اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 8

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 8

 

quadratic function

تابع درجه دو

quadratic utility function

تابع مطلوبیت از نوع درجه دو

qualification

( شرط(حسابرسی

qualified accountant

حسابدار خبره

qualified opinion

نظر مشروط

qualifying assets

داراییهای واجد شرایط

qualifying language

عبارت شرطی بند شرط گذاری حسابرسی

qualifying language

عبارت مشروط

qualitative factors

عوامل کیفی

quality

کیفیت

quality assurance

اطمینان از کیفیت

quality audit

حسابرسی با کیفیت

quality control

کنترل کیفیت

quality factors

عوامل کمی

quality of accounting income

کیفیت سود حسابداری

quality of conformance

کیفیت انطباق

quality of design

کیفیت طراحی

quality of earnings

کیفیت سود

quality product service

کحصول/ خدمت با کیفیت

quality review

بررسی کیفیت

quality standard

استاندارد کیفیت

quality variance

انحراف کیفیت

quantifiability

قابلیت سنجش/ اندازه گیری

quantity schedule

جدول مقداری تولی

quarterly financial statements

صورتهای مالی سه ماهه/ فصلی

quasi experimental

شبه تجربی/ نیمه تجربی

quasi rent

شبه بهره

quasi reorganization

شبه تجدید سازمان

quasi tax effect

اثر شبه مالیاتی

questionable transactions

معملات/ مبادلات مشکوک/ سوال برانگیز

questioned costs

هزینه های مشکوک

quick or acid test ratio

( نسبت سریع(آنی

quiz

آزمون کوتاه خودآزمایی

r squared

آر به توان دو

raider

متهاجم

random access

دسترسی تصادفی

random diversification

متنوع ساختن تصادفی

random error term

خطای تصادفی

random number table

جدول اعداد تصادفی

random sample

نمونه تصادفی

random sampling

نمونه گیری تصادفی

random selection

انتخاب تصادفی

random variable

متغیر تصادفی

random walk or random walk model

( گردش تصادفی ( مدل تغییرات تصادفی قیمت اوراق بهادار

ranking approach

روش رتبه بندی

rate

نرخ نسبت ضریب

rate of interest

نرخ بهره نرخ سود تضمین شده

rate of return

نرخ بازده

rate of return on common stockholder’s equity

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

rate of return on net sales

نرخ بازده فروش خالص

rate of return on plant assets

نرخ بازده دارییهای ثابت

rate of return on total assets

نرخ بازده مجموع دارییها

ratio

نسبت نرخ

ratio analysis

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

ratio estimation

برآورد نرخ ( نسبت / نسبی )

ratio examination

بررسی نسبت / نرخ

ratio scale

مقایس نسبی

rational economic behavior

رفتار عقلائی ( معقول ) اقتصادی

raw and in process (rip) inventory account

حساب موجودی مواد خام و در جریان ساخت

raw materials inventory

موجودی مواد خام ( اولیه )

reacquisition

تحصیل مجدد باز خرید

reading in management accounting

مجموعه مقالات حسابداری مدیریت ( خواندنیهای حسابداری مدیریت )

real after fax return

بازده واقعی پس از مالیات

real assets

داریی های واقعی / فیزکی / مشهود

real estate investment trust (reit)

صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

real investment

سرمایه گذاری واقعی سرمایه گذاری در دارایی های مشهود

real rate of return

نرخ بازده واقعی

real return

بازده واقعی

realizable value of accounts receivable

ارزش بازیافتی ( قابل تحقق ) حسابهای دریافتی

realization

تحققق درآمد قابلیت تبدیل به وجه نقد

realized capital gain or loss

سود یا زیان تحقق یافته سرمایه

realized gross profit

سود ناخالص تحقق یافته

realized or realizable

تحقق یافته یا قابل تحقق

realized value approach

روش ارزش تحقق یافته

rearrangement and relocation costs

مخارج تجدید آرایش و جابجائی

reasonable assurance

اطمینان معقمل ( منطقی )

reasonably possible

ممکن منطقی

receivable from affiliates

مطالبات از واحدهای فرعی وابسته

receivable turnover ratio

نسبت گردش مطالبات

receivables

دریافتنیها ( مطالبات )

receiving report

گزارش دریافت

receiving reports

گزارش های دریافت

recessionary periods

دوره های رکود اقتصادی

reciprocal allocution method

روش تخصیص متقابل ( نام دیگر روش تخصیص ریاضی یا جبری )

reciprocal method

روش متقابل

reclassification entry

ثبت تجدید طبقه بندی اصطلاحات طبقه بندی

recognition

( شناخت ( شناسائی

recognition realization

(شتاسایی درآمد ( تحقق درآمد فروش

reconciliation

مغایرت گیری

reconciliation method

روش مغایرت

reconciliation of consolidated net income to operating cash flows

مغایرت گیری ( تطبیق ) خالص تلفیقی با جریانهای نقدی حاصل از سود عملیات

record

ثبت سابقه مدرک

redistributed cost

هزینه تخصیص داده شده دوباره

reduced profit method

روش تقلیل سود

reducing balance method

روش مانده نزولی

reference transaction

معامله/مبادله مورد اشاره مبادله اولیه

refund

وباره تأمین مالی کردن جایگزین کردن تأمین مالی استرداد وجوه

refundable deposits

سپرده‌های قابل استرداد

refunding

دوباره تأمین مالی کردن جایگزین کردن تأمین مالی

refusal to accept the work

خودداری از پذیرش کار

regional brokerage firm

موسس کارگزاری منطقه ای

regional competitive market-marker

بازار ساز رقابتی منطقه‌ای

registered agent

بورس منطقه‌ای

registrar

دفتر ثبت سهام

registration analysis

جزیه و تحلیل شرایط (تقاضای) پذیرش

registration fees

هزینه‌های ثبت

registration statement

تقاضای پذیرش در

regularity audit

حسابرسی رعایت قوانین و مقررات موضوعه

regulated economy

اقتصاد تحت کنترل اقتصاد تحت نظارت

regulated markets

( بازارهای تحت نظارت ( کنترل شده

regulations

مقررات

regulatory agencies

مراجع/نهادهای نظارتی

regulatory authorities

مراجع (نهادهای) نظارتی

reinvestment assumption

فرض سرمایه گذراری مجدد

reinvestment of fund

سرمایه گذاری مجدد وجوه

reinvestment rate risk

ریسک نرخ سرمایه‌گذاری مجدد

related fields

زمینه‌های/ رشته‌های وابسته

related party

اشخاص (شخص) وابسته

related party transaction

معامله با اشخاص واسته

related services

( خدمات مرتبط (وابسته

relational structure

ساختار نسبی

relative risk

ریسک نسبی

relative risk aversion

ریسک گریزی نسبی

relative sales value method

روش ارزش نسبی فروشی

relative strength

قدرت نسبی

released dates

تاریخ‌های انتشار

released questions

سئوالات منتشر شده

relevance

مربوط بودن تناسب

relevance of evidence

مربوط بودن شواهد

relevant costing

هزینه‌یابی مربوط

relevant costs

مخارج مربوط

relevant information

اطلاعات مربوط

relevant range

دامنه مربوط

relevant revenues

درآمدهای مربوط

reliability of evidence

قابل اتکاء بودن شواهد

reliability of financial reporting

قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی

reliability period

دوره قابلیت اتکا

reliability strategy

استراتژی اتکا

reliabity

( قابلیت اتکا (قابل اعتماد بودن

remaining service life

عمر مفید باقی‌مانده

remanufacturing costs

مخارج/ هزینه های قبل از تولی

remote likely

احتمالاً بعید

remoteness

( عدم دسترسی مستقیم (دورافتادگی

removal of the site installations

برچیدن کارگاه

rendering of services

ارائه خدمات

rent of office building

اجاره ساختمان اداری

rent receivable

اجاره دریافتنی

rental revenue

درآمد اجاره

reorder point

نقطه تجدید سفارش

reorganization plan

طرح تجدید سازمان

repair and maintenance costs

مخارج تعمیر و نگهداری

repeal

لغو کردن

reperformance

اجرای (انجام) مجدد

reperformance checks

کنترلهای مربوط به اجرای مجدد

replacement

جایگزینی تعویض

replacement cost

مخارج جایگزینی (تعویض) هزینه‌ تعویض یا جایگزینی

replacement cost accounting

حسابداری بهای جایگزینی

replacement cost information

اطلاعات بهای جایگزینی

replacement cost method

روش بهای جایگزینی

replacement value

ارزش جایگزنی

report auditor’s

گزارش حسابرسی مستقل

report deficiencies

نارسائی های گزارش

report format

شکل (ساختار) گزارش

reportable

قابل گزارش

reportable earnings

سود قابل گزارش

reportable operating segment

بخش عملیاتی قابل گزارش

reportable segment

بخش قابل گزارش

reporting comprehensive income

گزارشگری سود جامع

reporting conventions

قواعد گزارشگری مالی

reporting currency

واحد پول گزارشگری

reporting deadline

مهلت ارسال گزارش

reporting requirements

الزامات گزارشگری

representation letter

تأئیدیه (گواهینامه) مدیران

representational faithfulness

( انعکاس واقعیت (صداقت در ارائه

representative sample

نمونه معرف جامعه

repurchase agreement

قرارداد باز خرید

repurchase offer

پیشنهاد باز خرید

request for direct payment

( درخواست پرداخت فوری (مستقیم

required

الزامی مطلوب است

required rate of return (rrr)

نرخ بازده مطلوب/ مورد مطالبه

requirements

کل تأمین مالی مورد نیاز

requirements

الزامات نیازها

requisition statement

تقاضای پذیرش

requisition statement

صورت درخواست

resale price method

روش قیمت فروش مجدد

research and development (r&d)

تحقیق و توسعه

research and development costs

مخارج تحقیق و توسعه

research and development expense budget

بودجه مخارج تحقیق و توسعه

research approaches

روشهای تحقیق

research design

طرح تحقیق

research findings

یافته‌های تحقیق

research limitations

محدودیتهای تحقیق

research method

روش تحقیق

research methodology

روش شناسی تحقیق

research staff

ستاد تحقیقاتی کارکنان واحد پژوهش اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی

reserve for inventory

ذخیره موجودی کالا

reserve for uncollected taxes

ذخیره

reserve recognition accounting

مالیتهای وصول نشده حسابداری شناسائی ذخایر

resident engineer

مهندس فنی مقیم

residual salvage value

ارزش باقی مانده ارزش اقساط

residual beneficiaries

( ذینفعان نهائی(باقیمانده

residual equity

حقوق باقیمانده

residual equity theory

تئوری حقوق باقی مانده/ نهایی/ مازاد

residual income

سود باقیمانده/ نهایی

residual interest

منافع باقیمانده / نهایی

residual owners

مالکان نهایی

residual standard deviation

انحراف معیار باقیمانده

residual term

خطای باقیمانده

residual theory of dividends

تئوری سود سهام باقیمانده

resource drivers

محرکهای منابع

resource spending

مصرف منابع

resource usage

مصرف منابع

resources

منابع

resources supplied

منابع تأمین شده

resources supplied in advance of usage

منابع تأمین شده قبل از مصرف

responsibility accounting

حسابداری

responsibility accounting system

سنجش مسئولیت سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

responsibility center

مرکز مسئولیت

responsibility report

گزارش مسئولیت

responsible party

طرف مسئول/ پاسخگو

restatement of financial statement

تجدید ارائه صورتهای مالی

restoration

بازیافت استرداد ترمیم

restricted cash

وجه نقد محدود شده

restricted fund

حساب مستقل (وجوه) محدود شده

restricted retained earnings

سود انباشته محدود شده

restricted stock

سهم غیر قابل معامله

restrictive covenants

شرایط محدود کننده

restructuring charges

مخارج تجدید ساختار

retail credit

اعتبار خرده فروشی

retail inventory method

روش خرده فروشی موجودی کالا

retained earnings

سود انباشته

retained earnings appropriations

تخصیص سود انباشته

retention money ( performance withholding)

سپرده حسن انجام کار

retention ratio

نسبت اندوخته کردن سود

retirement benefits

مزایای بازنشستگی

retirement fund

ندوق بازنشستگی

retirement of treasury stock

خزانه ابطال سهام

retrieval expenditure

مخارج بازیابی

retroactive approach

به دوره‌های گذشته روش عطف بماسبقروش/ رویکرد تسری

retroactive approach

دوره‌های قبل (عطف بماسبق) روش تسری به

retroactive basis

بر مبنای تسری به دوره‌های قبل

retroactive effect type accounting change

تغییر حسابداری از نوع اثر انباشته (تسری به دوره‌های قبل)

return generating process

فرآیند ایجاد بازده

return of capital

بازگشت سرمایه

return on capital

بازده سرمایه

return on equity (roe)

(بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام

return on investment (roi)

بازده سرمایه گذاری

return on total assets (roa)

بازده مجموع دارائیها

returnable deposits

سپرده‌های/ودایع قابل استرداد/ برگشت

returns and allowances

برگشتیها و تخفیفات

revaluation

تجدید ارزیابی

revenue

درآمد

revenue bond

اوراق قرضه مبتنی بر درآمدهای خاص

revenue center

مرکز درآمد

revenue driver

عامل ایجاد درآمد

revenue expenditure

مخارج جاری

revenue from sales

درآمد حاصل از فروش

revenue generating activities

فعالیت‌های درآمدزا

revenue principle

اصل شناسائی درآمد

revenue producing life

مدت زمان درآمدزائی

revenue realization

اصل تحقق درآمد

revenue recognition

شناسایی درآمد

revenue recognition alternatives

روشهای مختلف شناسائی درآمد

revenues

درآمدها

revenues collected in advance

پیش دریافت درآمد

reverse stock split

تجزیه معکوس سهام

reversing entry

ثبت معکوس

review

بررسی مرور

review for subsequent events

بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

review of financial statement

بررسی صورتهای مالی

review of historical financial statement

بررسی صورتهای مالی تاریخی

review of working papers

برسی کالابرگهای حسابرسی

review services

خدمات بررسی صورتهای مالی

revised contract price

قیمت تجدیدنظر شده قرارداد

revised judgment about materiality

قضاوت دوباره درباره سطح اهمیت

revolution in corporate finance

انقلاب در مدیریت مالی شرکتهای سهامی

revolution in financial reporting

انقلاب در گزارشگری مالی

revolving fund

ساب مستقل اعتبارات جاری حساب تنخواه گردان وجوه در گردش

reward to variability ratio

نسبت بازده به ریسک

reward to variability ratio trynor ratio

( نسبت بازده به ریسک (نسبت ترینور

rework

دوباره کاری

reworked unites

واحدهای دوباره کاری شده

right

حق

right on

با حق تقدم

right side

سمت راست

rights and obligation

حقوق مالکانه و تعهدات

rights offering

عرضه گواهینامه حق تقدم خرید سهام

rigid uniformity

یکنواختی مطلق

risk

ریسک احتمال متفاوت بودن نتیجه واقعی با نتیجه مورد انتظار

risk adjusted return

بازده تعدیل شده ریسک

risk analysis

تجزیه و تحلیل ریسک

risk assessment

برآورد/ارزیابی ریسک

risk averse investor

سرمایه گذار ریسک پذیر

risk avertor

ریسک گریز

risk focused approach

روش مبتنی بر ریسک

risk free borrowing

استقراض بدون ریسک

risk free lending

وام دهی بدون ریسک

risk free rate interest

نرخ بهره بدون ریسک

risk index

شاخص ریسک

risk indicators

شاخصهای ریسک نشانگرهای ریسک

risk indifferent

بی‌تفاوت به ریسک

risk loving investor

سرمایه گذار بی‌تفاوت

risk of assessing control risk too high

ریسک برآورد ریسک کنترل در سطحی بسیار بالا

risk of assessing control risk too low

یسک برآورد ریسک کنترل در سطحی بسیار پایین

risk of incorrect acceptance

ریسک پذیرش نادرست

risk of incorrect acceptance beta risk

ریسک پذیرش نادرست نام دیگر ریسک بتا

risk of incorrect rejection alpha risk

ریسک رد نادرست

risk of overreliance

ریسک اتکای بیشتر از واقع

risk of underreliance

ریسک اتکای کمتر از واقع

risk premium

صرف ریسک

risk return trade off

توازن بین ریسک و بازده

risk seeking investor

سرمایه گذار ریسک پذیر/سرمایه گذار ریسک طلب

risk structure

ساختار ریسک

risk structure of interest rates

ساختار ریسک نرخ‌های بهره

risk tolerance

قدرت تحمل ریسک توان ریسک پذیری

riskless portfolio

مجموعه سرمایه گذاری بدون ریسک پرتفوی بدون ریسک

rival hypotheses

فرضیه‌های رقیب

rolling budget

بودجه چرخشی بودجه مستمر

rotational tests

آزمون چرخه‌ای

round lot

معاملات صد سهمی

rounding off

روند کردن

royalty

حق امتیاز

royalty agreement

قرارداد حق الامتیاز

royalty free

حق امتیاز

rule of conduct

آیین رفتار حرفه‌ای

rules of debit and credit

قواعد بدهکار و بستانکار

runs test

آزمون تغییر قیمت

safeguarding of assets

نگهداری/ محافظت از داراییها

safety stock

ذخیره احتیاطی

sale leaseback

فروش و اجاره مجدد

sales agency

نمایندگی فروش

sales and collection cycle

چرخه فروش و صولیهای نقدی

sales budget

بودجه فروش

sales commissions

کمیسیون فروش کارمزد فروش

sales discount

تخفیف فروش

sales discounts

تخفیفات فروش

sales force

نیروی فروش

sales forecast

پیش بینی فروش

sales journal

دفتر روزنامه فروش

sales mix

ترکیب فروش

sales mix variance

انحراف ترکیب فروش

sales on account

فروش نسیه

sales on approval

فروش از طریق تأیید یا تصویب

sales price variance

انحراف قیمت فروش

sales return and allowance

برگشت از فروش و تخفیفات

sales revenue

درآمد فروش

sales rype lease

روش نسبت فروش به تولید

sales to production ratio method

روش درآمد و فروش

sales value at split off allocation

تخصیص بر مبنای ارزش فروش در نقطه تفکیک

sales value at split off method

روش ارزش فروش در نقطه تفکیک

sales value at split off method

روش ارزش فروش در نقطه تفکیک

sales volume variance

انحراف حجم فروش

sales volume variance

انحراف حجم فروش

sales with recourse

روش با حق مراجعه

sample

نمونه

sample exam

آزمون نمونه نمونه آزمون

sample examinations

آزمون های نمونه نمونه امتحانات

sample mean

میانگین نمونه

sample variability

تغییر پذیری/پراکندگی نمونه

sample variance

واریانس نمونه

sampling distribution

توزیع نمونه گیری

sampling error

خطای نمونه گیری

sampling interval

فاصله نمونه گیری

sampling plans

طرحهای نمونه گیری

sampling risk

ریسک نمونه گیری

sampling unit

واحد نمونه گیری

saving and loans

موسسات

saving deficit economic units

واحدهای اقتصادی دارای کمبود پس انداز

saving surplus economic units

واحدهای اقتصادی دارای مازاد پس انداز واحدهای اقتصادی دارای پس انداز اضافی

savings

پس اندزارها صرفه جویی ها

scapegoat

سپر بلا

scarce resources

منابع کمیاب

scattergraph

نمودار پراکندگی

scatterplot method

روش ترسیم نمودار پراکندگی

schedule of prices

چداول فهرست قیمتها

school of thought

مکتب فکری

scientific method

روش علمی

scientific method of inquiry

روش علمی تحقیق کاوش به روش علمی

scientific revolution in accounting

انقلاب علمی در حسابداری

scope

دامنه رسیدگی

scope limitation

محدودیت در دامنه رسیدگی

scope paragraph

بند دامنه رسیدگی

scrap

مواد قراضه ضایعات مواد

scrap material

مواد قراضه ضایعات مواد

scrip dividend

سود تعهد شده سهام

scrip issue

انتشار سود سهمی

seasonal markets

بازارهای فصلی

seasonal variation

تغییرات فصلی

seat

عضو بورس

sec independence rules

مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادر درخصوص استقلال حسابرسان

second derivative

مشتق مرتبه دوم

second quarter

سه ماهه دوم فصل دوم

secondary audit objective

هدف ثانویه حسابرسی

secondary distribution

توزیع ثانویه

secondary market

بازار ثانویه

secondary offering

عرضه ثانویه اوراق بهادر

secondary qualities

ویژگی های کیفی ثانویه

secondary reserve

اندوخته های پنهان

sector

بخش

sector selection

انتخاب بخش مورد نظر

secured creditors

بستانکار وثیقه دار

secures borrowing

استقراض مطمئن تامین مالی ثضمین شده

securities and exchange commission (sec)

کمیسیون بورس و اوراق بهدار

securities exchange

بورس اوراق بهادار

securities exchange act of 1934

1934 قانون بورس اوراق بهدار سال

securities investor protection corporation (sipc)

شرکت حمایت از سرمایه بهادار(SIPC)

securitizations

داراییهای تبدیل به اوراق بهادار شده

security

ورقه بهادار ایمنی

security analysis

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

security analyst

تحلیل گر اوراق بهادار

security dealers

معامله گران اوراق بهادار

security market

بازار اوراق بهادار

security market line (sml)

خط بازار اوراق بهادار

security selection

انتخاب اوراق بهادار گزینش سهم

segment

قسمت بخشی از واحد اقتصادی

segment information

اطلاعات مربوط به قسمتها/بخش

segment margin

حاشیه فروش بخش تجاری

segment of the business

بخشی از واحد تجاری

segregated goods

کالاهای متمایز

selected financial data

اطلاعات مالی منتخب

selecting accounting principle

انتخاب اصول حسابداری

selecting reportable segments

انتخاب بخشهای قابل گزارش

selectivity

قابلیت انتخاب

self test problems

مسائل خود آزمایی

self actualization

خودشکوفایی

self checking number

عدد خودآزما

self constructed assets

داراییهای

self esteem

عزت نفس

self evaluation

خود ارزیابی

self liquidating cycle

چرخه گردش وجوه نقد دوره تبدیل داراییهای جاری به وجه نقد

self regulation

نظارت برخود خود نظارتی

self testquestions

سوالات خود آزمایی

sell at best

فروش به بالا رفتن (مطلوب ترین) قیمت ممکن

sell or process further

فروش یا پردازش بیشتر

seller lessee

فروشنده اجاره کننده

selling division

بخش/دایره فروشنده

selling group

گروه فروشنده

semantic content

محتوای معنایی

semantic interpretation

تفسیر محتوایی معنایی

semantical level

در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)

semester

نیمسال تحصیلی

semi finished goods

کالا(های) نیمه تکمیل

semiannual compounding

انباشت/محاسبه بهره بصورت هر شش ماه یکبار

semistrong form market efficiency

شکل نیمه قوس کارآیی بازار

senior claims

ادعاهای اولویت دار

sensitivity

حساسیت

sensitivity analysis

تجزیه و تحلیل حساسیت

separable costs

هزینه های قابل تفکیک

separate legal entity

شخصیت حقوقی جداگانه

separating mixed costs

تفکیک هزینه های مختلط

separation perspective

رویکرد/دیدگاه تفکیک

separation theorem

قضیه تفکیک

sequence of working paper entries

توالی ثبتهای کاربرگها

sequential or step method

روش متوالی یا مرحله ای

sequential allocation method

روش تخصیص متوالی یا مرحله ای

sequential sampling

نمونه گیری دنباله ای/ متوالی

sequential tracking

ردیابی متوالی یا مرحله ای

serial bond

اوراق قراضه سریال

serial bonds or notes

اوراق قرضه یا اسناد سریال

serial correlation

همبستگی پیاپی

serial correlation in return

همبستگی متوالی (پیاپی و مستمر) بازده ها

serial independence

استقلال پیاپی

service

خدمت

service center

مرکز خدمات

service company

شرکت خدماتی

service cost

هزینه خدمات

service department

دایره خدماتی

service department costs allocation

تخصیص هزینه دوایر خدماتی

service industries

صنایع خدماتی

service revenue

درآمد خدمات

service sector companies

فعالیت خدماتی

service sustaining costs

مخارج حفظ و نگهداری خدمات

service time

زمان/دوره انتفاع رسانی عمر مفید کارکرد دوره خدمات

service transactions

مبادلات خدماتی

setting accounting police

تدوین سیاستهای حسابداری

settle or settlement price

قیمت تصفیه

settlement date

تاریخ حل و فصل/تصفیه

setup costs

هزینه های تنظیم و راه اندازی

shadow price

قیمت سایه

share certificate

گواهینامه مالکیت سهام ورقه سهم

share premium

صرف سهام

share the wealth agreement

توافق/قرار داد سهیم شدن در ثروت

shared opinion

اظهار نظر مشترک

shareholders capital stock master file

پرونده اصلی تعداد سهام صاحبان سام

sharpe ratio

نسب شارپ

shipments from home office

کالاهای دریافتی از مرکز کالاهای ارسالی از اداره مرکزی

shipments to branch

کالاهای ارسالی به شعبه

shirking

شانه خالی کردن از مسئولیت

shopping for principles

دنبال حسابرس مورد دلخواه گشتن دنبال اصول مناسب حسابداری گشتن

shore sale

فروش استقراضی

short form auditors report

گزارش کوتاه حسابرسی

short presentation

ارائه کوتاه گزارش کوتاه

short run

کوتاه مدت

short term auditors report

گزارش حسابرسی کوتاه

short term bank debt

بدهی کوتاه مدت بانکی

short term financing

تأمین مالی از محل منابع کوتاه مدت تأمین مالی کوتاه مدت

short term investments

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

short term liquidity

نقدینگی کوتاه مدت

short term notes payable

اسناد پرداختنی کوتاه مدت

shrinkage

کاهش فرایند محصول تولید بدلیل آبرفتگی تبخیر انقباض و ...

shut down costs

مخارج توقف عملیات

sickness benefit

دستمزد ایام بیماری

sight bill

برات دیداری

sight partner

شریک غیر فعال

sigmicant assumptions

مفروضات

signaling theory hypothesis

تئوری/فرضیه اطلاع رسانی

signature card

کارت امضا

significant

عمده قابل توجه معنی دار

significant influence

نفوذ قابل توجه

significant noncash transactions

معاملات/مبادلات عمده غیر نقدی

significant variance

انحراف عمده/قابل توجه

similar assets

داراییهای مشابه

simple capital structure

ساختار ساده سرمایه

simple interest

بهره ساده

simple linear

خطی ساده

simple regression

رگرسیون ساده

simplex method

روش سیمپلکس

simultaneous engineering

مهندسی همزمان

single rate method

روش تک نرخی

single step format

شکل تک مرحله ای

single step income statement

صورت سود وزیان تک مرحله ای

sinking fund

حساب مستقل بازپرداخت اوراق قرضه وجوه استهلاکی

site preparation

تدارک کارگاه تجیهز کارگاه

site supervision

سرپرستی کارگاه

size effect

اثر اندازه شرکت

size hypothesis

نظریه (فرضیه) اندازه شرکت

slack variable

متغیر مجازی/مصنوعی

slope

ضریب زاویه شیب

slope coefficient

ضریب زاویه شیب خط

slow moving inventory

عامل ضریب زاویه

slow moving inventory

موجودی کم گردش/کم تحرک

small firm effect

رسیدگی/پی جویی محدود

small stock dividend

سود سهمی کم/اندک

smoothing hypothesis

نظریه (فرضیه) هموار سازی سود

snapshot

عکس تصویر فوری/لحظه ای

social audit

حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی

social security premium

حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

social security tax

مالیات تأمین اجتماعی

socializing process

فرآیند واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به عموم

society of management of canada

انجمن حسابداران مدیریت کانادا

socio economic factors

عوامل اجتماعی و اقتصادی

software

نرم افزار برنامه نرم افزاری

software development

ایجاد برنامه های نرم افزاری

sole proprietorships

موسسات تک مالکی واحدهای تک مالکی

solicitation

رایزنی روشهای جلب مشتری

solutions manual

راهنمای حل مسائل

solvency

قدرت پرداخت تعهدات

solvency ratios

نسبتهای سنجش قدرت پرداخت تعهدات/بدهیها

sound financial policy

سیاست مالی مناسب

source documents

مسندات مرجع اسناد و مدارک اولیه

source of cash

منبع وجه نقد

source of evidence

منبع شواهد

sources of cash

منابع وجوه نقد

sources of equity

منابع تامین سرمایه منابع ارزش ویژه

sources of financial information

منابع اطلاعات مالی

sources of resources

ماخذ منابع محل تامین منابع

sources of u.s.gaap

منابع و ماخذ اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا

special purpose report

گزارش ویژه

special assessment fund

حساب مستقل عوارض مخصوص

special assessments

عوارض مخصوص

special assignments

تکالیف مخصوص تسهیلات خاص

special circumstances

( شرایط خاص (ویژه

special committee on assurance services

کمیته ویژه خدمات اطمینان دهی

special committee on assurance services

کمیته ویژه خدمات اطمینان دهی

special journal

دفتر روزنامه اختصاصی

special offering or bid

پیشنهاد مناقصه مزایده خاص

special order decision

تصمیم گیری دربارهسفارش خاص

special production issues

مباحث / موضوعات خاص تولید

special purpose funds

حسابهای مستقل خاص وجوه نگهداری شده برای اهداف خاص

special revenue fund

حساب مستقل درآمدهای اختصاصی

special sales order

سفارش فروش خاص

special situations

حالات / وضعیتهای خاص موارد خاص

special terms for sub contracts

شرایط خاص قراردادهای دست دوم

special terms of contact

شرایط خاص قرارداد / پیمان

special topics

موضوعات خاص مباحث ویژه

specialist

کارشناس متخصص

specialized accounting principles

اصول خاص حسابداری اصول حسابداری مختص صنایع خاص

specific authorization

تصویب خاص

specific identification

شناسایی ویژه

specific performance method

روش عملکرد معین

specific purpose financial statements

صورتهای مالی تهیه شده برای مقاصد خاص

specific unit cost method

روش بهای تمام شده هر واحد شخص

specification analysis

تجزیه و تحلیل مشخصات

specificity approach

رویکرد / دیدگاه / روش جزئی نگری

speculative demand for money

تقاضای سوداگرانه (برای) پول

speculative grade bonds

اوراق قرضه با ریسک بالا

speculative motive

انگیزه سفته بازی

speculator

سفته باز

spin off

تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی

split off point

نقطه تفکیک

split rate

ضریب تجزیه

spoilage

ضایعات

spoiled units

واحدهای ضایع شده

spontaneous financing

تامین مالی بدون برنامه ریزی قبلی

spot exchange transaction

( معامله تحویل فوری ارز (در یک روز

spot market

بازار نقد بازار فوری

spot price

قیمت روز

spot rate

نرخ روز

spreadsheet

صفحه گسترده

staff departments

دوایر ستادی

staff functions

توابع ستادی

staff management

مدیریت کارکنان مدیریت ستادی

staff managers

مدیران ستادی

stage of completion

مرحله تکمیل

stage payments

پرداختهای مرحله ای

stagflation

رکود اقتصادی توام با تورم

stakeholders

ذینفعان

stand alone common cost allocation method

روش تخصیص مستقل هزینه ای مشترک

stand alone risk

ریسک منحصر بفرد ریسک مستقل

stand by equipment

تجهیزات آماده استفاده تجهیزات ذخیره تجهیزات آماده بهره برداری

standard

استاندارد

standard & poor's 500 composite average

متوسط شاخص پانصد شرکت برتر

standard bank confirmation form

شکل استاندارد تایییه بانک

standard bill of materials

فرم استاندارد درخواست مواد

standard cost

هزینه استاندارد

standard cost card

کارت هزینه استاندارد

standard cost records

کارتهای / سوابق هزینه استاندارد

standard cost sheet

برگ هزینه استاندارد

standard cost system

سیستم هزینه یابی استاندارد

standard cost system journal entries

ثبتهای دفتر روزنامه سیستم هزینه یابی استاندارد

standard costing

هزینه یابی استاندارد

standard deviation

انحراف معیار

standard deviation of the random error term

انحراف معیار خطای تصادفی

standard error of alpha

خطای استاندارد ضریب آلفا

standard error of beta

خطای استاندارد ضریب بتا

standard error of the estimate

خطای استاندارد برآورد

standard error of the estimated coefficient

خطای استاندارد ضریب برآوردی

standard hours allowed

ساعات مجاز استاندارد

standard industrial classification manual

راهنمای طبقه بندی استاندارد صنایع

standard input

وروردی / داده استاندارد

standard opinion

اظهار نظر استاندارد

standard overhead application rate

نرخ استاندارد جذب سربار

standard quantity allowed

مقدار استاندارد مجاز

standard quantity of materials allowed

مقدار استاندارد مواد مجاز

standard report

گزارش استاندارد

standard setting process

فرایند تدوین استاندارد

standard time

زمان استاندارد

standard unqualified audit report

گزارش حسابرسی مقبول استاندارد

standardized unexpected earnings

سود استاندارد غیر مورد انتظار

standards for accreditation

استانداردهای اعتبار سنجی

standards revision

بازنگری در استانداردها تجدید نظر در استانداردها

standby agreement

قرارداد تضمین فروش محصول

start up costs

هزینه های بهره برداری

starting capital

سرمایه اولیه

stated fraction

نسبت معین / تعریف شده

stated interest rate

نرخ بهره معین / تعریف شده

stated value

ارزش اعلام شده/ تعریف شده

stated value method

روش ارزش اعلام شده/ تعریف شده

statement of cash flows

صورت جریانهای نقدی

statement of changes in equity

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

statement of changes in net assets

صورت تغییرات در خالص داراییها

statement of changes in owner's equity

صورت تغییرات در حقوق مالکان

statement of concepts

بیانیه مفاهیم

statement of earnings

صورت عایدات / سود

statement of financial accounting concepts (sfac)

بیانیه مفاهیم حسابداری مالی

statement of financial position

صورت وضعیت مالی نام دیگر ترازنامه

statement of owner's equity

صورت حقوق مالکانه

statement of results of operations

صورت نتایج عملکرد صورت نتایج عملیات

statement of retained earnings

صورت سود (زیان) انباشته

statement of stockholder's equity

صورت حقوق صاحبان سهام

statement on management accounting standards (smas)

بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت

statements on auditing standards (sass)

بیانیه های استانداردهای حسابرسی

statements on standards for accounting and review service (ssars)

بیانیه های ایستانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی

statements on standards of attestation engagements (ssaes)

بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی

states

وضعیتها حالات

states of nature

وضعیتها حالات

static budget

بودجه ثابت

statistical analysis

تجزیه و تحلیل اماری

statistical inferences

استنباطهای آماری

statistical process control (spc)

کنترل آماری فرآیند

statistical quality control procedures

روشهای کنترل کیفیت آماری

statistical sampling

نمونه گیری آماری

status quo

وضع موجود

statutory audit

حسابرسی قانونی

statutory deductions

کسورات قانونی

steady state phase

مرحله ثبات / پایداری

steering committee

کمیت ناظر و هدایت کننده

step down allocation method

روش تخصیص پله ای نزولی

step allocation method

روش تخصیص پله ای

step by step acquisition

تحصیل گام به گام تحصیل تدریجی

step cost function

تابع هزینه پله ای

step costs

هزینه های پله ای

step fixed

ثابت پله ای

step fixed cost

هزینه ثابت پله ای

step method

روش پله ای

step variable

هزینه متغیر پله ای

step variable cost

هزینه متغیر پله ای

stepped fixed costs

هزینه های ثابت پله ای

steward

نماینده مباشر

stewardship function

وظیفه مباشرتی / سرپرستی

stochastic process risk

ریسک فرایند تصادفی

subscription contract

قرار داد پذیره نویسی

subscription receivable

سهام پذیره نویسی شده دریافتنی

subsequent events

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

subsequent period

دوره بعد از تاریخ ترازنامه

subsidiary

واحد/شرکت فرعی

subsidiary ledger

دفتر معین

substance over from

رجحان محتوا بر شکل

substantial completion

تکمیل عمده

substantial doubt

تردید اساسی

substantially all test

آزمون اکثریت

substantiate

اثبات کردن

substantive analytical procedures

بررسیهای/روشهای تحلیل محتوایی

substantive approach

روش/ رویکرد محتوایی

substantive error

اشتباه/خطای محتوایی

substantive evidence

شواهد محتوایی

substantive procedures

روشهای محتوایی

substantive strategy

راهبرد محتوایی

substantive tests

آزمونهای محتوا

substantive tests of transactions

آزمون محتوای معاملات

substitute good

کالای جانشین/جایگزین

substitution method

روش جایگزین

successful auditor

حسابرس جانشین

successful efforts concept

مفهوم

sufficiency of evidence

کفایت/کافی بودن شواهد

sufficient

کافی

sum of the years digits

مجموع ارقام سنوات

summarized financial statements

صورتهای مالی خلاصه شده

summary

خلاصه/چکیده

summary and conclusion

خلاصه و نتیجه گیری

sundries

اقلام متفرقه

sundry

متفرقه

sundry debtors

بدهکاران متفرقه

sunk cost

هزینه از دست رفته هزینه غیر قابل بازیافت

sunrise industry

صنعت روبه رشد

sunset industry

صنعت روبه افول/زوال

superior information

اطلاعات برتر

supervisory responsibilities

مسئولیتهای نظارتی/سرپرستی

supervisory body

نهاد نظارتی

supplemental appropriation

اعتبارات مصوب اضافی اعتبار مکمل

supplemental schedule

جدول مکمل

supplementary data

اطلاعات مکمل

supplementary information

اطلاعات مکمل

suppliers of funds

تأمین کنندگان وجوه

supplies

ملزومات مصرفی

supplies inventory

موجودی ملزومات مصرفی

supply chain management (scm)

مدیریت زنجیره عرضه

supply to sell schedule

جدول تدارکات فروش

support department

دایره پشتیبانی نام دیگر دایره خدماتی

supporting documents

اسناد و مدارک پشتوانه

supporting schedule

جدول پشتوانه

supporting schedule working papers

کاربرگهای جدول پشتوانه

surplus

مازاد

surplus receipts

مازاد دریافتها دریافتنیهای مازاد

surplus variable

متغیر مازاد

surrogate

جایگزین متغیر جایگزین

survey research

تحقیقات پیمایشی

surviving company

شرکت باقیمانده/واحد اقتصادی ذی حیات

survivorship principle

اصل بقا

suspense account

حساب معلق

sustainable earnings

سود پایدار

sustainable growth rate

نرخ رشد پایدار

sweetener

عامل جذب کننده سرک

synchronous management

مدیریت همزمان

synchronous tracking

ردیابی همزمان

syntactical level

در سطح ساختاری (قواعد و تعاریف)

system

سیستم نظام

system analyst

تحلیلگر سیستم

system and program amendment controls

کنترلهای اصلاح برنامه و سیستم

system audit

حسابرسی سیستم

system based audit

حسابرسی مبتنی بر سیستم کنترلهای داخلی

system control objectives

اهداف کنترل سیستم

system testing controls

کنترلهای آزمون سیستمها

system testing techniques

تکنیک های آزمون سیستم

systematic and rational allocation

تخصیص سیستماتیک/منظم

systematic risk

ریسک سیستماتیک نام دیگر ریسک غیر قابل حذف/نام دیگر ریسک بازار

systematic sample selection

انتخاب نمونه به صورت سیستماتیک/منظم

systematic sampling

نمونه گیری سیستماتیک/ منظم

systematic uncertainty

ابهام/عدم قطعیت منظم ریسک سیستماتیک

systems control evaluation

ارزیابی کنترل سیستمها

systems development

ایجاد و شکل گیری سیستمها توسعه سیستمها

systems development control

کنترلهای مربوط به ایجاد/توسعه سیستمها

systems evaluation

ارزیابی سیستمها

systems implementation

اجرا و پیاده سازی سیستمها

systems records

اسناد و مدارک سیستمها

systems review

بررسی سیستمها

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 8 , accounting , statistics , math glossary - part 8


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ٩:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.