اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 9

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 9

 

t account t

( حساب تی (حساب به شکل

tactical cost analysis

تجزیه و تحلیل تاکتیکی هزینه

tactical decision making

تصمیم گیری تاکتیکی

tactical planning

برنامه ریزی تاکتیکی

tag

برچسب

tagging and tracing

الصاق برچسب و ردیابی

tailor made

سفارشی

tainting

ناخالصی

take home pay

حقوق خالص دریافتی

taken as a whole

به عنوان یک مجموعه واحد

takeover

تصاحب / قبظه / تسلط

tangible products

محصولات مشهود

target capital structure

ساختار سرمایه هدف ساختار مطلوب سرمایه

target cost

هزینه هدف بهای تمام شده مدنظر

target firm

شرکت هدف

target net income

سود خالص هدف / مورد توقع

target price

قیمت هدف

target return on investment

بازده سرمایه گذاری هدف/ مورد توقع

tariff

تعرفه

tax accounting

حسابداری مالیاتی

tax advantages

مزایای مالیاتی

tax authorities

مراجع / مقامات مالیاتی

tax avoidance

احتراز از مالیات

tax benefit of depreciation

منافع مزایای مالیاتی استهلاک

tax court

دادگاه مالیاتی

tax deductions

کسورات مالیاتی

tax deductive expenses

هزینه های قابل قبول مالیاتی

tax deferred income

سود/ درآمد مشمول مالیات انتقالی به دوره های آتی

tax evasion

فرار از مالیات

tax exempt bond

اوراق برضه معاف از مالیات

tax exempt income

سود معاف از مالیات

tax free

معاف از مالیات / بدون مالیات

tax free economy

اقتصاد بدون مالیات

tax loopholes

راههای گریز از مالیات

tax loss carryback

مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته

tax loss carryforward

مالیات زیان انتقالی به دوره های آتی

tax planning strategies

راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی

tax ramifications

بازتابهای مالیاتی

tax rate changes

تغییرات نرخ مالیات

tax relief

معافیت مالیاتی

tax saving

صرفه جویی مالیاتی

tax shield of depreciation

سپر مالیاتی استهلاک

tax subsidy

یارانه مالیاتی

tax treatment

روش مالیاتی

taxable income

سود مشمول مالیات

taxable municipal bond

اوراق قرضه مشمول مالیات شهرداری

taxation brackets

طبقات مالیاتی

taxes collected in advance

پیش دریافت مالیات

taxes paid in advance

پیش پرداخت مالیات

taxes payable

مالیاتهای پرداختنی

taxes receivable current

مالیاتهای دریافتنی جاری

taxes receivable delinquent

مالیاتهای دریافتنی معوق

taxpayer

مودی مالیاتی

technical analysis

تجزیه و تحلیل فنی

technical bulletins

خبرنامه های فنی

technical contracts

قراردادهای تخصصی / فنی

technical description

توضیح فنی

technical efficiency

کارایی فنی

technical know how

دانش فنی

technical management

مدیریت فنی

technical specifications

مشخصات فنی

teeming and lading

کلاه به کلاه کرن

temporal method

روش موقت

temporary accounts

حسابهای موقت

temporary difference

اختلاف / تفاوت موقت

tender acceptance period

دوره قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه

tender conditions

شرایط مناقصه

tender documents

اسناد مناقصه

tender offer

پیشنهاد خرید پیشنهاد شرکت در مناقصه

term bonds

اوراق قرضه بلند مدت

term bonds or notes

اوراق قرضه یا اسناد بلند مدت

term loan

وام بلند مدت

term loan agreement

قرارداد وام بلند مدت

term structure

ساختار زمانی

term structure of interest rates

ساختار زمانی نرخهای بهره

term to maturity

مدت زمان تا تاریخ سر رسید

terminal cash flow

جریانهای نقدی نهایی

terminal wealth

ثروت نهائی

terms of reference

حیطه اختیارات

terms of sale

شرایط فروش

test

آزمون

test check

رسیدگی آزمایشی

test data

اطلاعات آزمایشی / فرضی

test data approach

روش آزمون اطلاعات

test deck

اطلاعات فرضی

test of details risk (tdr)

( ریسک آزمون جزئیات (مانده حسابها

tests of controls

آزمون روشهای کنترلی آزمون (های) کنترلها

tests of details of balances

آزمون (های) جزئیات مانده حسابها

the accounting review

بررسیهای حسابداری نام یکی از مجله های علمی و پژوهشی حسابداری درآمریکا

the activity approach to income measurement

رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود

the age of stagnation

عصر رکود اقتصادی

the capital market approach

رویکرد / دیدگاه بازار سرمایه

the constraining theory

( تئوری محدودیت (ها

the contractual approach view of income

سود از دیدگاه رویکرد قراردادی

the founder of portfolio theory

بنیانگذار نظریه مجموعه سرمایه گذاری

the international scene

عرصه بین المللی

the mathematics of finance

ریاضیات (مدیریت ) مالی

the most likely outcome

محتمل ترین نتیجه

the rise and fall of management accounting

ظهور و سقوط حسابداری مدیریت

the search for principles

درجستجوی اصول

the sponsoring organizations

سازمانها ی حامی

the value added concept of income

مفهوم ارزش افزوده سود

the worst case

بدترین حالت / مورد

theology of jumping the gun

نگرش انجام زودتر از موعد اقدامات پیشگیرانه

theoretical activity level

( سطح فعالیت تئوریکی (اسمی

theoretical capacity

( ظرفیت اسمی (تئوریکی

theoretical framework

چارچوب نظری

theoretical structure

( ساختار تئوریک (نظری

theory of constraints

تئوری (نظریه) محدودیتها

theory of the firm

نظریه واحد اقتصادی تئوری بنگاه

theory verification

( تبیین تئوری (نظریه

third market

بازار دست سوم

third party

شخص ثالث

third party beneficiary

ذینفع ثالث شخص ثالث ذینفع

third party guarantor

تضمین کننده شخص ثالث

threats and opportunities

تهدیدها و فرصتها

three variance approach

روش (رویکرد) سه انحرافی

threshold for recognition

مرزشناسایی آستانه شناسایی

throughput

مایه التفاوت درآمد حاصل از فروش و هزینه های مواد کالای فروش رفته

throughput time

زمان عملکرد

tick mark

علامت تیک

tight budget

بودجه سخت

time value time premium

( ارزش زمانی (صرف زمان

time weighted return

بازده مبتنی بر زمان

time adjusted rate of return

( نرخ بازده تعدیل شده (برحسب زمان

time and motion study

مطالعه زمان و حرکت

time budget

بودجه زمانی

time budget pressure

فشار بودجه زمانی

time consuming

وقت گیر زمان بر

time deposit

سپرده بلند مدت

time diagram

نمودار (سیر)زمان

time driver

محرک زمان

time horizon

افق زمانی

time line

خط زمان خط سیر زمان

time period concept

مفهوم دوره زمانی

time ticket

برگه اوقات کارکد

time value

ارزش زمان (زمانی)

time value of money

ارزش زمانی پول

timecard

کارت اوقات کار

timeline

خط زمان

timeliness

( بموقع (بودن

timeliness timely

( بموقع (بودن

timely information

اطلاعات به موقع (بهنگام)

times interest earned ratio

نسبت تعداد دفعات تحقق بهره

timetable

جدول زمانبندی شده جدول زمانی

timing

تعیین موقعیت زمانی زمانبندی

timing difference

اختلاف زمانی

timing errors

اشتباهات زمانی

title deed

سند مالکیت

tolerable error

خطای قابل تحمل اشتباه قابل اغماض

tolerable exception rate (ter)

ضریب استثنای قابل تحمل / قابل اغماض

tolerable misstatement

( تحریف قابل تحمل (قابل اغماض

tolerable rate

ضریب قابل تحمل

top down forecasting

پیش بینی از سطح بالا به پایین

top flight training program

برنامه آموزشی درجه یک

tort

صدمه آسیب ضرر و زیان

tort law

قوانین شبه جرم

total overall sales variance

انحراف کل فروش

total assets turnover

گردش مجموع داراییها

total budget variance

انحراف کل بودجه

total contribution margin

حاشیه فروش کل

total costs accounted for

کل هزینه های تخصیص یافته

total costs to account for

کل هزینه های قابل تخصیص

total direct labor mix variance

انحراف کل ترکیب دستمزد مستقیم

total direct labor yield variance

انحراف کل بازده دستمزد مستقیم

total direct materials mix variance

انحراف کل ترکیب مواد مستقیم

total direct materials yield variance

انحراف کل بازده مواد مستقیم

total expected value for a project

( کل ارزش مورد انتظار (پروژه

total leverage

اهرم کل

total materials variance

انحراف کل مواد

total overhead variance

انحراف کل سربار

total portfolio risk

کل ریسک مجموعه سرمایه گذاری ریسک کل پرتفوی

total preventive maintenance

کل تعمیرات پیشگیرنده

total prime costs

کل / جمع هزینه های اولیه

total product

کل محصول / تولید

total productive efficiency

کل کارآیی تولید

total productivity measurement

اندازه گیری (سنجش) بهره وری کل

total project approach

روش (رویکرد) کل پروژه

total quality control

کنترل کیفیت جامع

total quality management (tqm)

مدیریت کیفیت جامع

total risk

کل ریسک ریسک کل

total sales quantity variance

انحراف کل مقدار فروش

total sales mix variance

انحراف کل ترکیب فروش

total stockholders equity

جمع (کل) حقوق صاحبان سهام

total units to account for

کل آحاد قابل محاسبه

total utility

مطلوب کل

total variance

انحراف کل

tracing

ردیابی کردن

tractability

قابلیت ردیابی

trade accounts payable

حسابهای پرداختنی تجاری

trade accounts receivable

حسابهای دریافتنی تجاری

trade discounts

تخفیفات مقداری تخفیفات تجاری

trade in value

ارزش معاوضه ای

trade ins valuation

تعیین ارزش معاوضه

trade notes payable

اسناد پرداختنی تجاری

trade off theory

تئوری (نظریه )توازن

trade receivables

مطالبات (دریافتنی های ) تجاری

trade volume

حجم داد و ستد گردش معاملات

trademark trade name

( علامت تجاری (نام تجاری

trademarks, trade names, or brand

علائم تجاری، نامهای تجاری، یا نشان تجاری

trading on the equity

اهرم کردن سرمایه بهره آوری روی سرمایه

trading securities

اوراق بهادار معاملاتی

traditional approach

روش (رویکرد) سنتی

traditional budget

بودجه سنتی

traditional cost system

سیستم هزینه یابی سنتی

traditional costing systems

سیستم های هزینه یابی سنتی

traditional operation control system

سیستم سنتی کنترل عملیات

traditional performance measures

معیارهای سنتی سنجش عملکرد

traditional production systems

سیستم های سنتی تولید

traditional responsibility accounting

حسابداری سنتی سنجش مسئولیت

traditions and innovations

روشهای سنتی و روشهای نوین

transaction

مبادله تجاری معامله

transaction costs

هزینه های داد و ستد هزینه های انجام معامله

transaction flow

جریان مبادله / معامله

transaction related audit objectives

اهداف حسابرسی مربوط به مبادلات / معاملات

transaction risk

( ریسک مبادله (معامله

transaction stream

( جریان (عبور) مبادله (معامله

transaction trail

زنجیره عطف / مسیر معامله

transaction walk through

درونکاوی معامله آزمون شیوه انجام معامله

transactional approach

روش (رویکرد) معاملاتی

transactions approach

( روش (رویکرد) معاملات (معاملاتی

transactions approach to income measurement

رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود

transactions cycle

چرخه معاملات

transactions demand for money

تقاضای معاملاتی (برای) پول

transactions in foreign currency

معاملات / مبادلات ارزی

transactions walk through

ازمون درونکاوی معاملات / مبادلات آزمون شناخت مبادلات

transfer of ownership test

ازمون انتقال مالکیت

transfer price

قیمت انتقال

transfer pricing

قیمت گذاری انتقالی

transfer pricing dilemma

معضل قیمت گذاری انتقالی

transfer pricing problem

مشکل تعیین قیمت انتقالی مساله قیمت گذاری انتقالی

transfer time

زمان انتقال

transferred in cost

هزینه انتقالی از دایره قبل هزینه انتقالی به دایره

transferred in costs

هزینه های انتقالی از دایره قبل هزینه های انتقالی به دایره

transfers agent

نماینده (مسئول) نقل وانتقال مالکیت سهام

transfers of financial assets

نقل و انتقالات دارایی های مالی

translation

تسعیر / تبدیل

translation adjustment

تعدیل ناشی از تسعیر ارز

translation gains and losses

سود و زیانهای ناشی از تسعیر ارز

transportation costs

مخارج حمل

transportation in

حمل به داخل

transportation in costs

مخارج حمل به داخل هزینه های حمل کالای خریداری شده

treasurer

مسئول خزانه (داری) خزانه دار

treasury bill

اسناد خزانه

treasury bond

اوراق قرضه خزانه

treasury note

سند خزانه

treasury officer

مسئول خزانه داری مدیر خزانه

treasury shares

سهام خزانه

treasury stock

سهام خزانه

treasury stock approach

روش (رویکرد) سهام خزانه

treasury stock method

روش سهام خزانه

treasury stock transactions

معاملات / مبادلات سهام خزانه

trial and error method

روش آزمون (آزمایش ) و خطا

trial balance

تراز آزمایشی مانده آزمایشی

triangulation

انجام یک تحقیق از زوایای مختلف

trigger points

نقاط آمادگی

true false questions

سوالات درست غلط

true no par stock

سهام فاقد ارزش اسمی

trust fund

حساب مستقل وجوه امانی

trustee

موسسه امین امانتدار

truth

حقیقت

turn of the month effect

اثر تعویق ماه

turnover

گردش

two bin system

سیستم دوکارتی

two stage assignment process

فرایند تسهیم دو مرحله ای

two variance approach

روش (رویکرد) دو انحرافی

type s of evidence

نوع (انواع) شواهد

type of opinion

نوع اظهار نظر

types of bonds

انواع اوراق قرضه

types of market efficiency

انواع کارایی بازار سرمایه

types of services

انواع خدمات

types of stock

انواع سهم

types of test

انواع آزمونها

ultimate risk

ریسک نهایی

ultra vires

خارج از اختیارات قانونی

unabsorbed cost

هزینه (بهای تمام شده) جذب نشده

unadjusted

تعدیل نشده اصلاح نشده

unadjusted misstatement worksheet

کاربرگ تحریفات اصلاح نشده

unadjusted trial balance

( تراز ازمایشی اصلاح نشده (تعدیل نشده

unallocated appropriations

اعتبارات مصوب تخصصی نیافته

unamortized debt discount

کسر منقضی (مستهلک) نشده اوراق بدهی / اوراق قرضه

unamortized premium on bonds payable

صرف منقضی نشده اوراق قرضه پرداختی

unanimity principle

اصل یگانگی آراء و عقاید اصل وحدت نظر

unappropriated surplus

مازاد تخصیص نیافته

unasserted claims

دعاوی احتمالی

unaudited

حسابرسی نشده

unbiased expectations theory

تئوری (نظریه) انتظارات نااوریب

unbiasedness

بیطرفی عدم داشتن تمایلات جانبدارنه عدم سوگیری / سودار بودن

uncertainties

ابهامات

uncertainty

عدم قطعت عدم اطمینان ابهام

uncertainty principle

اصل ابهام

unchanged

بدون تغییر

uncollectible account expense

هزینه حسابهای غیر قابل وصول

uncollectible accounts allowance

ذخیره حسابهای لاوصول ذخیره مطالبات غیر قابل وصول

unconditional receivable payable

دریافتنی / پرداختنی غیر مشروط

underabsorbed indirect over head costs

( کسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار

underallocated indirect overhead costs

( کسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار

underapplied indirect overhead costs

( کسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار

underapplied overhead

کسر جذب سربار

underaudit

کمتر از حد نصاب رسیدگی (حسابرسی ) کردن

underestimate

کمتر از واقع برآورد نمودن

underlying accounting data

اطلاعات اولیه حسابداری

underlying assumptions

مفروضات بنیادی (اساسی) مفروضات زیربنا

underpriced security

اوراق بهادار (سهم) کمتر از واقع قیمت گذاری شده

understandability

قابل فهم بودن قابلیت درک داشتن قابلیت فهم

understatement

گزارش کمتر از واقع ارائه کمتر از واقع

understatement of ending inventory

ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره

undervalued security

اوراق بهادار کمتر از واقع ارزشگذاری شده

underwriter

تعهد کننده فروش اوراق بهادار

underwriting syndicate

اتحادیه تضمین کننده فروش اوراق بهادار

undeveloped land

زمین بایر

undistributed investee earnings

سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر

unearned interest revenue

درآمد تحقق نیافته بهره

unearned items

اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته

unearned revenue

درآمد تحصیل نشده / تحقق نیافته

unemployment compensation

مستمری بیکاری

unencumbered allotment

اعتبار تخصیص یافته تعهد نشده

unencumbered appropriation

اعتبار مصوب تعهد نشده

uneven cash flows

( جریانهای نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یکنواخت

unexpected allotment

اعتبار تخصیص یافته هزینه نشده

unexpected quarterly earnings

سود فصلی غیر منتظره

unexpected rate of inflation

نرخ تورم غیر منتظره

unexpected transfer of wealth

انتقال غیر منتظره ثروت

unexpended appropriation

اندوخته مصرف نشده

unexpired cost

بهای منقضی نشده

unfavorable events

رویدادهای (حوادث یا رخدادهای) نامساعد / نامطلوب

unfavorable variance

( انحراف نامطلوب (نامساعد

unguaranteed residual value

ارزش اسقاط / باقی مانده تضمین نشده

uniform cpa examination

ازمون سراسری حسابداران رسمی

uniform probability distribution

توزیع احتمالی یکنواخت

unique risk

ریسک مختص شرکت نام دیگر ریسک غیر سیستماتیک نام دیگر ریسک قابل حذف

unit level cost

هزینه (مرتبط با) هر واحد محصول

unit based activity drivers

محرکهای فعالیت مبتنی بر واحد محصول

unit cost

هزینه هر واحد محصول بهای تمام شده هر واحد محصول

unit level activities

فعالیتهای (مرتبط با ) هر واحد محصول

unit level drivers

محرکهای (مرتبط با) هر واحد محصول

unit lifo

لایفوی واحدی روش اولین صادره از آخرین وارده مبتنی بر واحد

units of production activity method

( روش آحاد تولید (فعالیت

units of production uop depreciation method

روش استهلاک آحاد تولید

units of work performed method

روش آحاد کار انجام پذیرفته

units on hand

واحدهای در اختیار / موجود

units started and completed

آحاد اقام به تولید و تکمیل شده

unleveled beta coefficient

ضریب بتای شرکت بدون بدهی

unleveled firm

شرکت بدون بدهی

unlimited liability

مسئولیت نامحدود

unlimited life

عمر نامحدود

unlimited personal liability

مسئولیت تصامنی نامحدود مسئولیت شخصی نامحدود

unprofitable contract

قرارداد (پیمان یا پروژه ) غیر سودآور

unqualified audit report with explanatory paragraph or modified wording

گزارش مقبول با بند توضیحی یا گزارش تعدیل حسابرسی شده

unqualified opinion

اظهار نظر مقبول

unqualified report

گزارش حسابرسی مقبول

unquoted securities

اوراق بهادار بدون قیمت مظنه بازار

unrealized capital

سرمایه تحقق نیافته

unrealized capital gain or loss

سود یا زیان تحقق نیافته تغییرات سرمایه

unrealized holding gains and losses

سود و زیانهای غیر عملیاتی تحقق نیافته حاصل از نگهداری

unrealized intercompany profit

سود تحقق نیافته فیمابین شرکتهای عضو گروه

unrecognized prior service cost

هزینه شناسایی نشده خدمات سنوات قبل

unrecorded liabilities

بدهیهای ثبت نشده

unrelated industries

صنایع غیر مرتبط

unrestricted fund

حساب مستقل نامحدود

unseasoned offering

عرضه غیر معتبر اوراق بهادار

unsecured loans

وامهای تضمین نشده

unsystematic risk

ریسک غیر سیستماتیک نام دیگر ریسک قابل حذف نام دیگر ریسک تنوع پذیر

unsystematic uncertainty

ابهام / عدم قطعیت نامنظم ریسک غیر سیستماتیک

unused capacity

ظرفیت بلا استفاده

unusual fluctuations

نوسانات غیر عادی

unusual in nature

عادی ماهیت غیر

unusual or infrequent items

اقلام غیر عادی یا غیر مکرر

updating

به روز کردن روز آمد کردن

upper error limit

حد بالای اشتباه

upper level management

مدیریت رده عالی

upper limit on misstatement

حد بالای تحریف

upstream sale

فروش از واحدهای فرعی به شرکت مادر

usage variance

انحراف مصرف

useful life

عمر مفید

user specific qualities

ویژگیهای کیفی مختص استفاده کننده

user's needs

نیازهای استفاده کنندگان

uses of resources

مصارف منابع

usury

ربا خواری

utility

مطلوبیت

utility function

تابع مطلوبیت

utility of wealth function

تابع مطلوبیت ثروت

utility program

برنامه مطلوبیت

utility theory

تئوری مطلوبیت

vacation pay

حقوق ایام مرخصی

vale of work certified

ارزش کار تأیید شده

valuation

تعیین ارزش ارزشیابی ارزشگذاری

valuation allowance

ذخیره ارزشیابی

valuation methodology

روش شناسی تعیین ارزش روش ارزشگذاری

valuation model

مدل تعیین شده ارزش مدل ارزشگذاری

valuation or allocation

لرزشیابی یا تخصیص

value

ارزش

value added activity

فعالیت ارزش افزوده

value added costs

هزینه های ارزش افزوده

value added standard

استاندارد ارزش افزوده

value based management

مدیریت مبتنی بر ارزش

value chain

زنجیره ارزش

value chain analysis

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

value chart

نمودار ارزش

value engineering (ve)

مهندسی ارزش

value for money audit

حسابرسی عملیاتی حسابرسی اثر بخشی، کارآیی و صرفه اقصادی

value in exchange

ارزش مبادله / معاوضه

value judgment

قضاوت مبتنی بر ارزشهای اخلاقی

value line composite index

شاخص جامع ولیولاین

value relative

ارزش نسبی

value stock

سهام ارزشی

value weighted market index

شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام

valuing securities

تعیین ارزش‌ اوراق بهادار

variability of returns

تغییرپذیری بازده‌ها نوسان بازده‌ها

variable budget

بودجه متغیر نام دیگر بودجه انعطاف پذیر

variable cost

هزینه متغیر

variable cost percentage

درصد هزینه

variable cost plus pricing

قیمت گذاری بر مبنای هزینه متغیر باضافه درصد معینی سود

variable cost ratio

نسبت هزینه

variable costing

هزینه یابی متغیر نام دیگر هزینه یابی مستقیم

variable costs

هزینه‌های متغیر

variable costs per unit

هزینه‌های متغیر هر واحد محصول

variable factory overhead costs

هزینه های سربار متغیر در کارخانه

variable growth model

مدل مبتنی بر رشد متغیر

variable income securities

اوراق بهادار با درآمد(سود) متغیر

variable of interest

متغیرهای مورد نظر متغیرهای مورد مطالعه

variable overhead efficiency variance

انحراف کارآیی سربار متغیر

variable overhead spending variance

انحراف مصرف ( هزینه ) سربار متغیر

variable overhead standard

استاندارد سربار متغیر

variable pricing policy

سیاست قیمت گذاری متغیر

variable rate

ضریب متغیر نرخ متغیر

variable sampling

نمونه گیری بر اساس متغیرها

variable selling and administrative costs

هزینه‌های متغیرهای فروش و اداری

variance

واریانس انحراف مغایرت

variance analysis

تجزیه و تحلیل انحراف /انحرافات

variance covariance matrix

ماتریس واریانس کوواریانس

variance disposition

( بستن (به صفر رساندن) انحراف (انحرافات

variance investigation

بررسی (تجزیه و تحلیل) انحرافات

velocity of money

سرعت گردش پول

vendors’ invoice

صورتحساب فروشنده فاکتور فروشنده

vendors’ statement

فاکتور فروشنده صورتحساب فروشنده

verifiability

قابل حسابرسی بودن قابلیت تایید یارد قابلیت رسیدگی

verifiable data

( اطلاعات قابل رسیدگی (قابل حسابرسی

verification

بررسی تبیین

verify

بررسی صحت و سقم تبیین کردن برسی بمنظور تایید یا رد کردن

vertex

راس اوج

vertical analysis

تجزیه و تحلیل عمودی

vertical integration

ادغام عمودی

vertical merger

ادغام عمودی

vested

اعطا شده قطعی

vested interests

منافع/حقوق اعطایی/ قطعی شده

vice chairman

نائب رئیس هیأت مدیره

vice president of finance

معاون / معاونت مالی معاون امور مالی

violation of laws and government regulations

نقض قوانین و مقررات دولتی

vision

پنداره بینش

vision statement

بیانیه پنداره‌ها

vocational training

آموزش حرفه‌ای

voice in management

نفوذ در هیأت مدیره

volume of shares traded

حجم سهام داد و ستد شده حجم معاملات سهام

volume variance

انحراف حجم

voluminous data information

(اطاعات حجیم ( زیاد

voluntary disclosure

افشا(گری) اختیاری

voting bond

اوراق قرضه با حق رای

voting by proxy

رأی‌دهی وکالتی اعطای حق رأی به مدیران

voting stock

سیهام با حق رای سهام دارای حق رای

vouch

بررسی اسناد و مدارک اولیه سندرسی کردن

voucher

دفتر اسناد هزینه

voucher register

سیستم سند هزینه

vouchers payable

اسناد پرداختی

vouching

سندرسی

wages payable

دستمزدهای پرداختنی

walk through test

آزمون درونکاوی ( سیستم ) مبادلات/ معاملات آزمون شناخت سیستم

warehouse receipt loans

وامهای رهنی ( با گروه گرفتن موجودی کالا )

warning

علائم هشدار دهنده

warrant

گواهینامه حق خرید سهم

warrants payable

حواله های پرداختی

warranty maintenance period

( دوره تضمین ( تعمیر و نگهداری

warranty cost allowance

ذخیره هزینه تضمین محصول

warranty expense

هزینه تضمین محصول

warranty works

کارهای تضمینی

waste

تلف شدن اتلاف

watered stock

سهام کم مایه سهام رقیق

weak currency

واحد پولی ضعیف ارز ضعیف

weak from market efficiency

شکل ضعیف کارایی بازار

wealth position

میزان ثروت

wealth producing activities

فعالیت‌های ایجاد کننده ثروت فعالیت در آمدزا

wear and tear

فرسودگی (استهلاک)

weekend effect

اثر پایان هفته

weight factor

عامل وزن معیار اهمیت

weighted average process costing method

روش میانگین موزون هزینه‌یابی مرحله‌ای

weighted average contribution margin

میانگین موزون حاشیه فروش

weighted average cost method

روش موزون بهای تمام شده

weighted average cost of capital (wacc)

میانگین موزون هزینه سرمایه

weighted average interest rate

میانگین موزون نرخ بهره

weighted average method

روش میانگین موزون

weighted average method of process costing

روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله ای

weighted average number of shares of common stock outstanding

( میانگین موزون تعداد سهام عادی در جریان ( تملک صاحبان سهام

well being

رفاه آسایش

well paid

حقوق مکفی

what if analysis

تجزیه و تحلیل‌گر... آنگاه ...

whistle blowers

رسوا کنندگان

white knight

شرکت ناجی شرکتی که شرکت دیگری را از خطر تصاحب یا بلعیده شدن توسط شرکتهای دیگر نجات می دهد

whole life cost

هزینه مادام العمر

wholesale markets

بازارهای عمده فروشی

wholesale price index

شاخص قیمت عمده فروشی

wide area network (wans)

شبکه‌های گسترده

wind up

منحل کردن/ شدن

windfall gains

سودهای (غیر عملیاتی) بادآورده

winding up order

حکم انحلال

winding up petition

تقاضای/ درخواست انحلال

window dressing

حساب آرایی کردن

white collar workers

کارمندان اداری

with divided date

تاریخ مشمول سود سهام

with recourse

با حق رجوع/مراجعه با حق جبران غرامت/ زیان

withdrawal of a partner

خروج ( کناره گیری ) شریک

withheld income tax

مالیات بر درآمد تکلیفی

withholding tax

مالیات تکلیفی

without recourse

بدون حق رجوع مراجعه بدون حق جبران غرامت/ زیان

work certified

کار تأیید شده کار گواهی شده

work in process

کار (کالای) در جریان ساخت

work in process control account

حساب کنترل کالای در جریان ساخت

work in process file

پرونده‌های کالای در جریان ساخت

work in process inventory

موجودی کالای در جریان ساخت

work in process inventory

موجودی کالای در جریان ساخت

work in progress inventory

موجودی کالای در جریان ساخت

work measurement

کار سنجی

work measurement method

روش کار سنجی

work orders

سفارشات کاری

work papers for consolidation

کاربرگهای تلفیق

work sheet

کار برگ

working capital

سرمایه در گردش

working capital cycle

چرخه سرمایه در گردش

working capital management

مدیریت سرمایه در گردش

working days per year

روزهای کاری در هر سال

working files

پرونده‌های حساب‌رسی

working papers

کاربرگ‌های حساب‌رسی

working trial balance

کار‌برگ نهایی

world trade organization (wto)

سازمان تجارت جهانی

writ of entry

حکم تملک مجدد

write off of bad debts

حذف مطالبات سوخت شده

writing down allowance

ذخیره کاهش ارزش

written

کتبی مکتوب

written down value

ارزش تقلیل یافته

written narrative of the system

شرح نوشته سیستم کنترلهای داخلی توضیح نوشتاری سیستم کنترلهای داخلی

written promise

تعهد/ وعده کتبی

written representations

(اظهارات کتبی (مکتوب

written request

( در خواست کتبی (مکتوب

x axis

محور افقی

y axis

محور عمودی

yankee bonds

اوراق قرضه بانکی / آمریکایی

yardstick

معیار سنجش مقیاس اندازه گیری

year end adjustments

تعدیلات ( اصطلاحات ) پایان سال مالی

year end audit

حسابرسی پایان سال

year subsequent to acquisition

سال بعد از تحصیل

yearly allowance

ذخیره/مقرری سالانه

yield

بازده

yield curve

منحنی (نرخ ) بازده

yield gap

اختلاف بازده

yield premium

صرف بازده

yield ratio

نسبت بازده

yield spread

اختلاف بازده

yield structure

ساختار بازده

yield to call

بازده تا تاریخ باز خرید

yield to call (ytc)

بازده تا تاریخ باز خرید

yield to maturity

بازده تا تاریخ سر رسید

yield to redemption

بازده تا تاریخ باز خرید

yield variance

انحراف ( واریاس ) بازده

yo-yo stock

سهم متزلزل / ثبات

zero balance account

حساب بدون مانده

zero base budgeting

بودجه بندی بر مبنای صفر

zero beta portfolio

پر تفوی دارای بتای صفر

zero cost

بدون بها رایگان

zero coupon security bonds

اوراق قرضه تضمین شده بدون بهره

zero defects

بدون عیب و نقص

zero growth

بدون رشد

zero growth model

مدل بدون رشد

zero growth model

مدل بدون رشد

zero growth stocks

سهام فاقد رشد

zero sum game

بازی بدون برد و باخت

zero-defect policy

سیاست مبنی بر به صفر رساندن عیب و نقص

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 9 , accounting , statistics , math glossary - part 9


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.