اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 5

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 5

 

daily posting

نقل روزانه

damage

عیب لطمه آسیب صدمه

damaged goods

کالای آسیب دیده کالا(های) صدمه دیده

damaged merchandise

کالای صدمه دیده کالای معیوب

data

داده های خام (پردازش نشده) اطلاعات

data draft

برات مدت دار

data envelopment analysis (dea)

تحلیل پوششی اطلاعات

data flow diagram (dfd)

نمودار جریان / گردش اطلاعات

data literate

متخصص اطلاعات (داده پردازی

data set

بانک اطلاعاتی مجموعه داده ها

data transfer controls

کنترلهای انتقال اطلاعات

database

بانک اطلاعاتی

database management systems

سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی

date of declaration

تاریخ اعلام سود سهام

date of order

تاریخ سفارش

date of payment

تاریخ پرداخت

date of practical completion

تاریخ پایان کار

date of record

تاریخ تعیین / شناسایی سهامداران مشمول سود

dating and reissuance

تاریخ گذاری و صدور / انتشار مجدد

day of the week effect

اثر روز خاص هفته

day order

سفارش روزانه

day to day expenditures

( مخارج روزمره (روزانه

day to day operations

عملیات روزمره

day's sales in receivables

متوسط فروش نسیه روزانه

dead heading pay

هزینه ایاب و ذهاب

dead weight

وزن خالص

dealer

معامله گر

dealers' spread

بازده معامله گران

death of a partner

فوت شریک

debenture

اوراق قرضه تضمین نشده

debenture bonds

اوراق قرضه تضمین نشده

debit

بدهکار

debit balance

مانده بدهکار

debit entry

ثبت بدهکار

debit memo

اعلامیه بدهکار

debit memorandum or debit or debit memo

اعلامیه بدهکار

debt equity ratio

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

debt extinguishment

بازخرید / تصفیه بدهی

debt financing

تامین مالی از محل استقرارض تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی

debt holders

اعتبار دهندگان بستانکاران دارندگان اوراق بدهی

debt instruments

اوراق بهادار بدهی ابزارهای بدهی اسناد بدهی

debt ratio

نسبت بدهی

debt refunding

جایگزینی اوراق بدهی

debt restructure

تجدید ساختار بدهی

debt securities

اوراق بهادار بدهی

debt service fund

حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیوان بلندمدت

debt versus equity

بدهی در مقابل سرمایه

debtor

بدهکار

debtors

بدهکاران

debtors control account

حساب کنترل بدهکاران

debtors' subsidiary

دفتر معین بدهکاران

decentralization

تمرکز زدایی عدم تمرکز

decentralized decision making

تصمیم گیری غیر متمرکز

decentralized organizations

سازمانهای غیر متمرکز

decision criterion

( معیار تصمیم (گیری

decision guidelines

رهنمودهای تصمیم گیری دستورالعمل های تصمیم گیری

decision making

تصمیم گیری

decision model

مدل تصمیم گیری

decision model approach

رویکرد / مدل تصمیم گیری

decision relevance of information

مربوط بودن اطلاعات در تصمیم گیری

decision support systems (doss)

سیستم های تسهیل کننده فرایند تصمیم گیری

decision usefulness

مفید بودن تصمیم گیری سودمندی در تصمیم گیری

decision usefulness approach

رویکرد/ دیدگاه سودمندی برای تصمیم گیری

decision variable

( متغیر تصمیم (گیری

declaration date

تاریخ اعلام / تصویب

decline stage

مرحله تنزل قیمت

declining balance method

روش مانده نزولی

decrease in stock

کاهش در موجودیها

decreasing trend

روند نزولی

deduct

کسر می شود

deductive approach

رویکرد / روش قیاسی

deductive reasoning

استدلال قیاسی

deep discount or zero coupon bonds notes

اوراق قرضه / اسناد بدون بهره یا با تخفیف هنگفت

default free bonds

اوراق قرضه بدون ریسک نکول ناتوانی در پرداخت

default premium

(صرف عدم پرداخت بدهی صرف نکول (ناتوانی در پرداخت

default risk

ریسک نکول ریسک ناتوانی در پرداخت ریسک عدم پرداخت

defaulted notes

اسناد نکول شده اسناد سوخت شده

defeasance provision

شرط ابطال شرط فسخ

defect

عیب

defective

معیوب

defective product

محصول (کالای) معیوب

defective units

واحدهای معیوب

defensive stocks

سهام تدافعی سهام مقاوم سهامی که تغییرات قیمت آنها از تغییرات متوسط بازار کمتر است.

deferrals

انتقال بخشی از دریافتها یا پرداختهای نقدی گذشته به دوره جاری یا آتی انتقالی به دوره های آتی

deferred annuity

اقساط مساوی معوق اقساط انتقالی به دوره های آتی

deferred charges

مخارج انتقالی به دوره های آتی

deferred compensation

حقوق و مزایای انتقالی به دوره های آتی

deferred credits

درآمدهای انتقالی به دوره های آتی

deferred debt issue costs

هزینه های انتقالی (به دوره های آتی) انتشار اوراق بدهی

deferred gain

سود غیر عملیاتی انتقالی به دوره های آتی

deferred gross profit

سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی

deferred method

روش انتقال به دوره های آتی

deferred revenue

درآمد انتقالی به دوره های آتی

deferred tax

مالیات انتقالی به دوره های آتی

deficit

زیان انباشته مازاد هزینه ها بر درآمدها کسری

defined benefit plan

طرح (بازنشستگی) با مزایای معین

defined contribution plan

طرح (بازنشستگی) با سهم مشارکت معین

definitely determinable liability

بدهی قطعی بدهی معلوم و مشخص

definition of terms

تعریف اصطلاحات

deflation

تورم زدائی

degree of correspondence

درجه (میزان) انطباق

degree of financial leverage (dfl)

درجه اهرم مالی

degree of focus

درجه تمرکز

degree of operating leverage (dol)

درجه اهرم عملیاتی

degree of total leverage

درجه اهرم کل

delay in payment

تاخیر در پرداخت

delayed costing

هزینه یابی با تاخیر نام دیگر هزینه یابی معکوس

elayed recognition

شناسایی با تاخیر

delegation of responsibility

تفویض مسئولیت

delinquent taxes

مالیاتهای معوق

delist

حذف عضویت در بورس از فهرست خارج کردن

delivered at frontier (daf)

تحویل کالا در مرز

delivered duty paid (ddp)

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و باپرداخت حقوق و عوارض گمرکی

delivered duty unpaid (ddu)

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

delivered ex quay (deq)

تحویل کالا روی اسلکه در بندر مقصد

delivered ex ship (des)

تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد

delta

دلتا

demand deposit

سپرده دیداری سپرده کوتاه مدت سپرده عندالمطالبه

demand pull inflation

تورم ناشی از افزایش تقاضا

demand pull inventory system

سیستم موجودی کالای مبتنی بر کشش تقاضا

denominator

مخرج کسر

denominator level

سطح مبنا سطح فعالیت عادی مخرج کسر

departmental fixed costs

هزینه های ثابت دایره

departure from ... ... ...

عدول از ... تخطی از ... عدم رعایت ...

dependent variable

متغیر وابسته

dependent variable costs

هزینه های متغیر وابسته

depletion

کاهش (استهلاک) منابع طبیعی هزینه تهی شدن منابع طبیعی

deposit in transit

سپرده بین راهی وجوه در راه

deposits

سپرده ها ودایع

depreciable assets

داراییهای استهلاک پذیر

depreciable cost

بهای تمام شده مشمول استهلاک بهای تمام شده استهلاک پذیر

depreciation

(استهلاک (دارایی های ثاب و بلند مدت مشهود

depreciation base

مبنای استهلاک

depression

رکود اقتصادی

deprival value

ارزش فقدان ارزش جبرانی

depth of market

عمق بازار

derivative financial instruments

اوراق بهادار (مالی) مشتقه

derivative instruments and hedging activities

اوراق بهادار مشتقه و فعالیتهای مقابله با ریسک

derivative securities

اوراق بهادار مشتقه

derivatives

اوراق بهادار مشتقه

descriptive approach

روش (رویکرد) توصیفی

design

طراحی طرح

design of products services or processes

طراحی محصولات خدمات یا فرایندها

designed in costs

هزینه های طراحی داخلی

desirability

مطلوبیت

detailed audit

حسابرسی (تفصیلی) جامع

detailed drawings

نقشه های تفصیلی

detailed income statement

صورت سود و زیان تفصیلی

detailed project

طرح تفصیلی

detection risk

ریسک عدم کشف تحریفات

detective controls

کنترلهای کشف کننده کنترلهای تشخیص دهنده

deterioration

وخیم تر شدن وخامت سیر نزولی طی کردن

determinable current liabilities

بدهیهای جاری قابل تعیین

determinable liabilities

بدهیهای قابل تعیین

development stage enterprise

واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

deviation

انحراف مغایرت

deviation rate

ضریب انحراف ضریب مغایرت

diagonal matrix

ماتریس قطری / مورب

difference estimation

برآورد تفاضلی

different fiscal periods

دوره های مالی متفاوت

differential cost

هزینه (بهای تمام شده) تفاضلی

differentiation

تمایز ایجاد تماز مشتق گیری

dilemma

معضل بلاتکلیفی برسر دوراهی ماندن

diluted earnings per share (deps)

سود تقلیل یافته هر سهم

dilution

تقلیل کاهش

dilution effects of conversion

آثار تقلیل دهندگی تبدیل

dilution of ownership

کاهش (تقلیل) سطح مالیکت

dilutive securities

(اوراق بهادار تقلیل دهنده (سود هر سهم

diminishing marginal utility

مطلوبیت نهایی نزولی

direct access

دسترسی مستقیم

direct allocation method

روش تخصیص مستقیم

direct approach

روش (رویکرد) مستیم

direct cost

هزینه مستقیم

direct cost of a cost object

هزینه مستقیم موضوع هزینه

direct costing

هزینه یابی مستقیم نام دیگر هزینه یابی متغیر

direct costing approach

روش (رویکرد) هزینه یابی مستقیم

direct costs

هزینه های مستقیم

direct costs of acquisition

مخارج / هزینه های مستقیم تحصیل

direct costs of acquisition

مخارج مستقیم تحصیل

direct effect illegal acts

اعمال غیر قانونی دارای اثر مستقیم

direct estimation

برآورد مستقیم

direct financial interests

منافع مالی مستقیم

direct financing lease

اجاره (از نوع) تامین مالی مستقیم

direct fixed expenses

هزینه های ثابت مستقیم

direct holdings

سرمایه گذاریهای مستقیم

direct inventory reduction method

روش کاهش مستقیم ارزش موجودی کالا

direct labor

دستمزد مستقیم نیروی کار مستقیم

direct labor budget

بودجه دستمزد مستقیم بودجه نیروی کار مستقیم

direct labor hours (dlh)

ساعات کار متسقیم

direct manufacturing labor costs

هزینه های دستمزد مستقیم تولید

direct material usage budget

بودجه مصرف مواد مستقیم

direct materials

مواد مستقیم

direct materials budget

بودجه مواد مستقیم

direct materials costs

هزینه های مواد مستقیم

direct materials inventory

موجودی مواد مستقیم

direct method

روش مستقیم

direct payment

پرداخت مستقیم

direct projection (estimate) of misstatement

برآورد مستقیم تحریف

direct substantive tests

آزمونهای محتوا

direct taxation act

قانون مالیاتهای مستقیم

direct test of account balances

آزمون مستقیم مانده حسابها

direct test of final balances

( آزمون مستقیم مانده حسابهای نهایی (مانده های نهایی

direct tracing

ردیابی مستقیم

direct variable cost

هزینه متغیر مستقیم

direct write down method

روش تقلیل مستقیم

direct write off method

روش حذف مستقیم

directed sample selection

انتخاب جهت دار (هدفمند) نمونه

disadvantages

معایب ایرادات

disaggregation of income tax expense

تفکیک هزینه مالیات بردرآمد

disagreements

موارد عدم توافق

disbursement

پرداخت نقدی

disclaimer of opinion

عدم اظهار نظر

disclosure

افشاء

disclosure checklist

فهرست کنترل موارد افشاء

disclosure principle

اصل افشاء

disclosure requirements

الزامات افشاءگری

discontinued operations

عملیات متوقف شده

discount

تخفیف کسر تنزیل

discount on a bond

کسر (تخفیف) اوراق قرضه

discount factor

عامل تنزیل

discount on bonds payable

کسر (تخفیف) اوراق قرضه پرداختنی

discount on stock

کسر (تخفیف) سهام

discount rate

نرخ تنزیل

discounted cash flows (dcf)

جریانهای نقدی تنزیل شده تنزیل جریانهای نقدی

discounted future earnings

تنزیل سودهای آتی

discounting

تنزیل کردن

discounting a note payable

تنزیل (کردن) سند پرداختی

discounting a note receivable

تنزیل (کردن) سند دریافتنی

discounting model

مدل تنزیل کردن

discounting notes receivable

تنزیل (کردن) اسناد دریافتنی

discrepancy

اختلاف مغایرت

discrete loss

زیان غیر مستقیم

discrete view approach

( دیدگاه (نگرش یا رویکرد) مجزا (مستقل

discretionary cost

هزینه تحت کنترل هزینه اختیاری

discretionary fixed expenses

هزینه های ثابت تحت کنترل هزینه های ثابت اختیاری

discretionary order

سفارش تحت کنترل سفارش اختیاری

discriminant analysis

تجزیه و تحلیل تمایز دهنده

discussion memorandum

گزارش تبدیل نظر

dishonor of a note

نکول سند واخواست کردن سند

dishonored notes receivable

اسناد دریافتنی نکول (واخواست) شده

disintermediation

واسطه زدایی حذف واسطه گرایی

dispersion

پراکندگی

display decision

تصمیم گیری درخصوص محل انعکاس / نمایش تصمیم گیری درباره محل گزارش

disposal date

تاریخ واگذاری تاریخ فروش

disposition of variances

بستن انحرافات

disputes

مناظرات مذاکرات

dissertation

رساله پایان نامه تز

dissimilar assets

دارایی های غیر مشابه

dissolution

فرآیند تصفیه (انحلال) شرکت

distortion

تحریف

distributable income

سود قابل توزیع

distributed data processing

پردازش اطلاعات پراکنده / پردازش اطلاعات توزیعی

distribution

توزیع

distribution cost

هزینه توزیع

distribution to owners

پرداختی به مالکان توزیع بین مالکان

distributional effects

آثار توزیعی

disturbance term

عامل مزاحم عامل خطا

diversification

تنوع بخشیدن متنوع سازی ایجاد تنوع

diversification across industry

تنوع بخشی در حوزه صنعت

diversified portfolio

پرتفوی متنوع مجموعه (سرمایه گذاری) متنوع

diversified portfolios

پرتفوی های متنوع مجموعه سرمایه گذاریهای متنوع

divestiture

تبدیل سرمایه گذاریها به وجه نقد

dividend

سود سهام

dividend decision

تصمیمات مربوط به تقسیم سود

dividend discount model

مدل تنزیل (گردن) سود سهام

dividend growth method

مدل مبتنی بر رشد سود سهام

dividend irrelevance theory

تئوری (نظریه) نامربوط بودن سود سهام

dividend payout ratio

نسبت سود تقسیمی نسبت پرداخت سود سهام

dividend per share payout ratio

نسبت پرداخت سود نقدی هر سهم

dividend preferences

اولویت های سود سهام

dividend price ratio

نسبت سود نقدی هر سهم به قیمت بازار هر سهم نسبت بازده نقدی سود سهام

dividend puzzle

معمای سود سهام

dividend rate

نرخ سود سهام

dividend yield

بازده (نقدی) سود سهام

dividends

سود سهام

dividends declared

سود سهام اعلام شده

dividends in arrears

(سود سهام معوق سود سهام اعلام نشده (پرداخت نشده

dividends payable in stock

سود سهمی پرداختنی

dividends per share (dps)

سود تقسیمی هر سهم سود نقدی (یا پرداخت شده) هر سهم

division of cpa firms

بخش موسسات حسابرسی

doctrines

عقاید نظریات

document

سند مدرک

documentary evidence

شواهد مستند

documentation

مستند سازی

dollar value retail lifo

روش خرده فروشی اولین صادره از آخرین وارده ریالی / دلاری

dollar unit sampling (dus)

نمونه گیری بر اساس واحد پولی

dollar value retail lifo method

روش خرده فروشی اولین صادره از اولین وارده ریالی /دلاری

dollar weighted return

بازده ریالی / دلاری

donated asset

(دارایی اهدا شده (اهدائی

donated assets

داراییهای اهدا شده

donated capital

سرمایه اهدا شده

donated stocks

سهام اهدا شده سهام اهدایی

donated treasury stock

سهام خزانه اهدا شده

donor

اهداء کننده

donor imposed conditions

شرایط تحمیلی توسط اهداء کننده

dormant member of director

عضو غیر موظف هیات مدیره

double auction

حراج

double counting

احتساب (شمارش)مضاعف

double declining balance (ddb) depreciation

استهلاک مانده نزولی مضاعف

double declining balance (ddb) depreciation method

روش استهلاک مانده نزولی مضاعف

double declining balance method

روش مانده نزولی مضاعف

double entry accounting system

سیستم حسابداری ثبت دو طرفه

double taxation

مالیات مضاعف

dow jones industrial average (djia) index

شاخص متوسط (میانگین) صنعتی داوجونز

dow theory

تئوری نظریه داو

down payment

پیش قسط پیش پرداخت

down trend

روند نزولی

downside risk

ریسک کاهش قیمت ریسک تنزل

downstream costs

هزینه های مرتبط با فروش دارای توسط شرکت اصلی به واحدهای فرعی

dr. debit

( بدهکار (بد

draft at sight

برات عندالمطالبه برات دیداری

drawee

گیرنده برات

drawer

صادر کننده برات امضاء کننده برات

drawings

برداشتها

driver analysis

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد (محرکهای) هزینه

driver tracing

ردیابی محرکهای هزینه

drivers

محرکها

du pont model

مدل دو پانت

dual dated audit report

گزارش حسابرسی با تاریخ گذاری دوگانه

dual dating

تاریخ گذاری دوگانه

dual pricing

قیمت گذاری دوگانه

dual pricing arrangement

توافق (برنامه) قیمت گذاری دوگانه

dual pricing solution

راه حل قیمت گذاری دوگانه

dual purpose sampling

نمونه گیری دو منظوره

dual purpose test

آزمون دو منظوره

dual rate method

روش دو نرخی

due diligence

دقت عمل سخت کوشی جدیت

due diligence

ارزیابی / رسیدگی ویزه

due from other funds

بدهی سایر حسابهای مستقل طلب از سایر حسابهای مستقل

due process procedure

فرآیند چند گانه تدوین استانداردهای حسابداری مالی

due professional care

دقت و مراقبت حرفه ای

due to other funds

بدهی به سایر حسابهای مستقل

due to other governmental units

بدهی به سایر سازمانهای دولتی

dummy variables

(متغیرهای مجازی (مصنوعی

dumping

عرضه بیش از حد محصول به بازار به منظور پایین آوردن قیمت

durability

دوام ماندگاری

duration

مدت / دوره انتظار

duration of the work

مدت زمان انجام کار

dysfunctional behavior

رفتار غیر حرفه ای

dysfunctional decision making

تصمیم گیری غیر حرفه ای

early deliberations

تبادل نقطه نظرات اولیه

early exercise

استفاده از اختیار خرید(فروش)، سهم پیش از تاریخ سررسید آن

early retirement of debt bonds

( بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی(اوراق قرضه

earned capital

سرمایه تحصیل شده

earned surplus

مازاد تحصیل شده

earning potential

توان بالقوه کسب درآمد

earning power

توان کسب سود قدرت تحصیل سود/ درآمد

earning process

فرآیند کسب درآمد/ سود

earnings

عایدات سود

earnings before interest and tax (ebit)

سود قبل از(کسر) بهره و مالیات

earnings management

مدیریت سود

earnings per share (eps)

سود هر سهم

earnings price ratio

(نسبت سود(هر سهم) به قیمت(هر سهم

earnings process

فرآیند کسب سود

ease of formation

( سهولت تشکیل(تأسیس

ease of transferability of ownership

سهولت انتقال مالکیت

easement

سهولت/ ساده بودن

econometric models

مدلهای اقتصاد سنجی

economic approaches

رویکردهای(روشهای) اقتصادی

economic concept of income

مفهوم اقتصادی سود

economic development accounting

حسابداری توسعه اقتصادی

economic downturn

رکود اقتصادی

economic earning

سود اقتصادی

economic efficiency

کارآیی اقتصادی

economic enterprise

واحد اقتصادی

economic entity

واحد اقتصادی شخصیت اقتصادی

economic function

کارکرد اقتصادی

economic good

کالای اقتصادی

economic indicators

شاخصهای اقتصادی

economic order quantity (eoq)

( مقدار سفارش اقتصادی(مقرون به صرفه

economic produce runs (epr)

مقدار تولید اقتصادی

economic rate

نرخ اقتصادی

economic rationality

منطق اقتصادی

economic resources

منابع اقتصادی

economic risk

ریسک اقتصادی

economic substance

محتوای اقتصادی

economic unit

واحد اقتصادی

economic unit concept

مفهوم واحد اقتصادی

economic value added (eva)

ارزش افزوده اقتصادی

economic value of the firm

ارزش اقتصادی واحد تجاری

economically reworked

واحدهای مشمول دوباره کاری

economics of regulation

اقتصاد قوانین و مقررات/ اصول اقتصادی نظارت

economics of scale

صرفه جویی در مقیاس

economics of the audit

اصول اقتصادی حسابرسی

economy

اقتصادی صرفه جویی و صلاح اقتصادی مقرون به صرفه

economy and efficiency audit

حسابرسی صرفه اقتصادی و کارآیی

editor in chief

سردبیر

effective advertising

( تبلیغات موثر(اثربخش

effective audit

رسیدگی موثر(اثر بخش) حسابرسی اثر بخش

effective cost of debt

( هزینه موثر استقراض(بدهی

effective date

تاریخ موثر تاریخ قطعی تاریخ لازم الاجرا

effective rate of interest

نرخ موثر(واقعی) بهره در بازار نرخ بهره رایج در بازار

effectiveness

اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف

effectiveness efficiency and economy 3es audit

حسابرسی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی نام دیگر حسابرسی عملیاتی

effectiveness measures

معیارهای اثر بخشی

efficiency

کارآیی میزان دستیابی به اهداف با حداقل هزینه

efficiency measures

معیارهای کارآیی

efficiency variance

انحراف کارآیی

efficient audit

حسابرسی کارآ حسابرسی کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان

efficient capital market

بازار کارآ

efficient market model

مدل بازار کارآ

efficient markets hypothesis (emh)

فرضیه بازارهای کارآ

efficient markets paradigm

نظریه بازارهای کارآ

efficient portfolio

پرتفوی کارآ مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری

efficient set frontier

مجموعه(مرز) کارآ

efficient set theorem

نظریه(اصل) مجموعه کارآ

effort

تلاش

either gain or loss

یا سود یا زیان

elastic demand

تقاضای با کشش

elasticity of yield to maturity

کشش پذیری بازده تا تاریخ سررسید

election of officers

انتخاب مدیران

electronic internet commerce

( تجارت الکترونیکی(اینترنتی

electronic commerce

تجارت الکترونیکی

electronic data interchange (edi)

تبادل الکترونیکی اطلاعات

electronic fund transfer (eft)

انتقال الکترونیکی وجوه

electronic transfer of data

انتقال الکترونیکی اطلاعات

eligible

سزاوار مستحق واجد شرایط

elimination of non value added operations

حذف عملیات فاقد ارزش افزوده

embezzlement

اختلاس استفاده نامشروع از داراییها

emerging debt instruments

ابزارهای جدید بدهی اوراق بهادار بدهی نوظهور

emerging issues task force (eitf)

کمیته بررسی مسائل و موضوعات اضطراری

emerging issues task force (eitf)

(کمیته بررسی موضوعات اضطراری(نوظهور

emerging markets

بازارهای نوپا بازارهای نوظوهور بازارهای در حال توسعه

emerging stock markets

بازارهای نوظهور سهام بازارهای نوپای سهام

emphasis of matter paragraph

بند تأکید بر موضوع(مطلب) خاص

empirical evidence

شواهد تجربی

empirical results

نتایج تجربی

employee employer relationship

رابطه کارمندی و کارفرمایی

employee fraud

تقلب کارمندان

employee incentive compensation plans

طرحهای تشویقی خرید سهام توسط کارکنان

employee quality

کیفیت کارکنان

employee stock ownership plan (esop)

طرح مالکیت کارکنان در سهام

employee time sheet

برگ ثبت اوقات ورود و خروج کارکنان

employer

کارفرما

empowerment

اختیار

enacted marginal tax rate

نرخ نهایی مالیات بر درآمد

encumbrances

تعهدات قطعی نشده

encyclopedia of accounting systems

دایره المعارف سیستم های حسابداری

end product

محصول نهایی

end user computing

محاسبات کار بر نهایی

ending finished goods inventory budget

بودجه موجودی کالای ساخته شده پایان دوره

ending inventory

موجودی(کالای) پایان دوره

ending inventory valuation

تعیین ارزش موجودی پایان دوره

ending market price

قیمت نهایی بازار

endogenous variable

متغیر درونزا

endorsed note payable

سند پرداختی ظهرنویسی شده

endorsement

( ظهرنویسی(اسناد

endowment fund

حساب مستقل وجوه موقوفه

endpoint costing

هزینه یابی معکوس هزینه یابی با تأخیر

engagement letter

قرارداد موافقتنامه تفاهمنامه

engagement planning

برنامه ریزی کار

engagement risk

ریسک پروژه حسابرسی/ ریسک حسابرسی

engineered cost

هزینه اندازه گیری شده هزینه مهندسی

engineering change order (eco)

مهندسی تغییرات سفارشی

engraving and printing costs

مخارج چاپ و انتشار

enterprise

واحد تجاری واحد اقتصادی بنگاه اقتصادی

enterprise fund

حساب مستقل انتفاعی

enterprise net income

سود خالص واحد اقتصادی

enterprise performance

عملکرد واحد اقتصادی

entitle to ... ...

مستحق به... سزاوار...

entity

واحد تجاری واحد اقتصادی

entity equity

حقوق/ ارزش ویژه واحد اقتصادی

entity theory

تئوری(نظریه) واحد اقتصادی

entropy

بی نظمی نابسامانی

entry value

ارزش ورودی

environmental constraints

محدودیتهای محیطی

epistemology

معرفت شناسی شناخت شناسی

equal weighted

درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم

equal weighted marker index

شاخص بازرا با وزن مساوی

equilibrium expected return

بازده مورد انتظار تعادلی

equilibrium point

نقطه تعادلی

equilibrium price

قیمت تعادلی

equity

حق مالکانه ارزش ویژه حق مالکیت

equity in subsidiary realized income

حق مالکیت در سود تحقق یافته واحد فرعی

equity instrument

اوراق بهادار سرمایه ای ابزار سرمایه ای

equity interest

حقوق صاحبان سهام/ حق مالکانه

equity method

روش ارزش ویژه

equity method for investments

روش ارزش ویژه سرمایه گذاریها

equity method investment

سرمایه گذاری بر مبنای روش ارزش ویژه

equity premium

صرف سهام

equity securities

اوراق بهادار سرمایه ای اوراق بهادار مبین حق مالکانه

equity swap

معاوضه سهام

equity theories

تئوریهای مربوط به حقوق صاحبان سهام

equity theory

تئوری عدالت نسبی تئوری ارزش ویژه

equivalent production schedule

جدول معادل آحاد تولید

equivalent units

معادل آحاد تولید

equivalent units of output

معادل آحاد تولید

equivalent units of production

معادل آحاد تولید

equivalent yield

بازده معادل

error

اشتباه سهوی خطا

error cause identification

شناسایی علت(علل) اشتباه

error correction

اصلاح(تصحیح) اشتباه

error costs

هزینه های اشتباهات

error term

عامل خطا

errors

اشتباهات سهوی

essentials of investments

اصول سرمایه گذاریها

estimated cost of disposal

( هزینه برآورده شده واگذاری(فروش

estimated cost to complete

هزینه برآوردی تکمیل

estimated economic life

عمر مفد اقتصادی برآورد شده عمر مفید برآوردی

estimated economic useful life

عمر مفید اقتصادی برآوردی

estimated factory overhead

سربار پیش بینی شده/ برآورد شده کارخانه

estimated items

اقلام برآوردی

estimated liability

بدهی برآوردی

estimated machine hours

ساعات کار بودجه شده ماشین آلات

estimated net realizable value

ارزش خالص بازیافتی برآوردی

estimated net realizable value (nrv) method

روش ارزش خالص بازیافتی برآوردی

estimated population exception rate (eper)

ضریب انحراف برآوردی جامعه

estimated product warranties

هزینه های برآوردی تضمین محصول

estimated residual value

ارزش باقیمانده(اسقاط) برآوردی

estimated revenue

در آمد برآوری

estimated uncollectible delinquent taxes

مالیاتهای معوق غیر قابل برآوری

estimated useful life

عمر مفید برآوری

estimated warranty obligations

بدهیهای( تعهدات) برآوری تضمین محصول

ethical behavior

رفتار اخلاقی رفتار مبتنی بر ارزشهای اخلاقی

ethical dilemma

معضل اخلاقی بلاتکلیفی اخلاقی

ethics

اصول اخلاقی اخلاقیات

ethics rulings

آرای صادره درباره آیین نامه رفتار حرفه ای

eurobonds

اوراق قرضه خارجی

eurodollar certificate of deposit

گواهی سپرده خارجی

eurodollar deposit

سپرده خارجی

european audit findings

ارزیابی یافته های حسابرسی

european option

برگ اختیار معامله اروپایی

evaluation criteria

معیارهای( ضوابط ) ارزیابی

event

رویداد رخداد حادثه

evidence

شواهد

evidence mix

ترکیب شواهد

evidential matter

شواهد

evolution

تکامل تدریجی سیر تکاملی

evolutionary process

فرایند تکامل تدریجی

ex ante

آینده پیش بینی شده

ex distribution date

تاریخ توزیع سود سهام

ex dividend date

تاریخ شناسایی سهامداران مشول سود

ex post

گذشته تاریخی

ex post alpha

ضریب آلفای تاریخی

ex post facto

گذشته تاریخ

ex post selection bias

اوریب ناشی از انتخاب نمونه از دوره یا دوره های گذشته

ex rights

سهام فاقد حق تقدم خرید

ex rights date

تایخ انفضای مهلت استفاده از حق تقدم خرید

ex works (exw)

تحویل کالا در محل کارخانه/ انبار فروشنده

exaggerated value

ارزش بیش از واقع اظهار شده

examination

رسیدگی بررسی

examine

مرود بررسی قرار دادن رسیدگی کردن

excavation

خاکبرداری

except for concept

مفهوم به "استثنای"

exception rate

ضریب استثناء

excess allocated to identifiable net assets

مازاد تخصیص یافته به خالص داراییهای قابل شناسایی

excess present value index

شاخص مازاد ارزش فعلی شاخص فعلی اضافی

excess return

بازده اضافی بازده مازاد

exchange gain

سود مبادله سود( غیر عملیاتی) معاوضه

exchange loss

زیان مبادله زیان( غیر عملیاتی) معاوضه

exchange of common shares stocks

معاوضه( مبادله) سهام عادی

exchange of dissimilar assets

معاوضه داراییهای غیر مشابه

exchange rate

نرخ معاوضه( مبادله) نرخ ارز

exchange risk

ریسک ارز

exclusive right

حق انحصاری

execution

اجراء

executive summary

چکیده خلاصه مفید خلاصه مدیریتی

executory costs

هزینه های اجرایی

exercise

قیمت توافقی قیمت قابل اعمال

exhibit

شکل

existence

وجود

existence or occurrence

(وجود یا رخداد( وقوع

exit interview

( تبادل نظر نهایی( با صاحبکار در حسابرسی عملیاتی

exogenous variable

متغیر برون زا

expansion

توسعه کمی رشد و گسترش

expatriate

به تفضیل بیان کردن

expectations gap

فاصله( شکاف) انتظارات

expectations hypothesis

(نظریه انتظارات( عقلایی

expected value (ev)

میانگین ارزش( مقدار) مورد انتظار

expected activity level

حجم مورد انتظار فعالیت سطح فعالیت مورد انتظار

expected annual capacity

ظرفیت مورد انتظار سالانه

expected error

خطای مورد انتظار

expected exit value

ارزش خروجی مورد انتظار

expected misstatement

تحریف مورد انتظار

expected monetary value

ارزش پولی مورد انتظار

expected opportunity loss (eol)

زیان مورد انتظار فرصت از دست رفته

expected postretirement benefit obligations

تعهد( بدهی) مورد انتظار مزایای بعد از باز نشستگی

expected rate of occurrence

ضریب وقوع/ رخداد ضریب رخداد مورد انتظار

expected return (er)

بازده مورد انتظار

expected return vector

بردار بازده مورد انتظار

expected standard

استاندارد مورد انتظار

expected yield to maturity

بازده مورد انتظار تا تاریخ سررسید

expendable fund

حساب مستقل وجوده قابل مصرف

expenditures applicable to prior years

مخارج متسری به سالهای قبل مخارج سنواتی

expense

هزینه دوره هزینه

expense account analysis

تجزینه و تحلیل حسابهای هزینه

experience curve

منحنی تجربه

expert

کارشناس متخصص خبره

expert reliance

اتکا بر نظر تخصص کارشناس

expiration date

تاریخ انقضاء

expired cost

بهای منقضی شده

explain and predict

شرح و پیش بینی

explanatory paragraph

بند توضیحی گزارش حسابرسی

explanatory variables

( متغیرهای توضیحی( مستقل

explicit contracts

قراردادهای صریح

explicitly

به صورت صریح صریحاً صراحتاً

export sales

فروشهای صادراتی

exposure draft

متن پیش نویس متن پیشنهادی

expropriation

مصادره سلب مالکیت

extend

تمدید کردن افزایش دادن دامنه

extendable notes

اسناد قابل تمدید

extended audit scope

دامنه تفصیلی حسابرسی

extended value chain

زنجیره گسترش یافته ارزش

extent of information dissemination

حجم انتشار اطلاعات دامنه توزیع اطلاعات

external audit

حسابرسی مستقل

external auditor

حسابرس مستقل

external auditor's opinion

نظر حسابرس مستقل

external constraints

محدودیتهای خارجی

external decision makers

تصمیم گیرندگان برون سازمانی تصمیم گیرندگان خارج از واحد تجاری

external document

مستندات خارج از واحد

external failure costs

هزینه های عیب و نقص خارجی

external linkages

پیوندهای/ روابط/ ارتباطات خارجی

external validity

اعتبار برونی

extinguishment of debt

تسویه( باز پرداخت) بدهی

extra works

کارهای جدید/ فوق العاده

extraordinary gain

سود( غیر عملیاتی) غیر مترقبه سود فوق العاده

extraordinary items

اقلام غیر مترقبه

f.o.b. shipping point

فوب مبدا

face amount

مبلغ اسمی

face value

ارزش اسمی

face value of bond

ارزش اسمی اوراق قرضه

facilities

تاسیسات تسهیلات رفاهی

facility level activities

فعالیتهای سطح کارخانه

facility sustaining costs

هزینه های مرتبط با سطح کارخانه

factor

عامل

factor analysis

تجزیه و تحلیل عاملها

factor beta

ضریب بتای عامل

factor loading

شناسایی و تعیین ضرایب عوامل

factor loading model (flm)

مدل شناسایی و تعیین ضریب عوامل

factor model

مدل عاملی

factor risk

ریسک عامل

factor risk premium

صرف ریسک عامل

factoring

فروختن مطالبات به موسسه وصول طلب

factoring accounts receivable

فروش حسابهای دریافتی واگذار کردن حسابهای دریافتی به موسسات وصول کننده طلب

factory burden

سربار کارخانه هزینه های ثابت کارخانه

factory burden costs

هزینه های سربار کارخانه

factory overhead costs

هزینه های سربار کارخانه

factory supplies

ملزومات مصرفی کارخانه

factory supplies inventory

موجودی ملزومات مصرفی کارخانه

faf financial accounting foundation

بنیاد حسابرسی مالی

fail to deliver

ناتوانی در تحویل

failure costs

هزینه های عیب و نقص

fair market value

ارزش متعارف بازار

fair price function

کاکرد تعیین قیمت منصفانه

fair value mark to market method

( روش ارزش متعارف(تعدیل با ارزش بازار

fair value recovery criterion

معیار بازیافت ارزش متعارف

fairness

مطلوبیت

father son grandson relationship

رابطه پدر پسر نوه

fault

تقصیر

favorable variance

(انحراف مطلوب(مساعد

feasible region

ناحیه(منطقه) موجه

feasible set

مجموعه طرح های توجیه پذیر

feasible set

مجموعه موجه

feasible solution

جواب/ راه حل موجه

features quality of design

(مشخصات(کیفیت طراحی

feed back

بازخورد

feed back value

ارزش بازخورد

fidelity bond

وجه الضمان سپرده جبران خسارت دریافت تضمین از کارکنان

fiduciary funds

حساب مستقل وجوه امانی

field

رشته زمینه حوزه

field auditor

حسابرس متخصص در یک صنعت خاص

field experiments

تجربیات(آزمایشات) میدانی

field studies

مطالبات میدانی

field work

اجرای عملیات رسیدگی

field work standards

استانداردهای اجرای عملیات رسیدگی

fifo costing method

( روش هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده(فایفو

fifo method of process costing

روش اولین صادره از اولین وارده در هزینه یابی مرحله ای

figure

رقم(عدد) شکل

file

پرونده

file integrity

اصالت پرونده

fill or kill order

انجام یا ابطال سفارش

filter rules

قواعد فیلتر

final account

حساب قطعی

final audit

حسابرسی نهایی

final certificate

گواهی تحویل قطعی

final payment

پرداخت قطعی/ نهایی

final report

گزارشات نهایی

final statement

صورتحساب قطعی/ نهایی

final take over acceptance

تحویل قطعی صورت وضعیت قطعی

finance director

مدیر امور مالی

finance vice president

معاونت مالی معاون امور مالی

financial accounting

حسابداری مالی

financial accounting and reporting

حسابداری و گزارشگری مالی

financial accounting foundation (faf)

بنیاد حسابداری مالی

financial accounting information

اطلاعات حسابداری مالی

financial accounting information system

سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی

financial accounting series

مجموعه نشریات حسابداری مالی

financial accounting standards advisory council (fasac)

شورای مشورتی استاندارهای حسابداری مالی

financial accounting standards board (fasb)

هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی

financial analyst

تحلیلگر مالی

financial analysts' federation

فدراسیون تحلیلگران مالی

financial asset

اوراق بهادار دارایی مالی

financial audit

حسابرسی مالی نام دیگر حسابرسی مستقل

financial breakeven

نقطه سربسر مالی

financial breakeven point

نقطه سربسر مالی

financial budget

بودجه مالی

financial condition

وضعیت(شرایط) مالی

financial controls

کنترلهای مالی

financial distress

مشکلات مالی التهاب مالی

financial economists

اقتصاددانان مالی

financial engineering

مهندس مالی

financial excerpts

نکات برگزیده مالی

financial flexibility

انعطاف پذیری مالی

financial forecast

پیش بینی مالی

financial health

سلامت مالی

financial highlights

نکات برجسته مالی نکات مهم مالی

financial history

پیشینه مالی تاریخچه مالی

financial implications

بازتابهای مالی پیامدهای(تبعات) مالی

financial incentive

انگیزه مالی

financial incentives

حقوق و مزایای مالی

financial index

شاخص مالی

financial innovation

نوآوری مالی ابداع مالی

financial institutions

نهادهای مالی موسسات مالی

financial instrument

ابزار مالی ورقه بهادار مالی

financial interest

منافع مالی

financial intermediary

واسطه مالی

financial internal control

کنترلهای داخلی مالی

financial investment

سرمایه گذاری در اوراق بهادار(داراییهای مالی) سرمایه گذاری مالی

financial leverage

اهرم مالی

financial leverage multiplier

ضریب اهرم مالی

financial manager

مدیر امور مالی مدیر مالی

financial market

بازار مالی

financial planning models

مدلهای برنامه ریزی مالی

financial position

وضعیت مالی

financial press

نشریات مالی

financial productivity measure

معیار(سنجش) بهره وری مالی

financial projections

پیش بینی های مالی

financial regulation

آیین نامه/ نظارت مالی

financial reporting

گزارشگری مالی

financial reporting and changing prices

گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها

financial risk

ریسک مالی

financial scandal

رسوایی مالی

financial slacks

منابع مالی

financial statement

صورت مالی

financial statement

صورتهای مالی

financial statement assertions

ادعاهای(مندرج در) صورتهای مالی

financial statement cycles

چرخه های مربوط به صورتهای مالی

financial statement disclosure checklist

فهرست موارد افشار در صورتهای مالی

financial statements audit

حسابرسی صورتهای مالی نام دیگر حسابرسی مستقل

financial well being

سلامت مالی رفاه مالی

financier

کارشناس امور مالی تأمین کننده مالی

financing activities

فعالیتهای تأمین مالی

financing activity

فعالیت تأمین مالی

financing and obligation

(تأمین مالی و تعهد(بدهی

financing consequences

پیامدهای تأمین مالی

financing costs

هزینه های تأمین مالی

financing decision

تصمیم تأمین مالی

findings

یافته ها نتایج حاصله

fineness

دقت ظرافت

finished goods inventory

موجودی کالا(های) ساخته شده

finite uniformity

یکنواختی محدود

firm

موسسه واحد تجاری واحد اقتصادی شرکت قطعی

firm commitment

تعهد قطعی

firm purchase commitments

تعهدات قطعی خرید

firm size

اندازه شرکت

firm's capital structure

ساختار سرمایه نخستین

first derivative

مشتق مرتبه اول

first in, first out (fifo)

(اولین صادره از اولین وارده(فایفو

first in, first out (fifo) inventory costing method

هزینه یابی موجودی کالا به روش اولین صادره از اولین وارده

first in, first out (fifo) process costing method

روش هزینه یابی مرحله ای اولین صادره از اولین وارده

first mortgage

رهن دست اول

first quarter

سه ماه اول فصل اول

fiscal entity

شخصیت مالی واحد مالی

fiscal period

دوره مالی

fiscal year

سال مالی

fisher rate

ضریب/ نرخ فیشر

fitness for use

مناسب برای استفاده

fixed asset

دارایی ثابت

fixed assets

دارایی های ثابت

fixed assets master file

پرونده اصلی دارایی های ثابت

fixed cost

هزینه ثابت

fixed cost per unit

هزینه ثابت واحد محصول

fixed costs

هزینه های ثابت

fixed costs per unit

هزینه های ثابت هر واحد محصول

fixed exchange rates

نرخهای ثابت ارز

fixed income securities

اوراق بهادار با درآمد(سود) ثابت

fixed interval sampling

نمونه گیری با فاصله ثابت

fixed interval selection

انتخاب نمونه با فاصله ثابت

fixed overhead budget variance

انحراف بودجه سربار ثابت

fixed overhead spending variance

انحراف مصرف سربار ثابت

fixed overhead standard

استاندارد سربار ثابت

fixed overhead volume variance

انحراف حجم سربار ثابت

fixed price contract

قرارداد مقطوع

flat yield

بازده هموار

flexibility in presentation

انعطاف پذیری در نحوه ارائه

flexible budget

بودجه انعطاف پذیر

flexible budget variance

انحراف بودجه انعطاف پذیر

flexible manufacturing system (fms)

سیستم انعطاف پذیر تولید

float

چکهای در جریان وصول

floating exchange rates

نرخهای ارز شناور

floating prime rate

نرخ بهره شناور

floating rate

( نرج شناور(متغیر

floating rate loan

(وام با نرخ بهره شناور(متغیر

floor price

قیمت کف نام دیگر حد پایین یا ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف

floor trader

داد و ستدکنندگان تالار بورس

flotation costs

هزینه های انتشار اوراق بهادار

flow chart

نمدگر نمودار گردش عملیات

flow concept

مفهوم جاری

flow lines

خطوط راهنما

flow of costs

جریان گردش هزینه ها

flow of goods

( جریان گردش کالا(محصول

flowchart

نمودار جریان گردش عملیات نمودگر

fob destination

فوب مقصد

fob origin

فوب مبدا

follow up

پیگیری

following the crowd

تبعیت از عامه

foot

جمع عمودی

footing

جمع عمودی

footing test

امتحان جمع عمودی

footnote disclosures

موارد افشار در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی

for profit organizations

سازمانهای انتفاعی

for the year ending ended

( )

force major

قوه قهریه

forecasts

پیش بینی ها

foreclose

توقیف/ ضبط کردن ملک رهنی

foreclosed assets

داراییهای توقیف/ ضبط شده

foreclosure

توقیف یا ضبط داراییهای در رهن

foreclosure

توقیف/ ضبط ملک رهنی سلب حق مالکیت

foreign currency rate

نرخ ارز

foreign corrupt practices act (fcpa)

قانون منع ارتشا در فعالیتهای بازرگانی خارجی

foreign corrupt practices act of 1977

1977 قانون منع ارتشا در فعالیتهای بازرگانی خارجی

foreign currency

ارز واحد پول خارجی

foreign currency transactions

معاملات(مبادلات) ارزی

foreign investors

سرمایه گذارای خارجی

foreign operations

عملیات/ مبادلات خارجی

foreign return

بازده خارجی

foreign subsidiaries

واحدهای فرعی خارجی

foreign trade zones

مناطق آزاد تجاری خارجی

foreign transactions

معاملات(مبادلات) خارجی

foreknowledge

آگاهی/ دانش قبلی

forensic audit

حسابرسی قضایی

forensic auditors

حسابرسان امور قضایی

foreseeable loss

زیان قابل پیش بینی

foreseeable users

استفاده کنندگان قابل پیش بینی

foreseen user

استفاده کننده پیش بینی شده

forfeit

جرمه بستن/ کردن

forfeiture

جریمه غرامت

form over substance

رجحان شکل بر محتوا

formal acceptance

پذیرش رسمی

forms or levels of market efficiency

شکلهای مختلف(سطوح)کارآیی بازار سرمایه

forward contract

قرارداد سلف

forward exchange transactions

معاملات پیش فرض ارز

forward looking information

اطلاعات آینده نگر

forward rate

نرخ سلف

four big

چهار موسسه بزرگ حسابرسی در دنیا چهار غول حسابرسی در دنیا

four column

چهار ستونی

four variance approach

روش(رویکرد) چهار انحرافی

fourth market

بازار دست چهارم

fractional share warrants

گواهینامه های حق خرید پاره سهم

fractional year depreciation

استهلاک بخشی از سال

franchise

حق الامتیاز فروش

franchise tax

مالیات بر حق الامتیاز فروش

franchisee

دریافت کننده حق الامتیاز فروش

franchises licenses

حق الامتیاز انحصاری فروش

franchisor

واگذارنده/ اعطا کننده حق الامتیاز فروش

fraud

تقلب

fraud risk assessment

برآورد ریسک تقلب

fraud risk factors

شاخص های ریسک تقلب

fraudulent financial reporting

گزارشگری مالی فریبکارانه

free alongside ship (fas)

تحویل کالا در کنار کشتی

free carrier (fca)

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده

free exchange rates

نرخهای ارز آزاد

free from state regulation

مبرا(معاف) از مقررات دولتی

free lunch

پذیرایی رایگان

free markets

بازارهای آزاد بازارهایی که از سیطره قوانین و مقررات نظارتی، آزاد

free of charge

رایگان بدون هزینه

free rider

سواری رایگان

freedom from bias

( رعایت بیطرفی عاری از تمایلات جانبدارانه(یکسویه

freedom from bias

پرهیز از جانبداری عاری از تمایلات جانبدارانه

freight allowance

ذخیره کرایه حمل

freight in

کرایه حمل کالای خریداری شده حمل به داخل

freight out costs

مخارج حمل کالای فروخته شده هزینه های حمل به خارج

fresh start measurement

اندازه گیری ابتدا به ساکن/ اولیه

front end loading

شناسایی زودرس

full fledged liability

بدهی تضمین شده

full absorption costing

هزینه یابی جذبی کامل

full accrual method

روش تعهدی کامل

full consolidation

تلفیق کامل

full cost method

روش هزینه یابی کامل روش بهای تمام شده کامل

full costing

هزینه یابی کامل نام دیگر هزینه یابی جذبی

full costing approach

روش(رویکرد) هزینه یابی کامل جذبی

full disclosure principle

اصل افشای کامل

full investigation

پی جویی کامل

full product costs

کل هزینه های مرتبط با محصول

full time members

اعضای تمام وقت

functional audit

حسابرسی فعالیتهای حوزه خاص

functional basis split

تقسیم کار براساس وظایف

functional classification

طبقه بندی براساس وظایف

functional currency

ارز فعال

functional fixation

ثبات عملکرد

fund accounting

( حسابداری حسابهای مستقل نام دیگر حسابداری دولتی(یا سازمانها و موسسات غیرانتفاعی

fund balance

مانده حساب مستقل

fund balance sheet

ترازنامه حساب مستقل

fund equity

ارزش ویژه حساب مستقل

fund received from head office

وجوه دریافتی از دفتر مرکزی

fund trial balance

تراز آزمایشی حساب مستقل

fund types

انواع صندوق مشترک سرمایه گذاری انواع حسابهای مستقل

fundamental analysis

( تجربه و تحلیل بنیادی(اصولی

fundamental concepts

مفاهیم بنیادی

fundamentalists

طرفدارای(معتقدین به) نظریه تجزیه و تحلیل بنیادی اصول گرادیان

fundamentals

اصولی مبانی

fundamentals of managerial finance

مبانی(اصول) مدیریت مالی

funded status

تأمین وجوه شده

funds flow statement

صورت گردش وجوه

furniture and fixtures

اثاثه و منصوبات

future futures contract

قراردادهای سلف

future cash flows

جریانهای نقد آتی جریان های آتی وجه نقد

future option

اختیار خرید و یا عدم خرید قراردادهای سلف

future service potential

خدمات بالقوه آتی

future trends in accounting

روندهای آتی(در) حسابداری

future value

(ارزش آتی(آینده

future value of a deferred annuity

ارزش آتی اقساط مساوی انتقالی به دوره های آتی

future value of a single amount

ارزش آتی مبلغ(مقدار) واحد

future value of an annuity due

ارزش آتی اقساط قابل دریافت/ پرداخت در اول دوره

future value of an ordinary annuity

ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در آخر دوره

fuzzy logic

منطق فازی(عدم قطعیت)

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 5 , accounting , statistics , math glossary - part 5


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ٦:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.