اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 34

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 34

 

s

حرف نوزدهم الفبای انگلیسی

s algebra

s- جبر

s curve

خم s‌ شکل

s field

میدان s

s perpendicular

قائم بر s

s space

فضای شوارتس، s- فضا

saddle

زین، خرک،‌ مقره، زینی

saddle point

نقطه زینی، نقطه زین مانند، نقطه زین اسبی

saddle point method

روش نقطه زینی

saddle point theorem

قضیه نقطه زینی

saddle region

ناحیه زینی

saddle shaped

زینی شکل

saddlepoint

نقطه زینی، نقطه اتکاء، نقطه زین اسبی، نقطه تعادل

safety

اطمینان،‌بی خطر، ایمنی، رضایت بخش

safety factor

عامل استحفاظی، عامل اطمینان، ضریب اطمینان

safety latches

چفت ایمنی، بست اطمینان

safety stock

ذخیره احتیاطی، موجودی ایمنی، ذخیره ایمنی

safety training

آموزش ایمنی

safety valve

دریچه اطمینان، شیر اطمینان، سوپاپ اطمینان

sag

خمیدگی، نوک بلندی، خمش، تاب برداشتن، شکم برداشتن

sagging bending moment

گشتاور خمشی خیز دار

sagitta

سهم

salary

مواجب، سوپاپ، حقوق

sale

فروش، حراج

sale discount

تخفیف از فروش، تخفیف نقدی از فروش

sale policy

سیاست فروش

saled forecasting

پیش بینی فروش

sales on account

فروش نسیه

sales return

برگشت از فروش، برگشتی فروش

sales volume

حجم فروش

salianon

سرداب نمک، سالینون

salient

برجسته، تیز

salient angle

زاویه محدب

salient point

نقطه توقف، نقطه تیز

salt bath furnace

کوره حمام نمک

saltus

جهش، قطع پیوستگی، حذف مرحله لازم اثباتی در منطق

saltus of a function

جهش یک تابع

salvage value

ارزش اسقاطی، قیمت قدیمی شدن، قیمت حراج، بازیافتی، ارزش اسقاط

same

همان، همانند، همسان، یکسان

same length

هم طول

same parity

هم افزار

same sense intequalities

نامساوی های متحدالجهت

same subject

هم موضوع

same thing

همان عملیات

sameness

تشابه، یکسانی، همسانی

sample

نمونه، نمونه ای،‌ نمونه گرفتن، نمونه برداشتن، نمونه گرفتن، قطعه آزمایشی،‌مستوره

sample correlation coefficient

ضریب همبستگی نمونه ای، ضریب همبستگی نمونه

sample covariance

کواریانس نمونه ای

sample design

طرح نمونه ای، طرح نمونه

sample distribution

توزیع نمونه ای

sample function

تابع نمونه ای

sample mean

میانگین نمونه، میانگین نمونه ای

sample mean distribution

توزیع نمونه ای

sample mean vector

بردار میانگین نمونه ای

sample median

میانه نمونه، میانه نمونه ای

sample number

تعداد نمونه

sample of size n

نمونه n تایی

sample path

مسیر نمونه ای

sample place

فضای نمونه، فضای نمونه ای

sample point

نقطه نمونه، پیشامد ساده، پیشامد مقدماتی، نقطه نمونه ای

sample problem

مسأله نمونه

sample range

وسعت نمونه، طیف نمونه، حدود نمونه

sample size

اندازه نمونه، طیف نمونه، حدود نمونه

sample space

فضای نمونه ای

basic space

فضای نمونه ای

sample standard deviation

انحراف معیار نمونه

sample survey

بررسی نمونه ای

sample unit

واحد نمونه

sample value

مقدار نمونه

sample values

مقادیر نمونه ای

sample variance

واریانس نمونه ای، پراش نمونه

sample variance covariance matrix

ماتریس واریانس کوواریانس نمونه ای

sample vector

بردار نمونه

sampled

نمونه گیری شده

sampling

نمونه گیری، نمونه برداری

sampling approach

شیوه نمونه برداری، روش نمونه برداری

sampling by attributes

نمونه گیری وصفی

sampling by variables

نمونه گیری کمی

sampling design

طرح نمونه برداری

sampling distribution

توزیع نمونه برداری، توزیع نمونه ای، توزیع نمونه گیری، پخش نمونه ای

sampling distribution mean

میانگین توزیع نمونه ای

sampling error

خطای نمونه گیری

sampling fluctutation

تغییرات نمونه گیری

sampling fraction

کسر نمونه گیری

sampling inspection

بازرسی نمونه ای، بررسی نمونه ای

sampling interval

فاصله نمونه گیری

sampling moments

گشتاور های نمونه گیری

sampling on several occasions

نمونه گیری پی در پی

sampling plan

برنامه نمونه گیری

sampling procedure

شیوه نمونه گیری

sampling ratio

نسبت نمونه گیری

sampling size

میزان نمونه برداری، اندازه نمونه گیری

sampling survey

آمارگیری نمونه ای

sampling technique

فن نمونه برداری، شیوه نمونه برداری

sampling theorem

قضیه نمونه گیری

sampling theory

تئوری نمونه گیری، نظریه نمونه گیری، واحد نمونه گیری

sampling unit

واحد نمونه گیری

sampling variance

واریانس نمونه گیری

sampling with replacement

نمونه گیری با جایگذاری

sampling with replacement scheme

شماری نمونه گیری بازگردان

sampling without replacement

نمونه گیری بی جایگذاری، نمونه گیری بدون جایگذاری

sampling without replacement scheme

شمای نمونه گیری بدون بازگردان

sarrus rule

قاعده ساروس

satandard error

خطای استاندارد،‌خطای استانده، خطای پایه، خطای معیار

satellite

ماهواره، قمر مصنوعی

satisfaction

رضایت، رضا

satisfactory

رضایتبخش

satisfiability

صدق پذیری

satisfiable formula

فرمول صدق پذیر

satisfiable forumula

فرمول صدق پذیری

satisfy

ارضاء کردن، صدق کردن در، صدق کردن، برآردن

saturated

اشباع شده، اشباع

saturated solution

محلول اشباع شده

saturation

اشباع

save

پس انداز کردن، ذخیره کردن

saving

پس انداز

saw toothed

دندانه اره ای

sawtooth function

تابع دندانه اره ای

say

مثلا

scaffolding

داربست گذاری، داربست، قلاب شدن کوره

scalar

اسکالر

scalar capacity

ظرفیت عددوار، ظرفیت عددی

scalar curvature

خمیدگی اسکالر

scalar density

جرم مخصوص عددوار

scalar equation

معادله اسکالر، معادله عددی

scalar field

میدان عددی، میدان اسکالر، هیأت اسکالر ها

scalar function

تابع اسکالر

scalar matrix

ماتریس اسکالر

scalar muliplication

ضریب اسکالر، ضرب نردکی، ضرب اسکالر، ضرب عددی، ضرب نرده ای

scalar multiple

ضرب اسکالر، مضرب اسکالر، مضرب عددی

scalar multiplication

ضرب اسکالر

scalar polynomial

چندجمله ای اسکالر

scalar product

ضرب اسکالر

scalar product of two vectors

حاصل ضرب اسکالر دو بردار، حاصلضرب داخلی

scalar quantity

کمیت اسکالر، کمیت عددی، کمیت نرده ای

scalar triple

سه گانه اسکالر

scalar triple product

حاصل ضرب سه گانه اسکالر

scale

مقیاس

scale change

تعویض سنجه

scale diagram

نموداغر پراکنش

scale factor

ضرب مقایسه

scale factor of conformal transformation

ضریب مقایسه تبدیل همدیس

scale parameter

پارامتر مقیاس

scale unit

به اندازه ... واحد، واحد

scalene

مختلف الاضلاع

scalene numbers

عدد های لوحی

scalene of measurement

مقیاس اندازه گیری

scalene triangle

مثلث غیر مشخص، مثلث مختلف الاضلاع، مثلث نه راست پهلو

scalene value

اندازه

scaling

نسبت دادن مقیاس، مقیاس

scaling method

روش مقیاس بندی

scaling type saw tooth

دنده اره حلزونی، دندانه اره نوع حلزونی

scan

جستجو کردن، پوییدن، حساب رسی اجمالی، ردگیری، معاینه پی در پی، خواندن

scanner

قلم نورانی

scanning

آزمایش، وارسی، رگزنی، خط زنی، مطالعه، تحقیق، پویش

scant curve

منحنی سکانت

scarce

کمبود، کمیاب

scatter

پراکنش

scatter diagram

نمودار پراکنش

scattered

پراکنده

scattering

پراکندگی

scattering operator

عملگر پراکندگی

schedule

زمان بندی کردن، برنامه زمانی، در جدول گذاردن، زمان بندی، برنامه زمان بندی، ریز برنامه تهیه کردن، فهرست گذاردن، نقشه، برنامه، نمودار

scheduling

برنامه بندی زمانی، برنامه ریزی زمانی، برنامه زمان بندی، تنظیم برنامه زمان بندی شده، زمان بندی

scheduling problems

مسائل زمان بندی

schein problem

مسائل مجازی

schema

شکل، نمودار، طرح

schematic

الگووار، خلاصه، طرح، طرحواره، ترسیمی

schematic diagram

نمودار کلی

scheme

طرح

schlaflis integral

انتگرال شلفلی

schlicht

یک ارزشی، تک ارزشی

schlicht function

تابع (تحلیلی) تک ارز، تابع ساده

schroder bernstein theorem

قضیه شرویدر-برنشتین

Schur lemma

لم شور

schur theorem

قضیه شور

Schwartz Christoffel formula

فرمول شوارتس-کریستوفل

schwartz christoffel transformation

تبدیل شوارتس-کریستوفل

schwartz inequality

نامساوی شوارتز

Schwartz space

فضای شوارتس ،s-فضا

s space

فضای شوارتس ،s-فضا

Schwarz

شوارتز

schwarz christoffel transformation

تبدیل شوارتس کریستوفل

Schwarz inequality

نابرابری شوارتس

schwarz integral formula

فرمول انتگرال شوارتس

Schwarz theorem

قضیه شوارتس

schwarz's inequality

نابرابری شوارتس

schwarz's lemma

لم شوارتز

schwarzian derivative

مشتق شوارتزی، مشتق شوارتسی

science

علم، دانش

scientific

علمی

scientific management

مدیریت علمی

scientific notation

نماد علمی

scientifically

به طور علمی

score

برد، حدود، وسعت، دامنه، حوزه، دامنه فعالیت، میدان عمل، محدوده ی، میدان، قلمر، حوزه، هدف، منظور، طرح نهایی، حوصله، اندازه، نمره، حساب کردن، به حساب آوردن، امتیاز اوردن، ثبت کردن، حساب، امتیاز، خش، شیار، شکاف، خط انداختن

score class

کلاس نمره، طبقه نمره

score it under

زیر آن خط بکشید

scrap

اسقاط کردن، بی ارزش، ضایعات، دور ریز،‌قراضه، انداختن

scrap strip

نوار زاید، تسمه دور ریز

scrap value

ارزش اسقاط

scratch

خراشیدن، خش،‌خط انداختن، سایش، ساییدن، خراشیدگی

screen

الک کردن، غربال کردن، سرند کردن، سرند، صافی فلزی، صافی

screening inspection

بازرسی غربالی

screw

پیچ دادن، پیچاندن، پیچ، سفت کردن

screw conveyor

نقاله حلزونی، نوار نقاله پیچی، نقاله پیچی

screw dislocation

نابجایی پیچشی

screw line

پیچ، مارپیچ، حلزونی، منحنی

screw thread

راه پیچ، پای پیچ، رزوه خارجی پیچ، رزوه پیچ، نخ پیچ

scriber

خط انداز، سوزن خط کش، سوزن خط کشی، قلم حکاکی، سوزن خط انداز

sdidus

مرز جامد،‌ خط کسری

seaf of ideals

بافه ایده آل ها

seal

آب بندی، چسب،‌محکم کردن، واشر آب بندی، درز بند، درز بندی، مهره

sealing ring

حلقه آب بندی

seam

شکاف، درز گرفتن، درز گیری کردن، درزی، شیار، درز

seaming

درزکاری، درز بندی

seamless

بدون خط اتصال،‌ بی درز، بدون درز، یک تکه

search

جستجو کردن، جستجو، کاوش، تجسس

search light

نور افکن

seasonal

فصلی

seasonal demand

تقاضای فصلی

seasonal effect

اثر فصلی

sec

سکانت، عکس کسینوس

secant

سکانت، قاطع، قطر ظل، متقاطع، خط وتر، قاطع، خط قاطع، متقاطع

secant figure

شکل قطاع، قطاع

secant function

تابع سکانت

secant line

خط متقاطع، قاطع، خط قاطع

secant method

روش قاطع،‌روش وتری

sech

سکانت هیپربولیک، سکانت هذلولی

second

دو (دوم)

second best optimization

بهینه سازی ثانویه، بهینه سازی دوم

second boundary value problem

دومین مسأله مقدار مرز

second coordinate

مختص دوم

second curvature

انحنای کلی

second degree

درجه دوم

second degree cruve

منحنی درجه دوم

second degree equation

معادله درجه دوم

second derivative

مشتق دوم

second derivative test

آزمون مشتق دوم

second diagonal

قطر فرعی

second dual

دوگان فرعی

second fundamental form of a hypersuface

دومین صورت بنیادی اَبَر رویه

second fundamental form of a hypersurface

دومین صورت بنیادی ابر رویه

second isomorphism theorem

دومین قضیه یکریختی

second kind

نوع دوم

second law of cosines

قانون دوم کسینوس ها

second mean value theorem

دومین قضیه مقدار میانگین

second number class

طبقه دوم اعداد

second of a finite group

بخش گروه متناهی

second of a polyhedral angle

مقطع کنج

second order

مرتبه دوم

second order derivative

مشتق مرتبه دوم، مشتق رتبه دوم

second order derivatives

مشتقات مرتبه دوم

second order differential

دیفرانسیل مرتبه دوم

second order differential equation

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم

second order equation

معادله مرتبه دوم

second order fundamental magnitude

دومین شکل اساسی

second order polynomial function

تابع چندجمله ای درجه دوم

second partial

جزئی دوم

second partial test

آزمون جزئی دوم

second permutation representation

نمایش دوم جایگشتی

second principl line

خط جبهی

second projection

تصویر دوم

second projection line

خط منتصب

second quadrant

ربع دوم

second sample

نمونه دوم

second side

طرف ثانی

second side of equality

طرف راست تساوی

second side of the equality

طرف دوم معادله، طرف راست معادله

second state injection

تزریق در مرحله دوم

secondary

دومی، کمکی، فرعی، ثانوی

secondary availability curve

منحنی موجودی کمکی

secondary constriaints

قیود ثانوی

secondary cooling

سردکاری ثانویه، مرحله دوم سرد کردن

secondary relations

روابط درجه دوم، روابط غیر اصلی

secondary storage

حافظه ثانویه، انباره ثانویه

secondly

ثانیا، دوم اینکه

seconod order interactions

اثرات متقابل مرتبه دوم

section

بخش

section of a finite group

بخش گروه متناهی

section of a polyhedral angle

مقطع کنج

sectional

مقطعی، قطعه ای

sectionally

به طور مقطعی، به طور قطعه ای

sectionally continuous function

تابع قطعه ای پیوسته

sectionally smooth

قطعه قطعه هموار

sector

شق،‌ قسمت، قطعه، ناحیه، بخش، قطاع، قطاع دایره، بخش، ناحیه، تقسیم کردن، جزء، پاره دایره

sector of a circle

قطاع دایره

sector plan

برنامه بخشی

sector target

هدف کمی بخش

secular equation

معادله عام

secular trend

روند دیرپای

security

تأمین،‌ ضمانت، امنیت، وثیقه، تضمین، گرو

see

ر . ک . (رجوع کنید به)

seek

با جستجو پیدا کردن، تعیین کردن، به جستجو پرداختن، پیدا کردن، در نظر گرفتن، جستجو کردن

segment

پاره، قطعه، پاره خط، قطعه خط، فاصله، قسمت

segment in an ordered set

قطعه مجموعه مرتب

segment of a circle

قطعه دایره

segment of a curve

پاره خم

segment of a line

پاره خط

segment of a sphere

قطعه کرده

segmental

قطعه ای

segmentary

قطعه ای

segmentation

عمل قطعه قطعه کردن

segmented chip

تراشه شکست

segnificance level

سطح معنی دار بودن

segnificance probability

احتمال معنی دار

segnificance test

آزمون معنی دار بودن، آزمون معنی دار

segregation

تجمع ناخالصی ها،‌جدایش، قطعه بندی، انفکاک، تفرق

select

انتخاب کردن، گزیدن

selection

تصفیه، انتخاب، گزینش

selection factor

عامل گزینش، فاکتور انتخاب

selection option

اختیار انتخاب

selection statistic

آماره گزینش

selection with replacement

انتخاب با جایگزاری

selection without replacement

انتخاب بدون جایگزاری

selective

انتخابی، برگزیده، گزینشی، مبنی بر انتخاب، انتخاب کننده، دارای حسن انتخاب

selective assembly

جفت کردن انتخابی، جفت کردن قطعات

selective heating

گرم کردن موضعی

selective quenching

سخت کردن موضعی، سرد کردن منطقه ای، آب دادن موضعی

selector

انتخاب کننده، جداساز، گزیننده

self actualization

نیاز های خودگرایانه، نیاز به خودیابی

self adapting system

سیستم خود وفق، سیستم خودتطبیق

self adjoint

خودالحاق، خودبروسته، خودالحاقی، خودهمال

self adjoint algebra

جبر خود الحاقی

self adjoint form

فرم هرمیتی

Hermitian form

فرم هرمیتی

self adjoint matrix

ماتریس ارمیتی

self adjoint operator

عملگر خود الحاقی

self adjoint transformation

تبدیل خودالحاقی، تبدیل ارمیتی

self adjusting

خود تنظیمی

self adjustment

خود تطبیقی

self centering chuck

نظام خود مرکز کن

self conjugate

خود مزدوج، خود همیوغ

self conjugate element

عنصر خود-مزدوج

self consistent

خود سازگار

self consistent field

میدان خود سازگار

self contained

همه چیز سر خود، خود شمول، بی نیاز

self correcting lu procedure

روش lu تصحیح خودبخود

self correction

خود کنترل، خود نظارتی

self dual algorithm

الگوریتم خود-دوگان

self dual analysis

آنالیز خود-دوگان

self dual linear space

فضای خطی خود دوگان

self evaluation

خود تصحیحی

self evident

بدیهی، خودپدیده، خود پیدا

self expenses

هزینه های فروش

self induced transparency

شفافیت خود القاییده

self inductance

خودالقائی، خود القاء

self induction

خود القا، خود القائی

self maintaining structure

ساخت خود نگهدارنده

self orthogonal

برخود عمود، خود متعامد

self polar tetrahedron

چهاروجهی خود قطبی

self preparing system

سیستم خود مرمت کننده

self realization needs

نیاز های مربوط به شناخت شخصیت خویش

self regulating system

دستگاه تنظیم کننده خودکار، سیستم خود به خود تنظیم شونده، تنظیم شونده خودکار، سیستم خودفرمان، نظام خود بازیابی، سیستم خودکنترل، نظام خود نظمی،‌ نظم خودکاری

self regulation

خود تنظیمی، تنظیم شدن خودکار، خودنظمی

self selection bias

اریبی خودگزینی

self shielding

خود محافظ

self subgroup

زیرگروه خود مزوج، زیرگروه ثابت

self sufficient

خودکفا

self weighting

خود وزنی

semantic

لغوی، معنائی

semantic rules

قوانین لغوی،‌ قوانین معنائی

semantical

لغوی،‌ معنوی،‌معنائی

semester

ترم، نیمسال

semi

 

semi automatic mold

قالب نیمه اتوماتیک، قالب شبه خودکار

semi circle

نیم دایره

semi circular

نیمدایره ای، نیمه مستدیر

semi conductor

نیم هادی، نیم رسانا، نیمه هادی، نیمه رسانا

semi continuous

نیمه متصل، نیمه پیوسته

semi convergent

نیم همگرا، نیمه همگرا، نیمه متقارب

semi cubic

نیمه مکعبی

semi cubical

نیم مکعبی

semi cubical parabola

سهمی نیم مکعبی

semi definite

نیم معین، نیمه معین

semi elliptic

نیم بیضوی

semi function

تابع نیمه متصل

semi group

نیم گروه

semi infinite

نیمه نامتناهی، نیم بی پایان، نیم نامتناهی

semi interquartile

دامنه چارکی متوسط، چارک متوسط

semi interval

نیم فاصله

semi invariant

نا پایا، نیم استوار

semi lie algebra

جبر لی نیم ساده

semi major axis

نیم قطر مهین

semi parabola

سهمی نیمه مکعبی

semi perimeter

نصف محیط

semi positive definite matrix

ماتریس معین نیمه مثبت

semi positive form

فرم نیمه مثبت

semi segment

نیم قطعه

semi series

سری نیم همگرا، سلسله نیمه متقارب

semi simple operator

عملگر نیم ساده

semi strip fluid flow in

جریان سیال در نوار نیمه نا متناهی

semiaxis

نیم قطر

semicircle

نیم دایره

semicircular

نیمدایره ای

semiclassic

نیمه کلاسیک

semiclosed interval

بازه نیم بسته

semiconductor

نیمه هادی، نیمه رسانا

semicontinuity

نیم پیوستگی

semicontinuous

نیمه پیوسته، نیمه متصل

semicontinuous function

تابع نیمپیوسته

semicylinder

نیم استوانه

semidefinite

نیم مطلق

semidefinite negative

منفی نیم مطلق

semidirect product of groups

حاصلضرب نیم مستقیم گروه ها

semiempirical

نیمه تجربی

semifinished good

کالای نیمه ساخته

semifinishing tooth

دندانه نیمه پرداخت

semigroup

نیم گروه

semigroup algebra

جبر نیمگروهی

semigroup homomorphism

هم ریختی نیم گروهی

semigroup theory

نظریه نیم گروه ها

semihereditary ring

حلقه نیمه موروثی

semikilled worker

کارگر نیمه ماهر، نیروی کار نیمه ماهر

semiliear transformation

تبدیل نیم خطی

semilinear mapping

نگاشت نیم خطی

semilinear transformation

تبدیل نیمخطی

semilogarithmic paper

کاغذ نیم لگاریتمی

semimajor

نیمه اطول

semimajor axis

محور نیمه اطول

semimetric space

فضای نیمه متری

semiminor

نیمه اقصر

semiminor axis

نیم قطر اقصر، نیم قطر کهین

seminoching

ریزه بری

seminorm

نیم نرم

seminterquartile range

نصف دامنه تغییر بین دو ربع، نیمه دامنه میان چارکی

semiopen interval

بازه نیمباز

semiordered set

مجموعه نیمه مرتب

semiotic

ماورای منطق

semipath

نیم مسیر

semiperimeter

نصف محیط، نیم محیط

semipolar

نیمه قطبی

semipositive mold

قالب نیمه مثبت

semiprimary ring

حلقه نیم ابتدایی

semiprime ideal

ایدآل نیمه اول

semiprimitive ring

حلقه نیم ابتدایی

semireflexive locally convex space

فضای موضعا محدب نیمه بازتابی

semiregular transformation

تبدیل نیمه منظم

semisimple A module

A-مدول نیمساده

semisimple algebra

جبر نیم ساده

semisimple Lie algebra

جبر نیمساده

semisimple Lie group

گروه لی نیمساده

semisimple matrix

ماتریس نیم ساده

semisimple path

نیم مسیر ساده

semisimple ring

حلقه نیمساده

semisphere

نیم کره

semistable distribution

توزیع نیمپایدار

semitrail

نیم گذر

semivariable cost

هزینه نیمه متغیر

senary

شش تائی، شش

sense

جهت، سو، مفهوم، معنی

sense of a line

جهت یک خط

sense of an angle

جهت زاویه

sense of an inequality

جهت نابرابری، جهت نامساوی

sense of variation

جهت تغییرات تابع

sensed

توجیه شده، هدایت شده، جهت دار، راستا دار

sensible

محسوس

sensitive

حساس، اثر پذیر

sensitivity

حساسیت

sensitivity analysis

آنالیز حساسیت، تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل حساسیت، بررسی حساسیت

sensitivity device

ابزار حسی

sensor

حس کننده، اندازه گیر سمتی،‌حساسه

sentence

جمله، گزاره، حکم

sentencial calculus

حساب گزاره ها

sentential

جمله ای، گزاره ای

sentential caculus

حساب گزاره ای، حساب گزاره ها، حساب احکام

sentential connective

رابطه گزاره ای

sentential letters

حروف جمله ای

separability

تفکیک پذیری

separable

جدا شونده، تفکیک پذیر، تفکیک کننده، جدایی پذیر

separable algebra

جبر تفکیک پذیر

separable convex programming

برنامه ریزی محدب تفکیک پذیر

separable differential

دیفرانسیل جدایی پذیر

separable differential equation

معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر

separable element

عنصر تفکیک پذیر

separable equation

معادله تفکیک پذیر، معادله جدایی پذیر،‌معادله جدائی پذیر

separable extension

توسیع جدایی پذیر

separable function

تابع تفکیک پذیر

separable metric space

فضای تفکیک پذیر، فضای مجزا، فضای جدائی پذیر، فضای جداشونده

separable polynomial

چندجمله ای تفکیک پذیری

separable ring

حلقه تفکیک پذیر

separable space

فضای تفکیک پذیر،‌فضای مجزا، فضای جدائی پذیر، فضای جداشونده

separate

منفک،‌جدا،‌مفروز کردن، مفروز شدن، مجزا کردن، جدا کردن، تفکیک کردن،‌تجزیه کردن، تقسیم کردن

separate numbers

عدد های متباین

separated

مجزا، جدا شده

separated kernel

هسته تفکیک شده

separated set

مجموعه از هم جداشده

separated sets

مجموعه های جدا شده، مجموعه های منفک

separated variables

متغیر های جدا شده، مجموعه های منفک

separately

تنها

separately continuous bilinear mapping

نگاشت دو خطی منفک پیوسته

separating

جدا شونده

separating family

خانواده تفکیک کننده

separating vector

بردار جداکننده

separation

جداسازی

separation axiom

اصل موضوع تفکیک

separation constant

ثابت جداسازی

separation of a set

تفکیک مجموعه

separation of ratio

تفصیل نسبت

separation of variables

تفکیک متغیر ها

separation theorem

قضیه تفکیک

septagon

هفت ضلعی

septenary

هفت تائی، مربوط به هفت

septilateral

هفت سال یک بار، هفت ضلعی، هفت بر

septillion

1024 در آمریکا، 1042 در انگلیس

septimal

در مبنای هفت، هفت هفتی

septinary number

عدد هفت رقمی

septuple

هفت تائی، هفت برابر

sequence

دنباله

sequence control

کنترل مرحله ای

sequence of connected

دنباله همبند

sequence of function

دنباله تابع ها

sequence of functions

دنباله تابع ها

sequence of numbers

دنباله اعداد

sequence of partial sums

دنباله مجموع های جزئی

sequence of random variables

دنباله کمیت های تصادفی

sequence of sets

دنباله مجمو عه ها

sequence step

گام توالی

sequencing

ترتیب گذاری، ترتیب دهی، توالی

sequential

دنباله ای

sequential analysis

تحلیل دنباله ای

sequential circuit

مدار ترتیبی

sequential compacteness

فشردگی دنباله ای

sequential compactness

فشردگی دنباله ای

sequential integration

انتگرال گیری دنباله ای

sequential likelihood ratio test

آزمون نسبت درست نمایی دنباله ای

sequential procedure

شیوه دنباله ای

sequential representation

نمایش ترتیبی

sequential sampling

نمونه گیری دنباله ای، نمونه گیری متوالی، نمونه برداری پشت سر هم، نمونه برداری تدریجی

sequential sampling for acceptance

نمونه گیری پی در پی برای رد یا قبول، نمونه گیری پی در پی برای پذیرش

sequential sampling inspection

بازرسی نمونه گیری دنباله ای

sequential sampling plan

طرح نمونه گیری پی در پی

sequential test

آزمون دنباله ای

sequential tests

آزمون های دنباله ای

sequential trials

امتحان های دنباله ای

sequentially compact space

فضای دنباله ای فشرده

sequentially complete locally convex linear topological space

فضای توپولوژیک خطی موضعا محدب دنباله ای کامل

sequentially indexed

اندیس گذاشته شده دنباله ای، متعاقبا اندیس گذاشته شده

serial

پیاپی

serial correlation

همبستگی پیاپی

serie

سری، رشته

series

سری

series circuit

مدار سری

series of distributions of random variable

سری توزیع های کمیت تصادفی

series of functions

سلسله توابع، رشته توابع، سری توابع

series of nonnegative terms

سری با جمله های منفی

series of positive terms

سری با جمله های مثبت

series systems

سیستم های سری

series with positve terms

سری با جملات مثبت

seriousness classification

دسته بندی اهمیت

serpentine

مارپیچ

serrate

دندانه دار،‌ اره ای

serum

پیماب

server

خدمت دهنده، سرویس دهنده

service

سرویس،‌ خدمات، خدمت، تعمیر و نگهداری، تعمیرات

service charge

هزینه خدمت،‌کارمزد، مخارج سرویس

service in random order

نظام خدمت بر اساس شانس

service pattern

الگوی خدمت دهی

service period

دوره سرویس

service rate

میزان سرویس

service time

زمان سرویس

servomechanism

مکانیسم فرمان یار، سرو مکانیسم، سیستم خودکار، ساز و کار خود تنظیم، دستگاه تنظیم خودکار

sesqui linear

یک و نیم خطی

sesqui linear form

فرم یک و نیم خطی

sesquilinear

دو خطی

sesquilinear form

صورت یک و نیم خطی

sesquiliniear form

صورت یک و نیم خطی

set

مجموعه، دسته،‌ قرار دادن، تعیین گردیدن، تیز کردن، دستگاه، میزان کردن

set algebra

جبر مجموعه ها، جبر مجموعه ای، جبر مجموع ها

set builder

سازنده مجموعه

set definition

تعریف مجموعه

set dimension

بعد مجموعه

set expression

عبارت مجموعه ای

set function

تابع مجموعه ای

set of all complex numbers

مجموعه اعداد مختلط

set of all inegers

مجموعه اعداد صحیح

set of all irrational numbers

مجموعه اعداد اصم

set of all real numbers

مجموعه اعداد حقیقی

set of all sets

مجموعه همه مجموعه ها

set of all subsets

مجموعه مجموعکان

set of complex number

مجموعه اعداد مختلط، مجموعه عدد های مختلط

set of conditions

مجموعه شرط ها

set of definition

مجموعه تعریف

set of elementary events

مجموعه حوادث ساده

set of estimator

مجموعه برآورد کننده

set of generators of a group

مجموعه مولد های یک گروه

set of generators of a module

مجموعه مولد های یک مدول

set of integers

مجموعه عدد های صحیح

set of mappings

مجموعه نگاشت ها

set of mathematical functions

مجموعه مولد های یک مدول

set of measure zero

مجموعه با اندازه صفر

set of operations

عملیات روی مجموعه ها

set of points

مجموعه نقطه ها

set of rational numbers

مجموعه اعداد گویا، مجموعه عدد های گویا

set of real numbers

مجموعه اعداد حقیقی، مجموعه عدد های حقیقی

set of sets

مجموعه مجموعه ها

set of simple events

مجموعه حوادث ساده

set of subsets

مجموعه زیرمجموعه ها

set of subsets of x

مجموعه زیرمجموعه های x

set of the first category

مجموعه رسته اول

meager set

مجموعه رسته اول

set of the second category

مجموعه رسته دوم

set of two elements

مجموعه دو عنصری

set of uniqueness

U-مجموعه مجموعه یکتایی،

U set

U-مجموعه مجموعه یکتایی،

set of values

مجموعه مقادیر

set region dimension

بعد مجموعه (ناحیه)

set screw

پیچ ضامن،‌ پیچ مغزی، پیچ میزان، پیچ تنظیم

set square

گونیا کردن، گونیا، نوعی گونیا، گونیای قابل تنظیم

set theoretic

مربوط به نظریه مجموعه ها

Set theoretic identity

اتحاد نظریه مجموعه ای

set theoretic notations

نماد های نظریه مجموعه ها

set theory

نظریه مجموعه ها، تئوری مجموعه ها

set up

نصب، مدل، نمونه، طرح کردن،‌ ساختن، برپا کردن، تنظیم اولیه، آماده ساختن، پیدا کردن، محاسبه کردن، بدست آوردن، تشکیل دادن

set up cost

هزینه راه اندازی

set up time

زمان تنظیم، زمان کارگذاری

set with n elements

مجموعه n عنصری

set with one element

مجموعه یک عنصری

setting

تنظیم، جایگذاری، جور کردن، ردیف کردن، سوار کردن، تنظیم

setting cost

هزینه های آمادگی

settlement

نشست ساختمان

settling

جاافتادگی

seven

هفت

seventeenth

هفدهم، یک هفدهم

seventh

هفتم، یک هفتم

seventieth

هفتادم، یک هفتادم

seventy

هفتاد

several

چند، متعدد

several inputs

چند ورودی

severance

جداسازی،‌تفکیک، تجزیه

severe impact

ضربه شدید

severity of inspection

شدت بازرسی

sexagesimal

شصتی، شصت تایی

sexagesimal division

تقسیمات شصت تایی

sexagesimal fraction

کسر شستگانی، کسر شصتی

sexagesimal system

دستگاه شصت تایی

sexagesimal system of numbers

دستگاه شصت شصتی اعداد، دستگاه ستینی اعداد

sexagesimal system of numeration

دستگاه شمار در مبنای شصت

sextant

یک ششم دایره

sextic

ششین، درجه ششم

sextic curve

خم درجه شش

sextillion

در آمریکا 1021، در انگلستان 1036

sextuple

شش تائی

sextuplet

شش تایی،‌ شش گان

shade

سایه زدن، هاشور زدن، سایه

shaded area

ناحیه سایه دار شده

shadow cost

هزینه سایه ای،‌ هزینه سایه

shadow price

قیمت های سایه، قیمت سایه، ارزش سایه، ارزش سایه ای، قیمت مجازی، قیمت سایه ای،‌بهای سایه

shaft furnace

کوره استوانه ای، کوره استوانه ای عمودی، کوره میله ای

shallow drawing

سخت کردن پوسته ای، آب دادن سطحی

shape

اندام،‌دیس، شکل دادن، قالب دادن، قالب، شکل‌، مدل ساختن

shaped

شکل،‌ به شکل

shaping

صفحه تراشی

share

سهم، تقسیم کردن، به صورت مشترک استفاده کردن

share dividend

سود سهم

share focus

نکته های باریک

share indicess

شاخص های سهم

share issue

انتشار سهام

sharp corner

گوشه تیز

sharp focus

نکته های باریک

sharp v thread

پیچ مثلثی نوک تیز

sharpness

تیزی

sheaf

بافه

sheaf of ideals

بافه ایدآل ها

sheaf of planes

بافه صفحه، دسته صفحات

bundle of planes

بافه صفحه، دسته صفحات

shear

چینش، برش، بریدن، قیچی کردن، قیچی کردن، قیچی، پارگی

shear deformation

تغییر شکل برشی

shear forming

شکل دادن با تغییر شکل برشی، فرم دهی برشی، شکل دادن برشی بران

shearing stress

تلاش بُرینشی

sheet

بافته‌، دسته، پارچه، صفحه، برگه، برگ،‌ لایه، ورقه ورقه کردن، ورقه، ورق نازک، ورق

sheet of a hyperboloid

پارچه یک هذلولی گون

Sheet of planes

بافه صفحه

sheet of Riemann surface

برگ رویه ریمان

shelf

قفسه،‌ طاقچه

shell

پوسته،‌ لایه، گلوله

shell drawing

پوکه سازی

shell molding

قالب گیری پوسته ای

shellcutter

قلم پوسته بر، پوسته بر

sheme

برنامه،‌نقشه،‌طرح، طرح کردن، کروکی، پروژه تهیه کردن، پروژه، شکل

sheppard correction

تصحیح شپرد

sheppard's correction

تصحیح شپرد

shewhart control charts

نمودار های کنترل شوارت

shield

سپر، غلاف، روکش، پوشش، آب بند، محافظ، حفاظ

shift

انتقال

shift transformation

تبدیل تغییر جا

shift work

کار نوبتی، نوبت کاری

shifting

انتقال، جابجایی،‌عوض کردن

shifting formula

دستور انتقالی

shifting graph

نمودار انتقال

shifting theorem

قضیه تغییر جا

shipment

محموله، ارسال، حمل، مرسوله

shipping

کشتیرانی، حمل و نقل

shipping documents

اسناد حمل

shock

ضربه، تکان، کوب

shock wave

موج ضربه ای

shooting method

روش پرتابی

shop

خرید کردن، تعمیرگاه، مغازه، کارگاه

shopping problem

مسأله خرید

short

کوتاه

short exact sequence

دنباله کامل کوتاه، دنباله دقیق کوتاه

short notice

اضطراری، کوتاه مدت

short out

خاموش بودن

short range

کوتاه مدت

short run equilibrium

تعادل کوتاه مدت

short term

کوتاه مدت

shortage

اشتباه، عیب،‌نقص، کسری، کمبود

shortage cost

هزینه کمبود

shorten

کوتاه کردن

shortene

کوتاهتر کردن

shorter

کوتاهتر، اقصر

shorter of the short size

کوتاه ترین هر دو فرد، اقصرالاقصرین

shortest

کوتاهترین

shortest confidence interval

کوتاه ترین بازه اطمینان

shortest ladder

کوتاهترین نردبان

shortest ladder problem

مساله کوتاهترین نردبان

shortest path model

مدل کوتاه ترین مسیر

shortest path problem

مسأله کوتاهترین مسیر

shortest route problem

مسأله کوتاهترین مسیر

shortline

پاره خط

show

نشان دادن، نمایاندن، صریح کردن، نمایش دادن

show that

ثابت کنید، نشان دهید

shrink fit

جاافتادگی انقباضی، سوار کردن انقباضی، انطباق انقباضی

shrink forming

شکل دادن انقباضی

shrink rule

خط کش نسبت، خط کشی نمونه ساز، خط کش انقباضی

shrinkage

کوچک سازی،‌کشیدگی انقباضی، انقباض، آبرفتگی

shrinkage allowance

ضریب انقباض،‌انقباض مجاز

shuffle

بُر زدن، آمیختن

shuffled sequence

دنباله، آمیخته

sibing

بردار، همردیف

side

یال، ضلع، طرف، ضلع، جانب، جنب، پهلو، بر

side condition

شرط جنبی

side conditions

شرایط جنبی

side core

ماهیچه جانبی، ماهیچه بغل

side of a polygon

ضلع چندضلعی

side of an angle

ضلع زاویه

side restriction

قید جنبی

side view

نمای جانبی، نیمرخ، نمای پهلو، نمای بغل

sided

جانبی

sidereal day

روز نجومی

sidereal hour

ساعت نجومی

sidereal month

ماه نجومی

sidereal time

زمان نجومی

sidereal year

سال نجومی

sides of a triangle

ضلع های مثلث

sides of an angle

اضلاع یک زاویه

sidon set

مجموعه زیدن

siegl modular group

گروه مدولی سیگل

siegl upper half space

نیم فضای بالای سیگل

sieve

غربال

sieve of eratorsthenes

غربال اراتستن

sieve of Eratosthenes

غربال اراتستن

sigma

? یا سیگما، حرف هیجدهم الفبای یونانی، نماد ?

sigma field

سیگما هیأت، سیگما جبر

sigma notation

نماد سیگما

sigma score

نمره سیگمایی

sigma unit

واحد سیگمایی

sign

علامت، نشانه، نشان، اثر

sign of equality

علامت تساوی

sign of membership

علامت تعلق

sign of permutation

علامت جایگشت

sign preserving property

خاصیت محفوظ ماندن علامت

sign test

آزمون علامت، علامت، آزمایش علامت، تست علامت

signal

علامت،‌نشان، اخطار، راهنما، خبر دادن، با اشاره رساندن

signal flow

جریان سیگنال

signal wave

موج سیگنالی

signature

نشان

signature of a permutation

نشانه یک جایگشت

signed

نشاندار، علامت دار

signed measure

اندازه علامت دار

signed number

عدد علامت دار، عدد جبری

signed rank

رتبه علامت دار

signed rank statistics

آماره های رتبه علامت دار

signed rank test

آزمون رتبه علامت دار

significance

معنی دار بودن، مفهوم، معنی، اعتبار، معنی دار، اهمیت

significance level

سطح معنی دار بودن

significance level of a test

سطح معنی دار بودن آزمون

significance probability

احتمال معنی دار بودن

significant

معنی دار، با معنی، معتبر، رهنمون

significant difference

مهم ترین تفاوت

significant digit

رقم معنی دار، رقم با معنی

significant digits

ارقام بامعنی، اعشار

significant figure

رقم با معنی، رقم معنی دار

significant figures

ارقام با معنی، رقم اعشار

significant probability

احتمال معنی دار بودن

signification

دلالت، معنی

signify that

به این معنا است که

signt bill

برات دیداری

signum

علامت

signum function

تابع علامت، تابع نشانه

silicon chips

ورقه های سیلیکان

similar

متشابه، متجانس، مشابه، همانند، شبیه، مانا

similar arcs

قوس های متشابه

similar figure

مجانس

similar figures

شکل های متشابه

similar fractions

کسر های متشابه

similar matrices

ماتریس های متشابه، ماتریس های همانند، ماتریس های مشابه

similar matrix

ماتریس متشابه

similar ordered sets

مجموعه های مرتب متشابه

similar permutations

تبدیلات متشابه، تبدیلات مزدوج

similar polygons

چند ضلعی های متشابه

similar polyhedrons

چندوجهی های متشابه

similar set

مجموعه متشابه

similar sets

مجموعه های همانند، مجموعه های متشابه

similar solids

جسم های متشابه

similar surfaces

رویه های متشابه

similar terms

جل متشابه، جملات متشابه، جمله های متشابه

similar tests

آزمون های متشابه

similar to

مشابه با...، ... با ... متشابه بودن

similar transformations

تبدیلات متشابه

similar triangles

مثلث های متشابه

similar well ordered set

مجموعه خوش ترتیب متشابه

similarity

همسانی،‌همانندی، شباهت، مانندی، تشابه

similarity class

رده تشابه

similarity function

تابع مشابهت

similarity mapping

تصویر همانند

similarity relation

نسبت هم قوه بودن

similarity transformation

تبدیل تشابهی

similitude

تشابه،‌همسانی، همانند، تجانس، تشابه

simple

ساده،‌ مختصر، بسیط

simple analytic function

تابع تحلیلی تک ارز

simple arc

کمان ساده، قوس ساده، کمان جردن، کمان ژوردان

simple arithmetic mean

میانگین حسابی ساده

simple arrangement

ترتیب ساده

simple character

کاراکتر ساده

simple closed

ساده بسته

simple closed contour

مرز ساده بسته

simple closed curve

منحنی ساده بسته

simple combination

ترکیب ساده

simple component

مؤلفه ساده

simple condition

شرط ساده

simple connected region

حوزه همبند ساده، ناحیه یک پارچه، ناحیه همبند ساده، ناحیه مرتبط ساده، ناحیه هموسته ساده

simple connected set

 

simple connectivity

پیوستگی ساده، همبندی ساده

simple convergence topology

توپولوژی همگرایی ساده

simple converse

عکس ساده

simple correlation

همبستگی ساده

simple curve

منحنی ساده

simple cusp

بازگشت ساده

simple discontinuity

ناپیوستگی ساده

simple equation

معادله ساده

simple equations

مفردات برابر یکدیگر، معادلات ساده

simple event

پیشامد ساده،‌ حادثه ساده، برآمد ساده

simple extension of a field

توسیع ساده هیات

simple flow

سیل ساده

simple form

شکل ساده

simple function

تابع تک ارز، تابع ساده

simple group

گروه ساده

simple harmonic

توافقی ساده

simple harmonic motion

حرکت توافقی ساده

simple hexagon

شش ضلعی ساده

simple hypothesis

فرض ساده

simple interest

بهره ساده

simple iteration

تکرار ساده

simple iteration method

روش تکرار ساده

simple k module

k-مدول ساده

simple Lie group

گروه لی ساده

simple linear equations

معادلات خطی ساده

simple linear regression

رگرسیون خطی ساده

simple loss function

تابع زیان ساده

simple motion

حرکت ساده

simple multivariate regression

رگرسیون چندمتغیر ساده

simple open arc

کمان ساده باز

simple order

ترتیب ساده

simple order relation

نسبت ترتیبی ساده

simple ordering relation

رابطه ترتیبی ساده

simple path

مسیر ساده

simple pendulum

پاندول ساده

simple point of a curve

نقطه ساده یک منحنی، نقطه ساده خم، نقطه معمولی خم

simple point of a variety

نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا

nonsingular point of a variety

نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا

smooth point of a variety

نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا

simple point of an analytic set

نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی

ordinary point of an analytic set

نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی

regular point of an analytic set

نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی

simple pole

قطب ساده

simple polyhedron

چندوجهی ساده

simple proposition

تناسب ساده، گزاره بسیط، قضیه مطلقه، گزاره ساده

simple quadrangle

چهارگوش ساده

simple random sample

نمونه تصادفی ساده

simple random sampling

نمونه گیری تصادفی ساده

simple random variable

متغیر تصادفی ساده

simple region

ناحیه ساده

simple regression

همگرایی ساده، رگرسیون ساده

simple ring

حلقه ساده

simple root

ریشه ساده

simple sampling

نمونه برداری ساده، نمونه گیری ساده

simple sentence

گزاره بسیط

simple shear transformation

تبدیل بُرینشی ساده

simple statement

گزاره بسیط

simple zero

ریشه ساده،‌ صفر ساده

simplex

سادک

simplex algorithm

الگوریتم سیمپلکس

simplex method

روی سادکی، روش سیمپلکس

simplex method convergence

همگرایی روش سیمپلکس

simplex multipliers

مضارب سیمپلکس

simplex multipliers set

ضرایب سیمپلکس

simplex path

مسیر سیمپلکس

simplex set

مجموعه سیمپلکس

simplex tabeau

جدول سیمپلکس

simplicial

سادگی

simplicial approximation

تقریب سادکی

simplicial approximation theorem

قضیه تقریب سادکی

simplicial complex

مجتمع سادکی

simplicial homology

مانستگی سادکی

simplicial mapping

نگاشت سادکی

simplicial scheme

طرح بسیط گونه

simplicity

سادگی، سهولت، تسهیل

simplifiable element

عضو ساده شدنی

simplification

ساده کردن، ساده سازی، مختصر سازی، ساده گردانی

simplified

ساده شده، ساده نشدنی، تحویل ناپذیر

simplified expression

عبارت ساده شده

simplified fraction

کسر ساده شده، کسر تحویل ناپذیر

simplified gant chart

نمودار ساده شده گانت

simplify

ساده کردن، مختصر کردن

Simply

ساده،‌ به طور ساده، به اختصار، کافی است، در حقیقت، فقط

simply connected

همبند ساده

simply connected domain

حوزه همبند ساده

simply connected group

گروه ساده همبند

simply connected set

مجموعه ساده-همبند

simply connected space

فضای ساده- همبند

simply connectedness

همبندی ساده

simply ordered set

مجموعه ساده مرتب، مجموعه مرتب به ترتیب ساده

simply periodic function

تابع ساده دوره ای

simpson

سیمسون

simpson distribution law

قانون توزیع سیمسون

simpson rule

قاعده سیمپسون

simpson's rule

دستور سیمپسون

simulation

شبیه سازی

simulation language

زبان شبیه سازی

simultaneous

به طور همزمان، با هم، همزمان، با هم،‌مقارن، هم جنس، توأم، هر دو، دو

simultaneous diagonalization

قطری سازی همزمان

simultaneous differential equation

معادله دیفرانسیل توأم

simultaneous distribution

توزیع همزمان

simultaneous equations

معادلات همزمان، دستگاه معادله ها، معادلات توأم، دستگاه معادلات

simultaneous fiducial distribution

توزیع فیدوسیال مشترک

simultaneous inequalities

نامساوی های همزمان، دستگاه نامعادلات، نامعادلات توأم

simultaneous linear equations

معادلات خطی همزمان، معادلات خطی توأم، دستگاه معادلات خطی

simultaneous triangulation

مثلث بندی همزمان

simultaneously

توأما، با هم، هم زمان، تقارن، مقارن، معاصر،‌به طور هم زمان

sine

سینوس، جیب

sine bar

خط کش سینوسی، زاویه سنج سینوسی، میله سینوسی

sine curve

خم سینوس

sine function

تابع سینوس، تابع جیب

sine integral

انتگرال سینوسی

integral sine

انتگرال سینوسی

sine of an angle

سینوس زاویه

sine series

سری سینوسی

sine wave

موج سینوسی

sinusoiudal wave

موج سینوسی

single

منحصر به فرد، یگانه، تک، یک، منفرد

single artificial constraint technique

روش تک محدودیت مصنوعی

single artificial variable technique

روش تک متغیر مصنوعی

single broach

خانکش ساده

single channel queue

صف یک کانالی

single constraint artificial technique

روش مصنوعی تک محدودیت

single element event

پیشامد تک عضوی، مجموعه تک عضوی

single element set

مجموعه یک عضوی

single entry bookkeeping

دفترداری یک طرفه، دفتر داری ساده

single episode model

مدل فصلی

single facility location

استقرار وسایل و تجهیزات انفرادی، استقرار امکانات تکی

single factor

تک عاملی

single integral

انتگرال ساده

single map

نگاشت تنها، یک نگاشت

single matrix

ماتریس تنها

single member event

پیشامد تک عضوی

single number

عدد واحد

single proecision

دقت ساده

single purpose

یک منظوره

single response

تک پاسخی

single sampling

تک نمونه گیری

single sampling plan

نقشه نمونه گیری یکباری، طرح یک نمونه ای

single specification limit

حد مشخصه فنی یک طرفه

single step method

روش تک گامی

single terminal

تنها یک پایانه

single value

تک مقدار

single valued

تک مقدار، یک مقداری، یک ارزشی، یک مقداره، تک مقداری، تک ارزشی

single valued function

تابع تک مقداری

single variable artificial technique

روش مصنوعی تک متغیر

singleton

مجموعه یک عضوی، مجموعه تک عنصری، مجموعه تک عضوی، منفرده

singleton set

مجموعه یک عضوی

singly asymptotic triangle

مثلث تک مجانبی

singular

تکین،‌ منفرد، ویژه، خصوصی، مخصوص، استثنایی، ممتاز

singular chain complex

مجتمع زنجیری تکین

singular cohomology

همانستگی تکین

singular complex

مجتمع تکین

singular curve of a surface

خم تکین رویه

singular homology group

گروه مانستگی تکین

singular integral

جامعه ممتاز

singular integral equation

معادله انتگرالی تکین

singular integral of a differential equation

انتگرال تکین معادله دیفرانسیل

singular interval

فاصله ویژه

singular judgement

حکم شخصی

singular limits

حدود ویژه

singular linear transformation

تبدیل خطی تکین

singular locus of a variety

مجموعه نقاط تکین چندگونا

singular matrix

ماتریس منفرد، ماتریس یکه، ماتریس غیر عادی، ماتریس نامنظم، ماتریس انعکاس ناپذیر، ماتریس ویژه، ماتریس خصوصی، ماتریس استثنایی، ماتریس تکین

singular n simplex

n-سادک تکین

singular normal distribution

توزیع نرمال ویژه

singular part

جزء تکین

singular point

نقطه منفرد، نقطه ویژه، نقطه تکین، نقطه مخصوص

singular point of a surface

نقطه منفرد یک سطح

singular point of an analytic function

نقطه منفرد یک تابع تحلیلی

singular points

نقاط تکین

singular proposition

گزاره شخصی، قضیه شخصیه

singular root

ریشه ممتاز

singular sentence

گزاره شخصی

singular solution

جواب ممتاز، جواب تکا، جواب تکین، جواب منفرد

singular solution of a differential equation

جواب منفرد یک معادله دیفرانسیل، جواب تکین یک معادله دیفرانسیل

singular solutions

جواب های منفرد

singular statement

گزاره شخصی

singular support

محمل تکین

singular transformation

تبدیل منفرد

singular value

مقدار ویژه

singular values of a matrix

مقدار های تکین ماتریس

singularities

نقاط منفرد

singularity

تکینی

singularity connective

ادات یک طرفی، رابط یک طرفی

singularity of a complex function

تکینی تابع مختلط

singularity of an analytic function

تکینی تابع تحلیلی

sinh

سینوس هیپربولیک، سینوس هذلولی

sink

چاه، چاهک، زیراب

sink of a field

چاهک میدان

sinking funds

وجوه استهلاکی

sinter

کلوخه، بازپخت، کلوخه شدن، کلوخه کردن

sintering strand

میز کلوخه سازی

sinusoid

منحنی سینوسی، سینوس وار، جیب نما، جیبی،‌خم سینوسی

sinusoidal

سینوس گون

sinusoidal function

تابع سینوسی، تابع سینوس واری

sinusoidal oscillation

نوسان سینوس وارگون

sinusoidal wave

موج سینوسی

site selection

انتخاب محل

situate

جادادن، قرارگرفتن، تعیین محل کردن، معلوم کردن

situation

وضعیت، صورت وضعیت، وضع،‌مورد، حالت، موقعیت

situational theory

تئوری وضعیت

six

شش

six 8 element subalgebra

شش زیر جبر 8 عضوی

six angled

شش گوش

six high mill

دستگاه نورد شش غلتکی

six sides

شش جهت

sixteen

شانزده

sixthly

سادسا

sixtieth

یک شصت، شصتم، شصتمین

size

اندازه، بزرگی، مرتبه، حجم

size distribution

توزیع اندازه (ذرات)

size of a block

اندازه بلوک

size of a population

اندازه جامعه، حجم جامعه

size of a test

اندازه آزمون، اندازه یک آزمون

size of critical region

اندازه ناحیه بحرانی

size of experiment

حجم آزمایش

size of sample

بزرگی نمونه

sizing

تصحیح اندازه،‌ به اندازه آری، اندازه در آری، اندازه سازی، تنظیم، دانه بندی، دسته بندی، درجه بندی

sizing die

قالب اندازه کردن، قالب اندازه درآور

sizing mill

نورد اندازه ساز

sizing roll

غلتک تنظیم قطر

skeleton

استخوانبندی

sketch

رسم کردن، طرح، طرح کردن، نقشه کشیدن، نقشه

sketching curve

رسم منحنی

skew

کج، اریب، چپ، بر هم افتاده، از هم گذشته، مورب، متناظر، منحرف، چپ

skew coefficient

ضریب چولگی، ضریب کجی

skew curve

خم فضایی، خم نامسطح، خم چپ، منحنی فضایی، منحنی معوج

skew distribution

توزیع چولگی، توزیع چاوله، توزیع چوله، توزیع ناهنجار

skew field

هیأت چاوله، s هیأت، حلقه تقسیم، میدان اریب، هیات کج

skew hermitian matrix

ماتریس ارمیتی چاوله، ماتریس شبه هرمیتی

skew lines

خط های متنافر، خطوط متنافر، خط های از هم گریز

skew matrix

ماتریس متقارن چوله، ماتریس متقارن

skew product of measure preserving transformations

حاصل ضرب چاوله تبدیل های حافظ اندازه

skew quadrilateral

چهارضلعی معوج، چهارضلعی صلیبی، چهارضلعی خاجی

skew surface

رویه چاوله

skew symmetric

شبه تقارن، متقارن چپ، ماتریس مربع، متقارن کج، متقارن اریب، قرینه چپ، ضد متقارن

skew symmetric bilinear form

فرم دوخطی متقارن کج

skew symmetric determinant

دترمینان پادمتقارن

skew symmetric matrix

ماتریس شبه متقارن، ماتریس متقارن کج

skew symmetric multilinear mapping

نگاشت چندخطی شبه متقارن

skew symmetry

شبه متقارن، شبیه متقارن

skew to the right

چوله به راست،

skewed

چوله، کج، منحرف، اریب

skewed to the left

چولگی به سمت چپ

skewed to the right

چولگی به سمت راست

skewness

کشیدگی، چولگی، تنافر، کجی، اریبی، چولگی، چاولگی، عدم تناظر، عدم تقارن، بی قرینگی، کجکی، بی تفاوتی

skewness negative

چولگی منفی

skewness of two lines

از هم گریزی دو خط

skewness positive

چولگی مثبت

skidding

سریدن، لغزیدن، لغزش، سرخوردن، لیز خوردن

skip

حذف کردن

skip hoist

بالابر سطلی چرخدار

skip lots sampling plan

طرح نمونه گیری انباشته های جهشی

slab

قاب

slack

فرصت، کند کاری، سست، نا پایا، کمکی

slack path

 

slack time

زمان آزاد، زمان کندکاری

slack variable

متغیر سست، متغیر کمبود، متغیر لنگی، متغیر خفیف، متغیر کمکی

slackness

قضیه مکمل زائد ضعیف

slackness conditions complementary

شرایط زائد مکمل

slackness theorem complementary

قضیه زائد مکمل

slag

روباره، پس مانده، کف، سرباره

slag pocket

مخزن سرباره

slag post

حفره های سرباره

slagging

سرباره زدایی، سرباره کشی، عمل سرباره کشی

slant

شیب، کج کردن، اریب، مایل

slant height

مولد مخروط، سهم هرم

slant line

خط کسری، خط مورب

slant product

حاصلضرب مورب

slanting fraction line

خط کسری مایل

slanting upward

متمایل به سمت بالا

slantwise

به طور مورب، به طور مایل

slash

خط کج، /

slat conveyor

نقاله تخت، نقاله زنجیری

slat elevator

بالابر تخت

sleepest slope

حداکثر ترقی

slice

لغزش، لغزیدن، لغزنده، لغزاندن، ورقه، ورقه ورقه کردن، تراشه، برش، قاچ

slide ficture

بست کشویی، کارگیر کشویی

slide fit

انطباق لغزشی

slide frame saw

کمان اره تاشو، اره کشویی

slide rule

خطکش محاسبه

slide valve

دریچه کشویی، دریچه متحرک، سوپاپ لغزنده، شیر کشویی

slider

قطعه کشویی،‌ لغزنده،‌ کشویی

sliding

لغزش

sliding bar

میله ای افقی

sliding vector

بردار لغزان، بردار لغزنده، بردار سران

slightly

تغیر اندک، کمی

slip gauge

تکه اندازه گیری، درجه، منشور

slip plance

سطح لغزش، صفحه لغزش

slipline gage

سنجه زبانه ای

slit

شکافتن، باریکه، شکاف

slit domain

حوزه شکافدار

slitter

صفحه تراش، شیارساز، شکاف تراش

slitting

شکافتن

slitting attachment

دستگاه الحاقی شیارساز

slobbovian integral

انتگرال اسلوبووی

slope

سرازیری، انحراف، شیب، ضریب زاویه، زاویه، تانژانت زاویه، ضریب زاویه ای

slope angle

زاویه شیب

slope intercept

شیب - قطع

slope intercept equation

معادله شیب - قطع

slope intercept form

صورت شیب عرض از مبدأ

slope method

روش ضریب زاویه

slope of a curve at a point

شیب منحنی در یک نقطه

slope of a line

شیب یک خط، ضریب زاویه یک خط

slopewise

به طور مایل، به طور مورب

sloping

سراشیب، مایل، مورب

slot

روزنه، چاک، چاک دادن، شکاف دادن، سوراخ، شیار

slot die

قالب شیار

slot down

کند کردن

slow down

کمک کاری، کم کردن سرعت، آهسته کاری، کاهش سرعت

slowing down density

پایین آوردن غلظت

slowing down of neutrons

کاهش سرعت نوترون ها

slowly increasing function

تابع آهسته صعودی

slug

اسلاگ

smaler topology

توپولوژی ضعیفتر

small category

دسته کوچک، رسته کوچک

small circle

دایره صغیره

small error

خطای ناچیز

small lot production

تولید ناانبوه، تولید متوسط

small sample

نمونه کوچک

small span

پیمای کوچک

small span theorem

قضیه پیمای کوچک

smallarity correspondence

تناظر تشابهی، تشابه نظیر به نظیر

smaller

کوچکتر، پایینی، زیرین، کمتر

smaller & smaller

رفته رفته کوچکتر

smaller and smaller

رفته رفته کوچکتر

smaller area

سطح کوچکتر،‌قطعه کمتر از نیم

smaller than

کوچکتر از

smallest

کمترین، کوچکترین، حداقل، کمترین، اقل

smallest element

کوچکترین عنصر، عنصر کمینه، عنصر حداقل، عضو کمینه، عنصر اقل

smallest member

کوچکترین عضو

smallest number

کوچکترین عدد، عدد اقل

smallness

کوچک، خرد، بینهایت کوچک

Smirnov theorem

قضیه اسمیرنوف

smooth

هموار

smooth arc

قوس هموار

smooth continuous curve

خم هموار، منحنی هموار

smooth curve

منحنی هموار

smooth file

سوهان نرم

smooth function

تابع هموار

smooth hyper surface

ابرسطح هموار، فوق سطح هموار

smooth manifold

خمینه هموار

smooth morphism

ریختی هموار

smooth point of a variety

نقطه ساده چندگونا، نقطه ناتکین چندگونا

smooth surface

سطح هموار

smooth variety

چندگونای هموار، چندگونای ناتکین

non singular variety

چندگونای هموار، چندگونای ناتکین

smoothed value

مقدار هموار

smoothing

هموار، هموار کردن

smple random sampling

نمونه گیری تصادفی ساده

Snell's law of refraction

قانون شکست اسنل

so

بنابراین، از این رو

so as to

برای، زیرا

so called

معروفند

so far that

تا آنجا که

so long as

مادامی که، به شرطی که

so that

بنابراین، طوری که، چنان که، تا، بطوری که، چنان که، چنین، تا اینکه، تا، برای اینکه

so to speak

اصطلاحا

sobolev space

فضای سوبولف

social

اجتماعی

social income

درآمد اجتماعی، درآمد ملی

social sciences

علوم اجتماعی

sociology

جامعه شناسی

socket

فرورفتگی، حفره، گودال، بوش، پریز

softener

نرم کننده

software

نرم افزار، امور برنامه ای

software module

واحد نرم افزاری

solar

خورشیدی،‌شمسی

solar day

روز شمسی

solar ocean tide

جزر و مد خورشیدی اقیانوس

solar system

منظومه شمسی

solar time

زمان خورشیدی، زمان شمسی

sole

تنها، فقط

solenoid

سیملوله

solenoidal

سولنوئیدی

solenoidal field

میدان سولنوئیدی

solenoidal vector

بردار سولنوئیدی

solenoidal vector field

میدان برداری سیم لوله ای

solid

جسم صلیب، حجم، دج، سخت، جامد، جسم، سه بعدی، توپر، صلب، یک پارچه، مکعب

solid analytic geometry

هندسه تحلیلی فضائی

solid angle

زاویه فضایی

solid body

جسم سخت

solid center

مرغک ثابت

solid clamp

گیره یکپارچه

solid die

حدیده ثابت

solid figure

شکل فضایی

solid geometry

هندسه فضایی، هندسه مجسمه

solid jig

جیگ یکپارچه

solid line

خط پر

solid mandrel

سمبه ساده

solid modelling

مدلسازی توپر

solid numbers

عدد های مجسم

solid of revolution

جسم دورانی

solid region

ناحیه جسم

solid sphere

کره توپر

solid state

حالت جامد

solidification shrinkage

انقباض در حال انجماد، انقباض انجمادی

solidus

خط کسری، خط کسری مایل

soluble

قابل حل، حل پذیر، حل شدنی

soluble group

گروه قابل حل

solute

حل شده

solution

ریشه، حل، جواب، نتیجه، پاسخ، گشایش، راه حل، محلول

solution by radicals

حل به وسیله رادیکال ها، حل به وسیله رادیکال، حل به وسیله ریشه گیری

solution of a differential equation

حل یک معادله دیفرانسیل

solution of an equation

جواب معادله، حل معادله

solution of an triangle

حل مثلث

solution set

مجموعه جواب، مجموعه جواب ها

solution space

فضای جواب

solution vector

بردار جواب

solvable

حل شدنی، قابل حل، حل پذیری

solvable group

گروه حل پذیر

solve

حل کردن، گشودن

solvency

توانایی نقدی

solvent

حلال

solving

حل

some

بعضی، تعدادی، برخی، مشخص، کم و بیش

some color

هم رنگ

some of which

بعضی از آنها

some times

در بعضی موارد

somehow

به گونه ای

somewhere

در جایی دیگر

son

بچه،‌ پسر

sondage

مراجعه به عده معدود

sonine polynomials

چندجمله ای های سونین

sort

ردیف، ردیف کردن، رده بندی، دسته کردن، نظم، ترتیب،‌ تفکیک

sought for

مجهول

sound

صدا

sound source

منبع صوت

source

مخزن،‌منشأ اولیه،‌ چشمه، مبدا، منبع، سرچشمه، مأخذ

source of energy

منبع انرژی

source of mapping

مبداء یک مطابقه

source set

مجموعه مبدأ

south pole

قطب جنوب

sowing

تاب،‌ انحراف، لرزش، نوسان

space

فضای، جا، جاصلضرب پایاندار فضاهای توپولوژیک، حافظه، فضا

space and layout chart

نمودار تقسیم جا و مکان

space closed curve

منحنی بسته فضایی

space coordinates

مختصات فضایی

space curve

خم فضایی

space figure

شکل فضائی

space filling

فضا پر کن

space filling curve

منحنی فضا پر کن

space fillinig curve

خم فضا پر کن

space geometry

هندسه فضایی، هندسه مجسمه

space group

گروه فضایی

space like

فضا گون

space measure

اندازه فضا

space of elementary events

فضای حوادث ساده

space of freedom

فضای آزادی

space of simple events

فضای حوادث ساده

space out

فاصله داشتن

space polar coordinates

مختصات قطبی فضایی

space rectifiable curve

منحنی با طول متناهی فضایی

space shuttle

سفینه فضایی

space solution

فضای جواب

space time

فضای زمان

spacer

فاصله گیر،‌ جداکننده، فاصله انداز، لایی فلزی، فاصله پر کن

spaces

حاصل ضرب بی پایان فضا های توپولوژیک

spacial

فضائی

spacing

فاصله گذاشتن، فاصله گذاری، مراعات فواصل

spade

پیک، گلابی

span

پیمای

span of control

حیطه کنترل، حیطه نظارت

spanned

پدید آمده، ارشیده، تنیده، پیموده شده، گسترش یافته

spanned by

پدید آمده توسط

spanning

پدید آوردنده، پدید آرنده، مولد، گسترنده، تولید کردن، فراگیر

spanning semipath

نیم مسیر فراگیر

spanning set

مجموعه فراگیر، مجموعه پدید آرنده، مجموعه مولد، مجموعه گسترنده

spanning subgraph

زیرگراف فراگیر

spanning tree

درخت فراگیر

spare

اضافی، یدکی، زاپاس

sparking

جرقه فلزی، شراره فلزی

sparse

تنک، خلوت

spatial

فضایی، مکانی، فاصله ای

spatial polar coordinates

مختصات قطبی فضایی

spatio temporal world

جهان فضا زمانی

special

خاص، ویژه

special case

حالت خاص

special clifford group

گروه کلیفرد فضایی

special functions

توابع خاص

special jordan algebra

جبر ژوردان خاص

special linear group

گروه خطی خاص

special linear group in n variables

گروه خطی ویژه با n متغیر

special purpose

یک منظوره، تک منظوره، کاربرد ویژه، هدف مخصوص، تک کاره

special relativity

نسبیت خاص

special sequence

دنباله خاص

special theorem of repeated trials

قضیه خاص آزمایش های تکراری

special theory

نظریه خصوصی

special theory of relativity

نظریه نسبیت خاص

special types

انواع خاص

special unitary group

گروه یکانی خاص

specialization

تخصیص، تخصص

specialized staff

ستاد تخصصی

species

نوع، قسم، گونه، انواع

species of a set of points

انواع مجموعه نقطه ها

specific

اختصاصی، ویژه، خاص، معین

specific gravity

چگالی نسبی، گرانی ویژه، وزن مخصوص

specific heat

گرمای ویژه

specification

تشخیص، تصریح، مشخصه، مشخصات، مشخصات فنی،‌ ویژگی ها

specification curvature

انحنای کلی

specification hypothesis

فرض مشخص

specification limit

حدود مشخصات فنی

specification the law of

قانون تخصیص

specifications

خصوصیات

specificity

میزان عدم اشتراک

specify

مشخص کردن، تعیین کردن، تصریح کردن، تخصیص کردن، تصریح

specimen

نمونه، شخص، فرد، نمونه برای آزمایش، نمونه فرعی، قطعه آزمایشی

spectral

طیفی

spectral analysis

آنالیز طیفی

spectral density function

تابع چگالی طیفی

spectral distribution

توزیع طیفی

spectral factorization

تجزیه طیفی

spectral function

تابع طیفی

spectral mapping theorem

قضیه نگاشت طیفی

spectral measure

اندازه طیفی

spectral norm

نرم طیفی

spectral radius

شعاع طیفی

spectral representation

نمایش طیفی

spectral resolution

تفکیک طیفی

spectral sequence

دنباله طیفی

spectral theorem

قضیه طیفی

spectral value

مقدار طیفی

spectrographic analysis

تجزیه و تحلیل طیفی، تحلیل طیف نگاری

spectrometer

بیناب سنج

spectroscope

طیف نما

spectrum

طیف

spectrum of a transformation

طیف تبدیل

speed

اندازه تندی، تندی، سرعت، سترگی تندی

speed of light

سرعت نور

speed of sound

تندی صوت

speeding variance

انحراف هزینه

sphere

کره، گوی، سپهر

sphere geometry

هندسه کره ها

sphere shaped

کروی، کره گون

spheric

کروی شکل، کروی

spherical

کروی

spherical angle

زاویه کروی

spherical astronomy

نجوم کروی

spherical Bessel function

تابع بسل کروی

spherical cap

عرقچین کروی، عرقچین کره ای

spherical coordinate