اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 23

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 23

 

F

پنجمین حرف الفبای انگلیسی، رقم 15 در مبنای 16

F distribution

توزیع f

f statistic

آماره  f

f test

آزمون  f

f(x) is bounded

f(x) کراندار است

fabricate

ساختن

fabrication

ساختن، ساخت، سوار کردن، تولید، ورقکاری

face

وجه، رویه، مسطح کردن، سطح، روکش، صورت، دندانه، پیشانی دندانه، وجه، نما، شیر، روی

face angle

زاویه وجه

face bend

خمش رویی

face of a polyhedron

وجه چند وجهی

face of a simplex

وجه سادک

face operator

عملگر وجهی

face plate

صفحه گیره، صفحه مرغک، صفحه نظام

face shield

تابلو ایمنی، تابلو حفاظتی، سیر حفاظتی

face value

مبلغ ایمنی، مبلغ صوری، ارزش ظاهری، قیمت سیاهه، ارزش رسمی

face width

پهنای سینه، پهنای دندانه

facial

وجهی

facilites

امکانات، اعتبارات، تسهیلات، ابزار، وام، وسایل

facilities design

طراحی سیستم های فیزیکی

facility

امکان، سهولت، وسیله

facility cost

هزینه امکانات

facility layout

آرایش امکانات، نحوه استقرار امکانات

facility location

موقعیت امکاناتی

facility location problem

مسأله محل امکانات

facility management

مدیریت امور تسهیلاتی، مدیریت تسهیلات

facility planning

برنامه ریزی امکانات

facility requisition

درخواست تسهیلات

facs region

ناحیه شدنی

fact

قانون، واقعیت، حقیقت، چگونگی امر

fact that

با استناد به این که

faction

دسته بندی

factor

سازه

factor analysis

تحلیل عامل ها

factor comparison method

روش مقایسه عوامل

factor factor relationship

رابطه عامل-عامل

factor group

گروه عاملی، گروه عامل، گروه خارج قسمت

factor of a polynomial

عامل چندجمله ای

factor of a term

فاکتور یک جمله

factor of an integer

عامل یک عدد صحیح

factor of production

عامل تولید

factor of proportionally

ضریب تناسب، نسبت تناسب

factor out

فاکتور گرفتن، عامل مشترک گرفتن

factor system

دستگاه عاملی

factor theorem

قضیه سازنده

factor theorem of algebra

قضیه عامل ها در جبر

factor tree diagram

نمودار درختی عوامل

factorability

قابلیت تجزیه

factorable

تجزیه شدنی، قابل تجزیه، قابل تجزیه به صورت حاصلضرب

factorable polynomial

چندجمله ای تجزیه پذیر

factorial

فاکتوریل

factorial design

طرح عاملی

factorial experiment

طرح فاکتوریل

factorial function

تابع فاکتوریل، تابع سازه ای

factorial moment generating function

تابع مولد گشتاور عاملی

factorial notation

نماد فاکتوریل، !

factoring

عاملیت، تنزیل

factorization

تجزیه

factorization method

روش تجزیه (به عامل ها)، روش نردبانی

ladder method

روش تجزیه (به عامل ها)، روش نردبانی

factorization of a matrix

تجزیه یک ماتریس

factorization of a natural number

تجزیه عدد طبیعی

factorization of a polynomial

تجزیه یک چندجمله ای

factorization of a transformation

تجزیه یک تبدیل

factorization of an algebraic sum

تجزیه مجموع جبری

factorization theorem

قضیه تجزیه (به عامل ها)

factorize

تجزیه کردن به عوامل، تبدیل کردن به صورت ضرب چند عامل، تجزیه کردن به عوامل، فاکتور گرفتن، به صورت عوامل ضرب در آوردن

factors of production

عوامل تولید

factory economy

اقتصاد کارخانه ای

factory overhead

سربار کارخانه

fade

محو شدن

fail

از کار افتادن، خراب شدن، شکست خوردن، موفق نشدن، رد شدن

fail back

پشتیبان، یدکی

failure

شکست

failure analysis

تحلیل خرابی، تحلیل نقص

failure costs

هزینه های نقص

failure rate

نرخ خرابی، میزان شکست، نرخ شکست

failure rate function

تابع نرخ شکست

fair

منظم، خوب

fair coin

سکه سالم

fair game

بازی منصفانه

fair toss

تاس سالم

faithful

باوفا

faithful functor

تابعگون صادق

faithful linear representation

نمایش خطی صادق

faithful presentation

نمایش وفادار

faithful representation

نمایش صادق، نمایش وفادار

fall

سقوط کردن، سقوط، افتادن، تنزل

fallcy

استدلال همیشه نادرست، استدلال نادرست، مغالطه

fallible measure

اندازه خطا دار

falling

افتان

falling stone

سنگ افتان

falling stone problem

مساله سنگ افتان

false

غلط، دروغ، نادرست، باطل، کذب، بدل

false acceptance

پذیرش غلط

false position

نابجایی

false position method

روش نابجایی

false proposition

قضیه کاذبه

false rejection

رد غلط

false stratification

طبقه بندی غلط

falt spaces

فضا های تخت، فضاهای مسطح

familiar

آشنا، معروف

familiar relation

رابطه آشنایی

family

خانواده، دسته، گروه

family allowance

فوق العاده تأهل، حق عائله مندی، حق تأهل

family of curves

دسته منحنی ها

family of ellipses of dispersion

خانواده بیضی های چگالی های یکسان

family of equal densities

خانواده بیضی های چگالی های یکسان

family of functions

خانواده تابع ها

family of lines

دسته خطوط

family of points

خانواده نقطه ها

family of sets

خانواده مجموعه ها

family of similar ellipses

خانواده بیضی های مشابه

family of surfaces

دسته سطوح

fan gate

مدخل بادبزنی

fan of errors

پره خطاها

fan shaped network

شبکه پنجه ای شکل

farey sequence

دنباله فاری

farkas lemma

لم فارکاس

fase solution

جواب شدنی

fashion

روش، راه، طریقه

fast

سریع

fast Fourier transform

تبدیل سریع فوریه

fastener

بست، خار، نگهدارنده، گیره، چفت، محکم کننده

fastening

چفت و بست

fatal error

خطای مهلک

fathom

عمق پیمائی کردن، واحد عمق پیمایی، برابر شش یارد

fatigue

فرسودگی، خستگی

fatigue load

نیروی خستگی

fatigue loading

نیروی خستگی

fatigue strength

استحکام فرسایش، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت خستگی

fatou's lemma

لم فاتو

fault

خطا، عیب، نقص، تقصیر

fault analysis

تحلیل عیب، عیب کاوی

fault detection

عیب یابی

favorable event

پیشامد مساعد

favourable

مساعد، مطلوب، مورد قبول

favourable case

حالت مساعد

favourable cases

حالت های مساعد

favourable cases number

تعداد حالات مساعد

favourable event

پیشامد برگزیده

favourable outcome

نتیجه مساعد

favourable pair

جفت مرجح

favoured event

پیشامد برگزیده

feasibility

امکان پذیری، شدنی بودن، امکان، میسر بودن، قابلیت دسترسی

feasibility study

امکان سنجی، مطالعه عملی بودن، مطالعه امکان سنجی، امکان پذیری، بررسی امکان سنجی، مرحله امکان پذیری

feasible

قابل قبول، شدنی، قابل دسترس، شدنی، عملی، امکان پذیر

feasible basic solution

جواب پایه ای قابل قبول

feasible point

نقطه قابل دسترس، نقطه شدنی

feasible region

ناحیه ممکن

constraint set

مجموعه مقید

feasible solution

جواب قابل قبول، جواب شدنی، جواب موجه، جواب ممکن، حل قابل قبول، پاسخ محتمل، راه حل محتمل

feather edge

لبه نازک شده، لب تیز، لبه تیز

feature

ترکیب، جنبه، چهره، ریخت، مظهر، سیما، شکل، طرح، صورت، کیفیت، ویژگی، طرح، مشخصه، خاص، خصیصه

fee

دستمزد، شهریه، اجرت، حق الزحمه، قیمت، ورودیه، نرخ

feed

دادن، جلو بردن، بار، خوراندن، تغذیه، خوراک، تغذیه کردن، خورد، هدایت کردن

feed box

جعبه بار

feed into

به عنوان ورودی دادن، داده شدن، خوراک دادن، دادن

feed mix

ترکیب غذایی

feed mix problem

مسأله ترکیب غذا

feed pitch

گام پیشبری، گام تغذیه

feed power

قدرت بار

feed rate

نسبت بار، میزان تغذیه

feed reel

حلقه خوراننده، چرخه تغذیه کن

feed rod

میله گرد کار، مفتول تغذیه، میله تغذیه

feed roller

غلتک خوراک دهنده، غلتک پیشبر، غلتک تغذیه کن، قرقره تغذیه کننده

feed track

شیار پیشبری، مسیر تغذیه، کانال تغذیه

feedback

پس خور، بازخور، بازخورد، بازگشت، بازخوران، بازتاب، بازیافت، بازداد، پس خوران، پس خوراند، بازیابی، بازیاب، برگشت، پس نگری، پسگیر، وانگری

feedback loop

جریان انعکاسی، حلقه پس خور، بازخورد حلقوی، حلقه پس خورنده

feedback queue

صف با برگشت

feedback system

سیستم مدار بسته، سیستم دارای پس خور، سیستم بازیافت

feeder

خوراننده، بازده، خوراک دهنده، تغذیه کننده

feeding

تغذیه

feeding device

خوراننده، تغذیه کننده

Fejer kernel

هسته فِیر

Fejer mean

میانگین فِیر

Fejer theorem

قضیه فِیر

fejer's theorem

قضیه فیجر

Feller process

فرآیند فلر

Fermat last theorem

آخرین قضیه فرما

last theorem of Fermat

آخرین قضیه فرما

fermat numbers

اعداد اول فرما

fermat prime

عدد اول فرما

Fermat principle

اصل فرما

Fermat theorem

قضیه فرما

fermat's last theorem

آخرین قضیه فرما

fermat's prime numbers

اعداد اول فرما

fermat's principle

اصل فرما

Fermat's principle of least time

اصل حداقل زمان فرما

fermat's spiral

مارپیچ فرما، حلزونی فرما

fermat's theorem

قضیه فرما

ferrari's solution of the quartic

حل معادله درجه چهار به روش فراری

ferrite core

چنبره مغناطیسی، چنبره فریتی

ferro magnetic

آهن مغناطیسی شده، فرم مغناطیسی

ferule

خط کش پهن

fessibility condition

شرط شدنی بودن

fewer and more

کمتر و بیشتر

fi

 

fiber

لایه، لیف، تار

fiber bundle

کلاف تاری

fiber optic

رشته نوری

fiber product

حاصل ضرب تاری

fiber space

فضای تاری

fibered

لایه ای

Fibonacci numbers

عدد های فیبوناتچی

fibonacci sequence

دنباله فیبوناچی

fibration

لایه سازی

fictitious year

سال پنداری

fiducial

بر پایه اعتقاد یا اعتماد

fiducial argument

بحث فیدوسیال

fiducial concept

مفهوم فیدوسیال

fiducial distribution

توزیع فیدوسیال

fiducial interval

فاصله فیدوسیال

fiducial limit

حد فیدوسیال

fiducial line

خط رویت، خط نما

fiducial method

روش فیدوسیال

fiducial probability

احتمال فیدوسیال

fiducial theory

نظریه فیدوسیال

field

هیات

field axioms

اصول موضوع هیات

field costs

هزینه های میدانی

field definition form

فرم تعریف حوزه

field equations

معادلات میدان

field extension

توسیع میدان

field intensity

شدت میدان

field length

طول میدان

field of a quotients

میدان خارج قسمت ها، هیئت خارج قسمت ها

field of algebraic numbers

میدان عدد های جبری

field of complex numbers

میدان اعداد مختلط، هیئت خارج قسمت ها

field of events

میدان پیشامد ها، میدان حوادث

field of fractions

هیات کسر ها

field of integrity

میدان بی عیبی

field of matrices

هیئت ماتریس ها

field of moduli

هیات هنگ ها

field of numbers

حوزه اعداد، هیئت اعداد، میدان اعداد

field of quotients

میدان خارج قسمت ها

field of rational fuctions

میدان توابع گویا

field of rational numbers

میدان عدد های گویا

field of real numbers

میدان اعداد حقیقی، اعداد هیئت حقیقی

field of symmetric rational fuctions

میدان توابع گویای مقدماتی

field theory

نظریه هیات ها، نظریه میدان ها

field work

کار عملی

fiery body

شکل آتشی، شکل ناری

fifo costing

هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده

fifteen

پانزده

fifth

پنجمین، پنجم

fifth postulate of euclid

اصل پنچم اقلیدس

fifty

پنجاه

figurable

شکل پذیر

figurate number

عدد مصور

figurate numbers

اعداد مصور، اعداد چندضلعی شکل

figuration

صورت بندی

figurative

مجازی، تلویحی

figurative constant

ثابت تلویحی، ثابت مجازی، عدد، شکل، پیکر، رقم، شکل، صورت، نگاره، پیکره

figure

عدد، شکل، پیکر، رقم، شکل، صورت، نگاره، پیکره

figure circumscribed about a circle

شکل بر دایره، شکل محیط به دایره

figure eight curve

منحنی شکل هشت

figure of merit

میزان رویه

figure out

دریافتن، استنباط کردن

figure up

جمع زدن، به حساب آوردن

file

پر شدن، پر کردن، فهرست، پرونده، در پرونده گذاشتن، ضبط کردن، در بایگانی نگاه داشتن، فایل، پرونده، پرونده بایگانی، بایگانی کردن، فهرست

file label

برچسب فایل

file name

نام فایل

file specification

مشخصه فایل

fill

پر کردن

filler

پر کن، پر کننده، لایی، درز گیر، میله استحکام، نبشی

fillet

گرده، ماهیچه، فیله، راکورد

filling system

سیستم بایگانی

film analysis

تجزیه و تحلیل فیلم

filter

پالایه، صافی، تصفیه کردن، زلال کردن، صاف کردن، پالودن

filter base

پایه پالایه

filter glass

شیشه صافی

filter press

صافی فشاری، روغنگیر

filteration

عبور از صافی، زلال سازی، تصفیه

filteration degree

درجه پالایش

fin

زایده، تیغه نازک، پره

final

نهائی، پایانی، بنابراین، انتهایی، قطعی

final good

کالای نهایی

final inspection

بازرسی نهایی

final object

شیء پایانی

final point

نقطه پایانی

final point vector

بردار نقطه انتهایی

final product

محصول نهایی، تولید نهایی

final result

نتیجه نهایی

final set

مجموعه پایانی

final state

حالت پایانی، حالت نهایی

final table

جدول نهایی

final topology

توپولوژی انجامی، توپولوژی پایانی

final value

مقدار انتهایی، ارزش نهایی

final value theorem

قضیه مقدار پایانی

finally

بنابراین

finance

دارای، مال، امور مالی، تامین مالی کردن، تهیه کردن سرمایه، امکانات مالی، بودجه، مالی

financial

مالی

financial account

حساب مالی

financial accounting

حسابداری مالی

financial analysis

تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی

financial claims

مطالبات مالی، دعاوی مالی

financial leverage

اهرم مالی

financial position

وضعیت دارایی - مالی

financial rate of return

نرخ بازدهی مالی

financial resources information information system

سیستم اطلاعاتی منابع مالی

financial standing

اعتبار مالی، وضع مالی

financial statement

صورت مالی

financial status

قدرت پرداخت، وضع مالی

financial year

سال مالی

find

یافتن، پیدا کردن، به دست آوردن

find out

نشان دادن، تحقیق کردن

finding

تعیین، محاسبه، جستجوی، تشخیص، یافتن

finding cube root

پیدا کردن ریشه سوم

finding square root

پیدا کردن ریشه دوم

fine

خوب، جریمه، ریزه، ریز، نازک، ظریف، جریمه کردن

fine measurement

اندازه گیری دقیق

fine setting

پرداخت کاری، تنظیم دقیق

fine structure

ساختار ریز

fine teeth

دندانه ریز، دنده ریز، ریز دندانه

fine topology

توپولوژی ریز

fine tuning

میزان سازی دقیق

finer

ظریفتر، ریز تر، نرم تر، خوب تر

finger

انگشتی، انگشت، انگشته، شاخ، ایندکس

finger computing

محاسبه سرانگشتی

finger dexterity test

مهارت سنجی انگشتان، تست مهارت انگشتان

finger gauge

ضخامت سنج

fingering

جوش انگشتی

finish

تمام کردن، خاتمه دادن، به پایان رسانیدن، پوشش نهایی، پرداخت کاری، پرداخت، تکمیل، پایان، ختم، تمیز کاری

finish allowance

ضریب پرداخت

finish to finish relationship

رابطه پایان به پایان

finish to start relationship

رابطه پایان به آغاز، ارتباط پایان به آغاز

finished

تمام شده، تمام، مختوم

finished good

کالای ساخته شده

finished product

کالای نهایی، محصول آماده، کالای ساخته شده

finishing

پرداخت کردن، تکمیل، پرداخت کاری، تمام کاری، پرداخت، روسازی

finishing cut

ظریف تراشی، باز پرداخت

finishing mill

نورد تکمیل، دستگاه نورد نهایی، دستگاه پس نورد، نورد پایان

finishing pass

گذر نهایی، کالیبر نهایی

finishing stand

مقام پس نورد

finishing tooth

دندانه پرداخت

finite

با پایان، متناهی، محدود، پایان دار، معین، با کران

finite additive measure

اندازه جمعی متناهی

finite affine space

فضای مستوی با بعد متناهی

finite algebraic gowth

نمو جبری متناهی

finite arithmetic

حساب متناهی

finite automata

ماشین خودکار با پایان

finite base

پایه متناهی

finite basis for an ideal

پایه متناهی ایدآل

finite boolean algebra

جبر بولی با پایان

finite cardinal

عدد اصلی متناهی

finite cardinal number

عدد اصلی متناهی

finite cell complex

مجتمع حجره ای متناهی

finite collection

دسته متناهی، گردایه متناهی، مجموعه متناهی

finite complement topology

توپولوژی مکمل های پایان دار ها، توپولوژی مکمل های پایاندار

finite connected graph

گراف همبند با پایان

finite continued fraction

کسر مسلسل متناهی

finite convergence

همگرایی متناهی

finite convergence set

همگرایی متناهی روش سیمپلکس

finite covering

پوشش متناهی

finite decimal representation

نمایش اعشاری متناهی

finite derivative

مشتق متناهی

finite derivatives

مشتقات متناهی

finite difference

تفاوت محدود، تفاضل محدود

finite difference method

روش تفاضل متناهی

finite differences

تفاضل متناهی، تفاضلات متناهی

finite dimensional

با بعد متناهی

finite dimensional linear space

فضای خطی متناهی-بعد

finite dimensional space

فضای متناهی البعد، فضا با بعد متناهی

finite dimensional vector space

فضای برداری با بعد متناهی

finite directed graph

گراف جهت دار با پایان

finite division ring

حلقه بخشی متناهی

finite element

اجزاء محدود، عنصر محدود

finite equiprobable spaces

فضاهای محدود هم احتمال

finite expansion

توسعه از درجه متناهی، بسط محدود، بسط پایان، بسط پایاندار، بسط متناهی

finite extension

توسیع متناهی

finite field

میدان متناهی، هیأت متناهی، میدان پایان دار، هیأت پایان دار

finite fraction

کسر متناهی

finite geometry

هندسه متناهی

finite group

گروه متناهی

finite increment

افزایش محدود

finite integral

انتگرال با حدود متناهی

finite intersection property

ویژگی اشتراک متناهی

finite interval

فاصله متناهی، فاصله کراندار، بازه باپایان

finite length

طول با پایان

finite limit

حد متناهی

finite limits

حدود متناهی

finite linear combination

ترکیب خطی متناهی

finite mathematics

ریاضیات متناهی

finite matrix

ماتریس متناهی

finite moment theorem

قضیه گشتاور متناهی

finite morphism

ریختی متناهی

finite multigraph

گراف چندگانه

finite number

عدد متناهی

finite number of sets

تعداد متناهی از مجموعه ها، تعداد محدود مجموعه ها

finite optimal solution

جواب بهینه متناهی

finite ordinal number

عدد ترتیبی متناهی، عدد ترتیبی محدود

finite parameter space

فضای پارامتری محدود

finite population

جامعه محدود

finite population correction

تصحیح جامعه محدود

finite population correction factor

عامل تصحیح جامعه متناهی، عامل تصحیح جامعه محدود

finite product

حاصل ضرب متناهی

finite quality

کمیت متناهی

finite sequence

دنباله متناهی، مجموعه محدود، مجموعه پایان دار، مجموعه با پایان

finite set

مجموعه متناهی

finite space

فضا با بعد متناهی

finite state

حالت با پایان

finite state automata

ماشین خودکار با حالت با پایان

finite state transducer

مترجم حالت با پایان

finite stochastic process

فرآیند تصادفی محدود

finite subcollection

زیردسته متناهی، زیرخانواده متناهی، زیرمجموعه متناهی

finite subcovering

زیرپوشش متناهی

finite tree

درخت با پایان

finite universe

جامعه محدود

finite vector space

متناهیا، با پایان، به طور با پایان، به طور متناهی

finitely

متناهیا، با پایان، به طور با پایان، به طور متناهی

finitely additive

متناهیا جمعی، متناهیا اضافیش، جمع پذیر متناهی

finitely additive measure

سنج متناهیا اضافی، اندازه متناهیا جمعی

finitely generated

به طور متناهی تولید شده

finitely generated A module

مدول متناهیا تولید شده A-مدول از نوع متناهی

A module of finite type A

مدول متناهیا تولید شده A-مدول از نوع متناهی

finitely generated free commutative group

گروه جابجایی پذیر آزاد از نوع متناهی

finitely generated goup

گروه از نوع متناهی

finitely generated group

گروه متناهی تولید شده

finitely generated ideal

ایده آل از نوع متناهی

finitely generated left ideal

ایده آل چپ از نوع متناهی

finitely generated module

مدول متناهی تولید شده

finitely generated ring

حلقه متناهی تولید شده

finiteness

تناهی، متناهی بودن

finiteness problem

مسأله با پایان بودن

Finsler geometry

هندسه فینسلر

Finsler metric

متریک فینسلر

finsler space

فضای فینسلری

fire

پرداخت شدن

fire loss

زیان ناشی از آتش سوزی

fire prevention

پیشگیری از آتش سوزی

fire protection

حفاظت در مقابل آتش سوزی

fired

پخته شده

firm

بنگاه اقتصادی، بنگاه، موسسه، شرکت، کارخانه، واحد اقتصادی، تجارتخانه، واحد تجارتی

first

اول

first antecedent

اولین عضو اصلی

first boundary value problem

اولین مساله مقدار مرزی

first come antecedent serve

سرویس به ترتیب ورود

first come first serve

نظام نوبتی، اولین ورودی اول سرویس می گیرد

first coordinate

مختص اول

first degree

درجه یک

first derivative

مشتق رتبه اول، مشتق مرتبه اول

first derivative test

آزمون مشتق اول

first difference

اولین اختلاف

first element

عنصر اول، ابتدا، عنصر اول، اولین عنصر، عنصر ابتدا

first element of a set

عنصر ابتدای یک مجموعه

first element of matrix

عنصر مقدم ماتریس

first element of set

کوچکترین جزء مجموعه

first entrace time

زمان اولین ورود

first fundamental form of a hypersurface

اولین صورت بنیادی ابر رویه

first in first out

به ترتیب ورود، به ترتیب، اولین صادر از اولین وارده، اولین خروجی از اولین ورودی

first isomorphism theorem

اولین قضیه یکریختی

first kind

نوع نخست، نوع اول

first law of cosines

قانون اول کسینوس ها

first mode

اولین نما

first octant

هشت یک اول

first of all

قبل از هر چیز

first order

مرتبه اول، رسته اول

first order derivative

مشتق رتبه اول

first order differen

 

first order differential

دیفرانسیل رتبه اول

first order differential equation

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

first order differential operator

عملگر دیفرانسیل مرتبه اول

first order fundamental magnitude

نخستین شکل اساسی

first order logic

منطق مرتبه یک

first order polynomial function

تابع چندجمله ای درجه اول

first principal line

خط افقی

first projecting line

خط قائم

first projection

تصویر اول

first quadrant

چهار یک اول

first quarter

چهارک اول

first quartile

ربع اول

first side of an equality

طرف اول یک تساوی

first side of equality

طرف چپ تساوی

first two

دو تای اول

first variation

اولین وردش

fiscal period

دوره مالی

fiscal policy

سیاست مالی

fiscal year

سال مالی

fish tail piece

قطعه به شکل دم ماهی

fisher behrense distribution

توزیع فیشر-بهرنز

Fisher Z distribution

توزیع Z فیشر

Fisher Z transformation

تبدیل Z فیشر

fisher's discriminant function

تابع تشخیص فیشر

fission

شکافتن، انشقاق

fit

برازیدن، مناسب بودن، انطباق، جور کردن، جذب و جفت کردن، برازاندن، مقتضی، شایسته، درخور، جادادن، جاگرفتن، اندازه بودن، سوار کردن قطعه ها، جفت و جور کردن، برازش

fit curve

برازاندن منحنی

fit into

گنجانیدن، گنجیدن

fitted value

مقدار برازانده شده

fitting

برازش، برازاندن، برازندگی، مناسب، جفت سازی، سوار کردن، جور کردن، جوراندن، مهره، مهره اتصال، ماسوره

fitting constants

برازاندن ثابت ها

fitting curve

منحنی انطباق ها

five lemma

ملم پنج

five square matrix

ماتریس مربعی مرتبه 5

fix

اصلاح کردن، تغییر دادن، استوار کردن، بستن، مرتبط کردن، مربوط کردن، برجا، ثابت، برجا بودن، مشخص شدن، بیان کردن، ثابت

fix up

مرتب کردن

fixed

مشخص، ثابت شده، میزان، ثابت، پابرجا، ثابت، استوار، بسته، مرتبط، معین، برجا، تثبیت شده، مشخص

fixed asset

اموال غیر منقول، دارایی ثابت

fixed assets turnover

گردش دارایی های ثابت

fixed budget

بودجه ثابت

fixed charge problem

مسأله هزینه ثابت

fixed charges

مخارج ثابت، مخارج مقطوع، طلب های معین، هزینه های ثابت

fixed coefficient production function

تابع تولید ضریب ثابت

fixed cost

هزینه ثابت

fixed field

هیئت ثابت

fixed interval inventory

زمان بین دو سفارش

fixed length

طول ثابت

fixed order interval

فاصله زمانی سفارش ثابت

fixed order inventory model

مدل میزان سفارش ثابت

fixed order size

مقدار سفارش ثابت

fixed point

نقطه ثابت، ممیز ثابت

fixed point field

هیئت ثابت

fixed point iteration

تکرار نقطه ثابت

fixed point method

روش ممیز ثابت، روش نقطه ثابت

fixed point of mapping

نقطه ثابت نگاشت

fixed point theorem

قضیه نقطه ثابت

fixed position layout

طرح بر اساس ثبات محل مواد

fixed proportion production function

تابع تولید نسبت ثابت

fixed ratio

نسبت ثابت

fixed value

مقدار ثابت

fixed vector

بردار ثابت، بردار بسته، بردار وابسته، بردار مرتبط

fixture

بست، نگهدارنده، کارگیر، سه نظام، مکانیسم نگهدارنده قطعه کار، چفت و بست

flabby sheaf

بافه پراکنده

scattered sheaf

بافه پراکنده

flag

پرچم

flake

ورقه ورقه شدن، شاخته ای، پولک

flange

پیوند لوله، توپی، بال، باله

flanged joint

اتصال لبه برگردان

flank

شکم دندانه، دیواره، دامنه دندانه

flare

گشاد، شیپوره

flare beval

پخ بالی

flash

درخش، ریشه، جرقه، جرقه ای، ترشح، بیرون زدن، قی

flash back arreston

شیر یک طرفه مانع برگشت گاز

flash point

درجه اشتعال، نقطه اشتعال

flat

هموار، تحت صاف، مسطح، یکنواخت، کفی، تحت، پنجره

flat A module

A-مدول تخت

flat angle

زاویه مسطح، زاویه نیم صفحه، زاویه 180 درجه

flat bottom

کفی تخت

flat chisel

قلم دم پهن، اسکنه دوم پهن، قلم تخت

flat form tool

رنده فرم مسطح

flat morphism

ریختی تخت

flat organization

سازمان مسطح

flat plate

صفحه تخت، صفحه صافی، صفحه هموار، تنکه هموار

flat point of a surface

نقطه تخت رویه

flat position

وضعیت تخت، حالت درازکش

flat space

فضای مسطح

flat surface

رویه هموار، سطح تخت

flat type organization

سازمان مسطح

flatbed

مسطح

flatness

تختی

flattened ellipsoid

بیضیوار پخ

oblate ellipsoid

بیضیوار پخ

flection

انحنا، خمیدگی

fleed

سیلان

flex

نقطه عطف، برگشت، عطف

flex point

نقطه عطف

flexibility

انعطاف پذیری، خم پذیری، نرمی، خمش، قابلیت انعطاف

flexible

انعطاف پذیر، تاشو، خمش پذیر، خم شونده، قابل انعطاف

flexible budget

بودجه قابل انعطاف، بودجه سقف متغیر

flexible clamp

گیره تغییر پذیر، بست تاشو، بست با انعطاف

flexible pipe

لوله خرطومی، لوله تاشو

flexible shaft grinder

سنگ خرطومی

flexible tool

ابزار خم شدنی، قلم تاشو

flexion

خمیدگی، انحناء

flexowriter

ماشین پانچ

flight number

شماره پرواز

flip

ضربه

flip flop

مدار دو ضربه ای، الاکلنگ، کلید الاکلنگی

float

شناور شدن، غوطه ور شدن، جسم، شناوری، فرجه، قایق، شناور، تأخیر، تنخواه گردان

float factor

ضریب شناوری

float time

زمان شناوری

floating

شناوری، شناور، غوطه ور

floating pad

بالشتک آزاد

floating point

نقطه متغیر، ممیز شناور، ممیز سیار، نقطه اعشار سیار، ممیز غیر صحیح، نقطه غیر صحیح

floating point method

روش ممیز شناور

floating point number

عدد با نقطه شناور

floor function

تابع کف

floppy disk

دیسک نرم، دیسک، دیسک لرزان، فلاپی دیسک، گرده لرزان، گرده لغزان

Floquet theorem

قضیه فلوکه

flor inspector

بازرس سیار

flow

شارش

flow chart

نمودار جریان کار، روند نما، نمودار گردش کار، نمودار گردش، نمودار گردشی، نمودگر

flow chart symbols

نمودار گردشی، نقشه جریان کار، نمودار گردش، نمودار گردشی، نمودگر

flow diagram

نمودار جریان

flow direction

جهت جریان

flow lines

خطوط جریان

flow of events

سیل حوادث، جریان حوادث

flow of intensity

شدت سیل حوادث

flow out

خارج شدن، خالی شدن

flow pattern

طرح جریان

flow process

پروسه جریان

flow process chart

نمودار جریان کار، نمودار جریان تولید، نمودار جریان، نمودار جریان فرآیند

flow production

تولید پیوسته، تولید جریانی

flow rate

میزان جریان، آهنگ جریان، نرخ جریان، آهنگ شارش

fluctuation

نوسان، تلاطم، تموج

fluent

سیال، روان، سلیس، متغیر، شارنده

fluent quantity

کمیت روان، کمیت سیال

fluid

شاره، سیال

fluid flow

جریان سیال

fluid mechanics

مکانیک شاره ها، مکانیک سیالات

fluid pressure

فشار مایع

flush

هم سطح کردن، هم سطح، هم تراز، لبریز، تراز، سرریز

flush pin gage

سنجه میخ دار

flushing

خالی کردن بافر، تخلیه کردن، فلاش کردن

flute

شکاف حلزونی، شیار، خیاره، قاشقی، شکاف حلزونی

flux

شار

flux box

جعبه گدازه

flux cored

روانسازی مغزی

flux of a vector field

شار یک میدان برداری

fluxed line

خط شار

fluxion

میزان تغییر، سیالی، نرخ تغییر، فلوکسیون، حساب دیفرانسیل، تفاضل

fly wheel

چرخ لنگر

flyaway kit

کوله پشتی

flying shear

قیچی نورد، قیچی پروانه ای

flywheel

چرخ طیار، گردانه، چرخ لنگر

foam

کف آتش نشانی، کف، اسفنج

foamed plastic

پلاستیک اسفنجی، کف پلاستیکی، پلاستیک متخلخل

focal

کانونی

focal axis

محور کانونی

focal chord

وتر کانونی، شعاع کانونی

focal chord of a conic

وتر کانونی یک مقطع مخروطی

focal distance

فاصله کانونی

focal length

فاصله کانونی

focal plane

صفحه کانونی

focal point

نقطه کانونی

focal property

خاصیت کانونی

focal property of an ellipse

خاصیت کانونی بیضی

focal radius

شعاع کانونی

focalization

تمرکز در کانون

focalize

در کانون متمرکز کردن

focus

کانون، به کانون آوردن، نکته، میزان کردن، نقطه احتراق، نقطه سوزان، متمرکز کردن

focus for a Gauss mapping

کانون نگاشت گاوس

focused

تمرکز یافته

fold

تا کردن

fold application

استفاده از چندتایی، کاربرد چندتایی

folded

دو تا

folium

منحنی فولیوم، منحنی شکل برگ

folium of descartes

برگ دکارتی، فولیوم دکارت

follow

بعد از، پس از، دنبال کردن، پشت سر هم قرار گرفتن، متابعت کردن، به دنبال، تعقیب کردن، منتج شدن، نتیجه دادن، حل شدن، به دنبال آمدن

follow from

نتیجه شدن از، نتیجه شدن

follow rest

کمربند متحرک، تکیه گاه متحرک

followed by

به دنبال آن، بعد از ... می آید (است)

following

زیر، متعاقب، ذیل

foot

پا

footnote

پاورقی، زیرنویس

for

برحسب، به ازای، به ازاء، در مورد، نسبت به، وقتی که

for all

به ازای هر، برای هر

for all values of

به ازای تمام مقادیر، به ازای جمیع مقادیر

for all x

هر چه باشد x، به ازای تمام مقادیر x

for completeness

مشخص شدن مسأله به عنوان یک مثال عینی، برای تکمیل مطلب، برای کامل شدن بحث

for if

زیرا اگر

for instance

به عنوان مثال، مثلا، برای مثال

for our purpose

برای منظور فعلی ما

for performing

مورد نیاز برای انجام

for some

به ازای بعضی

for sufficiently large values

به ازای مقادیر به قدر کافی بزرگ، به ازای جمیع مقادیر به اندازه کافی بزرگ

for the case

در حالت

for the reason

به این ترتیب

for the sake of

به منظور

for this reason

بدین جهت

for typographical reasons

به دلایل چاپی

for values of

 

for whenever

زیرا اگر

for which

که در مورد آن

forbidden

غیر مجاز، ممنوع

force

نیرو

force polygon

چندضلعی نیروها

forced

واداشته

forced ocillatory motion

حرکت نوسانی واداشته

forced oscillation

نوسان واداشته

forced oscillations

نوسانات واداشته

forced vibration

ارتعاش واداشته

forced vibrations

نوسانات واداشته

fore going

فوق، مذکور، ذکر شده

forecast

پیش بینی کردن، پیش بینی، آینده نگری

foregoing

بنابر آنچه گفته شد

forehand welding

جوشکاری پیش دستی

forest

جنگل

fork

چنگالک، محل انشعاب، تیر دو شاخه، قلاب، چنگک، چنگال

form

صورت

form of class

فرم از رده ی

formal

صوری، دیسی، رسمی، ظاهری، شکلی

formal certainty

یقین صوری

formal definition

تعریف صوری

formal definition of probability

تعریف صوری احتمال

formal expression

عبارت صوری

formal group

گروه رسمی

formal linear combination

ترکیب خطی صوری

formal logic

منطق صوری

formal method

روش رسمی، روش صوری

formal organization

سازمان رسمی

formal power series

سری توانی صوری

formal prerequisite

پیش نیاز صوری

formal rule

قاعده صوری

formal statement

گزاره صوری

formal syntax

نحو منطقی

formal system

دستگاه صوری

formal variable

متغیر صوری

formalism

صورت گرایی، دیس گرایی، اساس صوری، اصالت صورتس، اصالت شکل

formalization

صورت بخشی، قالب ریزی

formalize

قالب ریزی کردن، به صورت رسمی بیان کردن، شکل دادن، فرم دادن

formalized

صورت گرفته، صورت بسته

formally

مطابق تعریف، به طور صوری، ظاهرا، شبیه، معمولا، به طور رسمی

format

هیئت، شکل، قالب، فرم بندی، قالب بندی

formation

شکل یافتن، تشکیل، تشکل، تکوین

formation of inspection lot

تشکیل انباشته بازرسی

formative

تشکیل دهنده

formed by

حاصل از

former

اول، نوع دوم

formula

فرمول

formula of average of probabilities

فرمول احتمال متوسط

formula of direct transform

فرمول تبدیل مستقیم

formula of finite increments

دستور نمو های محدود، رابطه نمود های محدود

formula of total probability

فرمول احتمال، فرمول احتمال کل

formulae

فرمول ها، دستور ها

formulae for change of basis

دستور های تعویض پایه

formulary

دستورنامه

formulate

به شکل فرمول درآوردن، به قاعده فرموله کردن درآوردن، فرمول بندی کردن، به قاعده درآوردن

formulation

فرمول، صورت بندی، فرموله کردن، فرمول بندی

formulation stage

مرحله طرح ریزی

formulization

دستور سازی

formulize

دستور ساختن، فرمول بندی کردن

fortune

سهم، مال، دارایی، شانس

forum

انجمن، مجمع

forward

انتقال، به جلو، پیش، به پیش، پیشرو، جلو، به طرف جلو، به طرف پیش، مستقیم، ارسال کردن، پیشرو

forward computations

محاسبات پیشرو

forward cycle

دور پیشرو

forward difference

تفاضل پیشرو

forward difference operator

عملگر تفاضلی پیشرو

forward differences

تفاضلات پیشرو، تفاضلات پیش رونده

forward differences operator

عملگر تفاضلات پسرو

forward emission

گسیل پیشرو

forward equation

معادله پیشرو

forward indention

پله ای به طرف جلو

forward pass

مرور به پیش، حرکت رفت

forward planning

طرح ریزی به جلو

forward shift

انتقال پیشرو

forward slash

 

forward subtitution

جای گذاری از بالا

forwarding

حمل و نقل، انتقال مانده به صفحه بعد، ارسال

Foucault pendulum

آونگ فوکو

found

تأسیس کردن، بنا نهادن

foundation

اصل، مبدأ، بنیان، پای بست، پایه، اساس، بنیاد، پی ریزی، شالوده، زیربنا

foundations of geometry

بنیاد های هندسه، مبانی هندسه

foundations of mathematics

بنیاد های ریاضیات، مبانی ریاضیات

founder

بنیانگذار، پایه گذار، مؤسس

four

چهار

four basic operations

چهار عمل اصلی

four color conjecture

حدس چهار رنگ

four color problem

مساله چهار رنگ

four color theorem

قضیه چهار رنگ

four face

چهاروجهی

four fold

چهار برابر، چهارگانه، چهار جلسه ای

four fundamental operations

چهار عمل اصلی

four group

چهار گروه، چار گروه، گروه درجه دوم

four leaf clover

شبدر چهار برگ

four petaled

چهار پر

four petaled rose

رز چهار پر

four principal operations

چهار عمل اصلی

four sided

چهار بر، چهار ضلعی

four square theorem

قضیه چهار مربع

four step rule

قانون چهار مرحله ای

four way valve

شیر چهار طرفه

Fourier analysis

آنالیز فوریه

Fourier coefficients

ضریب های فوریه

Fourier cosine series

سری کسینوسی فوریه

Fourier double integral theorem

قضیه انتگرال دوگانه فوریه

Fourier integral theorems

قضیه های انتگرال فوریه

Fourier Laplace transform

تبدیل فوریه-لاپلاس، مبدَّل فوریه-لاپلاس

Fourier series

سری فوریه

Fourier sine series

سری سینوسی فوریه

Fourier single integral theorem

قضیه انتگرال ساده فوریه

Fourier Stieltjes transform

تبدیل فوریه-استیلتیس، مبدَّل فوریه-استیلتیس

Fourier theorem

قضیه فوریه

Fourier transform

تبدیل فوریه، مبدَّل فوریه

fourth

چهارم

fourth degree

درجه چهارم

fourth degree polynomial

چندجمله ای درجه چهارم

fourth proportional

چهارمین جزءمتناوب

fourth quadrant

ربع چهارم

fractile

کسرک

fraction

کسر، برخه، عدد کسری

fraction defectives

نسبت ضایعات

fraction in lowest terms

برخه ساده نشدنی

fraction line

خط کسری

fraction number

شمار برخه ای

fractional

کسری، برخه ای

fractional cut

برش کسری، بار ظریف

fractional distillation

تقطیر جزء به جزء

fractional equation

معادله کسری

fractional exponent

نماینده کسری، توان کسری، نمای کسری، قوه کسری

fractional ideal

ایدآل کسری

fractional linear

خطی کسری

fractional linear transformation

تبدیل خطی کسری

fractional part

جزء کسری

fractional power

قوه کسری

fracture

شکستگی، شکست، گسست، برش، گسیختگی، ترک

fracture stress

تنش شکست، بار پارگی

fragment

پاره، تکه، خرده ریزه، قطعه،تقسیم کردن، قطعه قطعه کردن، خرده، خرد کردن

fragmentation

کنج، دستگاه مختصات، چارچوب، قاب، قالب کردن، چهارچوب، چهارچوب گرفتن

frame

چارچوب، اسکلت بندی، بدنه، تنه، شاسی، قفسه، قاب

frame field

میدان کنجی

frame of reference

دستگاه مرجع

frame of sampling

چارچوب نمونه گیری

framed

کنج دار

framed submanifold

زیرچندگونای کنج دار

franchise

امتیاز انحصاری، امتیاز، امتیاز فروش

Frechet derivative

مشتق فرشه

Frechet distance

فاصله فرشه

Frechet L space

L-فضای فرشه

Frechet space

فضای فرشه، فضای خطی شبه نرمدار

quasinormed linear space

فضای فرشه، فضای خطی شبه نرمدار

Fredholm determinant

دترمینان فردهولم

Fredholm integral equations

معادله های انتگرال فردهولم

Fredholm method

روش فردهولم

Fredholm operator

عملگر فردهولم

free

آزاد، عاری از، بی، فاقد

free Abelian group

گروه آبلی آزاد

free alongside ship

قیمت تحویل تا پهلوی کشتی

free body diagram

نمودار جسم آزاد

free boundary

آزاد مرز

free distribution

توزیع آزاد

free fit

جا رفتن خوب، انطباق آزاد

free float

شناوری آزاد، تأخیر آزاد، فرجه آزاد

free generators

مولد های آزاد

free group

گروه آزاد

free index

اندیس آزاد

free machining steel

فولاد خوش تراش

free module

مدول آزاد

free neutron

نوترون آزاد

free occurrence

مورد آزاد

free on board

ارزش کالا در بندر مبدأ، هزینه حمل کالا تا نقطه معین، قیمت اصلی کالا در بندر محل فروش، قیمت تحویل روی کشتی، تحویل در مقصد

free on quay

تحویل روی اسکله

free on raliroad

تحویل روی واگن

free on truck

تحویل کالا روی کامیون

free oscillation

نوسان آزاد، ارتعاش آزاد

free vibration

نوسان آزاد، ارتعاش آزاد

free parameter

پارامتر آزاد

free product of groups

حاصل ضرب آزاد گروه ها

free semigroup

نیم گروه آزاد

free space

خلاء

free system

دستگاه آزاد

free variable

متغیر آزاد

free variable form

صورت متغیر آزاد

free vector

بردار آزاد، حامل آزاد

free vibration

ارتعاش آزاد

freedom

آزادی

freedom degree

درجه آزادی

freight

هزینه حمل، بارکشی، کرایه کشتی، حمل، کرایه

freight in

هزینه حمل کالای خریداری شده، حمل به داخل

freight out

هزینه تحویل کالا

frequency

فرکانس

frequency curve

خم فراوانی

frequency density

چگالی فراوانی

frequency diagram

نمودار بسامد، نمودار فراوانی

frequency distribution

توزیع بسامد، پخش بسامد، توزیع فراوانی، پخش فراوانی، توزیع تواتر

frequency distribution graph

نمودار توزیع فراوانی

frequency domain

دامنه تواتر، دامنه فراوانی

frequency element

عنصر فراوانی، جزء فراوانی

frequency function

تابع فراوانی

frequency of certain event

فراوانی حادثه یقین

frequency of impossible event

فراوانی حادثه غیر ممکن

frequency of intersection event

فراوانی حادثه مقطع

frequency of opposite event

فراوانی حادثه معکوس

frequency of sum event

فراوانی حادثه حاصل جمع

frequency of union event

فراوانی حادثه اجتماع

frequency polygon

چندضلعی بسامد، چندضلعی فراوانی، کثیرالاضلاع فراوانی

frequency rate

ضریب حادثه

frequency surface

رویه فراوانی

frequency table

جدول فراوانی

frequent

مکرر

frequently

مکررا، غالبا، بکرات

fresnel integral

انتگرال فرنل

Fresnel integrals

انتگرال های فرنل

fresnel's integrals

انتگرال های فرنل

friction

سایش اصطکاک، اصطکاک، اصطکاکی، مالش

frictional

اصطکاکی، مالشی

frictionless

بی اصطکاک، بی مالش

friendly numbers

عدد های متحاب

frobenius theorem

قضیه فروبنیوس

from the fact that

از این شرط که

from then on

از آنجا به بعد

from to chart

جدول از- به

from without

از خارج

front

پیش، جلو

front line

خط جبهه، خط مقدم

frontal

پیشی، جلوئی

frontal line

خط جبهی

frontier

مرز

frontier of a set

مرز مجموعه

frontier point of a set

نقطه مرزی مجموعه

boundary point of a set

نقطه مرزی مجموعه

frustum

مخروط ناقص

frustum of a cone

مخروط ناقص

frustum of a pyramid

هرم ناقص

fuchsian

فوکسی

fucntion of two variables

تابع دو متغیری، تابع دو متغیره

fulfill

برآوردن، انجام دادن، اجرا کردن، برقرار بودن، صدق کردن، تمام کردن، تکمیل کردن، برآوردن

full angle

زاویه تمام صفحه

full coding

کد گذاری کامل

full dimension

بعد کامل

full dimensional

بعد کامل

full disjunctive normal form

صورت نرمال فصلی کامل

full embedding theorem

قضیه نشاندن کامل

full employment

اشتغال کامل

full group

گروه تمام

full rank matrix

ماتریس رتبه کامل

fully complete space

فضای تماما کامل

fully normal space

فضای تماما نرمال

funcitonal type of organization

سازمان بر مبنای نوع عملیات با وظایف اصلی و تخصصی

function

تابع

function algebra

جبر تابعی

function functor

تابعگون

function generator

مولد تابع، تابع زا

function inverse

عکس (معکوس) تابع

function key

کلید عملیاتی

function notation

نماد تابعی

function of a complex variable

تابع یک متغیر مختلط

function of a function

تابع یک تابع

function of bounded variation

تابع با تغییرات کراندار

function of complex variable

تابع متغیر مختلط

function of decision

نقش تصمیم، معادله تصمیم

function of funciton

تابع تابع، تابع مرکب

function of one real variable

تابع یک متغیر حقیقی

function of random variable

تابع از کمیت تصادفی

function of real variable

تابع متغیر حقیقی

function of sequence of random variables

تابع از دنباله کمیت های تصادفی

function of several variables

تابع چند متغیره

function of structure

تابع طرح

function space

فضای تابعی

function table

جدول تابع

function theory

نظریه تابع

function value

مقدار تابع، تابع مقدار تابع

function vector

بردار تابع

functional

تابعک

functional analysis

آنالیز تابعی، آنالیز فونکسیونل

functional calculus

حساب تابعی

functional calculus of first order

حساب محمولات مرتبه اول

functional calculus of higher order

حساب محمولات مراتب بالاتر

functional chart

نمودار وظایف

functional constraint

قید تابعی

functional design

طرح تابعی

functional determinant

دترمینان تابعی

functional equation

معادله تابعی

functional equations

معادلات تابعی

functional identity

اتحاد تابعی

functional inspection

بازرسی عملیاتی

functional organization

سازمان تخصصی

functional relation

رابطه تابعی

functional scale

مقیاس تابعی

functional supervision

سرپرستی تخصصی، نظارت فنی

functionalization

تقسیم کار بر حسب نوع عملیات

functionary

تابعی

functioning

عملکرد

functions of class

توابع متعلق به طبقه ی

functor

تابعگر

fund

حساب، وجه، صندوق، به حساب ریختن، وجوه، نقدینه، ذخیره، تأمین کردن، وجوه احتیاطی، وجه نقد

fundament

پایه، اساس، بنیاد

fundamental

شالوده ای، مبانی، بنیادی، اساسی، اصلی، اصولی، اولی

fundamental basis theorem

قضیه اساسی پایه ها

fundamental class

رده اصلی

fundamental cycle

دور اصلی

fundamental determinant

دترمینان بنیادی

fundamental equation

معادله بنیادی

fundamental exact sequence

دنباله کامل اصلی

fundamental form

صورت اصلی

fundamental frequency

فراوانی اصلی

fundamental group

گروه اساسی

fundamental magnitudes

اندازه های اساسی

fundamental operations

اعمال اصلی

fundamental operations of arithmetic

چهار عمل اصلی حساب، عمل های اصلی حساب

arithmetical operations

چهار عمل اصلی حساب، عمل های اصلی حساب

arithmetic operations

چهار عمل اصلی حساب، عمل های اصلی حساب

fundamental period

دوره بنیادی

fundamental principle

اصل اساسی

fundamental product

حاصل ضرب اساسی

fundamental region

ناحیه اصلی

fundamental relation

رابطه اصلی

fundamental sequence

دنباله اساسی

fundamental set

مجموعه اساسی

fundamental solution of the Cauchy problem

جواب اصلی مساله کوشی

Riemann function of the Cauchy problem

تابع ریمان مساله کوشی

fundamental space

فضای اساسی

fundamental structure

ساختمان اصلی، ساختار اصلی

fundamental system of solutions

دستگاه اصلی جواب ها

fundamental theorem

قضیه اساسی

fundamental theorem of algebra

قضیه اصلی جبر، قضیه اساسی جبر

fundamental theorem of arithmetic

قضیه اساسی علم حساب، قضیه اساسی حساب

fundamental theorem of calculus

قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

fundamental theorem of calculus of line integrals

قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال های خط

fundamental theorem of duality

قضیه اساسی دوگان

fundamental theorem of Morse theory

قضیه اصلی نظریه مورس

fundamentally

اساسا

fundation

اساس، بنیان، پایه، شالوده، بنیاد

funel

هرم، مخروط، قیف

funicular

مربوط به کشش کابل با ریسمانس

furlong

واحد اندازه گیری طول، تقریبا معادل 201.17

further

به علاوه، از این گذشته، وانگهی، با تفضیل بیشتر، بعدی، به علاوه، بیشتر، دیگر، مطالب بیشتر، بالاخره

furthermost

دورترین

furthest

دورترین

furthest point of a curve

دورترین نقطه یک منحنی

fusion

تلفیق، ترکیب، ذوب، در هم آمیزی، ادغام، گداختن، همجوشی

fusion line

خط ذوب

future

آینده، آتی

future experiment

آزمایش بعدی

future sample

نمونه بعدی

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 23 , accounting , statistics , math glossary - part 23


تاريخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤ | ٤:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.