اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 13

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 13

 

 

آی (I)-واگرایی

I-divergence

کوتاه‌سازی دُمها

icing the tails

متریک آرمانی

ideal metric

تابع توان ایده‌آل

ideal power function

ماتریس خودتوان

idempotent matrix

اندازه خودتوان

idempotent measure

شناسایی‌پذیری

identifiability

1. شناسایی 2. این‌همانی

identification

کلیدهای شناسایی

identification keys

مسئله‌های شناسایی

identification problems

1. اتحاد 2. همانی

identity

تابع همانی

identity function

نگاشت همانی

identity mapping

ماتریس همانی

identity matrix

دوره بیکاری

idle period

آزمون اگر-آن‌گاهی

if-then test

بدکالبیده

ill-calibrated

ماتریس بدشرطیده

ill-conditioned matrix

دستگاه معادلات بدشرطیده

ill-conditioned system of equations

پیوند پنداری

illusory association

همبستگی پنداری

illusory correlation

پردازش تصویر

image processing

بازپردازی و بازسازی تصویر

image restoration and reconstruction

مشاهده انگاری

imaginary observation

نامتعادل

imbalance

تابع نامتعادل

imbalance function

برون‌کوچی-درون‌کوچی

immigration-emigration

فرایندهای برون‌کوچی-درون‌کوچی

immigration-emigration processes

اهمیت مولفه‌ها

importance of components

نمونه‌گیری نقاط مهم

importance sampling

پیشامد ناممکن

impossible event

توزیع ناسره

improper distribution

جانهی

imputation

قاعده تصمیم ناپذیرفتنی

inadmissible decision rule

درون‌زاد

inbred

درون‌پیوندی

inbreeding

ماتریس وقوع

incidence matrix

روش شمول و طرد

inclusion-exclusion method

مدلهای توزیع درآمد

income distribution models

معیار نابرابری درآمد

income inequality measure

پیشامد ناسازگار

incompatible event

تابع بتای ناقص

incomplete beta function

طرح بلوکهای ناقص

incomplete block design

داده‌های ناتمام

incomplete data

تابع گامای ناقص

incomplete gamma function

اریبی ناسازگار

inconsistent bias

درون‌گشت

incursion

استقلال

independence

قضیه استقلال

independence theorem

رده‌های مستقل

independent classes

معادله‌های مستقل

independent equations

پیشامدهای مستقل

independent events

تابعهای مستقل

independent functions

متغیرهای تصادفی مستقل

independent random variables

متغیر مستقل

independent variable

اعداد شاخص

index numbers

شاخص پراکندگی

index of dispersion

شاخص برازش

index of fit

شاخص تولید صنعتی

index of industrial production

شاخص دقت

index of precision

روش حذف شاخص

index-removal method

1. نشانگر 2. نماگر

indicator

تابع نشانگر

indicator function

ناحیه بی‌تفاوتی

indifference zone

سانسور غیرمستقیم

indirect censoring

کمترین توانهای دوم غیرمستقیم

indirect least squares

نابرابری میانگینهای متحرک تکی

individual moving-average inequality

نظریه مخاطره تکی

individual risk theory

آماره‌های ترتیبی ایجاد شده

induced order statistics

استقرایی

inductive

منطق استقرایی

inductive logic

آماره ناکارآ

inefficient statistic

نابرابریهای مربوط به اندازه‌های مورد انتظار نمونه

inequalities for expected sample sizes

نابرابریهای مربوط به توزیعها

inequalities on distributions

نابرابری

inequality

ماتریس لَختی

inertia matrix

مرگ و میر نوزادان

infant mortality

استنباط

inference

استنباط مبتنی بر طرح در مقابل استنباط مبتنی بر مدل

inference design based vs. model based

حد زیرین

inferior limit

اینفیمم

infimum

بینهایت بار تقسیم‌پذیری

infinite divisibility

توزیع آماسیده

inflated distribution

تورّم

inflation

خم تاثیر

influence curve

نمودار تاثیر

influence diagram

تابع تاثیر

influence function

رویه تاثیر

influence surface

داده‌های موثر

influential data

مشاهده موثر

influential observation

محتوای اطلاع

information content

ماتریس اطلاع

information matrix

نظریه اطلاع

information theory

اندازه نمونه آگاهی‌بخش

informative sample size

اریبی ذاتی

inherent bias

بلوک آغازین

initial block

تحلیل آغازین داده‌ها

initial data analysis

خطای آغازین

initial error

شیء آغازین

initial object

مقدار آغازین

initial value

آغازینه‌سازی

initialization

تابع یک‌به‌یک

injective function = one to one function

بازه تحمل درونی و برونی

inner and outer tolerance interval

استنباط درونی

inner inference

واریانس عامل ابداع

innovation variance

اندازه ورودی

input measure

پارادوکس بازرسی

inspection paradox

نمونه‌گیری برای بازرسی

inspection sampling

متغیر ابزاری

instrumental variable

برآورد با متغیر ابزاری

instrumental variable estimation

بیمه

insurance

برنامه‌ریزی با اعداد صحیح

integer programming

معادله انتگرالی

integral equation

انتگرال میانگین توان دوم خطاها

integral of MSE

تبدیل انتگرالی

integral transform

میانگین متحرک جمع‌بسته

integrated moving average

عامل انتگرال‌گیری

integrating factor

انتگرال‌گیری

integration

انتگرال‌گیری جزء به‌جزء

integration by parts

انتگرال‌گیری با سری توانی

integration by power series

انتگرال‌گیری با تعویض متغیر

integration by substitution = integration by change of variable

ثابت انتگرال‌گیری

integration constant

انتگرال‌گیر

integrator

انتگرال-دیفرانسیل‌گیری

integrodifferentiation

شدّت

intensity

اثر متقابل

interaction

مدل با اثر متقابل

interaction model

تحلیل تعاملی داده‌ها

interactive data analysis

بین دو ورود

interarrival

اطلاع بین بلوکی

interblock information

عرض از مبدا

intercept

توافق بین کدگذاران

intercoder agreement

دامنه بین دهکی

interdecile range

تحلیل هم‌وابستگی

interdependence analysis

تابع هم‌وابسته

interdependent function

تعامد بین اثری

intereffect orthogonality

1. اختلال 2. تداخل

interference

فاصله بین کسرکی

interfractile distance

دامنه بین کسرکی

interfractile range

تحلیل موقتی

interim analysis

سازگاری جمعی درونی برآوردگرها

internal additive consistency of estimators

کمترین توانهای دوم درونی

internal least squares

آمار تجارت خارجی بین‌المللی

international foreign trade statistics

استانداردسازی بین‌المللی

international standardization

بازه بین همسایه‌ها

interneighbor interval

نمونه‌های نافذ بر هم

interpenetrating samples

زیرنمونه‌های نافذ بر هم

interpenetrating subsamples

فاصله بین صدکی

interpercentile distance

درون‌یابی

interpolation

فرمول درون‌یابی

interpolation formula

روش درون‌یابی

interpolation method

قضیه درون‌یابی

interpolation theorem

دامنه بین چارکی

interquartile range

تقاطع

intersect

روش مقطعی

intersection method

اشتراک پیشامدها

intersection of events

اشتراک مجموعه‌ها

intersection of sets

بین زمانی

intertemporal

بازه

interval

برآورد بازه‌ای

interval estimation

تابع بازه‌ای

interval function

تحلیل مدل مداخله‌ای

intervention model analysis

اریبی مصاحبه‌گر

interviewer bias

واریانس مصاحبه‌گر

interviewer variance

اثر درون‌بلوکی

intra-block effect

همبستگی درون‌رده‌ای

intra-class correlation

اطلاع درون‌بلوکی

intrablock information

درون‌رده

intraclass

ضریب همبستگی درون‌رده‌ای

intraclass correlation coefficient

آزمون رتبه‌ای ذاتی

intrinsic rank test

ناوردایی

invariance

مفهومهای ناوردایی در آمار

invariance concepts in statistics

ناوردایی نسبت ناهمساز

invariance of cross ratio = invariance of anharmonic ratio

قضیه ناوردایی

invariance theorem

ناوردا

invariant

تابع دلتای ناوردا

invariant delta function

توزیع ناوردا

invariant distribution

برآوردگر ناوردا

invariant estimator

اندازه ناوردا

invariant measure

متریک ناوردا

invariant metric

توزیع پیشین ناوردا

invariant prior distribution

ویژگی ناوردا

invariant property

آماره‌های ناوردا

invariant statistics

زیرگروه ناوردا

invariant subgroup

(فهرست) موجودی کالا

inventory

نظریه تنظیم موجودی کالا

inventory control theory

نظریه موجودی کالا

inventory theory

وارون

inverse

توزیع وارون

inverse distribution

تابع وارون

inverse function

توزیع گاوسی وارون

inverse Gaussian distribution

توزیع فوق‌هندسی وارون

inverse hypergeometric distribution

ماتریس وارون

inverse matrix

برآورد میانه به روش وارون

inverse median estimation

احتمال وارون

inverse probability

رتبه وارون

inverse rank

رگرسیون وارون

inverse regression

نمونه‌گیری وارون

inverse sampling

تبدیل سینوسی وارون

inverse sine transformation

تبدیل تانژانت هذلولوی وارون

inverse tanh transformation

فرمول وارون

inversion formula

وارونه

inverted

توزیع بتای وارونه

inverted beta distribution

توزیع دیریکله وارونه

inverted Dirichlet distribution

توزیع گامای وارونه

inverted gamma distribution

توزیع ویشارت وارونه

inverted Wishart distribution

وارون‌شوندگی

invertibility

تحویل‌ناشدنی

irreducible

زنجیر مارکوف نافروکاستنی

irreducible Markov chain

فضای ارمیتی متقارن نافروکاستنی

irreducible symmetric Hermitian space

بی‌ربط

irrelevant

فرایند برگشت‌ناپذیر

irreversible process

مدل آیزینگ

Ising model

هم‌دوره

isochron

آرایه‌های هم‌کشیده

isokurtic arrays

هم‌سنجی

isometry

همنوایی

isotonic

استنباط همنوایی

isotonic inference

رگرسیون همنوایی

isotonic regression

همسانگرد

isotropic

توزیع همسانگرد

isotropic distribution

همسانگردی

isotropy

1. سوال 2. فقره

item

تحلیل سوال

item analysis

نمونه‌گیری با امتحان سوال

item examine sampling

نظریه پاسخ سوال

item response theory

نمونه‌گیری از سوال

item sampling

تکراری، مکرّر

iterated

توزیع نمایی مکرّر

iterated exponential distribution

انتگرال مکرّر

iterated integral

برآورد ماکسیمم درستنمایی تکراری

iterated maximum likelihood estimate

تکرار

iteration

پیرایش بیضی‌وار تکراری

iterative ellipsoidal trimming

روش تکراری

iterative method

فرایند تکراری

iterative process

برازش متناسب تکراری

iterative proportional fitting

رگرسیون تکراری

iterative regression

کمترین توانهای دوم بازموزون تکراری

iteratively reweighted least squares

فرایندهای ایتو

Ito processes

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 13 , accounting , statistics , math glossary - part 13


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.