حسابدار A

◊  حسابدار؛ محاسب؛ دفتردار

◊  Accountant

 - کسی که به شیوه‌ها و اصول حسابداری و موازین و مقررات نگهداری حساب آشنا باشد.

◊  مسئولیت حسابدار مستقل

◊  Accountant's Responsibility

 - همان مسئولیتی است که حسابدار خبره یا عضو انجمن حسابداران برعهده دارد.

◊  کمک حسابدار

◊  Assistant Accountant

◊  حسابدار قسم خورده

◊  Certified Accountant

 - حسابداری است که مقامات رسمی به او اجازهٔ حسابرسی در شرکتها و بنگاهها را داده‌اند. ن.ک: Chartered accountant

◊  حسابدار قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Certified Public Accountant

 - درجهٔ علمی است که به یک محاسب مطابق قوانین یکی از ایالات متحد داده می‌شود. این عنوان نشان می‌دهد که صاحب درجه امتحانات قانونی ایالتی را برای استقلال در امور حسابداری با موفقیت گذرانده است و لیاقت و صلاحیت تأسیس دفتر حسابرسی یا بازرسی امور محاسباتی و نگارش گزارشهای مربوط را داراست. نشانهٔ اختصاری این اصطلاح .C.P.A است.

◊  حسابدار مجاز؛ حسابدار صاحب امتیاز از مؤسسهٔ حسابداران؛ حسابدار خبره

◊  Chartered Accountant

◊  حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered Public Accountant

◊  حسابدار قسم خورده

◊  Certified Accountant

 - حسابداری است که مقامات رسمی به او اجازهٔ حسابرسی در شرکتها و بنگاهها را داده‌اند. ن.ک: Chartered accountant

◊  حسابدار قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Certified Public Accountant

 - درجهٔ علمی است که به یک محاسب مطابق قوانین یکی از ایالات متحد داده می‌شود. این عنوان نشان می‌دهد که صاحب درجه امتحانات قانونی ایالتی را برای استقلال در امور حسابداری با موفقیت گذرانده است و لیاقت و صلاحیت تأسیس دفتر حسابرسی یا بازرسی امور محاسباتی و نگارش گزارشهای مربوط را داراست. نشانهٔ اختصاری این اصطلاح .C.P.A است.

◊  حسابدار مجاز؛ حسابدار صاحب امتیاز از مؤسسهٔ حسابداران؛ حسابدار خبره

◊  Chartered Accountant

◊  حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered Public Accountant

◊  حسابدار مسئول

◊  In-charge Accountant

 - حسابدار در حال اجرای وظیفه. م. Accountant in charge

◊  حسابدار مسئول

◊  In-charge Accountant

 - حسابدار در حال اجرای وظیفه. م. Accountant in charge

◊  حسابدار رسمی؛ حسابدار مجاز؛ حسابدار مستقل

◊  Independence Accountant

◊  حسابدار مستقل

◊  Independent Accountant

◊  انستیتوی حسابداران رسمی

◊  Institute of Chartered Accountants

◊  حسابدار مدیریت

◊  Management Accountant

 - گزارشهای این حسابداری روزمره در فواصل کوتاه تهیه می‌شود نه در پایان دوره‌های مالی سالانه یا ماهانه و نتیجهٔ هر کار و سود و زیان هر طرح را نشان می‌دهد.

◊  حسابدار خصوصی

◊  Private Accountant

 - حسابداری که فقط مسئولیت عملیات محاسباتی یک مؤسسه را به عهده دارد.

◊  حسابدار حرفه‌ای؛ حسابدار مجاز

◊  Professional Accountant

◊  حسابدار رسمی؛ حسابدار مجاز؛ حسابدار حرفه‌ای

◊  Public Accountant

 - شخص خبره در فن حسابداری است که خدمات حسابداری به واحدهای اقتصادی می‌دهد. م. Professional accountant

◊  حسابدار خیره

◊  Qualified Accountant

◊  کمک حسابدار

◊  Semi-senior Accountant

◊  رئیس حسابداری؛ حسابدار کل؛ حسابدار ارشد

◊  Senior Accountant

◊  حسابدار

◊  Accountant

 - کسی است که با استفاده از روش‌ها و اصول صحیح حسابداری ، دفاتر و حساب‌های یک شرکت یا یک مؤسسه را نگهداری نموده و صورت‌های مالی را برای مدیران تهیه و تنظیم می‌کند.

◊  حسابدار

◊  Accountant

 - نام مجله‌ای در زمینهٔ حسابداری که از سال ۱۸۷۴ تاکنون در انگلیس منتشر می‌شود.

◊  رئیس حسابداری

◊  Accountant general

 - شخصی که مسئولیت حسابداری یک مؤسسه بر عهدهٔ او است و معمولاً چندین حسابدار و دفتردار زیرنظر او کار می‌کنند.

◊  حسابدار مورد تأیید ، حسابدار رسمی.

◊  Certified accountant

 - حسابداری که از مقامات رسمی اجازهٔ حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات را دریافت کرده است. رجوع کنید به توضیحات ذیل: Chartered Accountant

◊  حسابدار عمومی تأیید شده

◊  Certified public accountant (CPA)

 - عنوانی که یکی از ادارات ذی‌ربط دولتی و یا یک سازمان رسمی آموزش حسابداری اعطا می‌کند و به‌موجب آن دارندهٔ این عنوان می‌تواند حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات را انجام بدهد و امضاء او از نظر مقامات رسمی و مالیاتی معتبر است.

◊  حسابدار خبره ، حسابدار قسم‌خورده

◊  Chartered accountant

 - حسابدار خبره عنوانی است که از سوی مؤسسه حسابداران خبره یا یک مؤسسه آموزشی رسمی و یا از سوی دولت اعطاء می‌شود و مبین آن است که شخص موردنظر در زمینهٔ حسابداری حائز صلاحیت ، دانش و شناخت بالائی است.

◊  رئیس حسابداری

◊  Chief accountant

 - شخصی که تصدی امور حسابداری شرکت را عهده‌دار است و معمولاً یک یا چند حسابدار و دفتردار زیرنظر او کار کنند.

◊  حسابدار رسمی

◊  Public accountant

 - شخص خبره‌ای در فن حسابداری که خدمات حسابداری به واحدهای اقتصادی مختلف عرضه می‌کند.

◊  حسابدار خبره

◊  Qualified accountant

 - حسابدار مجرب و کارکشته‌ای که عنوان خود را از مؤسسهٔ حسابداران خبره یا از دولت کسب می‌کند و این به منزلهٔ آن است که فرد مزبور دارای دانش و صلاحیت حسابداری در سطح بالا است.

◊  حسابدار

◊  Accountant , assountant

◊  حسابدار خبره

◊  Chartered accountant , qualified accountant

◊  حسابدار رسمی

◊  Public accountant

◊  حسابار عمومی تأیید شده

◊  Cetified public accountant (cpa)

◊  حسابدار مورد تأیید

◊  Certifed accountant

◊  رئیس حسابداری

◊  Accountant general , chief accountant

◊  رئیس حسابداری؛ رئیس محاسبات

◊  Chief accountant

 - CA

◊  رئیس حسابداری؛ رئیس محاسبات

◊  Chief accountant

◊  حسابدار قسم‌خورده؛ حسابدار رسمی

◊  Chartered accountant

 - CA

◊  حسابدار

◊  Accountant

 - کسی که در زمینهٔ شیوه‌ها و اصول حسابداری و موازین و مقررات نگهداری حساب ، متخصّص است و مسئولیت انجام امور حسابداری را بر عهده دارد.

◊  حسابدار واجد شرایط ، حسابدار رسمی

◊  Certified accountant

 - به عضو انجمن حسابداران خبره که واجد شرایز خاصّ هستند ، گفته می‌شود.

◊  حسابدار خیره دولتی

◊  Certified public accountant (CPA)

 - به عضو مؤسسه حسابداران خبره دولت آمریکا گفته می‌شود.

◊  حسابدار خبره

◊  Charter accountant (CA)

 - به عضو مؤسسه حسابداران قسم خورده (خبره) گفته می‌شود.

◊  حسابدار قیمت تمام شده

◊  Cost accountant

 - حسابداری که در ثبت و تحصیل مطالعات مربوط به هزینه‌های تولید و ساخت ، متخصصّ می‌شود.

◊  حسابدار مستقّل

◊  Independent accountant

◊  حسابدار، محاسب، دفتردار

◊  Accountant

◊  رئیس حسابداری، رئیس محاسبات، حسابدار کل

◊  Accountant general

◊  حسابدار مسئول، حسابرس مسئول، سرپرست گروه حسابداران، حسابدار در حال اجرای وظیفه، حسابرس ارشد

◊  Accountant in charge

 

 

 

 

 

 

◊  حسابدار مجاز؛ حسابدار صاحب امتیاز از مؤسسهٔ حسابداران؛ حسابدار خبره

◊  Chartered Accountant

◊  حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered Public Accountant

◊  حسابدار مجاز؛ حسابدار صاحب امتیاز از مؤسسهٔ حسابداران؛ حسابدار خبره

◊  Chartered Accountant

◊  حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered Public Accountant

◊  انستیتوی حسابداران رسمی

◊  Institute of Chartered Accountants

◊  حسابدار خبره ، حسابدار قسم‌خورده

◊  Chartered accountant

 - حسابدار خبره عنوانی است که از سوی مؤسسه حسابداران خبره یا یک مؤسسه آموزشی رسمی و یا از سوی دولت اعطاء می‌شود و مبین آن است که شخص موردنظر در زمینهٔ حسابداری حائز صلاحیت ، دانش و شناخت بالائی است.

◊  حسابدار خبره

◊  Chartered accountant , qualified accountant

◊  حسابدار قسم‌خورده؛ حسابدار رسمی

◊  Chartered accountant

 - CA

◊  حسابدار رسمی وابسته

◊  Associate chartered accountant

◊  حسابدار مجاز، حسابدار صاحب امتیاز از مؤسسه حسابداران، حسابدار خبره، حسابدار رسمی، حسابدار ‌قسم‌خورده، حسابدار چارتر

◊  Chartered accountant

◊  حسابدار عمومی‌قسم‌خورده، حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered public accountant

◊  حسابدار قسم خورده

◊  Chartered accountant

 

◊  حسابدار قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Certified Public Accountant

 - درجهٔ علمی است که به یک محاسب مطابق قوانین یکی از ایالات متحد داده می‌شود. این عنوان نشان می‌دهد که صاحب درجه امتحانات قانونی ایالتی را برای استقلال در امور حسابداری با موفقیت گذرانده است و لیاقت و صلاحیت تأسیس دفتر حسابرسی یا بازرسی امور محاسباتی و نگارش گزارشهای مربوط را داراست. نشانهٔ اختصاری این اصطلاح .C.P.A است.

◊  حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered Public Accountant

◊  حسابدار قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Certified Public Accountant

 - درجهٔ علمی است که به یک محاسب مطابق قوانین یکی از ایالات متحد داده می‌شود. این عنوان نشان می‌دهد که صاحب درجه امتحانات قانونی ایالتی را برای استقلال در امور حسابداری با موفقیت گذرانده است و لیاقت و صلاحیت تأسیس دفتر حسابرسی یا بازرسی امور محاسباتی و نگارش گزارشهای مربوط را داراست. نشانهٔ اختصاری این اصطلاح .C.P.A است.

◊  حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered Public Accountant

◊  حسابدار رسمی؛ حسابدار مجاز؛ حسابدار حرفه‌ای

◊  Public Accountant

 - شخص خبره در فن حسابداری است که خدمات حسابداری به واحدهای اقتصادی می‌دهد. م. Professional accountant

◊  حسابدار عمومی تأیید شده

◊  Certified public accountant (CPA)

 - عنوانی که یکی از ادارات ذی‌ربط دولتی و یا یک سازمان رسمی آموزش حسابداری اعطا می‌کند و به‌موجب آن دارندهٔ این عنوان می‌تواند حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات را انجام بدهد و امضاء او از نظر مقامات رسمی و مالیاتی معتبر است.

◊  حسابدار رسمی

◊  Public accountant

 - شخص خبره‌ای در فن حسابداری که خدمات حسابداری به واحدهای اقتصادی مختلف عرضه می‌کند.

◊  حسابدار رسمی

◊  Public accountant

◊  حسابار عمومی تأیید شده

◊  Cetified public accountant (cpa)

◊  حسابدار خیره دولتی

◊  Certified public accountant (CPA)

 - به عضو مؤسسه حسابداران خبره دولت آمریکا گفته می‌شود.

◊  حسابدار خبره دولتی، حسابدار متخصص عمومی، حسابدار رسمی، حسابدار مجاز ، حسابدار عمومی، حسابدارمجاز عمومی

◊  Certified public accountant (CPA)

◊  حسابدار عمومی‌قسم‌خورده، حسابدار عمومی رسمی

◊  Chartered public accountant

◊  حسابرسی رسمی مستقل، حسابرس مستقل

◊  Independent public accountant

◊  حسابدار رسمی، حسابدار مجاز

◊  Licensed public accountant

◊   حسابدار قسم خورده.

◊  Certified public accountant

 

◊  حساب اعتباری؛ حساب مطالبه

◊  Charge Account

 - اصطلاحی است در ایالات متحد و اشاره دارد به حسابی که برداشت یا خرید نسیه از آن مقدور می‌باشد. م. Credit uccount

◊  به حساب بردن؛ بدهکار کردن؛ به حساب منظور کردن

◊  Charge the Account of

◊  حساب اعتباری؛ حساب مطالبه

◊  Charge Account

 - اصطلاحی است در ایالات متحد و اشاره دارد به حسابی که برداشت یا خرید نسیه از آن مقدور می‌باشد. م. Credit uccount

◊  به حساب بردن؛ بدهکار کردن؛ به حساب منظور کردن

◊  Charge the Account of

◊  حسابدار مسئول

◊  In-charge Accountant

 - حسابدار در حال اجرای وظیفه.

/ 0 نظر / 36 بازدید