اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 7

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 7

 

machine hours

( ساعات کار ماشین(آلات

machine paced work environment

محیط کاری سرمایه بر

machinery

ماشین آلات

macro political risk

ریسک سیاسی در سطح کلان

macroeconomic factors

عوامل اقتصاد کلان متغیرهای کلان اقتصادی

macroeconomics

اقتصاد کلان

macrovariable model (mvm)

مدل متغیر کلان

main body

متن اصلی

main body of financial statements

متن اصلی صورتهای مالی

main contract

قرارداد اصلی

main contractor

پیمانکار اصلی

main product

محصول اصلی

maintenance costs

هزینه های تعمیر و نگهداری

maintenance of physical capital

( حفظ سرمایه فیزیکی(مادی

maintenance period

دوره تعمیر و نگهداری

maintenance personnel

کارکنان واحد تعمیر و نگهداری

major customer

مشتری اصلی/ عمده

major defects

نواقص اصلی/ عمده

major repair or extraordinary repair

تعمیر اسای یا تعمیر فوق العاده

majority equity holders

سهامداران/ صاحبان سهام اکثریت

majority shareholders

سهامداران اکثریت

majority shareholders

سهامداران/ صاحبان سهام/ اکثریت

majority voting system

سیستم رای گیری تجمعی

make or by decision

تصمیم به ساخت یا خرید

maker of a note

صادرکننده سند

malpractice

قصور حرفه ای تخلف حرفه ای

management accounting

حسابداری مدیریت

management accounting guidelines (mags)

رهنمودهای حسابداری مدیریت

management accounting information

اطلاعات حسابداری مدیریت

management assertions

ادعاهای مدیریت/ اظهارت(کتبی) مدیریت

management audit

حسابرسی مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی

management buyout

خرید سهام شرکت توسط مدیریت

management by exception

مدیریت بر مبنای استثناء

management by objective (mbo)

مدیریت بر مبنای اهداف

management consulting services

خدمات مشاوره مدیریت

management control system (mcs)

سیستم کنترل مدیریت

management discussion and analysis

تجزیه و تحلیل و توضیحات مدیریت

management fraud

تقلب مدیریت/ مدیران

management information system (mis)

سیستم اطلاعات مدیریت

management integrity

صداقت/ درستکاری/ صلاحیت اخلاقی مدیریت

management letter

نامه مدیریت

management performance audit

حسابرسی عملکرد مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی

management representation

اظهاریه/ ادعای مدیریت

management representation or assertions

اظهارات(یا ادعاهای) مدیریت

management representation letter

تاییدیه مدیران/ مدیریت

management style

سبک مدیریت/ مدیریتی

management's discussion and analysis

تجریه و تحلیل و نقطه نظرات مدیریت

managerial accounting

حسابداری مدیریت

managerial compensation

حقوق و مزایای مدیریت

managerial economics

اقتصاد مدیریت

managerial finance

مدیریت مالی

managerial functions

وظایف مدیریت

mandated audit

حسابرسی اجباری/ الزامی

mandatory redemption

بازخرید اجباری

manner of combining interests

روش ترکیب منافع

manufacturer

تولیدکننده شرکت تولیدی

manufacturing sector companies

شرکتهای تولدی شرکتهای بخش تولید

manufacturing accounting

حسابداری تولید

manufacturing accounts

حسابهای تولید

manufacturing cell

واحد تولید بخش تولیدی

manufacturing company

شرکت تولیدی

manufacturing cycle efficiency (mce)

کارآیی چرخه تولید

manufacturing lead time

مدت زمان مورد نیاز برای تولید

manufacturing overhead

سربار تولید/ ساخت

manufacturing overhead allocated

سربار تخصیص یافته تولید

manufacturing overhead costs

هزینه های سربار تولید

manufacturing plant

کارخانه تولیدی

manufacturing resource planning (mrp)

برنامه ریزی منابع تولیدی

manufacturing sites

کارخانه های تولیدی

manufacturing vice president

معاون/ معاونت تولید

margin

حاشیه اعتبار

margin of safety ms

حاشیه ایمنی/ حاشیه اطمینان

margin purchase

خرید اعتباری/ نسیه

marginal learning curve model

مدل منحنی یادگیری نهایی

marginal rate of return

نرخ بازده نهایی

marginal rate of substitution

نرخ نهایی جانشینی

marginal tax rate

نرخ نهایی مالیات

marginal time model

مدل زمان نهایی

marginal utility

مطلوبیت نهایی

mark up

افزایش قیمت فروش حاشیه فروش

markdown

کاهش قیمت فروش

markdown cancellation

لغو کاهش قیمت فروش

marked or marking to the market

تعدیل با قیمت(ارزش) بازار

market

بازار

market index

شاخص بازار

market maker

بازار ساز

market oriented enterprise activities

فعالیتهای موسسات اقتصاد بازار

market share variance

انحراف سهم بازار

market size variance

انحراف اندازه بازار

market value method for investments

روش ارزش بازار سرمایه گذاریها

market based research

تحقیقات مبتنی بر بازار سرمایه

market beta

ضریب بتای بازار

market capitalization

ارزش جاری(بازار) سهام ارزش جاری سرمایه بازار

market capitalization rate

نرخ تنزیل بازار سهام

market conditioning

اثرگذاری بر بازار

market demand potential

تقاضای بالقوه بازار

market discount function

تابع تنزیل بازار کارکرد/ نقش تنزیل بازار

market efficiency

کارآیی بازار

market expectation theory of the term structure

تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره

market failure

شکست/ نارسایی بازار قصور بازار

market for management labor

بازار خدمات مدیران حرفه ای

market order

سفارش بازار نظم بازار

market overreaction

واکنش(عکس العمل) بیش از حد بازار نسبت به ...

market portfolio

پرتفوی بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بازار

market risk

ریسک بازار نام دیگر ریسک سیستماتیک یا غیر قابل حذف

market risk premium

صرف ریسک بازار

market risk return function

تابع ریسک بازده بازار

market segmentation theory

تئوری(نظریه) بخش بندی بازار

market share

سهم بازار

market size

اندازه بازار

market size variance

انحراف اندازه بازار

market timing

تعیین موقعیت زمانی بازار

market value

ارزش بازار

market value method

روش ارزش بازار

marketability

قابلیت خرید و فروش

marketable debt security

اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش

marketable securities

اوراق بهادار قابل خرید و فروش اوراق بهادار معاملاتی

marketing

بازاریابی

marketing expense budget

هزینه بازاریابی بودجه

marketing or selling costs

هزینه بازاریابی یا فروش

marketing vice president

معاون/ معاونت بازاریابی

marking

تعدیل علامت گذاشتن

markowitz model

مدل تک شاخصی مدل مارکویتز

markup

افرایش قیمت فروش

markup cancellation

لغو افزایش فروش

mass production

تولید انبوه

master budget utilization

استفاده از بودجه جامع

master of accounting

کارشناس/ کارشناس ارشد حسابداری

master of business administration

کارشناس/ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

master standing data file controls

کنترلهای پرونده اصلی و اطلاعات پاتیا

matching

تطابق

matching principle

اصل تطابق اصل مقابله هزینه های هر دوره با در آمدهای همان دورهه

material

باهمیت عمده ماده

material effect

اثر بااهمیت تأثیر عمده

material impact

تأثیر عمده/ بااهمیت

material in amount

مبلغ باهمیت باهمیت از لحاظ مبلغ رقم عمده

material misstatement

تحریف عمده تحریف بااهمیت

material misstatements

تحریفات بااهمیت تحریفات عمده

material on site

مصالح/ مواد پای کار

material price variance

انحراف قیمت مواد

material quantity variance

انحراف مقدارمواد

material requisition from

برگ درخواست مواد

material returned to store

مواد برگشت داده شده به انبار

material weakness

ضعف با اهمیت نقاط ضعف عمده

material weakness in internal control

ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی

materiality

اهمیت

materiality concept

مفهوم اهمیت

materiality constraint

محدودیت اهمیت

materially misstated

بطور بااهمیت تحریف شده تحریف عمده

materials handling costs

هزینه های نقل و انتقال/ جابجایی مواد

materials inventory

موجودی مواد

materials mix variance

انحراف ترکیب مواد

materials price variance

انحراف قیمت مواد

materials purchased

مواد خریداری شده

materials requirements planning (mrp)

برنامه ریزی نیازهای مواد اولیه

materials requisition record

برگ درخواست مواد

materials usage variance

انحراف مصرف مواد

materials used

مواد مصرفی/ مصرف شده

materials yield variance

انحراف بازده مواد

mathematical accuracy

صحت محاسباتی/ ریاضی

mathematical structure

ساختار ریاضی/ محاسباتی

maturity date

تاریخ سررسید وعده سررسید

maturity stage

مقطع تاریخ سررسید وعده سررسید

maximum

حداکثر بیشترین

maximum capacity

حداکثر ظرفیت

maximum transfer price

بالاترین قیمت انتقالی

mean

میانگین متوسط

mean per unit measurement

اندازه گیری(برآورد) میانگین هر واحد

measurement

اندازه گیری سنجش

measurement attributes

خاصه های اندازه گیری

measurement cost

هزینه اندازه گیری

measurement date

تاریحخ اندازه گیری

measurement process

فرایند ندازه گیری

measures of risk aversion

معیارهای ریسک گریزی

measuring unit

واحد اندازه گیری

mechanical accuracy test

آزمون صحت مکانیکی

median

میانه

medium size

متوسط

medium of exchange

وسیله مبادله

medium size entities

واحدهای اقتصادی متوسط

member corporation

شرکت عضو

member organization

ثبت بصورت یادداشت

mental attitude

نگرش ذهنی بیطرفنه استقلال رای

menu

فهرست

merchandise inventory

موجود کالای بازرگانی

merchandise returned to home office

کالای برگشتی به اداره مرکزی

merchandising company

شرکت بازرگانی

merchandising operations

عملیات/ فعالیت بازرگانی

merchandising sector companies

شرکتهای(بخش) بازرگانی

merger

جذب ادغام

merging audit evidence

ادغام شواهد حسابرسی

merit pay

کارانه

method

روش

method of accounting for treasury stock

روش حسابداری سهام خزانه

method of least squares

روش حداقل مربعات

method of measurement

روش اندازه گیری

method of neglect

روش اغماض

methods of accounting for treasury stock

روش های حسابداری سهام خزانه

methods of allocation

روشهای تخصیص

micro political risk

ریسک سیاسی در سطح خرد

microeconomics

اقتصاد خرد

middle level management

مدیریت سطح(رده) میانی

middle management

مدیریت سطح میانی

miller modigliani (mm) approach

روش/ دیدگاه میلرو مودیلیانی

min max method

روش حداقل حداکثر

mineral reserves

ذخایر معدنی

minimum initial investment

حداقل سرمایه گذاری اولیه

minimum lease payments

حداقل پرداختی های اجاره حداقل اقساط اجاره

minimum liability

حداقل بدهی

minimum transfer price

حداقل/ کمترین قیمت انتقالی

minimum variance set

مجموعه ای از پرتفوی هایی که با توجه به نرخ بازده مورد انتظار خود، کمترین ریسک را دارند

minor defects

نواقص جزئی

minor works

کارهای جزئی

minority interest

حقوق سهامداران اقلیت منافع اقلیت

minority interest income

سود سهامداران اقلیت

minority stock holders

سهامداران جزء سهامداران اقلیت

minority stockholders

سهامداران/ صاحبان سهام اقلیت سهامداران اقلیت

minutes book

دفتر ثبت صورتلجلسات

misapplication

بکارگیری نادرست اجرای نادرست

misapplication office expenses

هزینه های متفرقه اداری

misclassification

طبقه بندی نادرست

misinterpretation

تفسیر نادرست سوء تفسیر

misleading financial statements

صورتهای مالی گمراه کننده

mispriced security

اوراق بهادار درست قیمت گذاری نشده

missing documents

اسناد و مدارک مفقود شده فقدان اسناد و مدارک

missing links

حلقه های مفقوده

mission statement

بیانیه رسالتها و اهداف

misstated items

اقلام تحریف شده

misstatement bounds

حدود بالا و پایین تحریف حد و مرزهای تحریف

misstatements

تحریفات

misstatements of facts

سوء تفاهم درک نادرست

mix

ترکیب مخلوط مختلط

mix variance

انحراف ترکیب

mixed cost

هزینه مرکب هزینه مختلط

mixed cost formula method

روش فرمول هزینه مختلط

mode

مد

modern auditing

حسابرسی نوین

modern investment theory

تئوری نوین سرمایه گذاری نظریه جدید مجموعه

modern portfolio theory

تئوری نوین پرتفوی نظریه جدید مجموعه سرمایه گذاری

modification of terms

تعدیل شرایط

modified accelerated cost recovery system (macrs)

سیستم تعدیل شده بازیافت سریع تمام شده بهای

modified accrual basis

مبنای تعهدی تعدیل شده

modified auditor's report

گزارش تعدیل شده حسابرسی

modified cash basis

مبنای نقدی تعدیل شده

modified duration

مدت زمان تعدیل شده انتظار

modified historical cost accounting system

سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده

modified treasury stock method

روش تعدیل شده سهام خزانه

module

بخش قسمت واحد

monetary assets

دارایی های پولی

monetary assets and liabilities

دارایی ها و بدهی های پولی

monetary assumption

فرض واحد پولی فرض ثبات واحد پولی

monetary current assets

داراییهای جاری پولی

monetary current liabilities

بدهی های جاری پولی

monetary incentives

انگیزه های پولی

monetary liabilities

بدهیهای پولی

monetary measure allocation

تخصیص براساس معیار پولی

monetary nonmonetary method

روش پولی غیرپولی

monetary unit assumption

فرض(ثبات) واحد پولی

monetary unit sampling

نمونه گیری براساس واحد پولی

monetary unit sampling (mus)

نمونه گیری براساس واحد پولی

money laundry

پول شویی

money market funds

وجوه بازار پول

money market loans

وامهای کوتاه مدت

money markets

بازارهای پول

monitoring expenditures

هزینه های نظارت

monitoring value

ارزش نظارتی

monopolistic competition

رقابت انحصاری

monopolistic position

موقعیت انحصاری

monopoly

انحصار

monthly physical count

شمارش فیزیکی ماهانه انبارگردانی ماهانه

monthly rent

اجاره ماهانه

moral hazard

خطر اخلاقی

moral hazard phenomenon

پدیده خطر اخلاقی

mortgage

وثیقه رهن

mortgage bond

اوراق قرضه رهنی

mortgage note payable

سند پرداختی رهنی

most likely error

اشتباه(خطای) بسیار محتمل

motivation

انگیزه

move time

زمان انتقال زمان حرکت

movement

گردش جابجایی

moving average

میانیگن متحرک/ متغیر

moving average method

روش میانگین متحرک/ سیار

multi step income statement

صورت سود و زیان چند مرحله ای

multicollineaity

وابستگی متغیرهای مستقل به یکدیگر

multifactor model

مدل چند عاملی

multinational corporation (mnc)

شرکت فراملیتی شرکت(سهامی) چند ملیتی

multinational firm

شرکت چند ملیتی

multiple period quality trend report

گزارش روند کیفیت چند دوره ای

multiple choice questions

سوالات(پرشسهای) چند گزینه ای

multiple growth model

مدل مبتنی بر رشد چندگانه

multiple regression

( رگرسیون چندگانه(چند متغیره

multiple services

خدمات چندگانه

multiple step format

شکل چند مرحله ای

multiplied by ...

ضربدر ...

multiproduct firm

شرکت چند محصولی

multipurpose testing

آزمون چند منظوره

multistage sampling

نمونه گیری چند مرحله ای

municipal bonds

اوراق قرضه شهرداری

mutual agency

نمایندگی متقابل/ دو جانبه

mutual fund

صندوق مشترگ سرمایه گذاری

mutually exclusive projects

طرح های مانعه الجمع طرح های سرمایه گذری ناسازگار

myopic behavior

رفتار کوته بینانه

nafta (north american free trade agreement)

موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی

naïve investors

سرمایه گذاران مبتدی سرمایه گذاران کم اطلاع

naked debenture

اوراق قرضه بدون تضمین/ بدون وثیقه

name of security

نام ورقه بهادار

names of stockholders

اسامی سهامداران

narrative

کتبی شرح نوشته

national accounting

حسابداری ملی

national association of accountants (naa)

انجمن ملی حسابداران

national association of securities dealers (nasd)

انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار

national association of securities dealers automated quotations (nasdap)

انجمن ملی سیستم قیمت گذاری خودکار معامله گران اوراق بهادار

national auditing practices

قواعد/ رویه های حسابرسی ملی

national auditing standards

استانداردهای ملی حسابرسی استانداردهای حسابرس ملی

national income

درآمد ملی

national market system nasdaq (nms)

سیستم بازار ملی

natural expense classification

طبقه بندی طبیعی هزینه ها

natural resources wasting assets

( منابع طبیعی(دارایی های اتلاف پذیر

natural sciences

علوم طبیعی

negative assurance

اطمینان سلبی

negative confirmation

تأییدیه منفی

negative goodwill

سرقفلی منفی

negative social value

ارزش اجتماعی منفی

neglected firm effect

اثر شرکت لحاظ نشده/ اغماض شده

negligence

سهل انگاری

negotiated static budget

بودجه ثابت مذاکره ای

negotiated transfer price

قیمت انتقالی مذاکره ای

neither gain nor loss

نه سود و نه زیان

net of tax display

نمایش بصورت«خالص پس از کسر مالیات»

net asset value

ارزش دارایی خالص ارزش خالص دارایی

net assets

خالص داراییها

net identifiable assets

خالص داراییهای قابل شناسایی

net income

سود خالص سود ویژه

net income or loss

سود(یا زیان) خالص/ ویژه

net income available to common stockholders

سود خالص قابل توزیع به صاحبان سهام عادی سود خالص متعلق به سهامداران عادی

net income to residual holders

سود خالص متعلق به دارندگان حقوق باقیمانده/ نهایی/ مازاد

net loss

زیان خالص/ ویژه

net markdowns

خالص کاهش قیمت فروش

net markups

خالص افزایش قیمت فروش

net method

روش خالص

net of income taxes

خالص از مالیات بر درآمد

net of tax display

نمایش(انعکاس) خالص پس از کسر مالیات

net operating loss

خالص زیان عملیاتی

net pay

دریافتی/ پرداختی خالص حقوق پس از کسر کسورات

net present value (npv)

ارزش فعلی خالص

net proceeds

عایدات خالص

net profit

سود خالص

net purchases

خریدهای خالص

net realizable value (nrv)

ارزش خالص بازیافتنی ارزش خالص قابل تحقق

net realizable value less normal profit margin

ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف

net realizable value method

روش ارزش خالص بازیافتنی/ قابل تحقق

net relevant cost

خالص هزینه مربوط

net sales

فروش(های) خالص

net working capital

خالص سرمایه در گردش

network

شبکه

neutrality

بیطرفی عاری از تمابلات جانبدارانه

new product development time

زمان ایجاد محصول جدید

new york stock exchange (nyse) index

شاخص بورس سهام نیویورک

news releases

نشریات خبری

next audit notes

کاربرگ نکات حسابرسی

next year

سال آینده

no growth model

مدل بدون رشد

no par shares

سهام فاقد ارزش اسمی

no effect

بدون تأثیر

no limit order

سفارش نامحدود

nominal dollar accounting

حسابداری براساس دلار اسمی

nominal dollar concept of capital maintenance

حفظ سرمایه براساس مفهوم دلار اسمی

nominal influence

نفوذ اسمی/ غیر موثر

nominal return

بازده اسمی

nominal scale

مقیاس اسمی

non audit services

خدمات غیر حسابرسی

non interest bearing notes

اسناد بدون بهره

non interest bearing note

سند بدون بهر

non controllable costs

هزینه های غیر قابل کنترل

non convertible preferred stock

سهام ممتاز غیر قابل تبدیل

non cumulative preferred stock

سهام ممتاز بدون سود انباشته

non expendable trust fund

حساب مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف

non market risk

ریسک غیر سیستماتیک ریسک قابل حذف

non operating income

سود/ درآمد غیرعملیاتی

non pecuniary benefits

مزایای غیر مالی

non recurring items

اقلام غیرتکراری

non refundable

غیر قابل استرداد

non sampling risk

ریسک غیر نمونه گیری

non statistical sampling

نمونه گیری غیرآماری

non value added activities

فعالیتهای فاقد ارزش افزوده

non value added cost

مخارج فاقد ارزش افزوده

non value added operations

عملیات فاقد ارزش افزوده

non volume related drivers

محرکهای غیر مرتبط با حجم

noncancelable lease agreement

قرارداد اجاره غیرقابل فسخ

noncash compensation

حقوق و مزایای غیرنقدی

noncash expenses

هزینه های غیرنقدی

noncash transactions

مبادلات غیرنقدی

noncompensatory plan

طرح غیر جبرانی

noncompliance

عدم رعایت عدم انطباق

noncontrollable variance

انحراف غیرقابل کنترل

nonconvertible preferred stock

سهام ممتاز غیر قابل تبدیل

noncost methods

روشهای غیر بهای تمام شده

noncounterbalancing errors

اشتباهات غیر متوازن

noncurrent liability account

حساب بدهی غیرجاری

nondiscounting model

مدل غیرتنزیل

noninventoriable period costs

مخارج غیرقابل منتسب به موجودی کالا مخارج دوره

nonlinear cost functions

توابع غیرخطی هزینه

nonmonetary exchange

معاوضه غیرپولی

nonmonetary items

بدهی غیرپولی

nonnegligent performance

عملکرد/ اجرای غیر سهل انگارانه

nonproduction costs

مخارج غیرمرتبط با تولید

nonprofit or not for profit entities

واحدهای غیرانتفاعی

nonpublic companies

شرکتهای غیرسهامی عام

nonreciprocal transfer

انتقال غیرمتقابل

nonroutine decisions

تصمیمات غیر روزمره

nonsampling errors

اشتباهات غیر نمونه گیری

nonsampling risk

ریسک غیر نمونه گیری

nonsatiation

اشباع ناپذیری

nonstatistical sampling

نمونه گیری غیرآماری

nonsufficient fund (nsf) check

چک بلامحل

nonunit based activity cost drivers

محرکهای هزینه فعالیت مبتی بر غیر واحد محصول

nonvalue added activities

فعالیتهای فاقد ارزش افزوده

nonvalue added costs

مخارج فاقد ارزش افزوده

nonvoting

فاقد حق رای

nonvoting shares

سهام فاقد حق رای

nopar value stock

سهام بدون ارزش اسمی

normal activity level

سطح فعالیت عادی

normal balance of account

مانده عادی حساب

normal costing

هزینه یابی عادی

normal costing system

سیستم خهزینه یابی عادی

normal distribution

توزیع عادی

normal operating cycle

چرخه عادی عملیات

normal operating range

دامنه عادی عملیاتی

normal profit margin

سود ناخالص عادی

normal rate of return

نرخ بازده عادی

normal utilization

بهره برداری عادی

normative theories

( تئوریهای هنجاری(دستوری

not applicable (na)

مورد ندارد

not for profit organizations

سازمانهای غیرانتفاعی

not sufficient funds (nsf)

چکهای بالامحل چکهای لاوصول

note

یادداشت سند

note payable

سند پرداختی

note receivable

سند دریافتی

notes of meetings

صورتجلسات

notes receivable

اسناد دریافتی

notes receivable discounted

اسناد دریافتنی تنزیل شده

notes to the financial statements

یادداشتهای پیوست صورتهای مالی

notional profit

سود ظاهری

null hypothesis

فرضیه صفر

number of authorized shares

تعداد سهام مجاز برای انتشار

number of listed companies in

تعداد شرکتهای پذیرفته شده(عضو) در ...

number of strata

تعداد طبقه بندیها

numerator

صورت کسر

of goods manufactured

( بهای تمام شده کالای ساخته شده (تولید شده

operating activities

فعالیتهای عملیاتی

paid in capital

سرمایه پرداخت شده

paid in capital in excess of par

سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی صرف سهام

paper assets

داراییهای مالی اوراق بهادار

par value

ارزش اسمی

par value method

روش ارزش اسمی

par value of bond

ارزش اسمی اوراق قرضه

par value of stock

ارزش اسمی سهام

par value per share

ارزش اسمی هر سهم

par value per stock

ارزش اسمی هر سهم

par value theory

تئوری ارزش اسمی

paradigm

الگوی فکری پاردایم

parallel simulation

شبیه سازی موازی

parallel testing

آزمون موازی

parameter

عامل ثابت پارامتر

parent company concept

مفهمو/ تئوری شرکت اصلی

parent company theory

تئوری شرکت مادر/ اصلی

parent subsidiary relationship

رابطه اصلی فرعی

pareto analysis

تجزیه و تحلیل اصل پارتو

pareto principle

اصلی پارتو

partial productivity

بهره وری ناقص/ نسبی

partial productivity measurement

اندازه گیری بهره وری ناقص/ نسبی

partial recognition

شناسایی ناقص/ نسبی

partial year

بخشی از سال

partially participating preferred stock

سهام ممتاز با مشارکت جزئی در سود باقیمانده

participating

مشارکتی

participating budgeting

بودجه بندی مشارکتی

participating certificate

گواهی مشارکت

participating clause

شرط حق مشارکت در سود اضافی

participatory budget

بودجه مشارکتی

partner

شریک

partner drawing accounts

حسابهای برداشت شرکا

partnership

شرکت تضامنی

partnership accounting

حسابداری شرکتهای تضامنی

partnership agreement

موافقتنامه شرکت تضامنی

partnership dissolution

انحلال شرکت تضامنی

partnership financial statement

صورتهای مالی شرکت تضامنی

partnership liquidation

انحلال شرکت تضامنی

passage of title

انتقال مالکیت

passive investment

سرمایه گذاری غیرفعال

passive management

مدیریت غیرفعال

password

اسم رمز/ کلمه رمز

password control

کنترل با اسم رمز

patent

حق اختراع

pattern of cost allocation

الگوی تخصیص هزینه

pay off matrix

( ماتریس عایدات(بازده ها

payback

برگشت سرمایه/ بازیافت سرمایه گذاری

payback method

روش دوره بازیافت سرمایه گذاری/ برگشت سرمایه

payback period

دوره برگشت سرمایه/ دوره بازیافت سرمایه گذاری

payee of the note

دریافت کننده وجه سند گیرنده سند

payment on account

پرداخت علی الحساب

payoff table

جدول عایدات

payoffs

عایدات بازده ها

payout ratio

نسبت پرداخت سود سهام

payroll

لیست حقوق و دستمزد

payroll accounting

حسابداری حقوق و دستمزد

payroll and personnel cycle

چرخه حقوق و دستمزد کارکنان

payroll entries

ثبتهای حقوق و دستمزد

payroll master file

پرونده اصلی حقوق و دستمزد

payroll register

دفتر ثبت حقوق و دستمزد

payroll system

سیستم حقوق و دستمزد

peanut butter costing

هزینه یابی یکنواخت

pecking order

به ترتیب اولویت

peer review

بررسی همپیشگان

penalty

جریمه

pending lawsuits

دعاوی حقوقی در شرف طرح دعاوی حقوقی در جریان

penetration pricing

قیمت گذاری زیرکانه

penny stocks

سهام کم ارزش سهام کم بنیه

pension

بازنشستگی

pension gains and losses

سود و زیانهای صندوق بازنشستگی

pension liability

بدهی بازنشستگی

pension plan

طرح بازنشستگی

per annum

سالانه

percent of sales method

روش درصد فروش

percentage statutory depletion

درصد(قانونی) استهلاک/ تهی شدن منابع طبیعی

percentage change in (ebit)

درصد تغییر در سود قبل از کسر بهره و مالیات

percentage of completion method

روش درصد تکمیل کار روش درصد پیشرفت کار

percentage of credit sales

درصد فروشهای نسیه

percentage of ending accounts receivable

درصد حسابهای دریافتنی پایان دوره

perfect markets

بازارهای کامل/ کارا

perfect negative correlation

همبستگی منفی کامل

perfect positive correlation

همبستگی مثبت کامل

perfection standard

( استاندارد کامل(ایده آل

perfectly competitive market

بازار رقابت کامل

perfectly divisible commodity

کالای کاملاً بخش پذیر/ قابل تفکیک

perfectly positively correlated

همبستگی کاملاً مثبت

performance

عملکرد

performance audit

حسابرسی عملکرد

performance bond

ضمانتنامه انجام تعهدات

performance budget

بودجه عملیاتی

performance evaluation

ارزیابی عملکرد

performance gap

شکاف عملکرد

performance measurement

معیار سنجش/ اندازه گیری عملکرد

performance options

گزینه های اجرا/ عملکرد

performance reports

گزارشات عملکرد

performance withholdings

کسور وجه الضمان سپرده حسن انجام کار

period cost

هزینه دوره مخارج جاری

period for remedying defects

دوره رفع نواقص

periodic compensation

حقوق و مزایای ادواری

periodic costs

مخارج ادواری/ هزینه های دوره

periodic inventory method

روش ادواری موجود کالا

periodic inventory system

سیستم ثبت ادواری موجودیها

periodicity

فرض دوره مالی

periodicity assumption

فرض دوره مالی

perishability

فسادپذیری

perishable goods

کالای فاسدشدنی

perks

مزایای جانبی

permanent accounts

حسابهای دائمی

permanent file

پرونده دائمی

peroration

تسهیم به نسبت کردن

perpetual inventory master file

پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی کالا

perpetual inventory method

روش ثبت دائمی موجودی کالا

perpetual inventory system

سیستم ثبت دائمی موجودیها

perquisites

مزایای جانبی

personal financial statement

صورتهای مالی فردی/انفرادی

personnel

( کارکنان(حرفه ای

personnel records

سوابق کارکنان

personnel secondments

مأموریت کارکنان

persuasive criterion

معیار متقاعدکننده

persuasiveness of evidence

متقاعدکننده بودن شواهد

pervasive constraint

محدودیت فراگیر

pervasive principles

اصول فراگیر

petty cash

تنخواه گردان

petty cash fund

حساب مستقل تنخواه گردان

phantom profit

سود موقت

phase out period

دوره توقف تدریجی دوره گذر

phases of the audit process

مراحل مختلف فرآیند حسابرسی

philadelphia stock exchange (pse)

بورس سهام فیلادلفیا

philosophy of auditing

فلسفه حسابرسی

physical capital maintenance concept

مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی

physical examination

بازدید یا بررسی عینی

physical flow of inventory

گردش فیزیکی موجودی کالا

physical flow schedule

جدول گردش فیزیکی

physical inventory count

شمارش فیزیکی موجودی کالا انبارگردانی

physical measure method

روش اندازه گیری فیزیکی

physical measurement allocation

تخصیص بر مبنای اندازه گیری فیزیکی

physical representation of population

وجود عینی جامعه آماری

physical representative of population

معرف فیزیکی جامعه

physical units method

روش آحاد فیزیکی

piecemeal acquisition

تحصیل تدریجی تحصیل گام به گام

piecemeal opinion

اظهار نظر ناقص

pilot study

مطالعه مقدماتی

pilot testing

آزمون محدود/ مقدماتی

placement decision

تصمیم جایابی تصمیم گیری در خصوص محل انعکاس

plaintiff

شاکی

plan sponsor

مجری طرح متولی طرح حامی طرح

planned detection risk

ریسک برنامه ریزی شده عدم کشف

planning

برنامه ریزی

planning materiality

برنامه ریزی اهمیت در حسابرسی

planning memorandum

کاربرگ برنامه ریزی

plant assets

داراییهای ثابت فیزیکی داراییهای ساکن

plant layout

ساختار کارخانه

plant rearrangement

جابجایی ماشین آلت تجدید آرایش ماشین آلات

pledge

گروگذاری

pledging

گروگذاری رهن گذاشتن

pledging accounts receivable

گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی

pledging of receivables

گروگذاری مطالبات

plotting the data

ترسیم داده ها بر روی نمودار

point and figure chart (pfc)

نمودار نقطه و شکل

point estimate

برآورد نقطه ای

point foreword

کاربرگ نکات حسابرسی

point of view

نقطه نظر دیدگاه

political costs

مخارج سیاسی

political insurance

بیمه سیاسی

political risk

ریسک سیاسی

politicalization of standard setting

جریان سیاسی تدوین استانداردها

pool rate

نرخ مرکز هزینه

pooled approach

روش اتحاد منافع روش یگانه روش متمرکز

pooled investments

سرمایه گذاریهای متمرکز

pooling of interests method

روش اتحاد منافع

population

( جامعه(آماری

population of interest

جامعه آماری مورد نظر

portfolio construction

تشکیل پرتفوی ایجاد مجموعه سرمایه گذاری

portfolio manager

مدیر پرتفوی

portfolio performance evaluation

ارزیابی عملکرد مجوعه سرمایه گذاری

portfolio return

( بازده پرتفوی(مجموعه سرمایه گذاری

portfolio revision

بازنگری در پرتفوی

portfolio theory

تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری

portfolio turnover rate

ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری

positive accounting research

تحقیقات توصیفی/ اثباتی حسابداری

positive accounting theory

تئوری اثباتی حسابداری

positive confirmation

تاییدیه مثبت

positive signal

علامت/ پیغام مثبت

positive theories

( تئوری های اثباتی(توصیفی

post deduct costing

هزینه یابی تأخیری هزینه یابی معکوس هزینه یابی دیرهنگام

post audit

حسابرسی حین اجرای طرح حسابرسی عملیاتی پروژه ها

post balance sheet events

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

post balance sheet period

دوره بعد از تاریخ ترازنامه

post closing trial balance

ترازنامه آزمایشی اختتامی تراز آزمایشی پس از بستن حسابها و انجام ثبتهای تعدیلی

post dated checks

چک مدات دار

post implementation costs

( مخارج بعد از اجرا(پیاده سازی

post investment audit

حسابرسی بعد از سرمایه گذاری

post manufacturing costs

هزینه های بعد از تولید

post purchase costs

هزینه بعد از حرید

posterior probabilities

احتمالات پسین

posting

نقل از دفتر روزنامه به دفتر کل

postulate

اصل/ فرض بدیهی

potential

بالقوه

potential conflict of interest

تضاد منافع بالقوه

potential interest

بهره بالقوه/ منافع بالقوه

potential investors

سرمایه گذارران بالقوه

potential liability

بدهی بالقوه

potentially dilutive securities

اوراق بهادار بالقوه تقلیل دهنده

practical activity level

سطح فعالیت علمی

practical capacity

ظرفیت علمی

practical standards

استانداردها علمی/ کاربردی

practicality

قابلیت کاربرد علمی بودن

practitioner

حرفه ای

pragmatic

تئوریهای عملگرا تئوریهای کاربردی

pre audit

قبل از حسابرسی

preacquisition dividends

سود سهام قبل از تحصیل

preacquisition earnings

ذخیره های احتیاطی

precedent

رویه قضایی

preceding costs

هزینه های قبلی

predatory pricing

قیمت گذاری غارتگرانه

predecessor auditor

حسابرسی قبلی

predetermined overhead application rate

نرخ از پیش تعیین شده جذب سربار

prediction measures

معیارهای پیش بینی

predictive value

ارزش پیش بینی

predictor

عامل پیش بینی

preemptive right

حق تقدم در خرید حق تقدم خرید سهام

preference as to assets in the event of liquidation

اولویت در دریافت داراییها به هنگام انحلال شرکت

preference as to dividends

اولویت در دریافت سود سهام

preferential timeseter

حق تقدم(یا اولویت) در پرداخت

preferred habitat theory

تئوری زیستگاه ممتاز

preferred portfolio

مجموعه سرمایه گذاری ارجح پورتفوی ارحج سبد سرمایه گذاری ارحج/ ممتاز

preferred stock

سهام ممتاز

prejudice

پیشداوری

preliminary computer system examination

رسیدگی مقدماتی به سیستمهای کامپیوتری

preliminary control evaluation

ارزیابی مقدماتی سیستم کنترلهای داخلی

preliminary judgment about materiality

قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت

preliminary planning procedures

روشهای برنامه ریزی اولیه/ مقدماتی

preliminary stage costs

مخارج مرحله مقدماتی

preliminary study

مطالعه مقدماتی

preliminary system examination

رسیدگی مقدماتی به سیستم

preliminary views

دیدگاهها/ نقطه نظرات اولیه

premium

صرف حق بیمه

premium on common stock

صرف سهام عادی

prepaid expense

پیش پرداخت هزینه

prepaid taxes

پیش پرداخت مالیات

prepayment

پیش پرداخت

prepayment advance payment

پیش پرداخت

prepayment current year

پیش پرداخت سال جاری

prepayment prior years

پیش پرداخت سنواتی

prescriptive approach

روش تجویزی

present fairly

مطلوبیت ارائه

present value (pv)

ارزش فعلی

present value index

شاخص ارزش فعلی

present value interest factor (pvif)

عامل بهره ارزش فعلی

present value of a single amount

ارزش فعلی مبلغ واحد

present value of an ordinary annuity

ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در پایان دوره

present value of deferred annuity

ارزش فعلی اقساط مساوی به دوره های آتی

present value of expected cash flows

ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار

presentation

نحوه ارائه

presentation and disclosure

نحوه ارائه و افشا

presents fairly

به نحو مطلوب نشان می دهد

presents fairly concept

مفهوم به نحو مطلوب نشان می دهد

president

مدیر عامل

pretax accounting income

سود حسابداری قبل از کسر مالیات

pretax yield

بازده قبل از کسر مالیات

prevention costs

هزینه های پیشگیری

preventive controls

کنترلهای پیشگیر

previous department cost

بهای تمام شده دایره قبلی

previously recognized

قبلاً شناسایی شده

price adjustment

تعدیل قیمت

price discrimination

تمایز قیمت

price earning ratio (pe) ratio

نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم

price earnings multiple approach

روش ضریب قیمت به سود

price earnings ratio

نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم

price elasticity of demand

کشش پذیری قیمت تقاضا

price fixing

تثبیت قیمت

price floor

حد پایین قیمت قیمت کف

price fluctuation risk

ریسک ناشی از نوسان قیمت

price gauging

سنجش قیمت تخمین قیمت

price impact

اثر قیمت

price index

شاخص قیمت

price protection

مصونیت قیمتی

price relative

قیمت نسبی

price standard

استاندارد قیمت

price taker

قیمت پذیر

price variance

انحراف قیمت

price volume variance

انحراف حجم قیمت

price weighted market index

شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار

primary

اولیه

primary audit objective

هدف اصلی/ اولیه حسابرسی

primary market

بازار اولیه

primary offering

عرضه اولیه اوراق بهادار

primary quality

کیفیت اولیه ویژگی کیفی اولیه

primary user groups

گروه های اولیه استفاده کننده

prime costs

هزینه های اولیه

principal

مالک عمده/ اصلی

principal agent relationship

رابطه مالک و مدیر رابطه ارباب و رعیت رابطه نمایندگی

principal auditor

حسابرسی اصلی

principles

اصول

principles of accounting

اصول حسابداری

principles of auditing

اصول حسابرسی

principles of consolidation

اصول تلفیق

principles of managerial finance

اصول مدیریت مالی

prior period adjustment

تعدیل دوره قبل تعدیل سنواتی

prior probabilities

احتمالات پیشین

prior service cost

هزینه خدمت سنوات قبل

priority incremental budget

بودجه تفاضلی اولویت ها

private accountant

حسابدار خصوصی

private accounting

حسابداری خصوصی

private bodies

نهادهای خصوصی

private contracting

انعقاد قراردادهای خاص

private placement

عرضه خصوصی سهام

private securities litigation reform act

قانون اصلاحیه پیگرد قانون اوراق بهادار بخش خصوصی

privately owned corporations

شرکتهای سهامی خاص

privileged information

اطلاعات ممتاز

privity

رابطه حقوقی

pro forma amounts

مبالغ پیش بین شده

pro forma data

اطلاعات(دادهای) فرضی/ پیش بینی شده

pro forma effects of retroactive application

آثار فرضی بکاریگیری مبتنی بر تسری به دوره های قبل

pro forma invoice

صورتحساب موقت پیش فاکتور

pro forma statements

( صورتهای مالی پیش بینی شده(فرضی

pro formats

( صورتهای مالی فرضی(یا پیش بینی شده

probabilistic forecasting

پیش بینی مبتنی بر احتمالات

probabilistic sample selection

انتخاب نمونه براساس احتمالات آماری

probability

احتمال وقوع

probability distribution

توزیع احتمال

probability of bankruptcy

احتمال ورشکستگی

probability proportion to size sample selection (pps)

انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه

probable

محتمل

probity audit

حسابرسی صحت

problem delineation

(تشریح و بیان موضوع(مسأله

procedural (executional) activities

فعالیتهای اجرایی

procedural to obtain an understanding

روشهای کسب شناخت

procedural to obtain an understanding of internal control

روش های کسب شناخت از کنترلهای داخلی

proceeds from… ...

… عایدات حاصل از...

process

فرایند مرحله

process benchmarking

الگوگزینی فرایند مقایسه فرایند با الگوی برگزیده

process cost systems

سیستمهای هزینه یابی مرحله ای

process costing principles

اصول هزینه یابی مرحله ای

process costing system

سیستم هزینه یابی مرحله ای

process improvement

بهبود فرایند

process innovation

نوسازی فرایند

process map

تصویر فرایند

process productivity

بهره وری فرایند

process productivity analysis

تجزیه و تحلیل بهره وری فرایند

process quality yield

بازده کیفیت فرایند

process value analysis

تجریه و تحلیل ارزش فرایند

processing controls

کنترلهای پردازشی

processing time

زمان پردازش

procontract works

کارهای قبل از قرارداد

producing department

دایره تولیدی نام دیگر دایره عملیاتی

product or process level cost

هزینه سطح محصول یا فرایند

product complexity

پیچیدگی محصول

product contribution margin

حاشیه فروش محصول

product cost

بهای تمام شده محصول

product cost cross subsidization

یارانه دهی به هزینه محصول

product costing methods

روشهای هزینه یابی محصول

product diversity

تنوع محصول

product financing arrangement

قرارداد تأمین مالی محصول

product level sustaining activities

فعالیتهای نگهداری سطح محصول

product level drivers

محرکهای سطح محصول

product life cycle

چرخه حیات محصول دوره عمر محصول

product line

خط تولید

product line margin

حاشیه فروش خط تولید

product master

محصول عمده یا اصلی مارک محصول

product overcosting

هزینه یابی بیش از واقع محصول

product undercosting

هزینه یابی کمتر از واقع محصول

product variety

تنوع محصول

production

تولید

production budget

بودجه تولید

production denominator level

سطح فعالیت تولید

production denominator volume

حجم فعالیت تولید

production line rearrangement costs

مخارج تجدید آرایش(جابجایی) خط تولید

production or use method

روش تولید یا مصرف

production overhead

سربار تولید

production report

گزارش تولید

production scheduling

زمانبندی تولید تهیه جدول زمانی تولید

production volume variance

انحراف حجم تولید

productive capacity

ظرفیت مولد ظرفیت تولیدی

productive output

آحاد تولید

productive processing time

زمان پردازش تولید

productivity

بهره وری

productivity measurement

اندازه گیری/ سنجش بهره وری

profession

حرفه

professional bodies

نهادهای حرفه ای

professional constituencies

تشکیلات حرفه ای سازمانهای حرفه ای

professional corporation

( شرکت سهامی حرفه ای(تخصصی

professional influence

نفوذ حرفه ای

professional investors

سرمایه گذاران حرفه ای

professional money manager

مدیریت حرفه ای پول

professional reputation

شهرت حرفه ای

professional responsibilities

مسولیتهای حرفه ای

professional silence

رازداری حرفه ای سکوت حرفه ای

professional skepticism

تردید حرفه ای

professionalism

حرفه گرائی

profession's position

جایگاه حرفه موقعیت حرفه

profile measurement

سنجش وضعیت موجود

profit

سود

profit and loss account

حساب سود و زیان

profit and loss sharing ratios

نسبتهای تقسیم سود و زیان

profit center

مرکز سود

profit linked productivity measurement

اندازه گیری بهره وری وابسته به سود

profit margin

سود ناخالص

profit maximization

حداکثرسازی سود

profit on uncompleted contract

سود پیمان تکمیل نشده

profit oriented enterprises

واحدهای تجاری انتفاعی

profit seeking

سودطلبی انتفاعی

profit seeking enterprises firms

واحدهای اقتصادی انتفاعی

profit sharing

تقسیم سود

profit volume graph

نمودار رابطه سود و حجم

profitability index (pi)

شاخص سودآوری

profitability ratios

نسبتهای سودآوری

program me analysis techniques

فنون تجزیه و تحلیل برنامه

program me audit

حسابرسی اثربخشی برنامه

program me compilation

تدوین برنامه

program audit

حسابرسی برنامه

program budget

بودجه برنامه ای

program budgeting

بودجه بندی برنامه ای

program flowchart

نمودار گردش عملیات برنامه

program payment

پرداخت در ازای درصد پیشرفت کار

program trading

داد و ستد براساس برنامه

programmed delivery dates

برنامه زمانبندی شده تحویل محصول به مشتریان

project

پروژه طرح

project audit

حسابرسی پروژه

project performance cost variance

انحراف هزینه عملکرد/ اجرای پروژه

project schedule

جدول زمانبندی شده اجرای پروژه

projected annual income

سود/ درآمد برآورده شده یالانه

projected benefit obligation (pbo)

بدهی مزایای پیش بینی شده

projected error

خطای تعمیم یافته

projected misstatement

تحریف پیش بینی شده/ تعمیم یافته

projection financial

گزارشهای مالی فرضی

projections

پیش بینی ها

promised yield to maturity

بازده وعده داده شده تا تاریخ سررسید

promising investment opportunities

فرصتهای نویدبخش سرمایه گذاری

promissory note

سفته برات

promote

تبلیغ کردن ترفیع کردن

promoter

موسس بنیانگذار

promotion costs

مخارج هزینه های تبلیغات

proof of cash

صورت مغایرت بانکی چهار ستونی

proof of cash receipts

صورت مغایرت دریافتهای نقدی

property dividend

سود سهام غیرنقدی

property dividends payable

سود سهام پرداختنی غیرنقدی

property rights approach

روش حقوق مالکیت

property tax

مالیات بر اموال

property, plant and equipment (ppe)

اموال، ماشین آلات و تجهیزات

proponents

طرفداران حامیان

proportional method

روش نسبی

proportional performance method

روش عملکرد نسبی

proportionate ...

متناسب با...

proportionate or prorate consolidation

تلفیق نسبی

proprieary accounts

حسابهای سرمایه ای

proprieary funds

حسابهای مستقل وجود سرمایه ای

proprieary theory

تئوری مالکیت انفرادی

proprietorship

واحد اقتصادی تک مالکی مالکیت انفرادی موسسه تک مالکی

pros and cons

نقاط قوت و ضعف/ جنبه های مثبت و منفی

prospect theory

تئوری چشم انداز تئوری مشتری احتمالی

prospective approach

روش تسری به دوره های آینده

prospective basis

تسری به دوره های آینده

prospective financial information

اطلاعات مالی برآوردی

prospective financial statements

صورتهای مالی برآوردی

prospectus

آگهی پذیره نویسی

protective role

نقش حفاظتی

protest fee

حق الزحمه واخواست/ اعتراض

provision

ذخیره شرط

provision for accrued expenses

ذخیره هزینه های معوق

provision for bad debts

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

provision for foreseeable losses

ذخیره زیانهای قابل پیش بینی

provision for loan losses

ذخیره زیان های وام

provision for staff termination benefits

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

provision for vested benefits

ذخیره مزایای قطعی

provisional hand over

تحویل موقت

provisional monthly statement

صورت وضعیت موقت ماهانه

provisional take over acceptance

تحویل موقت

proximate cause

علت مستقیم

proxy

وکالتنامه جایگزین

proxy fight

جمع آوری وکالتنامه

proxy statements

( برگه های درخواست وکالتنامه(جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره

proxy variables

متغیرهای جایگزین

prudence

دوراندیشی احتیاط

prudent person concept

مفهوم شخص دوراندیش و محتاط

pseudo participation

مشارکت کاذب

public

عامه جامعه دولتی

public accounting

حسابداری حرفه ای

public company

شرکت سهامی عام

public good

کالای عمومی

public information

اطلاعات در دسترس عموم اطلاعات عمومی

public oversight board (pob)

هیأت ناظر بر فعالتهای شرکتهای سهامی عام

public trust fund

حساب مستقل وجوه امانی عمومی

public utility companies

شرکتهای عام المنفعه شرکتهای تولیدکننده/ ارائه دهنده/ کالا یا خدمات عمومی

publicity and attention

کسب و شهرت و جلب افکار عمومی

publicly available information

اطلاعات عمومی اطلاعات قابل دسترسی برای عموم

publicly held corporation

شرکت سهامی عام

pull system

سیستم کششی

purchase allowance

تخفیف خرید

purchase commitment losses

زیان های ناشی از تعهدات خرید کالا

purchase commitments

تعهدات خرید

purchase costs

هزینه های خرید

purchase cutoff test

آزمون انقطاع زمانی خرید

purchase discounts

تخفیفات خرید

purchase discounts not taken

تخفیفات استفاده نشده خرید

purchase journal

دفتر روزنامه خریدها

purchase order

سفارش خرید

purchase order lead time

زمان تحویل سفارش خرید

purchase requisition

درخواست خرید

purchase return

برگشت از خرید

purchase returns and allowances

برگشتیها و تخفیفات خرید

purchased goodwill

سرقفلی خریداری شده

purchased preacquistion earnings

سود خریداری شده قبل از تحصیل

purchasing cost

بهای تمام شده خرید

purchasing department

دایره خرید

purchasing power gains and losses

سود و زیانهای ناشی از قدرت خرید

purchasing power loss

زیان ناشی از کاهش قدرت خرید پول

purchasing power risk

ریسک ناشی از قدرت خرید

pure discount security

اوراق بهادار با تخفیف هنگفت

push down accounting

حسابداری تعدیل ارزش دفتری شرکت فرعی

push system

سیستم فشاری

put call parity

دوگانگی حق/ اختیار فروش و خرید اوراق بهادار

put option

گواهینامه اختیار فروش و یا عدم فروش سهام

pv chart

نمودار رابطه بین سود و حجم

pyramiding   

هرم بندی

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 7 , accounting , statistics , math glossary - part 7


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ٩:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.