واژگان صنعت6

سیلیکات سدیم Sodium silicate- Na۲SiO۳ سیلیکوآلومینات سدیم Sodium silico aluminate سوربات سدیم Sodium sorbate استئارات سدیم Sodium stearate استئاروئیل فومارات سدیم Sodium stearoyl fumarate استئاروئیل ۲-لاکتیلات سدیم Sodium stearoyl-۲-lactylate- See stearoyl lactylate استئاریل فومارات سدیم Sodium stearyl fumarate سولفات سدیم Sodium sulfate- NaSO۴ سولفیت سدیم Sodium sulfite تارترات سدیم ، دی‌سدیم تارترات Sodium tartrate- Na۲C۴H۴O۶- ۲H۲O تترامتافسفات سدیم ، پلی‌فسفات سدیم ، نمک گراهام Sodium tetrametaphosphate- Na(PO۳)۶ تیوسولفات سدیم ، هیپوسولفیت سدیم Sodium thiosulfate- Na۲S۲O۳- ۵H۲O تری‌فسفات سدیم Sodium triphosphate- See sodium tripolyphosphate تری‌پلی فسفات سدیم ، تری‌فسفات سدیم ، تری‌پلی‌فسفات پنتاسدیم Sodium tripolyphosphate- Na۵P۳O۱۰ sodium triphosphate کَرهٔ نرم Soft butter نرم‌کننده ، سبک کننده ، ملح‌زدا ، کاهش دهندهٔ املاح (در مورد آب) Softener- plastisizer نرم کردن ، ملح‌زدائی کردن Softening چربی نرم Soft fat بستنی نرم Soft ice cream لاشهٔ نرم خوک Soft port فساد نرم ، پوسیدگی نرم ، لهیدگی ، فساد مرطول Soft rot فریزر بستنی نرم ، فریزر تولید کنندهٔ نرم بستنی نرم Soft serve freezer تخم‌مرغ پوسته نرم Soft shell egg صابون نرم Soft soap آب سبک ، آب نرم Soft water گندم نرم Soft wheat weak wheat گندم نرم سفید Soft white wheat علف‌کُش‌های کاربردی خاک Soil applied herbicides خاک‌زاد ، خاک‌بُرد Soilborne خاکزیان Soil inhabitants سویا ، سوژا ، لوبیای روغنی Soja bean- See soybean خانوادهٔ سیب‌زمینی ، خانوادهٔ بادمجانیان Solanaceae گیاهان بادمجانی ، گیاهان خانوادهٔ بادمجان یا سیب‌زمینی Solanaceous plants سولانین Solanine جنس تاجریزی Solanum- family Solanaceae گوجه‌فرنگی S. lycopersicum. En. Tomato بادمجان S. melongena- En. Eggplant سیب‌زمینی S. tuberosum- En. Potato خورشیدی ، مربوط به خورشید Solar خشک کردن زیر آفتاب ، آفتاب خشک کردن ، خشک کردن با نور آفتاب Solar drying انرژی خورشیدی Solar energy جامد ، مادهٔ جامد Solid جاذب جامد Solid adsorbent چگالی مادهٔ جامد Solid density انجماد ، منجمدسازی ، به حالت جامد درآوردن Solidification عسل جامد شده ، عسل شکرک زده Solidified honey جامد کردن Solidifing جامد بدون چربی Solid not fat. SNF بخش مایع Solid phase مواد جامد Solids قابلیت حل ، قابلیت انحلال Solubility قابل حل ، مادهٔ حل شدنی Soluble کربوهیدرات‌های قابل حل Soluble carbohydrate مواد قابل حمل Solubles اسید ریبونوکلئیک قابل حل Soluble RNA. See transfer RNA درصد سدیم قابل حل Soluble sodium percentage- SSP مواد جامد محلول Soluble solids ماده یا جسم حل شده Solute توان بالقوهٔ ماده حل شده Solute potential محلول Solution تبادل محلول Solutiotion exchage شبکه انحلال Solution mesh قابلیت انحلال یا حل شدن Solvability حل شدن ، محلول شدن Solvate حلال Solvent استخراج شده با حلال ، خارج شده توسط حلا‌ل‌های شیمیائی Solvent extracted پس‌ماندهٔ نواله‌ای روش حلال ، نوالهٔ استخراج شده با حلال Solvent extracted caked کنجالهٔ تخم پنبهٔ تهیه شده با روش حلال Solvent extracted cottonseed meal روغن تخم‌پنبهٔ استخراج شده با روش حلال Solvent extracted cottonseed oil Solvent extraction","روغن‌کشى با حلال روش حلال ، روش جدید Solvent process جسم ، ‌ بدن Soma یاخته بدنی Soma cell بدنی Somatic اسید سوربیک Sorbic acid- C۶H۸O۲ سوربیتول ، هگزیتول Sorbital- hexitol; C۶H۱۴O۶ استر سوربیتان ، استر اسید چرب سوربیتان Sorbitan ester استر اسید چرب سوربتان ، استر سوربیتان Sorbitan fatty acid ester- sorbitan ester منواستئارات سوربیتان Sorbitan monostearate سوربیتول ، هگزیتول Sorbitol- hexitol; C۶H۱۴O۶ جنس سورگوم ، جنس ذرت خوشه‌ای Sorghum ذرت خوشه‌ای معمولی S- vulgare سورگوم دانه‌ای Sorghum-grain. Sorghum bicolor ملاس سورگوم Sorghum molasses روغن ذرت خوشه‌ای ، روغن سورگوم ، روغن مایلو Sorghum oil شربت سورگوم Sorghum sirup (syrup) سورگو ، سورگوم شیرین ، سورگوم قندی Sorgo. Sorghum vulgare var- saccharatum, family Gramineae. Also called imphee; saccharine sorghum; sorgho; sweet sorghum; sugar sorghum جداسازی ، درجه‌بندی ، طبقه‌بندی Sorting مبداء ، سرچشمه ، منبع ، مرجع Source منبع تغئیرات ، منبع پراکندگی Source of variation آلبالو Sour cherry خامه ترش Sour cream خمیر ترش Sour dough نارنج Sour orange ماده خوک ، خوک ماده Sow بذر کاشتن ، بذرکاری کردن Sow گوشت بیکن غیردودی ، گوشت خوک نمک‌زده. Sowbelly bacon- salt pork; unsmoked fat لوبیای روغنی ، سویا ، سوژا ، پشم باقلا Soya- soya bean; soybean کنجالهٔ سویا Soya bean. See soybean; soya. Soya bean meal سویا ، سوژا ، پشم باقلا ، لوبیای روغنی Soybean. Glycine max, family Leguminosae. Also called soya bean; soya; soja bean. See soybean oil; soybean oil meal خوراک سویا تهیه شده با روش حلال Soybean feed, solvent extracted آرد سویا ، آرد لوبیای روغنی Soybean flour- See soy flour پوستهٔ دانه سویا ، غلاف بذر سویا Soybean hull کنجالهٔ سویا Soybean meal. SBM کنجالهٔ سویای پوست کنده روغن‌کشی شده با روش حلال Soybean meal, dehulled, solvent extracted خوراک ضایعات (فرآورده‌های فرعی) آسیاب سویا Soybean mill feed. SBMF- soybean mill run. SBMR روغن سویا Soybean mill run. See soybean mill feedl soybean oil نواله سویا Soybean oil cake نوالهٔ ورقه‌ای سویا Soybean oil chips. See soybean oil cake کنجالهٔ سویای روغنی Soybean oil meal. SBOM فسفاتید سویا ، لسیتین سویا Soybean phosphatide- soybean lecithin پروتئین سویا ، پروتئین لوبیای غنی Soybean protein- soy protein پروتئین متراکم سویا Soybean protein concentrate پروتئین متراکم سویا ، کنسانترهٔ پروتئین سویا Soybean protein concentration پروتئین جدا شده سویا Soybean protein isolate دانه‌های سویای عمل‌آوری شده با حرارت ، دانهٔ خشک سویای برشته شده Soybeans-heat processed- dry roasted soybeans کاه سویا Soybean straw آرد لوبیای روغنی ، آرد سویا Soy flour آرد سویای لستین‌دار شده Soy flour-lecithinated آرد سویای بافت‌دار شده Soy flour-textured روغن سویا Soy oil. See soybean oil پروتئین سویا ، پروتئین لوبیای روغنی Soy protein. See soybean protein پروتئین متراکم سویا ، کنسانترهٔ پروتئین سویا Soy protein concentrate. See soybean protein concentrate پروتئین جدا شدهٔ سویا Soy protein isolate. See soybean protein isolate فضا ، جا ، مکان ، جای خالی Space اثر کمکی ، خاصیت جایگزینی Sparing effect تُنک ، با فواصل زیاد Sparsly خشک‌کُن پاششی Spary dryer تخم‌ریزی ماهی Spawning نعناع Spearmint. Mentha spicata تخصیص ، اختصاصی کردن ، تخصصی کردن Specialization گونه Species اختصاصی Specific توانائی خاص ترکیب Specific combining ability وزن مخصوص ، جرم مخصوص Specific density- specific weight عمل جنبشی مخصوص ، حرارت مصرف غذا Specific dynamic action. SDA انتالپی ویژه Specific enthalpy رنگ‌دانه ویژه Specific granule وزن مخصوص ، چگالی Specific gravity حرارت ویژه ، حرارت مخصوص Specific heat رطوبت ویژه ، رطوبت مطلق Specific humidity ویژگی ، خصوصیت Specificity مرگ و میر ویژه Specific mortality نگهداشت ویژه Specific retention نمونه ، نمونه بیولوژیکی Specimen طیف‌سنجی Spectrometry طیف نورنگار Spectrophotometer طیف نورنگاری Spectrophotometric طیف نورسنجی Spectrophotometry طیف‌بینی Spectroscopy طیف Spectrum کنجاله روغن‌گیری شده ، کنجاله عاری از روغن Spent cake پساب نشاسته‌گیری از سیب‌زمینی Spent residue liquid اسپرم ، اسپرماتوزوآ ، اسپرماتوزون ، اسپرماتوزوئید Sperm. A spermatozoon; spermatozoide دانه‌دار ، حاوی یک ، دو یا چند دانه‌ Spermous قی کردن Spewing به طور خاص عاری از عامل بیماری‌زا SPF. Specific pathogen free کُره Sphere اسفینگومیلین Sphingomyelin ادویه ، چاشنی Spice خارک Spicule سنبله Spicke سنبلک ، سنبلهٔ فرعی Spikelet دفع Spillage اسفناج Spinach جنس اسفناج Spinacia اسفناج بی‌خار Spinacia inermis اسفناج خوراکی Spinacia oleracea اسفناج خاردار Spinacia spinosa نخاعی ، مربوط به نخاع Spinal نخاع ، طناب ، نخاعی Spinal cord شوک نخاعی Spinal shock خشک کردن چرخشی Spin dry برجستگی خاری ، خار Spine خاری Spinous زائدهٔ خاری شکل Spinous process دارای خارهای کوچک Spinulose خاردار Spiny مارپیچی Spiral سرکهٔ تقطیری Spirit vinegar اسپیروکت Spirochete شبه مارپیچی Spiroid احشائی Splanchnic- visceral طحال Spleen دونیم کردن ، شکافتن Split فرآورده فرعی نخود لپه‌ای پس‌ماندهٔ حاصل از تهیه لپه از نخود لپه‌ای که به طور عمده شامل پوسته نخود و نخودهای شکسته و خراب است. این پس‌مانده قابل مصرف در تغذیهٔ دام است. Split pea by product تفکیک کننده ، جدا کننده ، دونیم کننده ، شکننده ، منفک کننده Splitter فاسد شدن ، خراب شدن ، گندیدن Spoil. See spoilage فساد ، گندیدگی ، خرابی ، تباهی Spoilage اسفنج Sponge اسفنجی Spongy بافت اسفنجی Spongy tissue غریزی ، خود به خود ، خودانگیز Spontaneous فعالیت خود به خودی Spontaneous activity احتراق خود به خودی Spontaneous combustion پیدایش خود به خودی ، تولید مثل خود به خودی Spontaneous genetation تولدی خود به خود Spontaneous production پراکنده ، انفرادی Sporadic اسپور ، هاگ Spore اسپوروفیت ، هاگ گیاهی Sporophyte هاگ‌زائی Sporulation لکه Spot لکه قهوه‌ای معمولی جو Spot blotch لکه‌دار شدن Spotting ۱. افشانه ، پخش ۲. شاخهٔ کوچک ، ترکه ، ریزش ، ترشح ۳. پاشیدن ، سم‌پاشی ، تلمبهٔ سم‌پاشی ، گردپاشی ، آب‌پاشی ، سم‌پاشی کردن ، افشاندن Spray خشک شده Spray dehydrated شیر پس‌چرخ خشک کرده به روش پاشیدن Spray dried skim milk خشک کردن به روش پاشیدن Spray drying افشانه ، پاشنده ، سم‌پاش ، آب‌پاش ، شیرپاش Sprayer تلمبهٔ سم‌پاش ، گردپاش Spray gun شستشو با آبفشان Spray washing بره‌های بهاره Spring lambs یولاف بهاره Spring oats چاودار بهاره Spring rye آب چشمه Spring water گندم بهاره Spring wheat ترشح ، ریزش نم‌نم ، چکه ، پاشیدن ، ترشح کردن ، آب‌پاشی کردن Sprinkle آب‌پاش Sprinkler جذر ، ریشه دوم Square root فلسی ، پولکی ، سنگفرشی Squamosal سنگفرشی ، خاردار ، فلسی Squamous فشردن ، فشار دادن Squeeze بطری آبفشان Squeeze bottle غلتک فشارنده ، غلتک له‌کننده Squeeze roller نان سنت - جان St. ohn's bread تثبیت کردن ، برقرار کردن Stabilize تثبیت شده Stabilized تثبیت کننده Stabilizer ایزوتوپ پایدار Stable isotope انتخاب پایدار کننده ، انتخاب برای تثبیت ، انتخاب تثبیت کننده Stablizing selection توده ، کومه ، خرمن ، توده کردن ، روی هم انباشتن Stack توده ، کومه Stackage توده کردن ، کومه کردن ، پشته ساختن Stacking عامل انباشتگی Stacking agent بهداشت کارکنان Staff hygiene مرحله Stage مراحل رشد Stages of growth رکود ، کسادی Stagnation رنگ‌آمیزی ، رنگ‌پذیری ، منقش کردن Staining فولاد ضد زنگ Stainless steel کهنگی ، ماندگی Staleness ساقه Stalk- stem; petiole; pedicel; peduncle ساقه‌مانند Stalk like استاندارد Standard منحنی استاندارد Standard curve انحراف معیار Standard deviation خطای معیار ، معیار اشتباه میانگین Standard error استاندارد کردن Standardize استاندارد شده Standardized شیر استاندارد Standarad middlings. See wheat standard middlings. Standard milk Standard shorts. See wheat brown shorts; wheat gray shorts; wheat red dog; wheat standard middlings; wheat white shorts. خُرده گندم Standard wheat middlings; see wheat standard middlings انحراف معیار Stand deviation موج ایستائی Standing wave کلرور قلع ، کلرور استانوس Stannous chloride.SnCl۲. ۲H۲O قلع Stannum. Sn; tin استافیلوکوکوس Staphylococcus نشاسته Starch. (C۶H۱۰O۵)n. See specific starch فرآوردهٔ فرعی نشاسته Starch by product معادل نشاسته Starch equivalent- se ژلوز نشاسته Starch gel قند نشاسته Starch sugar نشاسته‌ای ، دارای نشاسته ، نشاسته‌دار ، نشاسته زده Starchy شروع کننده ، آغاز کننده Starter. See calf startger; chick starter خوراک شروع کننده Starting mash گرسنگی مفرط ، محرومیت غذائی Starvation پروتئین گرسنگی Starvation protein سندروم گرسنگی Starvation syndrome رکود Stasis حالت State غیرفعال Static آسیاب ثابت Stationary mill فاز ثابت Stationary phase اختلال معنی‌دار Statistical sighnificance آزمون آماری Statistical test علم آمار Statistics مداوم ، پیوسته ، یکنواخت Steady جریان مداوم Steady flow مرحله ثابت Steady state تجزیه حالت پایداری Steady state analysis خطوط ، رگه‌ها Steaks بخار داده ، بخار دادن ، پخته با بخار Steamed, steaming- steam cooked; steam rendered; tanked پودر استخوان بخار داده Steamed bone meal. See bone meal steamed غذای پولکی (فلسی) شده با بخار Steam flaked. See flaked نفوذ بخار Steam infusion تزریق بخار Steam injection پوست‌گیری با بخار Steam peeling غلتک‌زده توأم با بخار Steam rolled مخزن بخار Steam tank استپسین ، لیپاز لوزالمعده Steapsin اسید استئاریک Stearic acid. C۱۸H۳۶O۲ استئارین Stearine لاکتیلات استئاروئیل Stearoyl lactylate استروئید Steroid استرول Sterol فشار آب تغلیظ شده Stick- condensed stickwater; condensed presswater. See fish stickwater; meat stickwater; presswater مواد محلول فشار آب Stickwater solubles مواد محلول ترسیب شده فشار آب Stickwater solubles precipitated- precipitated water soluble fraction from fish stickwater چسبناک ، چسبنده ، چسبو ، لزج Sticky شقی ، خشکی ، انعطاف ناپذیری Stiffness پس‌ماندهٔ تقطیر الکلی غلات Stillage هوای ساکن Still air انجماد ساکن Still freezing تحریک کردن ، برانگیختن Stimulate تحریک ، برانگیختگی Stimulation تحریک کننده ، محرک Stimulator محرک ، تحریک کننده Stimulus بوی بد دادن ، بوی بد ، بوی تعفن Stink ماهی بَدبو Stink fish- family callionymidae پایه قارچ کلاهک‌دار Stipe منقوط Stippling به هم‌زن ، همزن ، پخش کننده Stirrer نان سنت جان ، نان جان مقدس ، صمغ دانهٔ اقاقیا St. John's bread- see locust bean gum دام‌ها Stock. Livestock خوراک دام ، خوراک دام آماده Stock feed دام‌دار ، دام‌پرور Stockman انباردار Stickman سنگ نمک Stock salt. See rock salt محلول ذخیره Stock solution منفذ ، روزنه ، سوراخ Stoma معده Stomach کیسه (حفره) معده Stomach ponch سنگ ادراری Stone- a calculus سنگ (واحد وزن) ، سنگ معمولی Stone میوهٔ هسته سخت Stone fruit هسته‌های سخت Stones مدفوع Stool انبار ، ذخیره ، انبار کردن ، ذخیره کردن Storage عمر انباری ، عمر ذخیره سازی Storage life مدت ذخیره شدن ، مدت انبار شدن Storage period انبار ، اتاق انبار ، اتاق ذخیره سازی موقتی ، اتاق انبار موقتی Storage room محل ذخیره Storage site لکه انباری Storage spot ذخیره کردن ، انبار کردن Store انبار ، مغازه ، فروشگاه Store انبار ، انباری ، اتاق انبار ، اتاق ذخیره سازی Store room نگهداری ، ذخیره‌سازی Storing کاه غلات Stover مستقیم ، راست ، سیخکی Straight آرد معمولی ، آرد فرآوری نشده Straight flour آرد جریان مستقیم Straight run flour خارج‌سازی بخش مایع ، جداسازی بخش مایع Strain عسل بدن موم ، عسل مایع Strained honey. See extracted honey سوکسنات استئاروئیل پروپیلن گلیکول هیدروژن Stearoyl propylene glycol hydrogen succinate. See succistearin سیترات استئاریل Stearyl citrate تومور چربی Steatoma عصاره‌گیری با خیس دادن Steep extracted خیس آب Steepwater گوسالهٔ نر اخته ، گوسالهٔ پرواری Steer روش استفان Steffen process مایع پالوده استفان Steffen's filtrate ساقه Stem ثابت (ضریب) استفان - بولتزمن Stephan آبکش ، توری ، صافی Strainer پالودن ، صاف کردن Straining رشته ، نوار ، باریکه Strand لایه‌ها ، طبقه‌ها Strata مطبق ، طبقه‌طبقه ، لایه لایه Stratified چینه‌چینه کردن ، مطبق کردن ، طبقه‌طبقه کردن ، لایه‌لایه کردن یا شدن ، مطبق شدن Stratify لایه ، چینه ، قشر Stratum طبقه شاخی Stratum corneum جداشدگی لایه Stratum disjunctom لایه (طبقه) خارجیژ Stratum externum طبقه فعال Stratum functionale طبقهٔ دانه‌دار Stratum granulosum طبقه (لایه) داخلی Stratum internum طبقه شفاف Stratum lucidum طبقه (لایه) میانی Stratum medium طبقه یا لایه خاردار Stratum spinosum طبقه اسفنجی Stratum spongiosum کاه ، کلش ، ماشوره ، بوریا ، حصر ، پوشال بسته‌‌بندی Straw. See threshed توت فرنگی ، ‌توت فرنگی باغی یا معمولی Strawberry-garden. Fragaria spp رنگ زرد کهربائی ، رنگ زرد براق Straw yellow قدرت ، توان ، بنیه Strength استرپتوکوکوس Streptococcus استرپتومیسز Streptomyces استرپتومیسز اسکابی ، عامل جرب معولی سیب‌زمینی. Streptomyces scabies استرپتومیسین Streptomycin بیهوش کردن ، گیج کردن ، شوک دادن Stunning کوتوله کردن ، کوتولگی ، توقف رشد Stunt کوتوله ، رشد نیافته Stunted توقف رشد Stunting ستونی Stylar خامه Style پیشوندی است به معنی «زیر ، تحت ، کمتر از» Sub-. تحت حاد Subacute پیش‌بلوغ Subadult زیررأسی ، زیرنوکی Subapical نیمه خشک Subarid مایع تحت سرد Subcooled liquid زیرجلدی ، زیرپوستی قرار گرفته یا حادث شده در زیر پوست. Subcutaneous چوب‌پنبه‌ای Suberose نیمه مرطوب Subhumid سوبلیمه شدن Sublimation زیرزبانی Sublingual غده زیرزبانی Sublingual gland غرقاب شدن ، غرقاب کردن ، غرقاب Submerge لایهٔ تحت مخاطی Submucosal layer اقتصاد معیشتی ، اقتصاد معاش ، اقتصاد زندگی Subsistence economy محصولات غذائی برای مصرف خانواده Subsistence food crops جسم ، ماده Substance غذاهای پنیری جایگزینی Substitute cheese foods اسید چرب بدلی ، اسید چرب جایگزین شده Substituted fatty acid Boltzman coefficent رگرسیون پلکانی Step wise regression چربی جایگزین Substitude fat جانشینی ، جایگزینی Substitution جایگزینی Substitutional اثر جایگزینی Substitutional effect اصول جانشینی ، اصول جایگزینی Substitution principles سوبستره Substrate نیمه گرمسیری ، دارای آب و هوای نیمه گرمسیری Subtropical منوگلیسریدهای سوکسینات‌دار شده Succinated monoglycerides اسید سوکسینیک Succinic acid. C۴H۶O۴ انیدرید سوکسینیک Succinic anhydride- C۴H۴O۳ سوکسینیل کوآ ، سوکسینیل کوآنزیم آ Succinyl CoA- succinyl coenzyme A سوکسی استئارین Succistearin- stearoyl propylene glycol hydrogen succinate پُرآبی ، آبداری ، تُردی ، تازگی Succulence آبدار ، آبکی ، پُرآب Succulent غذای آبدار ، غذای پُر‌آب Succulent food قسمت‌های آبدار ، بخش‌های پُر‌آب Succulent parts گیاهان آبدار Succulent plants ترشحات یک موجود زنده Succus مکیدن Suck مکنده Sucker دورهٔ شیرخواری Sucking period آفت مکنده Sucking pest مکیدن ، مک زدن Suckle نوزاد شیرخوار ، شیرخوار ، مکنده Suckling سوکراز Sucrase قند ، قند معمولی ، قند نیشکر ، قند چغندر قند ، سوکروز ، ساکارُز Sucrose- C۱۲H۲۲O۱۱- See sugar مَکِش Suction قند ، قند معمولی ، شکر ، قند نیشکر ، قند چغندر قند ، سوکروز ، ساکارز Sugar چغندر قند Sugar beet- Beta saccharifera, family Chenopodiaceae تفالهٔ چغندرقند Sugar beet pulp شکر قهوه‌ای Sugar - brown- brown sugar نیشکر Sugar cane- Saccharum officinarum, family Gramineae قند نیشکر Sugar-cane- cane sugar شیرینی‌های قندی Sugar confectionary صنعت قندسازی Sugar industry قندافزائی ، شیره مالی Sugaring افرای قندی ، افرای سخت Sugar maple گَرد شکر ، پودر شکر ، خاک قند Sugar-powdered- powdered sugar قند احیاء کننده Sugar-reducing- ruducing sugar سورگوم شیرین ، ذرت خوشه‌ای شیرین ، سورگو Sugar sorghum- sorgo شربت قند Sugar syrup شربت قند تبدیل شده Sugar syrup-invert. See invert sugar syrup شیارها ، شکاف‌ها ، درزها Sulci شیار ، درز ، شکاف Sulcus سولفات Sulfate سولفات مس ، کات کبود Sulfate of copper- copper sulfate سولفات آلومینیوم Sulfate of aluminum- aluminum sulfate سولفات آمونیم Sulfate of ammonia- ammonium sulfate سولفات آهن ، سولفات فرو Sulfate of iron- ferrous sulfate سولفات کلسیم Sulfate of lime- calcium sulfate خانواده کاکائو Sterculiaceae صمغ استرکولیا Sterculia gum. See karaya gum مزه ثابت Stereocillia حالت ایزومری فضائی Stereoisomerism عقیم ، نازا ، سترون ، استریل Sterile تخم عقیم Sterile seed عقیمی ، نازائی ، سترونی Sterility- infertility; barrenness عقیم‌سازی ، سترون سازی ، گندزدائی Sterilization عقیم کردن ، سترون کردن ، گندزدائی کردن Sterilize عقیم ساز ، سترون کننده Sterilizer جناغ Sternum کنجالهٔ آفتاب‌گردان ، کنجالهٔ تخم آفتاب‌گردان Sunflower seed oil meal رنگ زرد غروب اف-سی-اف Sunset yellow FCF. See FD&C yellow no ۶ مزهٔ آفتاب Sun taste هوای فراسرد ، هوای فوق سرد شده Supercooled air اس

/ 0 نظر / 9 بازدید