اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 16

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 16

 

طرحهای t

t designs

توزیع t

t distribution

نمونه‌گیری T دو

T-square sampling

تی (t)-آماره

t-statistic

رده توزیعهای T‌_1

T_1-class of distributions

جدول

table

درون‌یابی جدولی

tabular interpolation

نمایش جدولی

tabular representation

جدول‌بندی

tabulation

برچسب‌زنی

tagging

روش تاگوچی برای کنترل کیفیت خارج از خط تولید

Taguchi method for off-line quality control

آزمون طاها

Taha test

1. دُم 2. دُم‌وار

tail

دُم فرایند تصادفی

tail of stochastic process

مرتب کردن دُم‌وار

tail ordering

احتمال دُمی

tail probability

فرایند تاکاش

Takacs process

آزمون مقیاس تالوار-جنتل

Talwar-Gentle scale test

شاخص تانگو

Tango index

تانژانت هذلولوی

tanh (= hyperbolic tangent)

باریک‌ساز

taper

هدف

target

هدف‌پوشانی

target coverage

جامعه هدف

target population

قضیه تاوبری

Tauberian theorem

روش تاوس‌ورث

Tauswerthe method

مسئله تاکسی

taxi problem

بسط تیلور

Taylor expansion

فرمول تیلور

Taylor formula

سری تیلور

Taylor series

قضیه تیلور

Taylor theorem

فن

technique

فناوری

technology

آمارگیری تلفنی

telephone survey

دورْنزدآوری

telescoping

توزیع ملایم شده

tempered distribution

تانسور

tensor

آزمون مدل‌گزینی تراس‌ویرتا-مِلین

Terasvirta-Mellin model selection test

تصمیم پایانی

terminal decision

شرایط داد و ستد

terms of trade

آزمون تری-هوفدینگ

Terry-Hoeffding test

سنگفرش

tessellation

آزمون

test

روش آزمون

test approach

آزمون مبتنی بر اندازه‌های احتمال تجربی

test based on empirical probability measures

طبقه‌بندی عاملهای آزمون

test factor stratification

آزمون برای سانسور کردن

test for censoring

آزمون برای دوریها از نرمال بودن

test for departures from normality

آزمون برای بدمشخص‌سازی

test for misspecification

آزمون برای فرض مقابل مرتب

test for ordered alternative

آزمون برای توازی

test for parallelism

آزمون برای انتقال

test for shift

آزمون برای روند در داده‌های شمارشی

test for trend in count data

آزمون برای روند در نسبتها

test for trend in proportions

آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده

test for trimmed and Winsorized means

آزمون فرض

test of hypothesis

آزمون نرمال بودن

test of normality

آزمون تصادفی بودن

test of randomness

آزمون طول گردش

test of run lengths

آزمون معنی‌دار بودن

test of significance

آزمون کُروی بودن

test of sphericity

آزمون تک‌بُعدی بودن

test of unidimensionality

آزمون یکنواختی

test of uniformity

آماره آزمون

test statistic

آزمون با ساختار نیمن

test with Neyman structure

مورد آزمون

testimand

آزماورد

testimator

1. آزمون 2. آزمون‌سازی

testing

آزمون برای نرمال چندمتغیره بودن

testing for multivariate normality

آزمون برای تقارن

testing for symmetry

شیوه‌های آزمون

testing procedures

نظریه آزمون‌سازی

testing theory

ضریب همبستگی چهارخانه‌ای

tetrachoric correlation coefficient

توزیع چهارجمله‌ای

tetranomial distribution

برآوردگر شیب تِـیل

Theil estimator of slope

آزمون شیب تِـیل

Theil test of slope

فراوانی نظری

theoretical frequency

نظریه خطاها

theory of errors

نظریه معادله‌های برآوردگر

theory of estimating equations

فرمول درون‌یابی تیل

Thiele's interpolation formula

آزمون تومان-بِـین

Thoman-Bain test

توزیع توماس

Thomas distribution

مدل توماس-فایرینگ

Thomas-Fiering model

ملاک تامپسون

Thompson's criterion

سه R

three R

قاعده سه‌هشتم

three-eighths rule

تحلیل سه‌مُدی

three-mode analysis

قضیه سه‌سِری

three-series theorem

حدهای سه‌سیگما

three-sigma limits

قاعده سه‌سیگما

three-sigma rule

مدل آستانه‌ای

threshold model

پارامتر آستانه‌ای

threshold parameter

پس‌بُرد

throwback

نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون

Thurstone's theory of comparative judgment

مشاهدات هم‌رتبه

tied observations

حرکت براونی پابند

tied-down Brownian motion

هم‌رتبه‌ها

ties

یکسویگی

tilt

سریهای زمانی

time series

آزمون زمان‌برگشتی

time-reversal test

استنباط زمان‌دنباله‌ای

time-sequential inference

تحلیل سریهای زمانی

time-series analysis

برآوردگر نسبتی تین

Tin's ratio estimator

ترکیب آزمونهای تیپت و ویلکینسون

Tippett's and Wilkinson's combination of tests

لم تاپلیتس

Toeplitz lemma

ماتریس تاپلیتس

Toeplitz matrix

توزیع تحمل

tolerance distribution

بازه تحمل

tolerance interval

حدهای تحمل

tolerance limits

برآوردگر تانگ

Tong estimator

شاخص تورن‌کوئیست

Tornquist index

تقریب تورن‌کوئیست-تِـیل

Tornquist-Theil approximation

تعادل کل

total balance

کمترین توانهای دوم کل

total least squares

مثبت بودن تام

total positivity

قضیه احتمال کل

total probability theorem

مدیریت کیفیت کل

total quality management

نمودار زمان کل آزمون

total time on test plot

تبدیل زمان کل آزمون

total time on test transform

مربعهای لاتین کلاً قطری

totally diagonal latin squares

دوره‌بازی

tournament

اثر

trace

همبستگی اثری

trace correlation

قابلیت ردیابی

traceability

رَدنگاشت

traceline (trace line, trace-line)

ردیابی

tracking

مسئله جریان ترافیک

traffic flow problem

شدّت ترافیک

traffic intensity

مجموعه آموزشی

training set

تابع لگاریتمی متعالی

transcendental logarithmic function

روش برشی

transect method

مدل تابع انتقال

transfer function model

قابل انتقال

transferable

1. تبدیل 2. تبدیل‌یافته

transform

تبدیل

transformation

گروه تبدیلها

transformation group

متغیر تبدیل

transformation variable

فرایند گذرا

transient process

وضعیت گذرا

transient state

تابع تغییر وضعیت

transition function

ماتریس تغییر وضعیت

transition matrix

احتمال تغییر وضعیت

transition probability

گروه ترایا

transitive group

گروه جایگشتی ترایا

transitive permutation group

رابطه ترایا

transitive relation

ترایایی

transitivity

پارادوکس ترایایی

transitivity paradox

انتقال

translation

ترانهاده ماتریس

transpose of a matrix

ماتریس ترانهاده

transposed matrix

ذوزنقه

trapezoidal

توزیع ذوزنقه‌ای

trapezoidal distribution

قاعده ذوزنقه‌ای

trapezoidal rule

مسئله فروشنده دوره‌گرد

traveling salesman problem

تیمار

treatment

آزمایش درختی

tree experiment

رگرسیون درختی شده

treed regression

ماتریس ترِنچ

Trench matrix

روند

trend

آزمون روند

trend test

طرح بلوکی آزادروند

trend-free block design

آزمایه

trial

آزمون و خطا

trial and error

مثلث

triangle

آزمون مثلث

triangle test

جدول پیشایندی مثلثی

triangular contingency table

مختصات مثلثی

triangular coordinates

توزیع مثلثی

triangular distribution

نابرابری مثلثی

triangular inequality

نمودار مثلثی

triangular plot

مثلث‌بندی

triangulation

ماتریس سه‌قطری

tridiagonal matrix

سه‌کارآیی

triefficiency

تابع سه‌گاما

trigamma function

مثلثاتی

trigonometric

گشتاورهای مثلثاتی

trigonometric moments

آرایه پیراسته

trim array

مسئله پیراسته‌زیان

trim-loss problem

سه‌میانگین

trimean

پیراسته

trimmed

پیرایش و وینزوریدن

trimming and Winsorization

سه‌یک

trine

توزیع سه‌جمله‌ای

trinomial distribution

انتگرال سه‌گانه

triple integral

نمودار پراکنش سه‌گانه

triple scatter plot

ماتریس سه‌توان

tripotent matrix

مربع همه‌کاره

trojan square

پیشین واقعی

true prior

مقدار واقعی پارامتر

true value of the parameter

داده‌های بُریده

truncated data

توزیع بُریده

truncated distribution

نمونه‌گیری بُریده

truncated sampling

بُرش

truncation

روش بُرشی

truncation method

راستی

truth

آزمون و خطا

try and error = trial and error

ضریب Tی چوپروف

Tschuprow's coefficient T

نمودارT‌T‌T

TTT-plot

تبدیل T‌T‌T

TTT-transform

بازه اطمینان توکی برای مکان

Tukey's confidence interval for location

توزیعهای g و h توکی

Tukey's g- and h-distributions

ریشه‌نگار آویزان توکی

Tukey's hanging rootogram

نابرابری توکی برای وزنهای بهینه

Tukey's inequality for optimal weights

خط توکی

Tukey's line

پرداخت زدن میانه توکی

Tukey's median polish

آزمون فوری توکی

Tukey's quick test

شیوه مقایسه همزمان توکی

Tukey's simultaneous comparison procedure

آزمون توکی برای ناجمعی بودن

Tukey's test for nonadditivity

آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب

Tukey's test for ordered alternatives

بازه توکی-کرامر

Tukey-Kramer interval

مدل انتخاب چه‌ورسکی

Tversky's model of choice

دوباریدن

twicing

مسئله ماشین قمار دوبازو

two-armed bandit problem

جدول دو در دو (٢٭٢)

two-by-two (2*2) table

مسئله دونمونه‌ای

two-sample problem

قضیه دوسری‌یی

two-series theorem

مسئله دوجنسی

two-sex problem

آزمون دوطرفه

two-sided test

طرح دومرحله‌ای

two-stage design

کمترین توانهای دوم دومرحله‌ای

two-stage least squares

رده‌بندی دوطرفه

two-way classification

شاخص دوپاره‌سازی

twoing index

توزیع فراوانی نوع 2

type 2 frequency distribution

اریبی نوع

type bias

متغیرهای گونه I و گونه I‌I (= متغیرهای نوع اوّل و نوع دوم)

type I and type II variables

خطای گونه I (= خطای نوع اوّل)

type I error

خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم)

type II error

خطاهای گونه I‌I‌I و گونه I‌V (= خطاهای نوع سوم و نوع چهارم)

type III and type IV errors

انواع مدلهای رگرسیونی

types of regression models

مقدار نوعی

typical value

گونه‌شناسی

typology

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 16 , accounting , statistics , math glossary - part 16


تاريخ : جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤ | ٦:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.