اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 32

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 32

 

q

هفدهمین حرف الفبای انگلیسی

q.e.d

این همان بود که می خواستیم ثابت کنیم، این همان است که باید ثابت می شد

quod erat demonstrandum

این همان بود که می خواستیم ثابت کنیم، این همان است که باید ثابت می شد

qua x

اکس فی نفسه (x بماهو x)

x qua x

اکس فی نفسه (x بماهو x)

quad

چهارقلو، سیم چهارلا

quadrangle

چهارگوش، چهارضلعی، چهارزاویه

quadrangular

چهارگوش

quadrant

چارک، ربعی، ربع، ربع دایره، چهار یک، ربع صفحه

quadrant angle

زاویه قائمه

quadrant fluid flow in

جریان سیال در ربع صفحه

quadrant of a circle

ربع دایره

quadrant of circle

ربع دایره

quadrant of plane

ربع صفحه

quadrant relations

رابطه های ربعی

quadrantal

تربیعی، ربعی

quadrantal angles

زوایای قائمه

quadrate

مربعی، مربعی شکل، مربع کردن، به توان دو رساندن، مجذور کردن

quadratic

معادله درجه دوم، مرتبه دوم، مربعی، از درجه دوم، تربیعی

quadratic congruence

همنهشتی درجه دوم

quadratic convergence

همگرایی مرتبه دوم، همگرایی مرتبه دو همگرایی، درجه دو

quadratic equation

معادله درجه دو

quadratic equation formula

فرمول معادله درجه دوم

quadratic extension

توسعه درجه دوم

quadratic factor

عامل درجه دو

quadratic field

هیأت درجه دوم

quadratic form

فرم درجه دوم

quadratic formula

فرمول درجه دو، فرمول معادله درجه دوم، فرمول حل معادله درجه دوم، فرمول درجه دوم

quadratic function

تابع درجه دوم

quadratic group

گروه درجه دوم، چهار-گروه

quadratic inequality

نامساوی درجه دو

quadratic interpolation

درونیابی درجه دوم

quadratic irreducible polynomial

چندجمله ای تحویل ناپذیر درجه دو

quadratic loss

زیان درجه دوم

quadratic loss function

تابع زیان درجه دوم

quadratic mean

میانگین درجه دوم، میانگین درجه دو، میانگین مربع

quadratic non residue

غیر باقیمانده تربیعی

quadratic nonresidue

غیر باقیمانده تربیعی

quadratic nonresidue modulo m

نامانده درجه دوم به پیمانه m

quadratic of the circle

تربیع دایره

quadratic polynomial

چندجمله ای درجه دوم

quadratic programming

برنامه ریزی کوادراتیک

quadratic reciprocity

تقابل مربعی

quadratic reciprocity law

قانون تقابل مربعی، قانون تقابل درجه دوم

quadratic regret

تأسف درجه دوم

quadratic residue

باقیمانده تربیعی، مانده مجذوری، مانده مربعی

quadratic residue modulo m

مانده درجه دوم به پیمانه m

quadratic surd

اصم، گنگ، عدد اصم مربعی

quadratic surface

رویه درجه دوم

quadratic term

جمله درجه دوم

quadrature

تربیع، انتگرال گیری، کوادراتور، جامعه بدیهی

quadrature of a circle

تربیع دایره

quadrature of circle

تربیع دایره

quadrature of the circle

تربیع دایره

quadric

منحنی یا رویه درجه دوم، از درجه دوم، درجه دو، سطح درجه دوم، صورت درجه دوم

quadric cone

رویه مخروطی درجه دو، مخروط درجه دو

quadric conical surface

رویه مخروطی درجه دو، مخروط درجه دو

quadric curve

منحنی درجه دوم

quadric cylinder

استوانه درجه دو

quadric degenerate surface

سطح تباه شده درجه دو

quadric surface

رویه های درجه دو، سطح از درجه دوم، رویه درجه دوم

quadric surface of revolution

سطح درجه دو دوار

quadric surfaces

رویه های درجه دو

Quadrics

رویه های درجه دو

surfaces of the second order

رویه های درجه دو

quadridual

همتای چهارم

quadrilateral

چهارپهلو، چهارضلعی

quadrilateral distribution

توزیع چهارجمله ای

quadrilateral figures

چهارسو ها

quadrinomial distribution

توزیع چهار جمله ای

quadruple

چهار برابر کردن، چهارگانه، چهار برابر، از رتبه چهارم چهارگانه، چهارتائی

quadruple point

نقطه مکرر از رتبه چهارم

quadruple vector product

حاصلضرب چهار برداری

quadruplet

چهار قلو، چهار تایی، چارگان

quadruplicate

چهار برابر کردن، چهار نسخه ای، چهار برابر، چهار تائی

quadruplication

عمل چهار برابر کردن

quadruplicity

کیفیت چهار برابری

qual rule

قانون نفسه

qualification

توصیف، تعریف، شرایط کیفی، شرایط لازم، خصوصیات

qualified

مشروط و مقید، واجد شرایط، حائز شرایط، دارای شرایط

qualimetry

کیفیت سنجی

qualitative

کیفی

qualitative analysis

تجزیه و تحلیل کیفی

qualitative characteristics

خواص کیفی

qualitative data

داده های کیفی

qualitative factor analysis

تحلیل کیفی عوامل

qualitative forecast

پیش بینی کیفی

qualitative observations

مشاهدات کیفی

qualitative properties

ویژگی های کیفی

qualitative theory

نظریه کیفی

quality

چونی، کیفیت، خاصیت، کیفیت و جنس، مرغوبیت

quality assurance

اطمینان مرغوبیت، اطمینان کیفیت

quality audit

ممیزی کیفیت

quality characteristic

مشخصه کیفیتی

quality control

کنترل کیفیت

quality control circles

حلقه های کنترل کیفیت

quality cost

هزینه کیفیت

quality engineering

مهندسی کیفیت

quality goals

اهداف کیفیت

quality history

سوابق کیفیت

quality improvement

بهبود کیفیت، اصلاح کیفیت

quality index

شاخص کیفیت

quality information equipment

تجهیزات اطلاعات کیفیت

quality inspection

بازرسی کیفیت

quality loop

حلقه کیفیت

quality management

مدیریت کیفیت

quality measure

معیار کیفیت

quality objectives

اهداف کیفیتی

quality parameter

پارامتر کیفیت

quality planning

برنامه ریزی کیفیت

quality policy

سیاست کیفیت

quality protection

تشخیص کیفیت، حمایت کیفی

quality report

گزارش کیفیتی

quality spiral

مارپیچ کیفیت

quality statistic

شاخص کیفیت

quality system

سیستم کیفیت

quant

پیمانه، کوانتم

quanta

پیمانه

quantification

تسویر

quantified

سور دار، مسوّر، کمّی شده

quantified expression

گزاره های دارای سور، عبارت سور دار

quantified formula

فرمول مسور

quantified proposition

گزاره مسور، قضیه محصوره

quantified sentence

گزاره مسور

quantified statement

گزاره مسور

quantifier

سور

quantifier existential

سور وجودی

quantify

تعیین کیفیت کردن

quantifying symbol

نماد سور

quantile

چندک، پارک

quantile of pth order

چندک مرتبه p ام

quantitative

کمی، مقداری

quantitative data

داده های کمی

quantitative evidential interpretation

تفسیر های مقرون بدلیل کیفی

quantitative forecast

پیش بینی کمی

quantitative method

روش کمی، روش مقداری

quantitative observations

مشاهدات کمی

quantity

کمیت

quantity discount

تخفیف در خرید کلی، تخفیف در سفارش، تخفیف کمیت، تخفیف در خرید های عمده

quantization

کوانتش، کوانتومی کردن

quantized energy level

تراز انرژی کوانتیده

quantized field

میدان کوانتیده

quantum

کوانتم، پیمانه

quantum field theory

نظریه کوانتومی میدان

quantum mechanics

مکانیک کوانتمی

quantum statistical mechanics

مکانیک آماری کوانتومی

quantum statistics

آمار کوانتومی

quart

کوارت، پیمانه ای در حدود یک لیتر

quarter

ربع مربع، یک چهارم، ربع، چارک، چهاریک

quarternion

چهارگان

quartic

از درجه چهارم، چهارمین، چهارین، درجه چهارم، منحنی درجه چهارم، درجه چهارم

quartic curve

خم درجه چهارم، منحنی درجه چهارم

quartic equation

معادله درجه چهارم

quartic polynomial

چندجمله ای درجه چهارم

quartic symmetry

تقارن چهار محوری

quartile

ربع، چهاریک، چارک

quartile coefficient

ضریب چارک

quartile coefficient of variation

ضریب تغییرات چارکی

quartile deviation

انحراف چارک، انحراف ربعی، انحراف چارکی

quartum non datur

طردشق چهارم

quasi

وار، شبه، گون، شبه مانا

quasi cylinder

شبه استوانه

quasi euclidean

اقلیدسی وار، شبه اقلیدسی

quasi frequency

شبه فرکانس

quasi invariant measure

اندازه شبه ناوردا

quasi inverse element

عنصر شبه وارون

quasi invertible element

عنصر شبه وارون پذیر

quasiregular element

عنصر شبه وارون پذیر

quasi latin square

شبه مربع لاتین

quasi linear

شبه خطی

quasi newton method

روش شبه نیوتن

quasi order

شبه ترتیب

quasi ordering

شبه ترتیب

quasi period

شبه دوره تناوب

quasi power series

سری شبه توانی

quasi recursive

نیمه تراجعی، شبه تراجعی

quasianalytic function

تابع شبه تحلیلی

quasibounded harmonic function

تابع همساز شبه کراندار

quasiconformal mapping

نگاشت شبه همدیس

quasicontinuous function

تابع شبه پیوسته

quasidual space

فضای شبه دوگان

quasigroup

شبه گروه

quasilinear operator

عملگر شبه خطی

quasinorm of a vector

شبه نرم بردار

quasinormal family of analytic functions

خانواده شبه نرمال تابع های تحلیلی

quasinormal linear space

فضای خطی شبه نرمال

quasiordering

شبه ترتیب، ترتیب وار

quasiperiodic motion

حرکت شبه دوره ای

quasiperiodic solution

جواب شبه دوره ای

quasirandom sampling

نمونه گیری شبه تصادفی

quasiregular element

عنصر شبه وارون پذیر

quasistable distribution

توزیع شبه پایدار

quasratic approximation

تقریب درجه دوم

quaterly

سه ماهه، سه ماه یکبار

quaterly review

فصل نامه

quaternary

چهار تایی، چهار واحدی، چهارتائی، چهار عضوی

quaternary relation

رابطه چهارتایی، نسبت چهارتای

quaternion

عدد چهار برگی، چهارگانه، چهارمقداری، چهارگان، چهارعنصری

quaternion algebra

جبر چهارگانی

quaternion group

گروه چهارگانی

quaternion unit

یکه کوترنیونی

quaternion units

یکه های چهار گانه

quaternion vector bundle

کلاف برداری چهارگانی

quaternionic

چهارگانی

quaternions

مجموعه چهارتائی، اعداد چهار تائی، چهار واحدی

quenching

تبرید سرد، سریع سرد کردن، سرمادهی، آبدهی

quenching range

محدوده حرارتی سخت کردن

questionnaire

پرسشنامه، سئوالنامه

questionnaire sampling

نمونه گیری پرسشنامه ای، نمونه برداری پرسشنامه ای

queucing markov chain

زنجیر مارکف صفی

queucing with balking

صف بندی با انصراف، صف بندی با طرد

queue

صف

queue discipline

نظم صف

queueing

صف بندی

queueing model

مدل صف

queueing theory

نظریه صف، تئوری صف، تئوری صف انتظار، تئوری ردیف بندی، نظریه صف انتظار، تئوری صف بندی

queuing discipline

نظام صف بندی

queuing model

مدل صف بندی

queuing theory

نظریه صفبندی، نظریه صف

quick ratio

نسبت سریع، نسبت نقدینگی، نسبت آنی

quill

محور تو خالی، ماسوره

quinary

پنج تائی، پنج به پنج، از مرتبه پنج دستگاه شمار در مبنای پنج

quindecagon

پانزده ضلعی

quindecillion

در آمریکا 1048 و در انگلیس 1090

quinque

پیشوندی به معنی پنج و به پنج قسمت

quintic

از مرتبه پنج، از درجه پنج، پنجمین، درجه پنجم، از درجه پنجم

quintic curve

خم درجه پنج

quintic equation

معادله درجه پنجم

quintillion

در آمریکا 1018 و در انگلیس 1030

quintuple

پنج برابر، پنج برابر شدن، پنج تائی، پنج برابر کردن، از درجه پنجم، پنجگان، از مرتبه پنجم

quintuplet

پنج تائی، پنجگان

quit

ترک کردن، ترک خدمت

quite sufficient

کافی است، کافی

quod erat demostrandum

همان است که باید ثابت می شد

q.e.d.

همان است که باید ثابت می شد

quoin

گوشه، زاویه

quota

سهمیه، سهمیه ای

quotasampling

نمونه گیری سهمیه ای، نمونه برداری سهمی

quotation

تخمین، نرخ، مظنه

quotient

خارج قسمت

quotient algebra

جبر خارج قسمت ها، جبر رده ای مانده ای

quotient bundle

کلاف خارج قسمت ها

quotient construction

ساختمان خارج قسمتی

quotient field

هیأت خارج قسمت ها

quotient group

گروه خارج قسمتی

quotient ideal

ایده آل خارج قسمتی، حلقه خارج قسمت ها

quotient module

مدول خارج قسمت

quotient ring

حلقه خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای

factor ring

حلقه خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای

residue class ring

حلقه خارج قسمت ها، حلقه رده های مانده ای

quotient rule

قاعده خارج قسمت

quotient set

مجموعه خارج قسمت ها

quotient space

فضای خارج قسمت

quotient structure

ساختمان خارج قسمتی

quotient system

دستگاه خارج قسمتی، دستگاه خارج قسمت ها

quotient topological space

فضای توپولوژی خارج قسمت

quotient topology

توپولوژی خارج قسمت

quotient vector space

فضای برداری خارج قسمت

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 32 , accounting , statistics , math glossary - part 32


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٧:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.