اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 35

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 35

 

t

بیستمین حرف الفبای انگلیسی

T conductor

T - هادی

t distribution

توزیع t

t equivalence of distances

هم ارزی دوری ها

t flow

طرح توسعه t شکل

t joint

اتصال t شکل، اتصال سپری

t of student

t استودنت

t score

نمره t

t test

آزمون t

t2 of hoteling

T2 هتلینگ

t2 space

فضای T2

t2 test

آزمون t2

tab

دریچه، تکه، بند، باریکه، خار، باریکه ای از فلز

tab gate

مدخل نوع برگه ای

table

فهرست، میز، جدول

table of distribution

جدول توزیع

table of distribution of random variables

جدول توزیع کمیت های تصادفی

table of distribution two dimensional random variables

جدول توزیع کمیت های تصادفی دو بعدی

table of logarithms

جدول لگاریتم

table of random numbers

جدول اعداد تصادفی

table of the area under normal curve

جدول سطح زیر منحنی نرمال

table of the normal integral

جدول سطح زیر نرمال

tableau

جدول

tableau and charts

جداول و منحنی ها، جداول و کارت ها

tables format

چارچوب جدول

tablet

لوح

tabular

جدولی، جدول، ردیفی

tabular difference

اختلاف جدولی

tabular form of set

بیان مجموعه از طریق جدول

tabular interpolation

درونیابی جدولی

tabular representation

نمایش جدولی

tabulate

در جدول، جدول بندی کردن، فهرست کردن

tabulation

جدول سازی، فهرست، جدول بندی

tacnode

نقطه بوس، نقطه تماس دو شاخه یک منحنی

tactic

تدبیر اجرایی ساده و کوتاه، تدبیر، تاکتیک

taft hartly act

عمل تافت-هارتلی

tag number

عدد نشانه

tail

خط، دامنه، دم، دنباله، دنبال، پشت

tail event

رویداد پایان

tail of stochastic process

دنباله فرآیند تصادفی

tail recursion

بازگشتی از انتها

tail stock

پس دستگاه، ته دستگاه

tailing

در انتها

take

اختیار کردن، فرض کردن، گرفتن، پیدا کردن، پنداشتن، برداشتن، اختیار شدن

take a value

قبول کردن یک مقدار، مقدار پذیرفتن

take adgantage of

استفاده کردن از

take advantage

استفاده کردن

take as

در نظر گرفتن

take effect

اجرا شدن، انجام گرفتن

take for

در نظر گرفتن، اختیار کردن

take in the following form

به شکل ... درآوردن، به صورت ... نوشتن

take into account

گرفتن، با استفاده از، با توجه به

take into consideration

با توجه به، به، بخاطر داشته باشید، با در نظر گرفتن، با ملاحظه اینکه

take off

راه اندازی، خیزش، خیز، جهش

take on

پذیرفتن، قبول کردن، داشتن، حاصل شدن، اختیار کردن

take out of

جدا کردن

take out the factor x

از x فاکتور گرفتن، عامل مشترک قرار دادن x

take over

انجام شدن

take place

انجام گرفتن، انجام شدن

taken all at a time

تمام اشیاء در یک زمان انتخاب شده

taken r at a time

r به r در یک زمان

tall organization

سازمان بلند، سازمان توسعه یافته در طول

tall type organization

سازمان مرتفع

tally

تطبیق کردن، حساب، چوب خط، علامت گذاری، شمردن

tally chart

خط نشانی

tame

منظم

tandem

پشت سر هم

tander scheduling

زمان بندی تانکره

tang

زبانه، دُم ابزار

tangency

تماس

tangent

تانژانت، مماس

tangent bundle

کلاف مماس ها

tangent circles

دوایر مماس

tangent cone

مخروط مماس

tangent curve

خم تانژانت، خم مماس

tangent curves

منحنی های مماس

tangent externally

مماس خارج

tangent formulas in spherical trigonometry

روابط تانژانت در مثلثات کروی

tangent function

تابع تانژانت، تابع ظل

tangent graph

نمودار تابع تانژانت

tangent inflectional line

خط عطفی مماس

tangent internally

مماس داخل

tangent inverse

عکس (معکوس) تانژانت

tangent law

قانون تانژانت ها

tangent line

خط مماس

tangent of an angle

تانژانت یک زاویه

tangent plane

صفحه مماس، هامن مماس

tangent plane approximation

تقریب صفحه مماس

tangent rule

قاعده تانژانت

tangent space

فضای بردار های مماس، فضای مماس ها

tangent surface

رویه مماس ها

tangent surfaces

سطوح مماس

tangent to

مماس بر

tangent unit vector

بردار یکه مماس

tangent vector

بردار مماس

tangent vector bundle

کلاف بردار های مماس

tangent vector space

فضای بردار های مماس، فضای مماس ها

tangential

مماسی

tangential acceleration

شتاب مماسی

tangential component

مؤلفه مماسی، همنه مماسی

tangential component of acceleration

مولفه مماسی شتاب

tangential coordinates of a surface

مختصات مماسی یک سطح

tangential stress

تلاش مماسی

tangential vector

بردار مماس، بردار مماسی

tangentoid

منحنی تانژانتی

tangibility

مماس پذیری

tangible

قابل دسترس

tangible assets

دارایی ملموس، دارایی مرئی، دارای مادی

tangible fixed assets

دارایی ثابت مشهود

tangible property

دارایی ملموس، دارایی مرئی

tank

جعبه فلزی، مخزن

tanker scheduling problem tableau

مسأله زمان بندی تانکر

tannode

نقطه بوسش، تیزه دوگانه

tantology

گزاره همیشه درست

tape expression

عبارت نواری

tape plug gage

سنجه توپی شیبدار، شابلون مخروط سنج

tape set

مجموعه نوار

taper

مجموعه نوار

taper shank

ساقه مخروطی، تنه مخروطی

taper valve

شیر مخروطی

tapped hole

سوراخ رزوه شده

target

هدف، آماج، مقصد

target population

جامعه هدف

target set

مجموعه فرجام، مجموعه مقصد

tariff

فهرست قیمت ها، اجرت، عوارض، تعرفه، نرخ

task

عمل، کار، وظیفه، شغل، تکلیف

task oriented network

شبکه فعالیت مدار

task structure

ساخت وظایف، ساختار وظیفه

taste testing

آزمون کردن طعم، آزمودن طعم

tauber theorem

قضیه تاوبر

tauberian

تاوبری

tauberian theorem

قضیه تاوبری

tauberian theorems

قضایای تابر

taut

محکم بسته، کشیده، محکم کشیده

tautochrone

خم همزمانی

tautochrone problem

مساله همزمانی

tautology

(گزاره ی) راستگو

tax

مالیات

tax accounting

حساب داری مالیاتی

tax free

بی مالیات، معاف از پرداخت مالیات، معافی مالیاتی، بدون مالیات

tax rate

نرخ مالیاتی

Taylor

تیلور

taylor expansion

بسط تیلور، بسط تیلر

taylor formula

فرمول تیلر

taylor series

سری تیلر، سری تیلور، سلسله تیلور

Taylor theorem

قضیه تیلر

taylor young's formula

دستور تیلور یانگ

taylor's expansion

بسط تیلور

taylor's formula

دستور تیلور، رابطه تیلور

taylor's formula with remainder

دستور تیلور با باقیمانده

teamwork

کار دسته جمعی، کار تیمی، کار گروهی

technic

فن، تکنیک، صناعت

technical

فنی، صنعتی

technical coefficient

ضریب فنی

technical consultant

مشاور فنی

technical knowhow

دانش فنی

technical knowledge

معلومات فنی

technical staff

افراد فنی، ستاد فنی، پرسنل فنی، گروه فنی

technical supervision

نظارت تخصصی، نظارت فنی، سرپرستی تخصصی

technically

از لحاظ فنی، به طور فنی

technician

صنعت گر، کارگر فنی، مهندسی ساز، تکنیسین

technique

تکنیک

technological

فنی، صنعتی

technological coefficients

ضرایب فنی

technology

فن شناسی، فن آوری، صنعت، تکنولوژی

telegraph equation

معادله تلگراف

telescope

ادغام، تلسکوپ، توی هم توی

telescoping

توی هم رونده

telescoping property

خاصیت ادغام، خاصیت توی هم روی

telescoping series

سلسله ادغامی، سری توی هم رو، رشته توی هم رونده

telescoping sum

مجموع ادغامی

tell us that

بیان می کند که

temper

بازگشت، نرم کردن، تمیز کردن، بازپخت، آبگیری

temper mill

نورد صاف کننده، دستگاه آبگیری فلز

temperature

دما، درجه حرارت، درجه گرما

temperature gradient

شیب حرارتی، گردایان حرارتی، گرادیان دما

template

بالشتک، الگو، مدل دو بعدی، قالب، نمونه

temporal

زمانی

temporary storage

انبار کردن موقت

ten

ده

tenary relation

رابطه سه تایی

tend

میل کردن، گرائیدن

tend to

میل کردن به

tendency

تمایل، استعداد، گرایش، توجه، میل

tender

مناقصیه، پیشنهاد

tenfold

ده برابر

tenon

برجستگی، زبانه

tens digit

رقم دهگان

tensile strength

قدرت کششی، استحکام کششی، توان کششی، تاب کششی، مقاومت کششی

tension

کشش

tensor

تانسور، کشان، تانسوری

tensor algebra

جبر تانسوری

tensor analysis

آنالیز تانسوری، حساب تانسوری

tensor calculus

آنالیز تانسوری، حساب تانسوری

tensor calculus

محاسبات تانسوری، آنالیز تانسوری، حساب تانسوری، حساب تانسور ها

tensor contraction

ادغام تانسوری

tensor density

چگالی تانسوری

tensor differentiation

مشتق گیری تانسوری

tensor field

میدان تانسوری

tensor form

صورت تانسوری

tensor of type

تانسور نوع

tensor product

حاصل ضرب تانسوری، ضرب تانسوری

tensor quantity

کمیت تانسوری

tensor space

فضای تانسوری

tensorial form

صورت تانسوری

tensorial set

مجموعه تانسوری

tentative

تجربی، آزمایشی

tenth

دهم، یکدهم

term

جمله، اصطلاح

term by term

جمله به جمله

term by term integrating

انتگرال گیری جمله به جمله

term by term integration

انتگرال گیری جمله به جمله

term credit

اعتبار مدت دار

term documentary credit

اعتبار اسنادی مدت دار

term of a sequence

جمله یک دنباله

terminable

پایان دار، پایان یافتنی، کرانه دار، محدود

terminal

پایانه، دوم، پایانی، نهایی، انجامی، انتهای

terminal decision rule

قاعدهی تصمیم پایانی، قاعده تصمیم نهایی

terminal node

گره پایانی

terminal picture

تصویر پایانه

terminal point

نقطه پایانی، نقطه انتهایی، نقطه منتها

terminal point of a vector

نقطه پایانی بردار، انتهای بردار

terminal salvage value

ارزش اسقاطی نهایی

terminal set

مجموعه پایانی، مجموعه پایانه

terminal velocity

سرعت نهایی

terminal vertice

رأس انتها

terminally

در انتها، در پایان، نهایتا

terminalpoint

نقطه منتها

terminate

به پایان رسیدن، منتهی شدن

terminating

پایاندار، محدود، مختوم

terminating continued fraction

کسر مسلسل مختوم

terminating decimal

کسر اعشاری مختوم، عدد دهدهی با پایان، عدد اعشاری مختوم، عدد دهدهی مختوم

termination

پایان، انقضاء، انفصال، خاتمه، ختم، فسخ

termination criterion

معیار توقف

terminology

اطلاحات علمی یا فنی، اصطلاحات، اصطلاح، مجموعه اصطلاحات

terminus

ایستگاه نهائی، پایانه

terms of a problem

صورت مسأله

terms of contract

شرایط قرارداد

terms of delivery

شرایط تحویل

termwise

جمله ای، جمله به جمله

termwise differentiation

مشتق گیری جمله به جمله

termwise integration

انتگرال گیری جمله به جمله

tern

دسته سه تائی، شیئی سه تایی

ternary

سه جائی، سه تایی، سه سه ئی، سه گانه، بر مبنای سه

ternary expansion

بسط سه سه ای

ternary notation

نماد گذاری سه سه ای

ternary number system

دستگاه سه سه ای اعداد

ternary numberation

شمارش بر مبنای سه

ternary operation

عمل سه تایی، عمل سه جایی

ternary relation

نسبت سه تایی، رابطه سه تائی

tesselation

خانه بندی، کاشه کاری

test

آزمون کردن، تجربه تصادفی، امتحان، آزمون، آزمایش، محک، معیار، امتحان کردن، محک زدن، بیازمائید، تحقیق کردن، کنترل کردن، آزمایش نمودن

test administrator

آزماینده

test data

اطلاعات آزمایشی، داده آزمایشی

test for convergence

معیار همگرا بودن

test function

تابع آزمون

test of goodness of fit

آزمون نیکویی برازاندن

test of homogeneity

آزمون فرض همگنی، آزمون فرض یکنواختی

test of hypothesis

آزمون فرض، تست فرضیه ها

test of randomness

آزمون تصادفی بودن

test of significance

آزمون معنی دار بودن

test ratio

نسبت آزمونی

test statistic

آمار آزمون، آماره آزمون

testing

آزمون کردن

testing of hypothesis

آزمون فرض

testing procedures

شیوه های آزمون

tests for convergence

آزمون های همگرایی

tetr

دارای چهار قسمت، پیشوندی به معنای چهار

tetra

دارای چهار قسمت، پیشوندی به معنای چهار، چهار ...

tetrachoric coefficient

ضریب تتراکوریک

tetracuspid

ستاره گون، سیارک نما، ستاره وار، شیارک نما، دارای چهار نقطه بازگشت

tetrad

چهارتائی، چهار ارزشی، چهار

tetragon

چهارگوش، چهارضلعی

tetragonal system

دستگاه چهار گوشه ای

tetrahedral

چهاروجهی، مربوط به چهاروجهی

tetrahedral angle

کنج چهاروجهی

tetrahedral group

گروه چهاروجهی

tetrahedron

چهار وجهی

tetrahexahedron

بیست و چهار وجهی

text editor

ویرایشگر متن

th

م

than

نسبت به، از

that is why

زیرا، آنگاه، به این جهت

the converse

عکس قضیه

the dual aspect principle

اصل تساوی دارایی با بدهی و سرمایه

the equation of a general circle

معادله عمومی یک دایره

the event that

در صورتی که

the fact that

بر این اساس که

the following theorem

قضیه زیر

the infinite space

فضای لایتناهی

the job of

عمل

the law of gravitation

قانون جاذبه

the occasion of

به مناسبت

the only

منحصر به فرد

the part of

نقش

the problem is to write

مسأله نوشتن ... است.

the question

بحث مربوط به، درباره ی

the same as

شبیه، همان

the same color

هم رنگ

the sum

محاسبه مجموع

the sums

مجموع

the three dimensions

ابعاد سه گانه

the unity

عدد یک

then

در نتیجه آن، به این ترتیب، در این صورت، در نتیجه، چانچه، از این پس

theodolite

دوربین مهندسی، زاویه سنج طول یاب، تئودولیت

theorem

قضیه اساسی، قضیه اصلی، قضیه

theorem about the average probability

قضیه مربوط به احتمال متوسط

theorem about the probability of hypotheses

قضیه مربوط به احتمال فرضیه ها

theorem of addition of probabilities

قضیه حاصل جمع احتمال ها

theorem of bolzano weierstrass

قضیه بلتزانو-وایرشتراس

theorem of completeness

قضیه کمال، قضیه تمامیت

theorem of pascal

قضیه پاسکال

theorem of weierstrass

قضیه وایرشتراس

theorems of the alternative

قضایای دگرین

theorems on dispersion

قضایای مربوط به پراکندگی

theorems on expectation

قضایای راجع به امید ریاضی

theorems on variance

قضایا راجع به واریانس

theoretical

نظری، کلی، فرضی، نظریه، نگرش، تئوریک، نگره ای

theoretical capacity

ظرفیت تئوریکی، ظرفیت اسمی

theoretical formula

فرمول نظری

theoretical frequencies

فراوانی های نظری

theoretical frequency

فراوانی نظری

theoretical inferential

نظری استنباطی

theoretical population

جامعه نظری

theoric

نظری

theorical

نظری، نگره ای

theory

نظریه

theory of approximation

نظریه تقریب

theory of automata

نظریه اتوماتا

theory of classical probability

تئوری احتمال کلاسیک

theory of duality

نظریه دوگانگی

theory of equations

نظریه معادله ها

theory of errors

نظریه خطا ها

theory of function

نظریه تابع ها

theory of games

تئوری بازی ها، نظریه بازی ها

theory of geometric probability

تئوری احتمال های مهندسی

theory of groups

نظریه گروه ها

theory of information

نظریه اطلاعات

theory of limit distributions

تئوری توزیع های حدی

theory of limits

نظریه حدود

theory of magnetism

نظریه مغناطیس

theory of meaning

نظریه معناشناسی

theory of numbers

تئوری اعداد، نظریه اعداد

theory of probability

تئوری احتمال

theory of sets

نظریه مجموعه ها

theory of statistical inference

نظریه استنباط آماری

theory of the aggregates

نظریه مجموعه ها

theory of types

تئوری طبقات

there by

در نتیجه، به موجب آن

there exist

وجود دارد

there is an x such that

یک x وجود دارد که

there of

از آنها

therefore

بنابراین

thermal balance

بالانس حرارتی، تعادل حرارتی

thermal conductivity

گرما رسانایی، هدایت حرارتی، قابلیت هدایت حرارتی، ضریب هدایت گرمایی

thermal diffusivity

نفوذ پذیری حرارتی

thermal stress

تنش حرارتی، تنش گرمایی

thermodynamic

دماپویا، ترمودینامیک

thermoforming

شکل پذیری حرارتی، فرم دهی گرمایی

thermoluminescence

گرماتابی، خاصیت نور افشانی مواد

thermometry

دماسنجی

thermosprary

گرماپاشی

these enable us to

به کمک اینها می توانیم

thesis

برنهاد، پایان نامه، فرض، رساله، تز

theta

تتا، هشتمین حرف الفبای یونانی ?، ?

theta function

تابع تتا

thick

ضخیم، ستبر

thickness

ضخامت، ستبرا، خشن، ضخامت جداره

thimble

چرخ دستی ظریفه، بوش متحرکت، انگشتی، دسته ریز سنج، دسته

thin

باریک، نازک

thing

امر، شیء، چیز، نکته

thing language

زبان شیء

things

اشیاء

think of

پیدا کردن، فکر کردن، در نظر گرفتن، ثالث

third

یک سوم، سومین، سوم، ثلث

third boundary value problem

سومین مساله مقدار مرزی

third degree

درجه سوم

third derivative

مشتق سوم

third derivative test

آزمون مشتق سوم

third fundamental form

سومین صورت اصلی

third order derivative

مشتق رتبه سوم

third part

ثلث، ثالث

third party insurance

بیمه شخص ثالث

third quadrant

ربع سوم

third quartile

ربع سوم

thirteen

سیزده

thirteenth

سیزدهم، یک سیزدهم

thirty

سی

this

به این ترتیب

this defines a variable

به این ترتیب یک متغیر تعریف می شود که

this is equivalent

به بیان دیگر، به عبارت دیگر

this is needed

این عمل بایستی انجام شود

this is the case

چنین است

this leads us to

این منجر می شد به این که

this leaves

در نتیجه

this makes

به این ترتیب

this means that

این بدان معنی است که، معنی این مطلب این است که، به بیان دیگر

this shows that

که نشان می دهد

thoroughly

به طور کامل

though

در حالی که، با این که، اگرچه، گرچه

thousand

هزار

thousandth

هزارم، یک هزارم

thread

قطعه نخ، پیچ، دنده، رزوه کردن، رزوه، نخ پیچ

thread angle

زاویه دندانه

three

سه

three column expansion

سه بسط ستونی

three dimensional

سه بعدی

three dimensional geometry

هندسه سه بعدی، هندسه فضایی

three dimensional space

فضای سه بعدی

three high mill

نورد سه گانه

three input

به سه ورودی

three jaw chuck

سه نظام، گیره سه نظام

three leaved curve

خم سه گلبرگی

three leaved rose

گل سه پر

three or more elements

سه عضو یا بیشتر

three plate mold

قالب سه صفحه ای

three point clamp

گیره سه شاخه

three point integration

انتگرال گیری سه نقطه ای

three point problem

مسأله سه نقطه

three space

فضای سه بعدی

three variable karnuagh map

نقشه سه متغیره کارنو

three variable map

نگاشت سه متغیره

three vector

سه برداره

three way

سه راهی

three word sequences

دنباله های سه کلمه ای

threshold

آستانه

threshold of hearing

آستانه شنوایی

threshold of pain

آستانه دَرد

thrice

سه بار

throat

تنگنا، دهانه، گلو، گلویی، گلوگاه، گردنه

through

گذرنده از، از میان

through hardening

سخت کردن سرتاسری، آب دادن عمیق، سخت کردن عمقی

throughout

سراسر، تماما، بکلی

throw up

پرتاب شدن

throwback

عقب گرد

thrust

نیروی پیشران، نیروی کشش

thus

به این ترتیب، بنابراین، به این معنی که، پس، مثلا

thus obtained

حاصل

tic tac toe

تیک تک تو، دوز بازی

tide tidal

جزر و مد، جزر و مدی

tie

همرتبه، برابر، مساوی، شرط

tie breaking rule

قاعده شکستن گره

tie line

خط درجه حرارت ثابت، تای لاین

tied ranks

رتبه های پیوسته

tierce

تیرس، سوم

ties

همرتبه، مساوی

Tietze extension theorem

قضیه توسیع تیتسه

tight constraint

محدودیت تنگ

tightened inspection

بازرسی با سختگیری بیشتر، بازرسی سختگیرانه

tilde

مَد، تیلدا، موج، کلاه

tilling theorem

قضیه آجر فرش

tilting

شیبدار کردن، منحرف کردن، انحرافی، کج کردن

tilting hearth

بوته گردان

tilting table

میز انحرافی، میز متحرک

time

ضرب در، زمان، هنگام، دوران، وقت، موقع، لحظه، مرحله

time analysis

تجزیه و تحلیل زمانی

time and motion study

بررسی حرکات و زمان، مطالعه حرکت و زمان، زمان و حرکت سنجی

time constant

ثابت زمانی

time delay

تاخیر زمانی

time depreciation

استهلاک زمانی

time dilation

اتساع زمان

time domain

محدوده زمانی

time efficiency

کارایی زمانی

time estimate

برآورد زمانی

time interval

بازه زمان، فاصله زمانی

time keeping

گاهشماری، وقت پایی، ثبت اوقات

time lag

زمان تلف شده

time series

سری زمانی، سری های زمانی

time sharing

اشتراک وقت، اشتراک زمانی، سیستم اشتراک زمانی

time study

بررسی زمانی، زمان سنجی

time study analyst

کارشناس زمان سنجی

time temperature transformation

زمان-درجه حرارت-استحاله

time variable

متغیر زمانی

time wage

مزد زمانی

time zone

منطقه زمانی

timeless

بی زمان

times

ضرب در

tiny

کوچک

tip

نوک، نوکی، مشعل، سو، نازل، تیز کردن، سرمته، نکته، رأس، سر، نوک، افشانک

title of table

عنوان جدول

to

در مقابل

to approach

میل کردن، گراییدن

to be amount of

برابر است با

to be available

در دسترس قرار گرفتن، در دسترس بودن

to be consistent with

سازگار بودن با

to be contained in

مشمول شدن در

to be contrary to

مخالفت کردن، مخالف بودن

to be include

در نظر گرفتن

to make sure that

برای حصول اطمینان از این که

to matter what

هر مقدار دلخواه

to tend

میل کردن، گراییدن

to void confusion

برای پرهیز از ابهام

to which

که به آن

to whithin

که بدین طریق، که از میان آنها

together with

همراه با، و

toggle off

خاموش بودن

toggle on

روشن بودن

tolerance

خطای مجاز، حد مجاز خطا، مقدار خطا، تحمل، مجاز

tolerance approach

رهیافت تحمل پذیری

tolerance factor

ضریب حدود مجاز

tolerance interval

بازه تحمل

tolerance limit

حد خطا

tolerance limits

حدود تحمل، حد بازی، تفاوت مجاز، مرز روا داری، حدود لقی

tolerance sensitivity approach

رهیافت حساسیت تحمل پذیری

tolerate

شکیبیدن

ton

تن، 1000 کیلوگرم

tool

اسباب کار، کارافزرا، ابزار، وسیله، دستگاه

tool bit

نوک ابزار، نوک قلم

tool block

کشوی ابزار، بلوکه ابزار

tool crib

قفسه ابزار، جعبه ابزار

tool holder

قلم گیر، ابزار گیر

tool lifter

قلم بلند کن، ابزار بلند کن

tool post

تکیه گاه قلم، رنده بند، ابزارگاه، تیغه بند، پایه ابزار

tool rest

ابزارگاه، تکیه گاه ابزار

tool room

کارگاه ابزارسازی، انبار ابزار

tool strength

مقاومت ابزار، استحکام ابزار

toolhead

مکانیزم جا به جا کدن ابزار، مکانیزم جابجایی قلم

toolhead assembly

مجموعه ابزارگاه، مجموعه ابزارگیر، مجموعه قلم گیر

tooth space

فضای دندانه

tooth thichness

ضخامت دندانه

toothed

دندانه دار، اره ای

top

تارک، رأس، سر، نوک، اوج، قله

top down

بالا به پایین

top edge

یال بالایی

top ejection

بیرون اندازی قطعه از بالا، پران به بالا

top management

مدیریت در سطح بالا، هیئت مدیره

topic

جدول، بحث، موضوع، عنوان، مبحث

topologic

توپولوژیک

topological

مربوط به توپولوژی، مکان شناسی، توپولوژی، توپولوژیک، از لحاظ توپولوژی

topological cylinder

استوانه توپولوژیک

topological embedding

نشاننده توپولوژیک

topological equivalence

هم ارزی توپولوژیک

topological generator

مولد توپولوژیک

topological group

گروه توپولوژیک

topological image

نقش توپولوژیک

topological immersion

فروبری توپولوژیک

topological index

شاخص توپولوژیک

topological invariant

ناوردای توپولوژیک

topological isomorphism

یکسانی توپولوژیک، ایزومورفیسم توپولوژیک

topological linear space

فضای خطی توپولوژیک، فضای برداری توپولوژیک

topological manifold

خمینه توپولوژیک

topological mapping

نگاشت توپولوژیک، همانریختی، همانسانی

topological n cell

n حجره توپولوژیک، همانریختی، همانسانی

topological product

حاصلضرب توپولوژیک

topological property

ویژگی توپولوژیک

topological space

فضای توپولوژیک

topological sphere

فضای توپولوژیک، کره توپولوژیکی

topological structure

ساختار توپولوژیک

topological subspace

کره توپولوژیک، زیرفضای توپولوژیک

topological transformation

تبدیل توپولوژیک

topological vector space

فضای خطی توپولوژیک، فضای برداری توپولوژیک

topologically equivalent figures

شکل های توپولوژیک-هم ارز

topologicalspaces

حاصلضرب پایان دار فضاهای توپولوژیک

topology

توپولوژِی

topology associated to a total order

توپولوژی وابسته به یک ترتیب تام

topology of a metric space

توپولوژیک فضای متریک

topology of pointwise convergence

توپولوژی همگرایی نقطه به نقطه

topology of segments

توپولوژی پاره خط ها

topology of uniform convergence

توپولوژی همگرایی یکنواخت

tore

چنبره، تر

torisonal

پیچشی

torisonal strength

استحکام پیچشی

toroidal coordinates

مختصات چنبره ای

torque

گشتاور دورانی، پیچش، گشتاور، جفت نیرو، گشتاور زاویه ای، گشتاور پیچی، گشتاور پیچشی

torsion

تاب

torsion coefficients

ضریب های تاب

torsion element

عنصر تاب

torsion free

بدون تاب، بی تاب، بی پیچش، غیر دورانی

torsion free a module

a- مدول بی تاب

torsion free group

گروه بی تاب

torsion group

گروه تابدار

torsion of a curve

تاب خم

torsion of a space curve at a point

تاب یک منحنی فضائی در یک نقطه

torsion subgroup

زیرگروه تابدار

torsion submodule

زیرمدول پیچشی

torsional angle

زاویه تاب

torus

چنبره، طاق، حلقه

toss

پرتاب کردن، بالا انداختن، ریختن

toss a coin

پرتاب سکه، پرتاب کردن سکه، شیر و خط کردن سکه، ریختن سکه

tot

جمع زدن، جمع

total

کل

total area

سطح کل

total area shaded

ناحیه کل سایه زده شده

total boundedness

محدودیت

total cost

مخارج کل، کل هزینه، هزینه کل

total curvature

انحنای کل، انحنای کلی

total degree

درجه کلی

total demand

تقاضای کل

total derivative

مشتق کل، مشتق تام، مشتق کلی

total differential

دیفرانسیل کل

total energy

انرژی کل

total expectation

امید ریاضی کل

total float

شناوی تجمعی، شناوی کل، مجموع تأخیر

total graph

گراف کلی

total normal curvature

انحنای نرمال کلی

total order

ترتیب کلی

total ordering

ترتیب کلی

total order relation

رابطه ترتیبی تام

total ordering

ترتیب کلی

total ordering relation

نسبت ترتیبی کلی

total probability

احتمال کل

total probability theorem

قضیه احتمال کل

total profit

سود کل

total quality control

کنترل کیفیت جامع

total revenue

کل درآمد، درآمد کل

total space

فضای کلی

total sum of sequence

مجموع توان دوم های کل، مجموع مجذورات کل

total transform

مبدّل کلی

total utility

مطلوبیت کل

total variance

تغییرات کل

total variation function

تابع تغییرات کل

total variation of a mapping

وردش کلی نگاشت

totality

کلیه، تمامیت، کلیت، مجموع

totalization

جمع بندی، جمع زنی

totalize

جمع بستن، جمع زدن

totall order

ترتیب کلی، ترتیب تمام، ترتیب صحیح، ترتیب کامل

totall ordering

ترتیب کلی، نسبت ترتیبی کلی

totally

کلی، تماما، کاملا، به طور کلی

totally additive ring of sets

حلقه کلا جمعی مجموعه ها

totally bounded

کلا محدود، تماما محدود، کاملا کراندار

totally bounded set

مجموعه کلا کراندار

totally bounded uniform space

فضای یکنواخت کلا کراندار

totally differentiable function

تابع کلا مشتق پذیر

totally disconnected metric space

فضای متریک کلا ناهمبند

totally imaginary field

هیأت کلا انگاری

totally independent

تماما مستقل، رویهم نابسته

totally isotropic subspace

زیرفضای کلا یکروند

totally linearly ordered

مرتب خطی کلی

totally ordered group

گروه کلا مرتب

totally ordered set

مجموعه کلا مرتب

totally ordered subset

زیرمجموعه تماما مرتب

totally real field

هیأت کلا حقیقی

totient

نشانگر

toughness

سفتی، استحکام، دوام، سختی

tourism problem

مسأله گردش گری

tow

یدک کردن، یدک

towards

به جهت، به سمت

trace

نقطه برخورد، طی کردن، ردیابی کردن، رد، پیمودن، رسم کردن، اثر، سایه

trace of a matrix

اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس

diagonal sum of a matrix

اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس

spur of a matrix

اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس

trace of a surface

اثر رویه

trace of an element

اثر عنصر

trace of an endomorphism

اثر یک درسانی

trace of linear transformation

رد تبدیل خطی

trace of matrix

رد ماتریس، اثر ماتریس

trace out

رسم کردن

tracer

طراح، ردیاب، نقشه کش، رسام، پیرو، تعقیب کننده، پی جو

track

شیار، مسیر

tracking

تعقیب، شیار

tractrix

کشاننده

tractrix curve

منحنی کشاننده

trade credit

اعتبار تجاری

trade mark

علامت تجاری، علامت کارخانه، مارک تجارتی، مارک کارخانه، علامت تجاری

tradition

عادت

traditional

سنتی، متداول

traditional flowchart

نمودار گردشی مرسوم

traditional logic

منطق کلاسیک

traffic assignment problem

مسأله تخصیص ترافیک

traffic intensity

شدت ترافیک

trailing

مؤخر، در انتها، انتهائی

trailing submatrix

زیرماتریس مؤخر

training within industry

کارآموزی صنعتی

trajectory

مسیر، خط سیر

trammels

بیضی کش، هر وسیله برای رسم بیضی

tranlatory motion

حرکت انتقالی

transaction

تراکنش، دادوستد، فعالیت، معامله

transcendental

متعالی (غیر جبری)

transcendental curve

خم متعالی

transcendental curves

منحنی های متعالی، منحنی های توابع غیر جبری

transcendental element

عنصر متعالی

transcendental equation

معادله متعالی

transcendental extension

توسیع متعالی

transcendental function

تابع غیر جبری، تابع متعالی

transcendental geometry

هندسه عالی

transcendental number

عدد متعالی، عدد غیر جبری

transcendental numbers

اعداد غیر جبری، اعداد متعالی

transcendental operation

عمل متعالی

transducer

مترجم، مبدل، مبدل انرژی

transection

مقطع عرضی

transendent number

عدد غیر جبری

transfer

ترابرد، تراگذاری، انتقال، انتقال دادن

transfer control

انتقال کنترل

transfer function

تابع انتقال

transfer measuring

اندازه گیری انتقالی

transfer molding

قالب گیری انتقالی

transfer orbit

مدار انتقال

transfer press

پرس انتقالی

transfer ram

ضربه زدن انتقالی، کوبه انتقالی

transfinite

ماوراء متناهی، تراباپایان، تراپایان، فوق محدود، فرانهایی، ماورای نهایت

transfinite cardinal number

عدد اصلی ترانسفینی، عدد اصلی ترامتناهی، عدد اصلی تراباپایا

transfinite induction

استقرای ترامتناهی، استقراء با پایان، استقراء تراباپایان، استقرای ترانسفینی، استقرای ترانسفینیت

transfinite number

عدد تراباپایان، عدد ترامتناهی، عدد فوق محدود، عدد کران گذر، عدد فرانهایی

transform

تبدیل شدن، مبدل، تبدیل کردن، مبدل کردن، متناظر، بدل، تبدیل

transform into

تبدیل کردن به

transform of a line

تبدیل یک خط

transform of a matrix

مبدَّل ماتریس

transform of a point

تبدیل یک نقطه

transform of an element

مبدَّل عنصر

transformation

تغییر و تبدیل، زاویه دوران تبدیل همدیس، تبدیل اندازه پذیر پایستار، ترادیسی، دگرگونی، گردش، تغییر شکل، انتقال

transformation formula

دستور تبدیل

transformation group

گروه تبدیل ها

group of transformations

گروه تبدیل ها

transformation matrix

ماتریس تبدیل

transformation of boundary conditions

تبدیل شرایط کرانه ای

transformation of coordinates

تبدیل مختصات

transformation of multidimensional variable

تبدیل کمیت تصادفی چند بعدی

transformation of one random variable

تبدیل یک متغیر تصادفی

transformation of two dimensional variable

تبدیل دو کمیت تصادفی

transformation range

محدوده حرارتی استحاله

transformed

مبدل، تبدیل شده، گردانده

transformed figure

شکل تبدیل شده، شکل مبدل، شکل حاصل، تصویر

transformed scores

نمره های تبدیل شده

transforming element

عنصر تغییر دهنده

transgranular

میان دانه ای

transient

گذرنده، تغییر پذیر، لحظه ای، گذرا، ناپایدار، موقتی

transient current

شدت جریان گذرا

transient process

فرآیند گذرا

transistor

تراینده

transit

انتقال، تحول، گذار، عبور، مرور، عبور کردن

transit rate

نرخ عبور

transition

تغییر حالت، ترایش، انتقال، عبور، تحول

transition curve

منحنی تبدیل

transition diagram

نمودار انتقال، نمودار گذار ها، گذارنما

transition function

تابع تغییر وضعیت

transition matrix

ماتریس تغییر وضعیت

transition probabilities

احتمالات انتقال

transition probability

احتمال انتقال، احتمال تغییر وضعیت

transition rate matrix

ماتریس آهنگ گذار، ماتریس آهنگ انتقال

transitional

انتقالی

transitive

تراگذار، متعدی، انتقالی، انتقال پذیر، سرایت پذیر، ترایا، تراگذری

transitive closure

بستار متعدی

transitive group

گروه ترایا

transitive law

قانون تعدی

transitive permutation group

گروه جایگشتی ترایا

transitive permutations

تبدیلات انتقالی پذیر

transitive relation

رابطه ترایا، رابطه انتقالی، رابطه انتقال پذیر، رابطه متعدی، نسبت متعدی، رابطه سرایت پذیری

transitivity

تراگذاری، خاصیت متعدی، انتقال پذیری، خاصیت تعدی، سرایت پذیری، ترایابی، تعدی

transitivity of inequalities

تعدی نامساوی ها

transitivity of subspaces

تعدی زیرفضا ها

translate

تبدیل کردن، انتقال دادن

translation

انتقال

translation equation

معادله انتقال

translation equivariant

از لحاظ انتقال هم واریانس

translation function

تابع ترجمه

translation invariance

پایای انتقال

translation model

مدل انتقال

translation of axes

انتقال محور ها

translation of origin

تغییر مبدأ، انتقال مبداء

translation operator

عملگر انتقال

translation surface

رویه انتقال

transmission

ارسال، جعبه دنده، انتقال، عبور

transport

انتقال دادن، انتقال، ترابری کردن، حمل و نقل کردن، حمل و نقل، ترابری

transportation

ترابری، حمل و نقل، توزیع، انتقال، ارسال

transportation model

مدل ترابری، مدل حمل و نقل

transportation problem

مساله ترابری

transportation theory

نظریه حمل و نقل، فرضیه توزیع

transporter

فرابر

transpose

ترانهاده

transpose matrix

ماتریس ترانهاده، ماتریس وارونه

transpose of a homomorphism

ترانهاده یک همسانی

transpose of a matrix

ترانهاد ماتریس

transpose of a vector

برگردان بردار

transposed

ترانهاده، جابجا شده، پس و پیش، مقلوب، جابجا شده، برگردان، منتقل کردن

transposed matrix

ماتریسی ترانهاده، ماتریس وارونه، ماتریس مقلوب

transposed row vector

ترانهاده بردار قطری

transposition

ترانهش

transposition of matrix

ماتریس حمل و نقل

transposition problem

مسأله حمل و نقل

transposition problem definition

تعریف مسأله حمل و نقل

transshipment

تبادل، ترابری

transshipment problem

مسأله حمل و نقل مرکب

transversable

قابل پیمایش، قابل عبور

transversable trail

گذر قابل پیمایش

transversal

خط قاطع، خط مورب

transversal intersection

اشتراک متقاطع

transversality condition

شرط تراگردی

transverse

عرضی، پیمودن، متقاطع

transverse axis

محور قاطع، محور کانونی، محور متقاطع، قطر برا، قطر قاطع

transverse axis of a hyperbola

محور کانونی هذلولی، محور قاطع هذلولی

transverse component

مؤلفه متقاطع

transverse weld

جوش عرضی

trapezium

چهار پهلو، ذوزنقه، منحرف

trapezoid

ذوزنقه

trapezoid rule

قاعده ذوزنقه ای، دستور ذوزنقه

trapezoidal

ذوزنقه ای (ذوزنقه)

trapezoidal prism

منشور ذوزنقه القاعده، منشور با قاعده ذوزنقه

trapezoidal rule

قاعده ذوزنقه ای

trapezoidal rule for integration

قاعده ذوزنقه ای برای انتگرال گیری

trapezoidal runner

راهگاه با مقطع ذوزنقه ای، راهگاه ذوزنقه ای

traphics tablet

لوح طراحی

travel

پیمودن، طی کردن، حرکت کردن، پیش رفتن

traveling

پیمودن، پیمایش

traveling wave

موج سیار

traversal

پیمایش

traverse

حرکت عرضی، عبور کردن عرضی، عبور کردن، عرضی، پیمایش کردن، طی کردن، پیمودن، خط قاطع، قطع کردن

traversing binary tree

پیمایش درخت دودویی

treat

رفتار کردن، بحث کردن، مربوط بودن به، بررسی کردن، مورد بررسی قرار دادن، تفسیر کردن، تعبیر کردن

treatment

تفسیر، تیمار، تعبیر، بررسی، بحث، طرز عمل، رفتار، تفسیر

treble

سه برابر، سه برابر کردن، سه برابر، سه لا کردن، سه لا

trebly asymptotic tiangle

مثلث سه مجانبی

tree

درخت

tree diagram

نمودار شجری، نمودار درختی

tree graph

گراف درختی

tree of the game

درخت بازی

trend

روند، انحراف، گرایش، تمایل، روال

trend analysis

تجزیه و تحلیل روندی

trepanning cutter

دایره بر، واشر بر، قلم گرد بری، سوراخ بر

tri

سه ...

triad

سه گانه، سه تائی، ثلاثی، سه وجهی

triadic

سه تائی

triadic extension

گسترش سه سه ئی

triadic relation

نسبت سه تایی

trial

آزمایش، کوشش، سعی، آزمون، گذر، امتحان

trial and error

آزمون و خطا

trial balance

تراز آزمایشی

trial equation

معادله آزمایشی

trial order

سفارش آزمایشی

triangle

مثلث، سه گوش، سه پهلو، سه بر

triangle inequality

نابرابری مثلثی، نامساوی مثلث، نامساوی مثلثی

triangulable

قابل مثلثی، مثلثی شونده

triangular

مثلثی شکل

triangular array

آرایش مثلثی

triangular canonical form

شکل متعارف مثلثی

triangular decomposition

تجزیه مثلثی

triangular density function

تابع احتمال مثلثی

triangular distribution

توزیع مثلثی

triangular factorization

تجزیه مثلثی

triangular form

شکل مثلثی

triangular matrix

ماتریس مثلثی، ماتریس مثلث، ماتریس سه بری

triangular number

عدد مثلثی، عدد مثلث

triangular numbers

اعداد مثلثی

triangular pyramid

هرم مثلثی، هرم مثلث القاعده

triangular region

ناحیه مثلثی، ناحیه مثلثی شکل

triangular right prism

منشور قائم مثلث القاعده، سه گوش کردن، سه گوش

triangular system

دستگاه مثلثی

triangularity of in networks basis

پایه مثلثی در شبکه ها

triangularization

مثلث بندی، مثلثی کردن

triangularization transposition problem

مثلثی کردن مسأله انتقال

triangulate

به صورت ماتریس مثلثی در آوردن، مثلث بندی کردن، به صورت مثلث درآوردن

triangulation

مثلث بندی

triangulation of a square matrix

مثلثی کردن یک ماتریس مربع، تبدیل یک ماتریس مربع به یک ماتریس مثلثی

triangulation problem

مسأله مثلث بندی

tribology

اصطکاک سنجی

triboluminescence

تابش بر اثر اصطکاک، اصطکاک تابی

trichotomy

تثلیث، سه حالتی، تقسیم به سه بخش، تثلیث، سه گانگی

trichotomy law

قانون تثلیث، قانون سه حالتی

trichotomy property

ویژگی سه حالتی

tricuspid

هیپوسیکلوئید با سه نقطه بازگشت

trident

منحنی سه شاخه ای، سه شاخه، سه دندانه، منحنی نمایش تابع درجه سه

tridiagonal

سه قطری

tridiagonal matrix

ماتریس سه قطری

tridimensional profiles

نیم رخ های سه بعدی

tridual

همتای سوم

trieder

کنج

trigamma function

تابع سه گاما

trigger

ضامن، چاشنی، ماشه

trigon

مثلث

trigonal

مثلثاتی

trigonal lattice

مشبکه مثلث

trigonometric

مثلثاتی

trigonometric cofunction

تابع مثلثاتی متمم

complementary trigonometric function

تابع مثلثاتی متمم

trigonometric confunction

تابع مثلثاتی متمم

trigonometric equation

معادله مثلثاتی

trigonometric form

صورت مثلثاتی

trigonometric formulas

فرمول های مثلثاتی

trigonometric function

تابع مثلثاتی، تابع دایره ای

trigonometric function inverse

عکس (معکوس) تابع مثلثاتی

trigonometric functions

توابع مثلثاتی، تابع های مثلثاتی، تابع های مستدیر

trigonometric identity

اتحاد مثلثاتی

trigonometric inequality

نامساوی مثلثاتی

trigonometric integral

انتگرال مثلثاتی

trigonometric inverse

عکس (معکوس) مثلثاتی

trigonometric inverse function

تابع معکوس مثلثاتی

trigonometric polynomial

چندجمله ای مثلثاتی

trigonometric sense

جهت مثلثاتی

trigonometric series

سری مثلثاتی

trigonometric substitution

جانشانی مثلثاتی

trigonometric survey

مساحی مثلثاتی

trigonometrical

مثلثاتی، وابسته به مثلثات

trigonometrical ratios

نسبت های مثلثاتی

trigonometry

مثلثات

trihedral

کنج سه وجهی، سه وجهی

trihedral angle

کنج سه وجهی

trihedron

سه وجهی، کنج سه وجهی، سه روی

trilateral

مثلث، سه طرفی، سه وجهی، سه جانبی، سه سطحی

trilinear

سه خطی، سه بر

trilinear coordinates

مختصات سه خطی

trillion

تریلیون، 1012 در آمریکا، 1018 در انگلستان

trim

تنظیم

trim loss

ضایعات برش

trimetric skew axonometry

محور سنجی کج سه واحدی

triming

اصلاح، صاف کردن، چیدن، تمیز کاری، تراشیدن

trimmed

پیراسته

trimmed mean

میانگین پیراسته

trimodal

سه نمایی

trimodale

سه نمایی

trinar

سه تایی، سه جایی

trinar operation

عمل سه تایی، عمل سه جایی

trinary

سه تائی، سه برابر

trinary operation

عمل سه تایی

trinomial

سه جمله ای

trip

مسافت، راه، فاصله، مسیر

triple

سه تایی، سه گانه، سه برابر، از درجه سوم، سه برابر کردن

triple asymptote

مجانب سه گانه

triple integral

انتگرال سه گانه، انتگرال مثلث

triple point

نقطه سه گانه، نقطه مکرر از درجه سوم

triple prime

تیرس

triple product

حاصلضرب سه گانه

triple root

ریشه سه گانه

triple root an equation

ریشه سه گانه یک معادله

triple scalar product

حاصلضرب سه گانه عددی، ضرب عددی سه گانه، حاصل ضرب مختلط

triple vector product

ضرب برداری سه گانه

triplet

دسته سه تائی، سه تایی، سه برابر، سه گانه، سه گانی

triplicate

سه برابر کردن

triplicate ratio

نسبت مثلثه بالتکریر، نسبت به قوه سه

triplication

سه برابر سازی

tripoint

سه نقطه

triquetrum

سه گوشه ای

trirectangular

سه قائمه

trisect

سه بخش کردن، به سه قسمت مساوی تقسیم کردن، تثلیث نمودن

trisection

تثلیث

trisection of an angle

تثلیث زاویه

trisection of angle

تثلیث زاویه

trisectrix

سه بخشی

trisectrix of maclaurin

ترایسکتریکس مکلورن، منحنی

triserial

تری سریال

tristate logic

منطق سه حالتی

trivariate probability density

چگالی احتمال سه متغیره

trivial

بدیهی، بیمایه، واضح، مبتذل، عادی، معمولی، صفر

trivial bundle

بافه بدیهی

trivial graph

گرافی بدیهی

trivial mapping

گسترش عادی

trivial production

قاعده تولید دستور زبان بدیهی

trivial representation

نمایش بدیهی

trivial ring

حلقه بدیهی

trivial solution

جواب صفر

trivial subsets

زیرمجموعه های بدیهی

trivial topology

توپولوژی بدیهی، توپولوژی ناگسسته

trivialisation

بدیهیت

trochoid

چرخه زاد

trolley conveyor

نقاله قرقره ای

trucate pyramid

هرم ناقص

trucating

برش، کوتاه سازی

trucation

برش، کوتاه سازی، قطع

trucation error

خطای برشی، خطای سر بریدن

trucation method

روش برشی

true

صادق، درست، واقعی، صحیح، راست

true difference

تفاوت واقعی

true horizon

افق حقیقی

true linear regression equation

معادله رگرسیون خطی حقیقی

true maximum

ماکزیمم حقیقی

true mean

میانگین واقعی

true minimum

مینیمم حقیقی

true proposition

گزاره درست

true representation

نمایش صادق

true stratification

طبقه بندی درست

true value of the parameter

مقدار واقعی پارامتر

truing

صحیح کردن، تصحیح، درست کردن

truncate

بریده شدن، ریختن اضافات، کوتاه کردن، بریدن، قطع کردن

truncated

بریده، قطع شده، ناقص، شکسته

truncated cone

مخروط بریده

truncated distribution

توزیع بریده

truncated normal distribution

توزیع نرمال بریده شده

truncating

قطع

truncation

برش (برشی)

truncation error

خطای برش، خطای سر بریدن

truncation point

نقطه برش

trunk

بدن، قسمت اصلی، بدنه، تنه

truth

راستی، حق، درستی، حقیقت، صدق

truth function

تابع ارزش، تابع راستی

truth functional compound

ترکیب ارزشی

truth set

مجموعه درستی، مجموعه صدق

truth sets

مجموعه های صدق

truth table

جدول صحت، جدول درستی، جدول راستی، جدول ارزش

truth value

ارزش راستی

try to find

آیا می توان ... به دست آورد، جستجو کردن

tube

لوله

tunningfork

دیاپازون، دو شاخه

tuple

ردیف، سطر، چندتائی، تایی، گانه

tuple ordered

تایی مرتب

turing machine

ماشین تورینگ

turn

نوبت، پیچ، چرخش، تبدیل کردن، برگرداندن، گردش، گردیدن، پیچاندن، چرخیدن، چرخه، پیچ، برگردانیدن، گردانیدن، تراش دادن، خراطی کردن، گردیدن، گام پیچ، چرخاندن

turn key

تحویل کامل، کلید به دست

turn out

معلوم شدن، ثابت کردن، نتیجه دادن

turn over jig

جیگ وارونه

turn up

پیش آمدن

turning over

برگرداندن، وارو کردن، برگردانی

turning point

نقطه برگشت

turnover

سرمایه، اخراج، بازده، گردش کار، برگرداندن

turret head

کله گی چند قلمه، سر چند ابزاره

twelve

دوازده

twelve sided polygon

دوازده ضلعی منتظم

twenty

بیست

twice

دو بار، دو برابر، دو مرتبه، دو دفعه

twin

توأم کردن، دو قلو، چند قلو، جفت، زوج، توأم، دو

twin numbers

اعداد توأمان

twisted

پیچیده، تابیده

twisted curve

خم نامسطح، خم چپ

skew curve

خم نامسطح، خم چپ

twisting

جفت کردن، پیچش

two

دو

two 3 regular graph

دو گراف 3-منتظم

two applications

دو بار استفاده از

two bin card system

سیستم دو کارت مشخصات

two bin system

سیستم ظرف ذخیره

two by two rectangle

مستطیل دو در دو

two decimal places

دو رقم اعشار

two decision problem

مسأله دو تصمیمی

two different ways

دو روش مختلف

two dimensional

دو بعدی

two dimensional cartesian system

دستگاه مختصاتی دکارتی دو بعدی

two dimensional distribution law

قانون توزیع دو متغیره، قانون توزیع دو بعدی

two dimensional geometry

هندسه مسطحه، هندسه دو بعدی

two dimensional normal distribution

توزیع نرمال دو بعدی، توزیع نرمال در سطح

two dimensional probability density function

تابع چگالی احتمال دو بعدی

two dimensional random variable

کمیت تصادفی دو بعدی

two dimensional uniform distribution

توزیع یکنواخت دو بعدی، توزیع مستطیلی در سطح

two dimensional variable

متغیر دو بعدی، کمیت دو بعدی

two fold

دو تایی، دو لا، دو لایه

two high mill

نورد دو غلتکی

two ideal

ایده آل دو طرفه

two intercept

دو قطعی

two intercept equation

معادله دو قطعی

two jaw chuck

دو نظام

two leaved rose curve

خم گلبرگ دو برگی

two level design

طرح دو سطحی

two more

دو ... دیگر

two person zero sum game

بازی دو نفره با مجموع صفر

two phase method

روش دو فازی، روش دو فاز، روش دو مرحله ای

two phase method analysis

آنالیز روش دو فازی

two phase method description

توصیف دو فازی

two phase sampling

نمونه گیری دو مرحله ای

two phase tableau

جدول دو فازی

two plate mold

قالب دو صفحه ای

two point

دو نقطه ای

two point clamp

گیره دو شاخه

two point distribution

توزیع دو جمله ای

two point equation

معادله دو نقطه ای

two point form of the equation of a line

صورت دو نقطه ای معادله خط

two point integration

انتگرال گیری دو نقطه ای

two point sample space

فضای نمونه ای دو نقطه ای

two points distribution

توزیع دو نقطه ای

two quarter

دو ربع مربع

two railed

دو طرفه

two sided

دو طرفه، دو طرفی

two sided bayesian interval

فاصله بیزی دو طرفه

two sided generator

مولد دو طرفه

two sided ideal

ایده آل دو طرفه

two sided inverse element

عنصر وارون دو طرفه، عنصر معکوس دو طرفه

two sided test

آزمون دو طرفه، آزمون دو طرفی

two sided unit element

عنصر یکه دو طرفه

two space

فضای دو بعدی

two stage

دو مرحله ای

two stage cluster sample

نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای

two stage design

طرح دو مرحله ای

two stage experiment

آزمایش دو مرحله ای

two stage sample

نمونه دو مرحله ای

two stage sampling

نمونه گیری دو مرحله ای

two tail test

آزمون دو دنبالی

two tailed

دو دنبالی

two tailed test

آزمون دو دامنه ای، آزمون دو گوشه ای، آزمون دو دامنه، آزمون دو دومی

two theorem

قضیه دو طرفه

two things

دو نکته

two valued

دو ارزشی

two valued function

تابع دو مقداری

two valued variable

متغیر دو مقداری

two variate distribution law

قانون توزیع دو متغیره، قانون توزیع دو بعدی

two way

دو طرفه، دو راهی، دو راهه

two way analysis of variance

تحلیل واریانس دو طرفه

two way clamp

گیره دو طرفه

two way classification

رده بندی دو طرفه

twofold

دو برابر، دو قسمتی، دو جنبه ای

tychonoff topology

توپولوژی تیخونف

Tychonov space

فضای تیخونوف

tychonov theorem

قضیه تیخونوف

type

نوع، گونه، روش، صورت

type casting

تغییر موقت نوع

type I error

خطای نوع اول، اشتباه نوع اول

type I error probability

احتمال خطای نوع اول

type II error

خطای نوع دوم، اشتباه نوع دوم

type II error probability

احتمال خطای نوع دوم

type problem

مساله نوع

type theory

نظریه انواع

typical

نوعی، نمونه ای

typical values

ارزش های نمونه

typically

نوعا

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 35 , accounting , statistics , math glossary - part 35


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.