فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل ، مدرسه ، دانشگاه ، درس

 

دانش ، علم ، تحصیل ، مدرسه ، دانشگاه ، درس

                                    

academia /%ækə"di:mIə/

 

دانشگاه ، مدرسه ی عالی ، محیط دانشگاهی ، دانشگاهیان                 

academic /%ækə"demIk/

 

دانشگاهی ، وابسته به مدرسه ی عالی یا تحصیلات عالی ، تحصیلی ، آموزشی ، اهل مطالعه ، درس خوان ، علم دوست ، محقق ، علمی ، مدرس ، استاد دانشگاه ، دانشجو

 

سال تحصیلیacademic year                                                    

a group of learned academics  

 

گروهی از دانشجویان دانشمند

       

محیط دانشگاهی/ دانشجوییacademic /student milieu               

academically /%ækə"demIklI/

 

شایسته ی دانشگاه یا فرهنگستان ، ادیبانه ، فضل فروشانه ، از نظر تحصیلی / علمی ، از دیدگاه دانشگاه

 

he is academically qualified

 

او از نظر علمی واجد شرایط است

      

academy /ə"kædəmI/

 

فرهنگستان ، آکادمی ، دانشکده ، مدرسه ، مدرسه عالی ، (آمریکا) دبیرستان خصوصی ، هنر سرا ، هنرکده

 

فرهنگستان زبان فارسیthe academy of Persian language          

هنر سرای موسیقیmusic academy                                            

استادیارassistant professor /ə%sIstənt prə"fesər/                                  

دانشیارassociate professor /ə%səUsIət prə"fesər/        

 

                                        

 

BSc or B.Sc. (Bachelor of Science)

 

لیسانس علوم

 

کتاب ، درسbook /bUk/                                                                      

are you fond of reading books?

 

آیا به خواندن کتاب علاقمندید؟

 

کتاب شعرa book of poetry                                                

do you have a bookshelf in your room?

 

آیا در اتاقتان قفسه ی کتاب دارید؟

 

how many books do you have in your house?

 

در منزل خود چند کتاب دارید؟

 

workbook/textbook

 

کتاب تمرین و آزمون(که متمّم کتاب اصلی درس است)

 

chapter 2 in the textbook clarifies the process of gas sweetening

 

فصل دو این کتاب فرایند شیرین سازی گاز را تشریح می کند

 

reference booksکتاب های مرجع                                               

of making many books there is no end

 

زیاد کتاب نوشتن ، کاری است که پایان ندارد

 

something is learned every time a book is opened

 

با بازشدن هر کتاب ، نکته ای بر دانش آدم افزوده می شود

 

a book may be as great a thing as a battle

 

تاثیر یک کتاب در زندگی انسان ممکن است به اندازه تاثیر یک جنگ بزرگ باشد

 

a book that is shut is but a block

 

کتاب بسته ، چیز بی مصرفی است

 

books are a guide in youth and an entertainment for age

 

برای جوانان ، کتاب راهنما است و برای سالخوردگان ، سرگرمی

 

books are ships which pass through the vast seas of time

 

کتاب ، سفینه ای است که از اقیانوس زمان می گذرد

 

books teach us very little of the world

 

کتاب مطالب اندکی از جهان به ما می آموزد

 

have your study full of books than your purse full of money

 

بیشتر بکوش که کتابخانه ات پر از کتاب باشد تا آنکه کیفت پر از پول

don’t judge a book by its cover

 

کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن

 

no furniture so charming as books

 

هیچ دکوراسیونی به زیبایی یک مجموعه کتاب نیست

 

the best companions are the best books

 

کتاب خوب بهترین همنشین است

 

همنشینی به جز کتاب مخواه

                                   که مصاحب بود گه و بیگاه

 

wear the old coat and buy the new book

 

لباس کهنه بپوش اما کتاب نو بخر

 

the books which help you most are those which make you think the most

کتابی برایت سودمند است که تو را بیشتر به تفکر وادارد

 

books are the monument of vanished minds

 

کتاب ها یادبودهای اندیشه های رفتگان اند

 

the virtue of books is to be readable

 

کتاب خوب آن است که قابل خواندن باشد

 

we profit little from books we don’t enjoy

 

از کتابی که لذت نمی بریم سودی هم نخواهیم برد

 

all the world may know me by my book, and my book by me

 

تمام دنیا ممکن است مرا با کتابم بشناسند و کتابم را با من

 

a room without books is a body without soul

 

اتاق بدون کتاب مانند جسم بی روح است

 

books and friends should be few and good

 

کتاب و دوست هم باید کم باشند و هم خوب

 

(در مدرسه و غیره) تنفسbreak /breIk/                                                  

I chatted with him during the break (between classes)

 

در تنفس بین دو کلاس(زنگ تفریح) با او حرف زدم

 

cadet /k@"det/

 

دانشجوی دانشکده ی افسری(نیروی زمینی یا دریایی یا هوایی)         

she married an air force cadet

 

او با یک دانشجوی دانشکده ی نیروی هوایی ازدواج کرد

 

campus /"k&mp@s/

 

محوطه ی دانشگاه ، زمین و ساختمان های دانشگاه یا مدرسه ، پردیس ، وابسته به محدوده ی دانشگاه یا مدرسه ، دانشگاهی

 

most students live on campus and a few(of them) live in town

 

بیشتر دانشجویان در پردیس دانشگاه و معدودی از آنان در شهر زندگی می کنند

 

انتخابات دانشگاهیcampus elections                                        

کتابفروشی دانشگاهcampus bookstore                                      

کرسی استادی دانشگاهchair /tSe@r/                                                       

I have occupied the chair of English literature for years

 

سال ها است که کرسی ادبیات انگلیسی را اشغال کرده ام

 

chancellor /"tS&ns@l@r/

 

(در برخی دانشگاه ها) رئیس دانشگاه یا دانشکده

 

child-care /tSaIld "ke@r/

 

وابسته به نگهداری و پرورش کودکان(به ویژه در دوران پیش از مدرسه)

 

مهد کودک a child-care center                                            

کلاس درس ، اتاق درسclass /kl&s/                                                               

our class didn’t have window

 

کلاس درس ما پنجره نداشت    

 

you would better have a good excuse for missing the class this morning

 

بهتره عذر خوبی برای نیامدن به کلاس امروز صبح داشته باشی

 

we are going to have a make up class tomorrow

 

فردا کلاس جبرانی خواهیم داشت

 

what time should you /we be in your /our class?

 

چه ساعتی باید در کلاس باشید/ باشیم؟

 

 

what would you do if you didn’t have class

today?

 

اگر امروز کلاس نداشتید چه کار می کردید؟

 

do you ever skip your classes?

 

آیا هرگز از کلاسهای خود در می روید؟

 

this is the first time he has appeared in class

 

این اولین باری است که در کلاس پیدایش شده است

 

did you attend English classes outside school?

 

آیا در کلاسهای انگلیسی بیرون از مدرسه شرکت کردید؟

 

she was quite sick; nevertheless, she attended all of her classes

 

او سخت مریض بود ، با این حال در همه ی کلاس ها شرکت کرد

 

college/"kQlIdZ/

 

دانشکده ، دانشگاه ، کالج ، مدرسه ی عالی ، آموزشگاه ، دانشجویان و کارکنان و استادان موسسه ی آموزشی ، ساختمان دانشکده یا مدرسه ی عالی

 

مدرسه ی عالی حسابداریcollege of accounting                        

دانشکده ی پزشکیcollege of medicine                                  

if you don’t study hard you have to kiss off your chance for college

 

اگر خوب درس نخوانی باید قبولی دانشگاه را فراموش کنی

 

why did you drop out of college?

 

چرا دانشگاه را ول کردی؟

 

are there good colleges in your city?

 

آیا در شهر شما دانشکده های خوبی وجود دارد؟

 

passing the exam should enhance your chances of being admitted to college

 

موفقیت در امتحان ، شانس شما را در پذیرفته شدن در کالج بالا می برد

 

teacher’s collegeدانشسرا                                                       

collegian /k@"li:dZ@n/عضو دانشکده ، دانشجو                             

دانشگاهی ، دانشجوییcollegiate /k@"li:dZIt/                                                

فرهنگ دانشجوییthe collegiate dictionary                            

(دانشگاه) واحد درسیcourse /kO:rs/                                                        

how many courses are you taking / carrying this term / semester?

 

این ترم چند تا درس بر می داری؟

 

I’m taking / carrying 8 courses this term/semester

 

این ترم هشت تا درس بر می دارم

 

درس سه واحدی3 credit /unit course                                              

واحد درسیcredit /"kredIt/                                             

curriculum /k@"rIkj@l@m/

 

(دوره درس هایی که برای هر رشته ی تحصیلی دانشگاهی برنامه ریزی شده است) برنامه ی کاردانی ، (کلیه ی کلاس های یک مدرسه یا دانشگاه) برنامه ی آموزشی

 

the curriculum in engineering

 

برنامه ی آموزشی (رشته ی) مهندسی

 

the core of curriculum consists of courses that are required of all students

 

هسته ی برنامه ی آموزشی از دوره هایی تشکیل شده است که به حضور همه ی دانشجویان نیاز دارد

                  

(دانشکده) رئیسdean /di:n/                                                             

dean of the school of dentistry

 

رئیس دانشکده ی دندانپزشکی

the dean has the authority to resolve academic problems of students

 

رئیس دانشگاه اختیار حل مشکلات آموزشی دانشجویان را داراست

 

نمره ، مدرک تحصیلیdegree /dI"gri:/                                                     

فوق دیپلم دارمI have an associate’s degree                           

مدرک لیسانس دارمI have a bachelor’s degree                        

دارای مدرک فوق لیسانس هستمI have a master’s degree           

department /dI"pA:rtm@nt/

 

(دانشگاه) گروه ، حوزه ی عمل ، زمینه ی پژوهش یا کار   

     

the English of department of the faculty of Letters

 

گروه انگلیسی دانشکده ی ادبیات

 

didactic /daI"d&ktIk/

 

آموزشی ، وابسته به آموزش و پرورش ، نظری(در مقابل عملی) 

 

both didactic and laboratory instruction should be used

 

هم آموزش نظری و هم آموزش آزمایشگاهی بایستی به کار گرفته شود

 

diploma /dı"pləUmə/

 

دانشنامه ، دیپلم ، مدرک تحصیلی ، گواهینامه آموزشی

 

to show off, he has framed his doctorate diploma

 

برای پز دادن ، دانشنامه دکتری خود را قاپ کرده بود

 

doctor /"dɒktər/

 

(در اصل) معلم ، دانشمند ، دانا ، دکتر ، عالم ، (دارای درجه دکتری در پزشکی) ، پزشک(medical doctor و MD هم می گویند) ، (دارای درجه دکتری در دندان سازی و دامپزشکی و سایر علوم درمانی)

 

 

three of my children are doctors

 

سه تا از فرزندان من دکتر/پزشک هستند

 

doctorate /"dɒktərıt/

 

دکتری ، درجه دکتری ، دکترا (doctor’s degree هم           می گویند) ، مقام یا کار دکتری

 

he has a doctorate in chemistry

 

او دارای درجه دکتری در شیمی است

 

Doctor of Philosophy

 

درجه دکتری ، بالاترین درجه دانشگاهی(مخفف آن Ph.D. است که پس از نام می آید)

 

dormitory /"dO:rmI%tO:rI/

 

(به ویژه در مدرسه و دانشگاه) خوابگاه ، اتاق خوابگاه ، ساختمان خوابگاه

 

زندگی خوابگاهی ، زندگی در خوابگاهdormitory life                           

the seniors live in the new dormitory

 

دانشجویان سال آخر در خوابگاه جدید زندگی می کنند

 

educate /"edZU%keIt/

 

(به ویژه از راه کلاس و مدرسه) آموزش دادن ، تعلیم دادن ، تربیت کردن ، آموزاندن

 

teachers educate students

 

آموزگاران دانش آموزان را تربیت می کنند

 

where has been he educated?او کجا تحصیل کرده؟                  

he has been educated in America

 

او در آمریکا آموزش دیده است

 

 

 

educated /"edZU%keItId/

 

تحصیل کرده ، فرهیخته ، آموخته ، آموزش دیده ، تعلیم یافته

 

education /%edZU"keIS@n/

 

آموزش و پرورش ، آموزش ، تعلیم و تربیت ، تحصیل(تحصیلات) ، تربیت

 

آموزش ابتداییelementary(primary) education                       

how much education does she have? she has a master’s degree

 

تحصیلات او چقدر است؟ او مدرک فوق لیسانس دارد

 

does education guarantee a good job?

 

آیا تحصیل تضمین کننده ی یک شغل خوب می باشد؟

 

education will broaden your opportunities to land a good job

 

تحصیلات ، فرصت های شغلی را برای احراز یک شغل مناسب افزایش می دهد

 

آموزش بزرگسالانadult education                                             

آموزش عالیhigher education                                                 

university education is not free

 

آموزش دانشگاهی رایگان نیست

 

دکتری در آموزش و پرورشdoctorate in education                            

educational /%edZU"keIS@n@l/

 

آموزشی ، وابسته به آموزش و پرورش ، تحصیلی ، آموزنده

 

موسسات آموزشیeducational institutions                                                

فیلم آموزندهan educational film                                              

what are your educational goals?

 

اهداف تحصیلی شما چیست؟

 

educationalist /%edZU"keIS@n@lIst/

 

کارشناس آموزش و پرورش        

 

educative /"edZU%keItIv/

 

آموزنده ، تربیتی ، یاد دهنده ، وابسته به آموزش و پرورش

 

elective /I"lektIv/

 

 (آموزش) گزینشی ، اختیاری ، کلاس گزینشی        

     

each student must take five elective courses

 

هر دانشجو باید پنج درس اختیاری بردارد

 

I have already taken all of my electives

 

من قبلا همه ی دروس اختیاری خودم را برداشته ام

 

elementary school /%el@"ment@rI sku:l/

 

مدرسه ابتدایی ، دبستان(آمریکاgrade school   هم می گویند)

 

emeritus /I"merIt@s/

 

(استاد دانشگاه و غیره) بازنشسته(با حفظ رتبه و عنوان و برخی مزایا)

 

professor emeritusاستاد ممتاز بازنشسته                                       

encyclopedia, encyclopaedia /In%saIkl@"pIdI@/

 

دایره المعارف ، دانشنامه

 

encyclopedic, encyclopaedic /In%saIkl@"pIdIk/

 

دایره المعارفی ، دانش نامه ای ، دارای دانش های گسترده و متنوع ، بحرالعلوم

 

he was the most encyclopedic person I have ever met

 

او عالم ترین شخصی بود که من تاکنون ملاقات کرده ام

 

 

encyclopedist /In%saIkl@"pIdIst/

 

نویسنده ی دایره المعارف ، دانش نامه نویس

 

engineer /%endʒə"nIər/مهندس                                          

I am an engineerمن مهندس هستم                                        

a mechanical engineerمهندس مکانیک                                   

a civil engineerمهندس راه و ساختمان                                      

an agricultural engineerمهندس کشاورزی                           

an electrical engineerمهندس برق         &

/ 0 نظر / 9 بازدید