پایان نامه های شریف 1393

پایان نامه های شریف 1393

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

ردیف

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

آنالیز پایداری سیستم های مرتبه کسری تاخیری در حوزه فرکانس Stability Analysis of Fractional Delay Systems in the Frequency Domain

پایداری Stability / تحلیل پایداری Stability Analysis / سیستم مرتبه کسری Fractional Order System / تأخیر زمانی Time Delay / ماتریس بلوک مثلثی Block Triangular Matrix / سیستم های مرتبه کسری تاخیری Fractional Delay Systems / ماتریس بلوک قطری Block Diagonal Matrix

05-45704

2

اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله Real and Risk Neutral Measure in Option Pricing

اوراق اختیار معامله Options / اندازه احتمال خطرپذیری خنثی Risk Neutral Measure / اندازه احتمال واقعی Real Measure / قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی ها Fundamental Theorem of Asset Pricing / قضیه بازیابی Recovery Theorem

02-45768

3

مشخصه سازی بهنگام مخازن نفتی با استفاده از همجوشی داده های تولید Real-time oil Reservoir Characterization by Assimilation of Production Data

فیلتر کالمن تجمعی Ensemble Kalman Filter / هم جوشی متوالی داده Data Assimilation / تطابق تاریخچه خودکار Automatic History Matching / محلی سازی کوواریانس Covariance Localization / تعدیل ماتریس بهره کالمن Kalman Gain Regularization / مدل مخزن پانک PUNQ Reservoir Model / مخزن های کانالی Channelized Reservoirs

06-45781

4

کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با ذخیره سازی فصلی انرژی در اکیفرها و استفاده از پمپ حرارتی و انرژی خورشیدی Energy Consumption Mitigation in Buildings by Using Seasonal Energy Storage in Aquifers, Heat Pumps and Solar Energy

مدل سازی عددی Numerical Simulation / انرژی خورشیدی Solar Energy / پمپ های حرارتی Heat Pumps / ذخیره انرژی Energy Storage / آب خیز Aquifer / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / انرژی خورشیدی Solar Energy

08-45796

5

سنتز و شناسایی کمپلکس های منگنز (II) بر پایه لیگاندهای آمیدی با استخلاف های مختلف و مطالعه انباشتگی بلوری و فعالیت کاتالیزوری این کمپلکس ها در واکنش اپوکسایش الفین ها با اکسیژن مولکولی Synthesis and Characterization of Mn(II) Complexes based on Amidic Ligands with Different Substituents and the Study of their Crystal Packing and the Catalytic Activity of these Complexes in Olefin Epoxidation Reactions with Dioxygen

کمپلکس منگنز Manganese Complex / اپوکسایش کاتالیزوری Catalytic Epoxidation / اپوکسایش اولفین ها Olefins Epoxidation / اثر استخلاف Substituent Effect / اپوکسایش نیازمند اکسیژن Aerobic Epoxidation / انباشتگی بلوری Crystal Packing

03-45805

6

شبیه سازی تنش بین سطحی در سیستم آب و متان در فشارهای بالا با استفاده از روش شبیه سازی مولکولی Calculation of Interfacial Tension in Water-Methane System at High Pressures Using Molecular Simulation

تنش سطحی Surface Tension / شبیه سازی دینامیک مولکولی Molecular Dynamic Simulation / کشش بین فازی Interfacial Tension

06-45810

7

گسترش روش MIDA جهت بکارگیری آن بر سازه های نسبتا بلند دارای میراگر ویسکوالاستیک با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه Exerting Modal Incremental Dynamic Analysis (MIDA) in Surveying Seismic Behavior of Mid-rise Structures Equipped by Viscoelastic Damper Incorporating Soil–structure Interaction (SSI)

تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis / تحلیل دینامیکی فزاینده مودال Modul Incremental Dynamic Analysis / میراگر ویسکوالاستیک VISCOELASTIC DAMPER / سازه های نسبتا بلند Mide-Rise Structures

09-45888

8

مکان یابی با دقت بالا با تلفیق داده های سنسورهای جریان نوری و اینرسی High Precision Localization by Optical Flow and INS Sensor data Fusion

مکان یابی LOCATION / اندازه دانه Grain Size / فیلترهای کالمن Kalman Filters / شار نوری Optical Flow / حسگر اینرسی Inertial Sensor / سیستم تعیین موقعیت اینرسی Inertial Navigation System

08-45891

9

روشی برای زمان بندی و تخصیص منابع در سیستم مدیریت گردش کار عامل گرا An Approach for Scheduling of Resources in Agent Oriented Work-flow Management System

سیستم مدیریت گردش کار Workflow Management System / سیستم توزیع شده Distributed System / مساله تخصیص وظیفه Task Assignment / زمان بندی کارها / منابع Jobs\Resources Scheduling / عامل های نرم افزاری Software Agents

19-45892

10

تخمین زمان سفر در شریان های چراغ دار با رویکرد احتمالی Travel Time Estimation for Signalized Arterials Using a Probabilistic Approach

تخمین زمان سفر Travel Time Estimation / شریان های چراغ دار Signalized Arterials / شبیه سازی ترافیکی Traffic Simulation / هماهنگی چراغ های راهنمایی Traffic Signal Coordination

09-45894

11

ترانزیستورهای دوقطبی دوبعدی Two-dimesional Bipolar Junction Transistors

گرافین Graphine / گرافان Graphane / نانوالکترونیک Nanoelectronic / ترانزیستورهای دوقطبی Bipolar Transistors / پیوند پی - ان ایده آل Ideal p-n Junction / ساختارهای دوبعدی Two Dimentional Materials / گرافون Graphone

05-45895

12

الگوریتم تلفیقی موقعیت یابی ماهواره های LEO به کمک روش های HPOP و SGP4 و داده های سنسور مغناطیسی Orbit Determination of LEO Satellites through Combining the SGP4 and HPOP Methods and Magnetic Sensor Data

فیلترهای کالمن Kalman Filters / حسگر مغناطیسی Magnetic Sensor / ماهواره ال0ای0او LEO SATELLITE / الگوریتم اچ. پی. او. پی High Precision Orbit Program (HPOP) / الگوریتم اس. جی. پی. 4 Simplified General Perturbation (SGP4)

08-45896

13

مدل مداری برای نانوساختارهای متناوب پلازمونیک برای کاربرد در زیرساختار به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی لایه نازک Circuit Model for Periodic Plasmonic Nanostructures Used as Light-rapping Back-structures in thin Film Solar Cells

مدل مداری Circuit Model / سلول خورشیدی لایه نازک Thin Film Solar Cell / نانوساختارهای متناوب پلازمونیک Periodic Plasmonic Nanostructures

05-45897

14

همبستگی کوانتومی در سیستم های دو کیوبیتی Quantum Correlations of Two Qubit Systems

همبستگی کوانتومی Quantum Correlation / فرایند مارکوف Markov Process / ناسازگاری کوانتومی Quantum Discord / عدم تعیین موضعی کوانتومی Local Quantum Uncertainty

04-45898

15

ارزیابی تجربی و شناسایی ویژگی های سنسور نیروی پیزوفیلم برای کاربری در انبر جراحی Experimental Evaluation and Characterization of Piezo-film Force Sensors in Graspers

حسگر نیرویی Force Sensor / شریان ها Arteries / ضربان قلب Heart Beat / پیزوفیلم Piezo-Film / انبر جراحی Surgical Grasper

58-45899

16

طراحی یک مبدل حرارتی هوا-مایع بهینه کمکی برای افزایش راندمان سیکل رانکین به کمک CFD Design of an Optimized Gas-liquid Auxiliary Heat Exchanger to Improve Performance of a Rankin Cycle Using CFD

وزش باد Wind Blowing / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / نیروگاه های حرارتی Thermal Power Plants / برج خنک کن خشک Dry Cooling Tower / سیکل رانکین Rankin Cycle / مبدل حرارتی هوا - مایع Air-Liquid Heat Exchenger

45-45900

17

جبران سازی و کالیبراسیون مبدل های داده Compensation and Calibration of ADCs

جبران سازی Compensation / کالب زنی Calibration / مبدل جاداده شده در زمان Time Interleaved Converter / ثبات تقریب متوالی Successive Approximation Register (SAR) / مبدل آنالوگ به دیجیتال ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

05-45901

18

معرفی یک کران بالا برای ظرفیت توافق کلید کوانتمی Introducing an Upper bound on Capacity of Quantum Key Distillation

رمزنگاری کوانتومی Quantum Cryptography / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / توافق کلید کوانتومی Quantum Key Disstillation

05-45902

19

بازسازی چشمه نویز در راکتور VVER-1000 با استفاده از آنالیز موجک Reconstruction of Noise Sources in VVER-1000 Reactors by Using Wavelet Analysis

نویز NOISE / تحلیل موجک Wavelet Analysis / معادله انتگرالی فردهلم Fredholm Integral Equation / واکنشگاه وی. وی. ای. آر 1000 Vodo-Vodyanoi Energetichesky (VVER)1000 / چشمه نویز Source Noise / موجک های چبیشف Chebyshev Wavelets

46-45903

20

مدل سازی و تحلیل کدگذاری شبکه های مخابراتی بی سیم Modeling and Analysis of Network Coding in Wireless Communication Networks

کدگذاری شبکه Network Coding / شبکه های بی سیم Wireless Networks / مدل سازی MODELING / نظریه صف Queuing Theory / کانال رله دوطرفه Two-Way Relay Channel (TWRC) / سیستم توزیع اشتراکی داده Cooperative Content Distribution System

05-45904

21

روش های مناسب ارسال و دریافت اطلاعات در سیستم های مخابرات مولکولیEfficient Methods for Transmission and Reception of Information in Molecular Communication Systems

مدولاسیون MODULATION / گیرنده بهینه Optimum Receiver / غیربهینه Suboptimum / مخابرات مولکولی Molecular Communication

05-45905

22

تعیین هزینه بهینه فعالیت ها برای حداکثر کردن ارزش پروژه بر مبنای ریسک A Risk based Project value Model to Obtain the Optimum Value of Activities’ Costs

مدیریت خطرپذیری Risk Management / هزینه بهینه فعالیت ها Optimum Cost of Activities / ارزش پروژه بر مبنای خطرپذیری Risk-Based Project Value / خطرپذیری بحرانی Critical Risk / خطرپذیری غیربحرانی Noncritical Risk

01-45906

23

دسته بندی برخط جویبار داده ها با استفاده از مدل های ناپارامتری بیزی Online Stream Classification Using Bayesian Non-Parametric Models

تغییر تدریجی مفهوم Concept Drift / دسته بندی جویبار داده Data Stream Classification / مدل ناپارامتری بیزی Bayesian Nonparametric Model / استنتاج برخط Online Inference

19-45907

24

ارزیابی اعتماد بیش از حد در بازار بورس اوراق بهادار تهران (آزمون واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات خصوصی و عمومی) Evaluating Overconfidence in Tehran Trade Market

اطمینان بیش از حد Overconfidence / تابع کنش - واکنش Impulse-Response Function / فراواکنشی قیمت ها Price Overreaction / سیگنال های اطلاعات عمومی Public Information Signals / سیگنال های اطلاعات خصوصی Private Information Signals / فروواکنشی قیمت ها Price Underreaction

44-45908

25

اثر پروتئین کرونا بر رهایش داروی دوکسوروبیسین از سیلیس متخلخل مغناطیسی و بررسی اثر پوشش پلی اتیلن گلیکول بر سامانه دارورسان The Effect of Protein Corona on Doxorubicin Release from the Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles and the Effect of Polyethylene Glycol Coating on drug Delivery System

پروتئین کرونا Corona Protein / نانوذرات Nanoparticles / دوکسوروبیسین Doxorubicin / آزادسازی دارو Drug Release / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG)

03-45909

26

مدل سازی عددی ظرفیت باربری محوری شمع و راندمان گروه شمع Numerical Modeling of Pile Bearing Capacity and Group Efficiency under Axial Loading

مدل سازی عددی Numerical Simulation / بارهای محوری Axial Loads / خاک ماسه ای Granular Soil / ظرفیت باربری شمع oile Bearing Capacity / راندمان گروه شمع Pile Group Efficiency

09-45914

27

خوشه بندی مقید فعال با کمک رتبه بندی قیدهای در سطح نمونه Active Constrained Clustering Using Instance-Level Constraints Ranking

خوشه بندی Clustering / هسته CORE / خوشه بندی مقید Constrained Clustering / قید باید - پیوند Must-Link Constraint / قید نفی - پیوند Cannot-Link Constraint / انتخاب فعال قید Active Constraints Selection

19-45917

28

انتقال دارو به روش چندمقیاسی به سیستم قلبی عروقی Drug Delivery in Cardiovascular System with Multi Scale Approach

نانوذرات Nanoparticles / ریه Lung / سیستم گردش خون Cardiovascular System / روش چندمقیاسی Multiscale Method / دارو رسانی Drug Delivery / مدل چنداطاقکی Multi-Compartmental Model

06-45919

29

کنترل ربات ها در چارچوب مدل پورت همیلتونین Robot Control By Port-Hamiltonian Approach

ربات بندباز Brachiation Robot / کنترل مسیر Tracking Control / کنترل ربات Robot Control / سیستم پورت هامیلتونی Port Hamiltonian System / کنترل پورت هامیلتونی Port Hamiltonian Control

05-45924

30

برنامه ریزی ریاضی چندمرحله ای برای مسایل چیدمان تسهیلات تک طبقه ای و طبقاتی Multiple-Stage Mathematical Programming for Single and Multi-Floor Facility Layout Problems

چیدمان تسهیلات Facility Layout / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming / برنامه ریزی غیرخطی Nonlinear Programming / چیدمان تسهیلات تک طبقه ای Single Floor Facility Layout / چیدمان تسهیلات چندطبقه ای Multi Floor Facility Layout

01-45926

31

انتخاب پورتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت فازی و بهینگی استوار Project Portfolio Selection Under Uncertainty by Fuzzy and Robust Optimization Methods

عدم قطعیت Uncertainty / روش فازی. / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / انتخاب پروژه Project Selection / مدیریت سبد پروژه Project Portfolio Management / تبادل میان هزینه و زمان Time/Cost Trade-off

01-45927

32

تهیه نانوذرات گرافن اکسید مغناطیسی با لایه سیلیس میان متخلخل و پوشش دهی آن با بسپار حساس به pH به عنوان نانوحامل داروهای پادسرطان Preparation of Graphene Oxide Magnetic Nanoparticles with Mesoporous Silica Layer, Coating with pH-Sensitive Polymer as Nanocarriers of Anticancer Drugs

دوکسوروبیسین Doxorubicin / بسپار حساس به پی.هاش PH-Sensitive Polymer / نانوصفحات گرافن اکسید مغناطیسی Magnetic Graphene Oxide Nano-Sheets / نانوذرات میان متخلخل ام. سی. ام - 41 MCM-41 Mesoporous Silica Nanoparticles

03-45928

33

روش نوین در بکارگیری مجاورت زمانی در حافظه نهان داده در پردازنده های چندهسته ای A new Temporal Locality Method for Multi-Core Processor data Cache

روش جایگزینی Collocation Method / حافظه نهان سطح آخر Last Level Cache (LLC) / پردازنده های چندهسته ای Multicore Processors / پیشگویی Prediction / عملکرد Performance / دیوار حافظه Memory Wall / فاصله استفاده مجدد Reuse Distance

19-45929

34

بررسی زمان تعویض پیشگیرانه در سیستم های دارای دو جزء وابسته Preventive Replacement in Systems with two Dependent Components

همبستگی Solidarity / سیستم های چندجزئی Multicomponent Systems / سیستم های فرسوده شدنی Deteriorating Systems / وابستگی در خرابی Failure Dependency / وابستگی متقابل Interdependency

01-45930

35

بررسی ساز و کارهای منجر به یادگیری سازمانی در دبیرستان های مجتمع آموزشی مفید طی ده سال گذشته A Study of Frameworks Leading to Organizational Learning in High Schools of Mofid Educational Center in the last Decade

یادگیری سازمانی Organizational Learning / مکتب یادگیری Learning School / اهرم های یادگیری Learning Levers / سطوح یادگیری Learning Stages

44-45932

36

حرکت و تغییر شکل وسیکل دارای پروتئین در جریان برشی ساده Dynamics of Protein-Embedded Vesicles in Simple Shear Flow

تغییر شکل غشا Vesicle Shape Transformation / دینامیک مولکولی درشت دانه Coarse Grain Molecular Dynamic / غشای دولایه چربی Lipid Bilayer Membrane / تجمع پروتئین های غشایی Membrane Protein Aggregation / جریان برشی ساده Simple Shear Flow

08-45935

37

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با درنظرگرفتن شاخص های بهره برداری Optimal Distributed Generation Allocation and Sizing Considering Operation Indices

تلفات انرژی Energy Loss / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / مکان یابی بهینه Optimal Placement / بارهای متغیر با زمان Time-Varying Loads / پروفیل بار روزانه Daily Load Profile

05-45936

38

مدل سازی حرکت پارامسیوم بر اثر وجود گرادیان یک ماده شیمیایی در محیطSimulation of Paramecium Swimming in an Environment with a Chemical Gradient

میکروشناگر Microswimmer / تاکتیسم شیمیایی Chemotaxis / عمل جراحی با آسیب کمتر Minimaly Invasive Surgery (MIS) / جریان های رینولدز پایین Low-Reynolds Flows

08-45941

39

نابرابری شغلی مردان و تمایل به ازدواج در ایران Men’s Job Inequality and Propensity to Marry in Iran

بازار ازدواج Marriage Market / جستجو و زوج یابی Search and Match / سن اولین ازدواج Age at First Marriage / مدل پروبیت PROBIT MODEL / نابرابری درآمد Earning,s Inequality / تحلیل برگشتی کاکس Cox Regression

44-45940

40

طراحی و پیاده سازی یک جستجوگر برنامه های نمونه از مفاهیم ارائه شده توسط چارچوب های نرم افزاری شی گرا Design and Implementation of a Search Engine for Sample Applications of Object-Oriented Framework-Provided Concepts

داده کاوی Data Mining / بازیابی اطلاعات Information Retrieval / چارچوب های نرم افزاری شی گرا Object-Oriented Application Frameworks / مفاهیم عرضه شده با چارچوب های نرم افزاری Framework-Orovided Concepts

19-45942

41

تحلیل عملکرد و بهینه سازی هندسی تسمه فولادی در سیستم های انتقال قدرت متغیر پیوسته (CVT) Performance Analysis and Geometry Optimization of Metal Belt Based CVT

بهینه سازی هندسی Geometric Programming / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / سیستم انتقال قدرت پیوسته Continously Variable Transmission System

08-45943

42

طراحی فرامواد به منظور ایجاد الکترودهای شفاف، پوششهای ضد بازتاب و ساختارهای به دام اندازی نور Design of Metamaterials for Transparent Electrodes, Anti-Reflection Coating, and Light Trapping Structures

مدل مداری Circuit Model / پوشش ضد بازتابی Antirelection Coating / الکترود رسانای شفاف Transparent Conductive Electrode / آرایه حفره فلزی مربعی شکل Metallic Square Hole Array / فراماده Metamaterial / ساختار به دام اندازی نور Light Trapping Structure

05-45944

43

تحلیل پنهان سازی تصویر با نرخ درج پایین در حوزه مکان Image Steganalysis of Low Rate Embedding in Spatial Domain

نهان نگاری تصویر Image Watermarking / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / تجزیه مقادیر ویژه Eigenvalue Decomposition / جاسازی کم ارزش ترین بیت Least Significant Bit (LSB)Embedding / خودهمبستگی نسبی Relative Autocorrelation / مجموع کمترین جزء ها Parts Min Sum / تخمین نرخ جاسازی Embedding Rate Estimation / مجموع درگاشت های محلی Local Entropies Sum

05-45945

44

تحلیل اریبی یک برآوردگر ارزش در معرض ریسک Bias of a Value-at-Risk Estimator

ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / اریب درجه دوم Second-Order Bias

44-45947

45

بررسی اثرات تکسچر بر تغییر شکل ورقهای فلزی با استفاده از تئوری پلاستیسیته کریستالی Investigation of Texture Effects on the Deformation of Sheet Metals using Crystal Plasticity Theory

ضریب حساسیت به نرخ کرنش Strain Rate Sensitivity / مومسانی بلورها Crystal Plasticity / جهت گیری های ایده آل Ideal Orientations / سیستم های لغزش Slip Systems / چرخش بلور Lattice Spin / گرادیان تغییرشکل Deformation Gradient

08-45949

46

بررسی تاثیر پارامترهای مؤثر بر پدیده رسوب آسفالتین توسط جریان الکتریکیInvestigating the Effects of Different Parameters on Asphaltene Deposition Using Electrodeposition Technique

نشست آسفالتین Asphaltene Deposition / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / نهشت برقی آسفالتین Asphaltene Electrodeposition / اثرات الکتروسینتیکی Electrokinetics Effects / انعقاد آسفالتین Asphaltene Flocculation

06-45956

47

بررسی خواص زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری داربست های متخلخل کیتوسان به منظور بکارگیری در مهندسی بافت عصب Investigation of Biocompatibility and Biodegradability of Porous Chitosan Scaffold in Nerve Tissue Engineering

زیست سازگاری Biocompatibility / فساد زیستی Biodegradation / تحریک الکتریکی Electrical Stimulation / سلول شوان Schwann Cell / مهندسی بافت عصب Nerve Tissue Engineering

06-45958

48

عملکرد لرزه ای قاب های مرکب متشکل از ستون های بتن مسلح و تیر فولادیSeismic Performance of Composite Frames Consisting of Reinforced Concrete Columns and Steel Beams

قاب مرکب Infilled Frame / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection / سازه های مقاوم در برابر زلزله Earthquake Resistant Structures

09-45959

49

تعیین ساختار نوکلئوزیدها با استفاده از روش های محاسباتی ab-initio Nucleoside Structure using Ab-Initio Computational Methods

جفت شدگی اسپین - اسپین Spin-Spin Coupling / کانفورماسیون Conformation / معادله کارپلاوس Karplus Equation / محاسبات آغازین Ab Initio Calculation / نوکلئوتیدها NUCLEOTIDES

03-45960

50

استراتژی نوین در جایگذاری حافظه ی موقت با استفاده از فرایندهای تصمیم گیری مارکف Optimal Uncoded Cache Placement Policy by Markov Decision Process

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تصمیم گ

/ 0 نظر / 61 بازدید