اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 14

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 14

 

اثر همگون‌سازی

Assimilation Effect

طعمه گذاشتن

Bait-and-Switch

قیمت گذاری هم تراز

Horizontal price fixing

قیمت گذاری سر

Vertical price fixing

تحریک برای خرید

Impulse Buying

تخفیف آرمانی

Cause-Related Refund

رسانه های بیرون از خانه

Out-of-Home Media

سقف قیمت

Price Ceiling

بسته بندی قیمت

Price Bundling

نفوذ در بازار

Market Penetration

توسعه بازار

Market Development

توسعه محصول

Product Development

متنوع ‌سازی

Diversification

هدیه

Giveaway

ترفیع متقابل

Cross-Promotion

همراهی محیط

Environmental Stewardship

ممیزی منافع اجتماعی

Social Profit Audit

شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط از نوع جهان – مرزی

Global Border type SMEs

درآمد دولتی، وجوه دولتی

Public money

زمان تکت

Takt Time

زمان سیکل

Cycle Time

نگهداری فنی با بهره وری کامل

Total Productive Maintenance

مدیریت موجودی

inventory management

زمان توقف (یک دستگاه بواسطه عیب / تعمیر در کارخانه)

downtime

موجودی در دست اقدام

in-process inventory

چرخه شوهارت

Shewhart cycle

چرخه دمینگ

Deming cycle

چراهای پنجگانه

5 Whys

علت ریشه ای

root cause

نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول

Fish Bone Diagram

تعاطی افکار، طوفان ذهنی، طوفان مغزی

brainstorming

کلا، روی هم رفته

by and large

کار به هنگام تولید

Work-in-Process / Work in Process

بازده دارایی

Return On Assets

زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده (LT) ، زمان تدارک

lead-time / Lead Time

میزان اثر بخشی تجهیزات

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

بهبود مستمر

Continuous Improvement (CI)

دوباره کاری

reworking

هسته های کنترل کیفیت

Quality Control Circles (QCC)

کارت کانبان، نوعی روش انبارداری ژاپنی که در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود

Kanban

عیب ماشین، نقص ماشین

machine fault

موجودی در جریان ساخت، کار در جریان

Work In Progress (WIP)

زمان بازده

throughput time

طرح اولیه دقیق

Up-front design / up front design

برنامه ریزی دقیق اولیه

Up-front planning / up front planning

منبع یابی

Resourcing

عدم استفاده بهینه

underutilize

خط مشی

platform

خط مشی آتشین

Burning platform

تولیدکننده تجهیزات اصلی

Original Equipment Manufacturer (OEM)

تشکیلات خرید، سازمان خرید

Purchasing Organization

تحلیل پوششی اطلاعات / داده ها

data envelopment analysis (DEA)

درون سازی، دورن فکنی، درون گرایی، درون سپاری 

internalizing

برون سازی، برون فکنی، برون گرایی، برون سپاری

externalizing

غیر اختیاری

Non-Discretionary

معیارهای کارایی

Efficiency Measures

برآورد کارایی

Efficiency Measurement

شاخص ملکوئیست

Malmquist index

مبنای تامین، مبانی تامینی

supply base

مبنای تقاضا، مبانی تقاضا

demand base

مورد کاوی

Case mining

سیستم خبره

Expert System

تحلیل گروهی

Cluster Analysis

روش های نادقیق

Imprecision methods

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

Analytical Hierarchy Process (AHP)

فرآیند تحلیل شبکه

Analytical Network Process (ANP)

هزینه کل مالکیت

Total Cost of Ownership (TCO)

برنامه ریزی هدف

Goal Programming

تحلیل تبادلی

transactional analysis

روش ارزیابی متوازن، کارت امتیازدهی متعادل

balanced scorecard approach

امتحان گزینش

selection exam

برنامه اجرایی

action plan

طول زمان صرف شده از ایده یک محصول تا روانه شدن آن به بازار

Time to Market

بازار بعد از خرید

aftermarket

مشتری منتخب، مشتری نخبه، مشتری برگزیده

customer of choice

سود سهام پرداختی

pay dividends

هزینه تمام شده تا تحویل آن به مقصد، قیمت تمام شده کالا در مقصد

landed cost

فرآیند موثر و ساده سازی

Streamlining

نقاط قوت کلیدی

core competencies

اعتبار اهرمی

leveraging

مال اسقاطی، چیز مستهلک شده

writeoff

استهلاک های ناشی از کهنگی و اسقاطی شدن

obsolescence writeoffs

سرمایه ستردنی

Write off capital

بالا رفتن سریع (قیمت یا هر چیز مشابه)

sky rocketing / sky-rocketing

ورود به بازار

entry to market

افزایش قیمت فروش، افزایش نرخ اجناس

mark-up / mark up

تولید کننده قرارداد، مجری پیمان

Contract Manufacturer

بازتابهای مالی، پیامدهای مالی، تبعات مالی

financial implications

سیستم های میان سازمانی

Interorganisational systems

مقیاس کارا

efficient scale

طرف تامین

supply side

طرف تقاضا

demand side

مدیر ارشد اطلاعات

Chief Information Officer

تقاضای کل

Aggregate demand

سرمایه گذارى مشترک، تجارت مشترک

Joint venture

مدیریت موجودی (کالا)

inventory management

خدمات پس از فروش

customer service

ارزش ویژه برند / نام و نشان تجاری

brand equity

مدیریت موجودی با فروشنده

Vendor Managed Inventory (VMI)

مقادیر موجودی

stock levels

مدیریت یک طبقه از محصول

category management

مدیریت خرج، مدیریت مصرف

spend management

مدیریت هزینه و صورت وضعیت ها

Cost management and invoices

دفتر هزینه

Cost worksheet

توان افزا

Enabler

توان افزایی، توانمند سازی

enabling

هزینه کالا

COST  OF GOODS

هزینه بسته بندی

PACKING  CHARGES

هزینه حمل و نقل تا بندر عباس

FREIGHT TO BANDAR ABBAS

منابع واسطه ای، نهاده های واسطه ای

intermediate inputs

حاشیه سود صادرات

margin of export

حاشیه سود واردات

margin of import

حاشیه سود صادرات

export margin

حاشیه سود واردات

import margin

فقدان کار، فقدان شغل

job lost

سطح انباشته

aggregate level

مکملیت

complementarity

هزینه نهاده ها

input cost

بهره وری کلی عوامل، بازدهى کلی عوامل

total factor productivity (TFP)

سهم تولید

factor share

کشش جانشینی

elasticity of substitution

شرط سود انقطاع صفر

Zero cutoff profit condition

سهم محصول

product share

شاخص تمرکز

concentration index

الگو محور

role model

جک نایفینگ

jackknifing

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

Organization For Economic Cooperation And Development(OECD)

اریبی گزینشی - تورش گزینشی

selection bias

بنیاد بین المللی پول

International Monetary Foundation (IMF)

کیفیت - آگاه

quality conscious

مرز کارایی

efficiency frontier

بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس

constant return to scale / constant returns to scale

منحنی خطی جزء به جزء

piecewise linear curve

متغیر کمکی

Slack Variable

متغیر وزن

weight variable

آزمون علامت

Sign test

مرز کارایی فارل

Farrell Efficiency Frontier

درونداد اختیاری

Discretionary input

اصل کمک مکمل

Complementary slackness principle

قضیه دوگانه

dual theorem

تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر

piecewise linear and concave

بازده فزاینده نسبت به مقیاس

increasing returns-to-scale / increasing returns to scale

بازده کاهنده نسبت به مقیاس

decreasing returns-to-scale / decreasing returns to scale

کارایی شعاعی

radial efficiency

مرز امکانات تولید

production possibility frontier

بردار سطری

row vector

شرط کوژی

convexity condition

کارایی مقیاس

scale-efficiency / scale efficiency

کارا- مقیاس

scale-efficient

متغیر نهان

latent variable

گزاره ارزش

value proposition

بخش بازار

Market Segment

ساختار زنجیره ارزش

Value Chain Structure

تولید سود و حاشیه

Revenue Generation And Margin

جایگاه در شبکه ارزش

Position In Value Network

واسطه‌گری

Brokerage

داده محوری

Infomediary

ساختگرا

constructivist

تطابق پذیری

adaptivity

هرج-نظم، نظم-آشوب

Chaordic

سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)

Chaordic systems

نادرست، اشتباه

wide of the mark

سال تحصیلی

academic year

آزمون دو دامنه

two tailed test

میانگین در یک دوره زمانی، میانگین بر حسب زمان

time-weighted average

تولید درخور

Fit manufacturing

مهندسی مجدد فرآیند تجاری

Business Process Re-engineering

تحقق محصول

Product realization

تحت عملکرد

under performance

کارخانه شعبه

branch plant / branch-plant

مهندسی ابزار دقیق

precision engineering

محصولات میز و صندلی اداری

office seating products

گروه اجرایی

working group

ارزش افزوده ناخالص

Gross value added

تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود

Cost, volume profit (CVP) analysis

کاهش هزینه ها، قطع هزینه

Cost cutting

جک نایفینگ

Jackknifing

محصول سفارشی

customized product

تولید شخصی انبوه

Mass personalization

تولید سفارشی انبوه

mass customization

لیست مواد، فهرست مواد، سیاهه مواد

bill of material (BOM)

جستار

inquiry

متعادل سازی دانش

Leveraging knowledge

داده های نافذ، اهرمی

Leverage

مباحث تشخیصی داده های نافذ

Leverage diagnostics

فروش از دست رفته

Lost sale

سفارشات عقب افتاده

Back order

کالج تحصیلات تکمیلی

Postgraduate School

کارایی کل

aggregate efficiency

تحلیل مرزی تصادفی

Stochastic Frontier Analysis

آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل

United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA)

نمودار صخره ای

Scree Plot

چقدر نزدیک

How far short

میزان دوری از مرز تولید چقدر است

how far short of the production frontier it is falling

عدم رسیدن به (انتظارات، استاندردها، ...)

fall short

عدم انجام / حصول کامل یا درست چیزی

Fall far short of

بازده فزاینده نسبت به مقیاس

increasing returns to scale

منحنی برابری هزینه / هزینه برابر

isocost curve / iso-cost curve

منحنی بی تفاوتی

isoquant

هزینه های یک واحد

unit costs

کارایی متقاطع

cross-efficiency / cross efficiency

تحلیل هم پیوند

conjoint analysis

تابع فاصله

distance function

ارتباط بین بخشی (بین وظایف)

interfunctional relation

هماهنگی بین بخشی

Interfunctional coordination

بازگشت مشارکت

Return of collaboration

حوزه عملیاتی

Functional area

بازاریابی رابطه ای، بارازیابی وابسته، بازایابی مشارکتی، بازاریابی پورسانتی

Affiliate marketing

فروشنده / سایت فروشنده کالا (دارنده کالا در سیستم بازاریابی پورسانتی)

merchant

تبلیغ کننده / افیلیت (مبلغ کالای فروشنده در سیستم بازاریابی پورسانتی) فرد تبلیغ کننده در وب سایت خود لینک تبلیغ فروشنده اصلی را قرار داده و در صورتی که کاربر (ویزیتور) از سایت مبلغ لینک سایت فروشنده را کلیک کرد و اقدام به خرید نمود پورسانت برای افیلیت در نظر گرفته می شود.

Affiliate

بازاریابی داخلی، بازاریابی رو به درون

Inbound marketing

بازاریابی خارجی، بازاریابی رو به بیرون

Outbound marketing

شرکت های تضامنی

Partnerships

موسسه فردی، واحد اقتصادی تک مالکی

Sole proprietorship

عدالت رویه ای

Procedural justice

مکاتبه جهت اطلاع / تذکر

notification correspondence

مکاتبات / تماس های یادآوری کننده

follow-up reminders

هزینه بازگشت پست

return postage

تضمین عدم افشای نام

anonymity guarantee

سوگیری / اریبی عدم پاسخگویی

nonresponse bias

همبندی، یکپارچگی

Connectedness

اعتبار صوری

face validity

چند خطى، هم خطى بین متغیرهاى مستقل

Multicollinearity

دلایل موجه، دلایل قانع کننده

Compelling reasons

شواهد موجه، شواهد قانع کننده

Compelling evidences

وزن بتا

beta weight

بهم نزدیک سازی، هم کناری، الحاق، همجواری، پهلوی هم گذاری، مجاورت

Juxtaposition

بصورت لاینحل

inextricably

تلاش های مشارکتی

Synergistic efforts

مزیت رقابتی

competitive edge

بین مرزی

Cross-border / Cross border

بین فرهنگی، میان فرهنگی

cross-cultural / cross cultural

بازارهای برون مرزی

oversea markets

گزاره های تحقیقاتی

research propositions

بازاریابی رابطه مند

relationship marketing

داخل سازمانی

intra-organizational

بین فرهنگی

inter-cultural

فی ثابت

flat fee

پرداخت جلوتر، زودتر

upfront payment

دفعات نمایش (تعداد دفعات نمایش عبارت مورد جستجو در گوگل)

Impression (in google webmaster)

هزینه بر حسب تعداد دفعات نمایش (سیستم تبلیغات نمایشی)

Cost Per Mil (CPM)

هزینه بر حسب عمل (عمل شامل کلیک، پرکردن فرم، دانلود، خرید)

Cost Per Action (CPA)

هزینه بر حسب کلیک (کلیک بر روی لینک یا بنر یا تعداد افراد بازدید کننده از سایت که از سایت تبلیع کننده وارد وب سایت شما می شوند)

Cost Per Click (CPC)

کلیک و خداحافظ (در بازاریابی پورسانتی این عبارت به معنی کلیک کاربر بر روی لینک فروشنده اصلی که در وب سایت تبلیغ کننده قرار دارد و ورود به سایت فروشنده اصلی است – که در حقیقت منجر به ترک سایت تبلیغ کننده خواهد شد)

click and bye

حضور، در معرض دید قرار دادن، نمایش دادن

exposure

زمان پرداخت، دوره پرداخت

frequency of payment

تشکیلات

Constituency

تئوری تشکیلات محور

Constituency- based theory

سیستم های پاداش

Reward systems

بازاریابی االکترونیک

E-marketing

استراتژی اطلاعاتی

informational strategy

ایجاد آگاهی از برند

Brand Awareness

روش های پرداخت

payment methods

جستجو برمبنای کلمات کلیدی

Keywords search

تبلیغات بنری

banner advertising

اسپانسر بودن

Sponsorship

ریچ مدیا

rich Media

پست الکترونیک

email

ارجاعات

Referral

جستجوی کلمات

Keywords Search

تبلیغات بنری

Banner ads

تبادل بنر به صورت رایگان

Free banner exchange

تبلیغات بنری به صورت غیر رایگان

Paid banner advertising

تبلیغات طبقه بندی شده

Classified ads

اسپانسرینگ

sponsorship

خبرنامه الکترونیکی

e-newsletter

اجتماع مجازی آنلاین

online community

تخفیفات و مشوقهای فروش

sales incentive

سرویسهای یادآوری کننده

Reminder services

مشتریان فعلی

Current Customer

مشتریان احتمالی

Prospect

فروشندگان لیست (ایمیل)

List Brokers

نرخ بازکردن ایمیل

open rate (of emails)

نرخ کلیک درون ایمیل ها

Click through rate

نرخ ایمیلهای برگشتی

Bounces email

تبلیغی که فضای یک تبلیغ منفرد را به سه رشته تصاویر گسسته تقسیم بندی می کند که در یک ردیف در طول نمایش یا نشان داده می شود

Tristitiad Ad

نمایش یک صفحه تبلیغاتی قبل از اینکه محتویاتی درخواست شود.

Intersititial Ad

تبلیغات نشریات الکترونیک

Ezine Advertising

کاربردهای خلاقانه

Creative Uses

بازاریابی وبلاگ

Blog Marketing

بازاریابی مخفیانه

Uncover viral marketing

کتاب الکترونیکی

Ebook

ایجاد برند

Branding

سرویس پست الکترونیک

Email services

نرم افزارهای رایگان قابل انتشار

Free viral software

شرایط برنده – برنده

Win-Win conditions

هزینه پایین تر جذب مشتریان

Lower customer acquisition cost

کاهش هزینه های بازاریابی

Reduced Marketing Costs

دسترسی بهتر

better Reach

تمرکز بیشتر بر کسب و کار

Business Focus

نتایج قابل اندازه گیری

Measurable Result

اهداف

Objectives

سطح ریسک

Level Of Risk

ارزش مشتری

Customer Value

محصول

Product

قیمت

Price

مکان

Place

ترفیعات

Promotions

شخصی سازی

Personalization

حریم شخصی

Privacy

ترفیع فروش

Sales promotion

امنیت

security

وب سایت

Site

اجتماعات مجازی

Ecommunity

خدمات مشتری

Customer Services

پیشگامان

Pioneers

اولین دنباله روها

Follower Early

تجربه وبی

web experience

فاکتورهای عملیاتی

functionality Factors

فاکتورهای روانشناسی

Psychological factor

فاکتورهای محتوایی

Content Factors

سهولت و راحتی

Convenience

توانایی جستجوی سایت

Site findability

سرعت سایت

Site Speed

فرایند سفارش دهی و پرداخت

Ordering & Payment Process

تعامل

Interactivity

اعتماد

Trust

سوء استفاده از اطلاعات مشتریان

Customer Data Abuse

گارانتی و سیاست های استرداد

Guarantee & return policy

عناصر کاهش عدم اطمینان

Uncertainty reducing elements

زیبا شناسی

Aesthetic

آمیخته بازاریابی

Marketing mix

تحقیقات بازار از طریق پست الکترونیک

Email Survey

تحقیقات بازار تصادفی توسط وب سایت ها

Random Website Survey

تحقیقات بازار توسط ایجاد پنل اینترنتی

Panel website Survey

گروه کانون

Focus Group

تست محصول

Product testing

لاگ فایل ها

Log file

داده کاوی

Data mining

ثبت نام مشتریان

Customer Registration

کوکی ها

Cookie

ویزیتور یکتا

Unique visitor

تعداد ویزیت

Number of Visits

صفحات

Pages

یک درخواست عملیاتی از مرورگر به سرور

Hit

پهنای باند

bandwidth

قیمت گذاری آنلاین

Online pricing

قیمت گذاری ثابت

Fixed pricing

قیمت های مذاکره ای

Negotiated pricing

حراجی ها

Auction

قیمت گذاری گروهی

Bundling pricing

قیمت گذاری پویا

Dynamic pricing

تعیین قیمتها توسط مشتری

Name your own price

قیمت گذاری مقایسه ای

Comparison pricing

قیمت گذاری خرید انبوه

Bulk-Buy pricing

قیمت گذاری تخفیفی

Rebating pricing

کالا و خدمات رایگان

Free Product / service

قیمت گذاری تفکیکی

Differential Pricing

درستی و صحت

Precision

بخش بندی

Segmentation

انطباق پذیری

Adaptability

حصول سرمایه از طریق مالیات

tax financing

نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص، صفحه‎ای را از سرور درخواست کند، صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده می‎شود. با اعمال این روش، محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند، متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند و کاربرد این روش تقلب محسوب می‎شود.

Above the fold

آدرس کامل، مانند http://www.example.com/folder/file.html

Absolute Link

عمر، عمر دومین، صفحه و ... که در رتبه بندی موثر است.

Age

نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص، صفحه¬ای را از سرور درخواست کند، صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده میشود. این روش تقلب محسوب میشود. با اعمال این روش، محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند، متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند.

Agent name delivery

تکنیک جدیدی است که به کمک آن یک صفحه می‎تواند داده هایی را از سرور درخواست کند و محتوای بخشی از خود را بروزرسانی نماید بدون این که خود دوباره بارگذاری شود.

AJAX

مجموعه‌ای از قوانین یا دستورالعمل‎هاست که موتور جستجو بر اساس آن صفحات وب را در خروجی‌اش مرتب می‎کند.

Algorithm

شناسه مفسر عکس. به کمک آن محتوای عکس توضیح داده می‏شود. با بردن موس روی تصویر، این توضیحات نمایان می‎‎شود. هر گاه تصویر به هر دلیل بارگذاری نشود، این متن جای تصویر را می‎گیرد.

ALT Attribute

سرویسی از گوگل که به کمک آن مدیران سایت‎ها می توانند آمار سایت خود را تحلیل کنند: google.com/analytics

Analytics

متن لینک – متنی که کاربر با کلیک کردن بر آن به صفحه دیگری می رود.

Anchor Text

لینکی که به صفحه‎ای می‎شود، لینک ورودی به یک صفحه. اگر سایت Aبه سایت B لینک دهد، لینک از سایت A یک "بک لینک" برای سایت B است.

Backlink, Inbound Link

تغییر دادن محتوای صفحه بعد از آن که در موتور جستجو یا فهرست ثبت شد. مثلاً معرفی سایت یک آژانس خدمات مسافرتی به گروه گردشگری دایرکتوری دیماز و سپس تغییر دادن محتوای آن به "تولید جوراب پشمی" بعد از آن که سایت برای نمایش در گروه گردشگری مورد تأیید قرار گرفت.

Bait-and-switch

محتوایی از صفحه که کاربر برای دیدن آن باید به پایین صفحه نمایش اسکرول کند.

Below the fold

سئو‎کردن با استفاده از روش‎هایی برای فریب دادن موتور جستجو. بهینه‎سازی سایت با استفاده از تکنیک‎هایی که تلاش دارد موتورهای جستجو را دور بزند.

Black Hat SEO

استفاده از عمل‎گرهای منطقی برای جستجو مانند استفاده از AND, OR. هر گاه دو کلمه با یک فاصله از هم جستجو می-شود معنای آن همان AND است.

Boolean Search

به طور ساده یعنی افرادی که به سایت مراجعه می‎کنند و بلافاصله از آن خارج می‎شوند.

Bounce rate

لینک شکسته. لینک به صفحه‎ای که وجود ندارد.

Broken link, dead link, dangling link

کش. برخی از موتورهای جستجو نسخه‎ای از محتوای صفحات را روی سرور خود نگه می‎دارند. این نسخه مربوط به آخرین باری است که موتور جستجو به صفحات سر زده است.

Cache

اقداماتی که مدیر سایت دوست دارد کاربران در سایت انجام دهند. مانند سفارش، خرید، عضویت، دانلود و کلیک کردن.

Call to action

کد کاپچا. تصاویری که به صورت اتوماتیک تولید می‎شوند و محتوای آن باید برای ارسال اطلاعات به سایت مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن جلوگیری از اسپم است.

Captcha

دسته‎بندی اطلاعات در گروه‎های موضوعی.

Classification

عبارت است از تعداد کاربرانی که روی لینکی در نتایج جستجو کلیک می‎کنند و به صفحه‎ای خاص می‌روند و مدت زمانی که در آن صفحه می‎مانند. برخی از موتورهای جستجوگر این پارامتر را در رتبه‌بندی لحاظ می‎کنند.

Click-though popularity, click-thru popularity, click tracking

پروسه کلیک کردن روی لینکی در نتایج جستجو و رفتن به صفحه‎ای خاص.

Click-though, click-thru

نمایش دو محتوای مختلف به موتور جستجو و کاربر عادی سایت. در این پروسه ابتدا درخواست کننده صفحه مشخص می‎شود. اگر درخواست کننده موتور جستجو باشد محتوای خاص آن موتور جستجو به وی نمایش داده می‎شود و اگر درخواست کننده کاربر باشد، صفحه اصلی به وی نشان داده می‎شود. CMS سیستم مدیریت سایت. امروزه سایت‎های بسیاری تمایل به استفاده از آن دارند. سایت‎های ارائه دهنده خدمات وبلاگ در حقیقت یک نوع سیستم ساده مدیریت محتوا هستند. در سی‎ام‎اسها مدیریت سایت یکپارچه و ساده شده است.

Cloaking, obfuscation

نظر دادن در وبلاگ‎ها

Comments

برچسب توضیحات برای وارد کردن توضیحات در منبع کد اچ‎تی‎ام‎ال استفاده می‎شود. توضیحات توسط مرورگرها نادیده گرفته می‎شوند.

Comments Tag

درصدی از کاربران سایت که علاوه بر انجام بازدید عادی، کار دیگری که مورد علاقه صاحبان سایت است را انجام می-دهند. مثلاً برای یک فروشگاه جوراب این کار مورد علاقه، خرید جوراب است. برای یک سایت خبری، کار مورد علاقه ثبت نام در خبرنامه و یا عضویت در آر‎اس‎اس آن است. اگر 100 بیننده به سایتی مراجعه کنند و تنها یک فرم تماس پر شود، نرخ تبدیل 1% است.

Conversion rate

برنامه‎ای که تعداد بازدید از صفحه را می‎شمرد.

Counter

هزینه برای هر کلیک. به عبارت دیگر برای این که یک بار بر روی لینکی کلیک شود، چه هزینه‎ای پرداخت شده است.

CPC, cost per click

هزینه برای هزار بار نمایش.

CPM, cost per thousand ad impressions

این که موتور جستجو تا چه عمقی در سایت پیش می‎رود و محتوای آن را می‎خواند. هر پوشه را یک لایه فرض کنید. بهتر است سایت سه لایه و کم‏تر داشته باشد.

Crawl depth

یعنی این که موتور جستجو هر از چند گاه به سایت مراجعه می‎کند.

Crawl frequency

همان اسپایدر است.

Crawler

لینک بین صفحات مختلف یک سایت معین

Cross linking

تکنیکی است که به اسناد وب استایل می‎دهد. به کمک آن مشخص می‎شود اجزای اچ‎تی‎ام‎ال چگونه و در کجا نمایش داده شوند.

CSS, cascading style sheet

درصدی از کاربران که تبلیغی را می‎بینند و بر روی آن کلیک می‎کنند. درصدی از کاربران که لینک سایت را در نتایج جستجو می‎بینند و با کلیک کردن بر آن به سایت مراجعه می‎کنند.

CTR, clickthrough rate

لینک دادن به صفحه‎ای که دو پوشه و یا بیش‏تر از صفحه اول سایت دور است.

Deep linking

صفحه‎ای که کاربر بعد از کلیک کردن بر لینکی در نتایج جستجو به آن می‎رود.

Destination page

فهرست. سایتی که سایت‎های دیگر را در گروه‎های خود دسته‎بندی می‎کند و نمایش می‎دهد.

Directory

پروسه نوشتن عنوان و توضیح مناسب برای یک سایت و انتخاب مناسب‎ترین گروه فهرست برای معرفی سایت به آن.

Directory enhancement

نامی اختصاصی که سایتی را مشخص می‎کند مانند Irpedia.com.

Domain name

صفحاتی که مخصوصاً برای کسب رتبه بالا طراحی می‎شوند و نه برای کمک به کاربران. این صفحات متناسب با هر موتور جستجو ساخته می‎شوند. معمولاً در پروسه Cloaking از آن‏ها استفاده ‌شود. در ساخت این صفحات تلاش می-شود تا وزن‎ها برای همه پارامترها در بهترین حالت باشد و از همه پارامترها استفاده می‎شود.

Doorway page, gateway page

آدرس یک صفحه داینامیک. صفحات داینامیک معمولاً دارای کاراکترهایی, cgi هستند.

Dynamic URL

اولین صفحه‎ای که کاربر بعد از کلیک کردن بر لینکی از طریق آن وارد سایتی می‎شود.

Entry page, landing page

صفحه‎ای که رتبه بالا دارد اما محتوای آن از صفحه‎ای در سایتی دیگر دزدیده شده است.

Fake copy listing

نمایش صفحه‎ای در نتایج جستجو که ارتباطی به عبارت جستجو شده ندارد.

False drop

رایگان برای همه. سایت‎هایی که هر کس می‎تواند لینک خود را در آن قرار دهد. صفحاتی که حاوی لینک‌هایی غیرمرتبط هستند.

FFA, free for all

کلمات عمومی و رایج. مواردی مانند a, and, or, for, is, but و به فارسی از، به، با، بر، در...

Filter words, common words, stop words

تکنیکی در اچ‎تی‎ام‎ال است که صفحه نمایش را به چندین بخش تقسیم می‎کند.

Frame

بایگانی کردن همه کلمات موجود در یک صفحه بدون حذف کلمات رایجی مانند با، به، از...

Full-text index

محتوایی که نظم و ترتیب منطقی ندارد و برای کاربر قابل فهم نیست.

Gibberish

صفحه‎ای که مخصوصاً برای لینک دادن به صفحات doorway طراحی شده است. ابتدا چند doorway طراحی می‎شود و سپس از طریق یک صفحه hallway آن‏ها را به موتور جستجو معرفی می‎کنند.

Hallway page

سرتیترهای h1 تا h6.

Heading, heading tag

متن پنهان. متنی که بدون انجام دادن کاری خاص توسط کاربر قابل دیدن نیست. مانند متن‎هایی که هم‌رنگ پس‎زمینه‎اند یا با فونتی ریز در صفحه قرار دارند. اسکرول کردن صفحه، کاری خاص نیست!

Hidden text

هر درخواست از سرور را گویند. مثلاً اگر صفحه ای 6 تصویر در خود دارد، به هنگام بارگذاری آن 7 هیت در سرور ثبت می‎شود. یکی برای خود صفحه و 6 تا برای تصاویر آن. نباید هیت با بازدید صفحه اشتباه گرفته شود. در این مثال تنها یک بازدید صفحه اتفاق می‎افتد.

Hit

دزدیدن پهنای باند. نمایش سندی در سایت خود در حالی‎که آن سند از سایت دیگری فراخوانی می‎شود.

Hot linking

صفحات وب به زبان اچ‎تی‎ام‎ال نوشته شده‎اند که به معنای زبان نشانه‎گذاری فرامتنی است. اچ‎تی‎ام‎ال، یک فایل متنی حاوی برچسب‎های کوچک نشانه‎گذاری است که ویژگی و ساختار صفحه را مشخص می‎کنند.

Html, HyperText Markup Language

درخواست موفقیت آمیز، سرور به درخواست با موفقیت پاسخ داد. به عنوان مثال تصویر یا صفحه درخواست شده بدون مشکل در مروگر کاربر نمایش داده شد.

HTTP status code: 200

انتقال همیشگی، فایل درخواست شده برای همیشه به آدرس دیگری منتقل شده است.

HTTP status code: 301

انتقال موقت، فایل درخواست شده به طور موقت در آدرس دیگری قابل دسترس است.

HTTP status code: 302

پیدا نشد. سند درخواست شده پیدا نشد. برای اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه نمایید

HTTP status code: 404

لینک. به کمک آن می‎توان از صفحه‎ای به صفحه‎ی دیگر رفت. در واقع همانند یک پل بین دو صفحه عمل می‎کند.

Hyperlink, link

متن لینک. متنی که با کلیک بر آن به صفحه دیگری می‎رویم.

Hypertext link

یک عکس است که هر قسمت آن به صفحه‎ای دیگر لینک شده است.

Image map

لینک به سایت. لینکی که از سایتی دیگر به سایتی خاص داده شده است. لینک ورودی.

Inbound link

بایگانی موتور جستجو

Index

بخشی از موتور جستجو که اطلاعات جمع‎آوری شده توسط اسپایدر را ذخیره می‎کند.

Indexer

سایت‎ها و صفحاتی که موتور جستجو نمی‎تواند آن‏ها را بایگانی کند. به عنوان مثال سایت کتابخآن‏های را فرض کنید که با وارد کردن کلمه‎ای و فشردن دکمه‎ای می‎توانید به فهرست کتاب‎های موجود در زمینه کلمه جستجو شده، دست یابید. چون موتور جستجو نمی‎تواند روی دکمه‎ای کلید کند بنابراین نمی‎تواند به اطلاعات کتاب‎های این کتابخانه نیز دست یابد. صفحاتی که برای دیدن آن‏ها نیاز به رمز ورود است نیز در این زمره‎اند.

Invisible web

عددی یکتا که هر کامپیوتر را در اینترنت مشخص می‎کند. در حال حاضر 4 عدد 32 بیتی است که از 0 تا 255 متغیرند. مانند 255.191.12.23

IP address

پروتکل اینترنت. این پروتکل استانداردی را فراهم می‎کند که اطلاعات بر روی اینترنت فرستاده شود.

IP, Internet Protocol

زبانی برنامه نویسی است که به طراحان اجازه می‎دهد تا در صفحات انیمیشن به کار گیرند و صفحاتی پویاتر طراحی کنند.

Javascript

کلمه‎ای که در موتور جستجو، جستجو می‎شود. همچنین کلمه‎ای است که با دقت محتوای یک صفحه را توضیح می‎دهد.

Keyword

به تعداد دفعاتی که یک کلمه نسبت به کل کلمات متن تکرار شده است، گفته می‎شود.

Keyword density

تعداد دفعاتی که یک کلمه در کل متن تکرار شده است را نشان می‎دهد.

Keyword frequency

به مکان یک کلمه نسبت به کل کلمات دیگر متن، اشاره میکند (ارزش مکانی). این عامل را می‎توان این‌گونه هم تعریف کرد که یک کلمه چقدر به بالای صفحه نزدیک است.

Keyword prominence

به مکان کلمات نسبت به یکدیگر (دوری یا نزدیکی آن‏ها از هم)، اشاره میکند.

Keyword proximity

تکرار بی‎مورد کلمات کلیدی در صفحه.

Keyword stacking, staffing

مجموعه‎ای از سایت‎های غیر مرتبط که به هم لینک می‎دهند تا محبوبیت پیوندی همه آن‏ها افزایش یابد.

Link farm

مقدار ارزش لینک که از دهنده لینک به گیرنده آن در محاسبه پیج‎رنک داده می‎شود. هر چه صفحه‎ای به صفحه‎های بیش‏تری لینک کند، ارزش لینک آن کم‏تر می‎شود.

Link juice

به تعداد و کیفیت لینک‎های ورودی به یک سایت از سایت‎های دیگر اشاره دارد.

Link popularity

لینکی از موتور جستجو به صفحه‎ای که وجود ندارد. دلیل آن می‎تواند تغییرات در سایت و حذف آدرس‌ها باشد.

Link rot, linkrot

برچسبی در اچ‎تی‎ام‎ال که صفحه را بعد زمان تعیین شده مجددا بارگذاری می‎کند.

Meta refresh

ابرجستجوگر. خدمات جستجویی که همزمان نتایج جستجوی چند موتور جستجو را برای کمک به کاربر به‎کار می‎گیرد. در واقع نتایج خود را از موتورهای جستجوی دیگر می‎گیرد و نمایش می‎دهد.

Meta search, Meta search engine

برچسب‎هایی از اچ‎تی‎ام‎ال که حاوی اطلاعاتی درباره صفحه‎اند.

Meta tag

چندین سایت با محتوای یکسان و یا شبیه به هم که روی سرورهای مختلف قرار دارند. آن‏ها به منظور دور زدن موتورهای جستجو کاربرد دارند.

Mirror domain, mirror site

لینک طبیعی. لینک‎هایی که به صورت طبیعی در سایت‎ها موجودند و به منابع وب داده می‎شود.

Natural linking

دستوری برای امتیاز ندادن به مقصد. یعنی از دهنده لینک به گیرنده آن به ‎هنگام محاسبه پیچ‎رنک امتیازی داده نشود.

Nofollow

پارامترهایی خارج از سایت که در رتبه آن مؤثرند مانند لینک از سایت دیگر

Off-page factor

پارامترهای داخل سایت که در رتبه آن مؤثرند مانند عنوان صفحات، متن صفحات و...

On-page factor

پروسه طراحی، کدنویسی، نوشتن متن صفحات و معرفی آن‏ها به موتور جستجو به منظور بالا بردن شانس آن‏ها برای کسب رتبه بالا در موتور جستجو گفته می‎شود.

Optimization

قرار گرفتن در رتبه‎های عادی موتور جستجو. موتورهای جستجو سایت‎های دیگری را در کنار نتایج عادی خود نشان می-دهند که برای آن هزینه دریافت می‎کنند. رتبه‎های عادی موتور جستجو را نمی‎توان خرید!

Organic listing, natural listing, unpaid listing

لینک از سایت. لینک از سایتی معین به سایتی دیگر. لینک خروجی.

Outbound link

در بحث پیوندها یعنی این که صفحه چند لینک دارد و در بحث بازدید صفحات یعنی این که صفحه چقدر بازدید دارد.

Page popularity

به هر بار نمایش صفحه در مرورگر کاربر گفته می‎شود.

Page view

معیار گوگل در ارزیابی میزان اهمیت صفحات وب که عددی متغیر بین صفر و ده است. به اختصار به صورت PR0,…, PR10 بیان می‎شود. PR4+ یعنی صفحاتی که دارای پیج‎رنک 4 و بالاتر هستند.

PageRank, PR

سه کلمه اول عنوان صفحه که به هر صورت نوشته شوند دارای کلمه کلیدی هستند. مانند صادر‎کننده پسته ایرانی که به صورت‎های صادر‎کننده پسته، پسته ایرانی، صادر‎کننده پسته ایرانی و صادرکننده ایرانی هنوز هم عبارت کلیدی‎اند.

Power combination

هزینه‎ای که می‎شود تا کاربر اقدامی خاص را در سایت انجام دهد. مثلاً پر کردن فرمی یا خریدن کالایی.

PPA, cost per action

دقت و کیفیت در نتایج جستجوی یک موتور جستجو.

Precision

درخواست. کلماتی که کاربر به موتور جستجو وارد می‎کند تا نتیجه جستجو را ببیند.

Query

بخشی از موتور جستجو است که وظیفه تحلیل درخواست کاربر را به‌عهده دارد. آن تلاش می‎کند صفحات مرتبط با عبارت جستجو شده را به کاربر نشان دهد.

Query processor

رتبه‎بندی یا رتبه. رتبه سایت در نتیجه جستجو

Ranking, positioning

لینک تبادلی یا دو طرفه. سایت آ به سایت ب و سایت ب به سایت آ لینک می‎کند.

Reciprocal link

ارجاع دادن. یعنی صفحه‎ای فراخوانی می‎شود اما از جای دیگری به آن پاسخ داده می‎شود.

Redirect

ارجاع دهنده. سایت یا صفحه‎ای که بیننده را به سایت یا صفحه‎ای دیگر می‎فرستد.

Referrer

لینک نسبی. لینکی که نسبت به جایی که در آن قرار دارد تعریف می‎شود مانند /folder/1.html

Relative link

معیاری است در موتورهای جستجو برای تعیین میزان ارتباط صفحات به عبارت جستجو شده.

Relevancy

پروتکلی که صفحات منع شده را برای موتور جستجو تعیین می‎کند. یک فایل متنی ساده است که در ریشه سایت قرار می-گیرد.

robots.txt

بازگشت سرمایه. مثلاً بابت هزینه‎ای که شده است یا تلاشی که انجام گرفته است چند فرم پر شده است یا چند کالا به فروش رفته است.

ROI, Rreturn On Investment

موتورجستجو. سایتی است که پیشاپیش به سایت‎ها مراجعه می‎کند و طبق درخواست کاربر سایت‎هایی که قبلاً یافته است را به وی نشان می‎دهد.

Search engine

و موارد مشابه همگی معنایی شبیه به بهینه‎سازی سایت یا سئو دارند.

Search engine positioning, placement, optimization, ranking…

نتیجه جستجو

Search result

بازاریابی سایت به گونه‎ای که ترافیک هدف‎مند زیادی از موتورهای جستجو جذب کند و فروش بالایی داشته باشد.

SEM, search engine marketing, search marketing

سئو یا بهینه‎سازی. کلیه تکنیک‎هایی که تلاش دارد سایت را به‌گونه‎ای آماده کند که حضور مناسبی در موتورهای جستجو داشته باشد.

SEO, search engine optimization

صفحه یا صفحاتی که موتور جستجو در پاسخ به جستجوی کاربر نمایش می‎دهد.

SERPs, search engine result page(s)

مرور و بررسی سایت برای این که مشخص شود سایت نیاز به چه اصلاحاتی دارد تا هم برای موتورهای جستجو و هم برای کاربران قابل استفاده شود.

Site audit, site review

بررسی کلی و عمومی سایت

Site clinic

جستجو در داخل سایت. سایت‎هایی که از یک سیستم مدیریت محتوای استاندارد بهره می‎برند این قابلیت را دارند.

Site search

راهنما یا نقشه سایت. صفحه‎ای که در آن برای دسترسی سریع به محتوای سایت، لینک‎ها گروه‎بندی شده و در معرض دید کاربران قرار داده می‎شوند.

Sitemap

شبکه اجتماعی، اجتماعات آنلاین. وب سایت‎هایی که به کاربر اجازه تولید محتوا می‎دهند و از طریق ارتباطات مختلف کاربران با هم همه گونه اطلاعات در سایت تولید و رد و بدل می‎شود.

Social Media

تلاش برای فریب دادن موتور جستجو

Spam, Spamdexing

بخشی از موتور جستجو است که کار مراجعه به سایت‎ها و جمع‎آوری اطلاعات را بر عهده دارد.

Spider, crawler, robot

صفحات ورودی سایت که بیش‏تر گرافیکی هستند و متن بسیار کمی دارند.

Splash page

محتوایی که کم تغییر می‎کند.

Static content

آمار سایت که کلیه دید و بازدیدهای انجام شده از سایت را نشان می‎دهد.

Stats, statistics

توجه به ریشه کلمات. اگر snowing را در گوگل جستجو کنید حتماً صفحاتی را نیز نشان خواهد داد که کلمه snow در آن‏ها وجود دارد.

Stemming

معرفی سایت به موتور جستجو و فهرست.

Submission, submit

توصیف یک چیز با چند کلمه یا عبارت. مثلا تگ‎ها برای تصویر یک مسابقه فوتبال در استادیوم آزادی می‌تواند به صورت زیر باشد: فوتبال، تهران، استادیوم آزادی، چهار هیچ، جایگاه بالا، چمن، عکس، لباس سیاه، تماشاچی.

Tagging, tags

این که یک عبارت مشخص چندبار در متنی تکرار شده است.

Term frequency

تبلیغ به صورت متن. به جای بنر یا تصویر، یک عبارت به آدرس مورد نظر لینک می‎شود.

Text link ads

مدت زمانی که کاربر در سایت می‎ماند و صفحات آن را می‎خواند.

Time on site

برچسب عنوان در اچ‎تی‎ام‎ال. عنوان فاکتوری مهم در بهینه‎سازی صفحات است.

Title

ترافیک، آمار بازدید کنندگان سایت. معمولاً به آمار کاربران یکتای سایت اشاره دارد.

Traffic

بازدیدکننده یکتا. کاربرانی که در طول مدتی مشخص به سایت مراجعه کرده است. اگر کاربری در طول روز بارها و بارها به سایت مد نظر مراجعه کند تنها یک‎بار شمرده می‎شود. اگر دوره مورد مطالعه را ماه فرض کنیم آنگاه اگر فردی در طول ماه 100 بار به سایتی مراجعه کند تنها یک کاربر یکتا شمارش می‎شود. اما کاربر وفادار به سایت خواهد بود و نه کاربر جدید. در این حالت 100 نشست روی سرور ثبت می‎شود.

Unique visitor

بروز رسانی پایگاه داده هر موتور جستجو.

update

بازنویسی آدرس‎ اسناد وب به گونه‎ای که کوتاه‎تر و گویاتر شوند.

URL rewrite

آدرس یکتای هر سند وب.

URL, uniform resource locator

این که انجام دادن کاری خاص در سایت برای کاربر چقدر راحت و ساده است.

Usability

کاربر، شخصی که به سایتی معین مراجعه می‎کند.

User

بازدید کننده سایت.

Visitor

پروسه تولید متن و رعایت کردن تکنیک‎های سئو در تنظیم و نگارش محتوا برای انتشار در صفحات وب

Web copywriting

مجموعه‎ای از صفحات که معمولاً تحت دامنه‎ای قابل دسترس‎اند.

Web site

وزن کردن، به محاسبه وزن‎ها توسط موتورهای جستجو اشاره دارد. هر پارامتر صفحه برای قابل استفاده بودن در الگوریتم موتور جستجو باید به صورت یک مقدار عددی یا همان وزن در آید.

Weighting

استفاده از ترفندهای مجاز برای بالا بردن رتبه‎ها. استفاده از ترفندهایی که مورد تایید موتورهای جستجو می‎باشد.

White Hat SEO

پروتکلی برای یافتن اطلاعات درباره سرورهای اینترنتی و دومین‎ها. اطلاعاتی مانند نام و ایمیل دارنده دومین، آی پی و...

WHOIS

سایتی که به کاربران مختلف اجازه می‎دهد تا با همکاری یکدیگر در ایجاد، ویرایش و سازماندهی محتوا نقش داشته باشند.

Wiki

برنامه محبوبی که برای شناسایی لینک‎های شکسته و یا ساخت راهنمای سایت به‌کار می‎رود: http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html

Xenu Link Sleuth

زبان علامت گذاری توسعه پذیر. روشی استاندارد و بسیار متدوال برای به اشتراک‎گذاری اطلاعات در اینترنت

XML, Extensible Markup Language


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 14 , management , marketing , economy and related terms14


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.