مقالات بررسی(80)

. تکنولوژی فرصت یا تهدیدی برای محیط زیست و منابع طبیعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زیبا فتحی - معراج شرری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۲. راهکارهای افزایش بهرهمندی روستاییان از فناوری اطلاعات و ارتباطات طی فرایند توسعه پایدار روستایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: علی ناصری منش - معصومه عبداللهی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۳. تعیین عوامل موثر درجلوگیری از ریزش سنگ و کنترل واریزه ها در دامنه های ناپایدار(مطالعه موردی: ارتفاعات کوهستانی منطقه 5 شهرداری تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: عبدالواحد کردی - مهدی فتحی - محمد همتی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۴. تولید گلومالین توسط قارچ میکوریز آربوسکولار در پاسخ به آلودگی سرب- راه کاری در مدیریت خاک های آلوده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: الهام ملک زاده - ناصر علی اصغر زاد - جعفر مجیدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۵. تغییرات مقدار کلروفیل گیاه دارویی مریم گلی)Salvia officinalis(تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچ های میکوریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: سارا وثاقتی عزتیور - احمد گلچین - بهروز صالحی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۶. تنوع ژنتیکی ارقام میوه ی به منطقه ی شهرستان کوثر وخلخال براساس ویژگی های مورفوپومولوژیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمد آزاددل - علیرضا قنبری - مهدی محب الدینی - علی اصغر استاجی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۷. نقش فناوری نرخ متغیر درکاهش اثرات مخرب محیط زیست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زهرا ابراهیم پور - راضیه پور دربانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۸. مطالعه ی تعادلی، سینتیکی و ترمودینامیکی جذب رنگزای متیلن بلو توسط زئولیت ایران از محلولآبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مریم آقائی شلمانی - سیدسیامک اشرف تالش
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۰۹. بهینه سازی فرآیندنیم جوش کردن جهت حصول بالاترین راندمان برنج سالم به کمک روش سطح پاسخ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ابراهیم تقی نژاد - محمدهادی خوش تقاضا - علی متولی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۰. بررسی و انتخاب ارقام سیب زمینی متحمل به تنش آبیاری محدود جهت ممانعت از کاهش عملکرد غده از محدوده اقتصادی براساس شاخص های تحمل و حساسیت به کم ابی درشرایط مزرعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مقصود ضیاچهره - احمد توبه - داود حسن پناه - یوسف جهانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۱. بررسی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس و قارچمیکوریزا بر اجزای عملکرد در لوبیا چشم بلبلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ارمغان خاکبازپور - احمد غلامی - مهدی برادران فیروز ابادی - علی ملک ثابت
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۲. مطالعه تلقیقی اثر تلقیح میکوریزا و کاربرد باکتری ریزوبیوموتیوباسیلوس بر رشد لوبیا چشم بلبلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ارمغان خاکبازپور - احمد غلامی - مهدی برادران فیروز ابادی - علی ملک ثابت
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۳. شناسائی مولکولی باکتری اندوفیت Serratia plymuthica با توانایی تولید ترکیبات محرک رشد از درخت پسته وحشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: فایقه اطمینانی - بهروز حریقی - جعفر عبدالله زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۴. بررسی اثر آلوم و PACl بر بهبود کیفیت پساب کارخانه کاغذ سازی کهریزک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: شیوا قاضی زاده احسایی - سعید کاردار - صدرالدین علیپور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۵. بررسی خواص فیزیکیوآناتومیکی چوب استبرق جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: بیتا معزی پور - سیاوش بیانی - محمد احمدی - معراج شرری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۶. بررسی روش های مختلف بازیافت ضایعات تخته فیبر با دانسیته متوسطMDF(
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: بیتا معزی پور - کاظم دوست حسینی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۷. بررسی تولید خمیر کاغذ از الیاف گیاه استبرق با استفاده از فرآیند سودا-آنتراکینون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمد احمدی - سیاوش بیانی - معراج شرری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۸. معرفی گونه برتر برای جنگل کاری پیشاهنگ دراراضی جلگه ای با خاک های هیدرومورفی گیلان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: بیت اله امان زاده - هاشم کنشلو
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۱۹. بررسی ویژگی های نانوالیاف سلولزی فراوری شده با فرایند مکانیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمد احمدی - سحاب حجازی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۰. تولید خمیر کاغذ و کاغذ از پسماند گندم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: امید غفارزاده ملاباشی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۱. کاربردافزودنی ها در فرایند خمیر سازی سولفیت خنثی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: امید غفارزاده ملاباشی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۲. اثر استفاده از مواد فعال سطحی برویژگی های فیزیکی و مقاومتی خمیر نیمه شیمیایی صنوبر دلتوئیدس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: امید غفارزاده ملاباشی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۳. توجه به کارکرد پس ازمصرف بسته بندی کالاها درجهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: محمدعلی حدادیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۴. ویژگی های خمیر کاغذ تولید شده از گیاه استبرق با استفاده از فرآیند حلال آلی مونواتانول آمین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمد احمدی - معراج شرری - امید غفارزاده ملاباشی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۵. بررسی رویش 5 ساله کلن های بومی و غیر بومی صنوبر Populus nigra درشرایط اقلیمی شهرستان خلخال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: یونس رستمی کیا - علیرضا مدیر رحمتی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۶. بررسی امکان جایگزینی مواد پلاستیکی توسط نانوفیبرهای سلولزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمد احمدی - معراج شرری - امید غفارزاده ملاباشی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۷. ارزیابی کلاسه های مختلف افت چوب در گونه های جنگل کاری شده مطالعه موردی: کاج تدا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: معظمه قاسم پور - مهرداد نیکوی - رامین نقدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۸. تاثیر عوامل تولید بر بهره وری نیروی کار با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: معراج شرری - امید غفارزاده - محمد احمدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۲۹. عوامل تولید و بهره وری سرمایه درکارخانه تولید خمیر و کاغذ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: معراج شرری - محمد احمدی - امید غفارزاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۰. تاثیر مبادلات مرزی براقتصاد غیر رسمی روستانشینان نواحی مرزی مطالعه موردی: نواحی مرزی شهرستان بانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: منیژه احمدی - ارسطو خیراللهی - مهدی سعیدی - مینا سلطانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۱. و مدل دراستیک اصلاح شده(مطالعه GIS مقایسه نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزارموردی دشت ورامین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مهدی پناهی - فرهاد میثاقی - پیام شیرکوند - پریسا عسگری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۲. بررسی تغییرات هیدرولوژیکی استان هرمزگان طی دو دهه گذشته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مهدی مرادی - ام البنین بذرافشان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۳. بررسی ارتباط تولید و خشکسالی در برخی مکانهای استپی استان اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زهرا جابر الانصار - بابک بحرینی نژآد - سیدماجد حسامی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۴. کاربرد روش تاپسیس در مدیریت منابع آب (حوضه دریاچه ارومیه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: فرید شریعتی - کیوان خلیلی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۵. در دشت مغان SIRMOD بهبود عملکرد آبیاری سطحی با استفاده از مدل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: یاسر حمدی احمد آباد - تیمور سهرابی - عبدالمجید لیاقت - علی رسول زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۶. تاثیر طول جویچه بر کارایی مصرف آب ذرت در آبیاری کامل و یک در میان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: شهرام زبردست - تیمور سهرابی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۷. بازار آب با محوریت بررسی قانون توزیع عادلانه آب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: علی مختاری - حمیده نوری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۸. تحلیل سینوپتیکی توالی دوره های خشک و مرطوب با استفاده از شاخص هایSPI و درصد از بارشمیانگین (مطالعه موردی: شهرستان های مهران و دهلران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: فایقه آذریان - عاطفه فتاحی - هایده آرا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۳۹. مقایسه و تاثیر روش های کم آبیاری و اعتبار سنجی مدل FAO Aquacropدر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد محصول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: رحمان باریده - سینا بشارت - چنور بهرامی - وحیدرضا وردی نژآد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۰. سنجش عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای اندآباد علیا؛ شهرستان زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: منیژه احمدی - فریبا عباسی - مینا سلطانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۱. اثر تغییر ضریب زبری،روی رقوم سطح اب در مسیر های مختلف کانال اصلی آبیاری پایاب سد خدا آفرین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: بابک بابایی - مجید رئوف - بهمن کریمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۲. کاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: نیر آقابیگی - ابراهیم عسگری - رئوف مصطفی زاده - فاطمه برقی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۳. استخراج منحنی فرمان مخازن با سیاست جیرهبندی (مطالعه موردی سد وشمگیر استان گلستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زهره سادات موسوی رستگار - ام البنین محمد رضا پور - محبوبه ابراهیمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۴. پیاده سازی الگوریتمCART جهت تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی (مطالعه ی موردی: دشت کازرون استان فارس)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: سیدمسعود سلیمان پور - سیدحمید مصباح - بهرام هدایتی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۵. بررسی و تاثیر دبی بر توزیع زمانی و مکانی رسوب با استفاده ازGIS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: علیرضا رعنا - رامین رستمی - میرداود سعادت
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۶. بررسی تغییرات تبخیر و تعرق و پوشش گیاهی به کمک الگوریتم سبال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مصطفی یعقوب زاده - سعید برومندنسب
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۷. ویژگیهای سیلابهای مناطق خشک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: فاطمه نوروزیان - نادر نورا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۸. فراتحلیل عوامل موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: سمیرا افشاری - روح اله رضایی - حیدر قلیزاده - حسین شعبانعلی قمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۴۹. تاثیر تنش کم آبی و الگوی کاشت بر عملکرد دو رقم سویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ادیبه اطمینانی - سعید رخزادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۰. بررسی دمای کانوپی دو رقم سویا در شرایط قطع آبیاری و آرایش کاشت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ادیبه اطمینانی - اسعد رخزادی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۱. مدیریت جامع منابع آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در دشت مشهد (با کمک نرمافزارWEAP)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: پروانه حقیقی - کیوان خلیلی - جواد بهمنش
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۲. کارایی شاخص های خشکسالی هواشناسی در مدیریت خشکسالیسه دهه اخیرشهرستان مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: محمدرضا بیدرنگ
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۳. ارزیابی کیفیت آبهای سطحی با استفاده از شاخص های کیفی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ناهید مجیدی - مهدی ناصری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۴. برآورد مناسب ترین شیوه محاسبه بارش مؤثر در دشت اردبیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: حبیبه اسدزاده شرفه - مجید رئوف - زهرا محمودی فردگرمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۵. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت قیدار از نظر مصارف کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مرتضی عیوضی سارجلو - مهدی پناهی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۶. جریان خروجی و افت سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: پویا فکور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۷. بررسی تغییرات هیدرومدول گیاهان رایج دشت اردبیل(بر اساس تغییرات داده های اقلیمی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مجید رئوف - پویا فکور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۸. تخمین پارامترهای کیفی آب چاههای اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمدرضا نیک پور - مجتبی عبدلی - جواد رمضانی مقدم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۵۹. بررسی کیفی پارامترهای فیزیکی شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت همدان –بهار طی دوره آماری 5 ساله(1393-1389)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: رضا بصیری - سمانه کمانی - رضوان حیدری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۰. اعتبارسنجی برآورد آزمایشگاهی پارامترهای انتشارپذیری در محیط متخلخل با نرم افزارFEFLOW
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: قاسم میرزائی - مهدی مظاهری - پیام سرخوش - رضا نوروزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۱. بررسی تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از لایسیمتر در منطقه سردسیر (مطالعه موردی:شهر اردبیل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زینب اکبری - علی رسول زاده - جوانشیر عزیزی مبصر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۲. تاثیر استفاده از طرحهای مختلف آبیاری تناوبی بر رضایتمندی آببران و پرداخت آب بها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: هدا حلاج زاده - محمد رضا قربانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۳. بررسی رابطه بین شاخص SPIو پارامتر های دمایی (مطالعه موردی: شهر تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: سحر نسب پور - اسماعیل حیدری علمدارلو
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۴. مطالعه زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده GISازمطالعه موردی: استان کرمان) )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: سحر نسب پور - اسماعیل حیدری علمدارلو
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۵. آنالیز روند تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی در مقیاس هفتگی با حد آستانه 90 % در حوزه آبخیز کرخه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: هاجر افتخار - حسین زینی وند - ناصر طهماسبی پور - علی حقی زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۶. مروری بر کاربردزنجیره مارکف درپیش بینی خشکسالی های ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: هاجر افتخار - حسین زینی وند - ناصر طهماسبی پور - علی حقی زاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۷. بررسی اثر کوبیدگی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک بر متغیرهای رشد و زی توده اندام هوایی نهال گیلاس وحشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: آزاده خرمیزاده - مقداد جورغلامی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۸. بررسی اثر کوبیدگی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک بر متغیرهای رشد و زی توده ریشه نهال گیلاس وحشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: آزاده خرمیزاده - مقداد جورغلامی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۶۹. ( sedlitzia rosmarinus) اثر تنش کمآبی و کودی بر میزان کلروفیل، پرولین و قندهای محلول گیاه اشنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زهره محمودی - علی اکبر کریمیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۰. مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانالهای آبیاری (مطالعه موردی شبکه بمپور)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: وحید رضاوردی نژاد - امیر صمدی - حجت احمدی - علی دانکو
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۱. بررسی روند تغییرات نفوذ آب در خاک توسط دو نرم افزارSEEP-W و HYDRUS-2Dو مقایسهنتایج آن ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: شانای فرازخواه ثانی - سینا بشارت
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۲. ارزیابی چرخه حیاتLCA)میکروجلبک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: شیوا زرگرارشادی - کبیر فرداد - ترحم مصری گندشمین - بهمن نجفی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۳. کاهش آلودگی محیط زیست از طریق جایگزینی بسته بندیهای پلاستیکی با بسته بندیهای زیست تخریب پذیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: یونس زاهدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۴. اثز مالچ هایPistachio PVA و Pistachio PAM برمقاومت فروپذیری خاک تپه های ماسه بادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: نعیمه سعیدی - علی اصغر بسالت پور - حسین شیرانی - پیمان عباس زاده دهجی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۵. آشنایی با توربین بادی ساونیوس و امکان نصب آن در ایران (مطالعه موردی: استان اردبیل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: محمد عسگری - محمد رضا لاریجانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۶. بررسی تأثیر انرژی تجدید پذیر بر توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: ساسان نیکفال مغانلو - رضا هاشمی معصوم آباد - حسن پیش دست - بهروز کهربائی کنده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۷. ارزیابی توانهای اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده مطالعهی موردی: منطقهی حفاظت شدهی دشت سهرین (شهرستان زنجان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: منیژه احمدی - مینا سلطانی - فریبا عباسی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۸. بررسی نقش گردشگری در اشتغال روستایی (مطالعه موردی: روستای هجیج- استان کرمانشاه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مجید یاسوری - انیژ عزمی - فائزه حیدری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۷۹. تأثیر پارکها و فضاهای سبز شهری بر تفرج جوامع شهری (مطالعه موردی: پارک جنگلی ارومیه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: طیبه امیری - نوشین وفایی اول - شیوا جعفری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۰. خدمات و خطرات گردشگری بر محیط زیست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: حسن پیش دست - رضا هاشمی معصوم آباد - ساسان نیکفال مغانلو - بهروز کهربائی کنده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۱. ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی : شهرستان سرعین)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: علی ناصری منش
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۲. ارتباط بین الگو های منظر سازی و ادراکاسیت در پارکهای عمومی تبریز - ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: احمد حامی - فرزین امامی نمین - زهره سیاح
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۳. سناریوهای تغییراقلیم درگزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم و مقایسه ان با گزارش قبلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: شهرام جعفر پور - امین کانونی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۴. مرور و بررسی چرخه آب در مقیاس جهانی و منطقه ای با توجه به تغییر اقلیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: فرهاد حاجیان - سپیده اشکان نژند
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۵. بررسی مفاهیم آسیب پذیری و تعدیل در مقابل تغییرات اقلیمی در بخش جنگل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: شیما صلواتی - محمد عواطفی همت
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۶. بررسی شاخص خشکسالی SPI شهرستان اهواز تحت شرایط تغییر اقلیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: مهدی دلقندی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۷. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: زهرا تردست - حبیب نظر نژاد - میرحسین میریعقوب زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۸. نقش تغییرات آب و هوایی در میزان جذب فسفردر درختان بلوط ایرانی دچار خشکیدگی تاجی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسنده: احمد حسینی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۷۰۸۹. اثر تغییرات پارامترهای اقلیمی روی نیاز آبی گیاه مرجع چمن (مطالعه موردی: شهرستان زابل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
نویسندگان: مجید رئوف - پویا فکور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاه

/ 0 نظر / 128 بازدید