اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 19

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 19

 

B

دومین حرف الفبای انگلیسی، رقم 11 در مبنای 16

babylonian numeration

عدد نویسی بابلی

bac cab

بک - کب

bac cab rule

قاعده بک - کب

bachelier's method

روش باشولیه

back log

سفارشات انجام نشده، عقب افتادگی، تراکم، عقب افتاده، معوق

back off angle

زاویه آزاد پشت، زاویه پشت، زاویه آزاد پشت دندانه

back pressure

فشار تخلیه، فشار انعکاسی، فشار برگشت، پس فشار

back slash

\ ممیز وارونه

back substitution

جای گذاری پس رو، جایگزینی پسرو

back to

دوباره برگشتن

back track

به عقب برگشتن، در جهت عکس پیمایش کردن، به بالا برگشتن

back tracking

در جهت عکس پیمایش کردن، مسیر برگشتی

back up

حمایت، زاپاس، پشتیبانی کردن، اضافی، یدکی، پشتیبان، پشت بند

background

پس زمینه، زمینه، سابقه، زمینه تجربی

backing bars

میله های پشتی، شمش های پشت بند

backing ring

حلقه پشت بندی

backing strap

تسمه پشت بندی

backing strip

تسمه پشت بندی، تسمه پشت بند، پشت بندی تسمه ای

backlash

گشادی، لقی، جای بازی، لقی

backtrack

از آخر به اول برگشتن، در جهت عکس پیمایش کردن، به بالا برگشتن

backward

پسرفتی، پس رو، به عقب، قهقرائی، به پشت

backward computations

محاسبات پسرو، محاسبات معکوسس

backward difference

تفاضل پسرو

backward difference operator

عملگر تفاضلی پسروس

backward differences

تفاضلات پسرو

backward emission

گسیل پسرو

backward equation

معادله پس رو، معادله قهقرائی

backward indention

پله ای به طرف عقب

backward induction

استقرای پسرو

backward induction method

روش استقرای پس رفتنی

backward linkage

ارتباط پسین

backward pass

مرور به پس

backward planning

برنامه ریزی رو به عقب، طرح ریزی از جلو به عقب، طرح ریزی پس رو، طرح ریزی معکوس

backward substitution

جایگذاری از پایین

Bair category theorem

قضیه رسته ای بئر

Bair condition

شرط بئر

bair function

تابع بئر

bair measure

اندازه بئر

Bair set

مجموعه بئر

bair space

فضای بئر

bair zero dimensional space

فضای صفر بعدی بئر

bair's set

مجموعه بئر

balance

موازنه، توازن، تراز، مانده، تعادل، ترازو، مانده حساب، تتمه، باقیمانده، ترازش، متعادل کردن

balance carried forward

مانده منقول به صفحه بعد، مانده منقول

balance delay curve

منحنی تأخیر تعادل

balance equation

معادله تعادل

balance sheet

ترازنامه، بیلان

balance sheet equation

معادله ترازنامه

balance tree

درخت متوازن

balanced

متوازن، متعادل، ترازمند، ترازیده

balanced block design

طرح بلوکی متعادل

balanced circuit

مدار متعادل

balanced difference

تفاضل متعادل

balanced differences

تفاضل های متعادل

balanced functor

تابعگون متعادل

balanced hull

غلاف متعادل

balanced incomplete block design

طرح بلوکی ناکامل متعادل

balanced range of error

دامنه خطای متعادل

balanced runner

راهگاه متوازن

balanced sample

نمونه متعادل

balanced set

مجموعه متعادل

balancing transportation model

مدل ترابری متوازن

balking

امتناع

ball

جسم کروی، گلوله، توپی، دکمه، ساچمه، توپ، گوی، مهره

ball bouncing

برگشت توپ

ball bouncing problem

مساله برگشت توپ

ball in metric space

گوی در فضای متریک

ball shaped

گوی مانند، کروی، به شکل گوی

ball valve

شیر کروی، شیر ضربه ای، سوپاپ ساچمه ای

ballistics

پرتابه شناسی، علم پرتاب

ballot

برگه انتخابات

ballot box

صندوق رأی

ballot problem

مسأله رأی گیری

ballot theorem

قضیه رأی گیری

Banach algebra

جبر باناخ

banach analytic space

فضای تحلیلی باناخ

Banach area of a surface

مساحت باناخ یک رویه

banach dieudonne theorem

قضیه باناخ-دیودونه

banach fixed point theorem

قضیه نقطه ثابت باناخ

banach integral

انتگرال باناخ

banach lattice

مشبکه باناخ

banach mazur convergence theorem

قضیه همگرایی باناخ-مازور

banach space

فضای باناخ

banach star algebra

جبر ستاره ای باناخ

banach steinhaus theorem

قضیه باناخ-اشتینهاوس

Banach Tarski paradox

پارادوکس باناخ-تارسکی

band

نوار، نواره

band chart

نمودار نواری

band gap

ظرفیت نواری

band machine

ماشین اره نواری

band matrix

ماتریس نواری

banded

نواری

banded above

بالا کراندار

banded from above

بالا کراندار

banded below

پایین کران دار

banded from below

پایین کران دار

banded convergence theorem

قضیه همگرایی (دنباله های) کران دار

banded function

تابع کران دار

banded linear operator

عملگر خطی کران دار

banded linear transformation

تبدیل خطی کران دار

banded matrix

ماتریس کران دار

banded measurable function

تابع اندازه پذیر کراندار

banded measure

 

banded measure space

فضای اندازه کران دار

banded metric space

فضای متریک کراندار

banded operator

عملگر کراندار

banded sequence

دنباله کران دار

banded set

مجموعه کران دار

banded uniform space

فضای یکنواخت کراندار

banded variation

تغییر کراندار

bandedness principal

اصل کرانداری

bank credit

اعتبار بانکی

bank interest

ربح بانکی، بهره بانکی

bank rate

نرخ بانکی

bank rate of discount

نرخ تنزیل بانکی

banked

مانع

banked curve

منحنی مانع

banks

موجودی نزد بانک ها

bar

خط، میله، اهرم، بند، میله مدرج، خرپا، پایه، حایل، خط کسری

bar chart

نمودار میله ای، نمودار ستونی، نمودار مستطیلی، نمودار نواری

bar code

رمز میله ای، رمز نواری

bar code reader

خواننده رمز نواری

bar diagram

شکل ستونی، نمودار میله ای، نمودار ستونی، نمودار خطی

bar printer

چاپگر میله ای

barn

واحد سطح معادل 1024 سانتیمتر مربع

barometric

فشاری

barometric equation

معادله فشاری

barrel

بشکه، لوله، استوانه گردان، بشکه ای، قرقره غلتک

barrel printer

چاپگر بشکه ای

barrel tamble

گردان بشکه ای

barreled space

فضای چلیکی

barrier

حصار، سد، مانع، تکه جدار، تور سیمی

barycenter

گرانیگاه، مرکز ثقل، مرکز فشار، گران مرکز، مرکز جرم

barycenteric coordinates

مختصات گرانیگاهی، مختصات مرکز ثقل، مختصات مرکز جرم

barycentric coordinates

مختصات گرانیگاهی

base

پایه

base angles of a triangle

زوایای مجاور به قاعده مثلث

base circle

دایره مبنا

base criteria

معیار اصلی

base field

هیئت پایه

base for a topology

پایه توپولوژی

base for logarithm

پایه برای لگاریتم، مبنای لگاریتم

base level of consumption

سطح پایه مصرف

base line

خط صفر، خط مبنا، خط اصلی، خط کور

base of a logarithmic function

پایه تابع لگاریتمی

base of a number system

پایه دستگاه عددی، مبنای یک دستگاه شمار

base of a solid

قاعده یک جسم

base of a topological space

پایه فضای توپولوژیک

base of a triangle

قاعده مثلث

base of natural logarithm

پایه لگاریتم طبیعی

base of neighborhoods

پایه همسایگی ها

base of triangle

قاعده مثلث

base period

دوره پایه

base price

قیمت مبنا

base space of a fiber bundle

فضای پایه کلاف تاری

base value

مقدار پایه

based on

بر اساس، بر پایه ی

bases adjacent

پایه های مجاور

basic

اصلی، اساسی، پایه، پایه ای، مبنایی، مقدماتی، اصلی

basic condition

شرط اساسی

basic control

کنترل اساسی

basic data

داده های پایه ای، داده اصلی

basic dual solution complementary

مکمل جواب پایه دوگان

basic feasible

شدنی پایه

basic feasible partition

افراز شدنی پایه

basic feasible solution

جواب شدنی پایه، جواب ممکن بنیادی، جواب شدنی اصلی، جواب اساسی، جواب اساسی موجه

basic field of a linear space

هیأت پایه ای فضای خطی

basic form

فرم اساسی

basic fractions

کسر های بنیادی

basic induction principle

اصل استقرای اساسی

basic information

اطلاع پایه ای

basic Jordan block

قالب ژردان اساسی

basic jordan blocks

قطعات بنیادی ژردان

basic matrix

ماتریس بنیادی

basic operation

عمل اصلی

basic policy

سیاست اساسی

basic reason

دلیل اساسی

basic rectangle

مستطیل اساسی

basic sets of a linear space

مجموعه های پایه ای فضای خطی

basic solution

جواب پایه ای، جواب پایه، حل اساسی

basic space

فضای پایه

basic standard

استاندارد اساسی

basic time

زمان پایه

basic variable

بردار پایه، متغیر اصلی، متغیر پایه، متغیر پایه ای، متغیر اساسی

basic variables

متغیر های پایه

basic vector

بردار پایه ای

basicaly

اساسی، اساسا، ابتدایی، بنیادی، پایه ای

basic

اساسی، اساسا، ابتدایی، بنیادی، پایه ای

basis

پایه

basis frequency

کم بسامد

basis of a vector space

پایه فضای برداری، پایه یک فضای برداری

basis of commutative group

پایه گروه جابجایی پذیر

basis of module

پایه مدول

basis of vectors

بردار های پایه، بردار های پایه ای

basis vector

بردار پایه

batch

دسته، دسته ای، بسته ای، تک برنامه ای

batch control sheet

برگ کنترل دسته

batch processing

پردازش دسته ای، تعمیر دسته دسته

batch production

تولید انبوه، تولید دسته ای

batck

انباشته، گروه، قسمت-قسمتی، دسته، مقدار، یک سری، یک سفارش، یک محموله

bath

حوضچه، حمام، خزینه

baye's action

عمل بیز

baye's basic theorem

قضیه اصلی بیز

baye's corollary

قضیه فرعی بیز

baye's criterion

ملاک بیزی، محک بیز

baye's formula

فرمول بیز

baye's loss

زیان بیز

baye's postulate

اصل بیز، فرض مسلم بیز

baye's rule

قاعده بیز، قانون بیز

baye's thereom

قضیه بیز

bayes decision rule

قاعده تصمیم بیز

bayes estimator

برآورد کننده بیزی

bayes formula

فرمول بیز

bayes loss

زبان بیز، زیان بیزی

bayes procedure

شیوه بیز

bayes risk

مخاطره بیزی، مخاطره بیز، مخاطره بیس

bayes rule

قانون بیس

Bayes theorem

قضیه بیز

bayesian

بیزی

bayesian analysis

تجزیه و تحلیل بیزی

bayesian concept

مفهوم بیزی

bayesian criterion

ملاک بیزی، معیار بیزی

bayesian distribution

توزیع بیزی

bayesian inference

استنباط بیزی، استنباط به شیوه بیز

bayesian interval

فاصله بیزی

bayesian limit

حد بیزی

bayesian method

روش بیزی

bayesian prediction

پیشگویی بیزی

be able to

قادر باشد

be sure

ثابت کنید، مطمئن، یقینا، محققا، البته، در حقیقت، مسلم، به طور قطع

bead

برجستگی، زبانه، لایه، زنجیره، مهره

beam

دسته، اشعه، پرتو، شعاع، تیر

beam compass

پرگار بازو دار

beam numbers

عدد های تیری

bearin mind

توجه داریم که

bearing

تکیه گاه، سمت و جهت، وضعیت نقطه ای نسبت به مبدأ، محور

beat

تپش

beats

ضربان

because

چون، زیرا

because of

بدین دلیل، بواسطه، اما به علت

bed

بستر، کف، کفی، لایه، پشته، طبقه، لایه بندی، بستر گذار

bee line

اقصر فاصله، خط راست

before decimal

قسمت صحیح عدد حقیقی

behave

عمل کردن، رفتار کردن

behavior

طرز عمل و عکس العمل، رفتار، وضع، روش عمل، کردار

behaviour

رفتار

Behrens Fisher test

آزمون برنس-فیشر

behrense fisher's problem

مسأله بهرنز-فیشر

bei

بی

bei function

تابع بی

being processed

که پردازش می شوند

bell curve

منحنی زنگی شکل، منحنی زنگ

bell graph

نگار زنگسان، نمودار زنگی

bell shaped

زنگی شکل، زنگوله ای، زنگدیس، زنگی، زنگوله ای شکل

bell shaped curve

خم زنگدیس

belong

متعلق بودن، تعلق داشتن

belonging

متعلق بودن، تعلق داشتن، تعلق

belonging relation

رابطه تعلق

below

پائین، زیر

belt

نوار، بند، زبانه قفل، تسمه، منطقه

belt theorem

قضیه تسمه

bench

میز دستگاه، میز، کارگاه، میز کار

bench inspector

بازرس میز کار

bench vise

گیره، گیره میزی

benchmark

مارک دستگاه، معیار، نشانه مبنا، نشان، محک، نشانه

bend

خم کردن، خمش، خم، خمیدگی، گره، زانویی

bend point

نقطه خمش

bend point of a curve

نقطه عطف منحنی

bend up

خمیدگی، خم کردن، پیچ

Bend خمیدگی، خم کردن، پیچ

خمیدگی، خم کردن، پیچ

bending

خمشی، خمش، انحناء، خمیدگی، خمکاری

bending a surface

خماندن رویه

bending invariant

پایای خمش

bending moment

گشتاور خمشی

benefit

منفعت، سود، نفع، مستمری، استفاده

benefit cost analysis

تحلیل هزینه-فایده

benefit cost ratio

نسبت فایده-هزینه

bent

خمش، قاب، مقدار خمش، خم، پایه

Bernoulli differential equation

معادله دیفرانسیل برنولی

Bernoulli distribution

توزیع برنولی

bernoulli equations

معادلات برنولی

bernoulli function

تابع برنولی

bernoulli lemniscate

پروانه برنولی

bernoulli method

روش برنولی

bernoulli model

مدل برنولی

bernoulli number

عدد برنولی

bernoulli numbers

اعداد برنولی

bernoulli perodic functions

توابع متناوب برنولی

bernoulli polynomial

چندجمله ای برنولی

bernoulli polynomials

چندجمله ای های برنولی

bernoulli process

فرآیند برنولی

bernoulli scheme

شمای برنولی، طرح برنولی

Bernoulli shift

تغییر جای برنولی

bernoulli spiral

مارپیچ برنولی

Bernoulli theorem

قضیه برنولی

bernoulli trial

امتحان برنولی، آزمایش برنولی

Bernoulli trials

امتحان های برنولی

bernoulli's differential equation

معادله فاصله برنولی

bernoulli's equation

معادله برنولی

bernoulli's form of law of larg numbers

قانون اعداد بزرگ به صورت برنولی

bernoulli's formula

فرمول برنولی

bernoulli's theorem

قضیه برنولی

Bernstein curve

خم برتران، خم مزدوج

associate curve

خم برتران، خم مزدوج

conjugate curve

خم برتران، خم مزدوج

Bernstein theorem

قضیه برشتین

bertrand curve

خم برتران، خم مزدوج، منحنی برتراند

bertrand's paradoxes

باطل نمای برتران

bertrand's postulate

اصل برتراند

bessel differential equation

معادله دیفرانسیل بِسل

bessel functions

تابع های بسل

bessel inequality

نابرابری بسل

bessel integral

انتگرال بسل

bessel interpolation formula

فرمول درونیابی بسل

bessel's inequality

نامساوی بسل

best approximation

بهترین تقریب

best approximation of a continuous function

بهترین تقریب تابع پیوسته

best approximation of an irrational number

بهترین تقریب عدد گنگ

best asymptotically normal

بهترین به طور مجانبی نرمال، بهترین مجانبا نرمال

best asymptotically normal estimator

بهترین برآورد کننده مجانبا نرمال

best decimal approximation

بهترین تقریب اعشاری

best distribution

توزیع بتا

best estimate

بهترین برآورد

best estimator

بهترین برآورد کننده

best invariant estimator

بهترین برآوردکننده ناوردا

best linear unbiased estimate

بهترین برآورد خطی نااریب

best linear unbiased estimator

بهترین برآوردکننده خطی نااریب

best of a logarithmic function

پایه تابع لگاریتمی

best prediction equation

بهترین معادله پیش بینی

best prediction line

بهترین خط پیش بینی

best predictor

بهترین پیشبین

bet

شرط بستن، شرط بندی

beta

دومین حرف الفبای یونانی، بتا، ?

beta distribution

توزیع بتا

beta distribution law

قانون توزیع بتا

beta function

تابع بتا

beta integral

انتگرال بتا

beta probability distribution

توزیع احتمالات بتا

beta sistribution

 

betti group

گروه بتی

betti numbers

عدد های بتی

between

میان، بین، در میان

betweenness

میانوند، بینیت، میان بودن

betweenness axiom

اصل موضوع میانبود، اصل موضوع بینیت

betweenness axioms

بنداشت میانبود

bevel

شیبدار، اریب، گونیا، نبشی، مورب

bevel protractor

نقاله نجاری، نقاله مورب

beyond

ماوراء، خارج است، دورتر، برتر از

Bezout theorem

قضیه بزو

bezout's theorem

قضیه بزو

bi

پیشوندی به معنای دوتایی یا دودویی

biadditive

دو جمعی، دو جمعپذیر

biadditive mapping

نگاشت دو جمعی

bianchi identities

اتحاد های بیانکی

bianchi identity

اتحاد بیانگی، همانی بیانکی

bias

اریبی، اریب، پیش طوری، تمایل یک طرفه، مور، مایل، پیش قدر، متمایل، تورش

bias error

خطای اریبی

bias in cluster sampling

اریبی در نمونه گیری خوشه ای

biased

اریب شده، پیشقدر، اریب، تور

biased estimator

برآورد کننده اریب

biased sample

نمونه اریب

biased sampling

نمونه برداری غیر تصادفی، نمونه برداری نامتعادل، نمونه گیری جهت دار، نمونه گیری اریب، نمونه برداری، نمونه برداری غیر تصادفی

biased statistic

آماره اریب

biased test

آزمون اریب

biaxial

دو محوری

bicompact set

مجموعه فشرده

bicomplex

مجتمع مضاعف

biconcave

مقعر الطرفین

biconditional

دو شرطی، ترکیب دو شرطی، گزاره دو شرطی

biconditional composition

ترکیب دو شرطی

biconditional connective

ادات ترکیب دو شرطی

biconditional proposition

گزاره دو شرطی

biconditional sentence

گزاره دو شرطی

biconditional statement

گزاره دو شرطی

bicone

دو مخروطی، دو مخروط با قاعده مشترک

bicontinuous

از دو سو پیوسته، دو پیوسته، پیوسته دو سویی

bicontinuous function

تابع دو پیوسته

bicontinuous mapping

نگاشت دو سو پیوسته

biconvex

محدب الطرفین

bicorn

دو شاخه

bicorn curve

منحنی دو شاخه

bicuspid

دو گوشه، دو دندانه، دو پایه

bidual

همزاد دوم، دوگان دوم، همتای دوم

bidual space

فضای دوگان دوم

bieberbach conjecture

حدس بییرباخ

bifocal

دو کانونی

big

بزرگ

big bang

صدای بزرگ

big crunch

انهدام بزرگ

big M method

روش M-بزرگ

big M method analysis

آنالیز روش M بزرگ

bigraph

گراف دو بخشی

biharmonic

دو هماهنگ، دو همساز

biharmonic boundary value problem

مسأله مقدار مرزی همساز دوگانه

biharmonic function

تابع همساز دوگانه

biholomorphic mapping

یک ریختی تحلیلی

bijection

تابع دو سو، نگاشت دو سو، دوسویی، نگاشت دو سویی، نگاشت یک به یک و پوشا

bijection mapping

نگاشت دو سویی، دو سویی، نگاشت دو سو

bijective

دو سویی، متقابل، نگاشت دو طرفه، گسترش

bijective correspondence

رابطه دو سویی

bijective function

تابع پوشا، تابع دو سو

bijective transformation

تبدیل دو سو، تبدیل دو خطی

bilateral

دو طرفه، دو جانبه

biliear form

صورت دو خطی، صورت مضاعف خطی، فرم دو خطی

bilinear

دوخطی

bilinear form

فرم دوخطی

bilinear functional

تابعک دو خطی

bilinear interpolation

درون یابی دو خطی

bilinear mapping

تبدیل دو خطی، نگاشت دو خطی

bilinear operation

عمل دو خطی

bilinear transformation

تبدیل دو خطی

bill

برات، سیاهه، پیشنهاد، سیاهه کالا، طرح قانونی، صورتحساب

bill of loading

بارنامه کشتی، بارنامه حمل کالا

bill of material

صورت ریز مواد، لیست مواد

bill payable

سفته های پرداختنی، اسناد پرداختنی، برات پرداختنی

billet

شمش چهارگوش، شمش سبک

billing

نوشتن صورت حساب

billing

ارسال صورت حساب، صورتحساب نویسی، صدور صورتحساب

billion

میلیارد، بیلیون، در آمریکا 109، در انگلستان 1012

bimetallic strip

زوج فلز تسمه ای، نوار دو فلزی، تسمه دو جنسه

bimodal

دو نمایی، دو مدی

bimodal distribution

توزیع دو مدی

bimodule

دو مدول

binary

در مبنای دو، دو تایی، دودویی، دو جایی، دو گانه، پایه دودویی، مضاعف، دو وضعیتی، مزدوج

binary arithmetic

حساب در مبنای دو

binary base

مبنای دو، پایه دو

binary binet's rule

قاعده بینه دودویی

binary connective

ادات دو طرفی، ادات دو تایی

binary counter

شمارنده دودویی

binary digit

بیت، رقم دودویی

binary experiment

آزمایش دوتایی

binary fission

انشقاق دویی

binary logarithm

لگاریتم دودویی

binary number system

دستگاه اعداد دودویی، دستگاه اعداد در مبنای دو، دستگاه دودویی

binary operation

عمل دوتایی، قانون ترکیب داخلی، عمل دو جایی

binary relation

رابطه دوتایی

binary scale

مقیاس دودویی

binary system

دستگاه دودویی، دستگاه اعداد دودویی، دستگاه عددنویسی پایه دو، دستگاه اعداد مبنای دو، دستگاه دوتائی

binary tree

درخت دودویی

binary tree traversal

پیمایش درخت دودویی

bind

مرتبط کردن، بستن

binding constraints active tight

محدودیت های فعال مار تنگ

binet formula

فرمول بینه

binomial

دوجمله ای

binomial approximation

تقریب دو جمله ای

binomial array

مثلث خیام-پاسکال

binomial coefficient

ضریب دوجمله ای

binomial coefficients

ضرایب دوجمله ای، ضریب های دوجمله ای

binomial congruence

همنهشتی دوجمله ای

binomial distribution

توزیع دوجمله ای

binomial distribution law

قانون توزیع دوجمله ای

binomial equation

معادله دوجمله ای

binomial expansion

بسط دوجمله ای، بسط نیوتن

binomial expression

عبارت دو جمله ای

binomial formula

فرمول دوجمله ای

binomial indicatrix

نشانگر قائم دوم

binomial integral

انتگرال دوجمله ای

binomial probability distribution

پخش احتمال دوجمله ای، توزیع احتمال دوجمله ای

binomial series

سری دوجمله ای

binomial theorem

قضیه دوجمله ای، دستور دوجمله ای، دوجمله ای نیوتن

binomial trial

امتحان دو جمله ای

binormal

بی نرمال، قائم دوم، هنجار دوم، دو ستون

binormal indicatrix

نشان گر قائم دوم

bioassay

آزمون زیستی

biorthogonal

دو متعامد، دو متعامدی

bipartite

دو قسمتی

bipartite graph

گراف دو بخشی

Bigraph

گراف دو بخشی

bipoint

دو نقطه

bipolar

دو قطبی

bipolar coordinates

مختصات دو قطبی

bipolar theorem

قضیه دو قطبی

bipunctual coordinates

مختصات نسبت به دو نقطه

bipyramid

دو هرم با قاعده مشترک، هرم مضاعف

biquadratic

درجه چهارم، دو مجذوری

biquadratic equation

معادله دو مجذوری، معادله درجه چهارم

birectangence

دو انکساری، دو شکستی

birectangular spherical triangle

مثلث کروی دو قائمه ای

birkhoff integral

انتگرال برکاف

birth

تولد

birth and death

تولد و مرگ

birth and death process

فرایند زاد و مرگ

birth process

فرایند زاد

birth rate

میزان تولد

bisect

دو نیمه کردن، نصف کردن

bisect in area

منصف در مساحت

bisection

تنصیف، دو بخشی، نیمسازی

bisection method

روش تنصیف

bisection transposition method

روش تنصیف-تراش

bisector

منصف، نیمساز

bisector of a line segment

عمود منصف، منصف یک پاره خط

bisector of angle

نیمساز زاویه

bisector plane

صفحه منصف، نیمساز

bisectrix

منصف، نیمساز و خط منصف، منصف زاویه

bisquare equation

معادله دو مجذوری

bissextile

سال کبیسه

bit

بیت، نوکی، نیش، رقم دودویی، ذره، خرده

bitmap

نقشه بیتی

biunique

دو سویی، یک به یک و دو جانبه

biunique correspondence

تناظر یک به یک

biunivocal

دو سویی

biunivocal correspondence

رابطه دو سویی

biunivocal mapping

گسترش دوسویی

bivariant

دو متغیری

bivariate

دو متغیری، دو متغیره

bivariate analysis

تحلیل دو متغیره

bivariate binomial distribution

توزیع دو جمله ای دو متغیره

bivariate conditions

شرایط مرزی، شرایط حدود، شرایط کرانه ای

bivariate distribution

توزیع دو متغیره

bivariate generating function

تابع مولد دو متغیره

bivariate normal distribution

توزیع نرمال دو متغیره

bivariate normal surface

سطح دو متغیری نرمال

bivariate transformation

تبدیل دو متغیره

bivector

دو برداری

black

سیاه

black box

جعبه سیاه

black hole

چاله سیاه

bladed ejector

پران تیغه ای

bladed wheel

چرخ پره دار، چرخ پره

bland's cycling prevention rule

قاعده ممانعت دوری بلند

blanded surface

سطح آمیخته، رویه آمیخته

blank

ستون خالی، جای خالی، کار نشده، فضای خالی، خالی، صفحه فرم

blanket insurance

بیمه کلی، بیمه جامع

blistering

طبله کردن

block

قطعه، بستن، سد شدن، توده، سد کردن، مانع، بلوک، دسته، بخش، بلاک، جدول، جسم، قطعه ای بجرم، دسته

block design

طرح بلوکی

block diagonal matrix

ماتریس قطری قطعه ای

block diagram

نمودار قطعی، نمودار خانه ای، نمودار بلوکی

block effect

اثر بلوکی

block effects

اثر های بلوکی

block matrix

ماتریس بلاکی

block multiplication

ضرب جدولی، ضرب بلوکی

block pivot

محور گیری بلوکی

block pivoting

محورگیری بلوکی

block scanning

قطعه خوانی

blocking

قطعه بندی، قالب کردن، قالبزنی

blocking hyperplane constraint

محدودیت ابرصفحه مسدود کننده

blocking variable

متغیر بلوک بندی

blood

خون

blood pressure

فشار خون

blow

دمیدن، وزیدن

blow hole

مک هوا، حفره، مک

blue print

چاپ آبی، نقشه محصول، چاپ اوزالید، نقشه، طرح، نقشه اوزالید

blunder

خبط

bob

شاقول، وزنه

body

جسم، بدنه

bogie

چرخ جفتی، واگن تخت، واگن بی لبه

boil

جوشیدن، جوشش

boiler

ظرف، شکل

bold face type

حروف سیاه برجسته

bolster plate

صفحه بالشتک

Boltzmann constant

ثابت بولتسمان

boltzmann costant

ثابت بولتسمان

Boltzmann equation

معادله بولتسمان

boltzmann relation

رابطه بولتسمان

bolyai geometry

هندسه بویایی

bolzano weierstrass theorem

قضیه بولتسانو-وایراشتراس

bolzano's theorem

قضیه بولزانو

bond

قرضه، اوراق قرضه، سند قرضه، تعهد قانونی، اتصال، ضمانت نامه، قید، بست

bond discount

تنزیل اوراق قرضه، تنزیل اوراق بهادار

bonds payable

اوراق قرضه، اوراق قرضه پرداختنی

Bonnet mean value theorem

قضیه مقدار میانگین بونه

bonnet theorem

قضیه بونه

bonus

پاداش، اضافه پرداخت، جایزه، فوق العاده، انعام

book keeping

دفترداری، حسابداری

book of original entry

دفتر روزنامه

book value

ارزش دفتری

bookkeeping system

سیستم دفترداری

boolean

بولی، بولیین

boolean algebra

جبر بول

boolean equation

معادله بولی

boolean expression

عبارت بولی

boolean function

تابع بولی

boolean lattice

مسأله بولی، جبر بولی

Boolean logic

منطق بولی

boolean matrix

ماتریس 0 و 1، ماتریس بولی

boolean notation

نمادگذاری بولی

boolean operation

عمل بولی

boolean operations

عمل های بولی

boolean product

ضرب بولی، حاصل ضرب بولی

boolean ring

حلقه بولی

Boolean space

فضای بولی

booster

توان افزای، فشار افزای، توان افزا

bootstrap loader

بار کننده خود راه انداز

border

کران، کنار، لبه، کناره، مرز، دوره، سرحد، مرز، حاشیه، مرز بستن

border line

خط مرزی

border price

قیمت مرزی

bordered hessian determinant

دترمینان مرزی هسین

bore

سوراخ کردن، سوراخ، دهانه، قطر داخلی، حفره، کردن قطر داخلی لوله، روزنه، گرد

borel class

رده بورل، کلاس بورل

borel field

هیأت بورل، رده بورل

Borel Lebesgue theorem

قضیه بورل-لبگ

Borel measurable

برل - اندازه پذیر

Borel measurable function

تابع برل - اندازه پذیر

Borel measure

اندازه بورل

Borel sets

مجموعه های بورل

boring mill

فرز سوزاخ تراشی، میله داخل تراشی

Bose Einstein distribution

توزیع بوز-اینشتین

boss centered leadership

رهبری با تمرکز روی مدیر

both inclusions

این دو رابطه شمول

both quotients

هر دو کسر

Bott generators

مولد های بوت

bott genertor

مولد بوت

bott isomorphism

یکریختی بوت

bottleneck

تنگنا، دهانه بطری، گلوگاه، گلوگاه تولیدی

bottom

ته، پایین، کف، در پایین

bottom up

پایین به بالا

bottoming tap

قلاویز پسرو، قلاویز نهایی، قلاویز انتها رزوه کن

bouncing

برگشت

bound

کران

bound from above

کراندار از بالا

bound from below

کران دار از پایین

bound index

اندیس مقید

bound occurrence

مورد پابند

bound of a function

کران تابع

bound variable

متغیر پابند، متغیر مقید

boundary

مرزی، کرانه، مرز، سرحد، حد، کرانه

boundary above

از بالا کراندار، کران دار از بالا

boundary condition

شرط مرزی

boundary conditions

شرایط مرزی، شرایط کرانی، شرایط حدی

boundary equation

معادله مرزی، معادله حدی

boundary layer

لایه مرزی

boundary line

خط مرزی، دوره، مرز

boundary of a set

مرز مجموعه

boundary operator

عملگر مرزی

boundary point

نقطه مرزی، نقطه کرانه ای

boundary point of a set

نقطه مرزی یک مجموعه

boundary set

مجموعه مرزی

boundary space

فضای مرزی

boundary value problem

مساله مقدار مرزی

boundary values

مقادیر مرزی

boundaryless

نامحدود، بی لبه، بی کران

bounded

کراندار، محدود، کرانه دار، محصور، پایاندار

bounded above

از بالا محدود باشد به، از بالا محدود، از بالا کراندار، کراندار از بالا

bounded away from zero

کراندار دور از صفر

bounded below

از پایین محدود، از پایین کراندار، کراندار از پایین

bounded by

محدود به

bounded convergence

همگرایی محدود

bounded convergence theorem

قضیه همگرایی (دنباله های) کراندار، قضیه همگرایی محدود

bounded distance

فاصله کراندار، دوری کراندار

bounded distributive lattice

شبکه پخش پذیر کران دار

bounded from above

کراندار از بالا

bounded from below

کران دار از پایین

bounded from the left

محدود از چپ

bounded from the right

محدود از راست

bounded function

تابع کراندار، تابع محدود

bounded interval

فاصله کراندار، بازه کراندار

bounded linear operator

عملگر خطی کراندار

bounded linear transformation

تبدیل خطی کراندار

bounded matrix

ماتریس کراندار

bounded measurable function

تابع اندازه پذیر کراندار

bounded measure

اندازه کراندار

bounded measure space

فضای اندازه کراندار

bounded metric space

فضای متریک کراندار

bounded operator

عملگر کراندار

bounded sequence

دنباله کراندار، دنباله محدود، دنباله کناره دار

bounded set

مجموعه کراندار

bounded sets

مجموعه های کراندار

bounded simplex algorithm

الگوریتم سیمپلکس محدود

bounded simplex tableau

جدول سیمپلکس کران دار

bounded subset from the left

بخش کراندار از پایین

bounded subset from the right

بخش کراندار از بالا

bounded system

دستگاه مقید

bounded uniform space

فضای یکنواخت کراندار

bounded variable

متغیر کراندار

bounded variables

متغیر های محدود، متغیر های با پایان، متغیر های حد دار، متغیر های کراندار

bounded variables case

حالت متغیر های کران دار

bounded variation

با تغییرات محدود، تغییر کراندار

boundedly

به طور کراندار، محدودا، به طور محدود، کران دار

boundedly convergence

همگرایی کراندار، همگرایی محدود

boundedly convergence sequence

دنباله همگرای کراندار، دنباله محدودا همگرا

boundedness

کرانداری

boundedness principle

اصل کرانداری

boundedness theorem

قضیه کرانداری

boundless

نامحدود، بی کران

bow

کمان، قوس، خم شدن

bow compass

نوعی پرگار

bow compasses

پرگار کروی

bowl

کاسه، پیاله، کاسه راهنما، جام

box

مربع، خالی

box design

طرح مستطیلی، طرح جعبه ای

box jig

جیگ صندوقی

brace

ابرو، آکولاد، آغوشک

braces

دو ابرو، آکولاد

brachistochrone

خم کوتاه ترین زمان

brachistochrone problem

مسأله خم کوتاهترین زمان

bracket

قلاب، کروشه، پرانتز، چنگک

bracket function

تباع درست، تابع بخش، درست

bracket product

حاصلضرب کروشه ای

bracketing method

روش محاصره، روش محدود سازی

brackets

کروشه های [ ]

branch

شاخه ای

branch cut

برش فرعی، بریدگی شاخه ای

branch of a curve

شاخه یک منحنی

branch of a function

شاخه تابع

branch of a hyperbola

شاخه یک هذلولی

branch point

نقطه انشعاب، نقطه شاخه، نقطه فرعی، نقطه شاخه ای

branched chain

زنجیره شاخه وار

branching

شاخه ایجاد کردن، شاخه ای

branching process

فرایند شاخه ای

Brauer group

گروه براوئر

brauer theorem

قضیه براوئر

breadth

عرض، پهنا، پهنه

breadth first search

جستجوی عرضی، جستجوی ردیفی

break

قطع

break down

تجزیه کردن

break even

سر به سر شدن، بی سود، سر به سر

break even analysis

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر، تجزیه و تحلیل سر به سری، تحلیل نقطه سر به سری

break even point

نقطه سر به سری، نقطه سر به سر

breakdown

از کار افتادگی

Brianchon theorem

قضیه بریانشون

bridge

پل

bridge crane

جرثقیل پلی

bridge deck

یک دسته ورق بازی

bridge of a graph

پل گراف

bridge welding

جوش پل واره

briefly

مختصرا

briggs logarithm

لگاریتم بریگس

briggs logarithm base

مبنای لگاریتم بریگس

bring into

به روی بردن، مورد دقت قرار دادن، گذاشته شدن

british association thread

پیچ اتحادیه مهندسین انگلیسی

broad

عریض، پهن، گشاده، منبسط

broaden

تعریض، پهن کردن

broadway

از عرض، از پهنا

broadwise

از عرض، از پهنا

broken

شکسته، منکسر

broken interval

فاصله منقطع

broken line

خط شکسته، خط منکسر

brouwer's fixed point theorem

قضیه نقطه ثابت براور

brownian motion

حرکت براونی

browser

بررسی کننده

browsing

بررسی

btran

پسرو

bubble

حباب، جوشیدن

bucket

سبد، ملاغه، سطل

bucket conveyor

نقاله سطلی

bucket elevator

بالابر سطلی زنجیره ای

buckle

سگک، قلاب، کمانه کردن

budan's theorem

قضیه بودان

budget

بودجه

budget allotment

تخصیص بودجه

budget of survey

بودجه آمارگیری

budgetary accounting

حسابداری بودجه، حسابداری بودجه ای

budgetary control

کنترل بودجه

budgeting

تنظیم بودجه، بودجه بندی

buffer

میانگیر، سپر، واسطه، گردآورنده، ضربخور، ذخیره کننده موقت، ضربگیر، حافظه واسطه ای کامپیوتر

buffer gate

دریچه میانگیر

buffer stock

موجودی محافظ، موجودی ذخیره، موجودی واسطه

buffon needle problem

مسأله سوزن بوفون

buffon's needle

سوزن بوفون

buffon's needle problem

مسأله سوزن بافون

bug

خطا، اشکال

build in

از پیش آماده

build out of

ساخته شدن از، از ... ساختن

build up

ایجاد کردن، ساختن

built in

سرخود، تعبیه شده

built up

انباشته، انباشت، روکش

bulb

توپی، تابانه، لامپ

bulging

باد کردن

bulging die

قالب گشادکننده

bulk

تنه، جسم، توده، انبوه، حجیم، دسته جمعی

bulk arrival

ورود گروهی

bulk queue

صف دسته ای

bulk sampling

نمونه گیری قله ای، نمونه گیری دسته ای

bulk service

خدمت گروهی

bumps

به هم ریختگی

bundle

کلاف، بافه

bundle group

گروه کلافی

bundle mapping

نگاشت کلافی

bundle morphism

ریختی کلافی

bundle of circles

دسته دوایر، اشعه دوایر

bundle of lines

بافه خط

bundle of planes

دسته صفحات، بافه صفحه

bundle space

فضای کلافی، فضای کلی

bunker

مخزن، سیلو، انبار

buoyancy

شناوری

buoyancy force

نیروی شناوری

buoyant force

نیروی بالابر

bureau

اداره کل، دفتر

burnside theorem

قضیه برنساید

burrel tumbling

گرداندن بشکه ای

burst event

واقعه جوششی

bush

بوش زدن، بوش انداختن، بوش

bushel

مقیاس وزن معادل 4 پک و 32 کوارتز، پیمانه غله و میوه معادل 36 لیتر

business

اداری، مؤسسه بازرگانی، تجارت، دادوستد، سوداگری، بنگاه بازرگانی، شغل بازرگانی، کسب و کار

business system

نظام کاری، نظام بازرگانی

busy

اشغال، مشغول

busy cycle

چرخه اشتغال سیستم

busy period

دوره اشتغال

but

مگر، غیر از، که

butt

لب به لب کردن، لب به لب، سر به سر

butterfly lemma

لم پروانه ای

button clamp

گیره صفحه ای

buttress tooth

دندانه اره ای

buzz group

گروه غیر رسمی

by

طبق، بنا به، روش، با ، از طریق، به وسیله ی

by analogy with

بنا به تشابه با

by contrast

در مقابل آن، بر عکس

by deleting

از حذف

by far

با این حال، با این وجود

by hypothesis

بنا به فرض

by idempotency

خودتوانی، بنا به قانون خودتوانی

by inspection

با بررسی، با بررسی و تحقیق

by inspection of

با بررسی

by means of

به وسیله ی، به کمک

by parts

جزء به جزء

by placing checks

علامت گذاشتن

by product

فرآورده نوعی، محصول جنبی، محصول فرعی

by successively labeling

با برچسب زدن متوالی

by the principle of

بر اساس

by the quantity

به اندازه

by the way

به هر حال

by utilizing

با استفاده از

by virtue of

پس، طبق، بر طبق، بنا به، به کمک

by which

که از طریق آن، که بر طبق، که به وسیله آن

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 19 , accounting , statistics , math glossary - part 19


تاريخ : جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤ | ٧:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.