اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 24

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 24

 

g

هفتمین حرف الفبای انگلیسی

g.c.d

بزرگترین مقسیوم علیه مشترک

g.c.f

بزرگترین مقسوم علیه مشترک

g.l.b

بزرگترین کران پایین

gage

درجه، اندازه، سنجه، فرمان، سنجیده، اندازه گیر، معیار اندازه، پیمانه کردن، پیمانه، اندازه زدن، مقیاس، معیار، مدرج کردن، قطر سنج، عقربه نشان دهنده

gage block

سنجه معکب مستطیلی، شابلون مکعب

gain

سود

gal

گال، واحد شتاب برابر با یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه

galactic

کهکشانی

galaxy

کهکشان

galenic figure

شکل جالینوسی

gallery

تالار

gallon

گالن، واحد حجم برابر با 3.7853 لیتر

Galois algebra

جبر گالوا

Galois cohomology

همانستگی گالوا

galois equation

معادله گالوا

galois extension

توسیع گالوا

galois field

هیأت گالوا

Galois group

گروه گالوا

galois theorey

نظریه گالوا

Galois theory

نظریه گالوا

gambler ruin problem

مسأله ورشکستگی بازیکن

gambler's ruin

پاک باختگی قمار باز

game

یک دوره بازی، بازی، دور بازی، دست

game of chance

بازی شانسی، بازی تصادف آمیز

game theory

تئوری بازی، نظریه بازی، تئوری مقابله، نظریه بازی ها

game theory problems

مسائل تئوری بازی

games

بازی ها

games of chance

بازی های تصادف آمیز

gamma

سومین حرف یونانی، ?، ?

gamma arrival distribution

ورودی با توزیع گاما

gamma distribution

توزیع گاما

gamma function

تابع گاما، انتگرال نوع دوم اویلر

gamma function integral

انتگرال تابع گاما

gamma integral

انتگرال گاما

gamma probability decsity function

تابع چگالی احتمال گاما

gamma service

سریس گاما

gang

دسته، گروه

gang chart

نمودار گانت

gang milestone chart

نمودار پایان نمای گانت

gang milling

فرزکاری گروهی

gang punch

منگنه گروهی

gantt chart

چارت گانت، نمودار گانت

gap

فضای خالی، شکاف، فاصله بین دو لبه خالی، فاصله، درز، رخنه، شکست، درز

gap gauge

شبلون دهان اژدری

gas metal arc

قوس فلزی، گازی

gas vent

مجرای عبور گاز

gasket

لایی، واشر، لایه آب بندی، قالپاق، درزگیر، پولک

gate

دریچه، دروازه، پای راهگاه، مدخل، راه قالب

gate cutter

شیاربر

gate symbol

نماد دریچه

gather

گردآوردن، گردآمدن

gather up

جمع آوری کردن

gauge

پیمانه

gage

پیمانه

gauge length

طول نمونه

gauge theory

نظریه پیمانه ای

gauge transformation

تبدیل پیمانه ای

gauging

شیارزنی، شابلون گیری، اندازه گیری

gauss curve

منحنی گاوس

gauss differential equation

معادله دیفرانسیل گاوس

gauss error integral

انتگرال خطای گاوس

Gauss formulas

قیاس های دلامبر، فرمول های گاوس

Delambre analogies

قیاس های دلامبر، فرمول های گاوس

gauss hypergeometric differential equation

معادله دیفرانسیل فوق هندسی گوس

Gauss integral

انتگرال گاوس

Gauss interpolation formula

فرمول درونیابی گاوس

gauss jordan process

فرآیند گاوس-ژوردان

gauss jordan reduction

تقلیل گاوس- جردن، کاهش گاوس-جردن

gauss method

روش گاوس

gauss reduction method

روش کاهش گاوس

gauss sum

مجموع گاوس

gauss theorem

قضیه گوس

gauss type quadrature

تعیین مساحت زیرمنحنی به روش گوس

gaussian

گوسی

gaussian algorithm

الگوریتم گاوسی

gaussian curvature

انحنای گاوسی، خمیدگی گوسی، خمیدگی گاوسی، خمیدگی کلی

gaussian distribution

توزیع گوسین، توزیع گوسی، پخش گاوسی، توزیع گاوس، توزیع نرمال

gaussian elimination

روش حذف گوسی

gaussian elimination algorithm

الگوریتم حذف گاوسی

gaussian elimination method

روش حذف گاوسی

gaussian fourier coefficients

ضرائب عمومی فوریه

gaussian integer

عدد صحیح گاوسی، عدد های گاوسی

gaussian integers

عدد های صحیح گاوسی

gaussian jordan process

فرآیند گوس ژردان، روند گوس ژوردان

gaussian plane

صفحه گاوسی، صفحه گوسی

gaussian probability density function

تابع چگالی احتمال گاوسی

gaussian process

فرآیند گوسی، روند گوسی

gaussian reduction

کاهش گاوسی، تقلیل گاوسی، تقلیل گاوسین، کاهش گاوسین

gaussian reduction matrix

ماتریس کاهشی گوسی

gaussian sum

مجموع گوسی

gaussian triangularization

مثلثی گاوسی

gaze length

طول مؤثر

gear

درگیری، اسباب، افزار، ادوات، دنده، چرخ دنده

gear transmission

انتقال حرکت به وسیله دنده، جعبه دنده

gearing

انتقال حرکت به وسیله دنده، تطبیق دادن، تطابق

gelfand transform

تبدیل گلفاند، مبدّل گلفاند

genealogy

نسب، شجره نامه

general

کلی (عمومی)

general analytic space

فضای تحلیلی عمومی

general antiderivative

پادمشتق کلی

general audit

ممیزی عمومی، حساب رسی عمومی

general cantor set

مجموعه عام کانتور

general cone

مخروط کلی (عمومی)

general context

زمینه کلی

general control

کنترل عمومی

general curve

خم عمومی

general definition

تعریف عمومی

general demand

تقاضای کلی

general expenses

هزینه های اداری و تشکیلاتی، هزینه های عمومی

general fourier coefficients

ضرایب عمومی فوریه

general inspection

بازرسی کلی، بازرسی عمومی

general inspection level

سطح بازرسی عمومی

general integral

انتگرال عمومی، جامعه عمومی

general journal

دفتر روزنامه عمومی

general judgement

حکم کلی

general ledger

دفتر کل

general linear group

گروه خطی عام

general manager

مدیر کل

general mathematics

ریاضیات عمومی

general polynomial

چندجمله ای کلی

general power

توان(ی) کلی (عمومی)

general power function

تابع توان(ی) کلی (عمومی)

general principle of convergence

ضابطه کلی همگرائی، اصل کلی تقارب، ضابطه کلی تقارب

general purpose

همه منظوره

general purpose machine

ماشین همه کاره، ماشین عمومی، ماشین همه منظوره

general relativity

نسبیت عام (عمومی)

general resultant

برایند کلی، برایند همگانی

general root

ریشه عمومی

general sequence

دنباله کلی

general setting

وضعیت عمومی

general solution

جواب عمومی

general solution of linear equations

جواب کلی معادلات خطی

general specification

مشخصه عمومی

general structure

ساختار کلی

general system theory

تئوری عمومی سیستم، نظریه عمومی سیستم، فرضیه عمومی سیستم

general term

جمله عمومی (کلی)

general term of series

جمله عمومی سری

general theorem of probability

فضیه عمومی احتمال

general theorem of repeated trials

قضیه عمومی آزمایش های تکراری

general theory

نظریه عمومی (کلی)

general theory of relativity

نظریه عمومی نسبیت

general topology

توپولوژی عمومی

general tree

درخت عمومی

generality

عمومیت، هامانی، کلیت

generalization

تعمیم، عمومیت، تعمیم دادن، عمومیت دادن، نتیجه گیری کلی و وسیع

generalizations

کلیات

generalize

تعمیم دادن، عمومیت دادن، عمومیت

generalized

توسعه یافته، تعمیم یافته، هامانیده

generalized analysis of variance

تجزیه واریانس تعمیم یافته

generalized continuum hypothesis

فرض پیوستار تعمیم یافته

generalized coordinates

مختصات تعمیم یافته، مختصات لاگرانژی

generalized function

تابع تعمیم یافته

generalized inverse

معکوس تعمیم یافته

generalized jacobian variety

چندگونای ژاکوبی تعمیم یافته

generalized poincare conjecture

تعمیم حدس پوانکاره

generalized roll's theorem

قضیه رل تعمیم یافته

generalized upper bound constraint

محدودیت عام حد فوفانی

generalized volume

حجم تعمیم یافته

generally

در حالت کلی، به طور کلی، عموما، کلا

generally speaking

به طور کلی، قطع نظر از جزئیات، در حالت کلی

generate

تولید کردن

generated

تولید شده

generated by

تولید شده توسط، حاصل از، تولید شده بوسیله ی

generated by vectors

مخروط تولید شده با بردار ها

generated left ideal

ایده آل چپ ایجاد شده

generated subgroup

زیرگروه ایجاد شده

generated submodule

زیرمدول ایجاد شده

generating

مولد، پدیدآور، مولد، ایجاد کننده

generating curve

خم مولد

generating element

عنصر مولد

generating function

تابع مولد، تابع ایجاد کننده

generating line

خط مولد

generating process

فرآیند تولید، فرآیند تولید چرخ دنده

generating set

مجموعه تولید کننده

generating system

دستگاه مولد

generation

نسل، تولید، پیدایش، مولد، نقطه

generative

تولیدی

generative process

پروسه مولد

generator

مولد

generatrix

مولد، پدیدآورنده، خط مولد

generator of a cone

مولد مخروط

generator of a group

مولد گروه

generator of a prism

مولد منشور

generator of a surface of translation

مولد یک سطح انتقالی

generator of cone

پدیدآور مخروط

generator of group

مولد گروه

generatrix

مولد، پدیدآورنده، خط مولد

generatrix function

تابع مولد

generic

کلی، عمومی، جنسی، نوعی

genetics

علم وراثت، علم تکوین

geneva mechanism

مکانسیم جنوا

genral term

جمله عمومی، عبارت عمومی

genral term of a series

جمله عمومی سری

genral theory of groups

نظریه عمومی گروه ها

genral theory of relativity

نظریه نسبت عام

genral topology

توپولوژی عمومی

genralized

تعمیم یافته، تعمیم، عمومیت داده شده

genralized form

شکل تعمیم یافته، فرم کلی

genralized function

تابع تعمیم یافته

genralized volume

حجم تعمیم یافته

genus

گونا

genus of a surface

گونای رویه

genus of surface

نوع رویه

geocentric coordinate system

دستگاه مختصات زمین مرکزی

geodesic

ژئودزیک

geodesic circle

دایره ژئودزیک

geodesic construction problem

مسأله ترسیم هندسی

geodesic coordinates

مختصات ژئودزیک

geodesic curvature

خمیدگی ژئودزیک

geodesic curveture

خمیدگی ژئودزیک

geodesic distribution

توزیع هندسی

geodesic figure

شکل هندسی

geodesic genus

گونای هندسی

geodesic line

کوتاه ترین خط، خط ژئودزیک، خط مساحی

geodesic mean

میانگین هندسی

geodesic number theory

نظریه هندسی اعداد

geodesic progression

تصاعد هندسی، دنباله هندسی

geodesy

شناخت (تعیین) شکل زمین از نظر ریاضیات

geodetic

مربوط به کوتاه ترین خط اتصال وابسته به ژئودزی

geodetic surveying

نقشه برداری ژئودزی

geology

زمین شناسی

geomagnetism

ژئومغناطیس

geometer

هندسه دان

geometric

هندسی

geometric average

واسطه هندسی

geometric condition

شرط هندسی

geometric construction problem

مساله ترسیم هندسی

geometric derivative

مشتق هندسی

geometric distribution

توزیع هندسی، پخش هندسی

geometric distribution law

قانون توزیع هندسی

geometric figure

شکل هندسی

geometric genus

گونای هندسی

geometric interpretation

تعبیر هندسی

geometric interpretation inverse matrix

تعبیر هندسی ماتریس معکوس

geometric locus

مکان هندسی

geometric mean

میانگین هندسی

geometric number theory

نظریه هندسی اعداد

geometric probability law

قانون توزیع احتمال هندسی

geometric programming

برنامه ریزی هندسی

geometric progression

تصاعد هندسی، فرایازی هندسی

geometric property

ویژگی هندسی

geometric redundancy

تباهیدگی ترسیمی

geometric relation

رابطه هندسی، نسبت هندسی

geometric relationship

رابطه هندسی

geometric representation

نمایش هندسی

geometric sequence

دنباله هندسی

geometric sequence and series

دنباله و سری هندسی

geometric series

سری هندسی

geometric solution of linear programs

جواب ترسیمی برنامه های خطی

geometric vector

بردار هندسی

geometrical

ترسیم هندسی، هندسی، به روش هندسی

geometrical condition

شرط هندسی

geometrical construction

ساختمان هندسی

geometrical interpretation

تعبیر هندسی

geometrical optics

اپتیک هندسی، نورشناسی هندسی

geometrical probability

احتمال هندسیسسسس

geometrical representation

نمایش هندسی

geometrical speaking

با بیان هندسی

geometrically

از طریق هندسی، به صورت هندسی، تعبیر هندسی، به طریق هندسی، به طور هندسی، از لحاظ هندسی

geometrically speaking

با بیان هندسی

geometry

هندسه، علم هندسه

geometry of numbers

هندسه اعداد

geometry of sets

هندسه مجموعه ها

get

رسیدن، داریم، به دست آوردن، به دست می آید

getting started

شروع

giant star

ستاره غول آسا

gibb's phenomenon

پدیده گیبس

Gibbs phenomenon

پدیده گیبس

giga

یک بیلیون (109)، یک میلیارد

give

حاصل شدن

give an example

مثال بزنید

give rise to

ناشی از، منتهی شدن، باعث به وجود آمدن، منجر گردیدن، به دست دادن

given

داده شده، مفروض، فوق، معلوم، معین

given that

با این فرض که، می دانیم که، برای

given without proof

که آنرا بدون اثبات می آوریم

glide

لغزه

global

همه جایی، در کل، جایی، فراگیر، کروی، جامع، کلی، سرتاسری

global analytic functions

توابع تحلیلی یکجا

global bisection

تنصیف جامع

global concept

مفهوم کلی، ویژگی کلی

global convergence

همگرایی جامع

global error

خطای جامع، خطای کل میدان، خطای سراسری

global maximum

ماکزیمم کلی

global minimum

مینیمم کلی، حداقل مطلق

global properties

خواص سرتاسری

global property

خاصیت عمومی، خاصیت کلی

globe

کره، گوی

globoid

گوی مانند، کروی

globular

گوی مانند، کروی

globular transfer

انتقال گلوله ای

glossary

فهرست لغات

glueing

چسباندن

gluing theorem

قضیه چسباندن

gnomon

عَلَم

go

دسترسی پیدا کردن

go gage

سنجه برو

go through

انجام دادن

goal

مقصد، آرمان، هدف

goal orientation

هدف جویی

goal oriented

مقصد گرا، هدف گرا

goal programming

برنامه ریزی آرمانی

Godel completeness theorem

قضیه کمال گودل، قضیه تمامیت گودل

Godel incompleteness theorem

قضیه عدم کمال گودل، قضیه ناتمامیت گودل

godel numbering

عددگذاری گودلی

godel numbers

اعداد گودل

goldbach problem

مسأله گولدباخ

golden ratio

نسبت زرین، نسبت طلائی

golden ratio search

جستجوی نسبت طلایی

golden rectangle

مستطیل زرین

golden section

برش زرین، تقسیم زرین، تقسیم طلایی

gompertz curve

منحنی گومپرتز

goniometer

زاویه سنج، وسیله ای برای اندازه گیری زاویه

good

محصول، کالا، جنس

good in process

کالای در جریان ساخت

good will

حق کسب و کار، سرقفلی

goodness

شانس، نیکویی، خوبی

goodness of fit

نیکویی برازاندن، خوبی برازیدن، آزمون تطابق، زیبندگی، نیکویی برازش

goodness of fit test

تست خوبی انطباق، آزمون نیکویی برازش

googol

عدد یک با صد صفر جلوی آن (10100)

govern

اداره کردن، بیعت کردن، پیروی کردن

governing

حکومت

governing laws

قوانین حاکم

governmental accounting

محاسبات دولتی، حسابداری دولتی

governor

تنظیم کننده

grace period

مهلت اضافی پرداخت

grad

یک صدم زاویه قائمه، گراد

gradate

درجه بندی کردن

gradation

درجه بندی

grade

درجه بندی کردن، درجه، رتبه، میزان، نوع، هموار کردن، شیب منظم دادن، طبقه، گراد، نمره، زینه

graded

مدرج، زینه بندی شده

graded a module

a-مدول مدرج

graded algebra

جبر مدرج

graded ideal

ایدآل مدرج

graded ring

حلقه مدرج

gradient

شیب، شیب دار، گرادیان، ضریب زاویه، زینی، شیب چندبعدی

gradient field

میدان گرادیان

gradient method

روش گرادیان

gradient of a function

گرادیان تابع

gradient of a line

شیب خط

gradient of a stright line

ضریب زاویه خط راست

gradient of stright line

شیب، ضریب زاویه

gradient vector

بردار گرادیان

grading

درجه بندی، نمره دادن، زینه بندی

grading method

روش رتبه بندی، روش درجه بندی

gradual

تدریجی

gradually

رفته رفته، به تدریج

graduate

درجه بندی کردن، مدرج کردن

graduated

درجه بندی شده، مدرج

graduation

درجه بندی، تقسیم بندی، مدرجه، درجه، زینه بندی، اعطای درجه

graeco latin

لاتین-یونانی

grain

هسته، بلور، دانه، ذره

grain boundary

مرز دانه ها، مرز دانه ای

grain structure

ساختمان دانه ای

gram

واحد وزن برابر یک هزارم کیلوگرم

Gram Schmidt orthogonalization

عمود سازی گرام - اشمیت

Gram Schmidt orthogonalization process

فرآیند عمود سازی گرام - اشمیت

Gram Schmidt process

فرآیند گرام-اشمیت

gram theorem

قضیه گرام

grammar

دستور

grand

بزرگ، اکبر

grand lot scheme

طرح برای بسته بزرگ

grand mean

میانگین کل

grand term

جمله بزرگ، حد اکبر

grandeur

بزرگی

granular

دانه ای، مدور، هسته ای، دانه دار

graph

نمودار

graph of a binary relation

نمودار یک رابطه دوتایی

graph of a correspondence

نمودار یک تناظر

graph of a function

نمودار تابع

graph of a relation

نمودار رابطه

graph of binary relation

نمودار رابطه دوتایی

graph of correspondence

گراف تناظر

graph of function

گراف تابع، نمودار تابع

graph of mapping

نمودار نگاشت، گراف نگاشت

graph of relation

گراف رابطه، نمودار رابطه

graph theory

نظریه گراف ها، نظریه گراف

graphic

نموداری، هندسی، گرافیک، ترسیمی، گراف، نگاره، خط نما، تصویری

graphic method

روش شکلی، روش ترسیمی

graphical

ترسیمی، منحنی، به کمک رسم

graphical calculation

محاسبه نموداری

graphical differentiation

مشتقگیری نموداری

graphical evaluation and review technique

فن ارزیابی و بازنگری گرافیکی

graphical integration

انتگرالگیری نموداری

graphical presentation of probability distribution

بیان گرافیکی توزیع احتمال

graphical representation

نمایش گرافیکی، نمایش تصویری، نمایش ترسیمی، نمایش خم تغییرات، نمودار

graphical solution

حل ترسیمی، حل نموداری

graphically

از روی شکل، به وسیله شکل، از طریقه هندسه

graphics

علم ترسیم

grasp

گرفتن، محکم گرفتن، دستگیره، قلاب

grating

شبکه، شبکه بندی، مشبک

gravitate

گرانیدن، از قانون جاذبه پیروی کردن، گرانش، ثقل، جاذبه، گرانی

gravitation

ثقل، گرایش

gravitational

ثقلی، گرانشی

gravitational attraction

جاذبه ثقلی

gravitational constant

ثابت گرانشی

gravitational field

میدان گرانشی

gravitational force

نیروی گرانشی

gravitational interaction

بر هم کنش گرانشی

gravitational potential

پتانسیل ثقلی

gravitational radius

شعاع ثقلی

gravitational theory

نظریه جاذبی

gravity

گرانی، نیروی ثقل، جاذبه زمین، گرانش، جاذبیت، کشش، ثقل

gravity screens

حایل های ثقلی

gravity wheel conveyor

نقاله چرخی وزنی

great

بزرگ، زیاد

great and small circles

دایره های خرد و بزرگ، دوایر بزرگ و کوچک

great circle

دایره عظیمه

greater

بزرگتر

greater than

بزرگتر از

greater than or equal to

بزگتر مساوی با

greates element

بزرگترین عنصر

greatest

بزرگترین

greatest common divisor

بزرگترین مقسوم علیه مشترک، بزرگترین عامل مشترک، بزرگترین بخشیاب مشترک

greatest common factor

بزرگترین مقسوم علیه مشترک

greatest common measure

بزرگترین اندازه مشترک

greatest element

بزرگ ترین عنصر، عنصر ماکسیمم

maximum element

بزرگ ترین عنصر، عنصر ماکسیمم

greatest integer

بزرگترین عدد صحیح

greatest integer function

تابع بزرگترین عدد صحیح، تابع جزء صحیح

greatest integer in

بزرگترین عدد صحیح در

greatest integer less than a real number

قسمت صحیح عدد حقیقی، بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از یک عدد حقیقی معین

greatest integral

جامعه بالاترین، جامعه کامل

greatest lower bound

بزرگترین کران پایینی

greatest member

عضو اکثر، بزرگترین عضو

greatest possible error

بزرگترین خطای ممکن

greek alphabet

الفبای یونانی

green formula

فرمول گرین

green functions

تابع های گرین

green measure

اندازه گرین

green sand

ماسه خام، ماسه تر، ماسه سبز

green's formulas

دستور های گرین، روابط گرین

green's function

تابع گرین

green's theorem

قضیه گرین

gregory leibniz formula

فرمول گریگوری-لایب نیتس

gregory newton formula

فرمول گری گوری-نیوتن

grid

تور، شبکه ای از نقاط نقطه چین، شبکه، فضا دهنده، توری، صفحه

grid sampling

نمونه گیری توری

grid search method

روش جستجوی شبکه ای

groove

شیار، چاک، فاق، بریدگی، شیارکندن، شیار

grooved part

قضیه شیار دار

grooved rool

غلتک شیار دار

gross

ناخالص، درشت، فاحش، مواد اولیه پلاستیکی، دوازده دوجین، معادل 144 عدد

gross average

خسارت مشترک، خسارت همگانی، زیان همگانی

gross domestic product

تولید ناخالص داخلی

gross error

خطای نا خالص

gross income

درآمد ناویژه، درآمد کل، درآمد غیر خالص

gross margin

سود ناویژه، سود ناخالص، سود غیر خالص

gross national product

محصول ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی

gross output

بازده ناخالص، تولید ناخالص

gross product

محصول ناخالص

gross profit

سود غیر خالص، سود ناخالص، سود ناویژه

Gross theorem

قضیه گروس

ground

زمینه، زمین، اساس

ground field

هیئت زمینه، میدان زمینه

ground line

خط الارض

ground ring

حلقه پایه ای

grouoped frequency distribution

توزیع فراوانی گروه شده

group

گروه، گروه تبدیل های سره، ناپیوسته، دسته

group algebra

جبر گروهی

group attitude

گرایش گروهی

group axioms

اصول گروه

group balance

توازن گروهی

group buns plan

طرح پاداش دسته جمعی

group character

مشخصه گروه

group constraint

محدودیت گروهی

group correlation

همبستگی گروهی

group development

پیشرفت گروهی، گسترش گروهی

group homomorphism

هم ریختی گروهی

group insurance

بیمه دسته جمعی

group isomorphism

ایزومورفیسم گروه ها

group layout

جانمایی گروهی، طرح گروهی، آرایش گروهی

group of automorphisms

گروه خودریختی ها

group of automorphisms of a module

گروه خودسانی های یک مدول

group of homomorphisms

گروه همسانی ها

group of inner automorphisms

گروه خوددیسگی های درونی

group of motions

گروه حرکت ها

group of order n

گروه از مرتبه n

group of outer automorphisms

گروه خوددیسگی های بیرونی

group of permutations of a set

گروه جایگشت های یک مجموعه

group of permutations of n objects

جایگشت های n گروه شیء

group of quaternion units

گروه یکه های کوترنیونی

group of similitudes

گروه تشابهات

group of transformations

گروه تبدیل ها

group of transformations of a set

گروه تبدیلات یک مجموعه

group of units

گروه یکه ها

group operating on a set

گروه عامل بر یک مجموعه

group operation

عمل گروهی

group pressure

فشار گروهی

group replacement

تعویض گروهی

group representation

نمایش گروه

group ring of a compact group

حلقه گروهی یک گروه فشرده

group scheme

طرح گروهی

group structure

ساختار گروهی، ساخت گروهی

group technology

تکنولوژی گروهی

group theory

نظریه گروه

grouped

گروه بندی شده

grouped data

داده های گروه بندی شده

grouped frequency distribution

توزیع فراوانی گروه شده

grouping

دسته بندی، گروه بندی، گروه بندی کردن

grouping error

خطای طبقه بندی

grouping terms

دسته بندی جملات

groupoid

گروه وار

grow

رشد کردن، نمو کردن

growth

رشد

growth curve

خم رشد

growth factor

عامل رشد

growth function

تابع رشد

growth rate

میزان رشد

guarantee

تضمین کردن، درست است، تأمین، گارانتی، ضمانت، ضمانت کردن، ضمانت نامه، سپرده، تضمین، وثیقه

guaranty

تضمین، سپرده، ضمانت نامه، وثیقه، ضمانت کردن، گارانتی، ضمانت

guard

حامل، حفاظ، نگهبان، محافظ، سپر، جلوبند

guarding figure

رقم محافظ

gudermanian

تابع گودرمانی، گودرمانی

gudermann function

تابع گودرمان

gudermannian

گودرمانی

guess

حدس زدن، حدس

guessed mean

میانگین فرضی

guessed score

نمره فرضی

guide

بست، راهنمایی کردن، کلید، ضامن، راهنما، گیره، هادی

guide curve

خم هادی

guide edge

لبه راهنما

guide pin

میله راهنما، خار مرکزیاب، میل راهنما، میله هدایت

guide post

میل راهنما

guide tube

لوله راهنما

gum

چسب زدن، چسب، کائوچو، لاستیک

gunning process

فرآیند تفنگی، روش تفنگی

gyrate

دوران کردن، دوران، دایره ای

gyration

چرخش، دوران، ژیراسیون

gyratory

دورانی

gyre

دوران، گردش دایره ای

gyro compass

قطب نمای ژیروسکوپی

gyrodial

مارپیچی

gyroscop

گردش نما، ژیروسکوپ

gyroscopic

گردش نمایی، چرخه نمایی

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 24 , accounting , statistics , math glossary - part 24


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٥:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.