پایان نامه های شریف 1384

پایان نامه های شریف 1384

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

کاربرد مدل های ریاضی در مسایل برچسب گذاری گراف ها 

برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / نظریه گراف Graph Theory / برچسب گذاری جادویی Magic Labeling / برچسب گذاری گراف Graph Labeling / برچسب گذاری دلپذیر Graceful Labeling

01-35636

2

پایان نامه

روش های نقطه درونی برای حل مسایل مکملی خطی 

روش نقطه داخلی Interior Point Method / الگوریتم اولیه - دوگان Primal-Dual Algorithm / تعقیب مسیر Path Following / مکملی خطی Linear Complementarity

02-35639

3

پایان نامه

بررسی عملکرد سیستمهای <cdma<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></cdma

بهینه سازی Optimization / دسترسی چندگانه با تقسیم کد Code Devision Multiple Access (CDMA) / نسبت سیگنال به نویز SIGNAL TO NOISE RATIO / نرخ خطای بیت BIT ERROR RATE / کد متعامد نوری تعمیم یافته Generalized Optical Orthogonal Code

05-35640

4

پایان نامه

بررسی علل کاهش نفوذپذیری محیط متخلخل در طی حرکت دوفازی درون محیط متخلخل و ارائه مدل جهت پیش بینی میزان کاهش نفوذپذیری 

محیط متخلخل POROUS MEDIA / حرکت دوفازی در محیط متخلخل Two Phase Flow Through Porouse Media / کاهش نفوذپذیری Permeability Reduction

06-35642

5

پایان نامه

بررسی اثر تغییرات PHr شیرابه بر خصوصیات مکانیکی پوششهای رسی متراکم CCL)r ها) 

تغییرات پی هاش PH Changes / مقاومت برشی Shear Strength / هدایت هیدرولیکی HYDRAULIC CONDUCTIVITY / پوشش رسی متراکم Compaced Clay Liners / نشست Settlement

09-35643

6

پایان نامه

کشف عیوب در تیرها با استفاده از روش تبدیل ویولت 

تیرها Beams / تخمین خرابی Damage Assessment / پاسخ هماهنگ Harmonic Response / تبدیل موجک Wavelet Transform / پایش درستی سازه ای Structural Health Monitoring

09-35644

7

پایان نامه

بررسی عملکرد غشاهای نیمه تراوا در جداسازی امولسیون های آب و نفت 

ریزصاف کردن Microfiltration / تزریق گاز Gas Injection / قطبش غلظتی Concentration Polarization / امولسیون نفت در آب Oil in Water Emulsion / افزایش شار Flux Enhancement

06-35645

8

پایان نامه

مدل ریاضی برای تقریب مسیر حرکت لیزر در روشهای تولید لایه ای 

استریولیتوگرافی Stereolithography / مسیر حرکت GUIDE PATH / نمونه سازی سریع Rapid Prototyping / روش تولید سریع لایه لایه Laminated Object Manufacturing (LOM) / برش لایه ای Slicing

01-35646

9

پایان نامه

بررسی اثر ناهمواری در هندسه مخزن سد بر جریان سیال دولایه 

تخلیه گزینشی Selective Withdrawal / سرعت سنجی با تصویربرداری حرکت ذرات Particle Image Velocimetery (PIV) / سیال دولایه ای Two-Layer Fluid / برآمدگی کف Bottom Topography / تنگ شدگی جداره مخزن Side Contraction

09-35647

10

پایان نامه

اثر ناخالصی ها و عملیات حرارتی بر خواص دی الکتریک های شیشه سرامیک 

پراش پرتوایکس X Ray Diffraction / خواص دی الکتریک Dielectric Properties / سرامیک شیشه ای Glass Ceramic / فروالکتریک Ferroelectric / تجزیه گرمایی تفاضلی Diffrential Thermal Analysis (DTA)

07-35648

11

پایان نامه

بررسی و مقایسه رفتار دینامیکی توربین و ژنراتورهای نیروگاه های بادی 

پایداری گذرا Transient Stability / توربین بادی Wind Turbine / نیروگاه بادی Wind Power Plant

05-35649

12

پایان نامه

شبیه سازی پرشدن قالب توسط مخلوط مذاب و جامد 

شبیه سازی Simulation / نرم افزار فلوئنت FLUENT SOFTWARE / مخلوط نیمه جامد Semisolid Mixture / پرشدن محفظه قالب Die Filling / رفتار سیلانی نیمه جامد Semisolid Flow Behavior

07-35651

13

پایان نامه

شبیه سازی سه بعدی پراکنش آلاینده های نفتی در منابع زیرزمینی آب 

مدل سازی MODELING / نشت LEAKAG / آب زیرزمینی Groundwater / پاشیدگی Dispersion / آلودگی هیدروکربوری Hydrocarbon Contaminated

06-35652

14

پایان نامه

سیستم MIS در کارخانه کاشی اصفهان 

کاشی Tiles / انبار Storage / کارخانه کاشی اصفهان Isfahan Tile Factory / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS)

01-35653

15

پایان نامه

سیستم MIS در کارخانه ارج 

انبار Storage / تجهیزات الکتریکی Electric Equipment / روش شناسی ساخت مند Structured Methodology / کارخانه ارج Arj Factory / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS)

01-35654

16

پایان نامه

بررسی رفتار جریان در فاصله پره - پوسته کمپرسورهای محوری 

تراکم ساز محوری Axial Compressor / کنترل جریان نشتی Tip Leakage Flow / فاصله پره و پوسته Tip Clearance / روتور 37 ناسا NASA Rotor 37

08-35655

17

پایان نامه

مدل تعیین همزمان قیمت و تخصیص ظرفیت در مدیریت درآمد 

قیمت گذاری Pricing / مدیریت درآمد Revenue Management / مدیریت بازده Yield Management / کنترل موجودی صندلی Seat Inventory Control / صنعت هواپیمایی Airline Industry

01-35656

18

پایان نامه

تاثیر سیمانی شدن بر رفتار مکانیکی و مقاومتی خاکهای درشت دانه مطالعه موردی آبرفت تهران 

خاک سیمانی شده Cemented Soil / آزمایش سه محوری Triaxial Test / خاک شن و ماسه ای Gravely Sand / حالت بحرانی Critical State / آبرفت تهران Tehran Alluvium

09-35657

19

پایان نامه

مدل های جانمایی و تخصیص در سیستم های خدمت اضطراری بااستفاده از نظریه صف و مجموعه های فازی 

جانمایی Location / الگوریتم تخصیص Assignment Algorithm / نظریه مجموعه فازی Fuzzy Set Theory / نظریه صف Queuing Theory / سیستم متراکم Congested System

01-35658

20

پایان نامه

طراحی سنتزکننده کسری فرکانس با کمک مدولاتور دلتا سیگما دراستاندارد <dcs-1800<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></dcs-1800

حلقه قفل فاز Phase Locked Loop (PLL) / نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / مدولاتور دلتا - سیگما DELTA-SIGMA MODULATOR / آشکارساز فرکانسی فاز Phase Frequency Detector (PFD) / بسامدساز Frequency Synthesizer / تقسیم کننده فرکانس Frequency Divider / استاندارد دی0سی0اس 1800 DCS 1800 Standard

05-35659

21

پایان نامه

سینتیک و مکانیسم واکنشهای <retro-ene<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></retro-ene

رادیکال ها Radicals / سینتیک Kinetics / مکانیزم همزمان CONCERTED MECHAMISM / مکانیزم ناهمگام Asynchronous Mechanism / واکنش ان برگشتی Retro-Ene Reaction / واکنش چله تروپی برگشتی Retro-Cheletropic Reaction / ترکیبات آلی گوگرددار Organo-Sulfur Compound

03-35660

22

پایان نامه

مطالعه رفتار غیرخطی سازه ها با استفاده از روش بار افزاینده مودی دینامیکی 

تحلیل دینامیکی Dynamic Analysis / رفتار غیر خطی Nonlinear Behavior / پوش اور مودال Modal Pushover / پلاستیک ها Plastics / تاریخچه پاسخ Response History / منحنی تسلیم Yield Curve

09-35661

23

پایان نامه

بررسی آثار زیست محیطی ناشی از سیالات حفاری در عملیات خشکی و ارائه راهکار

پیامد زیست محیطی Environmental Impact / سیال حفاری Drilling Fluid / خشکی Onshore / سیستم کنترل مواد جامد Solide Control System

06-35662

24

پایان نامه

شبیه سازی کولرهای ترمویونیک 

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / سردکننده Coolant / جریان گرمایونی Thermionic Current / ساختار ناهمگون Hetero Structure

04-35663

25

پایان نامه

بررسی کمی و کیفی آبهای تولیدشده همراه نفت و آزمایشهای مربوط به تصفیه پذیری آن برای کاربریهای مختلف 

بازیافت پساب Wastewater Reclamation / آب تولیدشده همراه نفت Producted Water / روش تصفیه Treatment Method

06-35664

26

پایان نامه

ارائه مدل ساختاری برای بتن محصور شده بر مبنای روابط تئوری پلاستیسیته وانرژی شکست 

مدل ساختاری CONSTITUTIVE MODEL / بتن محصور Confined Concrete / پلاستیسیته Plasticity / انرژی شکست FRACTURE ENERGY / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP)

09-35665

27

پایان نامه

مدلسازی دینامیکی و طراحی کنترلر غیرخطی برای یک ربات تک چرخ 

مدل سازی دینامیکی Dynamic Modeling / ربات تک چرخ Single-Wheel Robot / ژایرور Gyrover / کنترل کننده غیرخطی Nonlinear Controller

08-35666

28

پایان نامه

تجزیه و تحلیل فرایند تامین در شرکت فراب و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن 

زنجیره عرضه Supply Chain / تامین کردن Supplying / خرید Purchase / شرکت فراب Farab Company

01-35667

29

پایان نامه

پیش بینی پدیده پخش جانبی در فرآیند نورد گرم و سرد به روش اجزای محدود سه بعدی 

پخش جانبی Lateral Spread / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / نورد تخت Flat Rolling / روش اجزای محدود سه بعدی Three Dimensional Finite Element Method

07-35668

30

پایان نامه

برنامه ریزی خروج و ورود نیروگاههای حرارتی در سیستمهای تجدید شاختارشده 

سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / برنامه ریزی خروج و ورود نیروگاه حرارتی Thermal Power Plant Unit Commitment / آزادسازی لاگرانژ Lagrangian Relaxation

05-35669

31

پایان نامه

روش های بالادست جهت شبیه سازی عددی میدان جریان غیرلزج حول روتور در پرواز ایستایی 

روتور (ملخ یاگردانه) ROTOR / روش بالادست Upwinding Scheme / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / گردابه نوک Tip Vortex

45-35670

32

پایان نامه

اثر اندرکنش خاک - سازه بر شاخص خرابی لرزه ای سازه ها 

شاخص خرابی DAMAGE INDEX / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / مدل های مخروطی CONE MODELS / فرکانس بی بعد Nondimentional Frequency / نسبت ابعاد Aspect Ratio / طیف خرابی Damage Spectrum

09-35671

33

پایان نامه

مسئله تخصیص همگانی تعادلی در شبکه های متراکم: فرمول بندی و دستور حل 

تعادل Equilibrium / مسأله تکمیلی غیرخطی NONLINEAR COMPLEMENTARY PROBLEM / تخصیص همگانی Transit Assinment / شبکه متراکم Congested Network / زمان سفر غیرخطی Nonlinear Travel Time / مدل مبتنی بر استراتژی Strategy-Based Model / فرمول بندی مبتنی بر مسیر Path-Based Formulation

09-35672

34

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی و مدل سازی مواد هوشمند جهت استفاده در مهندسی سازه 

آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy / سازه های تطبیقی Adaptative Structures / مدل سازی MODELING / روش اجزای محدود Finite Element Method / کاربرد در مهندسی سازه Application in Structural Engineering

09-35673

35

پایان نامه

بررسی تجربی جریان حول مقطع پره توربین برق بادی 

زبری Roughness / عدد رینولدز Reynolds number / هواشکن Airfoil / تلاطم Turbulence / توربین بادی Wind Turbine

45-35674

36

پایان نامه

بهینه یابی هندسه انتقال قدرت <cvt<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></cvt

سیستم انتقال قدرت پیوسته Continously Variable Transmission System / بهینه سازی Optimization / هندسه چنبره ای Toroidal Geometry / روغنکاری هیدرودینامیک کشسانی Elasto Hydrodynamic Labrication

08-35675

37

پایان نامه

شبیه سازی سیستم <ofdm<="" a="" style="direction: rtl; box-sizing: border-box;"></ofdm

فرکانس های بالا High Frequencies / کدگذاری Coding / همزمان سازی Synchronisation / مدولاسیون MODULATION / تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / اینترلیور Interleaver

05-35676

38

پایان نامه

مطالعه تئوری و آزمایشگاهی و طراحی و ساخت و تست دستگاه تزریق متناوب آب و گاز 

ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق متناوب آب و گاز Water Alternative Gas (WAG)Injection / تزریق امتزاجی Miscible Injection

06-35678

39

پایان نامه

خواص گروه یکال حلقه های ساده آرتینی 

اتحاد گروهی (ریاضی) Group Identity (Mathematics) / حلقه های تقسیم Division Rings / حاصل ضرب صلیبی Crossed Product / جبر تقسیم دوری Cyclic Division Algebra / مطلقا تحویل ناپذیر Absolutely Irreducible

02-35679

40

پایان نامه

طراحی گردش کار تیپ برای مهندسی همزمان کنترل و ابزار دقیق 

دینامیک سیستم ها Systems Dynamics / تکامل Evolution / حساسیت Sensitivity / مهندسی همروند Concurrent Engineering / پروژه طراحی مهندسی Engineering Design Project / سندرم نود درصد 90% Syndrome / مهندسی ابزار دقیق و کنترل Instrumentation and Control Engineering / گردش کار Workflow

01-35680

41

پایان نامه

قطعه بندی جراحات کلیه در تصاویر اولتراسوند 

موجک ها WAVELETS / تبدیل کرولت Curvelet Transform / مدل مرز فعال Active Contour Model / مدل شکل فعال Active Shape Model

05-35681

42

پایان نامه

ترکیب مخارج دولت در گروههای منتخب از کشورها 

ترکیب مخارج دولت Government Expenditures / مخارج کارکردی Convergence / کیفیت نهادها Institutional Quality

44-35682

43

پایان نامه

استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر تزریقی در سیستم های کنترلی انتقال دارو 

پلی لاکتیک - گلایکولیک اسید Polylactic-Glycolic Acid (PLGA) / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / هم بسپار سه قطعه ای حساس به دما Thermosensitive Triblock Copolymer / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA)

06-35683

44

پایان نامه

اختر فیزیک فوران های پرتو گاما و ارائه مدل ابر چگال برای توضیح دو کوهانه بودن توزیع مدت آنها 

پرتوهای گاما Gamma Rays / فوران Burst / سیستم دودویی Binary System / ابرغول Super Giant / ستاره های فشرده Compact Stars

04-35684

45

پایان نامه

بررسی تجربی اثرات زبری سطح روی ضرایب ایرودینامیکی یک مدل هواپیما 

تونل باد Wind Tunnel / ضریب آیرودینامیکی Aerodynamic Coefficient / نوار مغشوش کننده TRIP STRIP / دنباله Wakes / اثر مقیاس Scale Effect

45-35686

46

پایان نامه

انشعابات تصادفی 

توسیع Extension / سیستم دینامیکی تصادفی Random Dynamical System / انشعابات تصادفی Stochastic Bifurcation / اندازه ناوردا Invariant Measure / معادله دیفرانسیل تصادفی Stachastic Differential Equation / معادله فوکر - پلانک - کلموگروف Fokker-Plank-Kolmogrov Equation / مجموعه تصادفی جذاب Random Attractor Set

02-35687

47

پایان نامه

مطالعه تاثیر پارامترهای عملیاتی و مخزنی بر کارایی روش تزریق دوره ای بخار در یک نمونه از مخازن نفت سنگین کشور 

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / تزریق دوره ای بخار Cyclic Steam Injection / تولید نفت سنگین Heavy Oil Production / تولید مدل Model Development / مدل سازی چاه Welbore Modeling / مدل سازی قطاعی Sector Modeling

06-35689

48

پایان نامه

آنالیز و طراحی پراشه های شبه پریودیک و غیریکنواخت 

موجبرها WAVEGUIDES / ساختار غیریکنواخت Nonuniform Structure / ساختار تقریبا متناوب Almost-Periodic Structure / توری تناوب - متغیر Chirped Grating / فیلتر یک بعدی Rugate Filter / مود جفت شده Coupled Mode

05-35690

49

پایان نامه

قیمت گذاری توان راکتیو در بهره برداری بهینه از شبکه های تجدیدساختارشده 

قیمت گذاری توان واکنشی Reactive Power Pricing / پخش بار بهینه Optimal Power Flow / شبکه تجدید ساختارشده Deregulated Power System / هزینه حدی Marginal Price

05-35691

50

پایان نامه

طراحی شبکه زنجیره تامین 

زنجیره عرضه Supply Chain / وظیفه TASKS / طراحی شبکه Network Design / فعالیت Activity / برون سپاری Outsourcing / پیمان کاری Sub Contracting / فرایند محوری Process Orinted / عملیات Operation

44-35692

51

پایان نامه

بررسی خوردگی دیرگدازهای منیزیا - گرافیتی در صنایع فولادسازی 

دیرگداز REFRACTORY / خوردگی Corrosion / سرباره ها Slags / فولاد سازی Steelmaking / منیزی - گرافیت Magnesia Graphite / قدرت قلیایی Basicity

07-35693

52

پایان نامه

مطالعه تجربی اثرات تراکم پذیری و فرکانس کاهش یافته روی رفتارآیرودینامیکی یک جسم پرنده 

حلقه هیسترزیس Hysteresis Ring / مانور نوسانی Oscillatory Maneuver / مشتقات پایداری Stability Derivative / حرکت نوسانی Pitching Motion

45-35694

53

پایان نامه

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی 

اعتماد Trust / سرمایه اجتماعی Social Capital / عملکرد اقتصادی Economic Performance / هزینه مبادلاتی Transaction Cost / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP)

44-35696

54

پایان نامه

حل عددی جریان های احتراقی آشفته به کمک روش ترکیبی حجم و المان محدود 

روش حجم محدود Finite Volume Method / روش اجزای محدود Finite Element Method / جریان آشفته Turbulent Flow / روش شیمی سریع Fast Chemistry Method / برنامه نویسی موازی Parallel Programming

45-35697

55

پایان نامه

بررسی عددی الگوی رفتاری جریان در جت آزاد

/ 0 نظر / 84 بازدید