اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 29

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 29

 

N

علامت مجموعه اعداد طبیعی، چهاردهمین حرف الفبای انگلیسی

n adic extension

گسترش n عملوندی

n ary

n تایی

n ary composition

ترکیب n تایی

n ary forms

صورت های n تایی

n ary operation

عمل n تایی

n ary relation

رابطه n تایی

n ball

گوی n بعدی

n bit sequence

دنباله n بیتی

n cell

n-حجره

n closed interval

بازه بسته n بعدی

n colorable

n-رنگ پذیر

n connected graph

گراف n-همبند

n cycle

دور n بعدی

n dimensional

n بعدی

n dimensional closed interval

فاصله بسته n بعدی

n dimensional Euclidean geometry

هندسه اقلیدسی n بعدی

n dimensional euclidean space

فضای n بعدی اقلیدسی

n dimensional measure

اندازه n بعدی

n dimensional open interval

فاصله باز n بعدی، بازه باز n بعدی

n dimensional point

نقطه n بعدی

n dimensional random vector

بردار n بعدی تصادفی

n dimensional region

ناحیه n بعدی

n dimensional space

فضای n بعدی

n dimensional space of coordinates

فضای n بعدی مختصات

n dimensional vector

بردار n بعدی

n element product

حاصلضرب n عنصری

n factorial

n فاکتوریل، n عاملی

n fold integral

انتگرال n گونا

n fold of a

n لایی a

n gon

n ضلعی

n inclusive

خود ِ n، شامل n

n measure

اندازه n

n measure zero

صفر اندازه n

n person game

بازی n نفره

n space

فضای n بعدی

n sphere

کره n بعدی

n square matrice

ماتریس مربعی از مرتبه n

n square matrix

ماتریس مربعی مرتبه n

n times differentiable function

تابع n بار مشتق پذیر

n - torsion

 

n tuple

n گانه، n تائی، n گانه

n tuple ordered

n تایی مرتب

n tuple point

نقطه مکرر از درجه n

n tuples

n تایی

n vector

n برداره

n web

n-بافته

nabla

نابلا

nabla operator

عملگر نابلا

nadir

سمت القدم، حضیض

naive set theory

نظریه طبیعی مجموعه ها

namely

یعنی، به این ترتیب که

nano

پیشوندی به معنی 10-9

nanstandard natural number

عدد طبیعی نااستاندارد، عدد طبیعی غیر استاندارد

nap

سفره

naperian logarithm

لگاریتم نپری

napier

نپر

napier number

عدد نپر

napier rule

قاعده نپر

napier's analogies

فرمول نپر، فرمولی برای حل مثلث های کروی

napier's rules

قوانین نپر

napierian

نپری

napierian logarithm

لگاریتم طبیعی، لگاریتم نپری

napierian logarithm base

مبداء لگاریتم نپری، مبنای لگاریتم نپری

napking

دستمال سفره

napking ring

حلقه دستمال سفره

nappe

دامنه، پارچه، هر یک از دو مخروطی که در رأس مشترک اند

narrow

دقیق، باریک، کم عرض، باریک کردن، کم کردن

narrow down

کم کردن

national income

درآمد ملی

nationality

ملیت

natural

ملیت

natural basis

پایه طبیعی

natural boundary

مرز طبیعی

natural contingencies

ممکنات طبیعی

natural cubic spline

اسپلاین درجه سه طبیعی

natural domain

قلمرو طبیعی

natural equation of a curve

معادله طبیعی خم

natural equations of a surface

معادله های طبیعی رویه

natural frequency

بسامد طبیعی، فرکانس طبیعی

natural geometry

هندسه طبیعی

natural homomorphism

همومورفیسم طبیعی

natural injection

یک سویی طبیعی

natural logarithm

لگاریتم معمولی

natural mapping

نگاشت طبیعی

natural model

مدل طبیعی

natural number

عدد طبیعی

natural numbers

اعداد طبیعی

natural order

ترتیب طبیعی

natural process

پویش طبیعی، فرآیند طبیعی، فرآیند عادی

natural rubber

کائوچو، لاستیک طبیعی

natural series powers

مرتبه های طبیعی

natural sine

جیب راست

natural surjection

دوسویی طبیعی

natural transformation

تبدیل های طبعی

natural transformations

تبدیل های طبیعی

natural weighting

وزن دادن طبیعی

nature

خصوصیات، ماهیت، طبیعت، سرشت

naught

صفر، هیچ، خطا

nautical mile

میل دریائی، واحد طول انگلیسی برابر 6080 فوت یا 1853.2 متر

near

نزدیک، تقریبا، در مجاورت

nearly complete

تقریبا کامل

necessarily

ببایستگی، لزوما، الزاما

necessary

لازم

necessary and sufficient

لازم و کافی

necessary and sufficient condition

شرط لازم و کافی

necessary condition

شرط لازم

necessary condition for convergence

شرط لازم برای همگرائی

necessary condition of law of large numbers

شرط لازم قانون اعداد بزرگ

necessary premisses

مقدمات ضروری

necessity

لزوم، بایستگی، ضرورت

neck

گردنه، گلوگاه، گردن، گلویی

necking

باریکسازی، ایجاد گردونه، گلودادن، بغلتراشی

needed

مورد نظر، مورد توجه، مدنظر، مطلوب

needle

خار، شاخص، عقربه، سوزن، سوزنی

needle problem

مسأله سوزن بافون، مسأله سوزن

needn't change

نیازی به تغییر ندارد

negate

نفی کردن، نقیض گزاره ... را به دست آوردن

negation

خنثی سازی، تناقض، نفی، قرینه یک بردار، نفی، نقیض

negation of a proposition

نقیض گزاره

negation of a statement

نفی یک گزاره

negative

منفی، قرینه

negative angle

زاویه منفی

negative binomial

بینم منفی، دوجمله ای منفی

negative binomial distribution

توزیع بینم منفی، توزیع دوجمله ای، پخش دوجمله ای منفی، توزیع دوجمله ای منفی

negative curvature

خمیدگی منفی

negative cut

بریدگی منفی

negative definite

معین منفی

negative definite form

فرم معین منفی

negative definite matrix

ماتریس   معین منفی

negative dependency of events

وابستگی منفی حوادث

negative direction

سوی منفی

negative exponent

نماینده منفی، توان منفی، نمای منفی، قوه منفی

negative feedback

واخوراند منفی، پس خور منفی، عکس العمل معکوس، ضدواکنش، عکل العمل منفی

negative infinity

منهای بی نهایت

minus infinity

منهای بی نهایت

negative integer

عدد صحیح منفی

negative integer part

قسمت عدد صحیح منفی

negative multinomial

چندجمله ای منفی

negative multinomial distribution

توزیع بسجمله ای منفی

negative number

عدد منفی

negative numbers

اعداد منفی

negative of a rational integer

قرینه یک عدد صحیح گویا

negative orientation

جهت منفی

negative part

قسمت منفی

negative part of a function

جزء منفی تابع

negative part of a random variable

بخش منفی یک متغیر تصادفی

negative particular proposition

قضیه سالیه جزئیه

negative power

توان منفی

negative proposition

گزاره سالب

negative quantity

کمیت منفی

negative rational number

عدد گویای منفی

negative root

ریشه منفی

negative semi definite matrix

ماتریس نیمه معین منفی

negative semidefinite

نیمه معین منفی

negative semidefinite matrix

ماتریس نیمه معین منفی

negative sense

جهت منفی

negative sentence

گزاره سالب

negative sign

علامت منفی

negative skewness

چاولگی منفی، چوله منفی، اریب منفی، کجی منفی، ناهنجاری منفی، کشیدگی منفی

negative statement

گزاره سالب

negative term

حد منفی

negative universal proposition

قضیه سالبه کلیه

negative variation

تغییر منفی

negative variation function

تابع تغییرات منفی

negative variation of a mapping

وردش منفی نگاشت

negatively

به طور منفی

negatively oriented

با جهت منفی، جهت دار با جهت منفی

negatively oriented path

مسیر با جهت منفی، گذر جهت دار با جهت منفی

negatively skewed

کجی منفی

negativeness

منفیت، کیفیت منفی بودن

negativity

منفیت، کیفیت منفی بودن

neglect

اغماض کردن، صرفنظر کردن

negligible

قابل اغماض، جزئی، ناچیز، قابل صرفنظر

negotiable bonds

اوراق بهادار

neighborhood

نبش، بر، همسایگی

neighborhood of a point

همسایگی نقطه

neighborhood system

دستگاه همسایگی ها

neighbourhoods

دستگاه اصلی همسایگی ها، دستگاه اصلی از همسایگی ها

neper

واحد لگاریتمی اندازه گیری شدت صوت

nephroid

کلیه گون

nested

آشیانی، تو در تو، متداخل

nested cell

حجره آشیانی، فاصله های آشیانی

nested intervals

بازه های تو در تو

nested multiplication

ضرب تو در تو

nested sequence

دنباله تو در تو

nested sets

مجموعه های تو در تو

nested squares

مربعات تو در تو

nesting

تو در تو، متداخل

net

بدون ظرف، ویژه، دقیق، تور، شبکه، روشن، خالص، ناب

net asset

دارایی خالص، دارایی ویژه

net benefit

سود خالص، فایده خالص

net cash flow

جریان نقدی خالص

net income

درآمد خالص، درآمد ویژه

net inventory value

مقدار موجودی خالص

net operating income

روش درآمد عملیاتی خالص

net present value

ارزش کنونی، ارزش خالص کنونی، ارزش فعلی خالص، ارزش خالص حال

net present worth

ارزش ویژه کنونی، ارزش کنونی خالص

net price

بهای خالص

net profit

سود خالص، سود ویژه

net return

بازده خالص، برگشتی ناب

net worth

ارزش ویژه، ارزش خالص

network

شبکه

network analysis

تحلیل شبکه، تحلیل شبکه ای

network capital

سرمایه در گردش

network logic

منطق شبکه

network of circles

شبکه دوایر

network planning

برنامه ریزی شبکه ای

network theory

نظریه شبکه ها

networking convention

قاعده شبکه سازی

networks of queue

شبکه های صف

Neumann boundary condition

شرط مرزی نویمان

neumann function

تابع نویمان

neumann law

قانون نویمن

Neumann line

خط نویمان

neumann problem

مسأله نویمن، مسأله نویمان

Neumann series

سری نویمان

neumann's formula

فرمول نویمن

neumann's function

تابع نویمن

neumann's polynomial

چندجمله ای نویمن

neumann's problem

مسأله نویمن

neumann's series

سری نویمن

neumann's triangle

مثلث نویمن

neuter element

عنصر خنثی

neutral

خنثی، بی اثر

neutral element

عنصر خنثی، عضو خنثی، عضو بی اثر

neutral equilibrium

تعادل بی تفاوت

neutral flame

شعله خنثی

neutral geometry

هندسه خنثی

neutral surface

رویه خنثی

Nevanlinna first fundamental theorem

اولین قضیه اصلی نوانلینا

nevanlinna theory

نظریه نوانلینا

never ending

بی پایان، لایتناهی

neverthless

با وجود این، معهذا

new activity

یک فعالیت جدید

new activity adding

افزون فعالیت جدید

new constraint

یک محدودیت جدید

new constraint activity

افزون محدودیت جدید

new coordinate system

دستگاه مختصات نوین، دستگاه همارای نوین

Newton

نیوتن

newton cotes quadrature formulas

روابط انتگرال نیوتن-کتنر

Newton diagram

نمودار نیوتن

newton divided difference formula

فرمول تقاضای تقسیم شده نیوتن

newton identities

اتحاد های نیوتن

newton law of gravitation

قانون گرانش نیوتن

Newton method

روش نیوتن

newton three laws of motion

سه قانون حرکت نیوتن

Newton's identities

اتحاد های نیوتن

newton's identity

اتحاد نیوتن

newton's law of cooling

قانون تبرید

newton's law of gravitation

قانون جاذبه عمومی

newton's principle

اصل موضوع نیوتن

Newtonian capacity

گنجایش نیوتنی

next

در مرحله بعد، بعد از، پس از آن، متعاقب، بعد

next branch

شاخه دیگر

next in first out

روش اولین صادره از وارده آتی

next state

حالت بعدی

next state function

تابع حالت بعدی

next to each other

با هم، کنار یکدیگر

next to last

قبل از آخرین

next to last step

قبل از آخرین مرحله

next to last vertex

رأس قبل از آخر

next we show that

حال نشان می دهیم که

neyman's theorem

قضیه نیمن

nickel silver

ورشو

nil

پوچ، تهی

nil ideal

پوچ آرمان

nilalgebra

پوچ جبر

nilpotence

پوچتوانی

nilpotent

پوچ توان، صفر توان

nilpotent element

عنصر پوچتوان

nilpotent group

گروه پوچتوان

nilpotent linear transformation

تبدیل خطی پوچ توان

nilpotent matrix

ماتریس پوچ توان

nilradical of a ring

پوچ-رادیکال حلقه

nine

نه، 9

nine points circle

دایره نه نقطه

no at all

هیچ

no class theory

نظریه بی طبقه

nobound element

عضو غیر کران

nodal

گره ای

nodal line

خط گرهی

nodal surface

رویه گرهی

node

گره، نقطه دوگانه معمولی

Crunode

گره، نقطه دوگانه معمولی

ordinary double point

گره، نقطه دوگانه معمولی

node network

شبکه گرهی

node of a curve

گره منحنی

node of a linear graph

رأس گراف خطی

node point

گره

noether

نوئتر

noetherian

نویتری، نوتری

noetherian domain

حوزه نویتری

Noetherian module

مدول نویتری

noetherian ring

حلقه نویتری

noise

سروصدا، غوغا، نوفه، اغتشاش، صدای نامطلوب، اختلال در کانال ارتباطی

nomial definition

تعریف اسمی

nomial measurement

اندازه گیری اسمی

nomial scale

مقیاس اسمی

nominal

اسمی، صوری

nominal definition

تعریف صوری

nominal dimension

اندازه اسمی

nominal price

قیمت اسمی

nominal rate of interest

نرخ اسمی بهره

nominal value

مبلغ اسمی، ارزش اسمی

nomogram

نوموگرام، فرمول نگاشت

non abelian

ناآبلی

non abelian group

گروه ناآبلی

non additive model

مدل جمع ناپذیر

non archimedean

ناارشمیدسی

non archimedean ordered field

هیئت مرتب ناارشمیدسی

non archimedean valuation

ارزه ناارشمیدسی

non associative

غیر شرکت پذیر

non associativity

ناانجمنی

non asymptotic

غیر مجانبی

non central distributions

توزیع های غیر مرکزی

non central f distribution

توزیع f غیر مرکزی

non central intervals

فواصل غیر مرکزی

non central quadratics

سطح درجه دوم متقارن غیر مرکزی

non central t2 distribution

توزیع t2 غیر مرکزی

non central t2 variate

متغیر t2 غیر مرکزی

non collinear points

نقاط غیر واقع بر یک خط راست

non commutative

غیر جابجائی، ناجابجایی

non commutative matrices

ماتریس های غیر جابجایی

non commutativity

ویژگی ناجابجایی

non comparable

غیر قابل مقایسه

non comparable set

مجموعه غیر قابل مقایسه

non conservative

غیر ابقایی

non constant

ناثابت، غیر ثابت

non constrant

 

non constructive method

روش غیر سازنده

non correlated

ناهمبسته

non decimal fraction

کسر غیر اعشاری

non decreasing

غیر نزولی

non decreasing function

تابع غیر کاهشی، تابع ناکاهشی، تابع افزایشی

non decreasing sequence

دنباله ناکاهشی، دنباله افزایشی

non degenerate

زوال ناپذیر

non degenerate bilinear form

فرم دو خطی ناتبهگون

non degenerate conic

مخروط ناتبهگون، مخروط سره

non degenerated

زوال ناپذیر

non deleted

نابسوده

non denumerable

شمارش ناپذیر، ناشمارا، غیر قابل شمارش

non denumerable set

مجموعه ناشمارا، مجموعه شمارش ناپذیر، مجموعه غیر قابل شمارش

non desarguesian geometry

هندسه نادزارگی

non destructive test

آزمایش غیر تخریبی، آزمایش غیر مخرب

non deterministic

نامتقن، غیرقطعی، نامعین

non empty

ناتهی، غیر تهی

non empty set

مجموعه ناتهی

non enumerable

شمارش ناپذیر

non enumerable set

مجموعه شمارش ناپذیر

non essential

ناگوهری، غیر ضروری، غیر اساسی

non euclidean

نااقلیدسی، غیر اقلیدسی

non euclidean geometry

هندسه نااقلیدسی

non euclidean space

فضای نااقلیدسی

non existent

ناموجود

non existent demand

تقاضای ناموجود

non heat treatable

عملیات حرارتی ناپذیر

non homogeneous

ناهمگن، غیرهمگون، غیر همگن

non homogeneous equation

معادله غیر همگن

non homogeneous system

دستگاه غیر همگن

non increasing

غیر صعودی

non increasing function

تابع غیر افزایشی

non increasing monotonic function

تابع یکنوای غیر افزایشی

non increasing sequence

دنباله ناافزایشی، دنباله کاهشی

non irreducible element

عضو تحویل ناپذیر الحاقی

non isolated

ناتنها، غیر منفرد، غیر تنها

non isomorphic

غیر یکسان، غیر ایزومرف، نایکسان

non itegrability

انتگرال ناپذیری

non linear

غیر خطی

non linear dependence

بستگی غیر خطی

non linear model

مدل غیر خطی

non linear programming

برنامه ریزی غیر خطی

non linear system

دستگاه غیر خطی

non literalistic

ناجازم

non mathematical

غیر ریاضی

non meager

چاق

non measurable

سنج ناپذیر، اندازه ناپذیر

non measurable set

مجموعه سنج ناپذیر، مجموعه اندازه ناپذیر

non metric

غیر طولی

non metric geometry

هندسه غیر طولی

non negative

نامنفی

non negative form

فرم غیر منفی

non negative function

تابع نامنفی

non negative matrix

ماتریس غیر منفی

non nul

ناصفر

non ordinary fraction

کسر غیر معمولی

non orientable surface

رویه جهت ناپذیر

non oriented plane

هامن بدون جهت

non overlapping

بدون عضو مشترک، غیر قابل پوشش

non parallel

ناموازی، غیرموازی

non parametric methods

روش های غیر پارامتری

non parametric statistics

آمار غیر پارامتری

non parametric test

آزمایش غیر پارامتری

non periodic

غیر متناوب، غیر تناوبی، نامتناوب

non periodic head

دوره غیر گردش

non positional

غیر موضعی

non positional notation

دستگاه عدد نویسی غیر موضعی

non positive numbers

اعداد غیر مثبت

non radiative

غیر تشعشعی

non random

غیر تصادفی

non random sample

نمونه غیر تصادفی

non random type surveying

آمارگیری از نوع غیر تصادفی

non randomize

ناتصادفی کردن

non randomized

ناتصادفی شده، نابختین

non real

غیر حقیقی

non real roots

ریشه های غیر حقیقی

non realization

عدم تحقق

non rectifiable curve

خم غیر قابل اصلاح

non rectilinear function

تابع غیر خطی

non reflexive

غیر منعکس

non reflexive relation

رابطه انعکاس ناپذیر

non regular

بی قاعده، نامنظم

non removable

غیر قابل حذف، نابرداشتنی

non residue

نامانده

non reversing

یکطرفه، معکوس نشو

non sampling error

اشتباه غیر نمونه گیری

non simple closed curve

منحنی بسته غیر ساده

non simultaneous

غیر هم جنس

non singular

ناتکین، غیر تکین

non singular matrix

ماتریس غیر تکین

non singular transformation

تبدیل غیر تکین

non symmetrical

غیر متقارن

non terminating

بدون پایان، بدون انتها، بی پایان

non terminating decimal

عدد دهدهی بی پایان

non transitive

غیر متعدی

non trivial

غیر بدیهی، غیر مبتذل، نابدیهی

non trivial solution

جواب غیر بدیهی، جواب غیر صفر مبتذل

non uniformity

ناهمشکلی، غیر یکنواختی، ناهمگونی

non void

غیر تهی، ناتهی

non zero

مخالف صفر، غیر صفر

non zero sum game

بازی بدون مجموع صفر، بازی مجموع غیر صفر

nonabelian group

گروه غیر آبلی

nonadjecent exterme point methods

روش های نقاط رأسی نامجاور

nonagon

نه ضعلی

nonassociative

شرکت ناپذیر

nonassociative algebra

جبر شرکت ناپذیر

nonassociative ring

حلقه شرکت ناپذیر

nonatomic boolean algebra

جبر بولی نااتمی

nonatomic measure space

فضای اندازه نااتمی

nonbasic

غیر پایه

nonbasic definition

تعریف تابع هدف

nonbasic matrix

ماترسی غیر پایه

nonbasic variable

متغیر غیر پایه، متغیر غیر اساسی، متغیر غیر پایه ای

nonbasic variables

متغیر های غیر پایه

nonbinding constraint

محدودیت های نامقید

noncentral

غیر علی، غیر مرکزی، نامتمرکز شده، غیر متمرکز

noncentral chi square distribution

توزیع مربع خی نامرکزی

noncentral distribution

توزیع نامرکزی

noncentral quadrics

رویه های درجه دوی بی مرکز

noncommutative

تعویض ناپذیر

noncommutative ring

حلقه جابجا ناپذیر

noncomparable

غیر قابل مقایسه

noncomparable elements

عضو های غر قابل مقایسه

noncomparable pair of element

دو عنصر غیر قابل مقایسه

nonconstant

ناپایا

nonconstant polynomial

چندجمله ای ناپایا

nonconstructive proof

اثبات غیر سازنده

nonconvex

نامحدب

noncoverage

ناپوشا

nondecreasing

ناکاهشی، ناکاهنده

nondecreasing function

تابع نانزولی، تابع یکنوای صعودی

nondefective

سالم

nondefective unit

واحد غیر معیوب

nondegeneracy

ناتباهیده، ناتباهیدگی، ناتباهی

nondegenerate

ناتباهیده، ناتبهگون، ناتباهنده

nondegenerate basic feasible solution

جواب شدنی پایه ناتباهیده

nondegenerate bounded variables

متغیر های کران دار ناتباهیده

nondegenerate divisor

مقسوم علیه ناتباهیده

nondegenerate iteration pivot

محور گیری تکرار ناتباهیده

nondegenerate quadratic form

صورت درجه دوم نا تباهیده

nondegerate linear equation

معادله خطی غیر تبهگون

nondeleted limit

حد ناسوده

nondense set

مجموعه هیچ جا چگال، مجموعه ناچگال

nondenumerable

ناشمردنی، شمارش پذیر

nondenumerable set

مجموعه ناشمارا

nonderogatory matrix

ماتریس غیر تخفیف ناپذیر

nondiagonal element

عضو غیر قطر

nondimensional parameter

پارامتر غیر بعدی

nondirected graph

گراف غیر جهت دار

nondistributive

پخش ناپذیر

none

هیچ یک

none theless

با این حال، با وجود این

nonempty

ناتهی

nonempty finite set

مجموعه باپایان ناتهی

nonempty set

مجموعه ناتهی

nonempty subset

زیرمجموعه ناتهی

nonequivalent

نا هم ارز

nonequivalent proposition

گزاره نا هم ارز

nonetheles

در هر صورت، به هر حال

nonexistence

عدم وجود

nongenerative

غیر تولیدی

nonhomogeneous

ناهمگن، غیر هموژن، غیر همگن

nonhomogeneous difference equation decreasing function

تابع ناصعودی، تابع یکنوای نزولی

nonhomogeneous system

دستگاه غیر همگن

nonillion

نانیلیون، عدد 1030 در دستگاه آمریکایی و 1054 در دستگاه انگلیسی

nonincreasing

ناافزایشی

nonincreasing function

تابع ناصعودی، تابع یکنوای نزولی

monotone decreasing function

تابع ناصعودی، تابع یکنوای نزولی

nonintegrable function

تابع انتگرال ناپذیر

noninvertible matrix

ماتریس وارون ناپذیر

nonisomorphic

نایکسان

nonlabeled term

جمله بدون برچسب، جمله برچسب گذاری نشده

nonleaf

غیر برگ

nonlinear

غیر خطی، ناخطی

nonlinear correlation

همبستگی غیر خطی

nonlinear differential equation

معادله دیفرانسیل غیر خطی

nonlinear equation

معادله ناخطی

nonlinear fit

برازش غیر خطی

nonlinear programming

برنامه ریزی غیر خطی

nonmeasurable

غیر قابل اندازه گیری، اندازه ناپذیر

nonmeasurable function

تابع اندازه پذیر

nonmodular

غیر پیمانه ای، ناپیمانه ای

nonnegative

نامنفی

nonnegative function

تابع غیر منفی

nonnegative ingteger

عدد صحیح نامنفی

nonnegative integers

اعداد صحیح نامنفی

nonnegative linear transformation

تبدیل خطی نامنفی

nonnegative number

عدد نامنفی

nonnegative numbers

اعداد غیر منفی

nonnegative property

خاصیت نامنفی بودن

nonnegative semidefinite matrix

ماتریس نیمه معین نا منفی

positivc semidefinite matrix

ماتریس نیمه معین نا منفی

nonnegative series

سری نامنفی

nonnegativity constraint

محدودیت نامنفی، محدودیت غیر منفی

nonorientability

جهت ناپذیری

nonoverlapping

بدون عضو مشترک، غیر قابل پوشش

nonoverlapping intervals

بازه های نا متداخل

nonparametric

ناپارامتری، غیر پارامتری

nonparametric statistics

آمار نا پارامتری

nonperiodic cubic spline

اسپلاین درجه سه نامتناوب

nonperiodic head

دوره غیر گردش

nonpermanent die

قالب غیر تولیدی

nonplanar

غیر مسطح

nonplanar graph

گراف غیر مسطح

nonpositive

نامثبت، غیر مثبت

nonpositive definitive matrix

ماتریس معین نامثبت

nonprime

غیر اول

nonprobability sample

نمونه غیر احتمالی

nonproductive experiment

آزمایش غیر تصادفی

nonproductive labor

کار غیر تولیدی

nonrandom experiment

آزمایش غیر تصادفی

nonrandomized decision function

تابع تصمیم تصادفی نشده

nonreal

ناحقیقی

nonreal root

ریشه غیر حقیقی

nonrectangular coordinate system

دستگاه مختصات غیر قائم

nonrectifiable

با طول نامتناهی، با درازای نامتناهی

nonrectifiable curve

منحنی با طول متناهی، خم با درازای نامتناهی

nonrecurrent Markov chain

زنجیر مارکوف نا باز گشتی

nonremovable discontinuity

نابرداشتنی ناپیوستگی

nonrepeating decimal

اعشاری نامکرر

nonresidue

ناباقیمانده

nonresponse

بی پاسخ

nonresponse questionnaire

پرسشنامه بدون جواب

nonsense correlation

همبستگی نامعقول، همبستگی بی معنی

nonsimilar binary tree

درخت دودویی غیر متشابه

nonsimple path

مسیر غیر ساده

nonsingular

نا استثنائی

nonsingular linear transformation

تبدیل خطی ناتکین

nonsingular matrix

ماتریس عادی، ماتریس ناتکین، ماتریس منظم، ماتریس انعکاس پذیر، ماتریس منفرد

nonsingular point of a variety

نقطه ساده چندگونا، نقطه ناتکین چندگونا

nonsingular transformation

تبدیل ناویژه، تبدیل نااستثنایی

nonsingular trianglular matrix

ماتریس مثلث ناویژه

nonsingular variety

چندگونای هموار، چندگونای ناتکین

nonsquare matrix

ماتریس غیر مربع

nonstandard natural number

عدد طبیعی نا استاندارد

nonstandard real number

عدد حقیقی نااستاندارد

nonstationary

ناایستا

nonstationary oscillation

نوسان نا مانا

nonstrictly determined matrix

ماتریس کاملا غیر معین

nonsymmetric relation

رابطه نا متقارن

nonterminal

ناپایانه، غیر انتهایی

nonterminating

نامختوم، بی انتها، بی پایان

nonterminating decimal

عدد دهدهی نا مختوم

infinite decimal

عدد دهدهی نا مختوم

nontransitive relation

رابطه نا ترایا

intransitive relation

رابطه نا ترایا

nontrivial

نابدیهی

nontrivial factorization

تجزیه نابدیهی

nontrivial solution

جواب ناصفر

nontrivial subgroup

زیرگروه نابدیهی

nontrivial subset

زیرمجموعه سره، زیرمجموعه نابدیهی

nonunit

غیر یکه، نایکه

nonweighted 2 tree

2- درخت غیر وزندار

nonzero

نا صفر

nonzero column vector

بردار ستونی ناصفر

nonzero determinant

دترمینان غیر صفر، دترمینان ناصفر

nonzero entry

درایه غیر صفر

nonzero vector

بردار ناصفر

norm

نرم

norm of a functional

نرم تابعک

norm of a matrix

نرم ماتریس

norm of a vector

نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار

modulus of a vector

نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار

absolute value of a vector

نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار

length of a vector

نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار

numerical value of a vector

نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار

magnitude of a vector

نرم بردار، طول بردار، قدر مطلق بردار، مقدار عددی بردار

norm of vector nonbasic

نرم یک بردار

norma

استاندارد، قاعده، مدل

normal

بهنجار

normal acceleration

شتاب قائم، شتاب عمودی

normal allowance

زمان بیکاری مجاز

normal approximation to

تقریب نرمال برای

normal asymptotic distribution for binomial

توزیع مجانبی نرمال برای دوجمله ای

normal axis

محور قائم

normal basis

پایه نرمال

normal bi variate distribution

توزیع دو متغیری طبیعی

normal chain

زنجیر نرمال

normal closure

بسته نرمال

normal component

مولفه قائم

normal continued fraction

کسر مسلسل نرمال

normal coordinates

مختصات نرمال

normal cruve

منحنی طبیعی، منحنی نرمال

normal curvature

خمیدگی قائم

normal curvature of a surface

انحنای نرمال سطح

normal density function

تابع چگالی نرمال

normal derivation

انحراف نرمال، انحراف طبیعی

normal derivative

مشتق نرمال

normal distribution

توزیع نرمال، توزیع گاوسی

Gaussian distribution

توزیع نرمال، توزیع گاوسی

normal distribution curve

منحنی توزیع نرمال

normal distribution function

تابع توزیع نرمال

normal distribution in plane

توزیع نرمال در سطح، توزیع نرمال دو متغیره

normal distribution law

قانون توزیع نرمال

normal divisor

مقسوم علیه نرمال

normal equation

معادله نرمال، معادله متعارف

normal equation of a straight line

معادله متعارف خط راست

normal equations

معادلات نرمال، معادله های نرمال

normal extension

توسیع بهنجار

normal family

خانواده نرمال

normal force

نیروی قائم

normal form

صورت متعارف

normal form of an equation

صورت متعارف یک معادله

normal form of differential equations

صورت نرمال معادله های دیفرانسیل

normal function

تابع نرمال شده، تابع نرمال

normalized function

تابع نرمال شده، تابع نرمال

normal function of ordinal numbers

تابع نرمال عدد های ترتیبی

normal inspection

بازرسی نرمال

normal line

خط نرمال (قائم)

normal linear transformation

تبدیل خطی بهنجار

normal matrix

ماتریس نرمال

normal operator

عملگر نرمال

normal order

ترتیب طبیعی

normal plane

صفحه قائم

normal population

جامعه نرمال

normal probability curve

خم احتمال نرمال

normal probability density function

تابع چگالی احتمال نرمال

normal probability plot

رسم احتمال نرمال

normal projection

تصویر قائم، تصویر متعامد

normal random variable

کمیت تصادفی نرمال، متغیر تصادفی نرمال شده، متغیر تصادفی نرمال

normal reaction

عکس العمل طبیعی، عکس العمل عادی

normal region

ناحیه نرمال (قائم)

normal section

مقطع قائم

normal space

فضای نرمال

normal stock

موجودی طبیعی

normal stress

تلاش قائم

normal subgroup

زیرگروه نرمال، زیرگروه ناوردا

invariant subgroup

زیرگروه نرمال، زیرگروه ناوردا

normal divisor

زیرگروه نرمال، زیرگروه ناوردا

normal time

زمان عادی، زمان معمولی

normal to a curve

قائم بر خم، قائم بر منحنی

normal to a plane

قائم بر صفحه

normal to a surface

قائم بر رویه، قائم بر یک سطح

normal to hyperplane

عمود بر ابرصفحه، نرمال به ابرصفحه

normal transformation

تبدیل نرمال

normal unit vector

بردار یکه قائم

normal variative

متغیر نرمال

normal vector

بردار عمودی، بردار قائم

normal vector bundle

کلاف برداری نرمال

normalisation

نرمال ساختن

normality

نرمال بودن، هنجار بودن

normality condition

شرط نرمال بودن

normalization

نرمال سازی

normalize

بهنجار کردن، هنجاری کردن، به دست آوردن بردار یکه، به بردار یکه تبدیل کردن

normalized

هنجار یافته، نرمال شده، هنجار شده

normalized deviation

انحراف نرمال شده

normalized equation of line

معادله نرمال خط

normalized function random variable

متغیر تصادفی نرمال شده، متغیر تصادفی نرمال

normalized random variable

متغیر تصادفی نرمال شده

normalizer

بهنجارساز

normalizer of a subgroup

هنجارگر یک زیرگروه

normalizer of a subset of a group

نرمالگر زیرمجموعه گروه

normalizing

یکه سازی، طبیعی کردن، عادی کردن، نرم کردن، عادی سازی، بهنجار کردن، یکنواخت کردن، نرمالسازی

normalizing transformation

تبدیل نرمالساز

normalze

بدست آوردن بردار یکه

normative supply function

تابع ارزشی عرضه

normed

نرم دار، هنج دار، دارای نرم

normed linear space

فضای خطی نرمدار

normed ring

حلقه نرمدار

normed space

فضای نرمدار

normed subgroup

زیرگروه نرمال

normed vector lattice

مشبکه برداری نرم دار

normed vector space

فضای برداری نرم دار، فضای برداری هنج دار

north pole

قطب شمال

northwest corner method

روش گوشه چپ بالایی

northwest corner rule

قانون گوشه شمال غربی، قاعده گوشه شمال غربی

not

چنین نیست که، نه

not equal to

نامساوی با، مخالف با

not function

تابع نفی

not mutually exclusive event

پیشامد پیوستنی، پیشامد متداخل

not p

چنین نیست که p، نه p

not stop

ادامه یافتن

notable

نشان دادن، نمایش دادن

notation

مفهوم، نمایش، علامت، نشانگذاری، علامتگذاری، نشانه گذاری، نمادسازی، نشانه طبقه بندی، نشانه رده بندی، نماد

notation of probability

مفهوم احتمال

notch

شکاف، شکاف دادن، گوشه

notching

گوشه بری، گوشه زنی، بریدن لبه ای

note

نت موسیقی، توجه کردن، توجه

note receivable

سفته وصولی، سند وصولی، سند دریافتنی، سفته دریافتنی

note that

توجه دارید که، متذکر شدن، یادآور شدن

notes payable

اسناد پرداختنی، سفته های پرداختنی

notes receivable

اسناد دریافتنی، حساب اسناد دریافتنی

nothing

هیچ، صفر

notion

مفهوم

nought

هیچ، خطا

nowhere dense

هیچ جا چگال

nowhere dense set

مجموعه هیچ جا چگال، مجموعه ناچگال

nozzle

پخش کن، مغزی، فواره، قسمت خروج، مجرای خروج

nozzle tip

نوک تزریق کننده

np chart

نمودار تعداد ضایعات

nth

n ام، n امین

nth coordinate

مختص n ام، مؤلفه n ام

nth derivative

مشتق مرتبه n ام، مشتق n ام

nth factor

عامل n ام

nth iterate

تکرار n ام

nth order differential equation

معادله دیفرانیسل مرتبه n ام

nth partial product

حاصل ضرب جزئی n ام

nth partial sum

مجموع جزئی n ام

nth power

توان n ام

nth root

ریشه nم

nth root function

تابع ریشه n ام

nth root of unity

ریشه n ام واحد، ریشه n ام یک

nth term

جمله n ام

nth variation

n امین وردش

nuclear

هسته، هسته ای

nuclear class

رده هسته ای

nuclear fission

انشقاق هسته ای

nuclear operator

عملگر هسته ای

nuclear reaction

فعل و انفعال هسته ای

nuclear space

فضای هسته ای

nuisance parameter

پارامتر مزاحم

null

پوچ

null circle

دایره صفر، دایره ای با شعاع صفر

null class

مجموعه خالی

null element

عامل صفر، عنصر صفر، عنصر پوچ

null event

پیشامد پوچ، پیشامد تهی، پیشامد نشدنی، حادثه خنثی

null function

صفر تابع، تابع صفر

null graph

گراف تهی

empty graph

گراف تهی

null group

گروه صفر

null hypothesis

فرض صفر

null matrix

ماتریس پوچ، ماتریس صفر، ماتریس تهی

null quantifier

کم صفر، سور صفر

null recurrent

برگشت پذیر تهی، بازگشتی-پوچ

null sequence

صفر دنباله، هیچ رشته، دنباله صفر، دنباله ای که حد آن صفر است

null set

مجموعه خالی، مجموعه تهی

null sets

مجموعه های خالی، مجموعه های تهی

null space

صفر فضا، فضای پوچ هسته

null string

رشته پوچ، رشته تهی

null tree

درخت پوچ

null vector

بردار صفر

nullary operation

عمل هیچتایی

nullity

درجه پوچی، بعد فضای پوچ، پوچی

nullity of a linear mapping

بعد هسته نگاشت خطی

nullity plus rank theorem

قضیه پوچی بعلاوه رتبه

number

تعداد، نمایش هندسی عدد مختلط، عدد، شمار، شماره، شماره گذاری کردن، نمایش هندسی یک عدد مختلط

number axis

محور اعداد

number field

میدان عددی، میدان اعداد، هیئت اعداد، هیأت اعداد

number line

خط اعداد، محور حقیقی

number of basic feasible solutions

تعداد جواب های شدنی پایه

number of basis

تعداد پایه

number of bounded variables

متغری های کران دار تعداد

number of renewals

تعداد تعویض

number of solutions

تعداد جواب های

number of teeth

تعداد دندانه

number scale

محور اعداد

number sieve

غربال اعداد، غربال اراتستن

number system

دستگاه اعداد

number theoretic

نظریه اعداد، منسوب به نظریه اعداد

number theoretic functions

توابع حسابی، توابعی که مجموعه اعداد طبیعی را به توی خودش تصویر می کنند

number theory

تئوری اعداد، نظریه اعداد

numberable

قابل شمارش، شمارش پذیر

numberal

عددی، عدد

numberal system

دستگاه شمارش، دستگاه عددنویسی، دستگاه شمار

numberate

شمردن، حساب کردن، به شمار آوردن

numberation

شمار، شمارش، احتساب

numberator

صورت کسر

numberical

عددی

numberical analysis

آنالیز عددی، تجزیه و تحلیل عددی

numberical coefficients

ضرایب عددی

numberical determinant

دترمینان عددی

numberical methods

روش های عددی

numberical scale

مقیاس عددی

numberical sequence

دنباله عددی

numberical value

مقدار عددی

numberically

به طور عددی

numbering

شماره گذاری

numbering of favourable cases

تعداد حالات مساوی

numbering scale

سیستم عددنویسی، پایه اعداد

numbering scale with base n

عدد نویسی به

numbering system

دستگاه اعداد

numbering theoretic

نظریه اعداد

numbering theoretical functions

توابع نظریه اعداد

numbering theory

نظریه اعداد

numbering with common factors

عدد های مشترک

numberless

بی شمار

numbers of times

تعداد دفعات

numeral

عددی، رقم، پیکر

numeral system

سیستم عدد نویسی، پایه اعداد

numeration

شمارش

numeration system

دستگاه شمارش

numeral system

دستگاه شمارش

numerator

صورت کسر، برخه شمار

numerator function

تابع صورت کسر، تابع صورت

numerator of a fraction

صورت کسر

numeric function

تابع عددی

numerical

عددی، شماری

numerical analysis

آنالیز عددی

numerical approach

نگرش عددی، روش عد

numerical arrangement

ترتیب شماره ای

numerical calculus

حساب عددی

numerical characteristic

مشخصه عددی

numerical check

تحقیق عددی

numerical component

مؤلفه عددی

numerical computation

محاسبه عددی

numerical control

کنترل عددی

numerical differentiation

مشتق گیری عددی، دیفرانسیل گیری عددی

numerical instability

ناپایداری عددی

numerical integration

انتگرالگیری عددی

numerical line

خط عددی

numerical methods

روش های عددی

numerical range

برد عددی

numerical sequence

گزاره خبری، دنباله عددی

numerical series

سری عددی

numerical solution

حل عددی، جواب عددی

numerical solution of algebraic equation

حل عددی معادله های جبری

numerical solution of algebraic equations

حل عددی معادله های جبری

numerical tables

حداول عددی

numerical value

مقدار عددی

numerical value of a vector

مقدار عددی یک بردار

numering

نمره گذاری، عددنویسی

numerous

متعدد، زیاد، بی شمار

nut

مهره ضامن، مهره، مهره شاتون

nutation

رقص محوری، ناوش

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 29 , accounting , statistics , math glossary - part 29


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٥:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.