اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 4

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 4

 

a banking perspective

از دیدگاه بانک

a behavioral approach

رویکرد / دیدگاه رفتاری

a corporate bond interest rate

نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر

a descriptive approach

رویکرد/ روش توصیفی

a formula approach

روش مبتنی بر فرمول

a historical perspective

دیدگاه تاریخی

a legal approach

رویکرد/ دیدگاه قانونی

a private economy

اقتصاد خصوصی

a statement of basic accounting theory

بیانیه تئوری بنیاد حسابداری

a structural approach

رویکرد/ دیدگاه ساختاری

a systems framework

چارچوب سیستمی

a tax approach

رویکرد / دیدگاه مالیاتی

aaa (ameriacn accounting association)

انجمن حسابداری (حسابدارن ) آمریکا

abacus

چرتکه

abandonment of assets

واگذاری (کنارگذاری) دارائیها

abandonment of operations

توقف با تعطیلی عملیات

abate

تخفیف دادن پایین آوردن

abatement

تخفیف دادن کاهش

abbreviation

مخفف علامت اختصاری اختصار

abc analysis

طبقه بندی اقلام موجودی بر اساس ارزش نسبی آنها

 

 

bc (activity based costing)

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

abeyance

تعلیق بلاتکلیفی

ability to pay theory

تئوری قدرت پرداخت

ability to service debt

قدرت پرداخت (اصل و فرع) بدهی

abm ( activity based management)

بر مبنای فعالیت مدیریت

abnormal earnings

سودهای غیر عادی سود غیر متعارف

abnormal performance index

شاخص عملکرد غیر عادی

abnormal rate of return

نرخ بازده غیر عادی

abnormal return

( بازده غیر متعارف (غیر عادی

abnormal spoilage

ضایعات غیر عادی

above average risk

ریسک بالاتر از متوسط

above par

بیش از ارزش اسمی

above the line

بیش از حد متعارف

abrogation of agreement

فسخ یا لغو قرارداد

absence of causal connection

نبود علت و معلولی رابطه

absolute priority

اولویت کامل / مطلق

absolute risk aversion

ریسک گریزی مطلق

absolute value

قدر مطلق ارزش مطلق

absorption costing

هزینه جذبی نام دیگر هزینه یابی کامل

absorption costing full costing income

( سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل

abstract

مفهوم انتزاعی خلاصه چکیده

abstract of title

سند مالکیت

abusive tax shelter

سپر مالیاتی نامشروع طفره رفتن از پرداخت مالیات

academic circles

محافل دانشگاهی

academy of accounting historians

آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری

accelerated depreciation

استهلاک سریع (تسریعی

accelerated depreciation methods

(روشهای استهلاک سریع (تسریعی

accept reject approach

روش (رویکرد) قبول یارد

acceptable audit risk ( aar)

ریسک قابل پذیرش حسابرسی

acceptable quality level ( aql)

سطح قابل قبول کیفیت

acceptable risk of assessing control risk too low (aracr)

ریسک قابل پذیرش برآورد ریسک کنترل در سطح بسیار پایین

acceptable risk of incorrect acceptance (aria)

ریسک پذیرش نادرست

acceptable risk of incorrect rejection (arir)

ریسک رد نادرست

acceptance and continuation of clients

پذیرش و حفظ (تداوم کار با ) صاحبکاران

access controls

کنترلهای دسترسی

accommodation endorsement

ظهرنویسی دوستانه

accommodation note

برات دوستانه

accompanied notes

( یادداشتهای پیوست (همراه

accompanying invoice

فاکتور ضمیمه صورتحساب پیوست

accompanying notes

یادداشتهای پیوست (همراه

according to ... ...

مطابق با ... بر اساس...

account

حساب

account analysis method

روش تجزیه و تحلیل حسابها

account certification

تصدیق حساب تعیین صحت و سقم حساب

account executive

متصدی حساب

account format

شکل حساب به شکل حساب

account group

گروه حساب

account heading

سرفصل / عنوان حساب

account payable

حساب پرداختنی

account receivable

حساب دریافتنی

account title and explanation

عنوان و شرح حساب

account with treasury capital budget

جاری با خزانه بودجه سرمایه ای

account with treasury operating budget

جاری با خزانه بودجه جاری

accountability

مسئولیت پاسخگویی پاسخگویی

accountable

پاسخگو مسئول

accountancy

( حسابداری( اصطلاح انگلیسی ها

accountant

حسابدار

accountants' liability

(مسئولیت حقوقی حسابدارن (حسابرسان مستقل

accounting

حسابداری

accounting allocations

تخصیص های حسابداری

accounting as a current economic reality

حسابداری بعنوان یک واقعیت اقتصادی

accounting as a multiple paradigm science

حسابدرای بعنوان یک دانش چند الگویی

accounting as an ideology

( حسابداری بعنوان یک مکتب (ایدئولوژی

accounting bases

مبانی حسابداری

accounting beta

بتای حسابداری

accounting changes

تغییرات حسابداری

accounting curriculum

برنامه آموزشی حسابداری

accounting cycle

چرخه حسابداری دوره عمل حسابداری

accounting data

اطلاعات (داده های) حسابداری

accounting earnings

سود (عایدات) حسابداری

accounting earrings based plans

طرحهای (پاداش و حقوق و مزایای) مبتنی بر وسد حسابداری

accounting education change commission (aecc)

کمسیون ایجاد تحول در نظام آموزشی حسابداری

accounting english

زبان تخصصی حسابداری

accounting entity assumption

فرض شخصیت حسابداری

accounting equation

معادله حسابداری

accounting estimate

برآورد حسابداری

accounting firm

موسسه حسابرسی موسسه ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی

accounting for changing prices

حسابداری تغییر قیمتها

accounting for income taxes

حسابداری مالیات بردرآمد

accounting for leases

حسابداری اجاره ها

accounting for pension plans

سحابداری طرحهای بازنشستگی

accounting for replacement investments

حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی

accounting gimmicks or tricks

ترفندها یا حیله های حسابداری

accounting graduate

فارغ التحصیل حسابداری کارشناس حسابداری

accounting guidelines

رهنمودهای حسابداری

accounting hall of fame

تالار تندیس چهره های شاخص و ماندگار حسابداری

accounting higher education

آموزش عالی حسابدار ی تحصیلات تکمیلی حسابداری

accounting historians

مورخین (تاریخدانان ) حسابداری

accounting history

تاریخچه (پیشینه تاریخی) حسابداری

accounting information system (ais)

سیستم اطلاعاتی حسابداری

accounting measurement scales

مقیاسهای اندازه گیری (سنجش) حسابداری

accounting phd scholar

. دانشجوی دوره دکترای تخصصی حسابداری

accounting practice

شیوه عمل (کار) حسابداری حرفه حسابداری

accounting principles board (apb)

هیات تدوین اصول حسابداری

accounting process or cycle

فرایند (یا چرخه) حسابداری

accounting professionals

حسابداری حرفه ای

accounting pronouncements

نشریات حسابداری

accounting rate of return (arr)

نرخ بازده حسابداری نرخ بازده دفتری

accounting records

سوابق حسابداری اسناد و مدارک حسابداری

accounting research bulletins (arb)

بولتن های پژهشی حسابدرای بولتین بولتن های تحقیقات حسابداری

accounting research studies (ars)

مطالعات پژوهشی حسابداری

accounting software

نرم افزارهای حسابداری

accounting standard setting bodies

نهادهای (مراجع) تدوین استانداردهای حسابداری

accounting standards executive committee (acsec)

کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری

accounting system

سیستم حسابداری

accounting terminology

( اصطلاحات حسابداری آشنایی با اصطلاحات حسابداری (اصطلاح شناسی حسابداری

accounting terms

اصطلاحات تخصصی حسابداری

accounting theory

تئوری حسابداری

accounting treatment

نحوه عمل حسابداری روش حسابداری

accounting vocabulary

لغات و اصطلاحات حسابداری

accounts

حسابها

accounts code

کد حسابها

accounts payable

حسابهای پرداختی

accounts payable ledger

دفتر معین حسابهای پرداختی

accounts payable master file

پونده اصلی حسابهای پرداختی

accounts payable trial balance

تراز آزمایشی (جدول سنی) حسابهای پرداختی

accounts receivable

( حسابهای دریافتی (مطالبات

accounts receivable balance related audit objectives

اهداف حسابرسی مربوط به مانده حسابهای دریافتنی

accounts receivable turnover

گردش حسابهای دریافتی گردش مطالبات

accreditation

اعتبار سنجی

accredited

معتبر دارای اعتبار نامه مجاز

accretion

افزایش ارزش رشد / نمو طبیعی

accretion

افزایش بازده ناشی از تخفیف (کسر) اوراق قرضه

accrual basis accounting

حسابداری تعهدی

accrual accounting

حسابداری تعهدی

accrual accounting rate of return (aarr)

( نرخ بازده حسابداری (تعهدی

accrual basis

مبنای تعهدی برمبنای تعهد

accrual method

روش تعهدی

accruals

اقلام تعهدی اقلام تحقق یافته اما پرداخت نشده

accrued estimated warranty costs

هزینه های معوق برآوردی تضمین محصول

accrued expense

هزینه تحقق یافته اما ثبت نشده (پرداخت نشده) هزینه معوق

accrued interest

(بهره معوق بهره تحقق یافته اما ثبت نشده (پرداخت نشده

accrued interest on note payable

بهره معوق (تحقق یافته) سند پرداختی

accrued liabilities

بدی های معوق بدهی های تحقق یافته اما پرداخت نشده

accrued liability

بدهی پرداخت نشده بدهی معوق

accrued payroll expenses

هزینه های معوق حقوق و دستمزد

accrued revenue

درآمد معوق درآمد تحقق یافته اما دریافت نشده

accumulate

انباشتن جمع آوری کردن

accumulated benefit obligation

تعهد (بدهی) مزایای انباشته

accumulated depreciation

استهلاک انباشته

accumulated depreciation of equipment

استهلاک انباشته تجهیزات

accumulated losses

زیانهای انباشته

accumulated postretirement benefit obligation

بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی

accuracy

صحت

acid test ratio

نسبت آنی نسبت سریع

acknowledgement

تصدیق اعلام وصول

acquired company

( شرکت تحصیل شده (خریداری شده

acquiring company

(شرکت تحصیل کننده (خریدار

acquisition

تحصیل تصاحب از طریق خرید

acquisition and payment cycle

چرخه تحصیل (خرید) و پرداخت

acquisition and retirements

تحصیل و کنارگذاری

acrs ( accelerated cost recovery system)

سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده

act of bankruptcy

قانون ورشکستگی

acting partner

شریک فعال

active management

مدیریت فعال

activity

فعالیت

activity based coast abc system

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

activity based budgeting abb

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

activity based costing abc system

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

activity based management abm

مدیریت بر مبنای فعالیت

activity analysis

تجزیه و تحلیل فعالیتها

activity attributes

مشخصات (نشانه های )فعالیت

activity capacity

سطح گنجایش فعالیت

activity center

مرکز فعالیت

activity drivers

عوامل ایجاد فعالیت عوامل وقوع فعالیت محرکهای فعالیت

activity elimination

حذف فعالیت

activity flexible budgeting

بودجه بندی انعطاف پذیر فعالیتها

activity formal

چارچوب (ساختار) فعالیت شکل (قالب) فعالیت

activity inventory

فهرست فعالیتها

activity output measure

معیار ستانده فعالیت

activity productivity analysis

تجزیه و تحلیل قدرت بهره وری (اثربخشی ) فعالیتها

activity ratios

نسبتهای فعالیت نام دیگر نسبتهای کارآیی و گردش

activity reduction

کاهش فعالیت

activity selection

انتخاب (برگزیدن) فعالیت

activity service

فعالیت خدماتی

activity service

فعالیت خدماتی

activity sharing

تقسیم فعالیتها مشارکت در فعالیتها سهیم شدن در فعالیتها

activity variance

انحراف فعالیت

actual annual rate of return

نرخ بازده واقعی سالانه

actual casts

هزینه های واقعی

actual cost system

سیستم هزینه یابی واقعی

actual costing

هزینه یابی واقعی

actual factory overhead

سربار واقعی کارخانه

actual fixed costs

هزینه های ثابت واقعی

actual production and cost data

اطلاعات واقعی تولید و هزینه ها

actual retirement of bonds

باز خرید واقعی اوراق قرضه

actual volume

حجم واقعی

actual warranty costs

هزینه های واقعی تضمین محصول

ad hoc

موقت موردی با توجه به موقعیت خاص

ad hoc discount

تخفیف موردی تخفیف موقت

ad hoc needs

نیازهای موقت / موردی

ad valorem

بر اساس ارزش / قیمت درصد ارزش یا قیمت

add

اضافه می شود.

added value(value added)

ارزش افزوده

additional fund needed

وجوه اضافی مورد نیاز

additional paid in capital

صرف سهام سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی

additions

ملحقات / اضافات

adequate disclosure

افشای کافی

adjunct account

حساب الحاقی حساب ضمیمه

adjustable rate preferred

سهام ممتاز با نرخ سود متغیر

adjusted beta

بتای تعدیل شده

adjusted cost of goods sold

بهای تعدیل شده کالای فروش رفته

adjusted trial balance

( تراز آزمایشی تعدیل شده (اصلاح شده

adjusting journal entries

ثبتهای (روزنامه ای) تعدیلی (اصلاحی) ثبتهای اصلاحی دفتر روزنامه

adjusting entry

( ثبت تعدیلی (اصلاحی

adjusting journal entries

تعدیل / اصلاح ثبتهای دفتر روزنامه اصلاحات پیشنهادی حسابرسان

adjustments and eliminations

تعدیل (اصلاحات) و حذفیات

administrative costs

هزینه های اداری

administrative department

واحد اداری

administrative expense budget

بودجه هزینه های اداری

administrative staff

کارکنان اداری ستاد اداری ستاد مدیریتی

administrative working papers

کاربرگهای عمومی (اداری)

admission by investing in the partnership

پذیرش/ ورود از طریق سرمایه گذاری در شرکت

advance payment prepayment

پیش پرداخت

advance pricing agreement

قرارداد قیمت گذاری سلف

advance rent

پیش دریافت (پرداخت ) اجاره

advanced accounting

حسابداری پیشرفته

advanced commissions

پیش پرداخت کارمزد حق الزحمه / کمیسیون پیش دریافت شده

advanced financial accounting

حسابداری مالی پیشرفته

advanced from customers

پیش دریافت از مشتریان

advanced management accounting

حسابداری مدیریت پیشرفته

advanced manufacturing environment

شرایط (محیط) پیشرفته تولید

advances to employees

پیش پرداخت به کارکنان

advances to unconsolidated subsidiaries

پیش پرداخت به واحدهای فرعی تلفیق نشده

advantages and disadvantages

مزایا و معایب

adverse opinion

اظهار نظر مردود نظر مردود گزارش حسابرسی مردود

adverse selection

(گزینش نامناسب انتخاب نادرست (نامطلوب

adverse selection phenomenon

پدیده انتخاب نادرست / گزینش نامناسب

advertising budget

( بودجه تبلیغات (تبلیغاتی

advising bank

بانک ابلاغ کننده بانک اطلاع دهنده

advocates

طرفداران حامیان مبلغان

affidavit

سوگند نامه اقرارنامه با قید سوگند

affiliate

واحد وابسته

affiliated company

شرکت وابسته

affiliation structure

ساختار وابستگی

after tax nominal return

بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات

after tax cost of capital

هزینه سرمایه بعد از (کسر) مالیات

after sale services costs

هزینه های خدمات پس از فروش

after tax real return

بازده واقعی بعد از (کسر) مالیات

aged trial balance

جدول سنی بدهکاران

agency costs

هزینه های نمایندگی

agency costs opposed by lenders

هزینه های نمایندگی تحمل شده از سوی وام دهندگان

agency fund

حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها

agency problem

مساله (مشکل ) نمایندگی

agency theory

تئوری نمایندگی نظریه کارگزاری

agent

نماینده کارگزار عامل مباشر

aggregate

انباشته مجموع

aggregate market

مجموع بازار

aggressive current asset strategy

استراتژی متهورانه داراییهای جاری

aggressive current liability strategy

استراتژی متهورانه بدهیهای جاری

aggressive financial strategy

استراتژی مالی متهورانه

aggressive growth

رشد متهورانه

aggressive reporting

گزارشگری متهورانه

aggressive stocks

سهامی که تغییرات آنها بیش از تغییرات متوسط بازار است

aging of debtors

تجزیه و تحلیل زمانی (سنی) حسابداری دریافتنی / بدهکاران تهیه جدول سنی بدهکاران

agreed upon procedures

روشهای (دستورالعمل های) توافقی

agreed upon procedures engagement

رسیدگی بر مبنای روشهای توافقی

agreement

قرارداد موافقتنامه تفاهم نامه

agreement by arbitration

توافق با حکمیت

aicpa professional standards

استانداردهای حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا

algebraic method

( روش ریاضی (جبری

algorithm

روش انجام کار / حل مساله

all inclusive approach

رویکرد جامع روش همه شمول

all share index

شاخص کل سهام

allied company

شرکت وابسته

allocated joint costs

هزینه های مشترک تخصیص یافته

allocating indirect costs

تخصیص هزینه های غیر مستقیم

allocation

( تخصیص (هزینه های غیر مستقیم

allocation of the preliminary judgment about materiality

قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت

allocationally efficient market

بازاری که از لحاظ تخصیص سرمایه ، کارا می باشد

allotment

تخصیص تخصیص اعتبار

allotment period

دوره تخصیص

allowance for doubtful accounts

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

allowance for returns

ذخیره برگشتیها

allowance for sales returns

ذخیره برگشتیهای فروش

allowance for sampling risk

حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری

allowance for sampling risk (asr), precision

( حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری (دقت

allowance for uncollectible accounts

ذخیره حسابهای (مطالبات) غیر قابل وصول

allowance method

روش ذخیره گیری

allowed time

زمان مجاز

alpha

ضریب آلفا

alpha risk

ریسک آلفا

alternate procedures

روشهای متفاوت

alternative hypotheses

فرضیه های جایگزین

alternative minimum tax (amt)

حداقل بدیل مالیاتی

alternative procedures

رویه های مختلف روشهای متفاوت

alternatives identification

شناسایی راهکارهای موجود شناسایی بدیلها

amend

اصلاح کردن

american accounting association (aaa)

انجمن حسابداری (حسابداران ) آمریکا

american assembly of collegiate schools of business (aacsb)

انجمن دانشکده های بازرگانی آمریکا

american institute of certified public accountants (aicpa)

انجمن حسابداران رسمی آمریکا

american put option

گواهینامه اختیار فروش و یا عدم فروش آمریکایی

american stock exchange ase

بورس سهام آمریکا

amortization ء

انقضاء دارایی های نامشهود

amortization of capitalized costs

انقضای مخارج سرمایه ای شده استهلاک مخارج منظور شده به حساب دارایی

amortization of goodwill ء

انقضاء سرقفلی

amortized cost

بهای منقضی شده / مستهلک شده

an analogy

تمثیل قیاس

an ethical approach

رویکرد / دیدگاه اخلاقی

an independent body

نهاد مستقل

analysis of variance anova

(تجزیه و تحلیل واریانس (نوعی روش تحلیل آماری

analysis schedule

کاربرگ تجزیه و تحلیل جدول تجزیه و تحلیل

analytical deductive

تحلیلی قیاسی

analytical data

اطلاعات تحلیلی

analytical mind

ذهن تحلیلگر

analytical procedures

بررسیهای تحلیلی روشهای تحلیلی

analytical procedures risk apr

ریسک بررسی های (روشهای ) تحلیلی

analytical test

آزمون تحلیلی

analyze

تجزیه و تحلیل کردن

analyzing disbursements

تجزیه و تحلیل پرداختهای نقدی

analyzing profitability

تجزیه و تحلیل سودآوری

anchoring

تکیه و اعتماد به اطلاعات تاریخی

annual approach

روش (رویکرد) سالانه

annual audit

حسابرسی سالانه

annual audit fee

هزینه / حق الزحمه حسابرسی سالانه

annual contract

قرارداد سالانه

annual coupon payment

پرداخت بهره سالانه

annual coupon rate

نرخ بهره سالانه

annual depreciation

استهلاک سالانه

annual dividend growth rate

نرخ رشد سالانه سود سهام

annual general meeting(agm)

( مجمع عمومی عادی سالانه (صاحبان سهام

annual insurance expense

هزینه بیمه سالانه

annual net present value approach (anpv)

روش ارزشی فعلی خالص سالانه

annual net sales

خالص فروش سالانه

annual percentage rate (apr)

درصد سالانه نرخ بهره / بازده سالانه

annual premium

حق بیمه سالانه / پاداش سالانه

annual report

گزارش سالانه

annuity

سالواره قسط السنین مستمری سالانه اقساط مساوی سالانه

annuity due

قسط مساوی قابل پرداخت / دریافت در اول دوره

anomalies

موارد خلاف قاعده استثنائات نابهنجاریها

anomaly

مورد استثنا نابهنجاری مورد خلاف قاعده

ant dilutive security

اوراق بهادار ضد تقلیل

anti trust laws

قوانین ضد انحصار

appendix

ضمیمه پیوست

applicability of information

کاربرد اطلاعات

applicable laws and regulations

( قوانین و مقررات موضوعه (آمره

application controls

کنترلهای کاربردی

application form

فرم درخواست کار نمونه درخواست

applied overhead

سربار جذب شده

applying overhead to production

جذب (تخصیص) سربار به تولید

appraisal cost

هزینه (مخارج) ارزیابی

appraisal or valuation services

خدمات ارزیابی و ارزشگذاری

appraised value

ارزش کارشناسی

appreciation

افزایش ارزش قدردانی

appropriation

تخصیص سود

appropriation of retained earnings

تخصیص سود انباشته

approve

تصویب / تایید کردن

approved list

فهرست تایید شده فهرست مجاز

approximate yield to maturity aytm

نرخ بازده تقریبی تا تاریخ سررسید

approximated net realizable value at split off allocation

تخصیص بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی برآوردی در نقطه تفکیک

arbitrage

آربیتراژ کسب سود از محل خرید و فروش همزمان یک دارایی

arbitrage pricing theory apt

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

arbitrage pricing theory apt

( ) تئوری قیمت گذاری اربیتراژ

arbitrary allocation process

فرایند تخصیص اختیاری

arbitrary allocation process

فرایند تخصیص اختیاری

arbitration

داوری / حکمیت

arbitration

داوری / حکمیت

area franchise

حق الامتیاز فروش منطقه ای

area franchise

حق الامتیاز فروش منطقه ای

arithmetic mean

میانگین حسابی میانگین ساده

arithmetic mean

میانگین حسابی میانگین ساده

arm's length exchange

مبادله (معاوضه)عادی مبادله (معاوضه) در شرایط متعارف

arm's length exchange

مبادله (معاوضه) عدی مبادله (معاوضه) در شرایط متعارف

arm's length transaction

معادله (مبادله) عادی معامله در شرایط متعارف

arm's length transaction

معادله (مبادله) عادی معامله در شرایط متعارف

art

هنر

art

هنر

article

ماده (قانون / قرارداد) مقاله

article

ماده (قانون / قرارداد) مقاله

articles of association

اساسنامه شرکتنامه

articles of association

اساسنامه شرکتنامه

articles of incorporation

اساسنامه شرکتنامه

articles of incorporation

اساسنامه شرکتنامه

articles of partnership

شرکتنامه اساسنامه شرکت / شراکت تضامنی

articles of partnership

شرکتنامه اساسنامه شرکت / شراکت تضامنی

articulation of financial statements

همبستگی صورتهای مالی به یکدیگر

articulation of financial statements

همبستگی صورتهای مالی به یکدیگر

artificial person

شخص (شخصیت) حقوقی

artificial person

شخص (شخصیت) حقوقی

as of…

… در تاریخ ... به تاریخ ...

as of… ... ...

… در تاریخ... به تاریخ...

asked or ask price

قیمت پیشنهادی قیمت عرضه شده

asked or ask price

( ) قیمت پیشنهادی قیمت عرضه شده

assembly line

خط مونتاژ

assembly line

خط مونتاژ

assertions

ادعاها اظهارات

assertions

ادعاها اظهارات

assessing risk exposure

برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک

assessing risk exposure

برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک

assessment measures

معیارهای ارزیابی

assessment measures

معیارهای ارزیابی

assessment of control risk

ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل

assessment of control risk

ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل

assessments

آرای صادره دادگاه ها اظهار نظرها عوارض ویژه

assessments

ارای صادره دادگاه ها اظهار نظرها عوارض ویژه

asset

دارایی

asset

دارایی

asset allocation

تخصیص دارایی (سرمایه)

asset allocation

تخصیص دارایی (سرمایه)

asset based financing

وام رهنی تامین مالی از طریق وثیقه گذاشتن دارایی ها

asset based financing

وام رهنی تامین مالی از طریق وثیقه گذاشتن دارایی ها

asset class

نوع دارایی طبقه / گروه دارایی

asset class

نوع دارایی طبقه / گروه دارایی

asset liability method

روش دارایی / بدهی

asset liability method

/ روش دارایی / بدهی

asset revaluation

تجدید ارزیابی دارایی

asset revaluation

تجدید ارزیابی دارایی

asset surrendered

دارایی و اگذار شده

asset surrendered

دارایی و اگذار شده

assets turnover

گردش دارایی ها

assets turnover

گردش دارایی ها

assigning receivables

واگذاری کردن مطالبات / گرو گذاشتن مطالبات

assigning receivables

واگذار کردن مطالبات / گرو گذاشتن مطالبات

assignment

تسهیم تکلیف

assignment

تسهیم تکلیف

assistants

کارآموزان دستیاران

assistants

کارآموزان دستیاران

association

انجمن وابستگی موسسه ارتباط شراکت

association

انجمن وابستگی موسسه ارتباط شراکت

assumed discount rate

نرخ تنزیل فرضی

assumed discount rate

نرخ تنزیل فرضی

assumptions

مفروضات فرضها پیش فرضها

assumptions

مفروضات فرشها پیش فرضها

assurance

اطمینان دهی اطمینان بیمه

assurance

اطمینان دهی اطمینان بیمه

assurance services

خدمات اطمینان دهی

assurance services

خدمات اطمینان دهی

asymmetric information

عدم دسترسی یکسان به اطلاعات اطلاعات نامتقارن

asymmetrical information

اطلاعات نامتقارن

at par

عندالمطالبه

at par

به ارزش اسمی

at seller's option

به اختیار / انتخاب فروشنده

at the money

به قیمت بازار

attendance

حضور

attendance book

دفتر حضور و غیاب

attention directing techniques

شیوه های جلب توجه

attest audit

حسابرسی اعتبار دهی نام دیگر حسابرسی مستقل

attest function

خدمات گواهی دهی خدمات اعتبار دهی

attest function

خدمات گواهی دهی خدمات اعتبار دهی

attestation

اعتبار دهی گواهی دهی

attestation engagement

قرارداد خدمات اعتبار دهی

attestation services

خدمات اعتبار دهی

attorney at law

وکیل حقوقی

attribute

مشخصه ویژگی صفت

attribute based costing abc ii

(هزینه یابی بر مبنای ویژگی (صفت

attribute sampling

( نمونه گیری بر مبنای صفت (مشخصه

attributes of the combining companies

ویژگیهای شرکتهای ترکیب شونده

audit

حسابرسی

audit ability

قابلیت رسیدگی قابل حسابرسی بودن

audit activity

فعالیت (خدمات) حسابرسی

audit adjustment

ثبت اصلاحی حسابرسی

audit adjustments

تعدیلات (اصطلاحات ) حسابرسی

audit assurance

اطمینان حسابرسی

audit assurance

اطمینان دهی حسابرسی

audit brief

توجیه گذوه حسابرسی

audit committee

( کمیته حسابرسی (کمیته ای متشکل از اعضای غیر موظف هیات مدیره

audit committee charter

آیین نامه (منشور) کمیته حسابرسی

audit cycle

چرخه حسابرسی

audit decision aids

چک لیستهای راهنمای حسابرسی

audit failure

عدم موفقیت حسابرسی در دستیابی به اهداف ناکامی حسابرسی قصور حسابرسی

audit files

پرونده های حسابرسی

audit firm

موسسه حسابرسی

audit instructions

دستورالعملهای حسابرسی

audit literature

ادبیات حسابرسی

audit of historical financial statements

حسابرسی صورتهای مالی تاریخی

audit period

دوره حسابرسی

audit plan

طرح جامع حسابرسی

audit practice

عمل / روال کار حسابرسی

audit procedures

روشهای رسیدگی حسابرسی

audit program

دستورالعمل جامع رسیدگی حسابرسی برنامه حسابرسی

audit programme

دستورالعمل های تفصیلی رسیدگی های حسابرسی برنامه حسابرسی

audit report

گزارش حسابداری

audit risk

ریسک حسابرسی

audit risk model

مدل ریسک حسابرسی

audit sampling

نمونه گیری در حسابرسی

audit software

نرم افزارهای حسابرسی

audit standards

استانداردهای حسابرسی

audit techniques

تکنیک های حسابرسی

audit terms

اصطلاحات تخصصی حسابرسی

audit test

آزمون حسابرسی

audit trail

زنجیره عطف حسابرسی

audit voucher

سند حسابرسی شده

audit working papers

کاربرگهای (مجموعه شواهد) حسابرسی

audit year

سال مورد حسابرسی

audited

حسابرسی شده

audited financial statements

صورتهای مالی حسابرسی شده

audited voucher

سند حسابرسی (رسیدگی) شده

auditee

واحد مورد رسیدگی واحد مورد حسابرسی

auditing around the computer

حسابرسی پیرامون رایانه

auditing guidelines

رهنمودهای حسابرسی

auditing process

فرایند حسابرسی

auditing standards

استانداردهای حسابرسی

auditing through the computer

حسابرسی درونی سیستمهای رایانه ای

auditing with technology

حسابرسی به کمک رایانه

auditor business risk

ریسک تجاری حسابرس

auditor's association

ارتباط حسابرسی

auditor's deep pockets

مسئولیت مالی حسابرسان

auditor's opinion

نظر (اظهار نظر ) حسابرسی

auditor's recommendations

پیشنهادات حسابرسان

auditors report

گزارش حسابرس/ حسابرسان

auditor's standard unqualified report

گزارش مقبول استاندارد حسابرسی

auditors unqualified report

گزارش حسابرسی مقبول

authentication value of the audit

ارزش تصدیق کنندگی حسابرسی

authoritative guidelines

رهنمودهای قاطع / آمرانه

authority

مرجع ذی صلاح مقام صلاحیت دار مجوز حیطه اخیتار اقتدار نهاد تصمیم گیرنده

authority for payment

مجوز پرداخت

authorization

صدور مجوز اعطای مجوز تصویب

authorization of stock

تصویب (اجازه) انتشار سهام

authorized capital nominal capital

سرمایه مجاز سرمایه ثبت شده

authorized signers

صاحبان امضاهای مجاز

autocorrelation

( همبستگی پیامی (مستمر

automated bond system (abs)

سیستم خودکار خرید و فروش اوراق قرضه

automation

ماشینی کردن مکانیزه کردن

autonomy

استقلال آزادی عمل

availability

در دسترس بودن آماده بودن

available for sale

آماده برای فروش

available for sale securities

اوراق بهادار آماده برای فروش

average accumulated expenditures

میانگین مخارج انباشته

average cost

میانگین هزینه متوسط بهای تمام شده

average cost procedure

روش میانگین هزینه روش متوسط بهای تمام شده

average cost retail

متوسط بهای خرده فروشی

average depreciation rate

متوسط (میانگین) نرخ استهلاک

average invested capital

میانگین سرمایه گذاری متوسط داراییهای سرمایه گذاری شده

average number of shares outstanding

میانگین تعداد سهام در جریان / در تملک صاحبان سهام

average payment period

متوسط دوره پرداخت

average sampling interval

متوس (میانگین) فاصله نمونه گیری

average tax rate

متوسط نرخ مالیات

average waiting time

متوسط زمان انتظار

avoidance of takeover

احتراز (اجتناب) از تصاحب / بلعیده شدن شرکت

avoiding costly mistakes

اجتناب / احتراز از اشتباهات پرهزینه

axioms

اصول متعارف اصوب بدیهی و پذیرفته شده

baby bonds

اوراق قرضه کم ارزش

bachelor

دارای مدرک کارشناسی

back charges

پرداخت مخارج انجام شده

back flush costing

هزینه یابی معکوس هزینه یابی از انتها به ابتدا هزینه یابی دیر هنگام

backdoor financing

تامین مالی غیر مستقیم تامین مالی از طرق غیر متعارف

backlog depreciation

استهلاک پس مانده

backlog reporting

گزارشگری مقادیر پس مانده

backup and recovery system

سیستم پشتیبانی و بازیافت

bad debt expense

هزینه مطالبات سوخت شده

bad debt reserve

اندوخته (ذخیره) مطالبات سوخت شده / مشکوک الوصول

bad debts allowance account

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

bailout payback

دوره بازیافت / نجات سرمایه

balance of account

مانده حساب توازن حساب

balance per bank statement

مانده (طبق) صورتحساب بانک

balance per books

مانده (طبق) دفاتر شرکت

balance related audit objectives

اهداف حسابرسی مربوط به مانده حسابها

balance sheet

ترازنامه صورت وضعیت مالی

balance sheet account

( حسابهای ترازنامه (ای

balance sheet audit

(حسابرسی ترازنامه (ای

balance sheet equation

معادله ترازنامه

balance sheet statement of financial position

ترازنامه صورت وضعیت مالی

balanced scorecard approach

روش ارزیابی متوازن

band interest expense

هزینه بهره اوراق قرضه

bank collection

وصولیهای بانک

bank confirmation

تاییدیه بانک

bank deposits

سپرده های بانکی

bank discount basis

مبنای تنزیل بانک

bank discount rate method

روش نرخ تنزیل بانکی

bank drafts

حواله های بانکی

bank loans

وامهای بانکی

bank reconciliation

صورت مغایرت حسابهای بانکی صورت مغایر بانکی

bank service charge

هزینه (کارمزد) خدمات بانک

bank statement

صورتحساب بانک

banker's acceptance

استاندارد تضمین شده بانکی

banker's bill

برات / حواله بانکی

bankrupt

ورشکسته

bankruptcy

ورشکستگی

bankruptcy risk

ریسک ورشکستگی

bar chart

نمودار ستونی

bargain purchase option

اختیار خرید به قیمتی ارزانتر از قیمت جاری بازار اختیار خرید مذاکره ای

barriers to entry

(موانع ورود (به بازار

base inventory

(موجودی پایه (مبنا

base pay

حقوق پایه

base period

(دوره پایه (مبنا

base stock method

روش موجودی کالای پایه

base year

(سال پایه (مبنا

base year costs

(هزینه های سال پایه (مبنا

bases for stratification

مبانی طبقه بندی کردن

basic assumptions

مفروضات بنیادی فرضیات مبنا

basic concepts

مفاهیم بنیادی

basic cost terms

اصطلاحات اساسی / بنیادی هزینه

basic earnings per share (beps)

سود اولیه (پایه) هر سهم

basic elements

( عناصر اصلی (اساسی یا بنیادین

basic equation

( معادله اصلی (اساسی

basic of accounting

مبنای حسابداری

basic period

دوره مبنا / پایه

basic point

( نقطه مبنا (پایه

basic premises

مفروضات بنیادی

basic risk

( ریسک پایه (مبنا

basic terminology

( اصطلاحات بنیادین ( اصلی یا اساسی

basket lump sum purchase

خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا

basket purchase

خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا

batch level drivers

محرک های هزینه در سطح دسته (گروه) محصول

batch level cost

هزینه در سطح دسته ای (گروهی) از محصولات

batch processing

پردازش دسته ای

bear market

بازارکم رونق بازار رو به افوال

bearer bonds

اوراق قرضه بی نام

beating the market

غلبه بر بازار (کسب بازده) بیش از بازده متعارف بازار

beginning balance

مانده اول دوره مانده در ابتدای دوره

beginning cash balance

مانده وجه نقد در ابتدای دوره مانده اول دوره وجه نقد

behavioral accounting

حسابداری رفتاری

behavioral accounting research

تحقیقات رفتاری حسابداری تحقیقات حسابداری رفتاری

behavioral approach

روش (رویکرد) رفتاری

behavioral considerations

ملاحظات رفتاری

behavioral implications

بازتابهای رفتاری

behavioral research

تحقیقات رفتاری

bell shaped curve

منحنی متقارن منحنی زنگوله ای شکل

below par

کمتر از ارزش اسمی

benchmark portfolio

( پرتفولیوی الگو(معیار

benchmarking

الگوربرداری الگو گزینی تعیین معیار سنجش و قضاوت

beneficial interests

حقوق انتفاعی

benefit years of service approach

روش (رویکرد) دوره انتفاع / سنوات خدمت

benefits provided ranking

اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات

best efforts basis

فروش (عرضه) اوراق بهادار بر مبنای نهایت تلاش

best fitting line

بهترین خط برازنده

beta stationary

ثابت بودن ضریب بتا

bibliography

کتابنامه / کتابشناسی فهرست کتابهای مرتبط ماخذ شناسی

bid ask spread

اختلاف قیمت خرید و فروش

bid bond

ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده

bid price

قیمت پیشنهادی خرید

big board

بوس (سهام) نیویورک

bill of lading

بارنامه سند حمل کالا

bill of materials

صورت مواد برگ درخواست مواد

binding constraint

محدودیت الزام آور

binomial option pricing model

مدل دو جمله ای قیمت گذاری اختیار معامله

bird in the hand argument theory

نظریه (استدلال) پرنده در دست

blank confirmation form

( فرم تاییدیه خالی (سفید

blank endorsement

ظهرنویسی بدون قید شرط ظهرنویسی سفید مهر

blank or zero balance confirmation

تاییدیه خالی یا بدون درج مانده حساب

block sample selection

( انتخاب نمونه به صورت خوشه ای (مقطعی

blue chip company

شرکت مقتدر و معتبر

blue sky laws

قوانین ایالتی حمایتی از حقوق سرمایه گذاران

blueprint for fraud

طرح تقلب

board of director's

هیات مدیره

board of trustees

هیات امنا

bond

قرضه

bond refunding decision

تصمیم جایگزینی اوراق قرضه

bond carrying amount

ارزش دفتری اوراق قرضه

bond conversion

دیل اوراق قرضه

bond discount amortization

امضای کسر اوراق قرضه

bond pricing

قیمت گذاری اوراق قرضه

bond rating

رتبه بندی (تعیین درجه یا کیفیت) اوراق قرضه

bond swapping

معاوضه اوراق قرضه

bond swapping

معاوضه اوراق قرضه

bonds payable

اوراق قرضه پرداختی

bonds payable premium

صرف اوراق قرضه پرداختنی

bonus

جایزه پاداش

bonus plan hypothesis

نظریه (فرضیه) طرح پاداش

bonus plans

طرح های پاداش

book to market

ارزش دفتری به قیمت بازار

book keeping

دفترداری

book value

ارزش دفتری

book value method

روش ارزش دفتری

book value of a plant asset

( ارزش دفتری (دارایی ثابت مشهود

book value of the equity

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

book value per share

ارزش دفتری هر سهم

book value per share of common

ارزش دفتری هر سهم عادی

books of original entry

دفاتر فانونی

boom market

بازار پررونق بازار داغ

borrower

استقراض کننده

boston stock exchange (bse)

بورس سهام بوستون

bottleneck

گلوگاه تنگنا

bottom line

سطر آخر نتیجه نهایی

bottom up forecasting

پیش بینی بر مبنای از پایین به بالا

boundary of opportunity set

حد و مرز مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری

branch bank accounts

حسابهای بانکی شعبه

branch books

دفاتر شعبه

branch inventory

موجودی کالای شعبه

branch operation

عملیات شعبه

brand names

نامهای تجاری

breach of contract

نقض قراردا د

break even point

نقطه سربه سر

break even time (bet)

زمان سربسر

break even chart

نمودار نقطه سربسر

breath of market

عمق بازار

broker

کارگزار

brokerage fees

حق الزحمه کارگزاری

brought forward ...

نقل از صفحه ...

budget

بودجه

budget amendment

اصلاح بودجه

budget committee

کمیته بودجه

budget deficit

کسری بودجه

budget director

مدیر بودجه

budget execution

اجرای بودجه

budget manual

دستورالعمل بودجه راهنمای بودجه

budget slush

بودجه مخفی / سری

budget surplus

مازاد بودجه

budget variance

انحراف بودجه

budgetary accounts

حسابهای بودجه ای

budgetary control principle

اصل کنترل بودجه ای

budgetary slack

متغیر مجازی بودجه ای

budgeted

بودجه شده

budgeted balance sheet

ترازنامه بودجه شده

budgeted cost

هزینه (بهای تمام شده) بودجه شده

budgeted income statement

صورت سود و زیان بودجه شده

budgeted overhead

سربار بودجه شده

budgeting

بودجه بندی (ریزی)

budgeting gamesmanship

شگرد بودجه بندی

budgeting procedures

( روشهای (رویه های) بودجه بندی (ریزی

build mission

رسالت کاشت / ایجاد

building acceptance

پروانه ساختمان

building hand over

تحویل ساختمان

building modification costs

مخارج تعدیلات ساختمان

building permission

پروانه ساختمان

bull market

بازار پررونق

business administration

مدیریت بازرگانی

business combination

ترکیب بخاری

business cycle indicators

شاخص های چرخه تجاری

business day

روزکاری روزغیر تعطیل

business enterprise

( واحد تجاری (انتفاعی

business entity

( واحد تجاری (انتفاعی

business environment

محیط تجاری

business failure

ناتوانی در پرداخت اصل و فرع تعهدات (بدهیها) شکست تجاری

business failure

شکست تجاری

business function costs

هزینه های انجام فعالیت تجاری

business functions for the sales and collection

فعالیتهای تجاری چرخه فروش و وصول مطالبات

business intelligence (bi) system

( ) سیستم هوشمند تجاری

business law

قانون تجارت

business process reengineering (bpr)

( )مهندسی مجدد فرایند تجاری

business reengineering

مهندسی مجدد تجاری

business relations

روابط تجاری

business risk

ریسک تجاری

business unit

( واحد تجاری (انتفاعی

business valuation

تعیین ارزش واحد تجاری

business value added activity

فعالیت ارزش افزوده تجاری

buyback agreement

موافقتنامه (قرارداد) خرید (بیع) متقابل

by laws

آئین نامه ها

by product

محصول فرعی فرآورده جانبی

c.r (credit)

. ( بستانکار (بس

calculation

محاسبه حساب کردن

calculator

ماشین حساب

call features

ویژگی های بازخرید

call for tenders

دعوت به مناقصه دعوت به همکاری

call option

اختیار خرید ( و یاعدم خرید) اوراق بهادار

call premium

صرف بازخرید

call price

قیمت بازخرید

call privilege

امتیاز بازخرید

call provision

شرط بازخرید

callability risk

ریسک قابلیت بازخرید

callable

قابل بازخرید

callable at the option of the corporation

قابل بازخرید به انتخاب / اختیار شرکت

callable bonds

اوراق قرضه قابل بازخرید

callable preferred stock

سهام ممتاز قابل بازخرید

cancelability

قابل فسخ بودن

canceled checks

چکهای باطل شده

cancellation

فسخ

capacity

ظرفیت

capacity costs

هزینه های مربوط به ظرفیت

capital acquisition repayment cycle

چرخه تحصیل سرمایه و بازپرداخت

capital asset

دارایی سرمایه ای دارایی ثابت دارایی بلند مدت

capital asset pricing model (capm)

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

capital budgeting

بودجه بندی سرمایه ای بودجه بندی پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری

capital charge

مخارج سرمایه هزینه سرمایه

capital commitments

تعهدات سرمایه ای

capital expenditures

مخارج سرمایه ای

capital expenditures budget

بودجه مخارج سرمایه ای

capital formation

تشکیل سرمایه

capital formation gain or loss

سود یا زیان تشکیل سرمایه

capital investment decisions

تصمیمات سرمایه گذاریهای بلند مدت

capital lease

اجاره سرمایه ای اجاره بلند مدت

capital maintenance

حفظ (نگهداشت) سرمایه

capital maintenance approach

روش حفظ (نگهداشت) سرمایه

capital maintenance measure

معیار حفظ سرمایه

capital market disorders

اختلالات (بی نظمی های) بازار سرمایه

capital market line (cml)

خط بازار سرمایه

capital markets

بازارهای سرمایه

capital projects fund

حساب مستقل پروژه های عمرانی حساب مستقل پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت

capital rationing

جیره بندی سرمایه

capital stock certificate book

دفتر ثبت مالکیت سهام سرمایه

capital structure theory

تئوری (نظریه) ساختار سرمایه

capital uses

مصارف سرمایه

capitalization criteria

معیارهای سرمایه ای کردن

capitalization guidelines for expenditures

رهنمودهای سرمایه ای کردن (به حساب دارایی منظور کردن) مخارج

capitalization of income method of valuation

ارزشگذاری بر مبنای روش سرمایه ای کردن سود

capitalization rate

ضریب سرمایه ای تلقی نمودن تنزیل سرمایه

capitalization under uncertainty

سرمایه ای کردن در شرایط عدم اطمینان / ریسک

capitalization weighted market index

شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام

capitalize

به حساب دارایی بردن سرمایه ای کردن

capitalize a cost

سرمایه ای تلقی کردن مخارج به حساب دارایی بردن مخارج

capitalized costs

هزینه های (مخارج) سرمایه ای تلقی شده

capitalized lease

اجاره سرمایه ای شده اجاره سرمایه ای بلند مدت

caption

عنوان سرفصل

career opportunity

فرصت شغلی

carriage and insurance paid to (cip)

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد

carriage paid to (cpt)

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

carry forward working paper

کاربرگ انتقالی به دوره های آتی

carrying costs

هزینه های نگهداری

carrying value

ارزش دفتری ارزش انتقالی به دوره های آتی

carrying value book value

ارزش دفتری ارزش انتقالی به دوره بعد

carrying value of bond

ارزش دفتری اوراق قرضه

cash

وجه نقد

cash account

حساب وجه نقد

cash acquisition

تحصیل نقدی

cash audit

حسابرسی وجوه نقد

cash basis

مبنای نقدی

cash basis accounting

حسابداری نقدی

cash budget

بودجه وجوه نقد

cash count

شمارش وجوه نقد

cash cycle

چرخه وجوه نقد

cash disbursements journal

دفتر روزنامه پرداختهای نقدی

cash discount period

دوره استفاده از تخفیف نقدی

cash discounts

تخفیفات نقدی

cash distribution plan

طرح توزیع وجوه نقد

cash distribution schedule

جدول توزیع وجوه نقد

cash dividends payable

بود سهام (نقدی) پرداختنی

cash effect of transaction

نقدی معامله / مبادله

cash equivalents

مبادلهای وجه نقد

cash flow

جریان نقدی جریان وجوه نقد

cash flows

جریان های نقدی

cash flows from financing activities

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

cash in flows

جریانهای ورودی وجه نقد

cash on hand

وجودی وجه نقد صندوق

cash out flows

جریانهای خروجی وجه نقد

cash overdraft

برداشت نقدی

cash position

وضعیت نقدینگی

cash receipts journal

دفتر روزنامه دریافتهای نقدی

cash remitted to home office

وجه نقد حواله / ارسال شده به اداره مرکزی

cash short and over

( کسری و اضافه موجودی صندوق (وجه نقد

cash squeeze

مشکل نقدینگی

cash surrender value

ارزش نقدی قابل بازیافت

cash up approach

روش غیر مستقیم روش مغایرت گیری

cashier

صندوقدار صندوق

casts to account for

هزینه های قابل تخصیص

catch basis accounting

حسابداری نقدی

category

گروه طبقه

causal factors

عوامل علی عوامل علت و معلولی

causality

رابطه علیت

cause and effect diagram

نمودار علت و معلول

cause and effect relationship

رابطه علت و معلولی

ceiling price

قیمت سقف قیمت حد بالا نام دیگر ارزش خالص بازیافتنی

center for research in security prices (crsp)

( مرکز مطالعات قیمت اوراق بهادار (واقع در دانشگاه شیکاگو آمریکا

centralization

تمرکز گرایی

centralized decision making

تصمیم گیری متمرکز

certainty equivalent wealth

میزان ثروت در شرایط بدون ریسک

certainty of information

قطعیت / اطمینان پذیری اطلاعات

certificate of deposit

گواهی سپرده گذاری

certificate of incorporation

گواهی ثبت شرکت گواهی تاسیس

certificate of indebtedness

گواهی دین سند وام

certificate of merit

لوح تقدیر تقدیر نامه

certificate of practical completion

گواهی پایان (تکمیل) کار

certified accountant

حسابدار مستقل حسابدار رسمی

certified checks

چکهای تایید شده / تضمین شده

certified information systems auditor (cisa)

حسابرسی رسمی سیستمهای اطلاعاتی

certified internal auditor (cia)

حسابرسی رسمی داخلی

certified management accountant (cma)

حسابدار رسمی مدیریت

certified public accountant (cpa)

حسابدار رسمی حسابرسی مستقل

cessation of learning

توقف یادگیری

chain store

فروشگاه زنجیره ای

chairperson of the board

رئیس هیات مدیره

challenge exercise

تمرین چالشی

change in accounting estimate

تغییر در برآوردهای حسابداری

change in accounting principle

تغییر در اصل (اصول) حسابداری

change in equity

تغییر در حقوق مالکیت

change in reporting entity

تغییر در شخصیت گزارشگری واحد اقتصادی

chaos theory

نظریه (تئوری) آشوب

chapter summary

خلاصه فصل

character

خصوصیات اخلاقی شخصیت

character classification

طبقه بندی بر مبنای خصوصیات اخلاقی

characteristic line

خط مشخصه

charge off

به حساب هزینه منظور کردن حذف دارایی

charitable contributions

کمکهای خیریه مشارکتهای نیکوکارانه

chart of accounts

فهرست (نمودار) حسابها

charter

منشور اساسنامه آیین نامه

chartered accountant

( حسابدار رسمی (انگلستان

chartered association of certified accountants (caca)

انجمن حسابداران خبره انگلستان

chartist

متخصص رسم نمودار

chattel mortgage

رهن اموال منقول

check (cheque)

چک

checking account

حساب جاری

chi square test

آزمون کای به توان دو

chief accountant

حسابدار ارشد حسابدار کل

chief executive officer (ceo)

مدیر عامل

chief financial officer (cfo)

مدیر ارشد مالی معاونت مالی

chief operating officer

مدیر ارشد عملیاتی

choice criterion

معیار انتخاب

choice theory

تئوری (نظریه ) انتخاب

chronological records

( اسناد و مدارک زمانی (تهیه شده برحسب زمان

cia (certified internal auditor)

حسابرسی داخلی خبره حسابرس رسمی داخلی

cia adapted

اقتباس شده از آزمون حسابرسان رسمی داخلی آمریکا

cima (certificate in management accounting)

گواهینامه رسمی حسابداری مدیریت

cincinnati stock exchange (cse)

بورس سهام سین سیناتی

circulating capital

سرمایه در گردش سرمایه جاری

cisa (certified information system auditor)

حسابرس رسمی سیستمهای رایانه ای اطلاعاتی

claim on assets

ادعا بر داراییها

claim on income

ادعا بر سود

claimant

مدعی شاکی

claims

ادعاها

clarity

شفافیت

classes of inventories

انواع مختلف موجودی کالا طبقات مختلف موجودی کالا

classes of transactions in the sales and collection cycle

گروه معاملات چرخه فروش و وصول مطالبات

classical variables sampling

نمونه گیری سنتی بر اساس متغیرها

classification error

اشتباه (خطای) طبقه بندی

classification error

اشتباه ناشی از طبقه بندی اقلام

classified balance sheet

ترازنامه طبقه بندی شاه

clean draft

برات بدون قید و شرط

clean report

( گزارش مقبول (حسابرسی

clean surplus theory

تئوری مازاد خالص

cleaning of the site

برچیدن کارگاه

clearance certificate

برگ تصفیه حساب گواهی ترخیص

clearinghouse

اتاق پایاپای

clerical accuracy

صحت محاسباتی

client

مشتری صاحبکار

client business risk

ریسک تجاری صاحبکار

closed end fund

( صدوق مشترک سرمایه گذاری با سرمایه محدود (ثابت

closed end investment company

شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود )ثابت)

closely held corporation

شرکت سهامی خاص

closing the books process

فرآیند بستن حسابها و دفاتر

closing balance

مانده آخر دوره

closing day

روز بستن حسابها آخرین روز دوره حسابداری

closing entries

ثبتهای بستن حسابها

closing the accounts

بستن حسابها

cma (certified management accountant)

حسابدار رسمی مدیریت

cma adapted

اقتباس شده از آزمون حسابداران رسمی مدیزیت امریکا

co ownership

مالکیت مشاع / مشترک

code of conduct

آئین رفتار و کردار حرفه ای

code of ethics

آئین رفتار حرفه ای

code of professional conduct

آئین رفتار حرفه ای

codependency

وابستگی متقابل

codification approach

رویکرد / دیدگاه قانونی

coding the books

کدبندی کردن دفاتر

coefficient of correlation

ضریب همبستگی

coefficient of determination

ضریب تعیین (تشخیص

coefficient of nondetermination

ضریب عدم تعیین (تشخیص

coefficient of nondetermination

ضریب عدم تعیین (تشخیص

coefficient of variation (cv)

(ضریب تغییر(ات

coincident indicators

شاخص های همزمان

collateral trust bonds

اوراق قرضه امانی رهنی

collectability

قابلیت وصول

collection from customers

وصولی از مشتریان

collection method

روش وصول

collection policy

سیاست وصول مطالبات

collusion

همدستی تبانی

collusive pricing

قیمت گذاری تبانی شده

columnar journal

دفتر روزنامه چندستونی

combined financial statements

صورتهای مالی ترکیبی

combined leverage

اهرم مرکب

combining contracts

ادغام کردن قراردادها

comfort letter

تاییدیه حسابرس مستقل نامه اطمینان دهی

commander theory

تئوری مدیریت نظریه سلسله مراتب

commercial credit

( اعتبار تجاری (بازرگانی

commercial paper

سند تجاری سند بازرگانی

commission

حق الزحمه کارمزد کمیسیون

commission rate

درصد کمیسیون درصد حق الزحمه

commitment

تعهد

commitment fee

هزینه بهره مانده اعتباراستفاده نشده

commitments

تعهدات

committed cost

هزینه / مخارج تعهد شده

committed fixed expenses

هزینه های ثابت تعهد شده

committee on accounting procedures (cap)

کمیته تدوین روشهای حسابداری

commodity bond note

اراق قرضه / اسناد منتشره به پشتوانه موجودی کالا

common body of knowledge (cbk)

مجموعه ای از دانش متعارف

common cost

هزینه های عمومی هزینه مشترک

common factor

عامل مشترک

common fixed expenses

هزینه های ثابت عمومی هزینه های ثابت مشترک

common law

عرف حقوقی

common sense

عقل سلیم درک عمومی

common size balance sheet

ترازنامه همگن شده ترازنامه هم مقیاس

common size statements

( صورتهای مالی هم مقیاس (همگن شده

common stock

سهم عادی

common stock equivalents (cses)

معادلهای سهام عادی

common stock valuation

تعیین ارزش سهام عادی

common stock valuation

تعیین ارزش سهام عادی

commonly controlled companies

شرکتهای تحت کنترل مدیریت واحد

communicating the results

گزارشگری نتایج انتقال نتایج

communication skills

مهارتهای ارتباطی

companies under common management

شرکتهای تحت مدیریت مشترک / واحد شرکتهای زیر نظر مدیریت واحد

company

شرکت

company accounts

صورتهای مالی شرکت اصطلاح (انگلیسی) حسابهای شرکت

company promoter

موسس شرکت بنیانگذار شرکت

company's acts

قانون شرکتها

comparability

قابلیت مقایسه مقایسه پذیری

comparable

قابل مقایسه

comparative analysis

تجزیه و تحلیل مقایسه ای

comparative balance sheet

ترازنامه مقایسه ای

comparative financial statements

صورتهای مالی مقایسه ای

comparative negligence

سهل انگاری دو طرفه قصور متقابل

compare

مقایسه کردن

comparison schedule

کاربرگ مقایسه ای جدول مقایسه

compatible accounting information systems

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری سازگار

compensated absences

ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان

compensating balance

مانده جبرانی

compensation

حقوق ومزایا جبران خدمات

compensation expense

هزینه تخفیف تشویقی هزینه حقوق و مزایا

compensation strategy

استراتژی حقوق و مزایا استراتژی جبران خدمات

compensatory controls

کنترلهای جبرانی

compensatory evidential matter

شواهد جبرانی / جبران کننده

compensatory plan

طرح جبران خدمات

competence of evidence

قابل قبول بودن شواهد

competent evidential matter

شواهد قابل قبول (قابل اطمینان)

competing hypotheses

فرضیه های رقیب

competing theories

تئوری های رقیب

competitive bidding

مناقصه رقابتی

competitive tendering from an open list

مناقصه عمومی

competitive tendering from selected list

مناقصه محدود

compilation of financial statements

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

compilation services

خدمات تهیه و تنظیم صورتهای مالی

complementary services

خدمات مکمل

complete audit

حسابرسی جامع (کامل) رسیدگی کامل

complete market

بازار کامل / کارآ

completed contract method

روش تکمیل قرارداد روش کار تکمیل شده

completed performance method

روش تکمیل عملکرد

completeness

کامل بودن تمامیت

completing the engagement checklist

تکمیل کردن چک لیست کنترلهای داخلی

completion of the work

تکمیل کار

complex capital structure

ساختار پیچیده سرمایه

compliance audit

حسابرسی رعایت

compliance error

اشتباه رعایت

compliance test

آزمون رعایت

compliance testing

آزمون رعایت نام دیگر آزمون کنترلها

compliance with

رعایت ... انطباق با ...

component of business

بخشی از واحد تجاری

component percentage

درصد حزء به کل

composite contribution margin

حاشیه فروش مرکب / کل

composite depreciation

استهلاک گروهی دارایی های غیر مشابه

compound amount

مجموع اصل و فرع وام مبلغ انباشته

compound financial instrument

اوراق بهادار مالی دوگانه / مرکب

compound interest

بهره مرکب

compound interest method

روش بهره مرکب

compounding

انباشتن فرایند محاسبه بهره مرکب فرایند انباشته بهره وری بهره

compounding of interest

دفعات محاسبه بهره در سال انباشته بهره

compounding period

دوره انباشتن بهره روی بهره دوره محاسبه بهره مرکب

comprehensive accounting dictionary

فرهنگ جامع حسابداری

comprehensive audit

حسابرسی جامع

comprehensive basis of accounting

مبنای جامع حسابداری

comprehensive income

سود جامع

comprehensive income statement

صورت سود و زیان جامع

comprehensive management dictionary

فرهنگ جامع مدیریت

comprehensive recognition

شناسایی جام

comprehensive reconciliation

مغایرت گیری جامع

compustat

بانک اطلاغاتی رایانه ای اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتهای سهامی عام در آمریکا

computation

محاسبه

computed upper exception rate (cuer)

حد بالای ضریب انحراف محاسبه شده بالاترین حد محاسبه شده ضریب انحراف

computer assisted audit techniques (caat)

فنون حسابرسی به کمک رایانه

computer aided design (cad)

طراحی به کمک رایانه

computer aided manufacturing (cam)

تولید به کمک رایانه

computer assisted audit

حسابرسی به کمک رایانه

computer assisted trading system (cats)

سیستم خرید و فروش به کمک رایانه

computer integrated manufacturing (cim) system

سیستم تولید هماهنگ با کامپیوتر

computer audit

حسابرسی رایانه

computer audit programme

برنامه حسابرسی رایانه ای

computer centre audit

حسابرسی مرکز رایانه

computer fraud

قلب رایانه ای

computer integrated manufacturing (clm)

تولید کنترل شده از طریق رایانه

computer software costs

هزینه های نرم افزارهای رایانه ای

computerized accounting system

سیستم حسابداری رایانه ای

concentration banking

نظام بانکداری متمرکز

conceptual framework

چارچوب نظری ساختار مفهومی

conceptual framework project

پروژه چارچوب نظری

concern

دغدغه واحد اقتصادی

concluding remarks

نتیجه گیری

concurrent engineering

مهندسی همزمان

condensed balance sheet

( ترازنامه فشرده (خلاصه شده

conditional receivable payable

مطابات / پرداختنی های مشروط

conference method

روش برگزاری همایش

confidence index

شاخص اطمینان

confidence interval

فاصله اطمینان

confidence level

سطح اطمینان ضریب اطمینان

confidential

محرمانه

confidential information

اطلاعات محرمانه

confidentiality

رازداری محرمانه بودن

confidentiality principle

اصل رازداری / محرمانه بودن اطلاعات صاحبکار

confirm

تائید کردن

confirmation

تاییدیه

confirmation request

درخواست تاییدیه

conflict of interest

تضاد منافع

conflicting objectives

( اهداف متناقض (متضاد

confrontation strategy

استراتژی مواجهه

congeneric merger

ادغام واحدهای اقتصادی فعال در زمینه های مختلف تجاری

conglomeration

ادغام نامتجانس (ناهمگن) مجتمع

connecting affiliated relationship

رابط واحدهای فرعی وابسته

consequences

پیامدهای اقتصادی

conservatism

محافظ کاری احتیاط

conservative current asset strategy

راهبرد/ استراتژی محافظه کارانه در مورد داراییهای جاری

conservative current liability strategy

راهبرد/ استراتژی محافظه کارانه در مورد بدهیهای جاری

conservative estimation

برآورد محافظه کارانه تخمین محتاطانه

conservative growth

رشد محافظه کارانه

conservative strategy

استراتژی محافظه کارانه

conservative valuation

ارزشگذاری محافظه کارانه

conservative view

دیدگاه/ نگرش محافظه کارانه

conservative working capital strategy

راهبرد/ استراتژی محافظه کارانه در مورد سرمایه در گردش

consideration paid

مابه ازاء پرداختی

consignee

حق العمل کار

consignment

حق العمل کاری فروش کالای امانی

consignor

آمر

consistency

ثبات رویه یکنواختی

consistency principle

اصل ثبات رویه

console

اوراق قرضه مادام العمر

consolidated accounts

( صورتهالی مالی تلفیقی (اصطلاح انگلیسی ها

consolidated balance sheets after acquisition

ترازنامه تلفیقی پس از تحصیل

consolidated entities

واحدهای تلفیقی

consolidated financial statements

صورتهای مالی تلفیقی

consolidated income statement

صورت سود و زیان تلفیقی

consolidated net assets

خالص دارایی های تلفیقی

consolidated net income

سود خالص تلفیقی

consolidated quotations system

سیستم یکپارچه تعیین قیمت (خرید و فروش) اوراق بهادار

consolidated statement of cash flows

صورت جریانهای نقدی تلفیقی صورت تلفیقی جریانهای نقدی

consolidated statements

صورتهای (مالی) تلفیقی

consolidated tax return

اظهارنامه مالیاتی تلفیقی

consolidation

تلفیق

consolidation at acquisition

تلفیق در مقطع (تاریخ) تحصیل

consolidation policy

سیاست (خط مشی) تلفیق

consolidation procedures

رویه های (روشهای ) تلفیق

consolidation techniques

تکنیک های تلفیق

consolidation theories

تئوریهای (نظریه های ) تلفیق

constant

کامل ثابت پارامتر متغیر ثابت

constant dollar accounting

حسابداری بر مبنای دلار (ریال) ثابت

constant gross margin percentage (nrv) method

روش ارزش خالص بازیافتنی مبنتنی بر درصد ثابت سود ناخالص

constant gross margin percentage method

روش درصد ثابت سود ناخالص

constant growth

رشد ثابت

constant growth model

مدل مبتنی بر رشد ثابت

constant marginal utility

مطلوبیت نهایی ثابت

constant purchasing power

قدرت خرید ثابت

constant purchasing power

قدرت خرید ثابت

constant term

متغیر / عامل ثابت

constraining principles

اصول محدود کننده

constraint

محدودیت عامل محدود کننده

constraint set

مجموعه محدودیت

construct validity

اعتبار ساختاری

construction in progress (cip)

پیمان در جریان ساخت ساختمان در جریان تکمیل

onstruction contracts

قراردادهای پیمانکاری

construction defects

نقایص پیمان نقایص ساختمانی

construction in process

( پیمان (ساختمان) در جریان تکمیل (ساخت

construction management

مدیریت پیمان

constructive approach

رویکرد سازنده

constructive fraud

معادله تقلب تقلب ساختگی

constructive gains and losses

سود و زیانهای (غیر عملیاتی) ساختگی

constructive retirement of bonds

بازخرید / ابطال تصنعی اوراق قرضه

constructive retirement of preferred stock

بازخرید/ ابطال تصنعی سهام ممتاز

consumable life

عمر مفید عمر قابل بهره برداری

consumer price index (cpi)

شاخص قیمت مصرف کننده

consumption ratio

نسبت مصرف

contemplated total volume

حجم کل تولید مورد انتظار

contemporary cost accounting system

سیستم حسابداری بهای تمام شده / صنعتی معاصر

contemporary responsibility accounting

حسابداری سنجش مسئولیت معاصر

contemporary theory

(تئوری معاصر (نوین

content validity

اعتبار محتوایی

contents in brief

چکیده فهرست مندرجات خلاصه فهرست مطالب

contingencies

رویدادهای احتمالی

contingency

احتمالی اقتضایی

contingent fees

حق الزحمه مشروط حق الزحمه احتمالی

contingent immunization

مصون سازی احتمالی / مشروط

contingent liability

بدهی احتمالی بدهی مشروط

contingent loss

زیان احتمالی ز یان مشروط

contingent pay

پرداخت احتمالی (حق الزحمه) مشروط

contingently issuable common shares

سهام عادی قابل انتشار مشروط

contingently issuable shares

( سهام قابل انتشار مشروط (احتمالی

continued loss

زیان مستمر

continuing auditor

حسابرسی دائم

continuing franchise fee

حق الزحمه دائم حق الامتیاز فروش

continuing investment

سرمایه گذاری مستمر

continuing operations

عملیات مستمر

continuity assumption

فرض تداوم فعالیت

continuous audit

حسابرسی مستمر

continuous budgeting

بودجه بندی مستمر

continuous improvement

بهبود مستمر

continuous improvement standard cost

هزینه استاندارد بهبود مستمر

continuous life

عمر دائم عمر نامحدود

continuous market

بازار مستمر

continuous pricing function

کارکرد قیمت گذاری مستمر

continuous replenishment

تجدید مستمر

contra account

حساب متقابل حساب کاهنده

contra asset

حساب کاهنده دارایی حساب متقابل دارایی

contra claim

ادعای متقابل

contra equity approach

روش کاهنده حقوق صاحبان سهام

contra memorandum accounts

طرف حسابهای انتظامی

contract documents

مستندات / اسناد و مدارک قرارداد

contract interest rate

نرخ بهره قرارداد

contract manufacturer

تولید کنده قرارداد مجری پیمان

contract on a cost plus fee basis

قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی حق الزحمه

contract period

دوره / طول مدت قرارداد

contract sum

کل/ مجموع قرارداد

contract terms

شرایط قرارداد

contract vendor

فروشنده قرارداد

contract works

کارهای پیمان

contracting costs

هزینه های (تنظیم یا عقد) قرارداد

contractor

پیمانکار

contractual agreement

توافق قراردادی

contractual obligations

تعهدات قراردادی

contractual restrictions

محدودیت های قراردادی محدودیت های مبتنی بر شرایط / مفاد قراردادها

contractual rights

حقوق مالکانه قراردادی

contributed capital

سرمایه پرداخت شده

contributed capital in excess of par

سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی صرف سهام

contribution in kind

آورده غیر نقدی سرمایه گذاری غیر نقدی

contribution income statement

صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش حاشیه فروش

contribution margin

حاشیه فروش

contribution margin income statement

صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش حاشیه فروش

contribution margin per unit

حاشیه فروش هر واحد محصول

contribution margin percentage

درصد حاشیه فروش

contribution margin ratio (cmr)

نسبت حاشیه فروش

contribution margin variance

انحراف (مغایرت) حاشیه فروش

contribution per unit

حاشیه فروش هر واحد محصول

contributions

آورده ها سرمایه پرداخت شده مشارکتها

contributory negligence

سهل انگاری متقابل

control

کنترل

control account

(حساب کنترل (کنترلی

control activities

فعالیتهای کنترلی

control chart

نمودار کنترل

control costs

هزینه های کنترل کنترل هزینه ها

control environment

محیط کنترلی / کنترل

control factor unit

واحد (عامل) کنترل

control limits

محدودیتها کنترلی محدود کنترل

control objectives

اهداف کنترلی / کنترل

control risk (cr)

ریسک کنترل

control risk matrix

ماتریس ریسک کنترل

control total

جمع کنترل

controllability

قابلیت کنترل

controllable costs

هزینه های قابل کنترل

controllable variance

انحراف قابل کنترل

controller

مدیر امور مالی کنترولر

controlling

کنترل

controlling interest

حق کنترل سهامداران حاکم

controversial issues

موضوعات جنجالی مباحث بحث برانگیز

conventional approach

(رویکرد مرسوم روش سنتی (متداول

conventional retail

خرده فروشی مرسوم / سنتی

conventional retail inventory method

روش سنتی خرده فروشی

conversion

تبدیل

conversion cost

بهای (هزینه) تبدیل

conversion costs

هزینه های تبدیل

conversion of debt to equity

( به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام

conversion of foreign currencies

تبدیل ارزها / اقلام ارزی

conversion premium

صرف تبدیل

conversion privilege

امتیاز تبدیل

conversion to equity method

روش تبدیل به سهام / ارزش ویژه

convertibility risk

ریسک قابلیت تبدیل

convertible

قابل تبدیل

convertible bonds

اوراق قرضه قابل تبدیل

convertible debt

بدهی قابل تبدیل

convertible into common stock

قابل تبدیل به سهام عادی

convertible preferred stock

سهام ممتاز قابل تبدیل

convexity

تحدب

cooking the books

حساب سازی کردن

cooperative

تعاونی

copyright

حق نشر حق تالیف

core competencies

نقاط قوت کلیدی

core objective

هدف اصلی

corner portfolio

بهترین سرمایه گذاری مجموه پرتفوی بهینه پرتفوی گوشه

corporate bonds

اوراق قرضه شرکتهای سهامی

corporate charter

اساسنامه شرکت سهامی

corporate debt securities

اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی

corporate dividend policy

سیاست تقسیم شود شرکت سهامی

corporate finance

مدیریت مالی شرکتهای سهامی

corporate financial structure

ساختار مالی شرکتهای سهامی

corporate governance

مدیریت ، کنتر و نظارت بر امور شرکت

corporate income tax

مالیت بر درآمد شرکت

corporate insiders

افراد داخل شرکت / افرادی که به اطلاعات داخلی شرکت دسترسی دارند

corporate joint venture

مشارکت خاص سهامی سرمایه گذاری مخاطره آمیز در قالب یک شرکت سهامی

corporate loans

وامهای شرکت

corporate minutes

صورتحساب شرکت

corporate secretary

دبیر / منشی شرکت

corporate social accounting

حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی

corporation

شرکت سهامی

corrected cash balance

مانده اصلاح شده وجه نقد

correcting entries

ثبتهای اصلاحی

corrective actions

اقدامات اصلاحی

corrective controls

کنترلهای اصلاح کننده

correlation

همبستگی

correlation analysis

تجزیه و تحلیل همبستگی

correlation coefficient

ضریب همبستگی

corresponding documents

مستندات مربوط

corresponding figures

ارقام مشابه / متناظر

corridor approach

روش یا رویکرد دهلیز رویکرد باریکراه

corroborating evidence

شواهد مکمل شواهد تایید کننده

corroborating evidential matter

شواهد تایید کننده شواهد مکمل

corruption

ارتشاء

cost

بهای تمام شده هزینه

cost plus method

روش بهای تمام شده باضافه درصد معینی سود

cost recovery method

روش بازیافت بهای تمام شده

cost to cost method

روش هزینه به هزینه

cost accounting

حسابداری بهای تمام شده حسابداری صنعتی

cost accounting controls

( کنترلهای حسابداری بهای تمام شده (صنعتی

cost accounting information

( اطلاعات حسابداری بهای تمام شده (صنعتی

cost accounting records

( اسناد و مدارک حسابداری بهای تمام شده (صنعتی

cost accounting standards board (casb)

( هیات تدوین استانداردهای حسابداری بهای تمام شده (صنعتی

cost accounting system

سیستم حسابداری بهای تمام شده سیستم حسابداری صنعتی

cost accumulation

گردآوری (انباشت) هزینه

cost accuracy

صحبت بهای تمام شده

cost advantage

مزیت بهای تمام شده مزیت هزینه ای

cost allocation

تخصیص هزینه

cost allocation base

مبنای تخصیص هزینه

cost and freight (c&f)

بهای تمام شده و هزینه کرایه حمل

cost assignment

تسهیم هزینه

cost avoidance

اجتناب از هزینه

cost based prices

قیمتهای مبتنی بر بهای تمام شده

cost behavior

رفتار هزینه

cost behavior pattern

الگوی رفتار هزینه

cost benefit analysis

تجزیه و تحلیل هزینه منفعت

cost benefit approach

روش تجزیه و تحلیل هزینه منفعت

cost center

مرکز هزینه

cost consciousness

آگاهی از هزینه هشیاری از هزینه

cost control system

(سیستم کنترل هزینه (بهای تمام شده

cost driver

محرک هزینه عامل ایجاد (وقوع) هزینه موجد هزینه

cost driver analysis

تجزیه و تحلیل محرک (های) هزینه

cost effective

مقرون به صرفه اقتصادی

cost elements

( عناصر بهای تمام شده (هزینه

cost estimation

برآورد (تخمین) هزینه (بهای تمام شده)

cost flow

جریان گردش بهای تمام شده / هزینه

cost flow assumptions

مفروضات جریان گردش هزینه

cost formula

( فرمول هزینه (بهای تمام شده

cost hierarchy

سلسله مراتب هزینه

cost incidence

انجام (تحمل) هزینه رخداد (وقوع) هزینه

cost incurred

هزینه متحمله هزینه انجام شده بهای تمام شده متحمله

cost indifference point

( نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده (هزینه

cost leadership

( رهبری هزینه (بهای تمام شده

cost management

( مدیریت هزینه (بهای تمام شده

cost management information system

سیستم اطلاعاتی مدیریت هزینه / بهای تمام شده

cost management system (cms)

سیستم مدیریت هزینه / بهای تمام شده

cost measurement

( اندازه گیری هزینه (بهای تمام شده

cost method

روش بهای تمام شده

cost minimization

( حداقل کردن هزینه (بهای تمام شده

cost object

موضوع هزینه

cost of acquisition

بهای تمام شده تحصیل

cost of bank loans

هزینه وامهای بانکی

cost of borrowing

هزینه استقراض

cost of capital

هزینه (بهای تمام شده) سرمایه

cost of goods available for sale

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

cost of goods sold

بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of living index

شاخص هزینه زندگی

cost of long term debt

هزینه بدهی بلند مدت

cost of production report

گزارش هزینه تولید

cost of quality

هزینه کیفیت

cost of resource usage

هزینه مصرف منابع

cost of unused activity

هزینه فعالیت مصرف نشده

cost of work certified

بهای تمام شده (هزینه) کار تایید شده

cost per purchase order

هزینه (بهای تمام شده) هر بار سفارش خرید

cost per unit

بهای تمام شده هر واحد محصول هزینه هر واحد محصول

cost plus contract

قرارداد امانی قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی سود

cost plus fixed fee contract

قراراداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه حق الزحمه ثابت

cost pool

مرکز هزینه مخزن هزینه

cost prediction

پیش بینی بهای تمام شده / هزینه

cost predictions

پیش بینی اقلام بهای تمام شده پیش بینی هزینه

cost presentation

نحوه ارائه / انعکاس هزینه

cost reconciliation

مغایرت گیری هزینه

cost reduction

تقلیل هزینه کاهش بهای تمام شده

cost saving

( صرفه جویی در بهای تمام شده (هزینه

cost structure

( ساختار هزینه (ساختار بهای تمام شده

cost system

سیستم هزینه یابی سیستم بهای تمام شده

cost tables

جداول هزینه

cost to be capitalized

( مخارجی که باید سرمایه ای شود (یعنی به حساب دارایی منظور شود

cost tracing

ردیابی هزینه

cost volume profit (cvp)

هزینه حجم سود

cost volume profit (cvp) analysis

تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود

cost volume profit graph

نمودار رابطه هزینه حجم سود

cost without fee contract

قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده بدون حق الزحمه

cost, insurance and freight (cif)

قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد

costing system refinement

اصلاح سیستم هزینه یابی

costs domestic traveling

هزینه های مسافرات داخلی

costs advertisement

هزینه های تبلیغات

costs annual bonus

هزینه های پاداش سالانه

costs bank commission

هزینه های کارمزد بانک

costs child allowance

هزینه های حق اولاد

costs cleaning

هزینه های نظافت

costs electricity

هزینه های برق

costs entertainment

هزینه های پذیرایی

costs launch & canteen

هزینه ناهار و رستوارن / آبدارخانه

costs of quality

هزینه های کیفیت

costs printed matters

هزینه های تکثیر و صحافی جزوه

costs subsequent to acquisition

مخارج بعد از تحصیل

costs to date

هزینه های (مخارج) انجام شده تا به این تاریخ

costs traveling to abroad

هزینه های مسافرت خارجی

counter claim

ادعای متقابل

counterbalancing errors

اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند اشتباهات موازنه ای

counterparty risk

ریسک طرف مقابل

coupon payment

پرداخت بهره

coupon rate

نرخ بهره

covariance

کوواریانس

cpa (certified public accountant)

حسابدار رسمی حسابرس مستقل

cpa adapted

اقتباس شده از آزمون حسابداران رسمی آمریکا

cpa uniform examinations

آزمونهای سراسری حسابداران رسمی آمریکا

cpa vision process

فرایند تجسم نقش حسابرسان مستقل

cpa web trust services

خدمات اطمینان دهی حسابرسان مستقل / حسابداران رسمی در اینترنت

credit

بستانکار نسیه اعتباری

credit balance

مانده بستانکار مانده اعتبار

credit card sales

فروش از طریق کارت اعتباری

credit department

دایره (واحد) اعتبارات

credit management

مدیریت اعتبارات

credit manager

مدیر اعتبارات

credit memo

اعلامیه بستانکار

credit memorandum or credit memo

اعلامیه بستانکار

credit policy

سیاست اعتباری

credit standing

وضعیت اعتبار

credit terms

شرایط اعتبار دهی

creditor

اعتبار دهنده بستانکار

creditors

بستانکاران اعتبار دهندگان

creditors' subsidiary ledger

دفتر معین بستانکاران

creditors sundry

بستانکاران متفرقه

criminal liability for accountants

( مسئولیت کیفری / جزائی / مدنی حسابداران (حسابرسان

critical perspective research

تحقیقات انتقادی

critical event

( رویداد اصلی (حیاتی

critical event theory of revenue recognition

تئوری رویداد اساسی شناسایی درآمد

critical path

مسیر بحرانی

critical success factors

عوامل اصلی (حیاتی) موفقیت

cross check

آزمون محاسبات کنترل متقابل

cross foot

جمع افقی

cross of market

پهنه بازار گستردگی بازار

cross reference

عطف متقابل

cross sectional analysis

تجزیه و تحلیل مقطعی

crosscheck

کنترل متقابل

cumulative

انباشته جمع شونده

cumulative abnormal return (car)

بازده انباشته غیر عادی

cumulative average time

میانگین زمان انباشته

cumulative average time learning model

مدل یادگیری مبتنی بر میانگین زمان انباشته

cumulative dividends

( سود سهام جمع شونده (انباشته

cumulative effect

اثر انباشته

cumulative effect of accounting changes

اثر انباشته تغییرات حسابداری

cumulative effect of change in accounting principles

اثر انباشته تغییر در اصول حسابداری

cumulative effect type accounting change

تغییر حسابداری دارای / از نوع اثر انباشته

cumulative preferred stock

سهام ممتاز با سود جمع شونده

cumulative time

زمان انباشته

cumulative voting system

سیستم رای گیری تجمعی

currency appreciation

افزایش قدرت خرید واحد پولی افزایش نرخ ارز

currency depreciation

کاهش نرخ ارز کاهش قدرت خرید واحد پولی

currency risk

ریسک ارز ریسک ناشی از کاهش قدرت خرید واحد پولی

currency risk management

مدیریت ریسک ارز

current accruals

(بدهیهای جاری ناشی از هزینه های تحقق یافته (ولی پرداخت نشده

current asset

دارایی جاری

current catch up approach

روش جاری

current cost

هزینه جاری ارزش جاری

current cost financial statements

صورتهای مالی مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری

current cost system of accounting

سیستم حسابداری مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری

current exit value

( ارزش جاری خروجی (فروش

current file

پرونده جاری

current fund

حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری وجوه عمومی

current input prices

ارزشهای ورودی جاری