پایان نامه های شریف 1388

پایان نامه های شریف 1388

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

مسئولیت اجتماعی در بنگاهها و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 Corporate Social Responsibility in Iranian Companies Listed in Tehran Stock Exchange (2009)

بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / مسئولیت اجتماعی شرکت Corporate Social Responsibility / مدل کارول Carrolls Model / مدل جاریگا و مله Garriga & Mele Model

44-40081

2

پایان نامه

کنترل بهینه غیر خطی راکتور پیوسته پلی وینیل استات Optimal Nonlinear Control of Poly Vinyl Acetate CSTR

پلی وینیل استات Polyvinylacetate / بسپارش Polymerization / بسپارش رادیکال های آزاد Free Radicals Polymerization / واکنشگاه هم زن دار Stirred Tank Reactor / دوشاخه شدگی Bifurcation / چندگانگی حالت یکنواخت Steady State Multiplicity / فیلتر کالمن بهبودیافته غیرخطی Nonlinear Extended Kalman Filter / تخمین حالت چندنرخی Multirate State Estimation

06-39860

3

پایان نامه

مدل سازی گام برداشتن در دستگاه تمرین راه رفتن، به منظور اصلاح و بهینه سازی مکانیزم دستگاه Modeling of Walking in a Gait Trainer, to Modify and Optimize Its Mechanism

دستگاه تمرین راه رفتن Gait Trainer Device / طراحی بهینه Optimal Design / مدل دوبعدی TWO DIMENSIONAL MODEL / پا(انسان) Feet / شبیه سازی Simulation / راه رفتن Locomotion

08-39301

4

پایان نامه

بررسی مکانیزم تزریق گاز تحت فرایند ریزش ثقلی کنترل شده جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی Mechanistic Studies of Improved Oil Recovery under Forced Gravity Drainage GAGD Process

ریزش ثقلی گاز- نفت Gas-Oil Gravity Drainage / ترشوندگی Wetting / تراوایی نسبی Relative Permeability / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / تزریق گاز Gas Injection / اعداد بدون بعد Dimensionless Numbers

06-39352

5

پایان نامه

بررسی صحت برنامه ها با رویکردی داده گرا Data-Oriented Verification of Programs

مدل محاسباتی COMPUTER AIDED ENGINEERING / معناشناسی Semantics / وارس برنامه (کامپیوتر) PROGRAM VERIFICATION (COMPUTER) / روش اصول موضوعی هوآر Hoare Axiomatic Method / داده گرا Data-Oriented

02-39374

6

پایان نامه

ارزش گذاری پروژه های فناوری پیشرفته به روش ارزش گذاری اختیارهای واقعی (ROV)موردکاوی صنعت پلیمر Valuation High_Tech Start up Projects with Real Options Method (Polymer Industry Case Study)

انعطاف پذیری Flexibility / عدم اطمینان Uncertainty / ارزشگذاری به روش اختیار واقعی Real Option Valuation (ROV)

44-39381

7

پایان نامه

اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتها The Effect of Ownership Structure and Board Composition as Corporate Governance Mechanisms on Coroporate Value

ساختار مالکیت Ownership Structure / ساختار هیات مدیره Board Composition Structure / حاکمیت شرکتی Corporate Governance / عملکرد شرکت Corporate Performance / ارزش شرکت Corporate Value / مکانیزم داخلی کنترل Internal Control Mechanism

44-39424

8

پایان نامه

بررسی رفتار سازه ها تحت تحریک چندجهته و استفاده از روش زمان دوام در پیش بینی نتایج Multi-Directional Seismic Analysis and using ET Method in Estimation of the Results

تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / پاسخ لرزه ای Seismic Response / روش زمان دوام Endurance Time Method / تحریک چندجهته Multi-Directional Excitation

09-39427

9

پایان نامه

ارزیابی روش استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی بر پایه انرژی در سازه های بتنی نامنظم در ارتفاع Evaluation of Energy-Based Modal Pushover Analysis in Reinforced Concrete Structures,with Elevation Irregularity

تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / تحلیل استاتیکی بارافزاینده Static Pushover Analysis / پوش اور مودال Modal Pushover / ساختمان های بلند High Buildings / ساختمان بتنی Concrete Building / تحلیل پوش اور مودال بر پایه انرژی Energy-Based Model Pushover Analysis

09-39430

10

پایان نامه

بررسی روش آنالیز زمان دوام در ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی Study of Endurance Time Analysis Method in Seismic Evaluation of Steel Moment Resisting Frames

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design / روش زمان دوام Endurance Time Method / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / اندازه شدت Intensity Measure

09-39433

11

پایان نامه

بررسی دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی با استفاده از نظریه میدان میانگین دینامیکی Investigation of Strongly Correlated Electron Systems with Dynamical Mean Field Theory

نظریه میدان میانگین دینامیکی Dynamical Mean-field Theory / برهم کنش الکترون- فونون ELECTRON-PHONON INTERACTION / دستگاه های الکترونی با همبستگی قوی Strongly Correlated Electron Systems / پلارون و بای پلارون Polaron and Bipolaron / الگوی شبکه ای کاندو Kondo Lattice Model

04-39434

12

پایان نامه

طراحی و ساخت مدار شیفت دهنده فاز غیرفعال CMOS Design and Fabrication of Passive CMOS Phase Shifter

مدار تطبیق Impedance Matching / فناوری سی ماس COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (CMOS) / آرایه آنتن Antenna Array / مدار شیفت دهنده فاز Phase Shifter Circuit / تاخیر گروهی Group Delay

05-39435

13

پایان نامه

بخش بندی نفعی بر اساس ابعاد کیفیت خدمت در صنعت بانکداری در ایران Benefit Segmentation Based on Service Quality Dimensions in Retail Banking in Iran

بانکداری Banking / بخش بندی نفعی Benefit Segmentation / ابعاد کیفیت خدمت Service Quality Dimensions / فرایند خدمت Service Process / خروجی خدمت Service Output

44-39437

14

پایان نامه

استفاده از الگوهای طراحی در تبدیل مدل های جهان واقع Using Design Patterns for Transforming Real-World Models

معماری مبتنی بر مدل Model Driven Architecture / الگوی طراحی Design Pattern / تبدیل مدل ها Models Transformation

19-39438

15

پایان نامه

شبیه سازی جریان خون به روش SPH با در نظر گرفتن اندرکنش سیال و دیواره رگ (FSI) Simulation of Blood Flow in Deformable Arteries using SPH

اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / جریان خون Blood Flow / جریان پالسی Pulse Current / جریان سیال نیوتونی Newtonian Fluid Flow / هیدرودینامیک ذرات هموار Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

08-39439

16

پایان نامه

تعریف مجموعه ای از الگوهای فرایند و یک متا مدل عمومی برای متدولوژی های ایجاد نرم افزار بر اساس مولفه ها Definition of a Set of Process Patterns and a Generic Meta-Model for Component-Based Development Methodologies

مهندسی فرایند Process Engineering / الگوی فرایند Process Pattern / روش شناسی Methodology / تدوین نرم افزار Software Development / مهندسی روش شناسی Methodology Engineering / ارزیابی مبتنی بر معیار Criteria-Baced Analysis / روش شناسی مبتنی بر مولفه Component-based Methodology / مهندسی روش مبتنی بر موقعیت Situational Method engineering

19-39440

17

پایان نامه

تعیین اندیسی برای توصیف سیگنال EEG به منظور پیشگویی حملات صرعی Defining an EEG Index for Seizure Prediction

مدل دینامیکی DYNAMICS MODEL / پیشگویی تشنج صرعی Epileptic Seizure Prediction / مدل دینامیکی Liley Liley Dynamical Model / میانگین همبستگی فاز Mean Phase Coherency / شباهت دینامیکی متقابل Cross Dynamical Similarity / بعد همبستگی موثر Effective Correlation Dimension / افزایش انرژی انباشته Increment of Accumulated Energy

05-39445

18

پایان نامه

تاثیر نظام سیاسی بر عملکرد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی The Effect of Political Systems on Economic Performance in Resource-Rich Countries

رفاه اجتماعی Social Welfare / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / نظام سیاسی Political Regim / نظام مالیاتی Tax System

44-39452

19

پایان نامه

بررسی اثر میزان ذخایر زمینی آب در تغییرات تراز پهنه های آبی (مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه خزر با اصلاح مدل ریاضی موجود) Land Water Storage Effect on Sea Level Fluctuations (Case Study: Caspian Sea Basin, using the Modified Model)

تغییر اقلیم Climate Change / تغییر تراز آب دریا Sea Level Change / ذخیره زمینی آب Land Water Storage / ماهواره GRACE GRASE Satellite / روش معکوس خطی Inverse Linear Method

09-39454

20

پایان نامه

مشخصه سازی و مدل سازی مخازن نفت سنگین به کمک شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین حفر بهینه چاه های افقی Characterization and Modeling of Heavy Oil Fields Using Artificial Neural Networks to Optimize Horizontal Wells Selection

نفت سنگین HEAVY OIL / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / مدل سازی تحلیلی ANALYTICAL MODELING / ریزش ثقلی به کمک بخار Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) / نرم افزار استارز Stars Software

06-39455

21

پایان نامه

یک مدل امنیتی مبتنی بر منطق توصیفی وجهی برای وب معنایی A Security Model based on Modal Description Logic for Semantic Web

وب معنایی Semantic Web / تاریخچه دسترسی Access History / منطق توصیفی Description Logic / منطق زمانی Temporal Logic / کنترل دسترسی Access Control

19-39457

22

پایان نامه

نقش ناهمسانگردی در خواص بحرانی کوانتومی و ترمودینامیکی مدلهای اسپینی با رهیافت تابع گرین و از دیدگاه چگالش بوزونی The Role of Anisotropies in the Quantum Critical and Thermal Properties of Spin Models: a Green's Function Approach to the Bose Condensation

مدل گردنبند کوندو Koando-Necklace Model / ترکیب های فرمیونی سنگین Heavy Fermion Compounds / نظم مارپیچی Spiral Order

04-39464

23

پایان نامه

طراحی سینماتیکی یک ربات موازی برای جا انداختن استخوان فمور Kinematic Design of a Parallel Robot in Reduction of Femoral Shaft

ربات کمک جراح Asistant Surgury Robot / جااندازی استخوان Bone Reduction / حرکت شناسی Kinematics / فضای کاری Workspace / استخوان ران Femur

08-39465

24

پایان نامه

بررسی پارامترهای رشد نانولوله های کربنی و تاثیر برهم کنش گاز هیدروژن با سطوح آنها و تعیین میزان ذخیره سازی هیدروژن Investigation on Parameters of Carbon Nanotubes Growth and Effect of Interaction between H2 Gas and their Surfaces and Determining Capacity of Hydrogen Storage

نانو لوله کربنی چنددیواره Multi-Walled Carbon Nanotube / ذخیره سازی هیدروژن Hydrogen Storage / روش الکتروشیمیایی Electrochemical Method / نشست بخار شیمیایی گرمایی Thermal chemical Vapor Deposition / روش حجم سنجی Volumetric Method

04-39466

25

پایان نامه

مطالعه اولین کلاسترهای کاتیون - کاتیون به روش محاسباتی DFT و بررسی واکنش ترانس آلکیلاسیون S- آلکیل دی تیوکاربامات ها The First Category of Organic Cation-Cation Cluster, A DFT Study and Synthesis of Thiazolidinedione, Rhodanine and S-Transalkylation of Dithiocarbamates

نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / کاتیون - کاتیون خوشه ای Cation-Cation Cluster / رودانین Rhodanine / تیازولیدین دی ان Thiazolidindione / ترانس آلکیلاسیون Transalkylation

03-39467

26

پایان نامه

نمودارهای رینگ در دمای محدود و میدان مغناطیسی خارجی QED Ring Diagrams in Background Magnetic Field at Finite Temperature

نمودار حلقه Ring Diagram / میدان مغناطیسی خارجی External Magnethic Field

04-39471

27

پایان نامه

جستجوی خودکار خوشه های کهکشانی به کمک الگوریتم رشته سرخ خوشه: خوشه ها و گروه های کهکشانی ناحیه A226 از مساحی 17-COMBO Automatic Detection of Galaxy Clusters Applying Cluster Red Sequence Algorithm: Galaxy Clusters and Groups in the Field of the Survey

خوشه کهکشانی Galaxy Cluster / نمودار رنگ - قدر Color-Moganitude Diagram / دنباله سرخ خوشه Cluster Red Sequence (CRS) / فهرست خوشه های کهکشاتی Galaxy Clusters Catalogue / جستجوی نوری Optical Detection

04-39476

28

پایان نامه

اصطکاک در موتورهای دوار (وانکل)و بررسی سیستم های روغنکاری مناسب این موتورها Friction Power and Appropriate Lubrication System in Rotary (Wankel) Engines

اصطکاک Friction / روانکاری Lubrication / موتور احتراق داخلی دوار Rotary Combustion Engine / تحلیل نیروی وارد بر آب بند نوک Sealing Force Analysis / تراکم ساز دوار وانکل Wankel Rotary Compressor

08-39478

29

پایان نامه

مدل سازی محاسباتی فرآیندهای دوگانه تصمیم گیری و کاربرد آن در حوزه ی سیاست گذاری عمومی Neurocomputational Modeling of the Dual-Process Theory of Decision Making and Its Implication for Public Policy Making

سیاست گذاری Policy Making / نظریه فرایند دوگانه تصمیم گیری Decision Making Dual-Process Theory / مدل سازی محاسباتی Neurocomputational Modeling / تصمیم گیری عادتی Habitual Decision Making / تصمیم گیری هدف محور Goal-Directed Decision Making / برنامه تثبیتی Fixed Program / برنامه ضربتی - تثبیتی Shock-Then-Fixed Program

44-39479

30

پایان نامه

پالایش توصیف صوری شئ گرا به کد شئ گرا Refning Object Oriented Formal Specifcation To Object Oriented Code

توصیف صوری Formal Specification / حساب پالایش Refinement Calculus / طراحی شی گرا Object Oriented Design / برنامه نویسی شی گرا Object-Oriented-Programming / روش های صوری Formal Methods

19-39480

31

پایان نامه

پبش بینی و کنترل پدیده های سرج و واماندگی دورانی در کمپرسورهای جریان محوری Prediction and Control of Surge and Rotating Stall in Axial Flow Compressors

واماندگی دورانی (مکانیک) ROTATING STALL / تراکم ساز محوری Axial Compressor / خیزاب (سیال) Surge (Fluid) / ناپایداری در تراکم سازها Instabilities in Compressors

08-39481

32

پایان نامه

بررسی ریزساختار نانومتری و میکرومتری در انجماد سریع آلیاژ (Al-20Si-(5Fe و مدل سازی پارامترهای انجمادی Nano\Micro-Structural Investigation during Rapid Solidification of Al-20Si-(5Fe) Alloys and Modeling of Solidification Parameters

انجماد سریع Rapid Solidification / اتم سازی گازی Gas Atomization / ریزساختار انجمادی Solidification Microstructure / آلیاژهای هایپریوتکتیک آلومینیوم - سیلیسیم - آهن Hypereutectic Aluminum-Silicon-Ferrite / ریسندگی مذاب Melt Spinning

07-39483

33

پایان نامه

خوشه بندی تمام جویبار داده Data Stream Whole Clustering

گزینش ویژگی Feature Selection / خوشه بندی Clustering / داده کاوی Data Mining / جویبار داده Data Stream / گزینش ویژگی افزایشی Incremental Feature Selection

19-39485

34

پایان نامه

بررسی میزان بهبود عملکرد دولت و رفاه مردم بر اثر تغییر مالکیت درآمدهای منابع طبیعی On the Effects of Change in the Ownership of Natural Resource Revenues on Government Performance Enhancement and People Welfare

نهادهای اقتصادی و سیاسی Political and Economic Institutions / شومی منابع طبیعی Natural Resource Curse / توسعه اقتصادی Economic Development / توسعه سیاسی Political Development / شفافیت اطلاعات Information Transparency / تعهد سیاستمداران Politicians Commitments

44-39487

35

پایان نامه

حسگری طیفی در سیستم های رادیویی هوشمند Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks

رادیوی هوشمند Cognitive Radio / مدل مارکوف MARKOV MODEL / حسگری طیفی Spectrum Sensing / آنتن چندگانه Multiple Antenna / واریانس نویز نامعلوم Unknown Noise Variance / آشکارساز انرژی Energy Detector

05-39489

36

پایان نامه

بررسی اثر اتم بور بر قدرت اسیدی فاز گازی گروههای عاملی به روش محاسباتی DFT Exploring of Influence of Boron on Acidity of Organic Functional Groups by DFT Calculation

بور Boron / فازهای گازی Gas Phases / قدرت اسیدی Acidity / گروه عاملی Functional Group / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT)

03-39490

37

پایان نامه

ضریب انتقال حرارت تجربی نانوسیال در ناحیه ورودی کانال ها Experimental Study of NanoFluid Heat Transfer in the Entrance Region

جریان آرام Laminar Flow / نانوسیال Nanofluid / نانوذرات Nanoparticles / ناحیه ورودی کانال ها Entrance Region

08-39492

38

پایان نامه

بهینه سازی در مدیریت سرمایه گذاری با داده های غیرقطعی Optimization in Investment Management with Uncertain data

برنامه ریزی پویای احتمالی Stochastic Dynamic Programming / اختیار حقیقی Real Option Method / سبد مالی Portfolio / مدیریت سرمایه گذاری Investment Management / ارزش گذاری Valuation / سیاست بهینه ی توقف Optimal Stopping Rule

01-39493

39

پایان نامه

مدل سازی سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی و بررسی خطای عملکردی Modeling of HV Substation Automation Systems and Evaluating of Operation Failure

سیستم چندوظیفه ای Multitask System / سیستم خودکارسازی پست Substation Automation System / خطای عملکرد Operation Fault / مدل سازی تصادفی Stochastic Modeling

05-39494

40

پایان نامه

مدل سازی احتراق در مشعل متخلخل Numerical Modeling of Porous Burner

مشعل محیط متخلخل Porous Media Burner / احتراق Combustion / حل عددی Numerical Solution / واکنش چند مرحله ای Multistep Reaction / خواص انتقالی چندجزئی Multicomponent Transport Properties

08-39495

41

پایان نامه

توسعه رشد میکروارگانیسمهایی با توان تقویت شده تولید بیوسورفکتانت Development of Microorganisms with Improved Biosurfactant Activity

سودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas Aeruginosa / تحلیل شیمیایی Chemical Analysis / بازیافت روغن Oil Recovery / زیست فعال سطحی رامنولیپیدی Rhamnolipid Biosurfactant / سویه جهش یافته Mutant

06-39501

42

پایان نامه

روش های تقریبی برای همترازیابی هستان شناسی ها Approximation Approaches for Ontology Alignment

همترازیابی Alignment / هستی شناسی Ontology / استخراج همترازیابی Alignment Extraction / تابع وزن دهی مبتنی بر انطباق Concidence Based Weighting Function / الگوریتم جستجوی هماهنگ Harmony Search Algorithm

19-39502

43

پایان نامه

بررسی تاثیر شرایط محیط فضا بر انتخاب مواد مورد استفاده در ماهواره ها با استفاده از روش های جدید انتخاب مواد Materials Selection in Space Application Regarding Space Environment with Introducing Novel Methods

عملیات جوان سازی Rejuvenation Treatment / تداخل الکترومغناطیسی Electromagnetic Interferece (EMI) / انتخاب مصالح Material Selection / معیار عملکرد Performance Index / تصعید Outgassing

45-39503

44

پایان نامه

کمینه سازی توابع لیپ شیتش موضعی نامحدب با استفاده از زیرگرادیان های فرونشانده و تقریب های یکنواخت برای مشتق های دوم تعمیم یافته Minimization of Nonconvex Locally Lipschitz Functions Using Mollifier Subdifferentials and Uniform Approximations of Generalized Second Order Derivative

زیرگرادیان کلارک Clarke Subdifferential / تابع اس. سی 1 SC1 Function / الگوریتم ناهموار Nonsmooth Algorithm / جهت جستجو Search Direction / الگوریتم پویا Dynamic Algorithm / گرادیان دوم تعمیم یافته Generalized Second Order Differential

02-39506

45

پایان نامه

شناخت ساختار دانش مشتری از محصول Understanding Consumer Knowledge of Product

رفتار مصرف کننده Consumer Behavior / مدیریت دانش مشتری Consumer Knowledge Management / نظریه زنجیره ابزار - هدف Means-End Chain Theory

44-39507

46

پایان نامه

ارائه مدل ریاضی برای تعیین سیاست بهینه خریدار و فروشنده درگیر در یک زنجیره عرضه Representing a Mathematical Model to Determine the Optimal Policy for a

/ 0 نظر / 48 بازدید