اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 27

 

L

دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی

l space

L-فضا

L.u.b

کوچکترین کران بالا

L'hopital rule

قاعده هوپیتال، قاعده لوپیتال

L'hospital's rule

دستور لوپیتال، قانون هوپیتال

L'hospital's theorem

قضیه هوپیتال

L2 norm

نرم L2، هنج L2

label

برچسب

labeled digraph

گراف جهت دار برچسب گذاری شده

labeled graph

گراف نشاندار، گراف برچسب دار

lable

برچسب زدن، طبقه بندی کردن، علامت، نشانی، مشخصه، مشخصات، برگه، برچسب

labor

کار، نیروی کار، کارگر، نیروی کارگری، نیروی انسانی، دستمزد

labor cost

هزینه دستمزد

labor inspection

بازرسی کار

labor intensive

طرح کارطلب، کارطلب، کاربر، نفربر، کارگربر

labor law

قوانین کارگری، قانون کارگری، حقوق کار

labor productivity

بهره دهی کار

labor rate

نرخ دستمزد

lack of fit

نقض برازش

lacuna

رخنه، حفره

lacunary

حفره ای

lacunary values

مقادیر رخنه ای

ladder method

روش نردبانی

ladder network

شبکه نردبانی

ladder sliding

لغزش نردبان

ladder sliding problem

مساله لغزش نردبان

Lagrange

لاگرانژ

lagrange bracket

کروشه لاگرانژ

lagrange coordinates

مختصات لاگرانژی

lagrange equation of motion

معادله حرکت لاگرانژ

lagrange identity

اتحاد لاگرانژ

lagrange interpolation

درونیابی لاگرانژ

Lagrange multiplier

ضریب لاگرانژ

lagrange multiplier function

تابع ضرب کننده لاگرانژ، تابع تکثیر کن لاگرانژ

Lagrange multipliers

ضریب های لاگرانژ

lagrange theorem

قضیه لاگرانژ

lagrange's differential equation

معادله دیفرانسیل لاگرانژ

lagrange's form of the remainder for taylor's theorem

صورت باقیمانده لاگرانژ در قضیه تیلور

lagrange's formula

فرمول لاگرانژ

lagrange's formula of interpolation

فرمول درون یابی لاگرانژ

Lagrange's identity

اتحاد لاگرانژ

lagrange's theorem

قضیه لاگرانژ

lagrange's trigonometric identity

اتحاد مثلثاتی لاگرانژ

lagrangian

لاگرانژین، لاگرانژی

lagrangian dual problem

مسأله دوگان لاگرانژین

lagrangian function

تابع لاگرانژ

lagrangian multipliers

مضارب لاگرانژین، ضریب لاگرانژ

lagrangian theorem

قضیه لاگرانژ

lags in delivery time

تأخیر در زمان تحویل یا تولید کالا

laguerre functions

توابع لاگر

laguerre geometry

هندسه لاگر

laguerre polynomials

چندجمله ای های لاگر

laguerre's differential equation

معادله دیفرانسیل لاگر

lambda

لاندا، حرف یازدهم الفبای یونانی

lambda matrix

ماتریس لاندا

lambda transition

تبدیل تهی، تبدیل لاندا

lame differential equation

معادله دیفرانسیل لامه

lame function

تابع لامه

Lame' differential equation

معادله دیفرانسیل لامه

Lame' function

تابع لامه

lamina

لایه، ورقه

laminar flow

شارش لایه ای

laminar object

جسم ورقه ای

laminated

ورق مانند، متورق، چندلایی، ورقه ورقه شده

laminating

لایه سازی، ورقه سازی

lamination

ورقه شدن، ناخالصی لایه ای، پوسته پوسته شدن

lancing

شیار سازی، چاک دادن

land

زمین، کفی

land transport

حمل و نقل جاده ای

landed pluger

سمبه پله ای

landing gear

ارابه فرود

language

زبان

language equation

معادله زبان

laobor force

نیروی کار

lap

روی هم قرار گرفتن، لب روی هم، چرخ پرداخت، روی هم افتادن، صیقل دادن، زیر کار، ساییدن، صیقل زدن، ساییدن دقیق

lap joint

مفصل روی هم، اتصال نیم-نیم، جوشکاری، اتصال روی هم، اتصال پوششی

laplace

فرمول مجانبی موآور-لاپلاس

Laplace differential equation

معادله دیفرانسیل لاپلاس

laplace expansion

بسط لاپلاس

laplace function

تابع لاپلاس

laplace operator

عملگر لاپلاس، لاپلاسی، عامل لاپلاس، اپراتور لاپلاس

laplace transform

تبدیل لاپلاس، مبدّل لاپلاس، تبدیل لاپلاس

laplace's differential equation

معادله دیفرانسیل لاپلاس

laplace's equation

معادله لاپلاس

laplace's theorem

قضیه لاپلاس

laplacian

لاپلاسی

laplacian operator

عملگر لاپلاسی

lapse

افت، تنزیل، تنزل، کاهش

lapse rate

نرخ افت، سرعت افت

lare sample theory

نظریه بزرگ، نمونه ها

large

بزرگ

large numbers

شرط لازم و کافی قانون اعداد بزرگ

large quantity

بی نهایت بزرگ

large sample

بزرگ-نمونه

large sample approximation

تقریب با نمونه بزرگ

large sample inference

استنباط با نمونه بزرگ

large sample theory

نظریه بزرگ نمونه ها

large scale production

تولید در مقیاس وسیع، تولید انبوه، تولید مقیاس

largely

جامعا، به طور فراگیر

largen

وسعت بخشیدن، بزرگ کردن

larger

بزرگتر

larger area

سطح بزرگتر، قطعه بیشتر از نیم

larger than

بزرگ تر از

larger topology

توپولوژی قویتر

largest

بزرگترین

largest member

بزرگترین عدد، بزرگترین عضو

last

آخرین، دوام آوردن، واپسین، پائیدن

last come first serve

سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری

LCFS

سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری

last element

آخرین عنصر، عنصر آخر، جزء انتها، عضو انتها

last in first out

اولین صادره از آخرین وارده

LIFO

اولین صادره از آخرین وارده

last theorem of fermat

قضیه آخر فرما

last theorem of poincare

آخرین قضیه پوانکاره، قضیه نقطه ثابت پوانکاره-برکاف

lastest time of occurence

دیرترین زمان مجاز برای وقوع

latch

زبانه، بست، قفل، قفل فنری، چفت

latch jig

جیگ چفتی

late finish time

دیترین زمان پایان

late start time

دیرترین زمان شروع

latent

نهفته، نهان

latent root

مقدار ویژه، ریشه راکد

latent root of a matrix

مقدار ویژه یک ماتریس

latent vector

بردار راکد، بردار ویژه

lateral

پهلوئی، جانبی

lateral area

مساحت جانبی، سطح جانبی

lateral edge

یال جانبی

lateral face

وجه جانبی

lateral surface

رویه جانبی

laterally

از پهلو، جانبا

latex

لاتک، لاستیک خام، شیره لاستیک، لاتکس

latin square

مربع لاتین

latin squares

مربعات لاتین

latitude

عرض جغرافیایی، عرض

latter

نوع اول، دوم، اخیر، قسمت اخیر

lattice

مشبّکه

lattice distribution

توزیع مشبّکه ای، پخش مشبک، توزیع مشبکه

lattice homomorphism

همریختی مشبّکه ای

lattice isomorphism

یکریختی مشبّکه ای

lattice point

نقطه شبکه ای

latus rectum

پارامتر سهمی، طول قطر اطول، ضلع قائم، وتر کانونی

latus rectum of a conic

پارامتر منحنی مخروطی

latus rectum of ellipse

راست وتر بیضی

latus rectum of hyperbola

راست وتر هذلولی

latus rectum of parabola

راست وتر سهمی

Laurent

لوران

Laurent expansion

بسط لوران

laurent series

سلسله لورن، سری لورانت، رشته لوران، سری لوران

law

قانون

law of a group

قانون گروه

law of action and reaction

قانون کنش و واکنش

law of area

قانون مساحت ها

law of associatiativity

قانون پذیری شرکت

law of binomial probability distribution

قانون توزیع احتمال های دوجمله ای

law of cancellation

قانون حذف

law of combination

قانون ترکیب

law of commutativity

قانون جابجائی

law of composition

قانون ترکیب، قانون همنهش

law of conservation

قانون بقا

law of conservation of momentum

قانون بقاء اندازه حرکت

law of contradiction

قانون تناقض

law of cooling

قانون تبرید

law of cosines

قانون کسینوس ها

law of cotangents

قانون کتانژانت ها

law of diminishing returns

قانون بازده نزولی

law of distributivity

قانون پخشی

law of errors

قانون خطا ها

law of excluded middle

قانون طرد شق ثالث، قانون طرد واسطه

law of exponents

قانون نما ها

law of geometric probability distribution

قانون توزیع احتمال های هندسی

law of gravitation

قانون گرانش

law of growth

قانون رشد، قانون نمو

law of hypergeometric probability distribution

قانون توزیع احتمال های فوق هندسی

law of inertia

قانون ماند

law of inner composition

قانون ترکیب داخلی، قانون همنهش درونی

law of iterated logarithm

قانون لگاریتم مکرر

law of large numbers

قانون اعداد بزرگ

law of left distributivity

قانون پخش پذیری از چپ

law of logarithms

قانون لگاریتم ها

law of logic

قانون منطق

law of markov polya probability distribution

قانون توزیع احتمال های مارکوف-پولیا

law of motion

قانون های حرکت

law of parallelogram

قانون متوازی الاضلاع

law of pascal's triangle

قانون مثلث پاسکال

law of poisson probability distribution

قانون توزیع احتمال های پوآسون

law of probability

قانون احتمال

law of probability distribution

قانون توزیع احتمال ها

law of quadratic reciprocity

قانون متعاکس تربیعی، قانون تقابل مجذوری، قانون تقابل مربعی، قانون متقابل تربیعی

law of reflection

قانون انعکاس

law of refraction

قانون تفرق

law of right distributivity

قانون پخش پذیری از راست

law of signes

قانون علامت ها

law of signs

قانون علامت ها

law of simplification

قاعده ساده کردن

law of sines

قانون سینوس ها

law of small numbers

قانون اعداد کوچک

law of supply and demand

قانون عرضه و تقاضا

law of tangents

قانون تانژانت ها

law of total probability

قانون مجموع احتمالات، قانون احتمال مجموع، قضیه جمع احتمالات

law of two points probability distribution

قانون توزیع احتمال های ذوزنقه ای

laws

ترکیب قوانین، ترکیب قوانین توزیع های دوجمله ای، ترکیب قوانین توزیع های نرمال، ترکیب قوانین توزیع های نمایی

laws of chance

قوانین شانس

laws of logarithms

قانون های لگاریتم ها

laws of logic

قوانین منطق

laws of motion

قانون های حرکت

laws of the mean

قضیه های مقدار میانگین

lay

قرار دادن

lay down

پایه گذاری کردن، کنار گذاشتن

lay off

اختیار شدن، برکناری، معلق از خدمت تعلیق، انتظار خدمت موقت

lay out

آرایش، طرح اولیه قالب، طرح، نقشه اولیه، جانمایی، طرح مقدماتی، طرح جانمایی، آرایش چیدن، طرح چیدن، طریقه چیدن، استقرار، ماکت، ترتیب، طرحبندی، طراحی، تنظیم

layaid off

واقع بودن، قرارداشتن

layer

پوسته، طبقه، ورقه، قشر، لایه

layout

طرح، آرایش

layout chart

نمودار جا و مکان

layout planning chart

جدول طراحی کارخانه

LB

علامت اختصاری پوند، واحد وزن معادل 453.7 گرم

Libra

علامت اختصاری پوند، واحد وزن معادل 453.7 گرم

lead

گام، پیشروی، گام محوری، منجر شدن، سوق دادن، رسیدن

lead lag quantity

ارزش تأخیر

lead time

زمان تأخیر در دریافت کالا، زمان تقدم، زمان انتظار، زمان انجام کار، فاصله زمان پیش سفارش و دریافت آن

lead to

منتهی شدن، بدست دادن

leadership

رهبری

leading

مقدم

leading coefficient

ضریب پیشرو، ضریب اصلی

leading non 0

مقدم غیر صفر

leading nonzero entry

درایه غیر صفر اصلی

leading submatrix

زیرماتری مقدم

leading term

جمله پیشرو، جمله اصلی

leading terms

جمله پیشرو

leading zero

صفر های قبل از عدد

leading zeros

صفر های پیشرو

leads to

منتهی شدن

leaf

برگ

leaf jig

الگوی بازشدنی

leafed

گلبرگ، گلبرگی

leak

رخنه، نشست، نشست کردن، چکه

leap

پرش، کبیسه، جست

leap day

روز آخر سال کبیسه، روز کبیسه

leap year

سال کبیسه

learn

آموختن، فراگرفتن

learning curve

منحنی یادگیری

learns

در می یابد

lease

اجاره

least

حداقل، کوچکترین، کمترین، اقل

least absolute remainder

کوچکترین باقیمانده مطلق

least absolute value

کمترین قدر مطلق

least amount

کمترین مقدار، کوچکترین مقدار

least common denominator

کوچک ترین مخرج مشترک

least common divisor

کوچکترین مضرب مشترک

least common multiple

کوچکترین مخرج مشترک

least cost analysis

تحلیل حداقل هزینه

least cost combination

ترکیب هزینه حداقل

least cost criterion

ملاک هزینه حداقل

least cost method

روش کمترین هزینه

least element

عضو اقل، کوچکترین عضو، کوچکترین عنصر، عنصر مینیمم، عنصر اقل، عنصر کمینه

least favorable distribution

توزیع با کمترین مساعدت

least lower bound

کوچکترین کناره پایین

least member

عضو اقل، عنصرکمینه

least preferred co worker

همکاران با کمترین امتیاز

LPC

همکاران با کمترین امتیاز

least significant difference

کمترین تفاوت معنی دار

least square

کوچکترین مربع

least square approximation

تقریب کمترین توان های دوم، تقریب کمترین مربعات

least squares

کوچکترین توان های دوم، کمترین توان های دوم

least squares approximation

تقریب حداقل مربعات

least squares criterion

ملاک کمترین مجذورها

least squares estimate

برآورد با کمترین توان های دوم

least squares estimator

برآورد کننده کمترین

least squares law

قانون کمترین مربعات

least squares line

خط کمترین مربعات

least squares method

روش حداقل مجذورات، روش کمترین مجذور ها، روش کمترین توان های دوم، روش کمترین مربعات، روش حداقل مربعات

least unit cost

حداقل هزینه واحد

least upper

کمترین بالایی

least upper bound

سوپرمم، زبرینه، کوچکترین کران بالا، کرانه بالایی، کوچکترین

least upper bound property

خاصیت کوچکترین کران بالایی

least upper bound theorem

قضیه کوچکترین کران بالا

leave

ترک کردن، رها کردن، ترک، مرخصی، خارج شدن، بیان کردن، برگ، باقی گذاردن، واگذار کردن

leaving

خارج شدن

leaving basic variable

متغیر خروج از پایه، متغیر اساسی خروجی

leaving variable

متغیر خارج شونده

lebesgue bounded convergence theorem

قضیه تقارب محدود لبگ

lebesgue criterion

محک لوبگ، آزمون لبگ

lebesgue criterion for riemann integrability

معیار لوبگ برای انتگرال پذیری ریمان

Lebesgue decomposition theorem

قضیه تجزیه لبگ

Lebesgue integrable

لبگ - انتگرالپذیر

lebesgue integrable function

تابع انتگرال پذیر لبگ، تابع انتگرال پذیر به تعبیر لبگ

Lebesgue integral

انتگرال لبگ

lebesgue integral of a complex function

انتگرال لوبگ یک تابع مختلط

lebesgue measurable function

تابع اندازه پذیر لبگ

lebesgue measure

اندازه لوبگ، سنج لوبگ

lebesgue monotone convergence theorem

قضیه همگرایی یکنوای لبگ

Lebesgue number

عدد لبگ

lebesgue radon integral

انتگرال لوبگ-رادون

lebesgue steiltjes integral

انتگرال لبگ-استیلتیس

lebesgue stieltjes integral

انتگرال لبگ-استیلتیس، انتگرال لبگ-رادون

lecture

کنفرانس، نطق

lectures

درس هایی، درس ها

ledeburite

لدبوریت

ledger

دفتر قانونی، دفتر حساب، دفتر کل، تخته، تیر

lee way

مهلت

left

باقی ماندن، چپ

left annihilator

پوچساز چپ

left cancellation law

قانون حذف از چپ، قانون حذف از سمت چپ

left circular helix

مارپیچ استوانه ای چپ گرد

left congruence

همنهشتی چپ

left continuity

پیوستگی سمت چپ

left continuous function

تابع چپ پیوسته، تابع پیوسته چپ

left coordinate system

دستگاه مختصات دست چپی

left coset

هم مجموعه چپ، همدسته چپ، هم مجموعه به چپ، طبقه چپ، همرده چپ

left coset space

فضای خارج قسمت های چپ، فضای هم مجموعه های چپ

left derivative

مشتق چپ، مشتق دست چپی

left descendant

نسل چپ

left differentiable function

تابع چپ مشتقپذیر

left distributive

پخش پذیر از چپ

left distributive law

قانون پخشپذیری از چپ

left division

بخش چپ

left division algorithm

الگوریتم بخش چپ

left downward

از چپ به پایین

left downward slanted line

خط متمایل به سمت چپ، متمایل به سمت پایین

left endpoint

نقطه انتهایی چپ

left factor

عامل چپ

left half

نیمه سمت چپ

left half open

نیمباز چپ

left half plane

نیمه صفحه چپ

left hand

چپ (دست)

left hand continuity

پیوستگی چپ

left hand coordinate system

دستگاه مختصات چپ (دست)

left hand derivative

مشتق چپ

left hand jump

پرش چپ

left hand limit

حد چپ

left hand shadow price

قیمت سایه چپ

left hand tangent

مماس چپ دست

left hand tangent line

خط مماس چپ

left handed

چپ گرد

left handed coordinate system

دستگاه مختصات چپگرد

left handed curve

خم چپگرد، منحنی چپ گرد

left handed helix

مارپیچ چپ دست

left handed trihedral

کنج چپ گرد

left hereditary ring

حلقه موروثی چپ

left ideal

ایدآل چپ

left identity

همانی چپ

left invariant tensor field

میدان تانسوری چپ ناوردا

left inverse

وارون چپ، معکوس چپ

left inverse element

عنصر وارون چپ

left invertible

معکوسپذیر چپ

left invertible linear transformation

تبدیل خطی معکوسپذیر چپ

left invertible matrix

ماتریس معکوسپذیر چپ

left jump

جهش دست چپی

left k module

k مدول چپ

left limit

حد چپ

left linear grammar

دستور خطی چپ

left lower derivative

مشتق پایین چپ

left most

منتهی الیه سمت چپ

left multiple

مضرب چپ

left multiples

مضرب های طرف چپ

left multiplication

ضرب از چپ

left noetherian

نوتری چپ

left open interval

فاصله از سمت چپ باز، بازه نیمباز از چپ

left quasicontinuity

شبه پیوستگی چپ

left quotient space

فضای خارج قسمت های چپ، فضای هم مجموعه های چپ

left coset space

فضای خارج قسمت های چپ، فضای هم مجموعه های چپ

left R module

R - مدول چپ

left ring

حلقه چپ

left semihereditary ring

حلقه نیم-موروثی چپ

left shift

تغییر مکان به چپ، انتقال به چپ

left simplifiable element

عضو ساده شندی از چپ

left singulos vector

بردار منفرد چپ

left subtree

زیردرخت چپ

left successor

تالی چپ

left tangent

مماس چپ

left topology

توپولوژی چپ

left upper derivative

مشتق بالای چپ

left vector space

فضای برداری چپ

leftchild

بچه چپ

lefthand die

قالب چپگرد، حدیده چپگرد

lefthand thread

رزوه چپ پیچ، پیچ چپگرد

lefthand tool

ابزار چپ بر، قلم چپگرد

leftmost branch

سمت چپ ترین شاخه

leftmost derivation

اشتقاق از چپ

leftward

به چپ

leg

ساق

leg of a triangle

ساق یک مثلث، ضلع یک مثلث

leg size

طول ساق جوش

legal

قانونی، طبق قانون

legal authority

اعمال قدرت قانونی، اعمال قدرت بر اساس قانون

Legendre associated differential equation

معادله دیفرانسیل وابسته لژاندر

legendre coefficient

ضریب لژاندر

legendre differential equation

معادله دیفرانسیل لژاندر

legendre functions

تابع های لژاندر

legendre polynomial

چندجمله ای لژاندر

legendre polynomials

چندجمله ای های لژاندر

legendre symbol

علامت لژاندر

legendre's differential equation

معادله دیفرانسیل لژاندر

legendre's method

روش لژاندر

legendre's polynomials

چندجمله ای های لژاندر

legitimate variable

متغیر قانونی

legitimate variables

متغیر های مجاز

leibnitz's formula

رابطه لیبنیتز، دستور لایب نیتس

leibnitz's rule

دستور لیبنیتس، دستور لایب نیتس

leibnitz's series

سری لایب نیتز

leibniz formula

فرمول لایپنیتس

Leibniz test

آزمون لایپنیتز

leibniz test for convergence

آزمون همگرائی لایب نیتز

leibniz's theorem or formula

قضیه یا فرمول لایب نیتز

lemma

لم

lemniscate

لمنیسکات

lemniscate of bernoulli

خم پروانه برنولی

length

درازا

length of a curve

طول یک منحنی

length of a line segment

طول یک پاره خط

length of a rectangle

طول یک مستطیل

length of a vector

طول یک بردار، نرم بردار، طول بردار

length of confidence interval

طول فاصله اعتماد

length of service

سابقه خدمت، سنوات خدمت

length of stroke

طول حرکت رنده، طول کورس

length of vector

طول بردار

length sum

مجموع طول

lengthen

دراز کردن

lengthways

طولی، در امتداد طول

lengthwise

طولی، در امتداد طول

lengthy

طویل

lens

ذره بین، عدسی، لنز

lenticular

ذره بین، عدسی وار

leontief input output model

مدل های ورودی-خروجی لئون تیف

lepto kurtic

منحنی بلند

less

کمتر

less than

کوچکتر از

less than or equal to

کوچکتر مساوی

less the few that may

کمتر ممکن است

lessen

کم کردن

let

اگر، هرگاه، فرض کردن، گرفتن، گذاردن، اگر، فرض کنید، قراردادن

letter

حرف

letter of credit

اعتبار نامه، اعتبار اسنادی

level

سطح، تراز، تراز کردن، مسطح، همسطحی، مرحله، ارتفاع، رتبه، مسطح کردن

level curve

منحنی تراز

level curves

خم های تراز، خط های تراز

contour lines

خم های تراز، خط های تراز

level lines

خم های تراز، خط های تراز

level line

منحنی تراز، خط تراز

level lines

خطوط تراز

level number

عدد سطح، شماره سطح

level of a factor

سطح یک عامل

level of a test

تراز یک آزمون

level of confidence

سطح اطمینان، سطح اعتماد

level of employment

سطح اشتغال، میزان اشتغال

level of error

سطح اشتباه

level of risk

سطح خطر

level of significance

سطح تشخیص، سطح معنادار بودن، سطح معنی دار بودن

level surface

رویه تراز، سطح تراز، سطح افق

levelled reference polynomial

چندجمله ای مرجع تراز شده

levelling

تراز، ترازکردن

levelling pad

لایی تراز

lever

دسته، اهرم، میله، اهرم دستی

leverage ratios

نسبت های اهرمی

levi's converse theorem

قضیه معکوس لوی

levi's direct theorem

قضیه مستقیم لوی

levy

مالیات

lexical analysis

تحلیل لغوی

lexico length order

ترتیب طول لغت و الفبایی

lexicographic

قاموسی، فرهنگ لغتی، ترتیب الفبایی

lexicographic cycling prevention rule

قاعده ممانعت از دوری الفبایی

lexicographic linear ordering

ترتیب خطی الفبایی

lexicographic order

ترتیب حروف الفبا

lexicographic ordering

ترتیب الفبایی، ترتیب فرهنگ لغتی، ترتیب قاموسی

lexicographical order

ترتیب الفبایی، ترتیب فرهنگ لغتی، ترتیب قاموسی

lexicographically

به صورت الفبایی

lexicographically nonnegative vector

بردار به طور الفبایی نامنفی

lexicographically positive vector

بردار به طور الفبایی مثبت

lexicography

به صورت الفبایی

liabilities

بدهی ها، اقلام بدهی ها

liberate

آزاد کردن

librarian system

سیستم بایگانی

library functions

توابع کتابخانه ای

license

حق استفاده، تصدیق، اجازه نامه، گواهینامه، جواز، امتیاز

licensing agreement

موافقت برای بهره برداری

lid

سرپوش، قاب، درپوش، درب

lie

قراردادن، قرار داشتن

lie algebra

جبر لی

lie bracket

کروشه لی

Lie derivative

مشتق لی

lie group

گروه لی

lie product

ضرب لی

lie transformation group

گروه تبدیل های لی

life expectancy

طول عمر، میانگین عمر، عمر انتظاری

life periods method

روش مجموع سنوات

life table

جدول طول عمر

life testing

آزمایش طول عمر، آزمون کردن طول عمر

life time

عمر، عمر میانگین، عمر متوسط

mean life

عمر، عمر میانگین، عمر متوسط

average life

عمر، عمر میانگین، عمر متوسط

lifetime

درازای زندگی

lifo costing

هزینه یابی به روش اولین صادره از آخرین وارده

lift

بالابردن، بلند کردن، خیز

lift time

عمر، عمر میانگین، عمر متوسط

light

نور (ی)

light pen

قلم مغناطیسی، قلم نوری

light year

سال نوری

lightly coated electrode

الکترود با روپوش نازک

like

مساوی، برابر، متساوی، مثل، مشابه

likelihood

احتمال ضعیف، درست نمایی، شانس، بخت، راستنمایی

likelihood function

تابع درست نمایی، تابع بخت

likelihood function of sample

تابع درستنمایی نمونه

likelihood of sample

درستنمایی نمونه

likelihood probability

احتمال درستنمایی

likelihood ratio

نسبت درستنمایی

likelihood ratio statistic

آمار نسبت درستنمایی

likelihood ratio test

آزمون نسبت درستنمایی

likely

متشابها، محتمل، مناسب، شبیه، شایسته

liken

تشبیه کردن

likewise

به طور مشابه، هم، نیز، به همین ترتیب، همین طور

limacon

منحنی حلزونی، حلزونی

limacon of pascal

حلزونی پاسکال، خم حلزونی پاسکال

limb

عضو

lime stone

سنگ آهک، آهک خام

limit

حد، مرز

limit at infinity

حد در بینهایت

limit comparison

مقایسه حد

limit comparison test

آزمون مقایسه حدی، آزمون مقایسه ای حدی

limit distribution of sum of random variables

توزیع حدی حاصل جمع کمیت های تصادفی

limit function

تابع حد

limit gauge

اندازه گیر حدی، شابلون حدی

limit inferior

حد اسفل

limit law

قانون حدی

limit of a function

حد یک تابع، حد تابع

limit of a net

حد تور

limit of a sequence

حد دنباله

limit of a variable

حد یک متغیر

limit of frequency

حد فراوانی

limit of function

حد تابع

limit of integration

حدود انتگرالگیری

limit of summation

حد جمعبندی

limit of the right of a function

حد راست تابع

limit on the left of a function

حد چپ تابع

limit on the right of a function

حد راست تابع

limit point

نقطه حدی

limit superior

حد بالا، حد اعلا، حد زبرین

limit theorems

قضایای حدی، قضیه های حدی

limit theorems of characteristic function

قضایای حدی تابع مشخصه

limit value

مقدار حد، مقدار حدی

limitation

تحدید، محدودیت

limited

محدود

limited company

شرکت با مسئولیت محدود

limited function

تابع حد

limited inferior

حد پایین، حد اسفل

limited integrator

انتگرال گیر محدود

limited life expectancy

اندازه گیری حدی، شابلون حدی

limited resource allocation

تخصیص منابع محدود

limiting

حدی، سامانی

limiting behavior

رفتار حدی

limiting distribution

توزیع حدی

limiting frequency

بسامد حدی

limiting hypersphere

ابرکره حدی

limiting parallel

موازی حدی

limiting probabilities

احتمالات حدی

limiting process

روش حدی

limiting quality

کیفیت حدی

limiting value

مقدار حدی، حد، مرز

limiting velocity

سرعت حدی

limitless

نامحدود، بی حد

limits

محدوده

limits of class

حدود دسته

limits of confidence

حدود اطمینان

limits of integration

حدود انتگرال گیری، حد های انتگرال گیری

limits of supervision

حدود نظارت

lindberg and levi's value theorem

قضیه حدی لیندبرگ و لوی

lindberg's condition

شرط لیندبرگ

Lindelof space

فضای لیندلوف

lindelof theorem

قضیه لیندلوف

line

حرفه، کار، شغل، صف، سطر، خط، خط راست، خط مستقیم، سطر

line and staff

صف و ستاد

line and staff organization

سازمان صف و ستاد

line at infinity

خط بی نهایت، خط در بینهایت، خط ایده آل

line authority

اختیار صفی، قدرت صفی

line belonging to set

خط متعلق به مجموعه

line bundle

کلاف خطی

line by line

سطر به سطر

line concentrator

متمرکز کننده خطی

line deagram

نمودار خطی

line departments

ادارات صفی

line feed

تعویض سطر

line graph

گراف یالی

line inspection

بازرسی در خط

line integral

انتگرال خط

line intergral

انتگرال روی خط

line joining p and q

خط واسط p و q

line of balance

خط تعادل

line of best fit

خط بهترین برازش

line of centers

خط المرکزین، خط دو مرکز

line of contact

خط تماس

line of curvature

خط خمیدگی، خم انحناء

line of enclosure

خط انسداد

line of product

خط تولید

line of regression

خط برگشت

line of sight

خط دید

line of symmetry

خط تقارن

line of upsides

خط رئوس، محور اطول مسیر

line organization

سازمان صف

line printer

چاپ خطی

line production

تولید زنجیری

line segment

پاره خط، قطعه خط، تکه خط

line supervisor

سرپرست صف

line symmetry

تقارن محوری

line up

همترازی، به صف در آمدن، قطار شدن

line vector

بردار سطر، بردار خط

line with the greatest slope

منحنی بزرگترین شیب، خط بزرگترین شیب

line x line

خط اندر خط زدن

linear

خطی

linear algebra

جبر خطی

linear algebraic equation

معادله جبری خطی

linear algebraic group

گروه جبری خطی

linear application

کاربرد خطی

linear array

آرایه خطی

linear bounded automata

ماشین خودکار خطی کراندار

linear code

کد خطی

linear combination

ترکیب خطی

linear composition

ترکیب خطی

linear composition of vector

ترکیب خطی بردار

linear congruence

هم ارزی خطی، همنهشتی خطی

linear congruence equation

معادله خطی همنهشت

linear convergence

همگرایی خطی

linear correlation

همبستگی خطی

linear demand

تقاضای خطی

linear density

چگالی خطی

linear dependence

ارتباط خطی، بستگی خطی، وابستگی خطی

linear dependent

مستقل خطی

linear dependent vector

بردار وابسته خطی

linear differential

دیفرانسیل خطی

linear differential equation

معادله دیفرانسیل خطی

linear differential equation of order n

معادله دیفرانسیل خطی از مرتبه n

linear displacement

جابجائی خطی

linear element

عنصر خطی

linear equation

معادله خطی

linear equation or expression

معادله یا عبارت خطی

linear equations

معادلات خطی

linear estimate

برآورد خطی

linear estimator

برآوردکننده خطی

linear expression

بسط خطی، عبارت خطی

linear extimator

برآوردکننده خطی

linear factor

عامل خطی، سازه خطی

linear first order difference equations

معادلات تفاضلی مرتبه اول خطی

linear form

صورت خطی

linear fractional

خطی کسری

linear fractional transformation

تبدیل کسری خطی، تبدیل موبیوس

Mobius transformation

تبدیل کسری خطی، تبدیل موبیوس

linear function

تابع خطی

linear functional

تابعک خطی

linear genus

گونای خطی

linear group

گروه خطی

linear growth

رشد خطی

linear homogeneous equation

معادله همگن خطی

linear homotopy

همجایی خطی

linear independence

استقلال خطی، ناوابستگی خطی

linear independence of a vector

استقلال خطی بردار

linear inequalities

نامعادلات خطی، نابرابری های خطی

linear integral equation

معادله انتگرالی خطی

linear interpolation

درونیابی خطی، میان یابی خطی، درون گیری خطی

linear least squares fit

برازش کمترین مربعات خطی

linear mapping

نگاشت خطی، گسترش خطی، تحویل خطی

linear measure

مقیاس طول

linear model

مدل خطی

linear momentum

اندازه حرکت خطی

linear motion

حرکت خطی

linear multistep method

روش چندگامی خطی

linear network

شبکه خطی

linear number

عدد خطی

linear operator

عامل خطی، عملگر خطی

linear optimization

اپتیمم سازی خطی

linear order

ترتیب خطی

linear ordering

ترتیب خطی

linear ordering relation

رابطه ترتیب خطی، نسبت ترتیب خطی

linear part

قسمت خطی

linear polynomial

چندجمله ای خطی

linear primal

اولیه خطی

linear programming

برنامه ریزی خطی، برنامه نویسی خطی

linear programming problem

مسأله برنامه ریزی خطی

linear property

خاصیت خطی

linear regression

وایازی خطی، برگشت خطی، رگرسیون خطی

linear relation

رابطه خطی

linear relationship

ارتباط خطی

linear search

جستجوی خطی

linear sorted array

آرایه مرتب شده خطی

linear space

فضای خطی، فضای برداری

linear space of functions

فضای خطی توابع

linear span

پیمای خطی

linear structural equation system

دستگاه معادله های خطی ساختار

linear subspace

زیرفضای خطی

linear system

دستگاه خطی

linear term

جمله خطی

linear topological space

فضای خطی توپولوژیک، فضای برداری توپولوژیک

linear topology

توپولوژی خطی

linear transformation

تبدیل خطی

linear trend

روند خطی

linear variety

چند گونای خطی

linear velocity

سرعت خطی

linearisation

خطی سازی

linearity

کیفیت خطی بودن، خطی

linearity property

خاصیت خطی بودن، خاصیت خطی

linearity with respect to the integrand

خطی بودن نسبت به تابع زیر انتگرال، خطی بودن نسبت به عبارت زیر انتگرال

linearization

خطی سازی

linearizing

خطی کردن، خطی کننده

linearizing transformation

تبدیل کننده خطی

linearly

خطی

linearly dependant

وابسته خطی

linearly dependence

وابستگی خطی

linearly dependent

وابسته خطی، دارای وابستگی خطی

linearly dependent elements

عنصر های خطی وابسته

linearly dependent vectors

بردار هایی با وابستگی خطی

linearly describing

بیان خطی

linearly disjoint fields

هیات های خطی-مجزا

linearly estimable parameter

پارامتر خطی برآوردپذیر

linearly independant

مستقل خطی

linearly independence

استقلال خطی

linearly independent

دارای استقلال خطی، مستقل خطی، به طور خطی مستقل

linearly independent elements

عنصر های خطی-مستقل

linearly independent quantities

کمیت های مستقل خطی

linearly independent set

مجموعه مستقل خطی

linearly independent vector

بردار مستقل خطی

linearly independent vectors

بردار های مستقل خطی

linearly ordered

خطی مرتب، مرتب خطی، مرتب به ترتیب خطی، مرتب شدن به صورت خطی

linearly ordered set

مجموعه مرتب خطی، مجموعه مرتب به ترتیب خطی

linearly ordered subset

زیرمجموعه مرتب خطی

linearly subspace

زیرفضای خطی

lineation

ترتیب روی خط و یا خط گذاری

lineraly independent vectors

بردار های مستقل خطی

lines not situated in the sameplane

خطوط متنافر

lines of a graph

یال های یک گراف

lines of flow

خطوط جریان

lines of force

خطوط قوا

lines of intersection

فصل های مشترک

lining

کفی، لنت ترمز، لنت

link

به هم پیوستن، پیوند، پیوند دادن، اتصال فرعی، رابطه، مفصل، قطعه واسطه، اتصال، انشعاب، بند، بست، شاخه ارتباطی، میله واسط، میله رابط، قطعه ارتباط

link polygon

چندضلعی پیوندی

link representation

نمایش پیوندی

linkage

پیوند، مفصل، ترکیبی از مفصل ها، اتصال، رابطه، ارتباط، به هم پیوستگی، پیوند، الحاق

linked list

لیست پیوندی

linked representation

نمایش پیوندی

linking

زنجیره ای، اتصال

linking coefficient

ضریب پیوند

linking number

عدد زنجیره ای

liouvile's theorem

قضیه لیوویل

lip

لبه، کناره، لب

lip pouring

لبریزی

lipschitz condition

شرط لیپ شیتس، شرط لیپ شیتز

lipschitz equivalence

هم ارزی لیپ شیتسی

lipschitz function

تابع لیپ شیتسی

lipschitz functions

توابع لیپ شیتز

lipschitz mapping

نگاشت لیپ شیتسی، نگاشت لیپ شیتز

liquid

مایع، قابل تبدیل، سیال، نقدینه، نقد شدنی، نقد، نقد شونده

liquid asset

دارایی قابل تبدیل به نقد آنی، دارایی نقدی، موجودی نقدی

liquidating value

ارزش نقدینگی

liquidation

تصفیه

liquidity

نقدینگی، توانایی پرداخت بدهی، میعان

liquidity ratio

نسبت نقدینگی

liquidus

خط ذوب

list

صورت، سیاهه، جدول، مواد، لیست، فهرست

list of duties

فهرست وظایف، شرح وظایف

list sample

نمونه فهرستی

list structures

ساختار های فهرستی

listing

صورت، صورت برداری، فهرست کردن

lit

وصل

liter

لیتر، واحد حجم

literal

حرفی، به صورت حرفی، حرف، کلمه

literal coefficients

ضرائب حرفی

literal constant

ثابت حرفی

literal equation

معادله حرفی

literal expression

عبارت حرفی

literal notation

نمادگذاری حرفی

literal numbers

ارقام حرفی

litotes

اثبات گزاره ای از راه نفی نقیض آن

little's result

فرمول های لیتل، استنتاج لیتل

lituus

چنگک

live roll conveyor

نقاله غلتکی با نیروی محرکه

load

وزنه، به کامپیوتر دادن، افزایش حق بیمه، بارگیری، بار، محموله، وزن

load point

نقطه بهره برداری، نقطه بارگیری

load sensitivity

حساسیت بار

load sharing

تقسیم بار

loading

مبلغ اضافه، بارکردن، بارگذاری، بارگیری

loan

قرض، قرضه، وام

lobe

نیم موج، حلقه، نیم دوره تناوب

local

موضعی، محلی، گله

local area network

شبکه محلی

local base

پایه موضعی

local basis

پایه موضعی

local behaviour

رفتار موضعی

local compactness

فشردگی موضعی

local concept

مفهوم موضعی

concept in the small

مفهوم موضعی

local constrained extremum

اکسترمم مقید موضعی

local coordinate system

دستگاه مختصات موضعی

local decentralization

عدم تمرکز محلی

local error

خطای محلی، خطای موضعی

local extremum

اکسترمم نسبی، اکسترمم موضعی

local homomorphism

همریختی موضعی

local hornomorphism

همریختی موضعی

local inverse

معکوس موضعی

local inverse function

تابع معکوسی موضعی

local isomorphism

یکریختی موضعی

local jig

جیگ موضعی

local limit theorem

قضیه حد موضعی، قضیه حدی مکانی، قضیه حد محلی

local maximum

ماکزیمم نسبی، ماکزیمم موضعی

local maximum modulus principle

اصل کالبد ماکزیمم موضعی

local minimum

مینیمم موضعی

local operating system

سیستم عامل موجود

local parameter

پارامتر موضعی

local property

خاصیت موضعی

local ring

حلقه موضعی

local stability

پایداری موضعی

local strict maximum

ماکزیمم اکید موضعی

local strict minimum

مینیمم اکید موضعی

local time

زمان موضعی

local truncation error

خطای برش موضعی

local uniformizing variable

متغیر یکسان کننده موضعی

localization

موضعی سازی

localization theorem

قضیه موضعی سازی

localized heat treatment

عملیات حرارتی موضعی

locally

به طور موضعی، گله ای، موضعا

locally arcwise connected space

فضای موضعا قوسی همبند

locally closed subset

زیرمجموعه موضعا بسته

locally compact

فشرده موضعی

locally compact group

گروه موضعا فشرده

locally compact space

فضای موضعا فشرده

locally connected

همبندی موضعی

locally connected space

فضای موضعا همبند

locally connected topological space

فضای توپولوژیک موضعا همبند

locally constant

موضعا ثابت، ثابت موضعی

locally contractible space

فضای فرشه موضعا انقباض پذیر

locally convex frechet space

فضای فرشه موضعا محدب

locally euclidean group

گروه موضعا اقلیدسی

locally finite algebra

جبر موضعا متناهی

locally homogeneous space

فضای موضعا همگن

locally one to one

یک به یک موضعی

locally one to one mapping

نگاشت یک به یک موضعی

locally trivial fiber space

فضای تاری موضعا بدیهی

locate

محل چیزی را تغیین کردن، مستقر کردن، تعیین محل کردن، معلوم کردن

locating errors

تعیین محل خطا ها

locating pin

پین تعیین موقعیت، پین استقرار

locating roots

تعیین محل ریشه ها

location

تعیین محل و موقعیت، موضع دهی، موقعیت دهی، استقرار، جایابی، وضعیت، مکانیابی، جا، مکان، محل، موقعیت، تعیین محل، پارامتر مکان

location parameter

پارامتر مکان

location scale parameter

پارامتر مکان مقیاسی

locator

موضع دهنده، موقعیت دهنده

lock gate

دریچه آب بند

locus

مکان هندسی

geometric locus

مکان هندسی

locus of the equation

مکان هندسی یک معادله، مکان هندسی معادله، نمودار معادله

log

ثبت روزانه، جدول، جدول کارنما، نمودار گرفتن، نمودار

logarithm

لگاریتم

logarithm function

تابع لگاریتمی، تابع لگاریتم

logarithm integral

انتگرال لگاریتمی

logarithm of a complex number

لگاریتم یک عدد مختلط

logarithm to the base a

لگاریتم در مبنای a

logarithm to the base e

لگاریتم در پایه e

logarithmic

لگاریتمی

logarithmic capacity

گنجایش لگاریتمی

logarithmic convex function

تابع محدب لگاریتمی

logarithmic curve

منحنی لگاریتمی، خم لگاریتم

logarithmic decrement

کاهش لگاریتمی

logarithmic derivative

مشتق لگاریتمی

logarithmic derivative of a function

مشتق لگاریتمی یک تابع

logarithmic differential

دیفرانسیل لگاریتمی

logarithmic differentiation

مشتقگیری لگاریتمی

logarithmic equation

معادله لگاریتمی

logarithmic function

تابع لگاریتمی، تابع لگاریتم

logarithmic integral

انتگرال لگاریتمی

logarithmic intergral

انتگرال لگاریتمی

integral logarithm

انتگرال لگاریتمی

logarithmic laws

قانون های لگاریتمی

logarithmic normal law

قانون نرمال لگاریتمی

logarithmic scale

مقیاس لگاریتمی

logarithmic series

سری لگاریتمی، رشته لگاریتمی

logarithmic singularity

تکینی لگاریتمی

logarithmic spiral

مارپیچ لگاریتمی، مارپیچ برنولی

logarithmic systems

دستگاه های لگاریتمی

logarithmic table

جدول لگاریتمی

logarithmic transformation

تبدیل لگاریتمی

logic

منطق

logic add

جمع منطقی

logic analyzer

تحلیل گر منطقی

logic arithmetic unit

واحد منطق و حساب

logic circuit

مدار منطقی

logic design

طراحی منطقی، طرح منطقی

logic diagram

نمودار منطقی

logic element

عنصر منطقی

logic function

تابع منطقی

logic gate

دریچه منطقی

logic instruction

دستورالعمل منطقی

logic multiply

ضرب منطقی

logic network

شبکه منطقی

logic operation

عمل منطقی

logic product

حاصل ضرب منطقی

logic shift

تغییر مکان منطقی

logic sum

مجموع منطقی

logic switch

گزینه منطقی

logic symbol

نماد منطقی

logic unit

واحد منطقی

logic variable

متغیر منطقی

logical

منطقی

logical 0 state

حالت صفر منطقی

logical 1 state

حالت یک منطقی

logical add

جمع منطقی

logical addition

جمع منطقی

logical analysis

تحلیل منطقی

logical analysis of mathematics

تحلیل منطقی ریاضیات

logical argument

استدلال منطقی

logical axioms

اصول موضوع منطقی

logical conjunction

عطف منطقی

logical connective

رابطه منطقی

logical connector

رابط منطقی

logical constant

ثابت منطقی

logical debugging

اشکالزدایی منطقی

logical design

طرح منطقی، هم ارزی منطقی

logical disjunction

فصل منطقی

logical equivalence

تعادل منطقی، هم ارزی منطقی

logical form

صورت منطقی، فرم منطقی

logical function

تابع منطقی

logical implication

التزام منطقی، استلزام منطقی، نتیجه منطقی

logical inference

استنتاج منطقی

logical ingredients

اجزاء منطقی

logical necessity

ضرورت منطقی، بایستگی منطقی

logical not

نفی منطقی، نقض منطقی

logical notation

نماد منطقی

logical operation

عمل منطقی

logical operator

عملگر منطقی

logical operators

عملگر های منطقی

logical possibility

امکان منطقی

logical product

حاصل ضرب منطقی

logical reasoning

استدلال منطقی، برهان منطقی

logical shift

استدلال منطقی، برهان منطقی

logical state

حالت منطقی

logical sum

مجموع منطقی، حاصل جمع منطقی، جمع منطقی

logical symbol

مظاهر منطق، نماد منطقی

logical symbols

نماد های منطقی

logical syntax

نحو منطقی

logical trace

رد منطقی

logical truth

راستی منطقی

logical types

طبقات منطقی

logical value

ارزش منطقی

logical variable

متغیر منطقی

logically

منطقا

logically equivalent

منطقا هم ارز

logically imply

به طور منطقی ملتزم

logicism

منطق گرایی

logistic

لژیستیک

logistic chain

زنجیر تدارکاتی

logistic curve

منحنی تابع نمائی

logistic growth

رشد لژیستیک

logistic spiral

مارپیچ هم زاویه

logistic system

دستگاه منطقی

logit

لاجیت

loglinear

لگاخطی

loglinear model

مدل لگاخطی، مدل خطی لگاریتمی

lognormal

لگانرمال

lognormal distribution

توزیع لگانرمال، توزیع نرمال لگاریتمی

long

طولانی، طولانی شدن، طویل، درازا، مدید

long distance

راه دور

long division

تقسیم طولانی، عمل تقسیم با ذکر کلیه مراحل آن

long haul

دوربرد، دور

long measure

مقیاس طول

long range

دراز مدت، دوربرد

long range planning

برنامه ریزی درازمدت، طرح ریزی درازمدت

long range resource planning

برنامه ریزی درازمدت منابع

long run

طولانی، بلند، درازمدت، طویل المدت، گردش دراز، دفعات زیاد، در طول زمان دراز

long tail

دنبال دراز

long term

دراز مدت، بلند مدت، طویل المدت

long term liabilities

بدهی های بلند مدت، بدهی های دراز مدت، بدهی های طویل المدت

long term notes payable

سفته های طولی المدت پرداختنی، اسناد پرداختنی مدت دار

longer

اطول، درازتر

longest

بلندترین

longest beam

بلندترین تیر

longest beam problem

مساله بلندترین تیر

longest path model

مدل طویلترین مسیر عبور

longest side

ضلع مهین

longitude

طول جغرافیایی، طول

longitudinal

در امتداد طول، طولی

longwise

در جهت درازا، در طول

look ahead

پیش بینی کردن

look up

پیدا کردن، جستجو کردن

loop

کمند، طوقه، پیچ حلقه ای، طوق، حلقه، بست، پیچ، دور، دریچه، چرخ، مدار، گیره، سوراخ

loop body

جسم حلقوی

loop free

بدون دور

loop in a graph

طوقه در گراف

loop of a curve

حلقه یک منحنی

loop space

فضای طوقه ای

loop theorem

قضیه طوقه ای

looper

دستگاه حلقه انداز

loose fit

انطباق لق، انطباق شل

lop sided

غیر متقارن

Lorentz force

نیروی لورنتس

lorentz group

گروه لورنتز

lose

ضرر، زیان، اتلاف، افت، زیان کردن، لطمه زدن، تلف کردن، باختن، گم کردن

loss

اتلاف، افت، تأخیر، تلفات، ضرر، زیان

loss factor

ضریب اتلاف

loss function

تابع زیان

loss of accuracy

فقدان دقت

lot

قرعه، مقدار زیاد، توده، انبوه، انباشته

lot by lot inspection

بازرسی انباشته به انباشته

lot formation

تشکیل انباشته

lot quality

کیفیت انباشته

lot size

مقدار تولید، میزان تولید، اندازه انباشته، حجم انباشته

lot tolerance percentage defective

حداکثر ضایعات قابل قبول، ماکزیمم خرابی در محصول، درصد قابل قبول محموله معیوب

LTPD

حداکثر ضایعات قابل قبول، ماکزیمم خرابی در محصول، درصد قابل قبول محموله معیوب

loterie

قرعه

lottery

بخت آزمائی

loudness

بلندی

low

پائین

low level language

زبان سطح پایین

low order

مرتبه پائین

low pass filter

صافی پائین گذر

low pitch

گام کوتاه

lower

پائین تر، کمتر، پایین، کوچکتر، پایینی، زیرین

lower bound

کرانه پائینی، کران پایین، بند پایین، بند بائینی

lower boundary

مرز پایین

lower bounded variables

متغیر های مشخص شده با حد پایین

lower case

حروف کوچک الفبای انگلیسی، حالت پائین تر

lower central series

دنباله پایین مرکزی

lower class

طبقه پایین

lower class boundary

حد پایین طبقه

lower control limit

حد کنترل پایین، حد پایین کنترل

LCL

حد کنترل پایین، حد پایین کنترل

lower critical probability

حد پایین احتمال بحرانی

lower derivative

مشتق پایین

lower envelope

پوش زیرین

lower integral

انتگرال پایین

lower limit

حد اسفل، حد پایین، حد پائینی

lower limit function

تابع حد پایین

lower limit of an integral

حد پایین انتگرال

lower limit of summation

حد پایینی جمع بندی

lower quality statistic

شاخص کیفیت پایین

lower real limit

حد واقعی پایین

lower riemann sum

مجموع ریمان پایینی، مجموع پائینی ریمان

lower right corner

پایین ترین گوشه سمت راست

lower semicontinuous function

تابع پایین نیم پیوسته

lower semilattice

نیم مشبکه پایین

lower specification limit

حد فنی پایین، حد قابل قبول پایینی

lower stieltjes sum

مجموع اشتیل یس پایینی، مجموع پائینی استیلجس

lower sum

مجموع پایین، مجموع پایینی، حاصل جمع پایینی

lower than

پائین تر از، کمتر از

lower triangular

پایین مثلثی

lower triangular matrix

ماتریس مثلث پایینی، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس زیرقطری، ماتریس مثلثی زیرین

lowest

پائین ترین

lowest common multiple

کوچکترین مضرب مشترک

loxodrome

مارپیچ ثابت-زاویه

loxodromic spiral

مارپیچ ثابت-زاویه

loxodromic curve

خم ثابت-زاویه

lozenge

لوزی

lu decomposition

تجزیه Lu، فاکتورگیری Lu

lu factorization

تجزیه Lu، فاکتورگیری Lu

LU face

وجه LU

LU factors

فاکتور های LU

lubricant

روان کننده، نرم کننده، چرب کننده، روانساز

lubrication

روانسازی، رونوازی، روانکاری، روغنکاری

ludolfine number

عدد ?

luminescence

تابناکی، پرتو افشانی

lunar

قمری

lunar month

ماه قمری

lunar ocean tide

جزر و مد قمری اقیانوس ها

lune

هلال، قسمتی از سطح کره واقع بین دو دایره عظیمه

lyaponov's condition

شرط لیاپونوف

lyaponov's inequality

نامساوی لیاپونوف

lyaponov's theorem

قضیه لیاپونوف

lying

قرار گرفتن

lying within

واقع در

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 , accounting , statistics , math glossary - part 27


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٥:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.