اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 6

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 6

 

gaap generally accepted accounting principles

اصول پذیرفته شده حسابداری

gaap guide

راهنمای اصول پذیرفته شده حسابداری

gaap practice manual

راهنمای عملی/ حرفه ای اصول پذیرفته شده حسابداری

gaas generally accepted auditing standards

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

gaas guide

راهنمای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

gaas practice manual

راهنمای عملی/ حرفه ای استانداردها پذیرفته شده حسابرسی

gain contingency

سود( غیر عملیاتی) احتمالی

gain on sale of assets

سود( غیر عملیاتی) حاصل از فر وش داراییها

gain or loss on disposal

سود یا زیان( غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری/ فروش

gains

سودهای غیر عملیاتی

gains contingencies

سودهای احتمالی

gasb governmental accounting standards board

هیات تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی

general accountant

حسابدار کل حسابرس دیوان محاسبات

general agreement on tariffs and trade (gatt)

( موافقنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات

general audit objectives

اهداف عمومی حسابرسی

general authorization

تصویب عمومی

general cash account

حساب وجه نقد عمومی

general conditions of contract

(شرایط عمومی پیمان(قرارداد

general contractor

پیمانکار عمومی

general controls

کنترلهای عمومی

general definition

تعریف کلی/ عمومی

general fixed asset account group

گروه حساب داراییهای ثابت

general journal

دفتر روزنامه عمومی

general ledger

دفتر کل

general ledger accounts

حسابهای دفتر کل

general long term debt account group

گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی

general negligence

سهل انگاری عمومی

general obligation bond

اوراق قرضه شهرداریها

general partnership

شرکت تضامنی با مسئولیت نامحدود

general price level accounting

حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمتها حسابداری تورمی

general purchasing power concept of capital maintenance

مفهوم قدرت خرید عمومی حفظ سرمایه

general purpose external financial reporting

گزارشهای مالی( برون سازمانی)/ عمومی/ منظوره

general purpose financial statements

صورتهای مالی عمومی/ همه منظوره

general purpose financial statements

صورتهای مالی اساسی صورتهای مالی عمومی

general reserve

اندوخته عمومی

general revenue

درآمد عمومی

general rule

قاعده کلی قاعده عمومی

general standards

استانداردهای عمومی

general survey

پژوهش کلی

general terms

شرایط عمومی

general terms of contract

(شرایط عمومی قرارداد( پیمان

general treasurer

خزانه دار کل

general treasury administration

مدیریت خزانه داری کل

generality approach

رویکرد/ دیدگاه کلی نگری

generalizability

تعمیم پذیری

generalized audit software (gas)

نرم افزار عمومی حسابرسی

generally accepted accounting principles (gaap)

اصول پذیرفته شده حسابداری

generally accepted auditing standards (gaas)

استاندارد های مبتنی بر میانگین

geometric mean return

بازده مبتنی بر میانگین هندسی

glamour stock

سهام پرجاذبه زرق و برق

global economy

اقتصاد جهانی

globalization

جهانی شدن

glossary

واژه نامه

goal

هدف

goal congruence

همسویی اهداف هماهنگی اهداف

goal oriented

هدف گرا

going concern assumption

فرض تداوم فعالیت

going out of existence

منحل شدن عدم تداوم فعالیت

going public

تبدیل به سهامی عام شدن

golden handcuffs

دستبندهای طلایی

golden parachute

چتر نجات طلایی

good business reasons for issuing

دلایل تجاری مناسب برای انتشار

good faith duty

با حسن نیت کامل

good faith gesture

صداقت/ حسن نیت ظاهری

good in process inventory

موجودی کالای در جریان ساخت

good nits

آحاد( واحدهای) سالم محصول

good will

سرقفلی

goodness pf fit

مناسب بودن برازش نیکویی برازش

goods in transit

کالاهای بین راهی کالا(های) در راه

goods on consignment

کالا(های) امانی

gordon's dividend valuation model

مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام مدل گوردن

government audits

حسابرسیهای دولتی

governmental accounting

حسابداری سازمانی غیر انتفاعی حسابداری دولتی

governmental accounting standards

استانداردهای حسابداری دولتی

governmental accounting standards board (gasb)

هیأت تدوین استانداردهای

governmental auditing

حسابرسی دولتی

governmental funds

حسابهای مستقل وجوه دولتی

grade

درجه امتیاز رتبه

graduate accounting admission tests

آزمونهای کارشناسی ارشد حسابداری

graduate management admission test (gmat)

آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

grant date

تاریخ اعطا

grant in aid

کمک بالا عوض دولتی

grants

کمک های بلاعوض

gray area

حوزه مبهم نکته/ مورد مبهم وضع/ وضعیت مبهم

greater than expected

بیشتر از حد مورد انتظار

gross margin

سود ناخالص

gross margin method

روش سود ناخالص

gross margin percentage

درصد سود ناخالص

gross national product (gnp)

تولید ناخالص ملی

gross pay

حقوق ناخالص پرداخت ناخالص

gross profit gross margin

سود ناخالص

gross profit method

روش سود ناخالص

group assignments

تکالیف گروهی

group depreciation

استهلاک گروهی(دسته جمعی) داراییها

growth companies

شرکتهای در حال رشد

growth rate

نرخ رشد

growth stage

مرحله رشد

growth stock

سهام(شرکتهای) در حال رشد

guarantee

تضمین محصول

guaranteed bond

اوراق قرضه تضمین شده

guaranteed residual

ارزش باقیمانده(اسقاط) تضمین شده

guideline

رهنمود دستورالعمل

hand over of site

تحویل محل کارگاه

handbook of internal accounting controls

راهنمای کنترلهای داخلی حسابداری

handling charges

مخارج(هزینه های) جابجایی/ نقل و انتقال

haphazard sample selection

انتخاب نمونه به صورت نامنظم

hard copy

نسخه چاپی

hardware

سخت افزار

hardware controls

کنترلهای سخت افزاری

harmonization

هماهنگ سازی یکسان سازی

harmonization of accounting standards

یکسان سازی استانداردهای حسابداری

harvest mission

رسالت برداشت/ نتیجه گیری

hash total

جمع درهم

head note

سربرگ

heading

عنوان سرفصل

headquarter

اداره/ دفتر مرکزی

health care cost

هزینه خدمات درمانی بهداشتی

health care organizations

سازمانهای خدمات درمانی

health care plan

طرح خدمات درمانی

hedger

ابزار مقابله با ریسک

hedging

مقابله با ریسک مصون سازی در برابر ریسک

hidden quality costs

هزینه های پنهان کیفیت

hierarchy of (gaap)

سلسله مراتب اصول پذیرفته شده حسابداری

hierarchy of accounting qualities

سلسله مراتب ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

hierarchy of activities

سلسله مراتب فعالیتها

high quality audit

حسابرسی با کیفیت بالا

high tax council

هیئت حل اختلاف تجدید نظر

high tech companies

شرکتهای دارای قدرت تکنولوژی بالا شرکتهای با فناوری بالا

high yield bonds

اوراق قرضه دارای بازده زیاد

highest in, first out (hifo)

اولین صادره از بالاترین قیمتهای وارده

historical background

پیشینه تاریخی تاریخچه

historical input price

قیمت/ ارزش ورودی تاریخی

hold mission

رسالت داشت/ نگهداری

holding period yield

بازده دوره نگهداری

holistic view

دیدگاه/ نگرش کل نگرانه

housing allowance

کمک هزینه مسکن

hypotheses

فرضیه های قابل آزمون

ideal standards

(استانداردهای مطلوب(ایده آل

identifiable assets test

آزمون دارایی های قابل شناسایی

identification stage

مرحله شناسایی

idiosyncratic risk

ریسک قابل حذف نام دیگر ریسک غیر سیستماتیک ریسک منحصر به شرکت

idle capacity

ظرفیت راکد بلااستفاده

idle capacity

ظرفیت راکد/ بلااستفاده

idle cash

وجه نقد راکد وجه نقد بلااستفاده

idle time

زمان تلف شده نیروی انسانی یا ماشی آلات زمان بلااستفاده

if converted method

روش تبدیل مشروط

illegal acts

اعمال(فعالیت های) غیرقانونی

illiquid assets

داراییهای غیرسیال

illustration

مثال تشریحی

illustrative problem

مسأله تشریحی

immaterial items

اقلام بی اهمیت

immediate recognition

شناسایی فوری

immediately

بلافاصله فوراً

immovable property

اموال غیرمنقول

immunization

مقابله با ریسک مصون سازی

impaired assets

دارایی های زیان/ آسیب دیده

impairment

زیاندیدگی کاهش ارزش

impairment of assets

زیاندیدگی دارایی ها کاهش ارزش دارایی ها

impairment of value

آسیب دیدگی ارزش زیاندیدگی ارزش

imperfect competition

رقابت ناقص

implementation considerations

ملاحظات مربوط به اجرا و پیاده سازی

implicit guarantee

تضمینی ضمنی

implicitly

مستند(پوشیده) ضمنی تلویحی

implied interest rate

نرخ ضمنی بهره

implied return

بازده ضمنی

imposed budget

بودجه تحمیلی

imprest account

حساب تنخواه گردان اعتبار متغیر

imprest payroll account

حساب مستقل حقوق و دستمزد

imprest petty cash fund

حساب مستقل تنخواه گردان

imprest system

سیستم تنخواه گردان

improvement betterment

( بهبود(بهسازی

improvements other than building

( بهسازی های غیر از تأسیس(ساخت

imputation

برآورد نرخ بهره

imputed costs

هزینه های منتسب

imputed interest

بهره منتسب

in charge accountant

سرپرست گروه حسابرسی حسابدار/ حسابرس مسئول

in all material respects

از کلیه جهات با اهمیت

in charge auditor

حسابرس مسئول کار

in the money option

نوعی گواهینامه اختیار خرید یا فروش سهام که در آن قیمت مورد توافق کمتر از قیمت بازار سهام باشد

incentive plans

طرح های انگیزشی برنامه های حقوق و مزایا

incentives

طرحهای انگیزشی

incidental costs

هزینه های اتفاقی

incidental transactions

معملات اتفاقی/ جانبی/ فرعی

income applicable to common stock

سود متعلق به سهام عادی

income applicable to senior securities

سود متعلق به اوراق بهادار اولویت دار

income as a predictive device

سود بعنوان ابزار پیش بینی

income before extraordinary items

سود قبل از اقلام غیر مترقبه

income bond

(اوراق قرضه درآمدی(مبتنی بر سود

income determination models

مدلهای تعیین سود

income from continuing operations

سود حاصل از عملیات مستمر

income measurement

اندازه گیری سود

income recipients

دریافت کنندگان سود

income smoothing

هموار سازی سود

income statement

صورت سود و زیان

income statement accounts

حسابهای صورت سود و زیان

income summary

خلاصه سود و زیان

income tax

مالیات برآمد

income tax acts

قوانین مالیات برآمد

income tax disputes

دعاوی مالیات برآمد

income tax return

اظهار نامه مالیاتی

incoming auditor

( حسابرس جدید(آتی

incoming auditor

حسابرس جانشین

incompatible duties

( وظایف ناسازگا( متداخل

incompatible functions

( وظایف ناسازگار( متداخل

incompatible to ... ...

مغایر با... ناسازگار با...

incomplete application of the equity method

کاربرد ناقص روش ارزش ویژه

incomplete data

اطلاعات ناقص

incomplete equity method

روش ارزش ویژه ناقص

incorporation process

فرایند تاسیس یک شرکت سهامی

increasing marginal utility

مطلوبیت نهایی صعودی

increasing trend

روند فزاینده روند صعودی

incremental or base line budgeting

بودجه بندی تفاضلی یا پایه ای

incremental allowance

ذخیره تفاضلی/ فزاینده

incremental analysis

تجزیه و تحلیل تفاضلی

incremental approach

روش تفاضلی

incremental borrowing rate

نرخ نهایی( تفاضلی) استقراض

incremental cash flows

( جریانهای نقدی فزاینده( تفاضلی

incremental common cost allocation method

روش تفاضلی تخصیص هزینه های مشترک

incremental cost

هزینه تفاضلی

incremental information content

محتوای اطلاعات فزاینده

incremental revenue

درآمد تفاضلی

incremental separate costs

هزینه های تفاضلی جداگانه

incremental unit time learning model

مدل یادگیری زمان تفاضلی هر واحد محصول

indefinite life

عمر نامحدود

indenture

سند( قرار داد) انتشار اوراق قرضه

independence

استقلال

independence in appearance

استقلال ظاهری

independence in fact

استقلال واقعی

independence standards board

هیات تدوین استانداردهای استقلال

independent audit

حسابرس مستقل نام دیگر حسابرس مالی

independent auditor

حسابرس مستقل

independent auditors' report

گزارش حسابرسان مستقل

independent checks

کنترلهای مستقل

independent project

طرح/ پروژه مستقل

independent projects

طرح( پروژه های) مستقل

independent registrar

سازمان مستقل کنترل کننده سهام

independent review

بررسی مستقل

independent variable

متغیر مستقل

index

شاخص

index fund

صندوق سرمایه گزاری در سهام شاخص

index model

مدل شاخص مدل مبتنی بر شاخص

indexation

شاخص گذاری شاخص بندی

indifference curve

منحنی بی تفاوتی

indifference point

نقطه بی تفاوتی

indirect approach

روش(رویکرد) غیرمستقیم

indirect consequences

آثار/ پیامدهای غیرمستقیم

indirect cost

هزینه غیرمستقیم

indirect costs of a cost object

هزینه های غیرمستقیم موضوع هزینه

indirect damage

آسیب غیرمستقیم

indirect effect illegal acts

اعمال غیرقانونی دارای تأثیر غیرمستقیم

indirect financial interest

منافع مالی غیرمستقیم

indirect holding

سرمایه گذاری(مالکیت) غیرمستقیم

indirect labor

دستمزد(نیروی کار) غیرمستقیم

indirect manufacturing costs

هزینه های غیرمستقیم تولید

indirect materials

مواد غیرمستقیم

indirect method

روش غیرمستقیم

individual retirement account

حساب بازنشستگی فردی

individually or in the aggregate

به تنهایی یا در مجموع

individuals

افراد

inductive approach

روش(رویکرد) استقرایی

inductive reasoning

استدلال استقرایی

industrial development bond (idb)

( اوراق قرضه توسعه صنعتی(صنایع

industrial engineering method

روش مهندسی صنایع

industrial value chain

( زنجیره ارزش صنایع(صنعتی

industry audit guides

رهنمودهای(دستورالعملهای) حسابرسی صنایع

industry average

میانگین صنعت شاخص صنعت

industry peculiarities

خصوصیات صنعت

industry practices

رویه های صنعت

industry segment

بخش صنعت

industry specific rules

مقررات/قواعد مختص صنعت

inefficient portfolio

( پرتفوی غیرکارآ(غیر بهینه

inelastic

بی کشش

inelastic demand

تقاضای بی کشش

inflated inventory

موجودی متورم شده گزارش موجودی کالا به قیمتی بیش از واقع

inflation

تورم

inflation hedge

مقابله با تورم مصون سازی در مقابل تورم

inflation indexed security

اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم

influential organizations

( سازمانهای ذی نفوذ(تأثرگذار

information

اطلاعات

information and communication

اطلاعات و گزارشگری

information asymmetry

عدم تقارن اطلاعات عدم دسترسی یکسان به اطلاعات

information attributes

ویژگیهای/ خواص اطلاعات

information benefit ve. cost

منافع اطلاعات در مقابل هزینه آن

information center

مرکز اطلاعات

information content

مضمون(بار) اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی

information content of dividends hypothesis

فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام

information content of earnings

محتوای(مضمون) اطلاعاتی سود

information economic theory

تئوری(نظریه) اقتصادی بودن اطلاعات

information hypothesis

فرضیه(نظریه) اطلاعات

information overload

استفاده از اطلاعات زیاد

information risk

ریسک اطلاعات

information technology (it)

فن آوری اطلاعات

information theory

نظریه/ تئوری اطلاعات

infrastructure costs

هزینه یابی زیربنایی

infrequent in occurrence

وقوع(رخداد) غیرمکرر

infringement

تخطی از شرایط قرارداد نقض مفاد قرارداد

ingredients of primary qualities

عناصر تشکیل دهنده ویژگیهای کیفی اولیه

inherent limitations

محدودیت های(نارساییهای) ذاتی

inherent risk (ir)

ریسک ذاتی

initial direct costs

هزینه های مستقیم اولیه

initial investment

سرمایه گذاری اولیه

initial margin requirement

اعتبار اولیه مورد نیاز

initial public offering (ipo)

عرضه(انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار

initial purchase price

قیمت خرید اولیه

initial sample size

تعدادنمونه اولیه حجم اولیه نمونه

initial wealth

ثروت اولیه

input controls

کنترلهای ورودی

input oriented principles

اصل متمرکز بر داده ها

input output coefficients

ضرایب داده ستاده

input tradeoff efficiency

کارآیی تعادل(توازن) داده

inquiry

پرس وجو

inquiry of the client's attorney

پرس وجو از وکیل حقوقی صاحبکار

inseparability

عدم تفکیک پذیری

inseparable from

غیر قابل تفکیک از ..

inside information

اطلاعات داخلی/ محرمانه/ خصوصی

insider

فردی که به اطلاعات محرمانه(داخلی) دسترسی دارد(مثل مدیران)

insolvency

عدم توانایی در پرداخت بدهیها ورشکستگی

insolvency

ناتوانی در ایفای تعهدات

insourcing

تأمین از داخل

inspect

بازرسی کردن بررسی کردن بازدید کردن

inspection

بازدید بررسی بازرسی

inspection point

نقطه بازرسی/ کنترل

inspection time

زمان بازرسی/ کنترل

installation audit

حسابرسی مرکز کامپیوتر

installation costs

هزینه های نصب و راه اندازی

installation fee

حق الزحمه/ هزینه نصب

installations

تأسیسات

installment

قسط نصب کارگذاری

installment liquidation

انحلال تدریجی

installment method

روش فروش اقساطی روش تدریجی

installment method of accounting

روش حسابداری فروش اقساطی

institute of chartered accountants in scotland (icas)

انجمن حسابداران خبره اسکاتلند

institute of chartered accountants of england and wales (icaew)

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز

institute of internal auditors (iia)

انجمن حسابرسان داخلی

institute of management accountants (ima)

انجمن حسابداران مدیریت

institution to commence

دستور به آغاز کار

institutional investors

نهادهای/ موسسات سرمایه گذاری

insurance demand auditing

تقاضای بیمه ای برای حسابرسی

insurance hypothesis

فرضیه/ نظریه بیمه

insurance prepaid

پیش پرداخت بیمه بیمه پیش پرداخت شده

insurance registrar

دفتر ثبت بیمه

intangible assets

داراییهای نامشهود

integer programming

برنامه ریزی عدد صحیح

integral view approach

دیدگاه(نگرش یا رویکرد) مکمل

integrated accounting software

نرم افزار یکپارچه/ جامع حسابداری

integrated approach

روش/ رویکرد جامع/ یکپارچه

integrated test facility

امکان آزمون همگام

integration perspective

نگرش مکمل

intellectual capital

سرمایه معنوی

intelligent systems

سیستم های هوشمند/ خبره

inter fund transfers

نقل و انتقالات داخلی وجوه انتقالات بین حسابهای مستقل

interactive qualities

ویژگیهای کیفی تعاملی

intercept

عرض از مبدأ عامل ثابت

intercept parameter

عامل ثابت عرض از مبدأ

intercompany loans

وامهای فیمابین شرکتهای عضو گروه

intercompany receivables and payables

دریافتنیها و پرداختینیهای فیمابین شرکتهای عضو گروه

interest

حق مالکیت منافع بهره

interest bearing note

سند بهره دار

interest bearing notes

اسناد بهره بردار

interest coverage ratio

نسبت پوشش بهره

interest during construction

بهره طی احداث/ ساخت

interest method of amortization

روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره

interest on deposits

بهره سپرده ها/ سود تضمین شده سپرده گذاریها

interest on inventory loon

بهره وام موجودی کالا

interest on the projected benefit obligation

بهره بدهی پیش بینی مزایا

interest payable

بهره پرداختی

interest period

دوره مشمول بهره

interest rate implicit in the lease

نرخ بهره ضمنی اجاره

interest rate parity

دوگانگی نرخ بهره

interest rate risk

ریسک ناشی از نوسان نرخ بهره

interest sensitive stocks

سهام حساس به تغییرات نرخ بهره در بازار

interested parties

گروههای ذی نفع/ ذی علاقه

interim audit

حسابرسی ضمنی حسابرسی میان دوره ای

interim financial information

اطلاعات مالی میان دوره ای

interim financial statements

صورتهای مالی میان دوره ای

interim period

دوره سه ماهه دوره ضمنی

interim quality performance report

گزارش میان دوره ای کیفیت عملکرد

interim quality standards

استانداردهای کیفیت میان دوره ای

interim reporting

گزارشگری میان دوره ای

interim reporting requirements

الزامات گزارشگری میان دوره ای

interim reports

گزارشات میان دوره ای

intermediate accounting

حسابداری میانه حسابداری سطح میانی

intermediate cash flows

جریان های نقدی میان دوره ای

intermediate product

محصول میانی

internal accounting controls

کنترلهای داخلی حسابداری

internal accounting standards

استانداردهای بین المللی حسابداری

internal administrative control

کنترل داخلی اداری

internal audit services

خدمات حسابرسی داخلی

internal auditing

حسابرس داخلی

internal auditing

حسابرس داخلی

internal consistency

انسجام/ هماهنگی درونی

internal constraints

محدودیت های داخلی

internal control

کنترل داخلی

internal control checklist

چک لیست/ فهرست کنترلهای داخلی

internal control components

عناصر تشکیل دهنده کنترلهای داخلی

internal control instruction

دستورالعمل کنترلهای داخلی

internal control questionnaire

پرسشنامه کنترلهای داخلی

internal control system

سیستم کنترل داخلی

internal control weakness

ضعف/ نقاط ضعف کنترلهای داخلی

internal controls

کنترلهای داخلی

internal controls structure

ساختار کنترلهای داخلی

internal decision makers

تصمیم گیرندگان درون سازمانی تصمیم گیران داخلی

internal documents

اسناد و مدارک/ مستندات داخلی

internal failure costs

هزینه های عیب و نقص داخلی

internal linkages

روابط/ ارتباطات داخلی

internal rate of return (irr)

نرخ بازده داخلی

internal revenue agents

ممیزین مالیاتی شعب وصول مالیات

internal revenue serive (irs)

( وزارت دارایی(آمریکا

internal service fund

حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی

internal use software

نرم افزار ایجاد شده برای مصارف داخلی

internal validity

اعتبار درونی

internal verification

تبیین درونی

internalization

نهادینه ساختن

internally efficient market

بازار دروناً کارآ

international accounting standards committee (iasc)

کمیته تدوین استانداردهای ببین المللی حسابداری

international investing

سرمایه گذاری بین المللی

international management accounting practice statement (imaps)

بیانیههای حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت

international managerial finance

مدیریت مالی بین الملل

international organization of securities commissions (ioscs)

سازمان

international standards on auditing (isa)

استانداردهای بین المللی حسابرسی

interpolation

درون یابی(واسطه یابی) کردن

interpretations

تفاسیر

intersegment sales

فروش بین بخشها

interval sampling

نمونه گیری فاصله ای

interval scale

مقیاس فاصله ای

intervening variables

متغیرهای مداخله گر/ مزاحم

intra vires

در محدودی/ داخل اختیارات قانونی

intraperiod tax allocation

تخصیص مالیات بین اقلام صورتهای مالی

intrinsic value

ارزش ذاتی

intrinsic value of an option

ارزش ذاتی برگ اختیار معامله

introduction

مقدمه معرفی موضوع

introduction stage

مرحله مقدماتی

introductory paragraph

بند مقدمه

inventoriable costs

هزینه های انبارشدنی هزینه های محصول

inventoriable product costs

هزینه های محصول/ انیارشدنی

inventory

موجودی کالا

inventory and warehousing cycle

چرخه موجودی کالا و انبارداری

inventory completion tests

آزمون های تکمیل موجود کالا

inventory cost

هزینه/ بهای تمام شده موجود کالا

inventory costing

هزینه یابی موجودی کالا

inventory holding profits gains

سود حاصل از نگهداری موجودی کالا

inventory management

مدیریت موجودی کالا

inventory management policies

سیاستهای مدیریت موجودی کالا

inventory obsolescent

از مد افتادگی موجودی کالا نابایی موجودی کالا

inventory price tests

آزمون های قیمت موجود کالا

inventory pricing methods

روشهای قیمت گذاری موجودی کالا

inventory profit

سود موجودی کالا

inventory taking methods

روشهای تعیین موجودی کالا روشهای موجودی گیری روشهای انبارگردانی

inventory turnover

گردش موجودی کالا

investee

شرکت/ واحد سرمایه پذیر سرمایه پذیر

investigate

تحقیق و تفحص کردن بررسی کردن

investigation

رسیدگی بررسی تحقیق و تفحص

investing activities

فعالیتهای سرمایه گذاری

investment

سرمایه گذاری

investment adviser

مشاور سرمایه گذاری

investment advisory firms

موسسات ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه گذاری

investment analysis

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

investment analyst

تحلیلگر سرمایه گذاری

investment banker

بانک سرمایه گذار

investment cash flows

جریانهای نقدی سرمایه گذار

investment center

مرکز سرمایه گذار

investment committee

کمیته سرمایه گذار

investment company

شرکت سرمایه گذاری

investment credit

اعتبار سرمایه گذاری تخفیف سرمایه گذاری

investment decision

تصمیم سرمایه گذاری

investment environment

محیط سرمایه گذاری

investment guidelines

رهنمودهای سرمایه گذاری

investment in bonds

سرمایه گذاری دراوراق قرضه

investment income

درآمد/ سود حاصل از سرمایه گذاری

investment opportunities schedule (ios)

جدول فرصتهای سرمایه گذاری

investment policy

خط مشی/ سیاست سرمایه گذاری

investment process

فرآیند سرمایه گذاری

investment style

سبک سرمایه گذاری

investment tax credit (itc)

تخفیف/ مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص

investment value

ارزش سرمایه گذاری

investments by owners

سرمایه گذاری توسط مالکان

invoice

سیاهه فاکتور

invoice confirmation

تأیید فاکتور/ سیاهه

involuntary conversion

تبدیل غیرارادی

irregular gains

درآمدهای(غیرعملیاتی) غیرمکرر

irregular items

اقلام غیرمعمول/ غیرمکرر

irregular losses

زیانهای(غیرعملیاتی) غیرمکرر

irregularities

سوء جریانات تخلفات

irrevocable

غیر قابل بازیافت برگشت پذیر

isoexpected return line

خط بازده مورد انتظار یکسان

january effect

اثر ماه ژانویه

jargon

اصطلاح خاص یک رشته/ حرفه/ صنعت

job

کار سفارش شغل

job cost record

سابقه/ کارت هزینه/ بهای تمام شده سفارش

job cost sheet

برگ هزینه/ بهای تمام شده سفارش

job cost systems

سیستم های هزینه یابی سفارش کار

job costing record

سابقه/ کارت هزینه یابی سفارش کار

job order cost sheet

برگ هزینه سفارش کار

job order costing system

سیستم هزینه یابی سفارش کار

joint account

حساب مشترک

joint audit

حسابرسی(رسیدگی) مشترک

joint cost

هزینه مشترک

joint process

فرآیند مشترک

joint products

محصولات مشترک

joint stock companies

شرکتهای سهامی تضامنی

joint venture

سرمایه گذاری مشترک اولیه سرمایه گذاری مخاطه آمیز مشارکت مخصوص

journal

مجله دفتر روزنامه

journal entry

ثبت دفتر روزنامه

journal of accountancy

مجله حسابداری

journal of cost management (jcm)

مجله مدیریت هزینه/ بهای تمام شده

journalization

ثبت در دفتر روزنامه

judgmental method of risk adjustment

( روش قضاوتی(تعدیل ریسک

judgmental sampling

نمونه گیری قضاوتی نام دیگر نمونه گیری غیرآماری

junior auditor

کارورز حسابرسی

junk bonds

اوراق قرضه بنجل اوراق قرضه ریسک بالا

just in time (jit)

بموقع

just in time (jit) costing

هزینه یابی بموقع

just in time (jit) philosophy

فلسفه بموقع

just in time (jit) production

فرآیند تولید بموقع

just in time (jit) purchasing

خرید بموقع

just in time manufacturing system

سیستم تولید بموقع

justice and fairness

عدالت و انصاف

kaizen

( بهبود مستمر کایزن(اصطلاح ژاپنی

kaizen budgeting

بودجه بندی کایزن

kaizen costing

هزینه یابی کایزن(اصطلاح ژاپنی) هزینه یابی بر مبنای بهبود مستمر

kanban

نوعی روش انبارداری ژاپنی که در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود

kanban system

نوعی روش انبارداری ژاپنی کخ در آن از سیستم«بموقع» استفاده میشود

keep or drop decision

تصمیم به توقف یا ادامه

key controls

کنترلهای کلیدی

key features

( مشخصات اصلی ویژگیهای مهم(کلیدی

key items

اقلام کلیدی

key point

نکته کلیدی نکته مهم

key sources of information

منابه اصلی/ کلیدی اطلاعات

key success factors

عوامل کلیدی(اصلی) موفقیت

key terms

(اصطلاحات مهم(کلیدی

key variable

( متغیر کلیدی(اصلی

key variables

( متغیرهای کلیدی(اصلی

kiting

حساب به حساب کردن وجوه از طریق چک کلاه به کلاه کردن

labor efficiency variance

انحراف کارآیی دستمزد/ نیروی کار

labor mix variance

انحراف ترکیب دستمزد

labor rate variance

انحراف نرخ دستمزد

labor time record

کارت اوقات کار کارکنان کارت ساعات کارکرد کارکنان

labor unions

اتحادیه های کارگری

laboratory experiments

تجربیات آزمایشگاهی

lagging indicators

شاخص های تأخیری

lambda

ضریب لاندا

landscaping

محوطه سازی کردن

language of business

زبان تجارت زبان واحد تجاری

lapping

کلاه به کلاه کردن

lapping of accounts receivable

کلاه به کلاه کردن حسابهای دریافتی

lapse of stock option

انقضای مهلت استفاده ار برگ اختیار معامله سهم

large capitalization stocks large caps

سهام شرکتهایی که ار ارزش بازار بالایی برخوردارند سهام شرکتهای بزرگ

large stock dividend

سود سهمی زیاد

last day of field work

آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی

last in first out (lifo) inventory costing method

هزینه یابی موجودیها به روش صادره از آخرین وارده اولین

last in, first out (lifo)

اولیه صادره از آخرین وارده لایفو

law of diminishing return

قانون بازده نزولی

lawyer's letter

تأییدیه وکیل حقوقی

lawyer's letter

درخواست تأییدیه وکیل

lead schedule

کاربرگ اصلی

lead time

مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت کالای مربوطه زمان انتظار دریافت کالای سفارش داده شده

lead time

فاصله زمانی بین انجان سفارش دریافت سفارش مدت زمان تحویل سفارش

leading indicators

شاخص های پیشرو

learning curve

( منحنی یادگیری(اثر یادگیری

learning exponent

توان یادگیری

learning objectives

اهداف آموزشی یادیگری اهداف آموزشی

lease

اجازه

lease agreement

قرارداد اجاره

lease agreements

قراردادهای اجاره

lease inception date

تاریخ شروع اجاره

lease liability

بدهی اجاره

lease prepayment

پیش پرداخت اجاره

lease receivable

اجاره دریافتی

lease term

مدت اجاره

lease terms

شرایط اجاره

leased property

اموال/ دارایی مورد اجاره ملک استیجاری

leasehold improvement

بهسازی اموال استیجاری

leasing versus buying

اجاره در مقابل خرید

least squares regression analysis

تجریه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات

ledger

دفتر کل

left over capacity

ظرفیت باقیمانده ظرفیت مازاد ظرفیت خالی

left side

سمت چپ

legal capital

سرمایه قانونی

legal counsel

شورای حقوقی

legal entity

شخص/ شخصیت حقوقی

legal fees

هزینه های قانونی/ مخارج حقوقی

legal inspectors statutory examiners checklist

چک لیست بازرس قانونی

legal letter

تاییدیه حقوقی

legal liability

مسولیت حقوقی/ قانونی

legal representation

تاییدیه(وکیل/ مشاور) حقوقی

legal requirements

الزامات قانونی

legal reserve

اندوخته قانونی

legal restrictions

محدودیتهای قانونی

lender

قرض دهنده وام دهنده

lending institutions

موسسات اعطاکننده تسهیلات مالی موسسات وام دهنده

less than …

… کمتر از ...

less than expected

کمتر از حد مورد انتظار

lessee

مستأجر اجاره کننده

lessor

موجر اجاره دهنده

letter of credit (lc)

اعتبار اسنادی

letter of engagement

قرارداد

letter of engagement

قرارداد حسابرسی

letter of representation

تاییدیه مدیران

letter of representation

تاییدیه مدیریت

level of aggregation

سطح/ میزان تجمیع

levels of market efficiency

سطوح کارآیی بازار

leveraged buyout (lbo)

تصاحب از طریق استقراض

leveraged lease

اجاره اهرمی

liabilities

بدهیها

liability

مسولیت بدهی

liability scrip dividends payable

بدهی سود سهام پرداختی

liability representation

تاییدیه بدهی

liability to group companies

بدهی به شرکتهای عضو گروه

liability to parent company

بدهی به شرکت مادر/ اصلی

liability to subsidiaries

بدهی به شرکتهای فرعی

lien

حق تصرف وثیقه حق وصول طلب

life cycle budgeting

بودجه بندی بر مبنای چرخه عمر محصول

life cycle

دوره حیات چرخه عمر

life cycle cost management

مدیریت هزینه چرخه عمر(دوره حیات) محصول

life cycle costing

هزینه یابی چرخه عمر محصول

life cycle costs

هزینه های چرخه عمر محصول

lifo liquidation

تصفیه لایفو

lifo valuation allowance

ذخیره اولین صادره از آخرین وارده/ لایفو ارزشیابی

likely error

خطای احتمالی اشتباه محتمل

limit order

سفارش محدود

limit order book

دفتر سفارشات محدود

limit price

قیمت محدود

limitation of ratio analysis

محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

limitation on scope

محدودیت در دامنه رسیدگی

limited assurance

اطمینان محدود

limited liability

مسولیت محدود

limited liability company

شرکت با مسولیت محدود

limited liability partnership (llp)

شرکت تضامنی با مسولیت محدود

limited life

عمر محدود

limited open end mortgage bond

اوراق قرضه با رهن محدود

limited partnership

شرکت تضامنی با مسولیت محدود

line and staff relations

روابط صفی و ستادی

line and staff responsibility

مسولیت صفی و ستادی

line employee

کارمند صفی

line management

مدیریت صفی

line managers

مدیران صفی

line of credit

حد اعتبار

line position

پست/ جایگاه صفی

line responsibility

مسولیت صفی

linear cost function

تابع هزینه خطی

linear programming

برنامه ریزی/ برنامه نویسی خطی

linearity

رابطه خطی

liquid assets

داراییهایی که قدرت نقدینگی بالایی دارند داراییهای سیال

liquidating a partnership

انحلال شرکت تضامنی

liquidation

انحلال

liquidation dividend

سود سهام انحلال

liquidation in installments

انحلال تدریجی

liquidation value

ارزشهای انحلال

liquidator

مدیر امور تصفیه مدیر انحلال

liquidity

نقدینگی/ قدرت نقدشوندگی

liquidity preference premium theory

تئوری(صرف) رجحان نقدینگی

liquidity premium

صرف نقدینگی

liquidity ratios

نسبتهای نقدینگی

list of prices

فهرست قیمتها

listed security

اوراق بهادار/ سهم(شرکت) پذیرفته شده در بورس

listing of non cash investment and financing activities

فهرست فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی غیرنقدی

literature review

بررسی ادبیات موضوعی

loading in branch inventory

سود تحقق نیافته موجودی کالای شعبه

loan impairments

کاهش ارزش وام زیان دهی وام

loans receivable

وامهای دریافتی

loans to employees

وام پرداختی به کارکنان

local currency

ارز محلی/ داخلی واحد پول محلی

locked in costs

هزینه های تعهد شده/ ثابت

logical reasoning

استدلال منطقی

london inter bank offered rate (libor)

نرخ بهره بین بانگی لندن

long form auditor's report

گزارش تفصیلی حسابرسی

long form auditor's report

گزارش حسابرسی تفصیلی

long lived assets

داراییهای بلندمدت

long lived intangible assets

دارایی های نامشهود بلندمدت

long range performance report

گزارش عملکرد بلندمدت

long run

بلند مدت

long term asset

دارایی بلندمدت

long term borrowings

قراردادهای بلندمدت ساختمانی/ قراردادهای پیمانکاری

long term contracts

قراردادهای بلندمدت

long term financing

تامین مالی بلند مدت تامین مالی از محل منابع بلند مدت

long term investment

سرمایه گذاری بلندمدت

long term investments

سرمایه گذاریهای بلندمدت

long term liabilities

بدهیهای بلندمدت

long term liability

بدهی بلندمدت

long term monetary assets

دارایی های بلندمدت پولی

long term note payable

اسناد پرداختی بلندمدت

long term solvency

قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت

long term strategic financial plans

( برنامه های مالی بلندمدت(راهبردی

long term variable cost

هزینه متغیر بلند مدت

loss

زیان

loss carried forward

زیان انتقال یافته به دوره های آتی

loss carryback

زیان انتقالی به دوره های قبل زیان دهی به دوره های گذشته

loss carryfoward

زیان انتقلی به دوره های آتی زیان قابل انتقال به دوره های آینده

loss constraints

محدودیتهای زیانی

loss contingency

زیان احتمالی

loss from discontinued operations

زیان حاصل از عملیات متوقف شده

loss gain on repossession

زیان(سود) ناشی از تملک مجدد

loss of scale

نبود مقیاس

loss on residual value guarantee

زیان حاصل از تضمین ارزش اسقاط/ باقیمانده

losses

زیانها

lost discount

تخفیف از دست رفته

lost revenue

درآمد از دست رفته

low load fund

صندوق سرمایه گذاری با سرمایه اندک

low p e stocks

سهامی که ضریب قیمت به سود پایین دارند

lower level management

مدیریت سطح(رده) پایین

lower of cost or market (lcm) rule

قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار

lump sum contract

( قرارداد گروهی(دستته جمعی

lump sum sales

فروش دسته جمعی/ یکجا

lump sun appropriations

اعتبارات کلی تخصیص های کلی/ یکجا

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 6 , accounting , statistics , math glossary - part 6


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ٩:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.