پایان نامه های شریف 1387

پایان نامه های شریف 1387

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

بررسی تلاطم بازده سهام در بورس تهران با استفاده از داده های پانل و مدل GARCHAnalysis of Stock Return Volatility Using GARCH Models and Panel Data in Tehran Stock Exchange

بازده سهام Stock Return / تخمین حداکثر درست نمایی Maximum Likelihood Estimation / تلاطم Turbulence / داده های تابلویی Panel Data / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)

44-39345

2

پایان نامه

روشی برای بهبود سیستم های توصیه گر بر اساس شبکه اعتماد 

شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب Web-Based Social Networks / سیستم توصیه گر Recommender System / شبکه اعتماد Trust Network / مدل اعتماد Trust Model / مدل شباهت Similarity Compulation Model / ترکیب اعتماد و شباهت Trust and Similarity Combination

19-38253

3

پایان نامه

حل عددی جریان و انتقال حرارت در میکرو کانال ها 

میکروکانال Microchannel / انتقال حرارت Heat Transfer / شرط مرزی لغزش Slip Boundary Condition / خم یو شکل U-Shape Bending

08-38255

4

پایان نامه

بررسی میزان آمادگی شرکت "توسعه و احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا" برای اجرای برنامه ی جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه 

برنامه جانشین پروری Succession Planning / توسعه سازمانی Organizational Development / مدیریت تغییر Change Management / آمادگی برای تغییر Readiness for Change

44-38256

5

پایان نامه

شبیه سازی عددی فرایند بازیابی پیشرفته با استفاده از مدل توسعه یافته نفت سیاه 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / مخازن هیدروکربوری Hydrocarbon Reservoirs / جریان چندفازی Multiphase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery

08-38257

6

پایان نامه

بهینه سازی برداشت از مخازن نفت به کمک تکنیک های هوشمند 

بهینه سازی Optimization / جریان چندفازی Multiphase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery

08-38258

7

پایان نامه

مسیرهای همدیس بر روی سطوح زبر 

تحول شرام - لونر Schramm-Loewner Evolution (SLE) / نظریه میدان های همدیس CONFORMAL FIELD THEORY / پراکندگی سطح ناهموار Rough Surface Scattering / تقارن همدیس Conformal Invariance

04-38261

8

پایان نامه

معرفی مجموعه ای از الگوهای فرایند مخصوص نرم افزارهای بی درنگ 

سیستم بلادرنگ Realtime System / سیستم تعبیه شده Embedded System / الگوی فرایند Process Pattern / متامدل کردن فرایند Process Metamodeling

19-38264

9

پایان نامه

بهینه سازی فرکانسی استوانه ای FGM و به کارگیری سوپرالمان استوانه ای در تحلیل ارتعاشی آنها 

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization / سوپراجزای استوانه ای Cylindrical Superelement / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / استوانه توخالی اف0جی0پ0ام FGPM Hollow Cylinders / استوانه توخالی پیزوالکتریک Piezoelectric Hollow Cylinder / تحلیل الکترومکانیکی Electromechanical Analysis

08-38270

10

پایان نامه

جایابی منبع در شبکه های ضربی 

شبکه واسطه Interconnect Network / جایابی منبع Resource Placement / شبکه های ضربی Product Networks

19-38276

11

پایان نامه

بهینه سازی اعوجاجات بهره در تقویت کننده های فیبر نوری رامان بوسیله الگوریتم ژنتیک 

تقویت کننده رامان Raman Amplifier / بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / اعوجاج بهره Gain Ripple / روش ممان Moment Method / سیگنال پیوسته Continuous Spectrum Signal

04-38283

12

پایان نامه

بررسی انواع راکتورها در واکنش آنزیمی جامد - مایع تبدیل گلوکز به فروکتوز 

سینتیک Kinetics / مدل سازی MODELING / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / پاسخ گذرا Transient Response / فروکتوز Fructose / جت برخوردی Impinging Jet / آنزیم گلوکز ایزومراز Glucose Isomerase Enzyme

06-38286

13

پایان نامه

بررسی افزایش ترشوندگی آکنه های فولادی 

ترشوندگی Wetting / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide / آبدوستی Hydrofilicity / آکنه های فولادی Stainless Steel Pachings

06-38287

14

پایان نامه

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت امور مالی شرکت گاز استان ایلام 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / نمودار جریان داده Data Flow Diagram / نظام اطلاعاتی Information System / تشریح پردازش Process Description / فرهنگ داده ها Data Dictionary

01-38289

15

پایان نامه

مجموعه عام درگاه های کوآنتومی نوری 

محاسبات کوانتومی Quantum Computation / نظریه اطلاعات کوانتومی QUANTUM INFORMATION THEORY / پیاده سازی پردازش اطلاعات کوانتومی Quantum Information Processing Implementation / نظریه کا0ال0ام KLM Theory / محاسبات کوانتومی با تک فوتون Single Photon Quantum Computation / محاسبات کوانتومی با حالات همدس Coherent State Quantum Computation

04-38290

16

پایان نامه

معادله حالت جامدات با ابعاد نانو و جامدات ماکروسکوپی 

معادله حالت EQUATIONS OF STATE / دینامیک مولکولی Molecular Dynamics / نانو سیستم Nanosystem / جامدات فلزی Metallic Solids / جامدات یونی Ionic Solids / جامدات مولکولی Molecular Dynamics

03-38296

17

پایان نامه

طراحی و اجرای نرم افزاری برای ارزیابی عملکرد توابع امتیازدهی در مکانیسم اتصال دارو 

فعالیت زیست شناختی Biological Activity / ساختار سه بعدی مولکول Three Dimentional of Molecule / تابع امتیازدهی Scoring Function / تمایل اتصال Binding Affinity / طراحی منطقی دارو Rational Drug Design / ماگما Magma

06-38297

18

پایان نامه

ارائه مدل تقاضای فرآورده های نفتی در ایران با توجه به گرایش های داخلی و جهانی به سوخت های جایگزین 

اقتصادسنجی Econometrics / سوخت جایگزین Alternative Fuel / مدل سازی تقاضا Demand Modeling / مدل معادله همزمان Simultaneous Equation Model / نفت خام CRUDE OIL / تقاضای فرآورده های نفتی Petroleum Products Demand

08-38303

19

پایان نامه

استخراج آنزیم پراکسید از منابع گیاهی و بررسی پایداری آنزیم 

سویا Soybean / پایداری Stability / پراکسیداز گیاهی Plant Peroxidase / شلغم Turnip / خواص کاتالیزور زیستی Biocatalytic Properties / ترب Radish

06-38305

20

پایان نامه

شبیه سازی سه بعدی مخازن با استفاده از مدل Black Oil 

جریان چندفازی Multiphase Flow / محیط متخلخل POROUS MEDIA / شبکه بی سازمان Unstructured Grid / مدل نفت سیاه Black-Oil Model / تفاضل مرکزی Central Scheme

08-38306

21

پایان نامه

بررسی اثر فرمالدئید بر عملکرد بیوراکتور هوازی با بستر سنگ پامیس 

فرمالدهید Formaldehyde / واکنشگاه بستر ثابت Fixed Bed Reactor / سنگ پامیس Pumice Stone / تصفیه هوازی Aerobic treatment / تجزیه زیستی سمی Toxic Biodegradation

06-38308

22

پایان نامه

مدلی برای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره عرضه با هدف کمینه سازی همزمان میانگین و واریانس مدت زمان تحویل 

تامین کنندگان Suppliers / مدت زمان تحویل Lead Time / سبد سهام Stock Porifolio / زنجیره عرضه Supply Chain / نظریه مارکویتز Markowitz Theory

01-38336

23

پایان نامه

کاربرد روشهای برگشتی ارتعاشی در اصلاح مشخصه های دینامیکی سازه های میرا 

سازه های سه بعدی Three Dimensional Bodies / مسأله معکوس Inverse problem / روش بازگشتی Inverse Method

09-38349

24

پایان نامه

بررسی نحوه اثرگذاری نوآوری سازمانی بر رشد سازمان مورد کاوی شرکت سپاهان باتری 

رشد سازمانی Organizational Growth / پویایی سیستم System Dynamic / توسعه محصولات Product Development / محصول جدید New Product / نوآوری سازمانی Organizational Innovation / بقای سازمان Firm Survival / توانمندی نوآوری Innovation Capability

44-38350

25

پایان نامه

بررسی عوامل تعیین کننده چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری 

چرخه های تجاری حقیقی Real Business Cycle / فرایند مارکوف Markov Process / اقتصاد ایران Iran Economy / نوسان های متغیرهای کلان Business Cycle Fluctuations / حسابداری چرخه های تجاری Business Cycle Accounting

44-38352

26

پایان نامه

فرایندی برای تولید نرم افزارهای حساس به امنیت 

امنیت Security / فرایند توسعه نرم افزار امن Secure Software Development / امنیت نرم افزار Software Security / مهندسی نرم افزار Software Engineering / فرایند چابک Agile Process

19-38353

27

پایان نامه

مدل سازی ساختاری تغییر شکل های بزرگ الاستیک و الاستیک - پلاستیک با سخت شوندگی ایزوتروپیک و سینماتیک در محیطهای پیوسته میکروپولار (کسرات) 

معادله های ساختاری CONSTITUTIVE EQUATIONS / نظریه محیطهای پیوسته میکروپولار Micropolar Continuum Theory / ابرکشسانی میکروپولار Micropolar Hyper-Elasticity / تغییرشکل های بزرگ الاستیک - پلاستیک Large Elastic-Plastic Deformations

08-38354

28

پایان نامه

بهینه سازی تولید زیست پلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات در زیست واکنشگاه ناپیوسته

بهینه سازی Optimization / طرح آزمایشی Experiment Design / روش رویه پاسخ Responce Surface Method / پلی هیدروکسی بوتیرات Polyhydroxybutyrate / الکالیژنس اوتروفوس Alcaligenes Eutrophus / پلاکت بورمن Plockett Burman / طراحی ترکیب مرکزی Central Composite Design / ملاس نیشکر Cane Molasses

06-38356

29

پایان نامه

شاخص محرومیت مسکن: کاربردی از یک مدل متغیر پنهان 

متغیرهای نهان HIDDEN VARIABLES / مدل چندنشانگر چندعلت تعمیم یافته Generalized Multiple Indicator Multiple Cause Model / محرومیت مسکن Housing Deprivation

44-38357

30

پایان نامه

ارزیابی بهینه ذخیره گردان و تاثیر آن بر پایایی سیستم قدرت 

بازار برق Power Market / خطرپذیری Risk / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / قابلیت اطمینان سیستم قدرت Power System Reliability / ذخیره گردان Spinning Reserve / شبکه انتقال Transmission Network / برنامه ریزی عملیاتی Operational Planning

05-38358

31

پایان نامه

شوک مثبت نفتی و اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد ایران 

تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibrium / نرخ ارز Exchange Rate / رشد Growth / بیماری هلندی Dutch Disease

44-38360

32

پایان نامه

استخراج و انتخاب متغیر برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی یک بانک خصوصی: یک رویکرد مقایسه ای 

رتبه بندی اعتبار Credit Rating / تحلیل اجزای مستقل گروه بندی شده Grouped Independent Component Analysis / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA) / استخراج ویژگی Feature Extraction / گزینش ویژگی Feature Selection

44-38361

33

پایان نامه

پیش بینی نحوه سردشدن و سینتیک تغییر حالت آستنیت روی میز خنک کننده در فرایند نورد داغ میله گرد 

فولاد پرکربن High Carbon Steel / مدل ریاضی Mathematical Model / کربن گیری Decarburization / میز خنک کننده Run-out Table / استحاله آستنیت Austenite Transformation

07-38363

34

پایان نامه

تعیین عوامل دخیل در اثربخشی تبلیغات و بررسی تبلیغات محصولات اف0ام0سی0جی 

اثربخشی Effectivness / عاطفه Emotion / استدلال Argument / تاییدکننده Endorsement / فرهنگ Culture / محصولات اف0ام0سی0جی FMCG Products

44-38365

35

پایان نامه

سرویس های بهبودیافته و یکپارچه ی شبکه برای بهبود قابلیت های شبکه های توزیعی (Grid) 

شبکه کامپیوتری Computer Network / یکپارچگی INTEGRATION / کیفیت خدمات Service Quality / شبکه توزیعی Grid Computing / مهندسی ترافیک Traffic Engineering / معماری شبکه Network Architecture

19-38366

36

پایان نامه

ایجاد پوشش های حاوی نانووایرهای کبالت جهت سنسور مغناطیسی 

نهشت برقی Electrodeposition / نانوسیم چندلایه Multilayered Nanowire / منحنی هیسترزیس Hystersis Curve / چندلایه نانومتری کبالت - نیکل/مس Cobalt-Nickel/Copper Nanometric Multilayer / رفتار مغناطیسی Magnetic Behavior

07-38367

37

پایان نامه

توابع اثبات پذیر تمام در حساب +IE 

نظریه برهان PROOF THEORY / محاسبه پذیری Computability / تابع اثبات پذیر تمام Provably Total Function / قضیه ام0آر0دی0پی MRDP Theorem / حساب ضعیف Weak Arithmetic

02-38368

38

پایان نامه

مدل تصمیم گیری در توسعه و اختصاص ظرفیت تولید (سرمایه گذاری داخلی یا برون سپاری) 

برون سپاری Outsourcing / چارچوب تصمیم گیری Decision Making Framework / روش شناسی برون سپاری Outsourcing Methodology / منافع برون سپاری Outsourcing Benefits / خطرپذیری برون سپاری Outsourcing Risk

44-38369

39

پایان نامه

مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اتصال یک بیومولکول مناسب روی نانوذرات طلا به منظور آشکارسازی توسط متد SERS 

طیف نمایی رامان Raman Spectroscopy / تثبیت دی0ان0آ DNA Immobilization / زیست حسگر دی0ان0آ DNA Biosensor / شناسایی مولکول زیستی Biomolcule Recognition

06-38370

40

پایان نامه

گسترش پرس و جو به کمک شبکه واژگان 

بازیابی اطلاعات Information Retrieval / بهبود پرس و جو Query Refinement / ویکی پدیا Wikipedia / شبکه واژگان Wordnet / روابط معنایی کلمات Word Semantic Relations / گسترش پرس و جو Query Expansion

19-38372

41

پایان نامه

شبیه سازی عددی کاویتاسیون در حالت توسعه یافته در اطراف اجسام زیر آب 

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / خلاءزایی Cavitation / ابرخلاءزایی Supercavitation / خلاءزا Cavitator / اجسام مغروق Underwater Bodies

08-38374

42

پایان نامه

مساله محدودیت احتمالی، توسعه چارچوبی برای یکپارچه سازی مبتنی بر سناریو 

بهینه سازی تصادفی Stochastic Optimization / مساله محدودیت احتمالی Chance Constraint Problem / تقریب سناریو محور Scenario-based Approximation / تقریب محدب Convex Approximation / طرح تقریب ساده Naive Appoximation Scheme / طرح تقریب تکراری Iterative Approximation Scheme

01-38379

43

پایان نامه

تعیین خواص الاستیک پاد صفحه ای برای نانوکامپوزیت های دارای فیبرهای استوانه ای - بیضوی به کمک نظریه ی تنش های مزدوج 

تنش های مزدوج Conjugate Stresses / نانوکامپوزیت Nanocomposite / خواص الاستیکی Elastic Properties / معادله ماتیو MATHIEU EQUATION / مختصات بیضوی Elliptic Coordinates / نظریه موری تاناکا Mori-Tanaka Theory

09-38381

44

پایان نامه

تحلیل نظریه نوخاسته گرایی وجودشناختی و کاربرد آن در مساله ذهن و بدن 

تحویل گرایی Reductionism / نظریه نوخاسته گرایی Emergentism Theory / مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem / آگاهی کیفی Phenomenal Consciousness

42-38383

45

پایان نامه

شبیه سازی تبریدی برای مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود و چندحالتی با جریان های نقدی تنزیلی وابسته به حالت ها 

زمان بندی پروژه Project Scheduling / محدودیت منابع Resource Constraint / ارزش خالص فعلی Net Present Value / روش تابکاری شبیه سازی شده Simulated Annealing Method / منابع چندحالتی Multimode Resources

01-38384

46

پایان نامه

ظرفیت گرمایی ویژه الکترونی گرافین در تقریب فاز تصادفی 

تقریب فاز تصادفی Random Phase Approximation (RPA) / معادله دیراک Dirac Equation / رفتار دمای محدود Finite Temperature Behaviour / ساختار بلوری Crystalline Structure / ساختار الکترونی Electronic Structure / گرافین Graphine / اثر بس ذره ای Many-Body Effect

04-38385

47

پایان نامه

تقارن لورنتس و قضیه ایندکس در گرافین 

معادله دیراک Dirac Equation / نظریه نسبیت خاص Special Relativity Theory / نظریه شاخص INDEX THEORY / میدان های پیمانه ای. / گرافین Graphine / تبدیل لورنتس Lorentz Transformation

04-38386

48

پایان نامه

تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه گذاری از مبدا کشورهای توسعه یافته در بازارهای مالی کشورهای حوزه خلیج فارس 

بازار مالی Financial Market / نظریه مارکویتز Markowitz Theory / بازار مالی حوزه خلیج فارس Persian Gulf Equity Market / تخصیص کارایی دارایی Mean-Variance Efficient Asset Allocation / متنوع سازی سبد مالی بین المللی International Portfolio Diversification

44-38387

49

پایان نامه

تامین کیفیت سرویس در شبکه های نوری دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم کد 

دسترسی چندگانه با تقسیم کد نوری Optical Code Division Multiple Access (OCDMA) / تداخل Interference / تامین کیفیت خدمات Quality of Service Provisioning / روش چندسطحی کردن Multileveling Technique / روش زمانبندی Scheduling Technique / گذردهی نرمال شده Normalized Throughput / تاخیر دسترسی به کانال Channel Access Delay

05-38388

50

پایان نامه

بررسی پایداری فرکانسی شبکه های قدرت با WAMS 

پایداری فرکانسی Frequency Stability / دستگاه اندازه گیری فازوری Phasor Measurement Unit / حذف بار فرکانسی UNDER FREQUENCY LOAD SHEDDING / تخمین فرکانسی Frequency Prediction

05-38389

51

پایان نامه

ارائه مدلی جهت اندازه گیری شاخص رضایتمندی مشتریان با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری 

رضایت مشتری Customer Satisfaction / الگوسازی Benchmarking / معادله ساختاری Structure Equation / کیفیت محصول Product Quality / وفاداری مشتری Customer Loyalty

44-38391

52

پایان نامه

بدست آوردن الگو برای مدیریت هزینه و زمان در پروژه های ساخت و ساز 

داده کاوی Data Mining / مدیریت پروژه Project Management / مدیریت زمان Time Management / زمان بندی پروژه Project Scheduling / زبان پرس وجوی ساخت یافته Structured Query Language (SQL) / استاندارد پروژه های داده کاوی Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

01-38392

53

/ 0 نظر / 37 بازدید