اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 31

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 31

 

p

حرف شانزدهم الفبای انگلیسی

p adic

p-p ای

p adic integer

عدد صحیح p ای

p adic number

عدد p ای

p approximation

تقریب -p

p chart

نمودار درصد ضایعات

p closure

p-بستار

p fold exterior power

توان خارجی p تایی

p group

p-گروه

p.m.

بعد از ظهر

p relation

p-رابطه

p series

سری p

p sylow subgroup

زیرگروه p سیلو

p th power mean

میانگین توانی p ام

pace

همگامی

pack

دسته کردن، بسته بندی، دسته بندی، دسته، بسته، عدلبندی

package

بسته نرم افزاری، عدل، بسته، جعبه، بسته بندی، عدلبندی، صندوق

packaging

بسته بندی

packing

بسته بندی، لایی، انباشتگی، بسته بندی، پوشالبندی، تراکم، عدلبندی، درزبندی، واشر

packing list

صورت عدل، سیاهه بسته بندی، سیاهه عدلبندی، صورت ریز محصولات، بارنامه

packing note

صورت بسته بندی

pad

صفحه، معبر، جاده، ضربه گیر، زیردستی، لایی، روبنده، زیرسری، کفشک، بالشتک

padding

پرکننده، لایه گذاشتن، لایه گذاری، لایی، بالشتک

pade approximation

تقریب پاده

page

صفحه

paint

رنگ کردن

painting

رنگ آمیزی

pair

جفت

pair of variables complementary

زوج متغیر های مکمل

pair off

جفت کردن، شریک کردن، دو به دو یکی گرفتن

paired

زوج شده، جفت شده

paired bar

میله ای زوج

paired comparison

مقایسه دو به دو، مقایسه زوجی

paired data

داده های زوج شده

paired difference

تفاضل زوجی، تفاوت جفت شده

paired observation

مشاهده جفت شده

paired sample sign test

آزمون علامت زوج نمونه ای

pairing

دو خطی

pairity

دوتایگی، زوجیت

pairwise

جفت جفت، دوبدو

pairwise coprime

دو به دو متباین

pairwise disjoint

دو به دو مجزا، جداگان، دو به دو از هم جدا

pairwise independent

دو به دو نابسته

pairwise mutally exclusive events

حوادث دو به دو ناسازگار، پیشامد های دو به دو ناسازگار

pallet

طبق، چهار چرخه باربری دستی، صفحه نگهدارنده، سینی، سینی زیر بار، صندوقچه، صندوق، سکو

pallet loader conveyor

نقاله بارگیری پالت

panel

صفحه فرمان، تابلو کنترل، صفحه کنترل، صفحه کلید ها

panel method

روش گروی

pangeometry

هندسه کامل

panning

جابجایی

pantograph

مشابه نگار، شبیه نگار

pantometer

ابزاری برای اندازه گیری کلیه زوایا

paper

مقاله تحقیقی

Pappus

پاپوس

Pappus configuration

ترکیب پاپوس

Pappus theorem

 

pappus's theorem

قضیه پاپوس

par

برابری، تعادل

par value

نرخ برابری، ارزش اسمی، بهای اسمی، قیمت اسمی، ارزش صوری

parable

مقایسه، قیاس، تمثیل

paraboize

سهمی کردن، سهموی کردن، به طور تمثیل، بیان کردن

parabola

سهمی

parabola of safety

سهمی اطمینان

parabolic

سهمی، شلجمی، سهمی گون، سهمی شکل، شلجمی شکل، سهموی

parabolic coordinates

مختصات سهموی

parabolic cylinder

استوانه سهموی، رویه استوانه سهمی گون، استوانه ای سهموی، سطح استوانه ای با مقطع قائم سهمی

parabolic cylindrical surface

استوانه سهموی، رویه استوانه ای سهموی

parabolic geometry

هندسه سهموی

parabolic motion

حرکت روی مسیر سهمی

parabolic partial differential equation

معادله دیفرانسیل جزئی سهموی

parabolic point

نقطه سهموی

parabolic reflector

آینه سهموی، آینه شلجمی

parabolic segment

قطعه سهموی

parabolic spiral

مارپیچ شلجمی، منحنی نمایش تابع، مارپیچ سهموی، مارپیچ فرما

parabolically

به طور سهمی، به طور شلجمی، تمثیلا

paraboloid

سهمی گون

paraboloid of revolution

سهمیوار دوار

paraboloidal

سهمیوار، سهموی شکل، مربوط به سهموی

paraboloidal reflector

بازتابنده سهمی وار

parachute

چتر نجات

paracompact space

فضای پیرافشرده

paracompacty

فشرده گون

paradox

پارادکس، باطل نما، تناقض، پارادوکس

paradox of de mere

پارادوکس دومره

paradox of russel

تناقض راسل

paradoxes of zeno

پارادوکس های زنون

paradoxial

متناقض

paradoxic

متناقض

paradoxical

متناقض

paragraph

بند

parallax

اختلاف نظر

parallax second parsec

اختلاف نظر

parallel

متوازی، موازی، فضادهنده، همگام، موازی کردن

parallel arc

یال موازی

parallel arcs

یال های موازی

parallel array

آرایه موازی

parallel axes theorem

قضیه محور های موازی

parallel axiom

اصل توازی

parallel axis

محور موازی

parallel axis theorem

قضیه محور موازی

parallel computations

محاسبات موازی

parallel configuration

تشکیل موازی

parallel coordinates

مختصات موازی

parallel displacement

جنبش همرو، تغییر مکان موازی

parallel line

خط متوازی

parallel lines

خطوط موازی

parallel loop

حلقه موازی

parallel operation

عملیات موازی، عملکرد موازی

parallel planes

صفحات متوازی، صفحه های موازی

parallel plate

با صفحات موازی

parallel plate capacitor

خازن با صفحات موازی

parallel profile

مقطع عمودی

parallel projection

تصویر موازی

parallel run

اجرای موازی

parallel samples

نمونه های همتا، نمونه های موازی

parallel surface

رویه متوازی

parallel surfaces

سطوح متوازی، رویه های موازی

parallel systems

سیستم های موازی، نظام های موازی

parallel vectors

بردار های موازی

parallelelism

توازی

parallelepiped

متوازی السطوح

parallelepipedon

متوازی السطوح

parallelism

موازات، توازی، موازی بودن

parallelism in large sense

موازی بودن به معنای دقیق

parallelize

موازی کردن

parallelogram

متوازی الاضلاع

parallelogram law

قانون متوازی الاضلاع

parallelogram of forces

متوازی الاضلاع نیرو ها

parallelogram of vectors

متوازی الاضلاع بردار ها

parallels

مدارات

paralogism

استدلال غلط، قیاس نادرست

parameter

مقدار مشخص، پارامتر، برسنج

parameter domain

قلمرو پارامتری

parameter interval

بازه پارامتری

parameter space

فضای پارامتر، فضای پارامتری

parameter space for a probability distribution

فضای پارامتر های توزیع احتمال

parameterless void function

تابع بدون پارامتر

parametric

پارامتری

parametric analysis

آنالیز پارامتری

parametric analysis of cost vector

آنالیز پارامتری بردار هزینه

parametric analysis of right hand side vector

آنالیز پارامتری بردار سمت راست

parametric coordinates

مختصات پارامتری

parametric curve

منحنی پارامتری

parametric equation

معادله پارامتری

parametric equation of a hyperbola

معادلات پارامتری یک هذلولی

parametric equations

معادله های پارامتری

parametric form

صورت پارامتری، فرم پارامتری

parametric interval

فاصله پارامتری، بازه پارامتری

parametric methods

بازده پارامتری

parametric problems

مسأله های پارامتری

parametric programming

برنامه ریزی پارامتری

parametric representation

نمایش پارامتری

parametric representation of a curve

نمایش پارامتری خم

parametric representation of a surface

نمایش پارامتری رویه

parametric statistics

آمار پارامتری، آمار معمولی

parametric test

آزمایش پارامتری

parametrically

با معادله پارامتری

parametrization

پارامتری کردن، پارامتریسازی، پارامتر سازی

parametrize

پارامتر کردن

parametrized

پارامتری

paramount

برتر، بزرگ تر

paranthesis

پرانتز، کمانک ها، ابرو

paranthesize

پرانتز گذاردن، یک عبارت را بین پرانتز نوشتن

parapoxe

نمود غیر متعارف

parasite

اغتشاش، طفیلی

parent

والد، پدر

parentheses

پرانتز های باز و بسته، ( )

pareto

پاریتو

pareto diagram

نمودار پارتو

pareto optimal solution

جواب بهینه پارتو

pareto optimum situation

وضع بهینه پارتو

paried observations

مشاهدات جفت شده

parint

تفکیک کردن، جدا سازنده، قطعه سازی، جداسازی، قطع کردن، جداکننده، جداشونده

parity

دوتایگی، زوجیت، هم نوع، هم خوانی، توازن، تساوی، تشابه، زوج بودن

parity of a function

جفتی یک تابع

parse tree

درخت تجزیه

parsec

پارسک، واحد اندازه گیری طول معادل 206265 برابر شعاع مدار زمین، 3.26 سال نوری، 19.2 تریلیون مایل

parseval equality

برابری پارسوال

parseval equation

اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال

parseval formula

دستور پارسوال، فرمول پارسوال

Parseval identity

اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال

Parseval equation

اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال

Parseval relation

اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال

parseval relation

اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال

parseval theorem

قضیه پارسوال

parseval's equality

فرمول پارسوال، تساوی پارسوال، برابری پارسوال

parseval's formula

فرمول پارسوال، تساوی پارسوال

parseval's identity

اتحاد پارسوال، تساوی پارسوال، فرمول پارسوال

parseval's theorem

قضیه پارسوال

part

قسمت، جزء، بخش، قطعه، قطعه کار، پاره

part correlation

همبستگی جزئی

part number

شماره قطعه، شماره جنس

part of a set

قسمت یک مجموعه

part palacing mechanism

مکانیسم قطعه گذاری

part print

نقشه کار

part time

پاره وقت، نیمه وقت

parted

مجزا، تقسیم شده، دو پارچه ای

partial

جزئی، پاره ای، نسبی

partial association

پیوند جزئی

partial autocorrelation

خودهمبستگی جزئی

partial confounding

اختلاط جزئی

partial correlation

همبستگی جزئی

partial correlation coefficient

ضریب همبستگی جزئی

partial correlation coefficient estimate

برآورد ضریب همبستگی جزئی

partial costing

هزینه یابی جزئی

partial derivation with respect to

مشتق گیری جزئی نسبت به ...

partial derivative

مشتق جزئی، مشتق پاره ای، مشتق نسبی

partial derivative symbol

علامت مشتق جزئی، علامت مشتق نسبی

partial derivative with respect to

مشتق جزئی نسبت به

partial derivatives of higher order

مشتق های جزئی مراتب بالاتر

partial differential

دیفرانسیل پاره ای، دیفرانسیل جزئی

partial differential coefficients

ضرائب دیفرانسیل پاره ای، مشتقات پاره ای

partial differential equation

معادله دیفرانسیل جزئی

partial differential operator

عملگر دیفرانسیل جزئی

partial differentiation

مشتق گیری جزئی

partial distribution

مشتق گیری پاره ای، مشتق گیری نسبی، مشتق گیری جزئی

partial fraction

کسر جزئی

partial fraction decomposition

تجزیه به کسر های جزئی

partial fraction expansion

بسط کسر جزئی

partial fractions

کسر های ساده، کسر های جزئی، کسر ساده تر، کسر جزء

partial fractions decomposition

تجزیه به کسر های جزئی

partial function

تابع جزئی

partial function form

صورت تابع جزئی

partial integral

انتگرال نسبی، انتگرال جزئی

partial integration

انتگرال گیری جزء به جزء

partial mapping of a mapping

تحدید نگاشت، نگاشت جزئی یک نگاشت

partial order

ترتیب جزئی

partial ordering

ترتیب جزئی

partial ordering

ترتیب جزئی

partial ordering relation

نسبت ترتیبی جزئی، رابطه ترتیب جزئی

partial out

حدف کردن

partial pricing

قیمت جزئی

partial product

حاصل ضرب جزئی

partial range

حوزه جزئی

partial regression

رگرسیون جزئی

partial sum

مجموع جزئی، جمعک، مجموع، جمع، جمع کردن، حاصلجمع، جامع، حاصل، روی هم

partial summation

جمع بندی جزئی

partial summation formula

دستور جمع بندی جزئی

partially

بگونه پاره ای، جزئی، جزئا

partially balanced

به طور جزئی متعادل

partially balanced incomplete block design

طرح بلوکی ناکامل جزئا متعادل

partially differentiable function

تابع جزئتا مشتق پذیر

partially mapping

نگاشت نسبی

partially ordered set

مجموعه جزئا مرتب

partibility

بخش پذیری، قابلیت تفکیک

partible

بخش پذیر، قابل تفکیک

participation charges

مخارج شرکت

participative management

مدیریت مشارکتی

particle

ذره، جسم، نقطه مادی

particular

عمومی

particular integral

انتگرال خصوصی

particular integral of a differential equation

انتگرال خصوصی معادله دیفرانسیل

particular judgement

حکم جزئی

particular proposition

گزاره جزئی

particular root

ریشه خصوصی

particular sentence

گزاره جزئی

particular solution

جواب خاص، جواب خصوصی، جواب ویژه، حل خصوصی، حل ویژه

particular statement

گزاره جزئی

particularity

ویژگی، به ویژه، خصوصیات برجسته، جزئیات

particularization

ذکر جزئیات

particularization the law of

قانون تجرید

particularly

به ویژه

partile

پارک

parting

تقسیم، جداسازی، تفکیک

parting dust

پودر جدایش، گرد فاصل

parting program

برنامه ساخت قطعه

partition

افراز

partition induced by statistic

افراز القا شده توسط آمار

partition of a positive integer

افراز عدد صحیح مثبت

partition of a set

افراز مجموعه، افراز یک مجموعه، تجزیه مجموعه

partition of an interval

افراز یک فاصله، پارش یک فاصله

partition of matrix

قسمت بندی ماتریس

partition or unity

فراز واحد

partitioned

افراز شده

partitioned matrix

ماتریس افراز شده

partitioning

افراز کردن، پارش کردن

partitive

جداکننده، قسمی

parts

جزء به جزء

Pascal configuration

پیکربندی پاسکال

pascal distribution

بخش پاسکال، توزیع پاسکال

pascal law

قانون پاسکال

pascal theorem

قضیه پاسکال

pascal triangel

مثلث خیام-پاسکال

Pascal triangle

مثلث خیام-پاسکال

binomial array

مثلث خیام-پاسکال

pascal's theorem

قضیه پاسکال

pascal's triangle

مثلث پاسکال

pass

عبور کردن، گذشتن

pass band

ناحیه عبور

pass through

از ... گذشتن، گذرنده از، از میان ... گذشتن، مارّ بر، گذشتن از

passage

گذرگاه، معبر

passage to the limit

مرور به حد

passive

غیر فعال، بی اثر

passive repair time

زمان غیر فعال تعمیراتی

password

کلمه عبور، کلمه رمز، اسم رمز، گذر

past

بعد از

patent

انحصاری، حق اختراع، حق امتیاز، ثبت شده، اختراع ثبت شده، پروانه، حق انحصاری، دارای امتیاز، جواز

path

راه، گذر، مسیر، گذار، کانال

path connected set

مجموعه مسیری همبند، مجموعه قوسی همبند

path curves

منحنی های مسیر

path goal theory

نظریه مسیر-هدف، تئوری مسیر-هدف

path length

طول مسیر

path tracing

ردیابی مسیر

pathwise

راهی، گذری

pathwise connected set

مجموعه همبند گذروار، مجموعه مسیری همبند، مجموعه قوسی همبند

pathwise connectedness

همبندی گذروار

patial inspection

بازرسی سیار، بازرسی گشت

pattern

سرمشق، الگو، طرح، نمونه، شکل، نقشه، مدل، انگاره

pattern matching

الگوی تطبیق

pattern move

حرکت نمونه

pattern of 0s

الگویی از 0 ها، 0 ها

pattern recognition

شناسایی طرح، طرح شناسی

patternmaker

الگوساز

pavilion

غرفه، سالن

pawl

ضامن، ضامن چرخ دنده، زبانه، گیره

pawl pin

خار ضامن

pawl transfer

انتقال ضامن دار

pay increase

اضافه حقوق، اضافه دستمزد

pay off

دریافتی، بازده، تسویه حساب کردن

pay out ratio

نسبت پرداخت سود سهام

pay plan

طرح حقوق و دستمزد

pay rate

پایه حقوق

pay rool

لیست دستمزد، لیست حقوق، سیاهه پرداخت حقوق، سیاهه دستمزد، سیاهه حقوق

pay scale

مقیاس حقوق، اشل حقوق

payback period

زمان بازپرداخت، دوره برگشت، دوره برگشت سرمایه

payment

قسط، کارسازی، پرداخت، مقرری، وجه، پول

payment by results

کارمزدی

payoff matrix

ماتریس های مبلغ دریافتی-پرداختی

payroll accounting

حسابداری حقوق و دستمزد

peak

بالاترین نقطه، حداکثر، اوج، رأس، قله، فراز، نوک

peak hour

ساعت اوج مصرف برق

peak load

بار حداکثر

peak point

نقطه قله ای

peak season

فصل پرکار

peak set

مجموعه قله ای

peaked

دارای قله، نوک تیز، کشیده

peaked function

تابع قله ای

peakedness

کشیدگی، تیزی

peakedness coefficient

ضریب کشیدگی

peakeness coefficient

ضریب کشیدگی

peano axioms

اصول موضوع پئانو

peano continuum

پیوستار پئانو

peano curves

خم های پئانو

peano postulates

اصول موضوع پئانو

peano space

فضای پئانو

peano's five axioms

پنج اصل پیانو، اصول موضوعه پیانو درباره اعداد طبیعی

pear shaped

گلابی شکل

pearson distribution

توزیع پیرسن

peculiar

خالص، مستقل، خاص، ویژه، عجیب

peculiarity

به طور خاص، به خصوص، به طور مجزا، غیر معمول، به طور مستقل، انفرادا، خصوصیات، ویژگی، حالت ویژگی، غرابت، کیفیت عجیب غریب بودن

pedal

پائی، جا پائی، رکاب، پادک، پادکی

pedal circle

دایره پائی، دایره محیطی مثلث پائی

pedal curve

منحنی پائی، خم پادکی

pedal line

خط پائی

pedal triangle

مثلث پادکی

peel

پوشش، پوسته، پوستکن شدن

peer

جفت، قرین، همتا، برابر بودن با، برابر کردن، هم درجه کردن

pell's equation

معادله پل

pellet

ساچمه، گلوله، قرص نازک، گندله، حبه

pen poltter

رسام قلمی

penal interest

بهره جزایی، بهره دیر کرد

penalty

جریمه

pencil

دسته

pencil of circles

دسته دایره

pencil of lines

دسته خطوط، اشعه خطوط

pencil of lines through a point

دسته خطوط گذرنده از یک نقطه، اشعه خطوط

pencil of parallel lines

دسته خطوط موازی

pencil of plane algebraic curves

دسته منحنی های جبری مسطحه

pencil of planes

دسته صفحه، دسته صفحات

pencil of spheres

دسته کره

pendant

آویخته، نامعلوم، معلق، لنگه، قرین

pendant to each other

قرینه یکدیگر

pendulum

پاندول

pendulum bob

وزنه آونگ

pendulum property of a cycloid

خاصیت آونگی چرخنما

penetration

عمق جوش، تأثیر، نفوذ

pension

بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، حقوق تقاعد، مستمری، حقوق وظیفه

pent

پنج، پیشوندی به معنای پنج

penta

پنج، پیشوندی به معنای پنج

pentad

مدت پنج روزه، دسته پنج تایی، یک عنصر

pentadecagon

پانزده ضلعی

pentagon

پنج ضلعی

pentagonal

پنج ضلعی، پنج گوش، مخمسی

pentagonal number

عدد مخمسی

pentagram

ستاره پنج پر

pentagram of pythagoras

ستاره پنج پر فیثاغورث

pentahedral

پنج وجهی، پنج رویه

pentahedron

جسم پنج وجهی

pentangle

ستاره پنج پر حاصل از تقاطع اضلاع یک پنج ضلعی منتظم

pentangular

پنج ضلعی

penult

قبل از آخر، ماقبل آخر

penultimate

قبل از آخر، ماقبل آخر

people oriented

مردم محور

per

در هر، برای هر، از طریق، در جهت

per capita income

درآمد پولی سرانه

perambulate

گردش کردن، دور زدن، پیمودن

perambulation

گردش، پیمایش

perannum

سالی، در سال، سالیانه

percent

درصد

percent defective

درصد ضایعات

percent error

خطای درصد

percentage

درصد

percentage distribution

توزیع درصدی، توزیع درصد

percentage error

خطای درصدی، درصد خطا

percentage point

نقطه درصدی

percentile

در صدک، صدک، صده، چندک، صدم، صد یک، درصدی، صدکی

percentile norm

نورم درصدی

percentile point

نقطه درصدی

percentile rank

رتبه درصدی

perception

ادراک، اندریافتن، ضربه، برداشت های ذهنی

percussion press

پرس تصادمی

perfect

کامل

perfect code

کد تام

perfect competition

رقابت کامل

perfect competition equilibrium

قیمت تعادل رقابتی

perfect cube

مکعب کامل

perfect field

هیأت تام

perfect graph

گراف تام

perfect group

گروه تام، گروه کامل

perfect n th power

توان n ام کامل

perfect number

عدد کامل، عدد تام

perfect power

توان کامل، قوه کامل

perfect set

مجموعه کامل، مجموعه تام

perfect square

مجذور کامل، مربع کامل

perfection

کمال

perfectly

کاملا، تماما

perforating

مشبک کاری

perforator

سوراخکن، منگنه، منگنه زن، دستگاه منگنه

perform

عمل کردن، انجام دادن، نمایش دادن، اجرا کردن

performance

سطح کارایی، راندمان، عملکرد، نحوه انجام کار، بازدهی، اجرا، کارایی، نحوه کار، نمود، بازده، انجام

performance budgeting

تنظیم بودجه طبق عملیات، تنظیم بودجه عملیاتی

performance rating

ضریب عملکرد، ارزیابی کار

performance ratio

نسبت اجرای عملیات

pericenter

فرامرکز

pericycloid

نوعی هیپوسیکلوئید

perigee

حضیض

perigon

2 رادیان، زاویه چهار قائمه، زاویه تمام یک دوران کامل، دوران 360 درجه، ? صفحه

perihelion

حضیض خورشیدی

perimeter

طول محیط، محیط، پیرامون

perimeter of a polygon

محیط چندضلعی، مجموع طول اضلاع یک چندضلعی

perinelion

نقطه مرجع

period

تناوب، دوره، گردش، مدت یک نوسان، دوره تناوب

period budget

بودجه دوره ای

period curve

خم دوره ای، خم تناوبی

period in arithmetic

تناوب در حساب

period in astronomy

زمان لازم برای یک مدار گردش

period interval

فاصله تناوب، بازه تناوب

period of a function

دوره تناوب یک تابع

period of a repeating decimal

دوره کسر دهدهی دوره ای

period of an element

مرتبه یک عنصر، پریود یک عنصر

period of oscillaion

دوره تناوب نوسان، مدت زمان لازم برای یک نوسان کامل

period parallelogram

متوازی الاضلاع دوره ها

periodic

دوره ای

periodic behaviour

رفتار تناوبی

periodic constant

ثابت متناوب

periodic continued fraction

کسر مسلسل دوره ای

periodic decimal

دوره گردش، عدد اعشاری

periodic decimal fraction

کسر دهدهی دوره ای

periodic decimals

دوره گردش

periodic function

کسر متناوب، تابع دوره ای، تابع تناوبی، تابع متناوب

periodic function of a complex variable

تابع تناوبی با متغیر مختلط

periodic function of a real variable

تابع تناوبی با متغیر حقیقی

periodic inspection

بازدید دوره ای، بازرسی ادواری

periodic inventory system

سیستم موجودی سنجی دوره ای

periodic motion

حرکت متناوب، حرکت دوره ای، حرکت تناوبی

periodic number

عدد متناوب

periodic review system

سیستم دوره سفارش

periodical

تناوبی، متناوب

periodicity

دوره ای بودن، تناوب

periodicity of a function

دوره ای بودن تابع، تناوب تابع

periodogram

دوره نگار، دوره نما

periority rules

قوانین اولویت

peripheral

پیرامونی، محیطی، جنبی

peripheral device

دستگاه جانبی

peripheral equipment

تجهیزات برونی

peripheral speed

سرعت دستگاه جنبی

peripheric

پیرامونی، محیطی، جنبی

periphery

محیط، پیرامون

periphery of a circle

محیط یک دایره، محیط پایداری، دوام

permanence

پایداری، دوام

permanence of forms

پایداری صور

permanence of functional relations

بقاء همبستگی های تابعی، بقاء تابعی

permanent

پایدار، دائمی، دائم، مداوم، پایا، ثابت

permanent mold

قالب دائمی، قالب فلزی، قالب مورد استفاده دائمی

permanent motion

حرکت مداومی

permanent storage

انبار کردن دائمی، انباشت دائمی، انباره دائمی، انبارش دائمی

permanently

به طور پایدار، به طور ثابت، دائما

permeability

نفوذپذیری، نفوذپذیری مغناطیسی

permissed

مجاز

permissible

مجاز، بلامانع

permissible value

مقدار مجاز

permit

اجازه دادن، مجاز کردن

permittivity

ترخص، ثابت دی الکتریک

permutability

تبدیل پذیری

permutable

گردش پذیر

permutable element

عنصر تبدیل پذیر

permutation

جابجایی، جایگشت، ترتیب، تقدم، تبدیل، جایگردی

permutation group

گروه جایگشتی

permutation group matrix

ماتریس گروه جایگشتی

permutation group representation

نمایش گروه جایگشتی

permutation matrix

ماتریس جایگشت

permutation representation

نمایش جایگشتی

permutation tensor

تانسور جایگشت

permutation with repetition

منظومه با تکرار، جایگشت با تکرار

permute

گردش پذیرفتن، جابجا کردن، پس و پیش کردن، تغییر ترتیب دادن

perpendicular

قائم، عمودی، متعامد، خط عمود، عمود، عمود بر هم

perpendicular bisector

عمود منصف

perpendicular curves

خم های متعامد

perpendicular line

خط عمود، خط قائم

perpendicular lines

خط های متعامد

perpendicular plane

صفحه قائم، صفحه عمود

perpendicular planes

صفحه های متعامد

perpendicular to

قائم، خط عمود بر ...

perpendicularity

تعامد، عمود بودن

perpendicularity condition

شرط تعامد

perpendicularly

به طور عمود، عمودا

perpetual

پیوسته، مکرر، همیشگی، دائمی، ابدی

perpetual calender

تقویم ابدی

perpetual inventory

مانده گیر، موجودی دائم، موجودی گیری

perpetual inventory method

محاسبه دائمی موجودی کالا

perpetual motion

حرکت بی آسایش، جنبش پیوسته

perpetuity

دوام

persistent

پایا، پا بر جا، دیر پا، پایدار، دیر پای، ماندگار

personal probability

احتمال شخصی

personal staff

ستاد شخصی، کارمندان شخصی

personnel

کارکنان، کادر، کارگزینی

personnel chart

نمودار کارگزینی، نمودار کارمندان

personnel information system

سیستم اطلاعاتی کارکنان

personnel manager

رئیس کارگزینی، مدیر کارگزینی، مدیر پرسنل

personnel review

ارزیابی کارمندان

personnel training problem

مسأله آموزش پرسنل

perspective

منظر، پرسپکتیو

perspective image

تصویر منظری

perspective mapping

نگاشت منظری

perspective projection

تصویر منظری

perthousand

در هزار

perturbation

اختلال

perturbation function

تابع اختلال

perturbation method

روش آشفتگی

perturbation of cost vector

آشفتگی بردار هزینه

perturbation of linear operators

اختلال عملگر های خطی

perturbation of right hand side vector

آشفتگی بردار سمت راست

perturbation theory

نظریه اختلال

perturbed proportion

نسبت مساوات مضطرب، نسبت مساوات ناهموار

pessimistic

بدبینانه، بدبینی

pessimistic estimate

برآورد بدبینانه، تخمین بدبینانه

pessimistic time

زمان بدبینانه

pesudo inverse

شبه معکوس

petitio principii

مصادره بر مطلوب

petition de principe

مصادره بر مطلوب

petty cash

تنخواه گردان

pffafian

فافی، پفافی

pffafian differential equation

معادله دیفرانسیل پفافی

phase

پایه، وضعیت شبکه کریستالی فلزات، ترکیب، نمونه، نمود، صوری، حالت، فاز، نمود، مرحله، آرگومان، آوند

phase angle

اختلاف فاز، زاویه فاز

phase difference

اختلاف فاز

phase I problem

مسأله فاز I

phase II problem

مسأله فاز II

phase of a complex number

آرگومان یک عدد مختلط

phase of cosinusoidal oscillation

فاز نوسان کسینوس گون

phase of simple harmonic motion

فاز حرکت همساز ساده

phase plane

صفحه فاز

phase plate

صفحه تغییر فاز

phase portrait

رخساره فاز

phase space

فضای فاز

phase velocity

سرعت فاز، سرعت موج

phased project

پروژه مرحله ای، پروژه مرحله بندی شده

phenomen

پدیده، رخ داد

phenomenon

پدیده، رخداد، نمود

phonetic

صوتی

phosphorescence

شب تابی

photo plotter

رسام عکسی

photoelectric tape reader

نوار خوان فتوالکتریکی

photoelectricity

فتوالکتریسیته، الکتریسیته نوری

photoluminescence

پرتو افشانی بر اثر تحریک، نوری مرئی یا نامرئی

phrase structure grammar

دستور زبان ساختار جمله ای

phrasing

بدنی، جسمانی، فیزیکی

physical

بدنی، جسمانی، فیزیکی

physical ability

توانایی جسمی

physical characteristics

خصوصیات جسمی

physical fatigue

 

physical inventory

کالای موجود، موجودی حقیقی

physical life

عمر خدمت

physical mechanics

مکانیک فیزیکی

physical motivation

انگیزه فیزیکی

physics

علم طبیعت، فیزیک، علم فیزیک

physiological needs

نیاز های فیزیولوژیکی

pi

?، پی، عدد پی

pic chart

نمودار کلوچه ای

picard's method

قضیه پیکار، روش پیکارد، روش تکراری برای حل معادلات دیفرانسیل

pice work

کار قطعه ای، کار مقاطعه ای، پاره کاری، کار مقاطعه، مقاطعه کاری

pick and place mechanism

مکانیسم بردار و بگذار

pick up reel

حلقه خالی

pico

پیشوندی به معنی 1012

pictogram

نمودار تصویری، نمودار ترسیمی

pictorial

تصویری، مصور

pictorial device

وسیله تصویری، ابزار تصویری

pictorial representation

نمایش تصویری

pictorial surface

سطح تصویری

pictorial view

نمای تصویری، نمای پرسپکتیو

pictorially

به طور تصویری

picture

پیکر، به تصویر کشیدن، نمایش دادن، نشان دادن، تصویر

picturing relation

رابطه تصویری

pie chart

نمودار کلوچه ای، نمودار دایره ای

piecewise

تکه ای، قطعه به قطعه

piecewise constant

قطعه قطعه ثابت، قطعه به قطعه ثابت

piecewise continuity

پیوستگی تکه ای

piecewise continuous

قطعه به قطعه پیوسته، پاره پاره پیوسته، قطعه قطعه پیوسته

piecewise continuous function

تابع قطعه قطعه پیوسته

piecewise differentiable

جزء جزء مشتق پذیر، قطعه به قطعه مشتق پذیر

piecewise linear

خطی جزء به جزء، خطی منفصل، قطعه به قطعه خطی، تابع خطی قطعه وار

piecewise linear and concave

تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر

piecewise linear function

تابع قطعه قطعه خطی

piecewise linear manifold

خمینه تکه ای خطی

piecewise linear mapping

نگاشت تکه ای-خطی

piecewise monotone

قطعه قطعه یکنوا، قطعه به قطعه یکنواخت

piecewise smooth

قطعه به قطعه هموار، خم هموار قطعه وار

piecewise smooth curve

خم تکه ای هموار، خم هموار قطعه وار، منحنی قطعه قطعه هموار

piecewise smooth path

گذر هموار قطعه وار، مسیر قطعه به قطعه هموار

piecewise smooth surface

سطح قطعه قطعه هموار

piecewise surface

سطح قطعه قطعه

piecewise two sided surface

سطح دو طرفه هموار

piechart

نمودار تکه ای، نمودار کلوچه ای

piecing

سوراخ کردن، شکافتن، نفوذ کردن، سوراخزنی

pigeonhole

لانه کبوتری

pigeonhole principle

اصل حجره ها

Dirichlet drawer principle

اصل حجره ها

pigment

ماده رنگی، رنگدانه، رنگریزه

pile

گروه اعداد

pilot

راهنما، الگو، نمونه

pilot nut

مهره راهنما

pilot program

برنامه راهنمایی

pilot project

طرح نمونه، پروژه راهنما، طرح آزمایشی

pilot sample

نمونه مقدماتی

pilot survey

بررسی مقدماتی

pin

خار، انگشتی، میله، ثابت کردن، پرچ کردن، رزوه نر، نرینه

pin location

موضعدهی با پین

pinch off

لب به لب کردن

pinion stand

تکیه گاه چرخ دنده، قفسه چرخ دنده

pint

پاینت، واحد حجم معادل یک هشتم گالن

pipe

لوله، لوله ای، کانال، مجرا

pit

حفره، فرورفتگی، گودال، چاله، نوک

pitch

پا، گام، فاصله، پای، تقسیم، ارتفاع، گام پیچ

pitch circle

دایره گام

pitch diameter

قطر میانه، قطر گام، قطر متوسط، قطر دایره اصلی، قطر دایره گام، قطر متوسط پیچ

pitch of helix

پای مارپیچ

pitch of screw

گام پیچ، پای پیچ

pitch of the circular helix

پای مارپیچ استوانه ای

pitch of the helix

پای مارپیچ

pitting corrosion

خوردگی حفره ای

pivot

محور، لولا، پاشنه، مفصل، نقطه آویز، نقطه اتکا، چرخیدن، مدار، روی پاشنه چرخیدن، چرخاندن، محورگیری

pivot column

ستون لولا

pivot definition

تعریف محورگیری

pivot element

عنصر محوری، عنصر محور گیری، عنصر لولا

pivot entry

درایه پاشنه ای

pivot row

سطر محوری

pivotal

گرداندنی، لولایی، محوری، مداری، مدار، محور

pivotal coefficient

ضریب محوری

pivotal condensation

انقباض محوری

pivotal value

مقدار لولایی

pivotal variable

متغیر اساسی

pivoting

پاشنه گردی، محوریابی

pivoting set

محورگیری روش سیمپلکس

pixel

سلول تصویری

place

قرار دادن، وضع، وضعیت، جا، محل، موضع

place holder

جانگهدار، نمادی در یک گزاره

place value

ارزش مکانی، جا ارز

placeholder

جایبان

plaid

پیچازی

plaid square

مربع پیچازی

plaid square design

طرح مربع پیچازی

plain

تصویر افقی، هموار، ساده، پهن، مسطح، نقشه، برنامه

plain center

مرغک ساده

plain indexing

تقسیم ساده

plain mandrel

سمبه ساده، ماندرل عادی

plain rod depth gage

عمق سنج میله دار ساده

plan

تصویر افقی [هندسه ترسیمی]

plan view

نمای مقطع

planar

مسطح، واقع بر یک صفحه، مستوی، مسطح

planar graph

گراف هامنی

planar point of a surface

نقطه مسطح یک سطح

plance

صفحه، هامن

plane

صفحه

plane angle

زاویه مسطحه فرجه، زاویه مسطحه

plane coordinates

مختصات صفحه، مختصات مسطح، مختصات مستوی

plane curve

خم مسطح، خم هامنی، منحنی مسطح

plane figure

شکل مسطح

plane figures

اشکال مسطحه، اشکال مستوی

plane geometry

هندسه مسطحه

plane motion

حرکت در صفحه

plane number

عدد مسطح

plane of rational numbers

صفحه عدد های گویا

plane of reflection

صفحه تقارن

plane of symmetry

صفحه تقارن

plane polygon

چندضلعی مسطح

plane quadrilateral

چهار ضلعی مسطح

plane region

ناحیه مسطح، ناحیه هامنی

plane surface

سطح مستوی، صفحه، مسطحه

plane trigonometry

مثلثات مسطحه، مثلثات هامنی، مثلثات خطی

plane wave

موج صفحه ای، موج تخت

planet

سیاره

planetary

سیارات، سیاره ای، سیاره وار، نجومی

planetary gear

دنده خارجی، چرخ دنده خورشیدی

planetary motion

حرکت نجومی، حرکت سیارات

planetary roll

غلتک اقماری

planetoid

جرم سماوی

planetology

سیاره شناسی

planimeter

پهنه سنج، سطح پیما، مساحت سنج، صفحه سنج، مساح، زمین پیما

planimetry

اندازه گیری سطوح، هندسه مسطحه

planish

صاف و محکم کردن

planishing roll

غلتک پرداختی

planning

برنامه ریزی، تنظیم برنامه، طرحریزی، طراحی، نقشه کشی

planning horizon

افق برنامه ریزی

plant

تأسیسات، کارگاه، کارخانه، واحد تولیدی، تجهیزات و تأسیسات، دستگاه، ماشین

plant assets

دارایی ثابت

plant capacity

ظرفیت کارخانه

plant layout

آرایش کارخانه، جانمایی کارخانه، طراحی کارخانه

plant location

تعیین محل کارخانه

plasma arc

قوس پلاسما

plastic deformation

تغییر شکل پلاستیکی، تغییر شکل خمیری، تغییر شکل دائمی، تغییر شکل

plastic foam

متخلخل، کف پلاستیکی، اسفنج

plasticizer

نرمساز، نرمکن، نرم کننده

plasticizing

نرم کردن

plate

تنکه، رویه هموار، صفحه، ورقه، روکش کردن، متورق کردن، لوح، آبکاری، اندودن، صفحه

plate jig

الگوی کار صفحه ای، جیگ صفحه ای

plate mill

نورد صفحه، دستگاه نورد صفحه

plateau problem

مسأله پلاتو

platform hand truck

چرخ دستی

platform truck

تراک صفحه دار

platonic solids

اجسام افلاطونی

platy kurtie

منحنی پهن

plausible

محتمل، باور کردنی، پذیرفتنی

play

بازی کردن، بازی

play board

تخته سیمبندی

player

بازیکن

plinth numbers

عدد های لبنی

plot

ترسیم، رسم کردن، نقشه کشیدن، ترسیمه، نمودار، کرت، نمودار، پیدا کردن نقطه، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، نقشه، طرح، قطعه، نقطه، موقعیت

plotter

رسام، دستگاه رسم کننده، نمودار نگار

plotting

ترسیم

plotting a curve

رسم یک منحنی

plough back

سرمایه گذاری مجدد

ploughing

شکافتن

plucker coordinates of a line

مختصات خطی برداری

plucker line coordinates

مختصات پلوکری خط

plug

دو شاخه برق، درپوش، توپی، میله کف بند، روزنه بند، توپک

plug gage

قطر داخلی، سنجیده توپی، شابلون توپی، شابلون سوراخ، کالیبر داخلی، سنجه توپی

plumb

به طور عمودی، عمودی، شاقول

plung cut

سنگزنی فرورفتنی

plural

جمع

plural description

شرح جمعی، توصیف جمعی

pluriharmonic distribution

توزیع همساز چندگانه

plurisubharmonic function

تابع زیرهمساز چندگانه

plus

باضافه، بعلاوه، به اضافه

plus infinity

بینهایت مثبت، بعلاوه بی نهایت، باضافه بینهایت

plus label arrow

پیکان با برچسب مثبت

plus sign

علامت بعلاوه، علامت جمع (+)

pneumatic

بادی، هوایی

pneumatic conveyor

نقاله بادی، نقاله کمپرسی، نقاله هوای فشرده

poincare birkoff fixed point theorem

قضیه نقطه ثابت پوانکاره-بیرکوف

poincare conjecture

حدس پوانکاره

poincare duality theorem

قضیه دوگانی پوانکاره

poincare group

گروه پوانکاره

point

نقطه

point (s) of subdivision

نقطه تقسیم

point at infinity

نقطه بی نهایت

point by point plotting of a curve

رسم خط با نقطه یابی، رسم نقطه به نقطه یک منحنی

point by point plotting of a curvec

 

point by point plotting of a function

رسم نقطه به نقطه یک تابع

point dappui

پایه، نقطه اتکا

point estimate

برآورد نقطه ای

point estimation

برآورد کردن نقطه ای

point form

نقطه نما

point function

تابع نقطه ای

point grading system

سیستم درجه بندی امتیازی

point of a set

نقطه مجموعه

point of application

نقطه اثر

point of contact

نقطه اتصال، نقطه تماس

point of contrary flexure

نقطه عطف

point of control

نقطه کنترل

point of departure

نقطه آغاز

point of discontinuity

نقطه ناپیوستگی، نقطه انفصال

point of discontinuity of a function

نقطه ناپیوستگی یک تابع، نقطه انفصال یک تابع

point of inflection

نقطه عطف، نقطه انعطاف

point of intersection

نقطه تلاقی، نقطه تقاطع

point of osculation

نقطه بوسش، تیزه دوگانه

point of subdivision

نقطه تقسیم

point of symmetry

نقطه تقارن

point of tangency

نقطه تماس

point of view

دیدگاه، نقطه نظر

point out

خاطر نشان کردن، تذکر دادن، توجه کردن

point set topology

توپولوژی مجموعه های نقطه ای

point slope

نقطه - شیب

point slope equation

معادله نقطه -شیب

point slope form

نقطه نما، شیب نما

point space

فضای نقطه ای

point spectrum

طیف نقطه ای

point to point control

کنترل نقطه به نقطه

point transformation

تبدیل نقطه ای

point valued function

تابع برداری

pointer

عقربه، نشانگر، اشاره گر

pointer variable

متغیر اشاره گر

points of subdivision

نقطه های تقسیم

pointwise

نقطه ای، نقطه به نقطه

pointwise bounded

نقطه به نقطه کراندار

pointwise bounded sequence

دنباله نقطه به نقطه کراندار

pointwise convergence

همگرایی نقطه به نقطه

pointwise convergence sequence

دنباله همگرای نقطه وار

pointwise convergent

همگرای نقطه به نقطه، همگرای نقطه ای

pointwise convergent sequence

دنباله همگرای نقطه ای همگرا، دنباله نقطه به نقطه، دنباله همگرای نقطه ای

pointwise limit

حد نقطه ای

poise

ثبات، توازن، آونگ، وزنه ساعت

poissn's integral formulas

روابط انتگرال پواسن

poisson

پواسن، پواسن

poisson asymptotic distribution

توزیع مجانبی پواسن

poisson distribution

توزیع پواسن، پخش پواسن، توزیع پویسان، توزیع پواسون

poisson equation

معادله پواسون

poisson flow

سیل پواسون

poisson form

به صورت پواسن

poisson formula

فرمول پواسون

poisson index of dispersion

شاخص پراکندگی پواسون

poisson integral

انتگرال پواسون

poisson integral formula

دستور انتگرال پواسون

poisson integral transform

تبدیل انتگرال پواسون

Poisson kernel

هسته پواسن

poisson law

قانون پواسون

poisson paper

کاغذ پواسون

poisson probability distribution

توزیع احتمال پواسون

Poisson process

فرآیند پواسن

poisson random process

فراروند تصادفی پواسون، فرآیند تصادفی پواسون

poisson ration

ثابت پواسون، ضریب پواسون، نسبت پواسون

poisson scheme

شمای پوآسن

poisson summation formula

فرمول مجموعیابی پواسون، دستور جمع بندی پواسن

Poisson transform

تبدیل پواسن

poisson's equation

معادله پواسون

poisson's theorem

قضیه پواسون

poker

پوکر

poker hand

دسته ورق

polar

قطبی

polar angle

زاویه قطبی

vectorial angle

زاویه قطبی

polar axis

محور قطبی

polar coordinate

مختص قطبی

polar coordinate system

دستگاه مختصات قطبی

polar coordinates

مختصات قطبی

polar curve

منحنی قطبی

polar equation

معادله قطبی

polar form

شکل قطبی

polar form of a complex number

صورت قطبی عدد مختلط

polar form of complex number

صورت قطبی عدد مختلط

polar moment of inertia

گشتاور قطبی ماند، گشتاور لختی قطبی

polar of a point

قطبی نقطه

polar of a quadratic form

قطبی صورت درجه دوم

polar parametric

پارامتری قطبی

polar parametric equation

معادله پارامتری قطبی

polar plane

صفحه قطبی

polar transformation

تبدیل قطبی

polar triangle

مثلث قطبی

polar vectorial angle

زاویه قطبی

polarity

قطبیت

polarization

قطبی کردن، قطبی سازی، قطبش

polarization abelian variety

چندگونای آبلی قطبیده

polarization identity

اتحاد قطبی

polarization of light

قطبش نور

polarization on an Abelian variety

قطبی سازی چندگونای آبلی

polarized abelian variety

چندگونای آبلی قطبیده

polarized light

نور قطبیده

pole

قطب

pole and polar

قطب و قطبی

pole of a conic section

قطب مقطع مخروطی

pole of a function

قطب تابع

policy

خط مشی، سیاست، مصلحت، تدبیر، بیمه نامه، کاردانی، سند هزینه، مشی

polish notation

نمادگذاری لهستانی

poly

چند ...

poly serial

پلی سریال

polya

پولیا

polyadic relation

نسبت چندتایی

polydisk

چندقرصی

polygon

چندضلعی، چندبر

polygon probability distribution

توزیع احتمال چندگوش

polygonal

چندجمله ای

polygonal arc

کمان چندضلعی

polygonal curve

خم چندبری

polygonal line

خط شکسته

polygonal number

عدد کثیرالاضلاعی

polygonal path

گذر چندضلعی

polygonally connected

چندضلعی وار همبند

polyharmonic function

تابع چند همساز

polyhartnonic function

تابع چند همساز

polyhedral

چندوجهی

polyhedral algorithm

الگوریتم چندوجهی

polyhedral angle

کنج، زاویه چندوجهی

polyhedral cone

مخروط چندوجهی

polyhedral set

مجموعه چندوجهی

polyhedron

چندوجهی

polymodal

چندنمایی

polynomial

چندجمله ای

polynomial approximation

تقریب چندجمله ای

polynomial characteristic

مشخص چندجمله ای

polynomial congruence equation

معادله همنهشتی چندجمله ای

polynomial derivative

مشتق چندجمله ای

polynomial distribution

توزیع چندجمله ای

polynomial equation

معادله چندجمله ای

polynomial expression

عبارت چندجمله ای

polynomial fit

برازش چندجمله ای

polynomial function

تابع چندجمله ای

polynomial ideal

ایده آل چندجمله ای

polynomial identity

اتحاد چندجمله ای

polynomial in n variables

چندجمله ای از n متغیر

polynomial in two variables

چندجمله ای دو متغیره

polynomial inequality

نامساوی چندجمله ای

polynomial regression

رگرسیون چندجمله ای

polynomial ring

حلقه چندجمله ای

polynomial time polyhedral

چندجمله ای-زمانی

polynomial trend

روند چندجمله ای

polysyllogism

قیاس مرکب موصول النتایج

polytope

چند سقفی

polytope approach

رهیافت چند سقفی

pons asinorum

پل حمار

Pontryagin duality theorem

قضیه دوگانی پونتریاگین

pontryagin numbers

اعداد پونتریاگین

pool

ادغام کردن

pooled

ادغام شده

pooled error mean square

میانگین ادغام شده توان دوم خطا

pooled estimate

برآورد ادغام شده

pooled estimate of variance

برآورد ادغام شده واریانس

pooled estimator

برآورد کننده ادغام شده

pooled sum of squares

مجموع مربعات ادغام شده

pooled variance

واریانس وزنی

pooling

ادغام کردن

pooling of error

ادغام خطا ها

pooling variance

واریانس وزنی

poor decision

تصمیم سست

pop rivet

پرچ میخی

population

جامعه، جمعیت، عمومی، جمعیت آماری، جامعه، توده

population correlation coefficient

ضریب همبستگی جامعه ای

population covariance

کواریانس جامعه ای

population critical size

اندازه بحرانی جمعیت

population distribution

توزیع جامعه، توزیع جامعه ای

population drain

افت جمعیت

population explosion

انفجار جمعیت

population growth

رشد جامعه

population limiting size

اندازه حدی جمعیت

population logistic growth

رشد لژستیک جمعیت

population mean

میانگین جامعه، میانگین جامعه ای

population of analysis

جامعه تجزیه و تحلیل

population proportion

نسبت جامعه

population size

اندازه جمعیت

population standard deviation

انحراف معیار عمومی

population variance

واریانس جامعه ای، واریانس جامعه

porosity

پوکی، وجود حفره، خلل و فرج، تخلخل

porous

متخلخل

portable elevator

بالا بر چرخدار قابل حمل

portfolio

اوراق بها دار، مجموعه

portion

بخش، قسمت، جزء، بهره

portrait

رخساره

posit

فرض کردن، ثابت کردن، قرار دادن، فرض

position

جا، موضع، نهش، جای، موقعیت، وضعیت، مکان، جایگاه، مانده حساب، موجودی، مقام، منسب، پست، شغل

position classification

طبقه بندی مشاغل

position description

شرح شغل

position function

تابع مکان

position sensor

حساسه موقعیتی

position system

دستگاه عدد نویسی مکانی

position vector

بردار موضع

positional

وضعی، موضعی

positional notation

دستگاه عددنویسی مکانی

positional numeral

رقم نهشی

positioner

گیره تنظیم وضعیت، مستقر کننده، وضعیت دهنده

positioning

جایگذاری، موقعیابی، وضعیتدهی

positioning for size

محل برحسب اندازه

positive

مثبت

positive and finite condition

شرط مثبت و محدود بودن

positive angle

زاویه مثبت

positive curvature

خمیدگی مثبت

positive cut

 

positive definite

همیشه مثبت، معین مثبت

positive definite bilinear form

فرم دوخطی معین مثبت

positive definite form

فرم معین مثبت، فرم همیشه مثبت

positive definite linear operator

عملگر خطی معین مثبت

positive definite linear transformation

تبدیل خطی معین مثبت

positive definite matrix

ماتریس معین مثبت، ماتریس همیشه مثبت

positive definite quadratic form

فرم درجه دوم همیشه مثبت

positive dependence

وابستگی مثبت

positive dependency of events

وابستگی مثبت حوادث

positive deviation form mean

انحراف مثبت از میانگین

positive difinite linear operator

عملگر خطی معین مثبت

positive direction

سوی مثبت

positive divisor

مقسوم علیه مثبت

positive error

خطای مثبت

positive exponent

نماینده مثبت

positive feedback

واخوراند مثبت، انعکاس برگشتی مثبت، بازخورد مثبت، عکس العمل مثبت، پس خور مثبت

positive infinity

بعلاوه بی نهایت

plus infinity

بعلاوه بی نهایت

positive integer

عدد صحیح مثبت

positive integer power function

تابع توانی با توان صحیح مثبت، تابع توانی با توان عدد صحیح مثبت

positive integers

اعداد صحیح مثبت

positive linear functional

تابعک خطی مثبت

positive linear transformation

تبدیل خطی مثبت

positive number

عدد مثبت

positive operator

عملگر مثبت

positive orientation

جهت مثبت

positive part

جزء مثبت، قسمت مثبت

positive part of a function

جزء مثبت تابع، جزء مثبت یک تابع

positive quantity

کمیت مثبت

positive rational integers

اعداد صحیح گویای مثبت

positive real function

تابع حقیقی مثبت

positive recurrent

بازگشتی مثبت

positive recurrent point

نقطه بازگشتی مثبت

positive scalar multiple

مضرب اسکالر مثبت

positive semi definite matrix

ماتریس نیمه معین مثبت

positive semidefinite

نیم معین مثبت

positive semidefinite linear operator

عملگر خطی نیمه معین مثبت

positive semidefinite matrix

ماتریس نیمه معین نامنفی، ماتریس نیمه معین مثبت

positive sense

جهت مثبت

positive sign

علامت بعلاوه

positive skewness

کجی مثبت، اریبی مثبت، چاولگی مثبت، کشیدگی مثبت

positive square root

ریشه دوم مثبت، جذر مثبت

positive stop

توقف سریع

positive term

حد مثبت

positive variation

تغییر مثبت

positive variation function

تابع تغییرات مثبت

positive variation of a mapping

وردش مثبت نگاشت

positive x axis

قسمت مثبت محور x

positive y axis

قسمت مثبت محور y

positively

به طور مثبت، مثبتا

positively oriented path

مسیر با جهت مثبت، گذر جهت دار با جهت مثبت

positively skewed

کجی مثبت

positiveness

کیفیت مثبت بودن، مثبت بودن

possess

باشد، دارا بودن، متصرف بودن، متصرف شدن، دارا شدن، داشتن

possession

مالکیت، دارائی، ثروت، تصرف

possessor

مالک، دارا، متصرف

possibilities

حالت ها

possibility

عام، حالت ممکن، احتمال، امکان، وضعیت

possibility of occurrence of event

امکان وقوع حادثه

possible

شدنی، میسر، مقدور، ممکن

possible construction problem

مساله ترسیم ممکن

possible error

خطای ممکن

possible event

پیشامد ممکن

possible exception

احتمالا به استثناء

possible outcome

نتیجه ممکن

possible outcomes

نتیاج ممکن

possible states of nature

حالات ممکن طبیعت

possible values

مقادیر ممکن

possibly

شاید

post

میله، ایستگاه، دیرک

post censal

پس از سرشماری

post closing trial balance

تراز آزمایشی اختتامی

post data predictive probability

احتمال پیش بینی بعد از مشاهده

post eternity

ابد، جاوید، ازل

post multiplication

پس ضرب، ضرب تأخیری

post optimality analysis

آنالیز پس بهینگی، آنالیز حساسیت

postage

پستی

postage function

تابع پستی

postdictive probability

احتمال پست دیکتیو

postdictively

به طور پست دیکتیو

postency

توانائی، قدرت

posterior

پسین، بعد از، عقبی، عقب تر، پسی، خلفی، دیر تر

posterior distribution

توزیع پسین

posterior marginal distribution

توزیع حاشیه ای پسین

posterior probability

احتمال پسین، احتمال ثانویه

posterior probability of parameters

احتمال پسین پارامتر ها

postmultiplied

پسضرب

postoptimality analysis

آنالیز پس بهینگی، تحلیل پسبهینگی

postoptimality sensitivity analysis

آنالیز پس بهینگی تحلیل حساسیت

postorder

پس ترتیب

postpone

به تعویق انداختن، به تعویق افتادن

postponement

تعویق

postulate

پوستولا

postulates of euclid

اصول موضوع اقلیدس

postulation

اصل موضوع

postulatum

اصل موضوع

potency

قدرت، توانائی، توان

potency of a set

توان یک مجموعه

potential

پتانسیل

potential barrier

سد پتانسیل

potential difference

اختلاف پتانسیل

potential drop

افت پتانسیل

potential energy

انرژی پتانسیل، انرژی ضمنی

potential for fluid flow

پتانسیل جریان سیال

potential force

نیروی بالقوه

potential function

تابع پتانسیل

potential theory

نظریه پتانسیل

potentially

به صورت کارا

power

توان، قوت، نما، قوه

power and root

قوت و طول

power curve

منحنی توان

power curve of a test

خم توان آزمون

power down feed

تغذیه به پایین، پیشروی خودکار به طرف پایین

power feed

جعبه دنده قدرت، باردادن خودکار، پیشروی خودکار، جعبه دنده بار

power function

تابع توان

power method

روش توانی

power of a continuum

توان پیوستار

power of a point

قوت نقطه

power of a set

قوت یک مجموعه

power of a test

توان آزمون

power of the continuum

قوت متصله، توان پیوستار

power residue

مانده توانی

power saw

ماشین اره

power series

سلسله توانی، سری توانی، رشته توانی

power series expansion

بسط به صورت سری توانی، بسط به صورت رشته توانی

power series expansion of a function

بسط سری یک تابع به صورت سری توانی، بسط یک تابع به سری توانی

power set

مجموعه توانی، مجموعه کلیه زیرمجموعه های یک مجموعه

power sets

مجموعه های توانی

powerful

نیرومند، توانا

powers of complex number

توان های عدد مختلط

powers of x

توان های x

poyroll tax

مالیات حقوق

practical

برزشی، عملی

practical capacity

گنجایش عملی، ظرفیت عملی

practical prevention rule

قاعده عملی ممانعت از

practical purpose

کاربرد عملی

practically certain events

حوادث عملا یقین

practically impossible events

حوادث عملا غیر ممکن

practice

برزش، تمرین، روش، عادت

pragmatic

پراگماتیک، عملی

pre control

پیش کنترل

pre data predictive probability

احتمال پیش بینی قبل از مشاهده

pre multiplication

پیش ضرب، ضرب تقدمی

precalculus

پیش حساب

precede

مقدم بودن، جلو بودن، قبل از، پیش از، قبل از ... قراردادن

precedence

مقدم بودن، تقدم داشتن، پیش نیاز، وابستگی، پی آیندی، تقدم، برتری

precedence diagramming

نمایش دیاگرامی تقدم-تأخر

precedence network

شبکه پیش نیازی

precedes

قبل از ... است

preceding

آلی، پیشین، قبلی، فوق، قبلی

preceding element

عضو قبلی اش

preceding term

جمله قبلی

precession

تسریع، تعجیل، انحراف مسیری، تقدم، سبقت، حرکت تقدیمی

precise

دقیق، راست، درست

precisely

دقیقا، صریحا، جامعا

precision

دقت، صراحت، درستی

precision factor

ضریب دقت

precleaning

تمیزکاری ابتدایی، تمیزکاری مقدماتی

precodition

پیش شرط، قبلا شرط کردن، پیش نیاز

precompact

پیش فشرده

precompact set

مجموعه کلا کراندار،مجموعه پیش فشرده

precondition

پیشینه شرط

predecessor

ما قبل، مقدم، ریشه قبلی، گره قبلی، قبلی، اسبق، سابق

predecessor set

مجموعه مقدم

predetermine

تعیین کردن، مشخص کردن

predetermined motion time standards

زمان های از پیش تعیین شده برای حرکات

predicate

محمول

predicate calculus

حساب محمولات

predicate calculus of first order

حساب محمولات مرتبه اول

predicate calculus of higher order

حساب محمولات مراتب بالاتر

predicate letters

حروف حمل شده، الفاظ حکم شده

predicate logic

منطق محمولات

predicate variable

متغیر محمولی

predication

اعلام، حمل

predicative

حملی

predicative probability

احتمال پیش بینی

predicative relation

رابطه حملی

predict

پیش گوئی کردن، پیش بینی کردن، معین کردن

predictable

قابل پیش بینی

prediction

پیشگویی

prediction theory

نظزیه پیشگویی

predictive forecast

پیشگویی

predictor

پیشگو، پیش بین

predictor corrector

پیشگو-اصلاح گر

predictor corrector method

روش پیشگو-مصحح

predictor modifier corrector

پیشگو-تعدیل کننده-تصحیح کننده

preemptive priority

اولویت از پیش تعیین شده

preemptive priority queueing

صف بندی با حق تقدم ویژه

prefabricated

پیش ساخته

preface

پیش گفتار، مقدمه

prefered action

عمل مرجح

preference

رجحان

preference analysis

تجزیه ترجیح

preference share

سهم ممتاز، سهم ترجیحی

prefix

پیشوند

prefix notation

نمادگذاری پیشوندی

prehilbertian

تقریبا هیلبرتی

preimage

پیشنگاره، پیشنقش، پیش تصویر

preimagine

از پیش تصور کردن، پیش انگاشتن

preliminaries

مقدمات

preliminary

مقدماتی

preliminary difinition

تعریف مقدماتی

preliminary yield

محصول اولیه

preload double nut

مهره دوبل پیش بار دار

preloading

پیش باری

premise

فرض، مقدمه، مفروضات، فرض مقدم، صغری و کبری قیاس

premises

مقدمات، مفروضات

premiss

فرض مقدم، مقدمه

premium

فوق العاده، نفع، پاداش، جایزه، حق بیمه

premultiplied

پیش ضرب

preorder

پیش ترتیب

preordering

شبه ترتیب

preordering relation

رابطه شبه ترتیبی

prepaid

پیش پرداخت

prepaid expense

هزینه پیش پرداخت، پیش پرداخت هزینه

preparation

مهیا کردن، آماده کردن، تدارک، آماده سازی، تهیه

prependicular

عمودی، قائم

prerequisite

پیشنیاز

prerihelion

حضیض

prescribed

مقدر، مشخص شده

prescribed values

مقادیر مقرر

presence

حضور، وجود

present

موجود

present value

ارزش فعلی، ارزش کنونی، ارزش حال

presentation

نمایش

preservation

نمایش، پایداری، نگهداشتن، باقی ماندن، حفظ کردن

presetting

پیش نشاندن، پیش تنظیمی

presheaf

پیشس بافته

presque partout

تقریبا همه جا

pressure

فشار

presuppose

فرض کردن، از پیش فرض کردن، پیش فرض

presupposed

آلی

presuppositions

فروض قبلی، پیشینه فرض ها

pretest

پیش آزمون

prevention rule

قاعده ممانعت از

preventive costs

هزینه های پیشگیری

preventive group replacement

تعویض پیشگیرانه گروهنی

preventive inspection

بازرسی پیشگیری

preventive maintenance

برنامه نگهداری، نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات پیشگیر، سرویس پیشگیرانه، تعمیرات پیشگیرانه، نگهداشت پیشگیرانه

preventive replacement

تعویض پیشگیرانه

previous

پیشین، قبلی

prevision

پیش بینی

price

قیمت، بها

price earnings ratio

نسبت قیمت به عایدی، نسبت قیمت به درآمد

price index

شاخص قیمت

price list

فهرست قیمت، لیست قیمت، صورت نرخ های روز، صورت قیمت ها، سیاهه قیمت

pricing

قیمت گذاری

pricing the inventory

ارزیابی موجودی، تقویم موجودی

primal

ابتدائی، اساسی، اولیه، آغازی، جدول سیمپلکس اولیه

primal dual

یکان-دوگان

primal dual algorithm

الگوریتم اولیه-دوگان، روش مزدوج-اولیه

primal dual method

روش اولیه-دوگان

primal dual method convergence

همگرایی روش اولیه-دوگان

primal dual set

روش سیمپلکس اولیه-دوگان

primal dual simplex algorithm

الگوریتم سیمپلکس اولیه-دوگان

primal dual tableau

جدول اولیه-دوگان

primal feasibility

شدنی اولیه

primal feasible

قابل قبول اولیه

primal problem

مسأله اولیه

primal simplex method

روش سیمپلکس اولیه

primary

نخستینی، اولیه، ابتدائی

primary component

مؤلفه ابتدایی

primary concept

مفهوم اولیه

primary decomposition

تجزیه اولیه

primary departmentation

تقسیم وظایف ابتدایی

primary ideal

ایده آل ابتدایی، ایده آل اولیه

primary infinitesimal

بینهایت کوچک اصلی

primary integrals

جامعه های اولیه

primary module

مدول اولیه

primary notion

مفهوم اولیه

primary premisses

مقدمات اولی، اولیات

primary ring

حلقه ابتدایی

primary sampling unit

اولیه واحد نمونه گیری

primary submodule

زیرمدول ابتدایی

prime

اول، اولیه

prime direction

محور آغازین

prime divisor

مقسوم علیه اول

prime element

عنصر اول

prime element of a ring

عنصر اول حلقه

prime factor

عامل اول

prime field

هیأت اول

prime ideal

ایده آل اول

prime implicant

الزام آور اول، انتخاب اول، انتخاب اولیه

prime integer

عدد صحیح اول

prime number

عدد صحیح اول

prime number function

تابع اعداد اول

prime number theorem

قضیه اعداد اول

prime polynomial

چندجمله ای اول

prime power group

گروه توان اول

prime rate of interest

نرخ بهره ممتاز

prime root

ریشه اولیه

primeness

کیفیت اول بودن، اولیت

primeter

محیط

primitive

ابتدائی، اولیه، عمومی

primitive element

عنصر اولیه

primitive function

تابع اولیه

primitive group

گروه ابتدایی

primitive idempotent element

عنصر خود توان اولیه

primitive mapping

نگاشت اولیه

primitive nth root of unity

ریشه n ام اولیه

primitive period

دوره اولیه

primitive polynomial

چندجمله ای اولیه

primitive polynomials

چندجمله ای های اولیه

primitive principle

اصل اولیه

primitive proposition

گزاره ابتدایی

primitive recursive function

تابع بازگشتی اولیه

primitive ring

حلقه اولیه

primitive root

ریشه ابتدایی

primitive roots of unity

ریشه های اولیه یک

primitive statement

احکام اولیه، گفتار اولیه، عبارت اولیه

primitive statements

احکام اولیه

primitive terms

حدود اولیه

primsmatic surface

سطح منشوری

principal

سرمایه اصلی، اصل، اصلی، عمده

principal amount

مبلغ اصلی

principal angle

زاویه اصلی

principal argument

آرگومان اصلی، شناسه عمده

principal automorphism

خودریختی اصلی

principal axes of quadric surface

محور های اصلی رویه درجه دو

principal axis

محور اصلی

principal axis of a conic

محور اصلی مقطع مخروطی

principal branch

شاخه اصلی

principal branch of a function

شاخه اصلی تابع

principal component analysis

تحلیل مؤلفه های اصلی

principal component method

روش تجزیه به عامل اصلی

principal curvation

انحناء اصلی

principal curvature

خمیدگی اصلی

principal diagonal

قطر اصلی

principal diagonal of a matrix

قطر اصلی، قطر اصلی ماتریس

principal direction

امتداد اصلی

principal directions of a surface

امتداد های اصلی رویه

principal divisor

مقسوم علیه اصلی

principal fiber bundle

کلاف تاری اصلی

principal ideal

ایده آل عمده

principal ideal domain

حوزه ایده آل اصلی، حلقه اصلی

principal ideal ring

حلقه ایده آلی عمده

principal ideals

ایده آل های اصلی

principal infinitely small

بینهایت کوچک اصلی

principal logarithm

لگاریتم عمده

principal matrix

ماتریس اصلی

principal minor

کهاد اصلی، کهین اصلی

principal normal

قائم اصلی

principal part

جزء اصلی

principal part of a triangle

اجزاء اصلی مثلث

principal part of function

قسمت اصلی تابع

principal period

دوره تناوب اصلی، پریود اصلی

principal planes of a quadric surface

صفحات اصلی یک سطح درجه دوم

principal point

نقطه اصلی

principal prime

اول عمده

principal remainder

باقیمانده اصلی

principal root

ریشه اصلی

principal root of a number

ریشه اصلی یک عدد

principal sections

مقاطع اصلی

principal square root

ریشه دوم اصلی، جذر اصلی

principal subspace

زیرفضای اصلی، ویژه فضای تعمیم یافته

principal term

جمله اصلی

principal unit normal

قائم یکه اصلی

principal unknowns

مجهولات اصلی

principal value

مقدار اصلی

principal value of an integral

مقدار اصلی یک انتگرال

principal value of argument

مقدار اصلی آرگومان

principal value of integral

مقدار اصلی انتگرال

principal value of logarithm

مقدار اصلی لگاریتم

principal value of logz

مقدار اصلی logz

principia

اصول

principle

اصل، قاعده کلی

principle of choice

اصل انتخاب

principle of completeness

شرط کامل بودن

principle of conditionality

اصل مشروط بودن

principle of conservation of energy

اصل پایستگی انرژی

principle of counting

اصل شمارش

principle of deformation

اصل تغییر شکل

principle of detailed balance

اصل تعادل جزء به جزء

principle of diminishing returns

اصل بازده نزولی

principle of duality

اصل دوگانی، اصل دوگانگی

principle of duality in a spherical triangle

اصل دوگانگی در مثلث کروی

principle of economy

شرط اختصار

principle of equivalence

اصل هم ارزی

principle of extension

اصل توسیع، اصل گسترش

principle of first difference

اصل اولین اختلاف

principle of generalization

اصل تعمیم

principle of inclusion and exclusion

اصل رد و قبول، اصل شمول و عدم شمول

principle of induction

اصل استقراء، اصل استقرا

principle of insufficient reason

اصل دلیل غیر کافی، اصل عدم کفایت دلیل

principle of least action

اصل کمترین عمل

principle of likelihood

اصل درست نمایی

principle of mathematical induction

اصل استقراء ریاضی

principle of nested intervals

اصل بازه های تو در تو

principle of non contradiction

شرط عدم تناقض

principle of optimality

اصل بهینه بودن، اصل بهینگی

principle of smallest integer

اصل کوچکترین عدد صحیح

principle of specification

اصل تشخیص، اصل تجرید