مقالات بتن(1396)

 

ارزیابی مکانیزم فشار منافذ مویینه و مقاومت کششی مخلوط های بتنی تازه حاوی انواع افزودنی‌های معدنی تحت جمع شدگی خمیری

مقاله 1، دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-16   اصل مقاله (741 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پرویز قدوسی 1؛ علی اکبر شیرزادی جاوید2؛ مازیار زرعی چیان3

1دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ترک­های خمیری در ساعات اولیه پس از بتن ریزی به علت تبخیر آب از سطح بتن ایجاد می شود. هدف این تحقیق بررسی ارتباط رشد فشار منافذ مویینه، مقاومت کششی در سنین اولیه  و کرنش ناشی از جمع شدگی خمیری می باشد. در این رابطه دستگاه اندازه گیری فشار منافذ مویینه برای اولین بار در کشور ساخته شد و در مرحله­ی ثبت اختراع می باشد. هشت نمونه بتن در دو دسته معمولی و خودتراکم شامل نمونه­های بدون مواد جایگزین سیمان و نمونه های حاوی مواد پوزولانی ساخته شد. نتایج نشان می دهد که ارتباط مناسبی میان فشار منافذ مویینه و کرنش جمع شدگی خمیری وجود ندارد و سایر پارامترها مانند رشد مقاومت کششی می تواند نقش مهمی در حالت خمیری بتن ایفا کند. البته میان زمان شروع جمع شدگی و شروع منفی شدن فشار مویینه ارتباط مناسبی بر این تمامی نمونه ها برقرار می باشد. نتایج همچنین بیانگر تاثیر مثبت مقاومت کششی سنین اولیه در کنترل ترک های خمیری می باشد.

کلیدواژه ها

بتن خودتراکم؛ کرنش جمع شدگی خمیری؛ مقاومت کششی سنین اولیه؛ فشار منافذ مویینه

عنوان مقاله [English]

Evaluating Mechanism of Capillary Pore Pressure and Tensile Strength in Fresh Concrete Including Various Types of Mineral Admixtures under Plastic Shrinkage

نویسندگان [English]

Parviz Ghoddousi1؛ Ali Akbar Shirzadi javid2؛ Maziar Zareechian3

1Associate Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)

2Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)

3Master of Construction and Management Engineering, PhD student in Iran University of Science and Technology (IUST)

چکیده [English]

Plastic shrinkage occurs in fresh concrete usually within few hours after mixing the concrete and risk of its cracks endangered concrete structures especially in the elements with high surface to volume ratio such as slabs or highway pavement. An experimental investigation on capillary pore pressure, tensile strength and plastic shrinkage of concrete is presented here. The aim of research is to study the relationship between capillary pore pressure build up in concretes, early age tensile strength and plastic shrinkage strain. Capillary pore pressure apparatus was created for the first time in Iran for this research. Test was done in a climate chamber with the constant evaporation rate of 0.7 kg/m²/h .Eight types of concrete in two categories such as normal concrete and self-consolidating concrete were tested including mixture without any mineral admixtures and containing of pozzolanic materials such as silica fume and metakaolin. The results indicated that there is no strong relationship between capillary pore pressure and plastic shrinkage strain and it can be concluded that other parameters such as tensile strength development can play an important role in the plastic state of concrete. However, it should be mentioned that capillary pressure is the main cause and driving force of concrete shrinkage and the onset of capillary pressure is directly related to the onset of shrinkage. The results also showed that early age tensile strength can be effective factor in controlling cracks of concrete. No cracks appeared in the mixtures containing of silica fume and metakaolin because of tensile strength improvement up to 55 and 32 percent respectively, in comparison with the reference mixture. However capillary pore pressure in these mixtures was higher than pressure in the reference mixture.

کلیدواژه ها [English]

Self-consolidating concrete, Plastic Shrinkage Strain, Early-age Tensile Strength, Capillary Pore Pressure

 

 

 

مدلسازی انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدی: بررسی اثر نسبت آب به سیمان روی غلظت بیشینه کلراید

مقاله 2، دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-24   اصل مقاله (1063 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهدی نعمتی چاری 1؛ اکبر صفری2؛ محمد شکرچی‌زاده3؛ مهدی چینی1

1عضو هیات علمی بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

3استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

نفوذ یون کلراید و متعاقباً خوردگی میلگرد مدفون در بتن، یکی از دلایل اصلی تخریب بتن در سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. شدت این تخریب در چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن به مراتب بیشتر از سایر شرایط مانند شرایط مستغرق و اتمسفری می‌باشد. بنابراین برای طراحی سازه‌های بتن مسلح بر اساس عملکرد، لازم است انتقال توام رطوبت و یون کلراید در بتن غیر اشباع بوسیله مدلسازی دقیق عددی بررسی شود. از این رو در این مقاله، معادلات حاکم بر انتقال رطوبت و یون کلراید در بتن، بررسی شده و با استفاده از مدلسازی عددی بر اساس روش اجزاء محدود، پروفیل یون کلراید با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن، محاسبه شد. مقایسه داده‌های مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از سایت تحقیقاتی دانشگاه تهران در ساحل بندرعباس، بیانگر توانایی مدل ارائه شده در پیش‌بینی پروفیل یون کلراید در بتن بود. ضمناً خروجی مدل عددی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش نسبت آب به سیمان بتن از 40/0 به 45/0، مقدار بیشینه پروفیل کلراید، کاهش یافته و بعد از آن تا 55/0،  مقدار بیشینه پروفیل کلراید، به آرامی افزایش یافته است؛ در صورتیکه نسبت مجموع وزن کلراید وارد شده در بتن به وزن بتن، تا 50 درصد زیاد شده است.

کلیدواژه ها

بتن؛ پروفیل؛ روش اجزاء محدود؛ مدلسازی عددی؛ یون کلراید

عنوان مقاله [English]

Chloride Transport Modeling in Concrete Subjected to Tidal Condition: Effect of Water to Cement Ratio on Maximum Chloride Concentration

نویسندگان [English]

Mehdi Nemati Chari1؛ Akbar Safary2؛ Mohammad Shekarchizadeh3؛ Mahdi Chini1

1PhD. Student, Department of Civil Engineering, University of Tehran

2MSc, Qazvin Islamic Azad University

3Professor, Department of Civil Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Chloride penetration into concrete and consequently corrosion of reinforcing steel is one of the main causes of concrete deterioration in Persian Gulf and Sea of Oman. Concrete deterioration exposed to tidal condition is very severe when compared to the atmospheric exposure condition. Therefore, it is necessary to accurately model the simultaneous moisture and chloride ingress into concrete for durability-based design of reinforced concrete structures. In this study, a finite element model was developed to numerically solve the governing differential equations of moisture and chloride transfer. Comparison of the model output with the ones obtained from experimental works in Bandar Abbas and Qeshm research sites showed that the proposed model can predict the chloride profile with good accuracy. By using the test results, the model output showed that the maximum chloride concentration decreased with increasing in water to cement ratio (w/c) from 0.40 to 0.45 and then slowly increased with increasing in w/c up to 0.55. Although, the total chloride concentration, which ingress into concrete, increased up to 50 %.

کلیدواژه ها [English]

concrete, Profile, finite element method, Numerical Modeling, Chloride Ion

 

 

 

رفتار بتن سبک سازهای حاوی نانوسیلیس و الیاف فولادی تحت اثر بارگذاری یکنواخت فشاری

مقاله 3، دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-46   اصل مقاله (896 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هوشنگ دباغ 1؛ سوده اکبرپور2

1استادیارگروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

2دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

چکیده

مقاومتکم سبکدانه­هاباعث کاهش مقاومتبتن سبک وشکنندگیآنمانعیبرایرفتارشکل­پذیر سازه­ها در معرضبارهای لرزه­ایمی­باشد. استفاده از موادتقویت­کننده و الیاف برایجبراناثرکاهشمقاومتناشی ازبکاربردنسبکدانه و جلوگیری از شکست ناگهانی بتن، می­تواند به توانمندی بتن سبک بیانجامد. از طرفی بتن به­عنوان ماده­ای ناهمگن دارای رفتار پیچیده­ای بوده و خصوصیاترفتاریآنکاملابهنحوهبارگذاری و نوع مصالح تشکیل­دهنده آن وابستهاست. لذا در این تحقیقبرای بهبود خواص وزمینه­سازیکاربردبتنسبکدانه در سازه­ها،منحنی تنش-کرنشبتن سبک شامل الیاف فولادی (با درصد حجمی تابت 1%) و پوزولان تقویت­کننده نانوسیلیس (با درصد وزنی 1%، 3% و 5%)، تحت اثربارگذارییکنواخت فشاری مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته و پارامتر­های موثر بر آنشامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و کرنش متناظر با حداکثر تنش بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد الیاف فولادی و نانوسیلیس باعث تغییر رفتار بتن سبک شده و حضور توام آن­ها در ترکیب بهینه، بیشترین تاثیر را در بهبود رفتار و خواص بتن سبک داشته است. بطوریکه با افزودن 3 % نانوسیلیس و 1% الیاف فولادی، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بتن سبک به میزان 46% و 26% افزایش یافته است.

کلیدواژه ها

بتن سبک؛ نانوسیلیس؛ الیاف فولادی؛ منحنی تنش-کرنش؛ بارگذاری یکنواخت فشاری

عنوان مقاله [English]

Behavior of Structural Lightweight Concrete Containing Nano Silica and Steel Fibers under Compressive Monotonic Loading

نویسندگان [English]

H. Dabbagh1؛ S. Akbarpour2

1Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan

2Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan

چکیده [English]

The weak mechanical properties of lightweight aggregate concrete (LWAC) such as low strength and brittleness discourage its vast application in structural members. An effective method to improve the mechanical properties of concrete is the use of pozzolanic and reinforcing materials. The loading condition and the ingredients of mix compositions affect the concrete behavior, so more extensive and detailed research into the effects of type of concrete material on the stress-strain curve is required in order to predict the accurate response of structural members. In this paper, various amounts of Nano-Silica (1, 3 and 5 percent by weight of cement) and steel fiber with constant volume fraction of 1% were added to mixtures and the effects of these parameters on the compressive stress-strain curves were investigated. Furthermore, the key parameters that control the concrete behavior under compressive monotonic loading, including compressive strength, modulus of elasticity and strain at peak stress were evaluated. Results indicate that the optimized combined use of steel fibers and Nano-silica has significant effect on the improvement of compressive behavior of LWAC. The compressive strength and modulus of elasticity in the mix containing 3% Nano-silica and 1% steel fiber increase by about 46% and 26% compared to the plain LWAC mix.

کلیدواژه ها [English]

Lightweight aggregate concrete, Nano-silica, Steel Fiber, Stress- strain Curve, Compressive Monotonic Loading

 

 

بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از کاه گندم بر مقاومت فشاری، روانی و طاقت مخلوط بتن غلتکی روسازی

مقاله 4، دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-62   اصل مقاله (1034 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ابوالفضل حسنی 1؛ محمد بذرافکن2

1استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشجوی کارشناسی‏ ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

روسازی بتن‏غلتکی یکی از اقتصادی‏ترین و بادوام ترین انواع روسازی است که در سطح گسترده‏ای در روسازی با ترافیک سنگین مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف تحقیق امکان‏سنجی استفاده از کاه گندم به‏عنوان الیاف در تغییر رفتار و تقویت بتن غلتکی روسازی است. این امکان‏سنجی به این علت انجام گرفت که الیاف سلولزی دارای مقاومت کششی بالا و مدول الاستیسیته پایین و نزدیک به ملات بتن می‏باشد به همین علت تاثیر خوبی در کنترل ترک‏های انقباضی و طاقت مخلوط بتن غلتکی می‏توانند داشته باشند. سازگاری بین الیاف و ماتریس بتن و همچنین اینکه آیا کاه مشخصه‌های بتن را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر، مورد بحث است. الیاف طبیعی ترکیباتی طبیعی با ساختاری سلولزی می‌باشند. سلولز پلیمری دارای واحد‌های گلوکزی می‌باشد. الیاف گوناگون دارای ترکیبات مختلفی هستند، بنابراین انتظار می‌رود که رفتار آنها درون یک ماتریس سیمانی متفاوت باشد. الیاف طبیعی دارای مدول الاستیسیته پایین و مقاومت کششی بالایی هستند و حتی مقاومت کششی آنها تا حد مطلوبی قابل مقایسه با الیاف مصنوعی می‌باشد. استفاده از الیاف‏هایی نظیر الیاف فولادی و الیاف مصنوعی که عملکرد نسبتا مناسبی نیز دارند مستلزم هزینه بالا و صرف انرژی زیاد می‏باشد به علاوه اینکه از منابع تجدید نشدنی ساخته می‏شوند به همین جهت بررسی تسلیح بتن توسط المانهای کم‏هزینه و در‏‏ ‏دسترس هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است. الیاف کاه به ازای نسبت ظاهری30 تا 150 با طول‏های متفاوت و مقادیر مختلف و در دو حالت خشک و اشباع به نمونه‏های بتن غلتکی افزوده شد و آزمایش وی‏بی از مخلوط تازه و آزمایش مقاومت فشاری تک‏محوری 28 روزه از نمونه‏های 15*30 سانتی‏متری و آزمایش طاقت کششی از نمونه‏های استوانه‏ای 15*15 سانتی متری صورت پذیرفت که مجموعه این آزمایش‏ها امکان پذیر بودن استفاده از کاه گندم را در بتن غلتکی و همچنین بهبود طاقت کششی مخلوط بتن سخت شده به ازای 1 درصد وزنی در مخلوط بتن غلتکی را بیان می‏کنند.

کلیدواژه ها

بتن غلتکی روسازی؛ کاه گندم؛ مقاومت فشاری؛ آزمایش وی‏بی؛ طاقت

عنوان مقاله [English]

The Use of Coal Waste in Concrete Construction & Survey of Compressive Strength

نویسندگان [English]

A. Hasani1؛ M. Bazr Afkan2

1Professor, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modarres,Tehran, Iran

2M.Sc Student, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modarres,Tehran,Iran

چکیده [English]

Roller compacted concrete (RCC) pavement is one of the most economic and durable pavements which is used extensively in pavements with heavy traffic. The aim of this study is to investigate the feasibility of using wheat straw as fiber in order to change the behavior of RCC pavements and also to strengthen the RCC pavements. Cellulose fiber has proper effects on shrinkage cracks and toughness of RCC mixtures since it is of high tensile strength and low elastic modulus close to mortar. The Compatibility of fiber and concrete matrix and also the effects of straw on concrete components are discussed. The latter is to study if the straw can improve the features of the concrete or not. Natural fiber is a natural mixture with a cellulose structure. Different properties of cellulose, hemicelluloses and lignin, produce different layers. Polymer cellulose has glucose units and hemicelluloses are made up of different polysaccharide. Different types of fiber have different mixtures so it is expected that their behavior will be different in a cement matrix. Natural fiber is of low elastic modulus and high tensile strength and even their tensile strength is comparable to artificial types of fiber. Using special types of fiber such as steel fiber, which has a proper performance, is expensive, hence the basic aim of this study is to reinforce the concrete using cheap and accessible elements. Dry and saturated straw fiber with different aspects of ratio (30 to 150), different lengths and values, was added to RCC samples and VB test of  fresh complex and compressive strength test were made out of 15 x 30 cm, 28 days   samples and toughness testing of cylindrical 15*15 cm samples were applied. That set of these tests indicates the feasibility of using wheat straw at RCC as well as improved hardened concrete mixture toughness for 1 percentage of weight expressed in RCC mixture. 

کلیدواژه ها [English]

Roller Compacted concrete, Wheat Straw, Compressive Strength Test, VeBe Test, Toughness

 

 

تأثیر حرارت بالا بر مقاومت فشاری و کششی بتن های حاوی الیاف شیشه

مقاله 5، دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-73   اصل مقاله (1025 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

امیرحمزه کیخا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، زاهدان، ایران

چکیده

تصور می شود که ساختمانهای بتنی در برابر آتش مقاوم هستند. تحقیقات گذشته نشان داده است که به هنگام حریق در این ساختمان مشکلات متعددی اتفاق می افتد. در آتش­سوزی، یکی از روش­های خاموش کردن، استفاده از آب توسط آتش­نشان­ها می­باشد. در عضو حرارت دیده به محض رسیدن آب، اختلاف حرارت زیادی به وجود آمده و سبب تاثیر گذاشتن بر بسیاری از خصوصیات آن می­گردد. بر اساس دانش نویسنده، تحقیق مستقل آزمایشگاهی جهت تاثیر افزایش مدت زمان حرارت بالا بر مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف شیشه انجام نشده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مدت زمان حرارت بالا بر مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف شیشه به مقدار ۱، ۲ و ۳٪  در معرض حرارت بالا (oC۶۰۰) و به مدت زمان هدف نیم، یک و دو ساعت و خنک­شدن نمونه­های مذکور به صورت تدریجی(در معرض دمای هوا) و تسریعی (آب پاشی فوری بعد از مواجهه با حرارت) می­باشد. نمونه­ مکعبی با ابعادmm  ۱۵۰× ۱۵۰×۱۵۰ و نمونه­ استوانه­ای با ابعادmm  ۳۰۰ ×۱۵۰ و به ترتیب برای بررسی مقاومت فشاری و کششی هر کدام به تعداد ۸۴ عدد ساخته شد. نمونه­ها بعد از 28 روز عمل­آوری و کسب مقاومت لازم، در کوره آنیل قرار گرفتند و سپس آزمایشات مورد نظر بر روی آن­ها انجام شد. نتایج نشان داد که حرارت سبب کاهش قابل ملاحظه مقاومت می­گردد. نمونه­هایی که به صورت تدریجی خنک شده بودند، در مقایسه با نمونه­هایی که سریع خنک شده بودند، عملکرد بهتری از خود نشان دادند. همچنین حرارت سبب ایجاد ترک­های زیادی در بتن گردید.

کلیدواژه ها

حرارت بالا؛ الیاف شیشه؛ مقاومت فشاری بتن؛ مقاومت کششی بتن

عنوان مقاله [English]

The Effect of High Temperature on Compressive and Flexural Strength of Concretes Containing Glass Fiber

نویسندگان [English]

Amir Hamzeh Keykha

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

It is assumed that concrete structures are resistant to fire. Past research in this field has shown that in these structures, numerous problems occur during a fire. During the fire in concrete structures, fire fighters mainly use water to put out the fire. Upon contact with water, a great thermal difference occurs in the heated organ which affects most properties. No independent experimental study, to the researcher’s knowledge, has been conducted in order to investigate the effect of increased duration of high temperature on compressive and tensile strength of concrete containing glass fiber exposed to fire. However, the present study aims to investigate the effect of increased duration of high temperature on compressive and tensile strength of concrete containing glass fiber at a rate of 1%, 2%, and 3% exposed to high temperature (600 °C) in three different target times including 30 minutes, one hour, and two hours. Samples were cooled in two ways: slow cooling (exposure to air) and fast cooling (water spray immediately after exposure to heat). A total of 84 cubic samples (size: 150×150×150 mm and cylindrical samples sized 150×300 mm were prepared for studying compressive strength and tensile strength, respectively. After 28 days of processing and gaining the required strength, samples were put in annealing furnace and the experiments were conducted. The results showed that heat reduces the strength considerably. The slowly-cooled samples showed better performance compared to those cooled quickly. Also, heat caused many cracks in concrete samples.

کلیدواژه ها [English]

High Temperature, Glass Fiber, Compressive Strength Concrete, Tensile Strength Concrete

 

 

بررسی تأثیر استفاده از پودر شیشه و متاکائولن بر خواص بتن خودتراکم

مقاله 6، دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-90   اصل مقاله (858 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد عباسی رشت آبادی 1؛ ملک محمد رنجبر2؛ رحمت مدندوست2

1دانشجوی دکتری گرایش سازه رشته مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده

پودر شیشه و متاکائولن بعنوان جایگزینی مناسب برای بخشی از سیمان در ساخت بتن مطرح هستند. استفاده از پودر شیشه زائد در بتن دارای صرفه اقتصادی بالا بوده و اثرات زیست محیطی ناشی از رها سازی شیشه بازیافتی در طبیعت را کاهش می­دهد. از دیگر سوی متاکائولن نیز به­خاطر خواص پوزولانی باعث افزایش مقاومت در بتن می­شود. در این مطالعه با بکار­گیری هم­زمان این دو ماده در ساخت بتن خود تراکم، ویژگی­های بتن در حالت تازه و سخت شده ارزیابی می­شود. به این منظور، هفده طرح اختلاط بتن حاوی متاکائولن و پودر شیشه با دو نرمی مختلف با درصدهای جایگزینی (5% ،10% ، 15% و20%) در نسبت آب به مواد چسباننده 32/0 ساخته شد. کلیه طرح اختلاط­های بتن خود تراکم تحت آزمایش­های بتن تازه شامل جریان اسلامپ، T50 ، جعبه L و قیف V و برای شرایط بتن سخت شده تحت آزمایش­های فشاری و کششی و جذب آب قرار گرفتند. نتایجآزمایش­هانشانمی­دهدکهباافزایشمیزان پودر شیشه جریاناسلامپ و زمانقیف V افزایش و  مقاومت­های فشاری، کششی و جذب آب اولیه کاهش می­یابد. با افزودن متاکائولن و افزایش آن تا 15% مقاومت فشاری وکششی افزایش می­یابد.

کلیدواژه ها

بتن خودتراکم؛ پودر شیشه؛ متاکائولن؛ خواص مقاومتی؛ خواص رئولوژیکی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Glass Powder and Metakaolin on the Self-Compacting Concrete (SCC) Properties

نویسندگان [English]

Mohammad Abbasi Rasht Abadi1؛ Malek Muhammad Ranjbar2؛ Rahmat Madandoust2

1Ph.D. Student, Civil Eng. Dept., University of Semnan

2Assistant Professor, Department of civil engineering , University of Guilan

چکیده [English]

Glass powder and Metakaolin are suitable alternative for part of cement in concrete. The use of waste glass powder in concrete is economic and reduces environmental impacts resulting from the release of recycled glass in nature. On the other side, Metakaolin because of pozzolanic features can increase the resistance of concrete. In this study, by simultaneous use of these two substances in the production of self-compacting concrete, fresh and hardened concrete properties are evaluated. For this purpose, Seventeen mixtures with various percentages of glass powder and Metakaolin (5%, 10%, 15% and 20%) and constant Water/cement ratio equal to 0.32 were made. Fresh concrete tests, including slump flow, T50, L Box and V-funnel and also hardened concrete tests, including compressive, tensile and water absorption for all of SCC mixtures was performed. Results show that by increasing the amount of glass powder, slum

/ 0 نظر / 13 بازدید