ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

تلفن 09336342191 تلگرام alexa_a2 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com

آبان 97
4 پست
مهر 97
15 پست
شهریور 97
5 پست
مرداد 97
34 پست
تیر 97
4 پست
اسفند 96
1 پست
دی 96
38 پست
آذر 96
35 پست
آبان 96
107 پست
مهر 96
79 پست
شهریور 96
6 پست
مرداد 96
67 پست
تیر 96
31 پست
شهریور 93
8 پست
اسکوپوس
1 پست
ANSYS
3 پست
TOPSIS
1 پست
MCDM
1 پست
AHP
2 پست
EXPERT_CHOICE
1 پست
روش_ahp+pdf
1 پست
فيلم_ahp
1 پست
مثال_ahp
1 پست
Expert_choice
1 پست
ABAQUS
1 پست
MATLAB
1 پست
FORTRAN
1 پست