ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی

ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی

مطالعه جزیره حرارتی شهری در فصل تابستان برای شهر گواتی هند

 

کد مقاله : 70639

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2014

Summertime Urban Heat Island study for Guwahati City, India

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

جزایر گرمایی شهری: اثر بالقوه تنظیمات شهری آلی و ساخت یافته بر تغییرات دمایی در دبی، امارات متحده عربی

 

کد مقاله : 70603

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2013

Urban heat islands: Potential effect of organic and structured urban configurations on temperature variations in Dubai, UAE

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل جزایر گرمایی شهری مبتنی بر سنجش از دور با پوشش گیاهی در شهر کلمبو، سریلانکا با استفاده از سنجنده داده ETM + 7

 

کد مقاله : 70606

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2013

Remote sensing based analysis of urban heat islands with vegetation cover in Colombo city, Sri Lanka using Landsat-7 ETM+ data

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پتانسیل کاهش جزیره حرارتی شهری پشت بام های سبز و سرد در آب و هوای اروپا برای ساختمان های اداری تحت شرایط شناور آزاد

 

کد مقاله : 70633

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Green and cool roofs’ urban heat island mitigation potential in European climates for office buildings under free floating conditions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اندازه گیری کمی مصرف برق خانگی برای تهویه هوا با توجه به جزایر گرمایی شهری در مناطق گرم و خشک

 

کد مقاله : 70634

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Quantifying the domestic electricity consumption for air-conditioning due to urban heat islands in hot arid regions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر جزیره گرمایی شهری در شهرهای مدیترانه کوچک از درجه حرارت بالا در تابستان و نیازهای انرژی خنک کننده

 

کد مقاله : 70653

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2013

The urban heat island effect in a small Mediterranean city of high summer temperatures and cooling energy demands

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شرایط حرارتی داخل ساختمان در جزیره گرمایی شهری - توسعه یک ابزار پیش بینی

 

کد مقاله : 70657

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Indoor thermal condition in urban heat Island – Development of a predictive tool

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی تأثیر جزیره گرمایی شهری بر مصرف انرژی مسکونی و تجاری در توکیو

 

کد مقاله : 70664

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2012

Evaluation of the impact of the urban heat island on residential and commercial energy consumption in Tokyo

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بام سرد و سبز : مقایسه انرژی و راحتی بین خنک کننده غیرفعال و تکنیک های کاهش جزیره گرمایی شهری برای ساختمان های مسکونی در منطقه مدیترانه

 

کد مقاله : 64829

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Cool and green roofs. An energy and comfort comparison between passive cooling and mitigation urban heat island techniques for residential buildings in the Mediterranean region

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سنجش شدت جزیره گرمایی شهری با استفاده از تعادل انرژی زمان وابسته

 

کد مقاله : 70609

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2012

Scaling of the urban heat island intensity using time-dependent energy balance

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سنجش از راه دور اثرات خنک کننده تلاش های در مقیاس شهر به منظور کاهش جزیره گرمایی شهری

 

کد مقاله : 70611

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Remotely sensing the cooling effects of city scale efforts to reduce urban heat island

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

جزیره گرمایی شهری و تاثیر آن بر انعطاف پذیری تغییرات آب و هوایی در یک شهر کوچک: مورد گلاسکو، بریتانیا

 

کد مقاله : 70638

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2012

Urban heat island and its impact on climate change resilience in a shrinking city: The case of Glasgow, UK

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارتباط بین ویژگیهای یک دره خیابان شهری و محیط تابشی آن: مقدمه ای بر فن آوری مناسب برای کاهش جزیره حرارتی شهری

 

کد مقاله : 70641

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2012

Relationships between the properties of an urban street canyon and its radiant environment: Introduction of appropriate urban heat island mitigation technologies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعامل رودخانه ها و فرم شهری در کاهش اثر جزیره حرارتی شهری: مطالعه موردی بریتانیا

 

کد مقاله : 70644

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2012

The interaction of rivers and urban form in mitigating the Urban Heat Island effect: A UK case study

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

جزیره گرمایی شهر لندن:تاثیر آن بر مصرف انرژی فعلی و آینده در ساختمان های اداری

 

کد مقاله : 70646

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2012

London's urban heat island: Impact on current and future energy consumption in office buildings

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدلسازی اهمیت نسبی جزیره گرمایی شهری و کیفیت حرارتی خانه های برای گرم شدن در لندن

 

کد مقاله : 70647

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2012

Modelling the relative importance of the urban heat island and the thermal quality of dwellings for overheating in London

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه یک مدل برای پیش بینی جزیره حرارتی شهری با استفاده از شبکه عصبی

 

کد مقاله : 70619

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2011

Development of a model for urban heat island prediction using neural network techniques

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه یک فایل هواشناسی معمولی اصلاح شده برای هنگ کنگ با در نظر گرفتن اثر جزیره گرمایی شهری

 

کد مقاله : 70626

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2011

Developing a modified typical meteorological year weather file for Hong Kong taking into account the urban heat island effect

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

درباره ویژگی های جزیره گرمای شهری تابستان در آتن، یونان

 

کد مقاله : 70627

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2011

On the characteristics of the summer urban heat island in Athens, Greece

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تحقیقات عددی و زمینه ای از دمای زیرزمینی تحت جزیره حرارتی شهری

 

کد مقاله : 70642

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2011

A numerical and field investigation of underground temperatures under Urban Heat Island

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توسعه و آزمایش پوشش رنگ سرد آلاییده شده با PCM برای کاهش جزیره گرمایی شهری و ساختمان های سرد

 

کد مقاله : 70729

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2011

Development and testing of PCM doped cool colored coatings to mitigate urban heat island and cool buildings

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک روش ساده برای طراحی دالان های تهویه شهری و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل جزیره حرارتی شهری

 

کد مقاله : 70624

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2010

A simple method for designation of urban ventilation corridors and its application to urban heat island analysis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک روش معتبر برای پیش بینی نیازهای انرژی گرمایشی و سرمایشی برای ساختمان ها در جزیره گرمایی شهر: مطالعه موردی از لندن

 

کد مقاله : 70636

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2010

A validated methodology for the prediction of heating and cooling energy demand for buildings within the Urban Heat Island: Case-study of London

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رهیافتهایی برای مطالعه جزیره حرارتی شهری؛ توانمندی ها و محدودیت

 

کد مقاله : 70637

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2010

Approaches to study Urban Heat Island – Abilities and limitations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

جزیره گرمایی شهری در جنوب اروپا: مطالعه موردی هانیا، کرت

 

کد مقاله : 70625

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2009

Urban heat island in southern Europe: The case study of Hania, Crete

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مطالعه درباره اثر کاهش جزیره حرارتی شهری به دست آمده توسط با تبدیل پارکینگ پوشیده شده از چمن

 

کد مقاله : 70628

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2009

Study on the urban heat island mitigation effect achieved by converting to grass-covered parking

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ویژگی های جزیره گرمایی شهر لندن در فصل زمستان

 

کد مقاله : 70649

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2009

Urban heat island characteristics in London during winter

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تهویه و خنک کننده با انرژی پایین در یک جزیره گرمایی شهری

 

کد مقاله : 70711

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2009

Low energy ventilation and cooling within an urban heat island

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

یک مطالعه میدانی در تغییرات روزانه خرداقلیم شهری در انواع چهارگانه پوشش زمین و جزیره گرمایی شهر نانجینگ، چین

 

کد مقاله : 70620

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2008

A fieldwork study on the diurnal changes of urban microclimate in four types of ground cover and urban heat island of Nanjing, China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل سازی میکرو اقلیمی محیط حرارتی شهری سنگاپور برای کاهش جزیره گرمایی شهری

 

کد مقاله : 70645

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2008

Microclimatic modeling of the urban thermal environment of Singapore to mitigate urban heat island

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شدت جزیره گرمایی شهر لندن: بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر تغییرات دمای هوا در فضای باز در تابستان

 

کد مقاله : 70651

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2008

Urban heat island intensity in London: An investigation of the impact of physical characteristics on changes in outdoor air temperature during summer

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تغییرات دمای هوا در طول سال و مصرف انرژی سالانه در مناطق ساختمان اداری توسط اقدامات متقابل جزیره حرارتی شهری و اقدامات صرفه جویی در انرژی

 

کد مقاله : 70695

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2008

Changes in year-round air temperature and annual energy consumption in office building areas by urban heat-island countermeasures and energy-saving measures

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بودجه حرارت سطحی در بام سبز و بام با بازتاب بالا برای کاهش جزیره گرمایی شهر

 

کد مقاله : 64825

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2007

Surface heat budget on green roof and high reflection roof for mitigation of urban heat island

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات متقابل مقیاس - بلوک - شهر در برابر پدیده جزیره حرارتی شهری بر مصرف انرژی یک ساختمان برای تهویه هوا

 

کد مقاله : 70629

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2006

Impacts of city-block-scale countermeasures against urban heat-island phenomena upon a building’s energy-consumption for air-conditioning

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر جزیره گرمایی شهری لندن بر روی استراتژی های تهویه شبانه و نیازهای سرمایشی تابستان ساختمان ها

 

کد مقاله : 70694

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2006

The effect of the London urban heat island on building summer cooling demand and night ventilation strategies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر جزیره گرمایی شهری روزانه در پیشرفت های مسکونی بلندمرتبه و با چگالی بالا در هنگ کنگ

 

کد مقاله : 70631

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2004

Daytime urban heat island effect in high-rise and high-density residential developments in Hong Kong

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سفره های آب کم عمق ماسه و اثر جزیره گرمایی شهری: یک منبع انرژی زمین گرمایی با آنتالپی کم

 

کد مقاله : 57953

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2003

Shallow gravel aquifers and the urban ‘heat island’ effect: a source of low enthalpy geothermal energy

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 


موضوعات مرتبط: 
برچسب‌ها: ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی 

تاریخ : چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳٩۵ | ۶:۵۶ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات (0)

 ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی

بررسی پوشش گیاهی سقف سرد در کاهش جزیره گرمایی شهری در شهرستان های گرمسیری، سنگاپور

 

کد مقاله : 70615

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2016

Evaluation of cool roof and vegetations in mitigating urban heat island in a tropical city, Singapore

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارزیابی جزیره حرارتی شهری بر اساس رابطه بین دمای سطح زمین و استفاده از زمین/پوشش زمین در تهران

 

کد مقاله : 70714

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2016

Assessment of Urban Heat Island based on the relationship between land surface temperature and Land Use/ Land Cover in Tehran

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

طراحی ساختمان های حساس و جزایر حرارتی شهری؛ مطالعه در زمینه برخی شهرهای فرانسه

 

کد مقاله : 55340

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Urban heat islands and sensitive building design – A study in some French cities’ context

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تغییرپذیری مکانی و زمانی جزیره گرمایی شهر و آسایش حرارتی در تراکم روتردام

 

کد مقاله : 70601

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Temporal and spatial variability of urban heat island and thermal comfort within the Rotterdam agglomeration

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نماهای جهت کنترل ترافیک برای کاهش جزیره گرمایی شهری: بررسی تجربی و انرژی ارزیابی

 

کد مقاله : 70608

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Retroreflective façades for urban heat island mitigation: Experimental investigation and energy evaluations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شکست بودجه انرژی جزیره گرمایی شهری در شب

 

کد مقاله : 70614

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2015

Breakdown of the night time urban heat island energy budget

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

باغ شهری به عنوان یک راه حل برای فقر انرژی و جزیره گرمایی شهر

 

کد مقاله : 70616

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Urban gardens as a solution to energy poverty and urban heat island

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

در مورد تاثیر جزیره گرمایی شهری و گرم شدن زمین بر تقاضای برق و مصرف برق ساختمان؛ یک بررسی

 

کد مقاله : 70630

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2015

On the impact of urban heat island and global warming on the power demand and electricity consumption of buildings—A review

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ویژگی های جزیره گرمایی شهری و جریان باد شهرهای گرمسیری

 

کد مقاله : 70602

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

Urban heat island and wind flow characteristics of a tropical city

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تشخیص تغییر جزایر گرمایی شهری و برخی از پارامترهای مرتبط با استفاده از تصاویر لندست چند زمانه؛ یک مطالعه موردی برای شهر قاهره، مصر

 

کد مقاله : 70604

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2014

Change detection of urban heat islands and some related parameters using multi-temporal Landsat images; a case study for Cairo city, Egypt

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

/ 0 نظر / 100 بازدید