اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 25

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 25

 

H

علامت اختصاری ساعت و ارتفاع، حرف هشتم الفبای انگلیسی

H test

آزمایش H، H-آزمایش

ha

علامت اختصاری برای هکتار

haag's method

روش هاگ

hachure

هاشور، هاشور زدن

hacksaw

کمان اره، اره کمانی، اره آهنبر

hacksaw frame

کمان اره دستی

had we expressed a as x

اگر x را بر حسب (به صورت) a بیان کرده بودیم

hadamard conjecture

حدس آدامار

Hadamard inequality

نابرابری آدامار

Hadamard multiplication theorem

قضیه ضرب آدامار

hadamard's three circle theorem

قضیه سه دایره هادامارد

hade

زاویه انحراف از قائم

hahn banach theorem

قضیه هان-باناخ

half

پیشوندی به معنی نصف، نیمه، نصف، نیم

half angle

نیم (نیمه - نصف) زاویه

half angle formula

فرمول نصف زاویه

half angle substituiton

جانشانی نیم (نیمه - نصف) زاویه

half closed

نیم بسته

half infinite

نیمه متناهی

half infinite interval

فاصله نیمه نامتناهی

half interval

بازه نیم باز، فاصله نیم باز، بازه نیم متناهی

half life

نیمه عمر

half line

نیمخط، خط شعاعی، پرتو

half multidimensional interval

سنگفرش نیم باز

half open

نیم باز، نیم گشوده

half open interval

بازه نیمباز

half plaid

نیمه پیچازی

half plane

نیم صفحه

half range

نیم دامنه ای

half rotation

نیم دوران

half space

نیم فضا

halfline

نیم خط

halfspace

نیم فضا

halt state

حالت توقف

halting problem

مسأله توقف

halve

نصف کردن

halved

نصف شده

halving

تنصیف

ham sandwich theorem

قضیه ساندویچ هام

hamel basis

پایه همل

Hamilton canonical equation

معادله های متعارف همیلتونی

hamilton canonical equations

معادله های متعارف همیلتون

hamilton cayley theorem

قضیه هامیلتون-کیلی

hamiltonia

هامیلتونی

hamiltonian

هامیلتونی

hamiltonian circuit

مدار همیلتونی، دور همیلتونی

hamiltonian function

تابع همیلتونی

hamiltonian graph

گراف همیلتونی

Hamiltonian mechanics

مکانیک همیلتنی

hand

سمت، دست، طرف

hand held

دستی

hand nut

مهره دستی، فلکه دستی

hand print

دستنویس

hand rammer

کوبه دستی

hand reame

برقوی دستی

hand shield

حفاظ دستی، ماسک دستی

hand tape

قلاویز دستی

handbook

کتاب راهنما، راهنما، کتاب دستی

handbuilt prototype

نمونه دست ساز

handing

جابجا کردن، جا به جایی، حمل و نقل

handle

به کار بردن

hang up

توقف غیر برنامه ای، توقف ناخواسته

hanging

آویزان

hanging chain

زنجیر آویزان

hankel function

تابع هنکل

hankel transform

تبدیل هنکل

happening

رویداد

hard copy

کپی سخت افزار، نسخه قابل رؤیت، نسخه چاپی

hard disk

دیسک سخت

hard surfacing

سختی سطحی

hardening

سخت شدن، سخت کردن، آب دادن

hardening temperature

درجه حرارت سخت کردن

harder to see

به سختی قابل رؤیت هستند

hardfacing

پوشش سخت، پوشش سخت سای، سخت پوشی، سخت کردن سطحی

hardness

استحکام، سختی

hardware

ابزارآلات، سخت افزار

hardy class

فضای هاردی، کلاس هاردی

Hardy space

فضای هاردی

Hardy class

فضای هاردی

harmonic

همساز

harmonic alternating series

سری متناوب توافقی

harmonic analysis

آنالیز همساز، آنالیز هارمونیک

harmonic average

واسطه موزون

harmonic conjugate

مزدوج توافقی، مزدوج همساز

harmonic conjugates of two points

مزدوج های همساز دو نقطه، مزدوج های توافقی دو نقطه

harmonic continuation

فاصله همساز

harmonic damped oscillator

نوسان گر میرای توافقی

harmonic division

تقسیم همساز، تقسیم توافقی، تقسیم موزون

harmonic division of a line

تقسیم توافقی یک خط

harmonic function

تابع همساز

harmonic mean

میانگین توافقی

harmonic measure

اندازه همساز

harmonic motion

حرکت همساز

harmonic oscillation

نوسان هماهنگ

harmonic oscillator

نوسان گر همساز

harmonic pencil

اشعه توافقی، دسته خط توافقی، دسته خطوط توافقی، دسته خطوط موزون

harmonic points

نقطه های همساز، نقطه های توافقی

harmonic progression

تصاعد توافقی، تصاعد همساز، دنباله همساز

harmonic quadrilateral

چهارضلعی هارمونیک

harmonic quaternion

چهارگانه همساز

harmonic range

تقسیم توافقی، رشته توافقی

harmonic ratio

نسبت توافقی

harmonic row

تقسیم توافقی

harmonic sequence

تصاعد همساز، دنباله همساز

harmonic series

سری همساز، سلسله توافقی، رشته توافقی، سری توافقی

harmonic simple motion

حرکت ساده توافقی

harmonic spaces

فضا های موزون، فضاهای هماهنگ

harmonic synthesis

ترکیب همساز

harmonic tetrad

چهاره توافقی

harmony

هماهنگی، همسازی، تطابق

hatch

هاشور، هاشور زدن

hatched

هاشور خورده، آژیده

hausdorff

هاسدورف

hausdorff axiom

اصل موضوع هاوسدورف، دومین اصل موضوع تفکیک

Hausdorff maximal principle

اصل ماکسیمال هاوسدورف

hausdorff space

فضای هاوسدورف، t2-فضا

hausdorff subset

بخش مجزا

hausdorff topology

توپولوژی مجزا

have

قرار داشتن، واقع بودن، دارای ... است.

have to

بخواهیم

haversine

توان دوم سینوس نصف قوس

having

با در دست داشتن، که دارای

having completed

پس از اتمام

hazard

مخاطره، تصادف، خطر

hazard rate

میزان خطر

hazardous

خیلی خطرناک، تصادفی، اتفاقی

head

رو، شاخک، شیر، نوک، سر، رئیس، کله، کله گی، کلاهک، سرستون

head line

سرمقاله، تیتر

head on collision

برخورد رویاروی یا مستقیم

head or tail

شیر یا خط

head recursion

بازگشتی از ابتدا

head stock

پایه صفحه نظام، نگهدار مرغک ثابت، سر دستگاه

headed bush

بوش لبه دار

header

لوله پخش، لوله رابط، لوله اصلی

header node

سر گره

heading

در ابتدا

headless bush

بوس مسطح، بوش صاف

heap

حافظه پویا، حافظه آزاد

heat

حرارت، گرما

heat conduction equation

معادله رسانش گرما

heat conductoin equation

معادله رسانش گرما

heat equation

معادله گرما

heat sensitive

حساس به گرما، گرما-حساس

heat treatable

عملیات حرارتی پذیر

heat treating

عملیات حرارتی، عمل با گرما

heat treatment

عملیات حرارتی، چاره کاری حرارتی، عملیات گرمایی

heater

مولد گرمایی، گرمکن

heater plates

صفحات گرم کننده

heating time

زمان گرمادهی

heaviside unit function

تابع یکه هوی ساید

heavy shape

پروفیل سنگین

heavy string

نیم سنگین

heavy tail

دنبال سنگین

hebrew number symbols

علایم عددی عبری

hecta

صد، صد برابر

hecta hectare

پیشوندی به معنی صد یا صد برابر هکتار، واحد سطح برابر با 104 متر مربع

hecto

صد، صد برابر، پیشوندی به معنی صد یا صد برابر

hectohedron

صدوجهی

heel

پاشنه

heel of the tool

نشیمن گاه قلم، پاشنه ابزار

heel pin clamp

گیره پایین پاشنه ای

height

ارتفاع، بلندی، قلاویژ پاشنه ای

heighten

بلند کردن، ارتفاع دادن، بلندتر نمودن

Hein Borel theorem

قضیه هاینه-بورل

heine borel property

خاصیت هاینه-بورل

heine borel theorem

قضیه هاینه-بورل

heine borel's theorem

قضیه هاینه-بورل

helical

ارتفاع، بلندی، حلزونی، مارپیچی

helical gear

حلزونی، مارپیچی، پیچی، پیچشی، دورپیچ فلزی

helice

منحنی مارپیچی، منحنی فنری

helicoid

پیچ وار، سطح مارپیچی، مارپیچ وار

helicoid insert

مغزی مارپیچ

helix

پیچ، مارپیچ مستدیر، مارپیچ استوانه ای، منحنی مارپیچی، منحنی فنری، قرقره مارپیچی، منحنی حلزونی، مارپیچ، حلزونی، توماری

helix angle

زاویه مارپیچ

helix inversion

انعکاس

hello centric

خورشید مرکزی

hemi

پیشوندی به معنی نیم، نصف، نیمه

hemicycle

منحنی نیم دایره ای، نیم دایره

hemisphere

نیم کره

hemispherical

نیمه کروی، نیم کروی

hence

بنابراین، از این رو

hence forth

من بعد، از این پس، از این به بعد

hendecagon

یازده ضلعی، یازده گوشه

hept

هفت

hepta

هفت

heptad

هفت گانه، هفت تائی

heptagon

هفت ضلعی

heptagonal

هفت ضلعی، هفت گوشه، هفت وجهی

heptahedron

هفت وجهی

herditary ring

حلقه موروثی

herditary semi ring

نیم حلقه موروثی

hereditary

ارثی، موروثی

hereditary property

ویژگی موروثی

hereditary ring

حلقه موروثی

hereditary semi ring

نیمحلقه مورثی

heritable

قابل توارث، برماندپذیر

hermaphrodite caliper

اندازه گیر نر و ماده، پرگار مرکزیاب، پرگار نر-ماده، پرگار بغل، پرگار موازیکش

hermit polynomials

چندجمله ای های ارمیت

hermite differential equation

معادله دیفرانسیل هرمیت

hermite polynomials

چندجمله ای های هرمیت

hermite's theorem

قضیه هرمیت

hermitian

هرمیتی

hermitian adjoint

الصاق هرمیتی

hermitian form

صورت ارمیتی، صورت هرمیتی، فرم هرمیتی

hermitian kernel

هسته ارمیتی

hermitian matrix

ماتریس هرمیتی، ماتریس ارمیتی، ماتریس خودالحاقی

hermitian product

حاصلضرب هرمیتی

hermitian space

فضای هرمیتی، فضای هرمیتی

hermitian transformation

تبدیل هرمیتی

hermitian triangle

مثلث هرمیتی

heron's formula

فرمول هرون

hessian determinant

دترمینان هیسین

hessian matrix

ماتریس هیسین

heterogeneity

ناهمگنی

heterogeneity of errors

ناهمگنی خطا ها

heterogeneous

نامتناجس، ناهمگن

heterogenity

ناهمگنی

heterological

ناهمگون

heteromecic number

عدد غیری

heteroscedastic

واریانس ناهمگن

heuristic

راهنما، رهگشا، ابتکاری، غیر مستدل، راه حل حسی، ذهنی، جنبه حسی

heuristic method

روش رهگشا

heuristic model

مدل ذهنی

heuristic process

روش تجربه یافت

hew

شقه کردن، شقه، قطع کردن

hex

شش، شش تایی

hexaangular

شش گوشه

hexad

شش تائی

hexagon

شش ضلعی، مسدس

hexagonal

شش ضلعی، مسدس، مسدسی

hexagonal prism

منشور، مسدس القاعده

hexagonal system

دستگاه شش ضلعی، دستگاه مسدسی

hexagonal web

بافته شش ضلعیی، بافته مسدسی

hexagram

ستاره شش پر

hexahead cap screw

پیچ کله شش گوش، پیچ سرشش گوش

hexahedra

شش وجهی

hexahedral

شش وجهی گون، شش وجهی

hexahedral group

گروه شش وجهی

hexahedron

شش وجهی

heyperblic consine

کسینوس هذلولوی، کسینوس هیپربولیک

hierarchy

تقدم عملیات، سلسله مراتب

high

بلند، عالی

high alloy

آلیاژ سخت

high frequency induction

فرکانس بالای القایی

high frequency resistance

مقاومت با فرکانس

high frequency spark

جرقه فرکانس

high level

سطح بالا

high order

درجه عالی

high order derivative

مشتق رتبه عالی

high order differential

دیفرانسیل مرتبه عالی

high pitch

گام بلند

high speed steel

فولاد تندبر

high speed tool steel

فولاد ابزار تندبر

higher

بلند تر، بالاتر، بیشتر

higher arithmetic

حساب عالی، تئوری اعداد

higher derivative

مشتق بالاتر

higher derivatives

مشتق های مرتبه بالاتر، مشتق های مرتبه بالاتر

higher limit

حد بالایی

higher mathematics

ریاضیات عالی

higher order

مرتبه بالاتر

higher order derivative

مشتق مرتبه بالاتر

higher order drivative

مشتق مرتبه بالاتر

highest

بالاترین، عالی ترین، بلند ترین

highest common divisor

بزرگترین مقسوم علیه مشترک

highest common factor

بزرگترین مقسوم علیه مشترک، بزرگترین عامل مشترک

highest priority

بالاترین اولویت

hilbert basis theorem

قضیه پایه هیلبرت

Hilbert cube

مکعب هیلبرت

Hilbert modular form

صورت مدولی هیلبرت

hilbert space

فضای هیلبرت

hindu arabic numberals

ارقام هند و عربی

hint

راهنمائی

histogram

نمودار ستونی، نمودار پله ای، سابقه نما، بافت نگار، هیستوگرام، بافت نما، نمودار ستونی، بافت نگار

hitchcock transportation problem

مسأله حمل و نقل هیچکاک

hnmomorphism

همریختی

hobbing

مادگی سازی، قالب سازی

hoder

گیره، پایه نگهدارنده، بست، انبر، چنگک

hodograph

شتاب نگار، شتاب

hoeless

بیهوده، بی نتیجه، نومید

hoist

جرثقیل، بالابر، قلاب، زنجیری، چرخ و زنجیر، چرخ بالاکش

hold

صدق کردن، برقرار است، صحیح است

hold for

صادق بودن

hold time

زمان نگهداری

holder condition

شرط هولدر

Holder inequality

نابرابری هلدر

holder's inequality

نابرابری هولدر، نامساوی هولدر

holding cost

هزینه نگهداری

holding time

زمان مکالمه، زمان درگیری، زمان مشغولی

hole

سوراخ، حفره، چاله

hollow

گودی، مجوف، حفره، توخالی

holo

پیشوندی به معنی کامل، تمام، مشابه

hologram

تصویر سه بعدی، تصویر لیزری، هولوگرام

holohedron

چندوجهی کاملا متقارن، حالت کریستالی، کاملا متقارن

holomorph

هلوریخت

holomorphic

تمام ریخت

holomorphic continuation

ادامه تحلیلی

holomorphic function

تابع تمام ریخت، تابع هولومرف، تابع تحلیلی

holomorphic mapping

نگاشت تمام ریخت

holomorphism

هلوریختی

holonomic

هولونرم

homeomorphic

همسان ریخت، هم شکل، هم ساختمان، همانسان

homeomorphic graph

گراف همسان ریخت

homeomorphic spaces

فضا های همسان ریخت

homeomorphism

همانریختی، همسانی، همسان ریختی، نگاشت توپولوژیک

homo

پیشوندی به معنی همجنس، نظر، مانند، هم

homocentric

هم مرکز، متحدالمرکز

homogeneity

همگونی، همگنی، تجانس

homogeneity property

خاصیت همگنی

homogeneous

یک پارچه، متجانس، همگون، همگن، یکنواخت

homogeneous coordinates

مختصات متجانس، مختصات همگن

homogeneous difference equation

معادله تفاضلی همگن، معادله دیفرانسیل همگن، معادله فاضله همگن

homogeneous differential

دیفرانسیل همگن

homogeneous differential equation

معادله دیفرانسیل همگن

homogeneous distribution

توزیع همگن

homogeneous equation

معادله همگن

homogeneous equations

معادلات همگن

homogeneous expression

عبارت همگن

homogeneous function

تابع همگن

homogeneous function of degree

تابع همگن از مرتبه ی

homogeneous function of degree n

تابع همگن از مرتبه n

homogeneous ideal

ایده آل همگن

homogeneous integral equation

معادله انتگرالی همگن

homogeneous linear system

دستگاه خطی همگن

homogeneous markov chains

زنجیره های مارکوف همگن

homogeneous polynomial

چندجمله ای همگن

homogeneous property

خاصیت همگنی

homogeneous space

فضای همگن

homogeneous system

دستگاه همگن، دستگاه متجانس

homogeneous transformation

تبدیل همگن

homogenizing

همگن کردن، یکنواخت کردن

homographic

هم نگار، هوموگرافیک

homographic function

تابع هوموگرافیک

homographic transformation

تبدیل هم نگار، تبدیل همنگاری

homography

هم نگاری

homological

همتایی، هومولوژیکی

homological algebra

جبر مانستگی

homological dimension

بعد مانستگی

homological mapping

نگاشت مانستگیی

homologically connected space

فضای مانسته بسته

homologous

همانند، متشابه، همتا، هومولوگ

homologous cycles

دور های مانسته

 

عنصر های متناظر

homologous elements

عنصر های متناظر

homology

همتایی، هومولوژی، همسانی، مشابهت، تناظر یک به یک، مانستگی

homology classes

رده های مانستگی

homology exact sequence

دنباله کامل مانستگی

homology group

گروه مانستگی، گروه بتی

Betti group

گروه مانستگی، گروه بتی

homology theory

نظریه مانستگی

homomorphic

همریخت، همشکل

homomorphic groups

گروه های هم ریخت، گروه های هومومرف، هومرفیسم گروه ها

homomorphic image

نگارنده هم ریخت، تصویر همسان، نگاره همدیسه

homomorphism

هم شکلی، همسانی، هم ساختمانی، هم ریختی

homomorphism of fields

هومومرفیسم هیئت، همومورفیسم هیئت ها، همسانی هیئت ها، همسانی میدان ها

homomorphism of groups

هومومرفیسم گروه ها، هومومرفیسم گروه، همسانی گروه ها

homomorphism of rings

هومومرفیسسم حلقه، همومورفیسم حلقه ها

homomorphy

همسانی، هم ساختمانی، همومورفی، اشتراک اسم

homoscedastic

واریانس همگن

homoscedastic distribution

توزیع هم واریانس

homoscedasticity

یکسانی پراش، یکسانی پراکندگی

homothetic

متجانس، همسان

homothetic figure

مجانس، شکل مجانس

homothetic figures

شکل های متجانس

homothetic transformation

تبدیل تجانسی

transformation of similitude

تبدیل تجانسی

homothety

تجانس

homothety with ratio

تجانس با نسبتِ ...

homothtic center

مرکز تجانس

homotopic

هم مکان، هموتوپیک، همجا

homotopic functions

تابع های هوموتوپیک

homotopic mappings

نگاشت های هوموتوپیک

homotopic paths

مسیر های هم مکان

homotopy

هوموتوپی

homotopy class

رده هوموتوپی

homotopy equivalent systems

دستگاه های هوموتوپی-هم ارز

homotopy group

گروه هوموتوپی

homotopy set

مجموعه هوموتوپی

homotopy theorem

قضیه هوموتوپی

homotopy to a point

همجایی با یک نقطه

homotopy type

نوع هوموتوپی

hook

حلقه استوانه ای، چنگک، قلاب، کلاهک، گیره

hook's law

قانون هوک

hop

جهش

hopper

ناودان، جهنده، قیف، قیف ناودانی، دهانه، خزینه، ناودانی، لجنگیر، محفظه خوراک دستگاه، کاسه ای

horizon

افق، سطح افق، خط افق

horizontal

افقی، ترازی

horizontal asymptote

مجانب افقی

horizontal axis

محور افقی

horizontal base

پایه افقی

horizontal direction

امتداد افقی، جهت افقی

horizontal expansion of a graph

بسط افقی یک گراف

horizontal integration

ادغام افقی

horizontal line

خط افقی

horizontal line property

خاصیت خط افقی

horizontal plane

صفحه افقی

horizontal projection

تصویر افقی

horizontal trace

اثر افقی

horizontal trimming

افقی چیدن، اصلاح افقی

horizontal vector

بردار افقی

horizontally

به طور افقی

horizontally simple

به طور افقی ساده

horizontally simple region

ناحیه به طور افقی ساده

horner's method

روش هورنر

horocycle

دایره زمانی

horsepower

اسب بخار

host computer

کامپیوتر میزبان

hot chamber die casting process

فرآیند دای کاست با محفظه داغ

hot cracking

ترک خوردگی داغ، ترک گرمایی، ترک برداشتن گرم

hot hardness

سختی در درجه حرارت

hot resistance

مقاومت حرارتی

hot rolled steel

فولاد نورد گرم شده

hot rolling

نورد گرم

hot runner

راهگاه گرم

hot spinning

خم کاری گرم، خراطی گرم، چرخ کاری گرم

hot spray

پاشیدن گرم

hot work steel

فولاد گرم کار

householder method

روش خانوار

housing

بدنه اصلی، محفظه، بدنه، پایه، تکیه گاه، غلاف، بست، اتاقک، دیواره

housing renewal planning problem

مسأله طرح توسعه خانه سازی

how far

چقدر، تا کجا

how long

چه مدت، چقدر، تا کی

how long take

در ... طول می کشد

how often

چند بار

however

اما، با این وجود، به هر حال، ولی

hub

مرکز، توپی چرخ، مرکز چرخ، سر لوله، ماسوره، توپی

hull

قشر، غلاف، پوست، پوسته، نیام

hull kernel topology

توپولوژی هسته-غلافی

human error

خطای بشری، خطای انسانی

humidity

رطوبت

hundred

عدد صد، 100

hundreds

صدگان، صدها، مرتبه صدگان

hundreds digit

رقم صدگان

Hurwitz

هرویتس

hurwitz criterion

معیار تصمیم گیری هارویس، معیار ترکیب بد بینانه-خوش بینانه

Hurwitz ring

حلقه هرویتس

huygens formula

رابطه هویگنس

hybrid

پیوندی، دورگه، ترکیبی

hybrid method

روش پیوندی

hybrid search

جستجوی پیوندی، تجسس پیوندی

hydraulics

علم حرکت مایعات

hydro form press

پرس فرم هیدرولیکی

hydrodynamic

مربوط به علم القوای مایعات هیدرولیک، علم نیرو و حرکت آبگونه ها

hydrometer

آبگونه سنج، هیدرومتر، چگالی سنج

hydrostatic

هیدرواستاتیک

hydrostatic paradox

تناقض هیدرواستاتیک

hyper

فوق، فراتر، بالاتر، ابر، عالی، بالا

hyper graeco latin

فوق لاتین-یونانی

hyperbola

هذلولوی

hyperbolic

هذلولی گون

hyperbolic argument

شنا سه هذلولوی

hyperbolic cosecant

کسکانت هذلولی گون

hyperbolic cosecant inverse

عکس (معکوس) کسکانت هذلولوی

hyperbolic cosine

کسینوس هذلولی گون

hyperbolic cotangent

کتانژانت هذلولوی

hyperbolic cotangent inverse

عکس (معکوس) کتانژانت هذلولوی

hyperbolic cylinder

استوانه هذلولوی

hyperbolic cylinderal surface

رویه استوانه ای هذلولی گون

hyperbolic equation

معادله هذلولی گون

hyperbolic function

تابع هذلولوی

hyperbolic function inverse

عکس (معکوس) تابع هذلولوی

hyperbolic geometry

هندسه هذلولوی

hyperbolic identity

اتحاد هذلولوی

hyperbolic inverse

عکس (معکوس) هذلولوی

hyperbolic inverse function

تابع معکوس هذلولوی

hyperbolic logarithm

لگاریتم هذلولی

hyperbolic paraboloid

سهمی وار هذلولی گون، سهمی گون هذلولوی، سهمی گون هذلولی، زین اسبی

hyperbolic partial differential equation

معادله دیفرانسیل جزئی هذلولی

hyperbolic point

نقطه هذلولوی

hyperbolic point of a surface

نقطه هیپربولیک یک سطح

hyperbolic secant

سکانت هذلولوی

hyperbolic secant inverse

عکس (معکوس) سکانت هذلولوی

hyperbolic sector

قطاع هذلولی، قطاع هذلولی گون

hyperbolic sine

سینوس هذلولی

hyperbolic sine inverse

عکس(معکوس) سینوس هذلولوی

hyperbolic spiral

مارپیچ هذلولوی

hyperbolic substitution

جانشانی هذلولولی

hyperbolic tangent

تانژانت هذلولوی

hyperbolic trigonometry

مثلثات هذلولی

hyperboloid

هذلولی گون

hyperboloid of one sheet

هذلولی گون یک پارچه، هیپربولوئید یک پارچه

hyperboloid of revolution

هذلولی گون دوار

hyperboloid of revolution of one sheet

هذلولی گون دوار یک پارچه

hyperboloid of two sheets

هذلولی گون دو پارچه

hypercomplex

فوق مختلط

hypercomplex number

عدد مختلط چند برگی

hypercomplex numbers

اعداد فوق مختلط

hypercube

ابرمکعب، فوق مکعب

hyperelliptic

زبر بیضی گون

hyperelliptic differential equation

معادله دیفرانسیل ابر هندسی

hyperelliptic integral

انتگرال ابربیضوی

hypereutectoid

روی شبه هم گداز، روی بوتکتویید، هایپربوتکتویید

hyperexponential

فوق نمایی

hyperexponential distribution

توزیع فوق نمایی

hyperexponential probability density function

تابع چگالی احتمال فوق هندسی

hypergeometric

فوق هندسی، ابر هندسی

hypergeometric differential equation

معادله دیفرانسیل فوق هندسی

hypergeometric distribution

توزیع ابر هندسی، توزیع فوق هندسی

hypergeometric equation

معادله فوق هندسی

hypergeometric function

تابع فوق هندسی، تابع ابرهندسی

hypergeometric series

سری فوق هندسی

hypergeometry

فوق هندسه

hyperparallel

اَبَر، زبرموازی

hyperplane

فوق صفحه، زبرصفحه، ابرصفحه

hyperplane coordinates

مختصات ابر صفحه

hyperplane definition

تعریف ابرصفحه

hyperspace

ابرفضا

hypersphere

فوق کره، زبرکره، ابرکره

hypersurface

هیپرسطح، ابررویه، ابرسطح، فوق سطح

hypervolume

ابرحجم، هیپرحجم، شبه حجم، زبرحجم

hyphen

کشک، خط فاصله، فاصله

hypo

زیر، تحت، کمتر از حد معمول

hypocycloid

بتو چرخزاد

hypocycloid of four cusps

درون چرخزاد با چهار تیزی

hypocycloid three cusps

تیکوسپید، هیپوسیکلوئید با سه نقطه بازگشت خم

hypocycloid with four cusps

خم ستاره ای، خم هیپوسیکلوئید با چهار نقطه عطف

hypoelliptic operator

عملگر زیربیضوی

hypoeutectoid

زیر شبه هم گذار، زیریوتکتوئید، هیپویوتکتوئید

hypograph hyperplane

هیپوگراف ابرصفحه

hypoid bevel gear

چرخ دنده مخروطی قوسی

hypotenuse

وتر مثلث قائم الزاویه، وتر، وتر زاویه قائمه، قطر

hypothesis

فرض

hypothesis of equality

فرض مساوی بودن

hypothesis of no difference

فرض نبودن تفاوت

hypothesis testing

آزمون فرضیه، آزمون فرض، آزمون کردن فرض

hypothetic

فرضی

hypothetic proposition

قضیه شرطیه

hypothetical

فرضی، پنداشتی، شرطی، احتمالی

hypothetical event

حادثه فرضی

hypothetical imperative

امر مشروط

hypothetical syllogism

قیاس استثنایی

hypotrochoid

درون چرخه زاد، هیپوتروکوئید

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 25 , accounting , statistics , math glossary - part 25


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٥:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.