اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 17

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 17

 

Bracket

براکت

Integer Part

جز صحیح، قسمت صحیح

floor

کف

ceiling

سقف

d / derive

به معنای مشتق  differentiate

Integrate

 Integral انتگرال

absolute value

قدر مطلق

GCD Greatest Common Divisor

بزرگترین مقسوم الیه مشترک - ب م م

Cartesian

دکارتی

coefficient

ضریب

Combination

ترکیبیات

Complex

مختلط

Domain

دامنه

Range

برد

Expand

بسط

LCD Least Common Denominator

کوچکترین مضرب مشترک - ک م م

Symmetric

دو طرفه

Vertice  Vertex

راس

Edge

یال

Degree

درجه

Face

وجه

function

تابع

continuous

پیوسته

injective , one to one

یک بیک

differentiable

مشتق پذیر

integral

انتگرال

product

ضرب

plus

جمع

subtract

منها

devide

تقسیم

equal

مساوی

less than

کمتر از

less than or equal

کمتر یا مساوی

if and only if

اگر و تنها اگر (معمولا از iff استفاده می شود(

set

مجموعه

subset

زیر مجموعه (از sub بعنوان زیر ساختار استفاده می شود مانند subgroup که به معنای زیر گروه است و ...)

bound

کران

upper bound

کران بالا

lower bound

کران پایین

equivalent

هم ارزی

partition

افراز

real number

عدد حقیقی

natural

طبیعی

rational

گویا

irrational

اصم

integer

صحیح

circle

دایره

square

مربع

rectangle

مستطیل

triangle

مثلث

cube

مکعب

sphere

کره

audit

ممیزی، حسابرسی، رسیدگی، بازرسی

balloon payment

پرداخت بالونی

Bandwagon effect

اثر ارابه موسیقی

bonding facilities

تسهیلات استفاده از اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه

building society

موسسه/مجمع مالی اعتباری (مسکن)

Capital equipment

تجهیزات سرمایه ای

Cashback

کش بک

close end fund

صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

Debit card

کارت بدهی/کارت نقدی

deleverage

اهرم زدایی

Discretionary & Mandatory Spending

مخارج/مصارف اختیاری و اجباری

dispense with

معاف شدن از/رها شدن از/نادیده گرفتن

Entitlement Programs

برنامه های استحقاقی

equity trust

اتحادیه سهامداران

facilitating payment

مبلغ پرداختی برای تسهیل/تسریع امور اداری

factors

1. کارگزار، دلال، 2. تأمین کننده اعتبار، وام دهنده، سرمایه گذار، 3. نماینده، عامل

Forward Funding

تأمین مالی از محل منابع سال بعد

Gold spot precious metal trading

معاملات نقدی و تحویل فوری فلز گرانبهای طلا

hedge fund

صندوق تامین سرمایه گذاری

hedger

پوشش/پوشش دهنده ریسک

home equity account

حساب رهن مجدد خانه، میزان اعتبار

Inconvertible Currency

ارز غیرقابل تسعیر

joint venture

شرکت مشترک

Leasehold

ملک مورد اجاره، عین مستأجره

mortgage lead

مشخصات/اطلاعات مربوط به مشتری احتمالی رهن

Offsetting Collections

دریافتی های پایاپای

Offsetting Receipts

رسیدهای پایاپای

precious metals

فلزات با ارزش/ گرانبها/ قیمتی

Reference

شماره ارجاع/مرجع

securities and commodities trading

تجارت/معامله‌ اوراق بهادار و کالا

self service or teller assisted transactions

تراکنش هایی که توسط خود شخص یا به کمک تحویلدار انجام می شوند

Spot metals

فلزات مورد معامله نقدی و تحویل فوری

standing order

دستور پرداخت دائمی

successfully funded referals

افراد ارجاعی که موفق به وام گرفتن شده اند

tenancy advisor

مشاور اجاره داری

to buy sell leads

خریدن/فروختن (لیست) اسامی مشتری های احتمالی

Trust

تراست

Trustee

متولی/ امین/ امانت دار/ شرکت امانی

underwater

مغبون

algebra

جبر

solution

حل

function

تابع

variable

متغیر

set

مجموعه

element

عنصر

equation

معادله

integral

انتگرال

derivative

مشتق

statistics

امار

probability

احتمال

combination

ترکیب

permutation

جایگشت

theorem

قضیه

axiom

اصل موضوع

mean

میانگین

standard deviation

انحراف معیر

sum

مجموع

coefficient

ضریب

polynomial

چند جمله ای

distribution

توزیع

binomial

دو جمله ای

correlation

همبستگی

regression

بر گشت

product

حاصلضرب

estimator

برآورد کننده

error

خطا

square

مربع

mean square error

میانگین مربع خطاها

problem

مساله

proof

برهان

quotient

خارج قسمت

bias

اریبی

difference

تفاضل

boundary

مرز

series

سری

sequence

دنباله

sign

علامت

test

آزمون

union

اجتماع

intersection

اشتراک

rule

قاعده

point

نقطه

interval

بازه

procedure

شیوه

row

سطر

column

ستون

transformation

تبدیل

expression

عبارت

value

مقدار

calculus

حساب

cyclic

دوری

cumulative

تجمعی

trial and error

آزمون و خطا

constant

ثابت

collection

گردایه

comparison

مقایسه

continuous

پیوسته

trend

روند

uniform

یکنواحت

fraction

کسر

component

مولفه

definition

تعریف

formula

فرمول

quantity

کمیت

spiral

مارپیچ

stationary process

فرایند مانا

random

تصادفی

radius

شعاع

circumference

محیط دایره

perimeter

طول محیط

circle

دایره

proportion

تناسب

raw data

داده های خام

sample

نمونه

ambiguity

ابهام

a priori

پیشین

base

پایه

balanced

متعادل

partial

جز

system

دستگاه

likelihood

درستنمایی

bound

کران

ordinary differential equation

معادله دیفرانسیل معمولی

to characterize

مشخص ساختن

capacity

گنجایش

category

رسته

category

مقوله

ordered pair

جفت مرتب

pattern

الگو

synthesis

ترکیب

system of linear equations

دستگاه معادله های خطی

symmetry

تقارن

to tend, to approach

گراییدن

equality

برابری

infinity

بینهایت

irrational number

عدد گنگ

homogeneous function

تابع همگن

oscillation

نوسان

Exponential

نمایی

adjacency matrix

ماتریس مجاورت

ماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0

bipartite graph

گراف دو بخشی

گراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند

Boolean agebra

جبر بولی

به ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند

branch

شاخه

مسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم

bridge

پل

در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم

circuit

مدار

هر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم

complete graph

گراف کامل

گراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد

Combination

ترکیب

اگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0

Circuler permutation

جایگشت دوری

یک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است

Connected vertex

رئوس همبند

دو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد

connected graph

گراف همبند

اگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم

cycle

دور

گذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم

directed graph

گراف مودار

اگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم

edge

یال

در تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم

Fibontchi sequence

دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی ... صادق است.

field

هیات یا میدان

(F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند

graph

گراف

اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم

Hamiltonial cycle

دور همیلتونی

دوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم

Hamiltonial graph

گراف همیلتونی

گرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم

isomorphism graph

یکریختی گراف‌ها

+هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم

Leaf

برگ

هر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم

   Cents   

سنت- یک صدم دلار

   (C and F) Cost and Freight   

سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی

...   Carried forward….   

نقل از

   Chartered Accountant   

حسابدار خبره – حسابدار مجاز

   Computer Assisted Audit Techniques   

تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوتر

   Computer Aided Design   

طراحی به کمک کامپیوتر

   Comprehensive Annual Financial Report   

گزارش مالی جامع سالانه

   Computer Aided Manufacturing   

تولید به کمک کامپیوتر

   Committee on Accounting Procedure   

کمیته تدوین رویه های حسابداری

 Confederation of Asian and Pacific Accountants

کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و آسیا     

Capital Asset Pricing Model   

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

Cost Accounting Standards Board   

هیات استانداردهای حسابداری صنعتی

Cost-Benefit Analysis   

تحلیل هزینه/فایده

Cash Before Delivery   

دریافت وجه نقد قبل از تحویل

Current Cost Accounting   

حسابداری بهای جاری

Commodity Credit Corporation   

شرکت اعتبارات کالا

Cash Conversion Cycle   

چرخه تبدیل وجوه نقد

Certificate of Deposit   

گواهی سپرده

    Certainty Equivalent

معادل یقین

Chief Executive Officer   

مقام اجرایی ارشد

Cash Flow   

گردش وجوه نقد

Cash Flow Accounting   

حسابداری جریانهای نقدی

Controlled Foreign Corporation   

شرکت سهامی خارجی تحت کنترل

Chief Financial Officer   

مقام مالی ارشد

 Certified Financial Planner   

برنامه ریز رسمی مالی

Commodity Futures Trading Commission   

کمیسیون معاملات سلف کالا

Chartered Financial Consultant   

مشاور خبره مالی

Chartered Public Accountant   

حسابدار خبره رسمی

Certified Internal Auditor   

حسابرس داخلی رسمی مجاز

Center for Interim Comparison   

مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ای

Canadian Institute of Chartered Accountants   

انجمن حسابداران خبره کانادا

Cost, Insurance, Freight   

سیف - بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد

Computer-Integrated Manufacturing   

تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتری

Chartered Institute of Management Accountant   

انجمن حسابداران مدیریت رسمی

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy   

موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل عمومی

Certified Information Systems Auditor   

حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتی

Complete Knocked Down   

قطعات کاملا منفصله

Contribution Margin   

حاشیه سود

Certified Management Accountant   

حسابدار مدیریت رسمی خبره

Current Market Value   

ارزش جاری بازار

Company   

شرکت

Common Business Oriented Language   

زبان معمول برنامه نویسی تجارت کوبول

Cash On Delivery   

وجه نقد در ازای تحویل

Command Of Goods in General   

قدرت عمومی خرید کالا

Cost-Of-Living Adjustment   

تعدیل هزینه زندگی

Commodity Exchange   

بازار کالا

Cash On Shipment   

تحویل وجه نقد در هنگام ارسال

Covariance   

کوواریانس

Certified Public Accountant   

حسابدار رسمی- حسابدار قسم خورده

Continuing Professional Education    

آموزش مداوم حرفه ای

Cost-Plus-Fixed Fee Contract   

قرارداد امانی بهای تمام شده به اضافه سود معقول

Consumer Price Index   

شاخص قیمت مصرف کننده

Consumer Price Index for all Urban Consumers   

شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهری

Critical Path Method   

روش مسیر بحرانی

Current Purchasing Power accounting   

حسابداری قدرت خرید جاری

Central Processing Unit   

واحد پردازش مرکزی

Credit   

بستانکار

Cincinnati Stock Exchange   

بورس سهام سینسیناتی

Coefficient of Variance   

ضریب انحراف

Cost-Volume-Profit Analysis   

تحلیل رابطه هزینه- حجم - سود

Deposit Account   

حساب سپرده

Doctor of Business Administration   

دکترای مدیریت بازرگانی

Data Base Management System   

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی

Discounted Cash Flow   

جریان نقدی تنزیل شده

Degree of Financial Leverage   

درجه اهرم مالی

Dow Jones Industrial Average   

متوسط صنعت داو جونز

Degree of Operating Leverage   

درجه اهرم عملیاتی

Disk Operating System   

سیستم عامل داس

Dividends Per Share   

سود پرداختی هر سهم

Debit   

بدهکار

Dividend Reinvestment Plan   

طرح سرمایه گذاری مجدد سود

Decision Support System   

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

Depository Transfer Check   

چک انتقال سپرده

Degree of Total Leverage   

درجه اهرم کلی

Dollar Unit Sampling   

نمونه برداری واحد پولی

Delivery Versus Payment   

تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت

Earning After Taxes   

سود پس از کسر مالیات

Earning Before Interest and Taxes   

سود قبل از کسر بهره و مالیات

Earning Before Taxes   

سود قبل از کسر مالیات

Economic Conversion Quantity   

مقدار باصرفه تبدیل

European Currency Unit   

واحد پول اروپا اکو

Electronic Data Processing   

پردازش الکترونیکی داده ها داده پردازی الکترونیکی

European Economic Community   

جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک

Electronic Fund Transfer   

انتقال الکترونیکی وجوه

Earliest Finish Time   

زودترین زمان خاتمه فعالیت

Efficient-Market Hypothesis   

فرضیه بازار کارا

End Of the Month   

پایان ماه

Economic Order Quantity   

مقدار سفارش مقرون به صرفه اقتصادی

Earning Per Share   

درامد سود هر سهم

Employee Retirement Income Security Act of 1974   

قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974

Employee Stock Ownership Plan   

برنامه مالکیت سهام کارکنان

Earliest Start Time   

زودترین زمان شروع فعالیت

Earliest Time   

زودترین زمان

Financial Accounting Foundation   

|بنیاد حسابداری مالی

Free Alongside Ship   

تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی

Financial Accounting Standard Advisory Council   

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی امریکا

 Financial Accounting Standards Board  

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است

Fixed operating Cost   

هزینه های ثابت عملیاتی

Foreign Direct Investment   

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

Financial Executives Institute   

انجمن مدیران ارشد مالی

Federal Insurance Contributions Act   

قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی فدرال امریکا

First In, First Out   

اولین صادره از اولین وارده فایفو

Financial Leverage Multiplier   

ضریب اهرم مالی

Fixed Lump Sum contract   

قرارداد مقطوع

Fair Labor Standards Act   

قانون معیارهای منصفانه کار

Fair Market Value   

ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار

Free On Board   

فوب – تحویل در روی عرشه کشتی

Free On Rail   

تحویل روی واگن قطار

Free On Truck   

تحویل کالا روی کامیون

Financial Reporting Exposure Draft   

متن پیشنهادی گزارشگری مالی

Federal Trade Commission   

کمیسیون تجارت مرکزی

Growth rate   

نرخ رشد

Generally Accepted Accounting Principles   

اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری

Generally Accepted Auditing Standards   

استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی

General Accounting Office   

دیوان محاسبات در امریکا

Governmental Accounting Standards Advisory Council   

شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی در امریکا

Governmental Accounting Standards Board 

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد

General Agreement on Tariffs and Trade   

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات

Gross Domestic Product   

محصول ناخالص داخلی

Gross National Product   

تولید ناخالص ملی

 Human Resources Accounting

حسابداری منابع انسانی

 Interest payment

پرداخت بهره     

Input/Output   

ورودی / خروجی

Inter-American Accounting Association   

انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکا

International Auditing Practices Committee   

کمیته بین المللی حرفه های حسابداری

International Accounting Standards   

استانداردهای بین المللی حسابداری

International Accounting Standards Committee   

کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری

International Bank for Reconstruction and Development   

بانک ترمیم و توسعه بین المللی

International Congress of Accountants   

کنگره بین المللی حسابداران

Institute of Chartered Accountants in Australia   

انجمن حسابداران رسمی خبره در استرالیا

Institute of Chartered Accountants in England and Wales   

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز

Interstate commerce commission   

کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکا

Institute of Chartered Financial Analyst   

انجمن تحلیلگران خبره مالی

Institute of Cost and Management Accountants   

انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتی

Industrial Development Bond   

اوراق قرضه توسعه صنعتی

Inspector General   

بازرس کل

International Federation of Accountants   

فدراسیون بین المللی حسابداران

International Finance Corporation   

شرکت تامین مالی بین الملل

Interactive Financial Planning System   

سیستم برنامه ریزی متعامل مالی

Initial Investment   

سرمایه گذاری اولیه

Institute of Internal Auditors   

انجمن حسابرسان داخلی

International Labor Organization   

سازمان بین المللی کار

Institute of Management Accountants   

انجمن حسابداران مدیریت

International Monetary Fund   

صندوق بین المللی پول

International Monetary Market   

بازار بین المللی پول

Incorporated   

شرکت سهامی

Investment Opportunities Schedule   

جدول فرصتهای سرمایه گذاری

International Organization of Securities Commissions   

سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار

I Owe You   

فته طلب – سند بدهکاری

Inflation Premium   

صرف تورم

Initial Public Offering   

اولین عرضه عام سهام

Individual Retirement Account   

حساب بازنشستگی شخصی

Internal Revenue Code   

قانون اداره درامد داخلی در امریکا

Information Resource Management   

مدیریت منبع اطلاعات

Internal Rate of Return   

نرخ بازده داخلی

Internal Revenue Service   

اداره مالیات بر درامد در امریکا

International Standardization Organization   

سازمان بین المللی استانداردسازی

Incentive Stock Options   

طرحهای تشویقی اختیار خرید سهام

Investment Tax Credit   

امتیاز معافیت مالیاتی سرمایه گذاری

International Trade Organization   

سازمان تجارت بین الملل

Just In Time   

 به هنگام

Letter of Credit   

اعتبار اسنادی

Leverage Buyout   

خرید اهرمی

Lower of Cost or Market   

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

Less Developed Countries   

کشورهای کمتر توسعه یافته

Last-In, First-Out   

اولین صادره از آخرین وارده لایفو

Letter Of Credit   

اسناد اعتباری

Linear Programming   

برنامه ریزی خطی

Limited Power Of Attorney   

اختیار محدود وکیل

Latest Time   

دیرترین زمان

Modified Accelerated Cost Recovery System   

سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا

Market Auction Preferred Stock   

بازار حراج سهام ممتاز

Management Advisory Services   

خدمات مشاوره مدیریت

Management By Objective   

مدیریت بر مبنای هدف

Management For Objectives   

مدیریت برای اهداف

Municipal Finance Officers Association   

انجمن مدیران مالی شهرداریها

Management   

مدیریت

Modified Internal Rate of Return   

نرخ بازده داخلی تعدیل شده

Management Information System   

سیستم اطلاعاتی مدیریت

Multinational Company   

شرکت چند ملیتی

Materials Requirements Planning   

برنامه ریزی نیازمندیهای مواد

Net 30   

 نسیه خالص 30 روزه

Net, end of month   

نسیه قابل پرداخت در پایان ماه

National Association of Accountants   

انجمن ملی حسابداران امریکا

North American Free Trade Agreement   

توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی

National Association of Insurance Commissioners   

انجمن ملی حق العمل کاران بیمه

National Association of Securities Dealers   

انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار

National Association of Securities Dealers Automated Quotations   

انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادار

National Council on Governmental Accounting   

شورای ملی حسابداری دولتی

Net Domestic Product   

تولید خالص داخلی

Net Income Before Tax   

سود خالص قبل از کسر مالیات

Next-In, First-Out   

اولین صادره از وارده های آتی نایفو

Numbers   

شماره

Net Operating Loss   

زیان خالص عملیاتی

Net Present Value   

ارزش خالص فعلی

Net Realizable Value   

ارزش خالص بازیافتنی

Non-Sufficient Funds check   

چک بلامحل

New York Stock Exchange   

بورس سهام نیویورک

Operating Cycle   

چرخه عملیاتی

over draft   

اضافه برداشت

Organization for European Economic Co-operation   

سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا

Office of Management and Budget   

دایره مدیریت و بودجه

Organization of Petroleum Exporting Countries   

کشورهای صادرکننده نفت

Optimized Product Technique   

تکنیک تولید بهینه

Operations Research   

پژوهش عملیاتی

Occupational Safety and Health Act   

قانون بهداشت و ایمنی کار

Open System Interconnection

سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به هم

 Over-The-Counter  

بورس سازمان نیافته – بورس خیابانی

Price value of asset   

قیمت ارزش دارایی

Profit and Loss   

سود و زیان

Price-Earning ratio   

نسبت قیمت به سود

Public Accountant   

حسابدار مستقل- حسابدار عمومی

Pre-Authorized Check   

چک از پیش تایید شده

  Profits Before Deprecation and Taxes in year t   

سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال تی

Personal Computer   

کامپیوتر شخصی

Preferred Stock Dividend   

سود سهام ممتاز

Price Dividend Ratio   

نسبت قیمت به سود سهام پرداختی

Program Evaluation and Review Technique   

تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژه

Philadelphia Stock Exchange   

بورس سهام فیلادلفیا

Profit and Loss Statement   

صورت سود و زیان

Program-Planning and Budgeting System   

سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

Producer Price Index   

شاخص قیمت تولیدکننده

Pacific Stock Exchange   

بورس سهام پاسیفیک

Present Value   

ارزش فعلی

Profit-Volume chart   

نمودار سود-حجم

Present-Value of an n-years Annuity   

ارزش فعلی یک سالواره در "ان" سال

Payment Versus Delivery   

پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویل

Present Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periods   

ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ "کا" درصد برای "ان" دوره تنزیل شده است

Point of sale   

نقطه فروش

Probabilities   

احتمالات

 order Quantity in units   

تعداد واحدهای سفارش 

 sales Quantity in units   

تعداد واحدهای فروش  

   Quality Control   

کنترل کیفیت

Quality Control Standards   

استانداردهای کنترل کیفیت

correlation coefficient   

ضریب همبستگی

Research & Development   

تحقیق و توسعه

Risk-Adjusted Discount Rate   

نرخ تنزیل تعدیل شده

Ratio of Exchange   

نرخ برابری

Real State Investment Trust   

تراست سرمایه گذاری در اموال منقول

Risk-free rate of interest   

نرخ بهره بدون ریسک

Return On Assets   

بازده داراییها

Return On Equity   

بازده حقوق صاحبان سهام

Return On Capital Employed   

بازده سرمایه بکار گرفته شده

Receipt Of Goods   

رسید کالا

Return On Investment   

بازده سرمایه گذاری

Reorder Point   

نقطه تجدید سفارش

Risk Premium   

صرف ریسک

Repurchase Agreement   

موافقت نامه خرید مجدد

Retail Price Index   

شاخص قیمت خرده فروشی

Reserves Recognition Accounting   

حسابداری شناخت ذخایر

Recommended Retail Price   

قیمت خرده فروشی توصیه شده

Statement on Auditing Procedures   

بیانیه رویه های حسابرسی

Statement of Auditing Standards   

بیانیه استانداردهای حسابرسی

Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance    

بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوری

Save As You Earn   

پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامد

Special Drawing Right   

حق برداشت ویژه

 Securities and Exchange Commission  

کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال 1934 به وجود آمد  

Statements Of Financial Accounting Concepts   

بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی

Statements Of Financial Accounting Standards   

بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی

Semi Knocked Down   

قطعات نیمه منفصله

Security Market Line   

خط بازار اوراق بهادار

System of National Account   

سیستم حساب تراز ملی

Statements Of Position   

صورت وضعیت – بیانیه های مواضع

Statistical Process Control   

کنترل فرایند آماری

Statistical Quality Control   

کنترل کیفیت آماری

Statements of Standard Accounting Practice   

بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری انگلیس

Sum-of-the-Year’s-Digits   

مجموع ارقام سنوات

Sum of annuity   

ارزش آتی اقساط مساوی

Time-Adjusted Rate of Return   

نرخ بازده تعدیل شده زمانی

Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982   

قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال 1982

Times-Interest-Earned ratio   

نسبت دفعات پوشش هزینه بهره

Total Quality Control   

کنترل کیفیت جامع

Total Quality Management   

مدیریت کیفیت جامع

Theorical Value of a Warrant   

ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خرید

Treasury Zero Certificates   

اسناد خزانه بدون بهره

Uniform Commercial Code   

کد متحدالشکل تجاری

Value Added Tax   

مالیات ارزش افزوده

Variable operating Cost per unit   

هزینه متغیر عملیاتی هر واحد

Weighted Average Cost of Capital   

هزینه میانگین موزون سرمایه

 Work-In-Process

کار در جریان ساخت

Weighted Marginal Cost of Capital   

هزینه نهایی موزون سرمایه

Wage Stabilization Board   

هیات تثبیت دستمزد

World Trade Organization   

سازمان تجارت جهانی

EX-Change   

مبادله ارز – تسعیر ارز

EX-Dividend   

عدم تعلق سود سهام – فاقد سود سهام

EX-Rights   

بدون حق رای

Yield To Maturity   

بازده تا سررسید

Zero Base Budgeting   

بودجه بندی بر مبنای صفر

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 17 , accounting , statistics , math glossary - part 17


تاريخ : جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤ | ٦:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.