پایان نامه های شریف 1392

پایان نامه های شریف 1392

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

بررسی شوک های وارد بر اقتصاد ایران در رکود 1391-1392 Effect of Sanctions in Iran's 2013-2014 Recession: A Business Cycle Accounting Approach

تحریم Sanction / حسابداری چرخه های تجاری Business Cycle Accounting / شکاف تجارت Trade Wedge / رکود Recession / شکاف مخارج دولت Government Wedge / شکاف بهره وری Efficiency Wedge / شکاف نیروی کار Labor Wedge

44-46954

2

مدل آبخیز و تحول شرام - لونر The Watershed Model and Schramm-loewner Evolution

تقارن همدیس Conformal Invariance / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / روش آب پخشان Watershed Method / قدم زدن تصادفی حلقه برداشته Loop Erased Random Walk (LERW) / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY

04-44114

3

بررسی میزان تاثیر تولید ناب و تولید چابک بر بهره وری عملیاتی بنگاه و تعیین بهترین پارامترهای هر یک (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران) The Effect of Leanness and Agility on Operational Performance and Determination Best Parameters of Them)Case Study:the Automotive Industry in Iran)

تولید ناب Lean Manufacturing / صنعت خودروسازی Automotive Industry / تولید چابک Agility / بهره وری عملیاتی Operational Performance

44-44254

4

مکان یابی همدوس پسیو چندورودی - چندخروجی مبتنی بر سیگنال DVB-T DVB-T Based MIMO Passive Coherent Location

ادغام داده Data Aggregation / فن پی0سی0ال Passive Coherent Location (PCL)Technique / سیستم چندورودی چندخروجی Multiple Input Multiple Output (MIMO)System / پخش تلویزیون دیجیتال Digital Video Broadcasting (DVB) / رادار غیرفعال Passive Radar / تخصیص داده Data Association / بهینه سازی چیدمان Geometry Optimization / محل یابی گیرنده ها Receivers Positioning

05-44290

5

ارزیابی کتاب های بین المللی آموزش زبان انگلیسی از نظر نوع درس کار The Evaluation of Global ELT Textbooks: A Task Type Perspective

ارزیابی کتاب درسی Textbook Evaluation / درس کار Task / نوع درس کار Task Type / طبقه بندی نیونن (1999)از درس کارها Nunan's (1999)Classification of Tasks

31-44287

6

مطالعات آزمایشگاهی و تئوریک دیوارهای برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای تحت بارگذاری دوره ای Experimental and Analytical Studies on Hysteretic Behavior of Trapezoidally Corrugated Steel Shear Walls

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / شکل پذیری Ductility / مقاومت جانبی Lateral Resistance / ورق موج دار Corrugated Plate / کمانش برشی Shear Buckling / بارگذاری شبه استاتیکی Quasi-Static Loading

09-44316

7

طبقه بندی مدل های رشد سطح دوبعدی با استفاده از تحول شرام - لونر Classification of Two-dimensional Surface Growth Models using Schramm -Loewner Evolution

رشد سطح Surface Growth / تقارن همدیس Conformal Invariance / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / خطوط هم ارتفاع Iso-Height Lines / تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE)

04-44301

8

نانوکوپلرهای ملهم از مایکروویو با قابلیت طراحی آسان در ساختارهای موجبری فوتونی - پلازمونی Microwave Inspired Easy-to-Design Nano-Couplers for Hybrid Photonic-Plasmonic Waveguide Structures

مدل مداری Circuit Model / مایکروویو MICROWAVE / موجبرهای نوری OPTICAL WAVEGUIDES / نانوپلازمونی Nanoplasmonics

05-44327

9

سنتز و به کارگیری نانوکامپوزیت های ابرجاذب با عملکرد بهینه در مواد پایه سیمانیSynthesis and Application of Superabsorbent Nanocomposites for Optimized Performance in Cement-based Materials

ابرجاذب Superabsorbent / نانوکامپوزیت Nanocomposite / سیمان Cements / بتن Concrete / عمل آوری درونی Internal Curing

03-44326

10

کاربرد روش های کنترل غیرخطی در بررسی سیستم عصبی کنترل تنفس Application of Nonlinear Control Methods in Central Nervous System for Respiratory Organs

سیستم عصبی Nervous System / سیستم تنفسی Respiratory System / کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / خطی سازی دقیق Exact Linearization / خطی سازی ورودی - خروجی Input-Output Linearization / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل هادکگین - هاگزلی Hodkgin-Huxley Model

06-44347

11

ارائه یک الگوریتم برای شناسایی و پاکسازی داده های پرت در کاربردهای دسته بندیAn Outlier Detection and Cleaning Algorithm in Classification Applications

داده های پرت Outliers / داده های غیرعادی Anomaly Data / روش های مبتنی بر مرجع Reference-Based Methods / همسایگی چپ و راست Left and Right Proximity

19-44345

12

یک معناشناسی رسمی برای زبان توصیف واسط کوربا A Formal Semantics for CORBA Interface Definition Language

خودکارافزار بوخی Buchi Outomata / سیستم توزیع شده Distributed System / شبکه های پتری PETRI Networks / معناشناسی Semantics / استاندارد کوربا Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Standard / زبان توصیف واسط Interface Definition Language (IDL) / مشخصات رفتاری Behavioral Specification

52-44344

13

مساله تخصیص و زمان بندی بیماران در حوزه خدمات درمانی Patient Allocation and Scheduling in Healthcare

زمان بندی Scheduling / شبیه سازی Simulation / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / مساله تخصیص Allocation Problem / نرخ عدم مراجعه No-Show Rate

01-44337

14

بررسی تاثیر استفاده از لوله های حرارتی بر مدیریت حرارتی یک سیستم پیل سوختی غشاء پلیمری - مخزن هیدرید فلزی The Effect Of Using Heat Pipes On Heat Management In Pem Fuel Cell- Metal Hydride System

پیل سوختی غشا پلیمری Proton Exchange Membrane(PEM) Fuel Cell / لوله گرمایی Heat Pipe / مخزن هیدرید فلزی Metal Hydrid Tank / مدیریت حرارتی Heat Management / یکپارچه سازی حرارتی Heat Integration

46-44335

15

حذف زیستی متان از هوای آلوده The Biological Removal of Methane of Contaminated Air

متان METHANE / کاه Straw / زیست پالایه Biofilter / پلاستیک ها Plastics / باکتری سودوموناس پوتیدا Pseudomonas Putida Bacteria

06-44330

16

بررسی عملکرد دیوارهای برشی فولادی با ورق میانی از فولاد با تنش تسلیم پایین، به روش المان محدود Using Finite Element Method for Analyzing the Performance of Low Yield Point Steel Plate Shear Wall

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall (SPSW) / فولاد با نقطه تسلیم پایین Low Yield Steel / جذب انرژی Energy Absorption / ظرفیت نهایی Shear Capacity

09-44360

17

بررسی نظری و تجربی تیر تیموشنکو سه بعدی بر پایه متحرک Theoretical and Experimental Analysis of a Three Dimensional Timoshenko Beam on a Moving Base

ربات انعطاف پذیر Flexible Robot / تیر اویلر - برنولی Euler-Bernoulli Beam / تیرهای تیموشنکو Timoshenko Beams / پایه متحرک Flying Support / کشیدگی Stretch

08-44359

18

یک الگوریتم دسته بندی نیمه نظارتی جویبار داده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمA Semisupervised Classification Algorithm for Data Streams Using Decision Tree Algorithm

درخت تصمیم گیری Decision Making Tree / جویبار داده Data Stream / الگوریتم یادگیری Learning Algorithm / تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / دسته بندی نیمه نظارتی Semisupervised Classification

19-44354

19

مدل های خط انتقال چند هادی برای تحلیل ساختارهای نانومتری پلازمونی Multi-Conductor Transmission Line Models for Analysis of Metal-Dielectric -Metal Nanoplasmonic Structures

مدل خط انتقال Transmission-line Model / مدارهای معادل Equivalent Circuits / تطبیق مد Mode Matching / نانوپلازمونی Nanoplasmonics / تزویج مستقیم Direct Coupling / تزویج کناری Side Coupling

05-44353

20

پیاده سازی سیاست کار در جریان ثابت چندبخشی در زنجیره تامین های مونتاژیApplying Tandem CONWIP Policy to Assembly Supply Chain

زنجیره تامین مونتاژی Assembly Supply Chain / تولید به هنگام Just In-Time / کار در جریان ثابت چندبخشی Tandem CONWIP

44-44377

21

بررسی و مدل سازی یک اتصال فلزی تیر - ستون نیمه گیردار جدید تحت بارگذاری یکنواخت Investigation and Modeling of a New type of Semi-Rigid, Steel Beam-Column Connection under Monotonic Loading

اتصال فولادی Steel Connection / اتصال نیمه صلب Semiregid Connection / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / روش اجزای محدود Finite Element Method / منحنی لنگر-دوران MOMENT-ROTATION CURVE / سختی اولیه Initial Stiffness

09-44371

22

مدل های ساختاری و عملکردی آنزیم های حاوی مولیبدن، تنگستن و مس: سنتز، ویژگی ها و واکنش پذیری Structural and Functional Models for the Molybdenum, Tungsten and Copper Enzymes: Synthesis, Properties and Reactivity

سینتیک Kinetics / مولیبدن MOLYBDENUM / مس COPPER / اکسایش Oxidation / آسکوربیک اسید Ascorbic Acid / دی تیوکاربامات Dithiocarbamate / تیو سمی کاربازید Thiosemi Carbazide / تیادیازول Thiadiazole / انتقال اتم اکسیژن Oxygen-Atom-Transfer

03-44369

23

تاثیر یادگیری زبان با کمک تلفن همراه بر یادگیری کوتاه مدت و بلند مدت واژگان توسط دانشجویان دانشگاه The Effect of Mobile Assisted Language Learning (MALL) on University Students' Immediate and Sustained Vocabulary Acquisition

فراگیری واژگان Vocabulary Learning / یادآوری واژگان Word Retention / یادگیری زبان به کمک تلفن همراه Mobile Assisted Language Learning (MALL) / لیست واژگان علمی Academic Word List

31-44365

24

بررسی سد چرخشی در ترکیب تیوبنکارب (S-4- کلروبنزیل N،N-دی متیل تیوکربامات) حول پیوند C-N با استفاده از طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic NMR Study of Thibencarb (S-4-chlorobenzyl N,N-dimethyl Thiocarbamate)

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / ثابت سرعت Reaction Constant / تیوبنکارب Thiobencarb / پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters

03-44425

25

بررسی اثر ضوابط طراحی و پارامترهای تصادفی بر منحنی شکنندگی قابهای بتنی مسلح Evaluation of Seismic Criteria and Random Parameters on Fragility Curves of RC Frames

منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes

09-44423

26

تخمین پارامترهای توزیع وایبل از طریق روش جستجوی ممنوع (Tabu Search): اجرا و پیاده سازی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات Estimation of Three Parameters of Weibull Distribution Using Tabu Search Method: Implementation in Maintenance Program

توزیع وایبول Weibull Distribution / تخمین Estimating / الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search Algorithm / تعمیر ونگهداری Maintenance / قابلیت اطمینان Reliability

51-44414

27

توسعه روشی برای تحلیل دینامیکی بال انعطاف پذیر در حرکت نوسانی بال زدنDeveloping a Method for the Dynamic Analysis of Flexible Flapping Wing

بال زن Ornithopter / بال انعطاف پذیر Flexible Wing / مدل سازی باند گراف Bond Graph Modeling / مکانیزم بال زدن Flapping Mechanism / عملکرد سیستم پیشرانه Propulsion System Performance / عملکرد آیرودینامیکی Aerodynamic Performance

58-44412

28

بررسی رفتار و ویژگی های دینامیکی میز لرزان با استفاده از مدل های تحلیلی و آزمایشگاهی Study of Dynamic Behavior and Characteristics of shaking Table Using Analytical and Experimental Models

میز لرزان SHAKING TABLE / سیستم کنترل Control System / عرشه فولادی Steel Deck / فرکانس تشدید ستون روغن Oil Column Resonance

09-44408

29

اینهمانی ذرات تمایز ناپذیر Identical Particles

اینهمانی Identity / مکانیک کوانتومی QUANTUM MECHANICS / ساخت گرایی Structuralism / فردیت Identity

42-44406

30

بررسی سد چرخش حول پیوند C-N در مولکول 2-سیانواتیل مورفولین-4- کربودی تیوات با روش DNMR Measuring of the Barrier around of the C-N Band in the Molecule of 2-Cyano Ethyl Morpholine-4-Carbo Dithioate by DNMR

تشدید مغناطیسی هسته پویا Dynamic Nuclear Magnetic Resonance / بازدارنده چرخش Rotation Barrier / پارامترهای ترمودینامیکی Thermodynamic Parameters / پیوند سی - ان C-N Bond / 2 - سیانواتیل مورفولین - 4 - کربو دی تیوات 2-Cyano Ethyl Morpholine-4-Carbo Dithioate

03-44403

31

همولوژی فلور ترکیبیاتی گره و فضاهای پوششی 2- لایه شاخه دار Combinatorial Knot Floer Homology and Double Branched Cover

فضاهای پوششی شاخه دار Branched Covers / همولوژی فلور ترکیبیاتی Combinatorial Floer Homology / همولوژی فلور Floer Homology / نمودار هیگارد Heegaard Diagram

02-44401

32

بررسی لزوم کاربرد مفهوم جرم در پدیده های اختر فیزیکی Do We Need the Concept of Mass in Astronomical Phenomena?

جرم Mass / پدیده های اختر فیزیکی Astronomical Phenomena / نظریه نسبیت عام General Relativity Theory

04-44400

33

رویکردی بهینه برای مدل های عملکردی قلب (در حالت عادی و با نارسایی احتقانی) و کنترل کننده قلب مصنوعی کامل Functional Modeling of Normal and CHF Heart and Control of Total Artificial Heart- An Optimizing Approach

قلب مصنوعی کامل Total Artificial Heart / بیماری نارسایی احتقانی قلب Congestive Heart Failure (CHF) / کنترل کننده مقاوم تطبیقی Robust Adaptive Controller / کسر جهشی Ejection Fraction

05-44399

34

ارائه مدل پیش بینی عمر خستگی ترمومکانیکی آلیاژ آلومینیوم (A356.0) با پوشش حائل حرارتی A Thermo-Mechanical Fatigue Life Prediction Model for Aluminum Alloy (A356.0) with Thermal Barrier Coating

آلیاژ آلومینیوم Aluminum Alloy / خستگی کم چرخه Low Cycle Fatigue / خستگی ترمومکانیکی Thermomechanical Fatigue / پوشش حایل حرارتی Thermal Barrier Coating / کرنش پلاستیک Plastic Strain

08-44398

35

مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی سبد دارایی E.G.P ، M.V و M.V.S بر پایه الگوریتم ژنتیک در بازار سرمایه ایران Comparing Performance of M.V, E.G.P and M.V.S Based on Genetic Algorithm in Iranian Capital Market

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی سبد مالی Portfolio Optimization / روش میانگین - واریانس Mean-Variance Method / مدل التون - گروبر - پدبرگ Elton-Gruber-Padberg Model / مدل میانگین - واریانس - چولگی Mean-Variance-Skewness Model

44-44397

36

بررسی چیدمان دیوارهای برشی در سازه های بلند مرتبه با پلان نامنظم Investigating Layout of Shear Walls in Tall Buildings with Non-Symmetrical Plan

ساختمان های بلند مرتبه بتنی Concrete Tall Buildings / چیدمان دیوار برشی Arragement of Shear Walls / پلان نامتقارن Asymmetric Plan

09-44394

37

داده کاوی توزیع شده در سیستم های نظیر - به - نظیر Distributed Data Mining in Peer-to-Peer Systems

داده کاوی Data Mining / مدیریت داده Data Management / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / خوشه بندی توزیع شده Distributed Clustering / سیستم پویا Dynamical System / شبکه نظیر به نظیر Peer-to-Peer Network / شبکه روگستر Overlay Network

19-44385

38

ارائه روشی آماری احتمالاتی برای محاسبه تلفات شبکه توزیع و کاربرد آن در جایابی بهینه ی تولیدات پراکنده 

کاهش تلفات Loss Reduction / شبکه های توزیع شده Distributed Networks / توزیع زیان Loss Distribution / شبیه سازی تصادفی Stochastic Simulation / جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده Dispersed Generation Optimal Placement / روش های آماری Statistical Methods / تلفات انرژی Energy Loss / مکان یابی بهینه Optimal Placement

05-44483

39

کدهای بهینه برای سیستم های دسترسی چندگانه (CDMA) در حالت بیش بارگذاری شده Optimum Codes for Overloaded CDMA Systems

ظرفیت مجموع کانال Sum Channel Capacity / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / معیارهای عملکرد سیستم Performance Criteria / ماتریس های امضا Signature Matrices

05-44480

40

سنتز و مشخصه یابی نانو ساختارهای ZnO اصلاح شده با گرافن و CdS برای بررسی خواص فوتوالکتروشیمیایی Synthesis and Characterization of ZnO Nanostructure, Modified by Graphene and CdS for PEC Application

اکسید روی Zinc Oxide / گرافن Graphene / سولفید کادمیم Cadmium Sulfide / سلول فتوالکتروشیمیایی Photoelectrochemical Cell / نهشت برقی Electrodeposition

04-44478

41

بهینه سازی شبیه سازی با شبه مدل های ترکیبی و تطبیقی Simulation Optimization Using Hybrid and Adaptive Metamodels

بهینه سازی Optimization / شبیه سازی Simulation / شبه مدل کرایگینگ Kriging Metamodel / شبه مدل رگرسیونی Regression Metamodel / تابع پایه شعاعی Radial Basis Function / طرح آزمایش متوالی Sequential Experimental Design / بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization

01-44476

42

مدل سازی رفتار دینامیکی و کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری Dynamic Modeling and Congestion Control in Computer Networks

شبکه های کامپیوتری Computer Networks / اینترنت Internet / مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / کنترل ازدحام Congestion Control

19-44474

43

ارائه یک روش جدید برای طراحی اسیلاتورهای با نویز فاز کم با کمک از ISF A Novel Design Methodology for the Design of Low Phase Noise Oscillators Based on the ISF

نویز فاز PHASE NOISE / نویز NOISE / نوسانگرها Oscillators / تابع حساسیت ضربه Impulse Sensitivity Function (ISF) / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / نویز فاز نوسانگر Oscillator Phase Noise

05-44471

44

مدل سازی شدت جراحت عابر پیاده در تصادفات رانندگی Modeling Pedestrian Injury Severity in Traffic Crashes

تصادفات عابر پیاده Pedestrian Crashes / شدت جراحت Injury Severity / مدل انتخاب گسسته Discrete Choice Model / مدل لوجیت چندگانه Multinomial Logit Model

09-44470

45

مدل سازی و تحلیل دینامیکی تیرهای متورق همسانگرد و کامپوزیتی چند لایه تحت حرکت نیرو/جرم نوسانگر Dynamic Modeling and Analysis of Delaminated Isotropic and Multi- Layered Composite Beam under the Action of Moving Force/Oscillatory Mass

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / ضریب لاگرانژ Lagrange Coefficient / تیر کامپوزیتی چند لایه Laminated Composite Beam / نیروی جرم نوسانگر متحرک Moving Force/Oscillating Mass / تماس دینامیکی Dynamic Contact

08-44469

46

تحلیل و ایجاد ساختارهای مناسب جهت ارزیابی بهره وری در راستای طراحی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی - مطالعه موردی، سازمان خدمات درمانیOrganizational Structure Analysis for Productivity Assessment through Designing the ERP System – Case study, Healthcare Organization

منابع سازمانی Organization Resources / برنامه ریزی Planning / تحلیل بهره وری Productivity Analysis / برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) / روش IDEF IDEF Method

01-44468

47

تحلیل غیرخطی و طراحی سیستم تخمین و فیلترینگ برای ژیروسکوپ ممز تحریک پارامتریک Nonlinear Analysis and Design of Estimation and Filtering System for a MEMS Gyroscope with Parametric Excitation

معادله متیو غیرخطی Nonlinear Mathieu Equation / فیلتر کالمن گسترش یافته Extended Kalman Filter / تخمین به روش برگشتی حداقل مربعات خطا Recursive least Square Estimation / تحلیل پارامتری Parametric Analysis / ژیروسکوپ Gyroscope / سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / فیلتر کالمن خنثی Unscented Kalman Filter / مقیاس های زمانی چندگانه Multiple Time Scalse

08-44467

48

مطالعه انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیالات در کانال های متشکل از محیط های متخلخل Mixed Convection of Nanofluids in Channels Partially Filled with a Porous Medium

محیط متخلخل POROUS MEDIA / نانوسیال Nanofluid / اتلاف حرارتی Heat Losse / انتقال حرارت جابجایی توام Mixed Convection / حل عددی Numerical Solution / حل تحلیلی Analytical Solution / روش اغتشاشی Perturbation Method / مطالعه تجربی EXPERIMENTAL STUDIES

06-44465

49

ارائه یک چارچوب نوین برای الحاق کتابخانه ابزار ماشین های کنترل عددی به استاندارد STEP-NC بر اساس الگوی تولید ابری A Novel Framework to Enable STEP-NC Extension of Tool Library Based on Cloud Manufacturing Paradigm

استاندارد ایزو 10303 استپ ISO 10303 (STEP)Standard / استاندارد ایزو 13399 ISO 13399 Standard / کتابخانه ابزار آلات تراشکاری Cutting Tool Library / زبان علامت گذاری قابل گسترش Extensible Markup Language (XML) / تولید ابری Cloud Manufacturing / زبان مدل سازی اکسپرس Express Modeling Language

01-44464

50

شبیه سازی دقیق شتابدهنده واریان با تحلیل فایل فضای فاز و ارائه مدل چشمه مناسب جهت استفاده در کلینیک Exact Simulation of Varian Clinac 2100C/D with Use of Phase Space file and Representation of Appropriate Source Model for Clinical Applications

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شتاب دهنده واریان Varian Accelerator / طراحی درمان Treatment Planning / فایل فضای فاز Phase Space File / مدل منبع Source Model / آسیب دی. ان. ای DNA Damage

46-44462

51

بررسی درهم

/ 0 نظر / 56 بازدید