brain Studies XXXX-XXXX - www.imedpub.com/psychology-and-brain-studies

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1557 Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine 2161-105X - www.omicsonline.org/pulmonary-respiratory-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1558 Journal of Pulmonary Medicine XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/pulmonary-medicine.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1559 Journal of Pure and Applied Microbiology 0973-7510 - www.microbiologyjournal.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1560 Journal of Quantum Information Science 2162-5751 - www.scirp.org/journal/jqis

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1561 Journal of Rare Disorders: Diagnosis & Therapy XXXX-XXXX - raredisorders.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1562 Journal of Recent Trends in Business & Human Resources Management XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=103

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1563 Journal of Recent Trends in Economics, Ancient history & Linguistic Research XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=106

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1564 Journal of Recent Trends in General Engineering & Research XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=104

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1565 Journal of Recent Trends in Natural Sciences Research & Development XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=108

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1566 Journal of Recent Trends in Pharmacology, Medical Microbiology & Toxicology XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=105

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1567 Journal of Recent Trends in Social Sciences Research & Development XXXX-XXXX - www.bestjournals.in/journals.php?jtype=1&id=107

- Best Journals نامعتبر 2018-02-01 1568 Journal of Regenerative Medicine 2325-9620 - www.scitechnol.com/regenerative-medicine.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1569 Journal of Remote Sensing & GIS 2469-4134 - www.omicsgroup.org/journals/geophysics-remote-sensing.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1570 Journal of Renal Medicine XXXX-XXXX - www.imedpub.com/renal-medicine

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1571 Journal of Reproduction and Infertility (JRI) 2079-2166 - idosi.org/journal-detail/journal-of-reproduction-and-infertility--jri-

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) جعلی 2017-01-01 1572 Journal of Reproductive Endocrinology & Infertility 2476-2008 - reproductive-endocrinology-infertility.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1573 Journal of Reproductive Health and Contraception 2471-9749 - contraceptivestudies.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1574 Journal of Research and Development XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/journal-research-development.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1575 Journal of Research in Ecology 2319-1554 - ecologyresearch.info

- N/A نامعتبر 2018-03-01 1576 Journal of Review in Sciences 2519-5298 - www.scigatejournals.com/publications/index.php/jrs

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 1577 Journal of Rheumatology and Arthritic Diseases (JRAD) 2475-4676 - symbiosisonlinepublishing.com/rheumatology-arthritic-diseases

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1578 Journal of Schizophrenia Research 2471-0148 - austinpublishinggroup.com/schizophrenia

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1579 Journal of Science 2277-3282 - www.journalofscience.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1580 Journal of Science (JOS) 2324-9854 - worldsciencepublisher.org/journals/index.php/jos

- World Science Publisher نامعتبر 2017-01-01 1581 Journal of Science Editing 2583127 - journalofscienceediting.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1582 Journal of Scientific and Industrial Metrology XXXX-XXXX - metrology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1583 Journal of Scientific Research and Development 1115-7569 - jsrad.org

- Journal of Scientific Research and Development نامعتبر 2017-01-01 1584 Journal of Scientific Theory and Methods 2200-7830 - journalofscientifictheoryandmethods.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1585 Journal of Sensor Technology 2161-122X - www.scirp.org/journal/jst

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1586 Journal of Service Science and Management 1940-9893 - www.scirp.org/journal/jssm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1587 Journal of Sexual & Reproductive Medicine XXXX-XXXX - www.pulsus.comjournals/sexual-reproductive-medicine.html

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1588 Journal of Signal and Information Processing 2159-4465 - www.scirp.org/journal/jsip

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1589 Journal of Sleep Disorders & Therapy 2167-0277 - www.omicsgroup.org/journals/sleep-disorders-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1590 Journal of Sleep Disorders: Treatment and Care 2325-9639 - www.scitechnol.com/sleep-disorders-treatment-care.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1591 Journal of Socialomics 2167-0358 - www.omicsgroup.org/journals/socialomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1592 Journal of Software Engineering and Applications 1945-3116 - www.scirp.org/journal/jsea

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1593 Journal of Speech Pathology & Therapy 2472-5005 - www.omicsonline.org/speech-pathology-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1594 Journal of Spine 2165-7939 - www.omicsgroup.org/journals/spine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1595 Journal of Spine & Neurosurgery 2325-9701 - www.scitechnol.com/spine-neurosurgery.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1596 Journal of Sports Medicine & Doping Studies 2161-0673 - www.omicsonline.org/sports-medicine-doping-studies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1597 Journal of Steel Structures & Construction 2472-0437 - www.omicsonline.org/steel-structures-construction.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1598 Journal of Stem Cell Biology and Transplantation 2575-7725 - www.imedpub.com/stem-cell-biology-and-transplantation

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1599 Journal of Stem Cell Research & Therapy 2157-7633 - www.omicsonline.org/stem-cell-research-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1600 Journal of Stem Cell Research and Transplantation 2381-9065 - austinpublishinggroup.com/stemcell-research-transplantation

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1601 Journal of Stem Cells Research, Reviews & Reports 2381-9073 - austinpublishinggroup.com/stem-cells

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1602 Journal of Steroids & Hormonal Science 2157-7536 - www.omicsonline.org/steroids-hormonal-science.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1603 Journal of STIs, STDs and HIV AIDS XXXX-XXXX - jssh.vowscientificquest.com/home.php

- Vow Scientific Quest نامعتبر 2017-01-01 1604 Journal of Stock & Forex Trading 2168-9458 - www.omicsgroup.org/journals/stock-forex-trading.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1605 Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology 2161-4881 - www.scirp.org/journal/jsemat

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1606 Journal of Surgery 1584-9341 - www.omicsonline.com/open-access/surgery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1607 Journal of Surgery and Anesthesia XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/surgery-anesthesia.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1608 Journal of Surgery and Emergency Medicine XXXX-XXXX - www.imedpub.com/surgery-and-emergency-medicine

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1609 Journal of Surgery and Surgical Research 2455-2968 - www.peertechz.com/journals/journal-of-surgery-and-surgical-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1610 Journal of Sustainable Bioenergy Systems 2165-400X - www.scirp.org/journal/jsbs

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1611 Journal of Telecommunications System & Management 2167-0919 - www.omicsgroup.org/journals/telecommunications-system-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1612 Journal of Textile Science & Engineering 2165-8064 - www.omicsgroup.org/journals/textile-science-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1613 Journal of Textile Science and Technology 2379-1543 - www.scirp.org/journal/jtst

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1614 Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan (JCPSP) 1022-386X - www.jcpsp.pk

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1615 Journal of Theoretical & Applied Statistics 2079-2174 - www.idosi.org/jtas/jtas.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1616 Journal of Theoretical and Computational Science 2376-130X - www.omicsonline.org/theoretical-and-computational-science.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1617 Journal of Thermodynamics & Catalysis 2157-7544 - www.omicsonline.org/thermodynamics-catalysis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1618 Journal of Thrombosis and Circulation: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/thrombosis-circulation-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1619 Journal of Thyroid Disorders & Therapy 2167-7948 - www.omicsgroup.org/journals/thyroid-disorders-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1620 Journal of Tissue Science & Engineering 2157-7552 - www.omicsonline.org/tissue-science-engineering.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1621 Journal of Tobacco Stimulated Diseases XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/journal-of-tobacco-stimulated-diseases

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1622 Journal of Tourism & Hospitality 2167-0269 - www.omicsgroup.org/journals/tourism-hospitality.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1623 Journal of Tourism Research & Hospitality 2324-8807 - www.scitechnol.com/tourism-research-hospitality.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1624 Journal of Traditional Medicine & Clinical Naturopathy XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/homeopathy-ayurvedic-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1625 Journal of Translational Neurosciences XXXX-XXXX - translational-neuroscience.imedpub.com/

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1626 Journal of Transmitted Diseases and Immunity 2573-0320 - www.imedpub.com/transmitted-diseases-and-immunity

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1627 Journal of Transplantation Technologies & Research 2161-0991 - www.omicsonline.org/transplantation-technologies-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1628 Journal of Transportation Technologies Journal of Transportation Technologies - www.scirp.org/journal/jtts

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1629 Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment 2324-8947 - www.scitechnol.com/traumatic-stress-disorders-treatment.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1630 Journal of Tropical Diseases & Public Health 2329-891X - www.esciencecentral.org/journals/tropical-diseases.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1631 Journal of Tuberculosis Research 2329-843X - www.scirp.org/journal/jtr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1632 Journal of Tumor Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/tumor-diagnostics-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1633 Journal of Universal Surgery 2254-6758 - www.jusurgery.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1634 Journal of Urology and Nephrology Open Access 2473-6430 - symbiosisonlinepublishing.com/urology-nephrology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1635 Journal of Vaccines & Clinical Trials XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/vaccines-clinical-trials.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1636 Journal of Vaccines & Vaccination 2157-7560 - www.omicsonline.org/vaccines-vaccination.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1637 Journal of Vaccines and Immunology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/journal-of-vaccines-and-immunology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1638 Journal of Vascular and Endovascular Therapy XXXX-XXXX - vascular-endovascular-therapy.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1639 Journal of Vascular Medicine & Surgery 2329-6925 - www.esciencecentral.org/journals/vascular-medicine-surgery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1640 Journal of Vasculitis 2471-9544 - www.omicsonline.org/vasculitis.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1641 Journal of Veterinary Medicine and Surgery 2574-2868 - www.imedpub.com/veterinary-medicine-and-surgery

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1642 Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis 2325-9590 - www.scitechnol.com/veterinary-science-medical-diagnosis.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1643 Journal of Waste Recycling XXXX-XXXX - www.imedpub.com/resources-recycling-and-waste-management

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1644 Journal of Water Resource and Protection 1945-3094 - www.scirp.org/journal/jwarp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1645 Journal of Women's Health Care 2167-0420 - www.omicsgroup.org/journals/womens-health-care.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1646 Journal of Yoga & Physical Therapy 2157-7595 - www.omicsonline.org/yoga-physical-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1647 Journal of Zoological Sciences 2321-6190 - www.rroij.com/zoological-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1648 Journal of Zoonotic Diseases and Public Health XXXX-XXXX - www.imedpub.com/zoonotic-diseases-and-public-health

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1649 Journal of In Silico & In Vitro Pharmacology XXXX-XXXX - pharmacology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1650 Kidney Disorders and Clinical Practices XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/kidney-disorders-and-clinical-practices.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1651 Kidney Research Journal 1819-3374 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3374

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1652 Letters in Applied NanoBioScience 2284-6808 - nanobioletters.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1653 Life Science Journal 1097-8135 - lifesciencesite.com

- Zhengzhou University نامعتبر 2017-01-01 1654 Lovotics 2090-9888 - www.omicsonline.com/open-access/lovotics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1655 Low Carbon Economy 2158-7000 - www.scirp.org/journal/lce

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1656 Lupus: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/lupus.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1657 MAGNT Research Report 1444-8939 - brisjast.com/

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1658 Malaria Control & Elimination 2470-6965 - www.omicsonline.com/open-access/malaria-chemotherapy-control-elimination.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1659 Mass Spectrometry & Purification Techniques 2469-9861 - www.omicsonline.org/mass-spectrometry-purification-techniques.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1660 Materials Sciences and Applications 2153-117X - www.scirp.org/journal/msa

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1661 Maternal and Pediatric Nutrition 2472-1182 - www.omicsonline.org/maternal-pediatric-nutrition.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1662 Medical & Surgical Urology 2168-9857 - www.omicsonline.org/medical-surgical-urology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1663 Medical & Clinical Reviews 2471-299X - medical-clinical-reviews.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1664 Medical & Surgical Ophthalmology Research (MSOR) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/msor

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1665 Medical Case Reports 2471-8041 - medical-case-reports.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1666 Medical Microbiology Reports XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/medical-microbiology-reports.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1667 Medical Mycology: Open Access 2471-8521 - mycology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1668 Medical Reports & Case Studies XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/medical-reports-case-studies.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1669 Medical Safety & Global Health XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/medical-safety-global-health.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1670 Medicinal & Aromatic Plants (MAP) 2321-6182 - www.omicsgroup.org/journals/medicinal-aromatic-plants.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1671 Medicinal Chemistry 2161-0444 - www.omicsonline.org/medicinal-chemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1672 Mental Health in Family Medicine 1756-8358 - www.mhfmjournal.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1673 Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economic and Finance (MRJAAEF) 2408-7068 - meritresearchjournals.org/aaef/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1674 Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Science (MRJASSS) 2350-2274 - meritresearchjournals.org/asss/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1675 Merit Research Journal of Arts, Social Science and Humanities (MRJASSH) 2350-2258 - meritresearchjournals.org/assh/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1676 Merit Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics (MRJBB) 2408-705X - meritresearchjournals.org/bb/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1677 Merit Research Journal of Business and Management (MRJBM) 2408-7041 - meritresearchjournals.org/bm/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1678 Merit Research Journal of Education and Review (MRJER) 2350-2282 - meritresearchjournals.org/er/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1679 Merit Research Journal of Engineering, Pure and Applied Sciences (MRJEPAS) 2408-7033 - meritresearchjournals.org/epas/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1680 Merit Research Journal of Environmental Science and Toxicology (MRJEST) 2350-2266 - meritresearchjournals.org/est/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1681 Merit Research Journal of Food Science and Technology (MRJFST) 2354-2527 - meritresearchjournals.org/fst/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1682 Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (MRJMMS) 2354-323X - meritresearchjournals.org/mms/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1683 Merit Research Journal of Microbiology and Biological Sciences (MRJMBS) 2408-7076 - meritresearchjournals.org/mbs/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1684 Merit Research Journal of Petroleum, Geology and Mining (MRJPGM) XXXX-XXXX - meritresearchjournals.org/pgm/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1685 Merit Research Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (MRJPPS) 2408-7025 - meritresearchjournals.org/pps/index.htm

- Merit Research Journals (MRJ) نامعتبر 2018-03-01 1686 Metabolomics: Open Access 2153-0769 - www.omicsonline.org/metabolomics-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1687 Microbiology Journal 2153-0696 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=2153-0696

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1688 Microbiology Research International 2354-2128 - http://www.netjournals.org/mri_index.html

- Net Journals نامعتبر 2017-01-01 1689 Microscopy Research 2329-3306 - www.scirp.org/journal/mr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1690 Middle East Journal of Case Reports XXXX-XXXX - www.scigatejournals.com/publications/index.php/mejcr

- Scientific Research Gate نامعتبر 2018-08-01 1691 Middle-East Journal of Applied Sciences (MEJAS) XXXX-XXXX - www.idosi.org/mejas/mejas.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1692 Middle-East Journal of Medicinal Plants Research (MEJMPR) 2309-8929 - www.idosi.org/mejmpr/mejmpr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1693 Middle-East Journal of Scientific Research (MEJSR) 1990-9233 - www.idosi.org/mejsr/mejsr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1694 Mitteilungen Klosterneuburg 0007-5922 - mitt-klosterneuburg.com

- Hoehere Bundeslehranstalt und Bundesamt fuer Wein- und Obstbau جعلی 2017-01-01 1695 Modeling and Numerical Simulation of Material Science 2164-5345 - www.scirp.org/journal/mnsms

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1696 Modern applications in Pharmacy & Pharmacology (MAPP) XXXX-XXXX - rimsonpublishers.com/mapp

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1697 Modern Approaches in Drug Designing (MADD) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/madd

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1698 Modern Behavioral Science 2327-5863 - pwriters.com/index.php/mbs/index

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1699 Modern Chemistry & Applications 2329-6798 - www.esciencecentral.org/journals/modern-chemistry-applications.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1700 Modern Chemotherapy 2169-348X - www.scirp.org/journal/mc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1701 Modern Concepts & Developments in Agronomy (MCDA) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/mcda

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1702 Modern Economy 2152-7245 - www.scirp.org/journal/me

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1703 Modern Instrumentation 2165-9257 - www.scirp.org/journal/mi

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1704 Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM) 2251-6204 - mjltm.org

- N/A نامعتبر 2018-06-01 1705 Modern Mechanical Engineering 2164-0165 - www.scirp.org/journal/mme

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1706 Modern Plastic Surgery 2164-5213 - www.scirp.org/journal/mps

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1707 Modern Research in Catalysis 2168-4480 - www.scirp.org/journal/mrc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1708 Modern Research in Dentistry (MRD) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/mrd

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1709 Modern Research in Inflammation 2169-9682 - www.scirp.org/journal/mri

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1710 Molecular Biology: Open Access 2168-9547 - www.omicsgroup.org/journals/molecular-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1711 Molecular Enzymology and Drug Targets XXXX-XXXX - www.medt.com.es

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1712 Mycobacterial Diseases 2161-1068 - www.omicsonline.org/mycobacterial-diseases.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1713 Nano Research & Applications 2471-9838 - nanotechnology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1714 Nanoscience & Technology: Open Access (NSTOA) 2374-8141 - symbiosisonlinepublishing.com/nanoscience-technology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1715 National Journal of Basic Medical Sciences 0976-6626 - njbms.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1716 National Journal of Medical and Dental Research 2320-0375 - njmdr.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1717 Natural Products Chemistry & Research 2329-6836 - www.esciencecentral.org/journals/natural-products-chemistry-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1718 Natural Resources 2158-706X - www.scirp.org/journal/nr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1719 Natural Science 2150-4091 - www.scirp.org/journal/ns

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1720 Nature and Science 1545-0740 - www.sciencepub.net/nature

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 1721 Neonatal and Pediatric Medicine XXXX-XXXX - www.omicsonline.com/open-access/neonatal-and-pediatric-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1722 Neuro-Oncology: Open Access XXXX-XXXX - j-neurooncology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1723 Neurochemistry & Neuropharmacology 2469-9780 - www.omicsonline.org/neurochemistry-neuropharmacology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1724 Neurology and Neuroscience 2386-687X - www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/neurology-and-neuroscience

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1725 Neuropsychiatry 1758-2008 - www.openaccessjournals.com/journals/neuropsychiatry.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 1726 Neuroscience and Medicine 2158-2912 - www.scirp.org/journal/nm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1727 Neurosciences & Brain Imaging XXXX-XXXX - www.imedpub.com/neurosciences-brain-imaging

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1728 New Journal of Glass and Ceramics 2161-7554 - www.scirp.org/journal/njgc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1729 New York Science Journal 1554-0200 - www.sciencepub.net/newyork

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 1730 Novel Approaches in Cancer Study (NACS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/nacs

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1731 Novel Techniques in Nutrition and Food Science (NTNF) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/ntnf

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1732 Obesity & Control Therapies: Open Access (OCTOA) 2374-8354 - symbiosisonlinepublishing.com/obesity-control-therapies

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1733 Occupational Diseases and Environmental Medicine 2333-3561 - www.scirp.org/journal/odem

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1734 Occupational Medicine & Health Affairs 2329-6879 - www.esciencecentral.org/journals/occupational-medicine-health-affairs.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1735 Oil & Gas Research 2472-0518 - www.omicsonline.org/oil-gas-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1736 Omar El-Mukhtar Journal of Biological Sciences (OeM-JBS) XXXX-XXXX - www.idosi.org/oem-jbs/oem-jbs.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 1737 Omics Journal of Radiology 2167-7964 - www.omicsgroup.org/journals/radiology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1738 Oncology & Cancer Case Reports 2471-8556 - www.omicsgroup.org/journals/oncology-cancer-case-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1739 OnLine Journal of Biological Sciences 1608-4217 - thescipub.com/journals/ojbs

- Science Publications نامعتبر 2017-01-01 1740 Online Journal of Earth Sciences 1991-7708 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1991-7708

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1741 Open Access Biostatistics & Bioinformatics (OABB) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/oabb

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-09-01 1742 Open Access Library Journal 2333-9705 - www.scirp.org/journal/oalibj

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1743 Open Access Research in Anatomy (OARA) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/oara

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1744 Open Journal of Accounting 2169-3404 - www.scirp.org/journal/ojacct

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1745 Open Journal of Acoustics 2162-5786 - www.scirp.org/journal/oja

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1746 Open Journal of Air Pollution 2169-2653 - www.scirp.org/journal/ojap

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1747 Open Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-analytical-and-bioanalytical-chemistry

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1748 Open Journal of Anesthesiology 2164-5531 - www.scirp.org/journal/ojanes

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1749 Open Journal of Animal Sciences 2161-7597 - www.scirp.org/journal/ojas

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1750 Open Journal of Antennas and Propagation 2329-8421 - www.scirp.org/journal/ojapr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1751 Open Journal of Apoptosis 2168-3832 - www.scirp.org/journal/ojapo

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1752 Open Journal of Applied Biosensor 2168-5401 - www.scirp.org/journal/ojab

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1753 Open Journal of Applied Sciences 2165-3917 - www.scirp.org/journal/ojapps

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1754 Open Journal of Asthma XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-asthma

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1755 Open Journal of Bacteriology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-bacteriology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1756 Open Journal of Biophysics 2164-5388 - www.scirp.org/journal/ojbiphy

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1757 Open Journal of Blood Diseases Scientific Research Publishing (SCIRP) - www.scirp.org/journal/ojbd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1758 Open Journal of Business and Management 2329-3284 - www.scirp.org/journal/ojbm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1759 Open Journal of Cardiology & Heart Diseases (OJCHD) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/ojchd

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1760 Open Journal of Cell and Protein Science XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-cell-and-protein-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1761 Open Journal of Civil Engineering 2164-3164 - www.scirp.org/journal/ojce

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1762 Open Journal of Clinical Diagnostics 2162-5816 - www.scirp.org/journal/ojcd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1763 Open Journal of Composite Materials 2164-5612 - www.scirp.org/journal/ojcm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1764 Open Journal of Depression 2169-9658 - www.scirp.org/journal/ojd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1765 Open Journal of Discrete Mathematics 2161-7635 - www.scirp.org/journal/ojdm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1766 Open Journal of Earthquake Research 2169-9623 - www.scirp.org/journal/ojer

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1767 Open Journal of Ecology 2162-1985 - www.scirp.org/journal/oje

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1768 Open Journal of Emergency Medicine 2332-1806 - www.scirp.org/journal/ojem

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1769 Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases 2165-7424 - www.scirp.org/journal/ojemd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1770 Open Journal of Energy Efficiency 2169-2637 - www.scirp.org/journal/ojee/

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1771 Open Journal of Environmental Biology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-environmental-biology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1772 Open Journal of Epidemiology 2165-7459 - www.scirp.org/journal/ojepi

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1773 Open Journal of Fluid Dynamics 2165-3852 - www.scirp.org/journal/ojfd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1774 Open Journal of Forestry 2163-0429 - www.scirp.org/journal/ojf

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1775 Open Journal of Gastroenterology 2163-9450 - www.scirp.org/journal/ojgas

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1776 Open Journal of Genetics 2162-4453 - www.scirp.org/journal/ojgen

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1777 Open Journal of Genome Biology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-genome-biology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1778 Open Journal of Geology 2161-7570 - www.scirp.org/journal/ojg

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1779 Open Journal of Hepatology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-hepatology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1780 Open Journal of Immunology 2162-450X - www.scirp.org/journal/oji

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1781 Open Journal of Inorganic Chemistry 2161-7406 - www.scirp.org/journal/ojic

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1782 Open Journal of Inorganic Non-metallic Materials 2164-6791 - www.scirp.org/journal/ojinm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1783 Open Journal of Internal Medicine 2162-5972 - www.scirp.org/journal/ojim

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1784 Open Journal of Leadership 2167-7743 - www.scirp.org/journal/ojl

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1785 Open Journal of Marine Science 2161-7384 - www.scirp.org/journal/ojms

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1786 Open Journal of Materials Science XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-materials-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1787 Open Journal of Medical Imaging 2164-2788 - www.scirp.org/journal/ojmi

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1788 Open Journal of Medical Microbiology 2165-3372 - www.scirp.org/journal/ojmm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1789 Open Journal of Medical Psychology 2165-9370 - www.scirp.org/journal/ojmp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1790 Open Journal of Medicinal Chemistry 2164-3121 - www.scirp.org/journal/ojmc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1791 Open Journal of Medicine 2174-680X - imed.pub

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1792 Open Journal of Metal 2164-2761 - www.scirp.org/journal/ojmetal

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1793 Open Journal of Microphysics 2162-2450 - www.scirp.org/journal/ojm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1794 Open Journal of Modelling and Simulation 2327-4018 - www.scirp.org/journal/ojmsi

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1795 Open Journal of Modern Hydrology 2163-0461 - www.scirp.org/journal/ojmh

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1796 Open Journal of Modern Linguistics 2164-2818 - www.scirp.org/journal/ojml

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1797 Open Journal of Modern Neurosurgery 2163-0569 - www.scirp.org/journal/ojmn

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1798 Open Journal of Molecular and Integrative Physiology 2162-2159 - www.scirp.org/journal/ojmip

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1799 Open Journal of Nephrology 2164-2842 - www.scirp.org/journal/ojneph

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1800 Open Journal of Nursing 2162-5336 - www.scirp.org/journal/ojn

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1801 Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2160-8792 - www.scirp.org/journal/ojog

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1802 Open Journal of Ophthalmology 2165-7408 - www.scirp.org/journal/ojoph

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1803 Open Journal of Optimization 2325-7105 - www.scirp.org/journal/ojop

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1804 Open Journal of Organ Transplant Surgery 2163-9485 - www.scirp.org/journal/ojots

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1805 Open Journal of Organic Polymer Materials 2164-5736 - www.scirp.org/journal/ojopm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1806 Open Journal of Orthopedics 2164-3008 - www.scirp.org/journal/ojo

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1807 Open Journal of Pain Medicine XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-pain-medicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1808 Open Journal of Parkinson's Disease and Treatment XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-parkinson-s-disease-and-treatment

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1809 Open Journal of Pathology 2164-6775 - www.scirp.org/journal/ojpathology

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1810 Open Journal of Pediatrics 2160-8741 - www.scirp.org/journal/ojped

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-06-01 1811 Open Journal of Philosophy 2163-9434 - www.scirp.org/journal/ojpp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1812 Open Journal of Physical Chemistry 2162-1969 - www.scirp.org/journal/ojpc

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1813 Open Journal of Plant Science XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-plant-science

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1814 Open Journal of Political Science 2164-0505 - www.scirp.org/journal/ojps

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1815 Open Journal of Polymer Chemistry 2165-6681 - www.scirp.org/journal/ojpchem

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1816 Open Journal of Preventive Medicine 2162-2477 - www.scirp.org/journal/ojpm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1817 Open Journal of Proteomics and Genomics XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-proteomics-and-genomics

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1818 Open Journal of Psychiatry 2161-7325 - www.scirp.org/journal/ojpsych

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1819 Open Journal of Radiology 2164-3024 - www.scirp.org/journal/ojrad

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1820 Open Journal of Regenerative Medicine 2169-2513 - www.scirp.org/journal/ojrm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1821 Open Journal of Respiratory Diseases 2163-940X - www.scirp.org/journal/ojrd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1822 Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases 2163-9914 - www.scirp.org/journal/ojra

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1823 Open Journal of Safety Science and Technology 2162-5999 - www.scirp.org/journal/ojsst

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1824 Open Journal of Social Sciences 2327-5952 - www.scirp.org/journal/jss

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1825 Open Journal of Soil Science 2162-5360 - www.scirp.org/journal/ojss

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1826 Open Journal of Statistics 2161-718X - www.scirp.org/journal/ojs

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1827 Open Journal of Stomatology 2160-8709 - www.scirp.org/journal/ojst

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1828 Open Journal of Synthesis Theory and Applications 2168-1244 - www.scirp.org/journal/ojsta

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1829 Open Journal of Therapy and Rehabilitation 2332-1822 - www.scirp.org/journal/ojtr

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1830 Open Journal of Thoracic Surgery 2164-3059 - www.scirp.org/journal/ojts

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1831 Open Journal of Thyroid Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-thyroid-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1832 Open Journal of Trauma XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-trauma

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1833 Open Journal of Tropical Medicine XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/open-journal-of-tropical-medicine

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1834 Open Journal of Urology 2160-5440 - www.scirp.org/journal/oju

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1835 Open Journal of Veterinary Medicine 2165-3356 - www.scirp.org/journal/ojvm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1836 Open Journal of Yangtze Oil and Gas 2473-1889 - www.scirp.org/journal/ojogas

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1837 Optics and Photonics Journal 2160-8881 - www.scirp.org/journal/opj

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1838 Optometry: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/optometry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1839 Oral Health and Dental Management 2247-2452 - www.omicsonline.com/open-access/oral-health-dental-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1840 Oral Health Case Reports 2471-8726 - www.omicsgroup.org/journals/oral-health-case-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1841 Organic Chemistry: Current Research 2161-0401 - www.omicsonline.org/organic-chemistry-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1842 Orthopedic & Muscular System: Current Research 2161-0533 - www.omicsonline.org/orthopedic-muscular-system-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1843 Orthopedic Research Online Journal (OPROJ) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/oproj

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1844 Orthoplastic Surgery & Orthopedic Care International Journal (OOIJ) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/ooij

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1845 Otolaryngology: Open Access 2161-119X - www.omicsonline.org/otolaryngology-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1846 Pain Studies and Treatment 2329-3268 - www.scirp.org/journal/pst

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1847 Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194 - scialert.net/jindex.php?issn=1680-5194

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 1848 Pakistan Journal of Nutrition 1680-5194 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1680-5194

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1849 Pakistan Journal of Social Sciences 1683-8831 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1683-8831

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1850 Palliative Medicine & Care: Open Access (PMCOA) 2374-8362 - symbiosisonlinepublishing.com/palliative-medicine-care

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 1851 Palma Journal 1548-9X12 - www.palmajournal.org

- N/A نامعتبر 2018-03-01 1852 Pancreatic Disorders & Therapy 2165-7092 - www.omicsgroup.org/journals/pancreatic-disorders-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1853 PARIPEX- Indian Journal of Research (PIJR) 2250-1991 - https://www.worldwidejournals.com/paripex/

- World Wide Journals نامعتبر 2018-03-01 1854 Pediatric Dental Care XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/pediatric-dental-care.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1855 Pediatric Emergency Care and Medicine: Open Access XXXX-XXXX - pediatric-emergency-care.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1856 Pediatric Infectious Diseases: Open Access XXXX-XXXX - pediatric-infectious-disease.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1857 Pediatrics & Health Research 2574-2817 - www.imedpub.com/pediatrics-and-health-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1858 Pediatrics & Therapeutics 2161-0665 - www.omicsonline.org/pediatrics-therapeutics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1859 Peertechz Journal of Bioinformatics and Biostatistics XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-bioinformatics-and-biostatistics

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1860 Peertechz Journal of Biological Research and Development XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-biological-research-and-development

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1861 Peertechz Journal of Biomedical Engineering XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-biomedical-engineering

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1862 Peertechz Journal of Clinical Pharmacology and Clinical Pharmacokinetics XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-clinical-pharmacology-and-clinical-pharmacokinetics

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1863 Peertechz Journal of Computer Science and Engineering XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-computer-science-and-engineering

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1864 Peertechz Journal of Cytology and Pathology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-cytology-and-pathology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1865 Peertechz Journal of Environmental Science and Toxicology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-environmental-science-and-toxicology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1866 Peertechz Journal of Forensic Science and Technology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-forensic-science-and-technology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1867 Peertechz Journal of Gerontology and Geriatric Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-gerontology-and-geriatric-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1868 Peertechz Journal of Medicinal Chemistry and Research XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-medicinal-chemistry-and-research

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1869 Peertechz Journal of Orthopedics and Rheumatology XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-orthopedics-and-rheumatology

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1870 Peertechz Journal of Pediatric Therapy XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/peertechz-journal-of-pediatric-therapy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1871 People’s Journal of Scientific Research 0974-6358 - www.pjsr.org/home.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1872 Perceptions in Reproductive Medicine (PRM) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/prm

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1873 Periodontics and Prosthodontics XXXX-XXXX - periodontics-prosthodontics.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1874 Pharmaceutica Analytica Acta 2153-2435 - www.omicsonline.org/pharmaceutica-analytica-acta.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1875 Pharmaceutical Analytical Chemistry 2471-2698 - www.omicsonline.org/pharmaceutical-analytical-chemistry.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1876 Pharmaceutical Bioprocessing Journal 2048-9145 - www.openaccessjournals.com/journals/pharmaceutical-bioprocessing.html

- Open Access Journals نامعتبر 2017-01-01 1877 Pharmaceutical Biotechnology: Current Research XXXX-XXXX - www.imedpub.com/pharmaceutical-biotechnology-current-research

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1878 Pharmaceutical Regulatory Affairs 2167-7689 - www.omicsgroup.org/journals/pharmaceutical-regulatory-affairs-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1879 Pharmacoeconomics Journal 2472-1042 - www.omicsonline.org/pharmacoeconomics-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1880 Pharmacologia 2044-4648 - pharmacologia.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1881 Pharmacology & Pharmacy 2157-9423 - www.scirp.org/journal/pp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1882 PharmacologyOnline (PhOL) 1827-8620 - pharmacologyonline.silae.it/front

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1883 Pharmacophore 2229-5402 - www.pharmacophorejournal.com

- N/A نامعتبر 2018-09-01 1884 PHARMANEST: An International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences 2231-0541 - www.pharmanest.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1885 Philippine Scientist Journal 0079-1466 - www.philjol.info/index.php/psci

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1886 Physical Medicine and Rehabilitation - International 2471-0377 - austinpublishinggroup.com/physical-medicine

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1887 Plant Sciences Research 1995-476x - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1995-476x

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1888 Plastic Surgery: Case Studies XXXX-XXXX - www.pulsus.comjournals/plastic-surgery-case-studies.html

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1889 Pollution Research 0257-8050 - www.envirobiotechjournals.com/journal_details.php?jid=4

- EM International نامعتبر 2018-06-01 1890 Polymer Science: Peer Review Journal (PSPRJ) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/psprj

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1891 Polymer Sciences 2471-9935 - polymerscience.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1892 Positioning 2150-850X - www.scirp.org/journal/pos

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1893 Poultry, Fisheries & Wildlife Sciences 2375-446X - www.esciencecentral.org/journals/poultry-fisheries-wildlife-sciences.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1894 Primary Healthcare 2167-1079 - www.omicsgroup.org/journals/primary-health-care-open-access.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1895 Progress in Petrochemical Science (PPS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/pps

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1896 Prosthetics and Orthotics Open Journal XXXX-XXXX - http://www.imedpub.com/prosthetics-and-orthotics-open-journal

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1897 Psychology 2152-7180 - www.scirp.org/journal/psych

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 1898 Psychology and Psychotherapy Research Study (PPRS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/pprs

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1899 Quality in Primary Care 1479-1064 - primarycare.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1900 Reconstructive Surgery & Anaplastology 2161-1173 - www.omicsonline.org/anaplastology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1901 Report and Opinion 1553-9873 - www.sciencepub.net/report

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 1902 Reproductive Immunology: Open Access 2476-1974 - reproductive-immunology.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1903 Reproductive System & Sexual Disorders: Current Research 2161-038X - www.omicsonline.org/reproductive-system-sexual-disorders.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1904 Research & Development in Material Science (RDMS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/rdms

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1905 Research & Reviews: Journal of Agriculture and Allied sciences 2319-9857 - www.rroij.com/agriculture-and-allied-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1906 Research & Reviews: Journal of Botanical Sciences 2320-0189 - www.rroij.com/botanical-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1907 Research & Reviews: Journal of Chemistry 2319-9849 - www.rroij.com/chemistry.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1908 Research & Reviews: Journal of Ecology and Environmental Sciences 2347-7830 - www.rroij.com/ecology-and-environmental-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1909 Research & Reviews: Journal of Engineering and Technology 2319-9873 - www.rroij.com/engineering-and-technology.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1910 Research & Reviews: Journal of Material Sciences 2321-6212 - www.rroij.com/material-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1911 Research & Reviews: Journal of Medicinal & Organic Chemistry XXXX-XXXX - www.rroij.com/medicinal-organic-chemistry.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1912 Research & Reviews: Journal of Microbiology and Biotechnology 2347-2286 - www.rroij.com/microbiology-and-biotechnology.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1913 Research & Reviews: Journal of Statistics and Mathematical Sciences XXXX-XXXX - www.rroij.com/statistics-and-mathematical-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1914 Research & Reviews: Neuroscience XXXX-XXXX - www.rroij.com/neuroscience.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1915 Research & Reviews: Research Journal of Biology 2322-0066 - www.rroij.com/biology.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1916 Research & Investigations in Sports Medicine (RISM) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/rism

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1917 Research & Reviews: Journal of Dental Sciences 2322-0090 - www.rroij.com/dental-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1918 Research & Reviews: Journal of Food and Dairy Technology 2321-6204 - www.rroij.com/food-and-dairy-technology.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1919 Research & Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy XXXX-XXXX - www.rroij.com/hospital-and-clinical-pharmacy.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1920 Research & Reviews: Journal of Nursing and Health Sciences XXXX-XXXX - www.rroij.com/nursing-and-health-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1921 Research & Reviews: Journal of Pharmaceutical Analysis 2320-0812 - www.rroij.com/pharmaceutical-analysis.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1922 Research & Reviews: Journal of Pharmaceutical Quality Assurance XXXX-XXXX - www.rroij.com/pharmaceutical-quality-assurance.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1923 Research & Reviews: Journal of pharmacy and pharmaceutical sciences 2320-1215 - www.rroij.com/pharmacy-and-pharmaceutical-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1924 Research & Reviews: Journal of Pure and Applied Physics 2320-2459 - www.rroij.com/pure-and-applied-physics.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1925 Research & Reviews: Journal of Social Sciences 2322-0139 - www.rroij.com/social-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1926 Research & Reviews: Journal of Veterinary Sciences XXXX-XXXX - www.rroij.com/veterinary-sciences.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 1927 Research and Reports in Gastroenterology XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/research-reports-gastroenterology.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1928 Research and Reports on Toxicology XXXX-XXXX - www.imedpub.com/research-and-reports-on-toxicology

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1929 Research Desk 2319-7315 - researchdesk.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1930 Research Directions: International Multidisciplinary Research Journal (RDJ) 2321-5488 - researchdirection.org/default.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1931 Research in Biotechnology 2229-791X - www.researchinbiotechnology.com/home

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1932 Research in Medical & Engineering Sciences (RMES) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/rmes

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1933 Research in Pediatrics & Neonatology (RPN) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/rpn

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1934 Research Journal of Agriculture and Biological Sciences (RJABS) 1816-1561 - www.aensiweb.com/RJABS

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 1935 Research Journal of Agronomy 1815-9354 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-9354

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1936 Research Journal of Allergy 1819-3390 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3390

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1937 Research Journal of Animal and Veterinary Sciences (RJAVS) 1819-5458 - www.aensiweb.com/RJAVS

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 1938 Research Journal of Animal Sciences 1993-5269 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5269

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1939 Research journal of Applied Sciences 1815-932X - medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-932x

- Medwell Journals نامعتبر 2017-01-01 1940 Research Journal of Biological Sciences 1815-8846 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-8846

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1941 Research Journal of Cardiology 1819-3404 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3404

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1942 Research Journal of Clinical Pediatrics XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/research-journal-clinical-pediatrics.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 1943 Research Journal of Dairy Sciences 1993-5277 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5277

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1944 Research Journal of Ear, Nose and Throat XXXX-XXXX - www.imedpub.com/research-journal-of-ear-nose-and-throat

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1945 Research Journal of Environmental Toxicology 1819-3420 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3420

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1946 Research Journal of Fisheries and Hydrobiology (RJFH) 1816-9112 - www.aensiweb.com/JASA

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 1947 Research Journal of Immunology 1994-7909 - scialert.net/jindex.php?issn=1994-7909

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 1948 Research Journal of Immunology 1994-7909 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7909

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1949 Research Journal of Medical Sciences 1815-9346 - medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-9346

- Medwell Journals نامعتبر 2017-01-01 1950 Research Journal of Medicinal Plant 1819-3455 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3455

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1951 Research Journal of Microbiology 1816-4935 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4935

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1952 Research Journal of Nervous System XXXX-XXXX - www.imedpub.com/research-journal-of-nervous-system

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 1953 Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925 - scialert.net/current.php?issn=1994-7925

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 1954 Research Journal of Obstetrics and Gynecology 1994-7925 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7925

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 1955 Research Journal of Parasitology 1816-4943 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1816-4943

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1956 Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS) 0975-8585 - www.rjpbcs.com/index.html

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1957 Research Journal of Pharmacology 1815-9362 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-9362

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1958 Research Journal of Phytochemistry 1819-3471 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3471

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1959 Research Journal of Poultry Sciences 1993-5285 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5285

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1960 Research Journal of Radiology 1819-348x - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-348x

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1961 Research Journal of Social Sciences (RJSS) 1815-9125 - www.aensiweb.com/RJSS

- American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) نامعتبر 2017-09-01 1962 Research Journal of Soil and Water Management 2075-1095 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=2075-1095

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 1963 Research Journal of Toxins 1819-3560 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3560

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 1964 Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences (ROAVS) 2223-0343 - www.roavs.com

- ROAVS نامعتبر 2018-10-01 1965 Researcher 1553-9865 - www.sciencepub.net/researcher

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 1966 Review of Public Administration and Management 2315-7844 - www.omicsonline.com/open-access/review-public-adminstration-management.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1967 Review of Research 2249-894X - www.ror.isrj.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1968 Rheumatica Acta: Open Access XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/rheumatica-acta-open-access

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1969 Rheumatology: Current Research 2161-1149 - www.omicsonline.org/rheumatology-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1970 Rice Research: Open Access 2375-4338 - www.esciencecentral.org/journals/rice-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1971 Romanian Biotechnological Letters 1224-5984 - www.rombio.eu

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1972 Sarcoma Research - International XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/sarcoma

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 1973 SAS Journal of Medicine 2454-5112 - sassociety.com/sasjm

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1974 SAS Journal of Surgery 2454-5104 - sassociety.com/sasjs

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1975 Scandinavian Journal of Pharmaceutical Science and Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/sjpsr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1976 Scholars Academic Journal of Biosciences (SAJB) 2347-9515 - saspublisher.com/sajb

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1977 Scholars Academic Journal of Pharmacy (SAJP) 2347-9531 - saspublisher.com/sajp

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1978 Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences (SJAVS) 2348-8883 - saspjournals.com/sjavs

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1979 Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS) 2347-954X - saspublisher.com/sjams

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1980 Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences (SJAHSS) 2347-9493 - saspjournals.com/sjahss

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1981 Scholars Journal of Economics, Business and Management (SJEBM) 2348-8875 - saspjournals.com/sjebm

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1982 Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET) 2347-9523 - saspublisher.com/sjet

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1983 Scholars Journal of Medical Case Reports (SJMCR) 2347-9507 - saspjournals.com/sjmcr

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1984 Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics (SJPMS) 2393-8056 - saspjournals.com/sjpms

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1985 Science International 2305-1884 - www.scienceinternational.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1986 Science International (Lahore) 1013-5316 - sci-int.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1987 Science Park 2321-8045 - www.scienceparks.in/default.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1988 Science Postprint (SPP) 2187-9834 - www.spp-j.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1989 Science Research Reporter 2249-2321 - www.jsrr.in

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1990 Science Reuters 2042-1397 - www.sciencereuters.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1991 Scientific Journal of Genetics and Gene Therapy XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/scientific-journal-of-genetics-and-gene-therapy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 1992 Scientific Research Journal (Scirj) 2201-2796 - www.scirj.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1993 Scientific World 2043-6963 - scientificworld.co.uk

- N/A نامعتبر 2017-01-01 1994 Significances of Bioengineering & Biosciences (SBB) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/sbb

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 1995 Singapore Journal of Pharmaceutical Research XXXX-XXXX - mcmed.us/journal/sjpr

- McMed International نامعتبر 2017-01-01 1996 Single Cell Biology 2168-9431 - www.omicsgroup.org/journals/single-cell-biology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 1997 SJDS Scholars Journal of Dental Sciences (SJDS) 2394-4951 - saspjournals.com/sjds

- SAS Publishers نامعتبر 2018-04-01 1998 Skin Diseases & Skin Care XXXX-XXXX - skin-diseases-and-skin-care.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 1999 Smart Grid and Renewable Energy 2151-481X - www.scirp.org/journal/sgre

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2000 Smart Nanosystems in Engineering and Medicine 2167-5813 - gintem.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2001 Social Networking 2169-3285 - www.scirp.org/journal/sn

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2002 Sociology and Criminology 2375-4435 - www.esciencecentral.org/journals/sociology-and-criminology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2003 Sociology Mind 2160-083X - www.scirp.org/journal/sm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2004 Soft 2327-0799 - www.scirp.org/journal/soft

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2005 Soft Nanoscience Letters 2160-0600 - www.scirp.org/journal/snl

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2006 SOJ Biochemistry (SOJB) 2376-4589 - symbiosisonlinepublishing.com/biochemistry

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2007 SOJ Gynecology, Obstetrics & Women's Health (SOJGOW) 2381-2915 - symbiosisonlinepublishing.com/gynecology-obstetrics-womenshealth

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2008 SOJ Immunology (SOJI) 2372-0948 - symbiosisonlinepublishing.com/immunology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2009 SOJ Materials Science & Engineering (SOJMSE) 2372-0964 - symbiosisonlinepublishing.com/materialsscience-engineering

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2010 SOJ Microbiology & Infectious Diseases (SOJMID) 2372-0956 - symbiosisonlinepublishing.com/microbiology-infectiousdiseases

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2011 SOJ Neurology (SOJN) 2374-6858 - symbiosisonlinepublishing.com/neurology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2012 SOJ Nursing & Health Care (SOJNHC) 2471-6529 - symbiosisonlinepublishing.com/nursing-healthcare

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2013 SOJ Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (SOJPPS) 2374-6866 - symbiosisonlinepublishing.com/pharmacy-pharmaceuticalsciences

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2014 SOJ Proteins & Enzyme Research (SOJPER) XXXX-XXXX - symbiosisonlinepublishing.com/proteins-enzyme-research

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2015 SOJ Psychology (SOJP) 2374-6874 - symbiosisonlinepublishing.com/psychology

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2016 SOJ Surgery (SOJS) 2376-4570 - symbiosisonlinepublishing.com/surgery

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2017 Spectral Analysis Review 2331-2092 - www.scirp.org/journal/sar

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2018 Spine Research 2471-8173 - spine.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 2019 Sports Nutrition and Therapy 2473-6449 - www.omicsgroup.org/journals/sports-nutrition-therapy.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2020 Stem Cell 1945-4570 - sciencepub.net/stem

- Marsland Press نامعتبر 2018-04-01 2021 Stem Cell Discovery 2161-6760 - www.scirp.org/journal/scd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2022 Stroke Research & Therapy XXXX-XXXX - stroke.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 2023 Structural Chemistry & Crystallography Communication 2470-9905 - structural-crystallography.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 2024 Studies on Stem Cells Research and Therapy XXXX-XXXX - www.peertechz.com/journals/studies-on-stem-cells-research-and-therapy

- Peertechz نامعتبر 2017-12-01 2025 Surgery Journal 1816-3211 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-3211

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 2026 Surgery: Current Research 2161-1076 - www.omicsonline.org/surgery-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2027 Surgical Medicine Open Access Journal (SMOAJ) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/smoaj

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 2028 Surgical Science 2157-9407 - www.scirp.org/journal/ss

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2029 SYLWAN 0039-7660 - www.sylwan.ibles.org

- N/A جعلی 2018-09-01 2030 Symbiosis Journal of Veterinary Science (SOJVS) 2381-2907 - symbiosisonlinepublishing.com/veterinary-sciences

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2031 Symbiosis Open Journal of Anesthesiology & Pain Management (SOJAPM) 2374-684X - symbiosisonlinepublishing.com/anesthesiology-painmanagement

- Symbiosis نامعتبر 2018-03-01 2032 Synthesis and Catalysis: Open Access 2574-0431 - www.imedpub.com/synthesis-and-catalysis-open-access

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 2033 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 2051-0853 - tjeas.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2034 Techniques in Neurosurgery & Neurology (TNN) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/tnn

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 2035 Technology and Investment 2150-4059 - www.scirp.org/journal/ti

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2036 Texas Journal of Science 0040-4403 - www.texasacademyofscience.org/index.cfm/texas_journal_of_science

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2037 The American Journal of Business and Management (AJBM) 2167-9614 - wscholars.com/index.php/ajbm

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 2038 The American Journal of Human Ecology (AJHE) 2167-9630 - wscholars.com/index.php/ajhe

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 2039 The American Journal of Tourism Research (AJTR) 2168-3794 - wscholars.com/index.php/ajtr

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 2040 The Arts and Social Sciences Journal 151-6200 - www.omicsonline.com/open-access/arts-and-social-sciences-journal.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2041 The Bioscan 0973-7049 - www.thebioscan.in/index.htm

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2042 The Canadian Journal of Pure and Applied Sciences 1715-9997 - www.cjpas.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2043 The Cardiology 1811-8194 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1811-8194

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 2044 The Caspian Sea (CSJ) 1578-7899 - csjonline.org

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2045 The Health Economics & Outcome Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/health-economics-outcome-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2046 The International Arabic Journal of Antimicrobial Agents (IAJAA) 2174-9094 - iajaa.org

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 2047 The International Asian Research Journal (TIARJ) 2310-337X - www.tiarj.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2048 The International Journal of Cooperative Studies (IJCS) 2168-264X - wscholars.com/index.php/ijcs

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 2049 The International Journal of Developing Societies (IJDS) 2168-1791 - wscholars.com/index.php/ijds

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 2050 The International Journal of Drug Development and Research (IJDDR) XXXX-XXXX - www.ijddr.in

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 2051 The International Journal of Pharma Research & Review 2278-6074 - www.rroij.com/pharma-research-review.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 2052 The Journal of Aerobics and Fitness XXXX-XXXX - www.omicsgroup.org/journals/aerobics-and-fitness.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2053 The Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences (TJANRS) 2383-238X - www.journals.wsrpublishing.com/index.php/tjanrs

- World Science and Research publishing (WSRP) نامعتبر 2017-01-01 2054 The Journal of Applied Sciences Research (TJASR) 2383-2215 - www.journals.wsrpublishing.com/index.php/tjasr

- World Science and Research publishing (WSRP) نامعتبر 2017-01-01 2055 The Journal of Aspects in Mining & Mineral Science (AMMS) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/amms

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 2056 The Journal of Bioanalysis & Biomedicine (JBABM) 1948-593X - www.omicsonline.org/bioanalysis-biomedicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2057 The Journal of Bioequivalence & Bioavailability (JBB) 0975-0851 - www.omicsonline.org/bioequivalence-bioavailability.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2058 The Journal of Clinical & Experimental Pharmacology 2161-1459 - www.omicsonline.org/clinical-experimental-pharmacology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2059 The Journal of Developments in Clinical & Medical Pathology (DCMP) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/dcmp

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 2060 The Journal of Drug Metabolism & Toxicology 2157-7609 - www.omicsonline.org/drug-metabolism-toxicology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2061 The Journal of Educational Studies XXXX-XXXX - www.rroij.com/educational-studies.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 2062 The Journal of Health Education Research & Development 2380-5439 - www.esciencecentral.org/journals/health-education-research-and-development.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2063 The Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs (JPSED) 2380-9477 - www.scitechnol.com/pharmaceutical-sciences-emerging-drugs.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 2064 The Journal of Pharmaceutics & Drug Delivery Research (JPDDR) 2325-9604 - www.scitechnol.com/pharmaceutics-drug-delivery-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 2065 The journal of Pharmaceutics and Nanotechnology 2347-7857 - www.rroij.com/pharmaceutics-and-nanotechnology.php

- Research & Reviews نامعتبر 2017-01-01 2066 The Journal of Pharmacogenomics & Pharmacoproteomics 2153-0645 - www.omicsonline.org/pharmacogenomics-pharmacoproteomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2067 The Journal of Political Science and Public Affairs 2332-0761 - www.esciencecentral.org/journals/political-sciences-public-affairs.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2068 The Journal of Primatology 2167-6801 - www.omicsgroup.org/journals/primatology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2069 The Journal of Psychology and Behavioral Research 2149-3332 - www.jpbrjournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2070 The Journal of Sustainable Society (JSS) 2168-2593 - wscholars.com/index.php/jss

- World Scholars نامعتبر 2017-01-01 2071 The Journal of Veterinary Science & Technology 2157-7579 - www.omicsonline.org/veterinary-science-technology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2072 The Journal, Drug Designing Open Access 2169-0138 - www.omicsgroup.org/journals/drug-designing.php

- OMICS International  نامعتبر 2017-01-01 2073 The Marine Biology and Oceanography (EIMBO) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/eimbo

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 2074 The NAUTILUS 0028-1344 - www.shellmuseum.org/nautilus

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2075 The Pharma Innovation Journal 2349-8242 - www.thepharmajournal.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2076 The Pharma Research (Journal) 0975-8216 - www.thepharmaresearch.info

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2077 The SIJ Transactions on Advances in Space Research & Earth Exploration (ASREE) 2347-6087 - www.thesij.com/asree.php

- The Standard International Journals (The SIJ) نامعتبر 2017-01-01 2078 The SIJ Transactions on Computer Networks & Communication Engineering (CNCE) 2321-2403 - www.thesij.com/cnce.php

- The Standard International Journals (The SIJ) نامعتبر 2017-01-01 2079 The SIJ Transactions on Computer Science Engineering & its Applications (CSEA) 2321-2381 - www.thesij.com/csea.php

- The Standard International Journals (The SIJ) نامعتبر 2017-01-01 2080 The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management (IFBM) 2321-242X - www.thesij.com/csea.php

- The Standard International Journals (The SIJ) نامعتبر 2017-01-01 2081 The Social Sciences 1818-5800 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1818-5800

- Medwell Journals نامعتبر 2017-01-01 2082 Theoretical Economics Letters 2162-2078 - www.scirp.org/journal/tel

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2083 Thrombosis & Haemostasis: Research XXXX-XXXX - austinpublishinggroup.com/thrombosis-haemostasis

- Austin Publishing Group نامعتبر 2018-02-01 2084 Time Journal of Agriculture and Veterinary Sciences (TJAVS) 2360-736X - www.timejournals.org/tjavs/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2085 Time Journal of Arts and Educational Research (TJAER) 2360-7343 - www.timejournals.org/tjaer

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2086 Time Journal of Biological Sciences and Technology (TJBS) 2360-7351 - www.timejournals.org/tjbst/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2087 Time Journal of Business Management and Administration (TJBMA) XXXX-XXXX - www.timejournals.org/tjbma/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2088 Time Journal of Engineering and Physical Sciences 2360-7335 - www.timejournals.org/tjeps/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2089 Time Journal of Medical Science Report and Research XXXX-XXXX - www.timejournals.org/tjmsrr/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2090 Time Journal of Medicinal Plant Sciences and Pharmacology (TJMPSP) XXXX-XXXX - www.timejournals.org/tjmpsp/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2091 Time Journal of Social Sciences (TJSS) XXXX-XXXX - www.timejournals.org/tjss/index.htm

- Time Journals نامعتبر 2017-01-01 2092 Tomography & Simulation XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/tomography-simulation.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2093 Toxicology: Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/toxicology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2094 Trabajo Social Global- Global Social Work 2013-6757 - trabajosocialglobal.com

- N/A جعلی 2018-03-01 2095 Transcriptomics: Open Access 2329-8936 - www.esciencecentral.org/journals/transcriptomics.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2096 Translational Biomedicine 2172-0479 - www.transbiomedicine.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 2097 Translational Medicine 2161-1025 - www.omicsonline.org/translational-medicine.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2098 Transplant Reports : Open Access XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/transplant-reports.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2099 Transylvanian Review 1221-1249 - transylvanianreviewjournal.org

- Center Transylvanian Studies نامعتبر 2017-12-01 2100 Trauma & Acute Care 2476-2105 - trauma-acute-care.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2018-06-01 2101 Trends in Applied Sciences Research 1819-3579 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3579

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 2102 Trends in Bioinformatics 1994-7941 - scialert.net/jindex.php?issn=1994-7941

- Science Alert نامعتبر 2017-01-01 2103 Trends in Bioinformatics 1994-7941 - www.ansinet.com/jindex.php?issn=1994-7941

- The Asian Network for Scientific Information (ANSInet) نامعتبر 2017-01-01 2104 Trends in Green Chemistry 2471-9889 - green-chemistry.imedpub.com

- Insight Medical Publishing (IMedPub) نامعتبر 2017-01-01 2105 Trends in Medical Research 1819-3587 - academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-3587

- Academic Journals Inc. نامعتبر 2017-01-01 2106 Trends in Textile Engineering & Fashion Technology (TTEFT) XXXX-XXXX - crimsonpublishers.com/tteft

- Crimson Publishers نامعتبر 2018-06-01 2107 Tropical Medicine & Surgery 2329-9088 - www.esciencecentral.org/journals/tropical-medicine-and-surgery.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2108 Universal Journal of Pharmacy (UJP Online) 2320-303X - www.ujponline.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2109 Universe of Emerging Technology and Science (UNIETS) 2349-655X - www.uniets.com

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2110 Vector Biology Journal 2473-4810 - www.scitechnol.com/vector-biology-journal.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 2111 Vegetos: An International Journal of Plant Research 0970-4078 - www.scitechnol.com/vegetos.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 2112 Veterinary Research 1993-5412 - www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1993-5412

- Medwell Journals نامعتبر 2017-08-01 2113 Virology & Antiviral Research 2324-8955 - www.scitechnol.com/virology-antiviral-research.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 2114 Virology & Mycology 2161-0517 - www.omicsonline.org/virology-mycology.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2115 Virology: Current Research XXXX-XXXX - www.omicsonline.org/virology-current-research.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2116 Vitamins & Minerals 2376-1318 - www.omicsgroup.org/journals/vitamins-minerals.php

- OMICS International نامعتبر 2017-01-01 2117 Voice of the Publisher 2380-7571 - www.scirp.org/journal/vp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2118 Weekly Science International Research Journal 2321-7871 - www.weeklyscience.org/default.aspx

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2119 Wireless Engineering and Technology 2152-2294 - www.scirp.org/journal/wet

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2120 Wireless Sensor Network 1945-3078 - www.scirp.org/journal/wsn

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2121 World Applied Sciences Journal (WASJ) 1818-4952 - www.idosi.org/wasj/wasj.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2122 World Family Medicine Journal 1839-0188 - www.mejfm.com

- medi+WORLD International نامعتبر 2018-06-01 2123 World Information Technology Journal 1818-4944 - www.idosi.org/witj/witj.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2124 World Journal Herbs and Medicinal Plant (WJHMP) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjhmp

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2125 World Journal of Agricultural Sciences 1817-3047 - www.idosi.org/wjas/wjas.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2126 World Journal of Agricultural Sciences (WJAS) 2329-9312 - www.wsrjournals.org/journal/wjas

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2127 World Journal of AIDS 2160-8814 - www.scirp.org/journal/wja

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2128 World Journal of Allergy XXXX-XXXX - www.scitechnol.com/world-journal-allergy.php

- SciTechnol نامعتبر 2017-01-01 2129 World Journal of Alternative Medicine (WJAM) 2222-1344 - www.idosi.org/wjam/wjam.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2130 World Journal of Biochemistry and Biotechnology (WJBB) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjbb

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2131 World Journal of Biology and Biological Sciences (WJBBS) 2331-1894 - www.wsrjournals.org/journal/wjbbs/home

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2132 World Journal of Cardiovascular Diseases 2164-5329 - www.scirp.org/journal/wjcd

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2133 World Journal of Cardiovascular Surgery 2164-3202 - www.scirp.org/journal/wjcs

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2134 World Journal of Chemistry 1817-3071 - www.idosi.org/wjc/wjc.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2135 World Journal of Condensed Matter Physics 2160-6919 - www.scirp.org/journal/wjcmp

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2136 World Journal of Dairy & Food Sciences 1817-308X - www.idosi.org/wjdfs/wjdfs.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2137 World Journal of Engineering and Physical Sciences (WJEPS) 2331-1878 - www.wsrjournals.org/journal/wjeps

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2138 World Journal of Engineering and Technology 2331-4222 - www.scirp.org/journal/wjet

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2139 World Journal of Environmental Biosciences (WJEB) 2277-8047 - www.environmentaljournals.org

- N/A نامعتبر 2018-06-01 2140 World Journal of Environmental Pollution (WJEP) 2222-1360 - www.idosi.org/wjep/wjep.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2141 World Journal of Fishery and Poultry Sciences XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjfps

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2142 World Journal of food and sustainable Agriculture XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjfsa

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2143 World Journal of Fungal and Plant Biology (WJFPB) 2219-4312 - www.idosi.org/wjfpb/wjfpb.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2144 World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC) 2225-0883 - www.idosi.org/wjihc/wjihc.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2145 World Journal of Management and Behavioral Studies 2306-840X - www.idosi.org/wjmbs/wjmbs.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2146 World Journal of Mechanics 2160-049X - www.scirp.org/journal/wjm

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2147 World Journal of Medical and Dental Science Research (WJMDSR) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjmdsr

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2148 World Journal of Medical Sciences 1817-3055 - www.idosi.org/wjms/wjms.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2149 World Journal of Medicine and Medical Science Research (WJMMSR) 2331-1851 - www.wsrjournals.org/journal/wjmmsr

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2150 World Journal of Nano Science and Engineering 2161-4954 - www.scirp.org/journal/wjnse

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2151 World Journal of Neuroscience 2162-2000 - www.scirp.org/journal/wjns

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2152 World Journal of Nuclear Science and Technology 2161-6795 - www.scirp.org/journal/wjnst

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2153 World Journal of Nursing and Health Sciences (WJNHS) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjnhs

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2154 World Journal of Nursing Sciences (WJNS) 2222-1352 - www.idosi.org/wjns/wjns.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2155 World Journal of Pharmaceutical Research (WJPR) 2277-7105 - www.wjpr.net

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2156 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS) 2278-4357 - www.wjpps.com/fromeditordesl.php

- N/A نامعتبر 2017-01-01 2157 World Journal of Pharmacy and pharmacology (WJPP) XXXX-XXXX - www.wsrjournals.org/journal/wjpp

- World Science Research Journals (WSRJ) نامعتبر 2017-01-01 2158 World Journal of Scientific Research (WJSR) XXXX-XXXX - www.idosi.org/wjsr/wjsr.htm

- International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) نامعتبر 2017-01-01 2159 World Journal of Vaccines 2160-5815 - www.scirp.org/journal/wjv

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01 2160 WSEAS Transactions on Acounts and Music 1109-9577 - wseas.org/wseas/cms.action?id=13380

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2161 WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education 2224-3410 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4006

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2162 WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics 2224-3429 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4006

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2163 WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 2224-2902 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4011

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2164 WSEAS Transactions on Business and Economics 2224-2899 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4016

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2165 WSEAS Transactions on Circuits and Systems 2224-266X - wseas.org/wseas/cms.action?id=2861

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2166 WSEAS Transactions on Communications 2224-2864 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4021

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2167 WSEAS Transactions on Computer Research 2415-1513 - wseas.org/wseas/cms.action?id=13372

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2168 WSEAS Transactions on Computers 2224-2872 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4026

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2169 WSEAS Transactions on Electronics 2415-1521 - wseas.org/wseas/cms.action?id=13363

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2170 WSEAS Transactions on Environment and Developm 2224-3496 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4031

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2171 WSEAS Transactions on Fluid Mechanics 2224-347X - wseas.org/wseas/cms.action?id=4036

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2172 WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer 2224-3461 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4041

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2173 WSEAS Transactions on Information Science and Applications 2224-3402 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4046

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2174 WSEAS Transactions on Mathematics 2224-2880 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4051

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2175 WSEAS Transactions on Power Systems 2224-350X - wseas.org/wseas/cms.action?id=4057

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2176 WSEAS Transactions on Signal Processing 2224-3488 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4062

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2177 WSEAS Transactions on Systems 2224-2678 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4067

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2178 WSEAS Transactions on Systems and Control 2224-2856 - wseas.org/wseas/cms.action?id=4073

- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) نامعتبر 2017-01-01 2179 Wulfenia 1561-882x - multidisciplinarywulfenia.org

- Landesmuseum Karnten جعلی 2017-09-01 2180 Yangtze Medicine XXXX-XXXX - www.scirp.org/journal/ym

- Scientific Research Publishing (SCIRP) نامعتبر 2017-07-01

برگشت به پایگاه اصلی


/ 0 نظر / 24 بازدید