اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 15

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 15

 

آر (R)-نمودار

R-chart

تابع راده‌ماخه

Rademacher function

خطای شعاعی

radial error

محور اصلی

radical axis

توزیع جذری‌نرمال

radico-normal distribution

شعاع همگرایی

radius of convergence

اندازه رادون

Radon measure

تبدیل رادون

Radon transformation

مشتق رادون-نیکودیم

Radon-Nikodym derivative

قضیه رادون-نیکودیم

Radon-Nikodym theorem

مدل دُز-پاسخ رای و وان رایزین

Rai and Van Ryzin dose-response model

کاپای چنگک‌زده (تعدیل شده)

raked (adjusted) kappa

شیوه چنگک‌زنی

raking procedure

پیشین رمزی

Ramsey's prior

طرح متعادل تصادفی

random balance design

سانسور تصادفی

random censoring

رگرسیون با ضریب تصادفی

random coefficient regression

جریان تصادفی

random current

دترمینان تصادفی

random determinant

رقم تصادفی

random digit

توزیع تصادفی

random distribution

قرعه‌کشی

random draw

مدل با اثرهای تصادفی

random effects model

خطای تصادفی

random error

پیشامد تصادفی

random event

آزمایش تصادفی

random experiment

میدان تصادفی

random field

تابع تصادفی

random function

گراف تصادفی

random graph

ماتریس تصادفی

random matrix

مدل تصادفی

random model

عدد تصادفی

random number

تولید عدد تصادفی

random number generation

مولّد عدد تصادفی

random number generator

فرایند تصادفی

random process

نمونه تصادفی

random sample

نمونه‌گیری تصادفی

random sampling

دنباله تصادفی

random sequence

مجموعه‌های تصادفی نقاط

random sets of points

توزیع مجموع تصادفی

random sum distribution

سنگفرش تصادفی

random tessellation

مدل مطلوبیت تصادفی

random utility model

متغیر تصادفی

random variable

بردار تصادفی

random vector

قدم زدن تصادفی

random walk

تلفن زدن تصادفی

random-digit dialing

روش نمونه‌گیری با شماره تلفن تصادفی

random-digit dialing sampling method

آزمون تصادفیدن

randomization test

طرح بلوکی تصادفیده

randomized block design

بلوکهای تصادفیده

randomized blocks

بلوکهای کامل تصادفیده

randomized complete blocks

طرح رضایت تصادفیده

randomized consent design

توزیع گامای تصادفیده

randomized gamma distribution

مدل تصادفیده

randomized model

توزیع مجموع‌متوقف تصادفیده

randomized stopped-sum distribution

آزمون تصادفیده

randomized test

دامنه تغییرات

range

برآوردگر حافظ دامنه تغییرات

range-preserving estimator

رتبه

rank

تحلیل رتبه‌ای

rank analysis

تحلیل رتبه‌ای کوواریانس

rank analysis of covariance

برآوردگر رتبه‌ای

rank estimator

اثر متقابل رتبه‌ای

rank interaction

درستنمایی رتبه‌ای

rank likelihood

رتبه ماتریس

rank of matrix

آماره‌های ترتیبی رتبه‌ای

rank order statistics

آزمون مجموع رتبه‌ها

rank sum test

آزمون رتبه‌ای

rank test

مجموعه رتبه‌دار

ranked set

نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

ranked set sampling

شیوه رتبه‌بندی

ranking procedure

رنکیت

rankit

آزمون رائو و اسکات

Rao and Scott test

فاصله رائو

Rao distance

آزمون امتیازبندی رائو

Rao scoring test

اصل موضوعی‌سازی رائو برای معیارهای چندگونگی

Rao's axiomatization of diversity measures

قضیه رائو-بلک‌ول

Rao-Blackwell theorem

رائو-بلک‌ول‌سازی

Rao-Blackwellization

تحلیل مخاطره پیشامد نادر

rare-event risk analysis

خم تُنُک‌سازی

rarefaction curve

آهنگ تغییر

rate of change

نرخ بهره

rate of interest

روش کنترل نسبتی

ratio control method

همبستگی نسبتها

ratio correlation

نمودار نسبت

ratio diagram

برآوردگر نسبتی

ratio estimator

نسبت متغیرهای نرمال دومتغیره

ratio of bivariate normal variables

نسبت تشابه

ratio of similarity

نسبت تجانس

ratio of similitude

آزمون نسبت

ratio test

گویا

rational

تبدیل لاپلاس گویا

rational Laplace transform

زیرگروه گویا

rational subgroup

ملاک خِردپذیری

rationality criterion

توزیع ریلی

Rayleigh distribution

خارج‌قسمت ریلی

Rayleigh quotient

تحقق

realization

تجدید آرایش جمله‌های سری

rearrangement of the terms in a series

متوسط‌گیری معکوس

reciprocal averaging

تفاضلهای معکوس

reciprocal differences

توزیع معکوس

reciprocal distribution

مدل معکوس

reciprocal model

بازترکیب

recombinant

بازترکیبی

recombination

بازسازی

reconstruction

نظام جورسازی و اتصال داده‌ها

record linkage and matching system

بازیابی اطلاعات بین بلوکی

recovery of interblock information

توزیع مستطیلی

rectangular distribution

چندبَر فراوانی مستطیلی

rectangular frequency polygon

بازی مستطیلی

rectangular game

عدد شاخص اصلاح شده

rectified index number

راست‌خطی

rectilinear

روند راست‌خطی

rectilinear trend

ملاک بازگشتی

recurrence criterion

فرمول بازگشتی

recurrence formula

پیشامد بازگردنده

recurrent event

زنجیر مارکوف بازگشتی

recurrent Markov chain

دنباله بازگشتی

recurrent sequence

وضعیت بازگردنده

recurrent state

فرمول بازگشتی

recursion formula

تعریف بازگشتی

recursive definition

تابع بازگشتی

recursive function

اِفراز بازگشتی

recursive partitioning

مدل فروکاسته

reduced model

زنجیر فروکاستنی

reducible chain

1. فروکاهی 2. فروکاست 3. کاهش

reduction

فروکاست داده‌ها

reduction of data

کم کردن زحمت پاسخگو

reduction of respondent burden

فزونگی

redundancy

تحلیل فزونگی

redundancy analysis

زیادی

redundant

مجموعه مرجع

reference set

مدل پالاییده

refine model

تظریف

refinement

وضعیت بازتابنده

reflecting state

اصل بازتاب

reflection principle

نرخ امتناع

refusal rate

فرایند نوپیدایشی

regenerative process

ناحیه

region

تحلیل رگرسیونی

regression analysis

ضریب رگرسیونی

regression coefficient

خم رگرسیون

regression curve

ژرفای رگرسیون

regression depth

مباحث تشخیصی رگرسیون

regression diagnostics

برآوردگر رگرسیونی

regression estimator

خط رگرسیون

regression line

مدلهای رگرسیونی برای داده‌های کُروی

regression models for spherical data

چندک رگرسیون

regression quantile

رگرسیون (برگشت) به میانگین

regression to the mean

رگرس‌نگار

regressogram

رگرسور

regressor

خانواده نمایی منظم

regular exponential family

طرح گراف منظم

regular graph design

تقویت شده

reinforced

طرح بلوکهای ناقص تقویت شده

reinforced incomplete block design

سطح رد کردنی فرایند

rejectable process level

شیوه رد کردن

rejection procedure

نمونه‌گیری رد کردنی

rejective sampling

رابطه

relationship

واریانس مجانبی نسبی

relative asymptotic variance

بخت شرط‌بندی نسبی

relative betting odds

متمم نسبی دو مجموعه

relative complement of two sets

سازگاری نسبی

relative consistency

کارآیی نسبی

relative efficiency

خطای نسبی

relative error

فراوانی نسبی

relative frequency

اطلاع نسبی

relative information

ماکسیمم نسبی

relative maximum

مینیمم نسبی

relative minimum

آسودگی

relevation

قابلیت اعتماد

reliability

ضریب قابلیت اعتماد

reliability coefficient

واریانس نسبی

relvariance

بازمیانه

remedian

الگوریتم ریمز

Remez algorithm

سنجش از دور

remote sensing

تجدید

renewal

روش بازنرمالیدن

renormalization method

قضیه رِی‌نی-انسکامب

Renyi-Anscombe theorem

توزیع رِی‌نی‌گونه

Renyi-type distribution

تعمیرپذیری

repairability

تعمیر شدنی

repairable

بازپارامتریدن

reparametrization

تکرارپذیری

repeatability

آزمون خی‌دوی مکرّر

repeated chi-square testing

بازه اطمینان مکرّر

repeated confidence interval

انتگرال مکرّر

repeated integral

اندازه‌گیری مکرّر

repeated measurement

روش خط میانه مکرّر

repeated median line method

رگرسیون با روش خط میانه مکرّر

repeated median line method regression

آزمون معنی‌داری مکرّر

repeated significance test

جایگذاری

replacement

آزمایش تکراری

replicated experiment

تکرار آزمایش

replication of an experiment

نمونه‌گیری نمایانگر

representative sampling

قابلیت تکثیر

reproducibility

فضای هیلبرت با هسته بازآفرین

reproducing kernel Hilbert space

نرخ تکثیر

reproduction rate

مدل تکثیری

reproductive model

ویژگیهای تکثیری توزیع

reproductive properties of distribution

بازتصادفیدن

rerandomization

آزمون بازتصادفیدن

rerandomization test

بازنمونه‌گیری

resampling

شیوه‌های بازنمونه‌گیری

resampling procedures

تحلیل دامنه بازمقیاسیده

rescaled range analysis

بازمقیاسیدن

rescaling

فرضیه تحقیق

research hypothesis

مانده

residual

تغییر مانده

residual change

مجموع توانهای دوم مانده‌ها

residual sum of squares

زمان انتظار باقی‌مانده

residual waiting time

مانده‌یابی

residuation

مقاومت

resistance

فنهای مقاوم

resistant techniques

وضوح

resolution

تجزیه‌پذیر

resolvable

طرح تجزیه‌پذیر

resolvable design

پاسخگو

respondent

تحلیل پاسخ

response analysis

اریبی پاسخ

response bias

خطای پاسخ

response error

مدل پاسخ

response model

طرح رویه پاسخ

response surface design

بازپردازی

restoration

ماکسیمم درستنمایی مقید

restricted maximum likelihood

تصادفیدن مقید

restricted randomization

قید

restriction

خطای قید

restriction error

محموله برای بازبینی دوباره

resubmitted lot

روش بازجانشینی

resubstitution method

توزیع تُرَنجیده

retracted distribution

بازپس‌گویی

retrodiction

گذشته‌نگر

retrospective

مطالعات گذشته‌نگر (شامل مطالعات مورد-شاهد)

retrospective studies (including case-control)

دوره بازگشت

return period

وضعیت بازگشتی

return state

برگشت

reversal

طرح برگشتی

reversal design

آزمون برگشتی (برای اعداد شاخص)

reversal test (for index numbers)

مارتینگل معکوس

reverse martingale

1. فرایند معکوس 2. فرایند برگشت

reverse process

برآوردگر ره‌وز تابع رگرسیون

Revesz estimator of regression function

بازموزون

reweighted

توزیع رایس

Rice distribution

خانواده ریچاردز خمهای رشد

Richards family of growth curves

کثرت گونه‌ها

richness of species

رگرسیون ستیغی

ridge regression

تحلیل ریدیت

Ridit analysis

آزمون یک‌نمونه‌ای ریدْویل

Riedwyl one sample test

انتگرال ریمان-استیلت‌یس

Riemann-Stieltjes integral

قضیه ریس-فیشر

Riesz-Fischer theorem

راست‌سانسوریده

right censored

سانسور از راست

right censoring

اندازه هار راست

right Haar measure

شاخص حلقه‌پهنا

ring-width index

اتحاد ری‌یوردان

Riordan identity

مخاطره

risk

تحلیل مخاطره

risk analysis

تابع مخاطره

risk function

نظریه مخاطره

risk theory

روش ریتس

Ritz method

شیوه رابینز-مونرو

Robbins-Monro procedure

فاصله استوار

robust distance

برآورد استوار

robust estimation

برآورد استوار مکان و پراکنش چندمتغیره

robust estimation of multivariate location and scatter

طرح نمونه‌گیری استوار برای بازرسی

robust inspection sampling plan

رگرسیون استوار

robust regression

هموارسازی استوار

robust smoothing

جانشین استوار

robust substitute

آزمون استوار

robust test

آزمون استوار برای مدل نقطه تغییر

robust test for change-point model

خط استوار-مقاوم

robust-resistant Line

استوارسازی

robustification

استواری

robustness

استواری در طرح آزمایش

robustness in experimental design

فرمول رودریگز

Rodrigues' formula

آزمون R رومانوفسکی

Romanovskii R-test

مربعهای روم

Room's squares

ریشه میانگین توانهای دوم

root mean square

ریشه میانگین توان دوم انحراف

root mean square deviation

آزمون ریشه

root test

ریشه‌ضلعی

rootagon

توزیع ریشه‌ای

rootistic distribution

ریشه‌نگار

rootogram

نمودار گل سرخی

rose diagram

نابرابری گشتاوری روزنتال

Rosenthal's moment inequality

شاخص دوَران‌پذیری

rotatability index

دوَران‌پذیر

rotatable

طرح دوَران‌پذیر

rotatable design

پانل چرخشی

rotating panel

زاویه دوَران

rotation angle

گروه دوَران

rotation group

اریبی چرخش گروه

rotation group bias

نمونه‌گیری چرخشی

rotation sampling

فن دوَران

rotation technique

ناهموار

rough

ناهمواری

roughness

تاوان ناهمواری

roughness penalty

دوره‌بازیهای دوره‌ای

round robin tournaments

خطای گرد کردن

round-off error

توزیع گرد شده

rounded distribution

قاعده گرد کردن

rounding rule

مسیر

route

نمونه‌گیری مسیری

route sampling

طرح سطری و ستونی

row and column design

عمل سطری

row operation

آماره ویژه‌مقدار روی

Roy's characteristic root statistic

قاعده

rule

قاعده مجموع

rule of sum

فضای قاعده‌ها

rule space

1. اجرا 2. گردش

run

مدت اجرا

run length

میانه روان

running median

آزمون گردش

runs test

آزمون گردش برای تقارن

runs test for symmetry

آزمون گردشهای بالا و پایین

runs-up-and-down test

شیوه مقایسه‌های چندگانه رایان

Ryan's multiple comparisons procedure

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 15 , accounting , statistics , math glossary - part 15


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.