اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 13

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 13

futures

معاملات سلف،  قراردادهای مربوط به معاملات آتی

futures contracts

قراردادهای معاملات سلف

futures markets

بازار معاملات سلف،  بازار پیش خرید،  بازار کالاهای وعده ای

fund theory

تئوری وجوه مستقل، تئوری وجوه

fundamental accounting concepts

مفاهیم بنیادین حسابداری

fundamental accounting equation

معادله اصلی حسابداری

fundamental accounting postulates

مفروضات بنیادی حسابداری

fundamental analysis

تحلیل بنیادی،  تجزیه وتحلیل ریشه ای

fundamental assumptions

مفروضات بنیادی در حسابداری

fundamental concepts in accounting

مفاهیم بنیادی در حسابداری

fundamental objectives

اهداف بنیادی

funded debt

بدهی دراز مدت، قرض مستمر، دین مستمر

funded debt pension plan

بدهی بلند مدت پشتوانه دار،  بدهی پرداخت نشده

Funded pension plan

برنامه باز نسشتگی، برنامه باز نشستگی مستمر

funded reserve

اندوخته مستمر، اندوخته دارای پشتوانه

funding

تامین وجه

funding bonds

اوراق قرضه تبدیلی

funding operations

عملیات مربوط به واریز تعهدات

funding statement

صورت حساب بازپرداخت دیون،  گزارش مربوط به واریز تعهدات

funds

وجوه نقد، صندوق

funds collected for third parties

وجه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث

funds flow analysis

تجزیه و تحلیل گردش وجوه

funds generated by operations

وجوه حاصل از عملیات

funds providing from operations

وجوه حاصل از عملیات

funds statement

صورت وجوه،  صورت حساب وجوه

funds، flow analysis

تحلیل جریان وجوه

fungible

همگن،  قابل تعویض،  عوض شدنی،  مشابه

fungible assets

دارایی های با کیفیت مشابه،  دارایی های قابل تعویض

furniture

اثاثه

furniture and fixtures

اثاثه و منصوبات

future benefits

منافع آتی

future cash flows

جریان های نقدی آتی

future costs

هزینه های آتی

future events

رویداد های آینده

future dividend، per، share

سود آتی هرسهم

future interests

منافع آتی،  مزایای آتی

future manpower need

پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی

future payments

پرداخت های آتی

future price

قیمت آتی،  بهای آتی

future stock

موجودی آتی

future value

ارزش آتی،  ارزش مرکب

future value interest factor

عامل بهره ارزش آتی

Future Value Interest Factor of an Annuity FVIFA

عامل بهره ارزش آتی یک سالواره

future value of an annuity

ارزش آتی یک سالواره

functional analysis

تجزیه و تحلیل عملکردی کارکردی

functional approach

شیوه مبتنی بر وظائف –روند مبتنی بر وظائف

functional authority

اختیار وظیفه ای،  اختیار و قدرت عملکردی

functional behavior

رفتار کارکردی

functional chart

نمودار وظایف

functional classification

طبقه بندی کارکردی عملیاتبر حسب وظیفه طبقه بندی

functional constraint

محدودیت کار کردی

functional costing

هزینه یابی کارکردی

functional currency

ارز عملکردی

functional file

پرونده وظایف

functional fixation

ثبات عملکردی

functional forms analysis chart

نمودار تجزیه وتحلیل وظایف بر اساس فرمها

functional inspection

بازرسی عملیاتی

functional job analysis

روش تجزیه وتحلیل وظیفه ای شغل

functional organization

سازمان کارکردی،  سازمان بر اساس وظایف،  سازمان تخصصی

functional process

فرایند وظیفه ای

functional reporting of expense

گزارشگری عملکرد هزینه

functional responsibilities

مسئولیت های عملکردی،  مسئولیت های وظیفه ای

functional staff

ستاد تخصصی، ستاد وظیفه ای

functional statement

شرح وظایف

functional status

موقعیت وظیفه ای

functional supervision

سرپرستی تخصصی

functional type

نوع نوابغ

functionalist paradigm

پارادایم عملگرانه،  شالوده نظری عمل مداری

functions

وظایف

functions of inventories

وظایف موجودی ها

fund

وجه،  وجوه اختصاصی،  صندوق،  منابع مالی

fund account

حساب تنخواه گردان

fund accounting

حسابداری منابع مالی،  حسابداری وجوه،  حسابداری حساب های مستقل،  حسابداری وجوه مستقل

fund asset

دارایی صندوق،  دارایی وجوه مستقل

fund balance sheet

ترازنامه حساب مستقل

fund flow

گردش وجوه

fund flow concept

مفهوم گردش وجوه

fund flow statement

صورت گردش وجه

fund group

گروه حساب های مستقل،  گروه وجوه مستفل

fund holder

دارنده سهام قرضه دولتی

fund manager

مدیر وجوه مستقل

fund of funds

وجوه صندوق

fund pension plan

طرح صندوق باز نشستگی

fund statement

صورت وجوه

fund surplus

مآزاد وجوه مستقل،  مآزاد صندوق

front organization

سازمان مرکزی،  هسته مرکزی سازمان

front page

سرمقاله،  خبر مهم،  خبر دست اول

Fronts man

دکه دار

frozen assets

دارایی های غیر قابل تغییرتبدیل

frozen credit

اعتبار مسدوده شده

frustration

ناکامی، محروم سازی، نا امیدی، یاس

fuel expense

هزینه سوخت

fuel oil

نفت کوره

fulfill

تکمیل کردن،  به طور کامل برآورده کردن

fulfillment

اجرا،  اتمام

full absorption

جذب کامل

full authority

اختیار تام کامل

full capacity

ظرفیت کامل

full consolidation

تلفیق کامل

full cost

بهای تمام شده کامل

full cost income statement

صورت حساب سود و زیان مبتنی بر هزینه یابی کامل

full cost method

روش هزینه کامل

full cost pricing

قیمت گذاری هرینه کامل

full costing

هزینه یابی کامل

full costs

بهای تمام شده کامل،  هزینه های کامل

full coverage

پوشش کامل

full disclosure

افشای کامل

full disclosure principle

اصل افشای کامل

full employment

اشتغال کامل، اشتغال مکفی

full liability

بدهی کامل

full paid

پرداخت کامل

full partner

شریک ضامن

full recovery cost

بهای بازیافت کامل

full time

تمام وقت

full time employment

استخدام تمام وقت، شغل تمام وقت

full time position

شغل تمام وقت

fully paid shares

سهام تماماً پرداخت شده از لحاظ مبلغ

fully paid shares capital

سهام سرمایه تماماً پرداخت شده

fully participating

مشارکت کلی

fully participating preferred stock

سهام ممتاز با مشارکت کامل

fully، diluted earnings per share

درآمد کاملاً تقلیل یافته هر سهم، درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم

fun dad pension plan

طرح صندوق باز نشستگی

function

تابع،  نقش،  وظیفه،  عمل،  فعالیت

function cost

هزینه فعالیت،  هزینه عملکرد

function keys

کلید های توابع

functional

کار کردی

functional accounting

حسابداری فعالیتی،  حسابداری کارکردی

functional agencies

سازمانهای مبتنی بر وظائف، ادارات تخصصی

Free On Rail F.O.R

تحویل روی واگن قطار

Free On Truck F.O.T

تحویل کالا روی کامیون

free port

بندر آزاد

Free Reign Method

روش لجام گسیخته

free reserve

ذخیره آزاد

free rider concept

فرض مفت سواری کردن،  مفهوم مجانی استفاده کردن

free surplus

سود قابل تسهیم بین سهامداران عادی،  مآزاد آزاد

free system

نظام آزاد اقتصاد

free trade

تجارت آزاد

free trade area

منطقه آزاد تجاری

free trade zone

ناحیه آزاد تجاری

free variable

متغیر آزاد

freedom degree

درجه آزادی

freedom from bias

عدم جانبداری

freedom of choice

آزادی انتخاب

freight

حمل،  کرایه،  بار

freight absorption

تقبل حمل

freight assurance

بیمه کرایه حمل

freight audit agency

بنگاه بازرسی حمل کالا

freight assurance in cost

هزینه حمل به داخل

freight inward

حمل به داخل

freight office

اداره کرایه و بار کشتی

freight outward

حمل به خارج

freight، out cost

هزینه حمل به خارج،  هزینه توزیع

frequency

بسامد، فراوانی، تناوب

frequency chart

جدول توزیع –جدول فراوانی، نمودار بسامد

frequency curve

منحنی فراوانی

frequency diagram

نمودار فراوانی، بسامد

frequency distribution

توزیع فراوانی

frequency of absences

فراوانی غیبت ها، نسبت غیبتها

frequency of behavior

تناوب رفتار

frequency of errors

بسامد فراوانی اشتباهات

frequency table

جدول فراوانی

freshman

دانشجوی سال اول

friction

اصطکاک

frictional unemployment

بیکاری عارض، بیکاری اصطکاکی

friendly merger

تلفیق دوستانه،  ادغام توافقی

fringe benefits

مزایای شغلی، مزایای فرعی، مرایای غیر نقدی، مزایای اضافی

fringe status

افراد حاشیه نشین

front end loading

منظور نمودن بیشتر هزینه در سال های اولیه

front line supervisor

سرپرست اصلی،  مدیر خط مقدم سامان

front matter

مقدمه،  پیشگفتار

front office

دفترهیات رئیسه،  دفتر گردانندگان یک سازمان

fractional coins

پشیز،  پول خُرد

fractional currency

پشیز،  پول خُرد

fractional money

پول خُرد

fractional share

پاره سهم

frame

شکل ارئه، چارچوب

frame of reference

چهار چوب مرجع، چهار چوب ماخذ، مبنای داوری، راهنمایی

frame work

چهارچوب،  چارچوب

franchise

امتیاز،  امتیاز انحصار،  حقی منحصر به فرد نسبت به یک منطقه یا بازار خاص

franchise and licenses

امتیازات و پروانه ها

franchise fee

حق الامتیاز،  حق مخصوص،  حق الامتیاز قروش

franchise fee revenue

درآمد ناشی از حق الامتیاز

franked investment income

درآمد سرمایه گذاری معاف از مالیات

fraud

تقلب

fraud theory

تئوری تقلب،  تئوری فریب

fraudulent

نا مشروع،  فریب آمیز

fraudulent bankruptcy

ورشکستگی قلابی،  ورشکستگی فریب آمیز

fraudulent conveyance

واگذاری قلابی،  سند انتقال ساختگی

fraudulent evidence

شواهد فریب آمیز

fraudulent financial reporting

گزارشگری مالی گمراه کننده

fraudulent preference

اولویت قلابی

fraudulent trading

تجارت ساختگی،  تجارت صوری،  معاملات قلابی

fraudulent transactions

معاملات نا مشروع،  معاملات فریب کارانه

fraught

کلاهبرداری،  فریب،  حیله،  تقلب

free – floating anxiety

اضطراب مبهم

free – format questionnaire

پرسشنامه آزاد

free assets ratio

نسبت دارایی های آزاد محدوده نشده

free capital

سرمایه آزاد

free cash flow

نقد آماده برای مصرف،  جریان نقدی آزاد

free currency

پول قابل انتقال،  پول آزاد

free economy

اقتصاد آزاد،  اقتصاد کنترل نشده،  اقصاد بخش خصوصی

free enterprise

داد و ستد آزاد

free enterprise system

نظام تجارت آزاد

free form essay

توصیف انشایی از خصوصیت ارزیابی شونده، روش تشریحی

free hand

آزادی عمل،  آزادی تصمیم

free hold

مالکیت مطلق،  مالکیت غیر مشروط

free issue

انتشار آزاد،  انتشار بدون قید و بند بهادار

free market

بازار آزاد

free of charge

مجانی، رایگان

free of duty

معاف از عوارض گمرکی، معاف از حقوق گمرکی

free of income tax

معاف از مالیات بر در امد

free of rider

دلال آزاد

free of trade

تجارت آزاد

Free On Board F.O.B

تحویل روی عرشه کشتی

formal structure

ساختار رسمی

formalities

تشریفات

formalization

رسمی شدن کردن،  استاندارد شدن کردن

format

قالب بندی

format and content

شکل و محتوا

formation expenses

هزینه های تاسیس

formation expenses depreciation provision

اندوخته ذخیره استهلاک هزینه های تاسیس

forms control

کنترل فرم

forms distribution flow chart

نمودار توزیع فرم ها،  نمودار جریان توزیع فرم ها

formulation

قاعده پردازی، صورت بندی، تدوین، تنظیم

formulation stage

مرحله طرح ریزی

FORTRAN

فُرترن

fortune

ثروت،  دارایی،  بخت واقبال

forward

آتی، سلف،  جلو انداختن،  رساندن،  فرستادن

forward accounting

حسابداری مربوط به آینده،  حسابداری آتی

forward averaging

توزیع بار مالیاتی و تسهیم آن به دوره های آتی

forward buying

خرید سلف،  پیش خرید

forward contract

قرار داد سلف

forward cover

پیش خریدن،  سلف خریدن

forward dated

تاریخ آینده را گذاشتن

forward dealing

معاملات سلف

forward delivery

تحویل سلف

forward exchange contract

پیمان ارزی سلف،  قرارداد ارزی مربوط به آینده

forward exchange contracts

قرارداد های سلف ارزی

forward exchange rate

نرخ سلف ارز

forward exchange transactions

معاملات سلف ارز،  معاملات پیشاپیش ارز،  پیش فروش ارز

forward financial statement

صورت های مالی آینده، پیش درآمد پیش بینی صورت های مالی

forward integration

ادغام از این به بعد،  ادغام عمودی به پایین

forward market

بازار سلف،  بازار آتی

forward pass path

مسیر گذر در زمان بندی اجرای پروژه

forward price

قیمت سلف

forward purchasing

پیش خرید،  خرید سلف

forward rate

نرخ سلف

forward rate agreement

قرارداد نرخ سلف

forward sales

فروش سلف،  پیش فروش

forwarder

حمل کننده،  متصدی حمل و نقل

forwarding

حمل و نقل کردن،  ارسال،  جلو انداختن

forwarding agent

حق العمل کار حمل کار

forwarding note

اعلامیه حمل کالا

foul bill of lading

بارنامه نادرست

founder

موسس

founder’s share

سهام موسس

founder’s stock

سهام موسسی

foreign exchange broker

واسطه مبادله ارز،  صراف،  کارگزار معاملات ارزی

foreign exchange dealer

واسطه دلال ارز،  صراف

foreign exchange market

بازار مبادله ارز،  بازار تسعیر ارز

foreign exchange rate

نرخ برابری ارز، نرخ تسعیر ارز

foreign exchange resource

ذخیره ارزی،  منابع ارزی

foreign exchange transaction

معاملات ارزی،  خرید و فروش ارز

foreign floatation

انتشار و پذیره نویسی اوراق بهادار خارجی

foreign investment

سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در خارج از کشور

foreign monetary items

اقلام پولی خارجی

foreign operation

عملیات خارجی

foreign policy

سیاست خارجی

foreign relations bureau

دفتر روابط خارجی

foreign sector

بخش خارجی

foreign subsidiary

شرکت تابعه خارجی،  شرکت فرعی خارجی

foreign tax

مالیات خارجی

foreign trade

تجارت خارجی،  تجارت بین الملل

foreign trade multiplier

ضریب فزاینده تجارت خارجی

foreman

سر کارگر،  کارگر مباشر

foremanship

سر کارگر، مباشر، سرعمله، سر کارگری

forensic accounting

حسابداری قانونی

forerunners

پیشروان،  منادیان

forerunners of modern accounting

منادیان حسابداری مدرن

foreseeable loss

زیان قابل پیش بینی

forestall

احتکار کردن،  سلف خریدن،  پیش خرید کردن

forestalling

مال اندیشی،  احتکارگری،  راهزنی

forfeit

ضبط شده، تملک شده،  از دست رفته

forfeited shares

سهام تملک شده، سهام ضبط شده

forfeiture

ضبط،  تملک،  جریمه

forfeiture of shares

تملک سهام

forgery

جعل،  سند سازی،  امضاء سازی

forgetting

فراموشکاری

forgivable loan

وام قابل بخشش

form design

طرح فرم

form guide sheet

برگ راهنمای طرح فرم

form of balance sheet

اشکال تراز نامه،  نحوه ارائه تراز نامه

formal

رسمی

formal acceptance

تحویل رسمی

formal authority

اختیار رسمی

formal communication

ارتباطات رسمی، روابط رسمی

formal conference meeting

جلسه رسمی

formal group

گروه رسمی

formal organization

سازمان رسمی

formal organizational system

سیستم سازمان رسمی

formal protest

سفته رسما" نکول شده

follow methods for records

روش های تعقیب اسناد

follow up

تعقیب کردن، تعقیب عملیات، دنبال کردن، پیگیری نظام ،

follow up interview

مصاحبه پی جو

font

سبک حروف

foot

جمع عمودی

footing

جمع زدن عمودی

footnotes

یادداشت،  یادداشت های همراه،  زیر نگاشت،  پاورقی،  تبصره،  شرح

for account of

به حواله کرد،  به حساب،  در وجه

for sale

برای فروش،  فروشی

forecasting

پیش بینی

force account

حساب کار امانی

force field analysis

تحلیل میدان نیرو

force majeure

قوه قهریه، فورس ماژور

forced

روش انتخاب اجباری

forced choice

انتخاب اجباری

forced distribution

توزیع اجباری

forced sale

فروش اجباری

forced sale valuation

ارزیابی فروش اجباری

forced saving

پس انداز اجباری

forced work

کار اجباری

fore shift

شیفت صبح

forecast

پیش بینی

forecast based on the arithmetic

پیش بینی پایه گذاری شده بر مبنای میانگین حسابی

forecast reporting

گزارشگری پیش بینی ها

forecasted financial statements

صورت های مالی پیش بینی شده

forecasting based on index

پیش بینی بر اساس فهرست

forecasting methods

روشهای پیش بینی

forecasting sales

پیش بینی فروشی

forecasts based on averages

پیش بینی بر مبنای میانگین

foreclosure

توقیف کردن،  ضبط کردن،  بازداشت،  ممانعت

foreground color

رنگ و رویی، رنگ متن

foreign bill

برات خارجی

foreign bonds

اوراق قرضه خارجی

foreign branch

شعبه خارجی

foreign corporation

شرکت سهامی خارجی

foreign currency

ارز

foreign currency commitments

تعهدات ارزی

foreign currency exchange loss

زیان حاصل از تسعیر اقلام ارزی بلند مدت

foreign currency futures

قراردادهای سلف ارز

foreign currency loan

وام ارزی

foreign currency transaction gain

سود مبادله ارز خارجی

foreign currency translation

تسعیر ارز خارجی

foreign direct investment

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

foreign entity

واحد تجاری خارجی

foreign exchange

تسعیر ارز

floating rate bond

ورقه قرضه با نرخ شناور

floating rate certificate of deposit

گواهی سپرده بانکی با نرخ شناور

floating rate interest

نرخ بهره شناور متغیر

floating rate loan

وام با نرخ بهره شناور

floating rate mortgage

وام رهنی با نرخ شناور

floating rate preferred stock

سهام ممتاز با نرخ شناور

floating rate stock

سهام با نرخ شناور

floating relationship

ارتباط شناور

floating stock

موجودی در گردش،  موجودی شناور

floor

حد پایین

floor broker

کارگزار بورس اوراق بهادار،  واسطه در محل بورس اوراق بهادار

floor trader

تاجر بورس،  شرکت کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار

floppy disk

دیسک لرزان

flow

گردش،  جریان

flow chart

شمای عملیاتی،  نمودگر، نمودارجریان کار،  فلوچارت

flow diagram

نقشه جریان

flow line production

تولید روی خط تولید،  تولید خطی

flow lines

خطوط راهنما

flow of cash

گردش یا جریان وجوه نقد

flow of costs

گردش هزینه ها بهای تمام شده

flow of funds account

حساب جریان وجوه

flow of funds analysis

تجزیه و تحلیل جریان وجوه

flow of information

جریان اطلاعات،  گردش اطلاعات

flow process chart

نمودار جریان تولید، نمودار جریان کار

flow production

تولید در جریان،  تولید مداوم،  تولید انبوه

flow report, dynamic

گزارش تغییر وضعیت، پویا

flowchart

نمودار جریان کار

flow، through accounting

حسابداری یکباره

fluctuation

نوسانات، افت و خیز ها

fluid assets

دارایی های سیال،  دارایی های قابل تبدیل به نقد

fluid state

حالت سیال

fluidity of labor

روانی کارگر، تحرک کارگر

flush money

پول زیاد،  پول فراوان

FOB destination

فوب مقصد

FOB pricing

قیمت گذاری در نقطه تحویل فوب

FOB shipping point

فوب مبداء حمل

focus on ends

تاکید بر نتایج

folder

پرونده

folding money

اسکناس،  پول تاخور

folio

شماره صفحه،  شماره صفحه دفتر حسابداری،  برگه عطف حساب

folio column

ستون عطف

folio number

شماره عطف

folio reference

عطف

flat bond

ورقه قرضه بدون بهره،  قرضه بدون کوپن بهره و با تخفیف

flat organization

سازمان مسطح

flat price

قیمت یکسان،  قیمت منحصربه فرد

flat rate

نرخ ساده،  نرخ یکنواخت

flat tax

مالیات یکنواخت،  مالیات یکسان

flat yield

بازده یکنواخت،  بازده برحسب درصد

flat yield curve

منحنی بازده یکنواخت

flat، rate pension scheme

طرح بازنشستگی با نرخ یکنواخت

flexi able، technology flex، tech

تکنولوژی انعطاف پذیر،  فن آوری قابل انعطاف

flexibility

انعطاف پذیری

flexible budget

بودجه متغیر، بودجه انعطاف پذیر، بودجه قابل انعطاف

flexible budgetary control

نظارت به وسیله بودجه انعطاف پذیر

flexible budgeting

بودجه بندی انعطاف پذیر

flexible exchange rate

نرخ متغیر ارز،  نرخ انعطاف پذیر ارز

flexible manufacturing system

سیستم تولید انعطاف پذیر

flexible price

قیمت قابل انعطاف

flexible schedule

برنامه زمان بندی قابل انعطاف

flexible working hours

ساعات کار متغیر

flexible working practices

رویه های کاری انعطاف پذیر

flexible، budget variance

انحراف بودجه انعطاف پذیر

flexi، mortgage

رهن انعطاف پذیر،  بدهی رهنی با نرخ انعطاف پذیرمتغیر

flexi، time

ساعات کار انعطاف پذیر

flight from

گریز از چیزی

fluid capital

سرمایه سیال، سرمایه متحرک

float

شناوری،  شناور، منتشر،  شناوری چک های در جریان وصول

floatation

انتشار اوراق بهادار،  انتشار سهام جدید

floatation costs

هزینه های انتشار

floater

مبنای وثیقه ای انتشار اوراق بهادار بدهی

floating flexible exchange rate

نرخ تسعیر شناور انعطاف پذیر

floating asset

دارایی در جریان، دارائی متغیر، دارایی متحرک

floating capital

سرمایه در گردش،  سرمایه سیال،  سرمایه جاری

floating capital method

روش سرمایه متغیر

floating charge

هزینه جاری

floating debenture

قرضه با نرخ شناور،  بدهی دولتی با بهره متغیر

floating debt

بدهی متغیر

floating exchange rate

نرخ شناور ارز

floating inspector

بازرس سیار

floating labor

نیروی کار متغیر

floating liability

بدهی جاری،  بدهی شناور

floating lien

وثیقه شناور

floating point

ممیز متحرک

floating policy

بیمه نامه شناور،  بیمه نامه متغیر

floating prime notes

اسناد پایه و بدون ریسک شناور،  اسناد بدون ریسک شناور

floating prime rate

نرخ بهره شناور

floating rate

نرخ مواج

fixed assets

داراییهای ثابت، داراییهای غیر جاری، داراییهای بلد مدت

fixed assets register

دفتر ثبت دارایی های ثابت، دفتر اموال،  دفتر سرجمعداری اموال

fixed assets utilization ratio

نسبت به کارگیری دارایی های ثابت،  نسبت گردش دارایی های ثابت،  نسبت فروش به خالص دارایی های ثابت

fixed assets، to، equity capital ratio

نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

fixed budget

بودجه ثابت

fixed capital

سرمایه ثابت

fixed capital formation

تشکیل سرمایه ثابت

fixed capital method

روش سرمایه ثابت

fixed ceiling budget

بودجه محدود

fixed charge coverage ratio

نسبت پوشش هزینه های ثابت

fixed charges

هزینه های ثابت

fixed claims

ادعاهای مقطوع،  ادعاهای ثابت

fixed cost

هزینه ثابت، قیمت تمام شده ثابت

fixed cost curve

منحنی هزینه ثابت

fixed cost per unit

هزینه ثابت هر واحد

fixed debenture

استقراض مشخص،  قرضه ویژه

fixed debt

بدهی ثابت

fixed depreciation

استهلاک به اقساط مساوی،  استهلاک ثابت و معین

fixed dollar obligations

تعهدات مبلغ ثابت

fixed exchange rate

نرخ ثابت ارز،  نرخ ثابت تبدیل،  نرخ ثابت مبادله دو ارز

fixed expense

هزینه ثابت

fixed format questionnaire

پرسشنامه ثابت

fixed income

درآمد ثابت

fixed liability

بدهی ثابت،  بدهی بلند مدت

fixed overhead spending budget variance

انحراف در هزینه سربار ثابت پیش بینی شده

fixed overhead variance

انحراف سربار ثابت

fixed payment coverage ratio

نسبت پوشش پرداخت تعهدات ثابت

fixed price

قیمت مقطوع

fixed price contract

قرار داد مقطوع، قرار داد بر اساس قیمتهای مقطوع

fixed price contracts

قراردادهای مقطوع

fixed relationship

ارتباط ثابت

fixed role therapy

درمان مبتنی بر نقش ثابت

fixed sum game

بازی با حاصل جمع

fixed trust

شرکت سرمایه گذاری محدود

fixed income securities

اوراق بهادار دارای سود ثابت

fixed interest securities

اوراق بهادار با بهره ثابت

fixed interest stock

سهام با بهره ثابت،  سهام با منافع ثابت

fixed rate currency swap

مبادله ارزی با نرخ مقطوع

fixed rate loan

وام با نرخ بهره ثابت

fixed rate mortgage loan

وام رهنی با نرخ بهره ثابت

fixed shift system

سیستم نوبت کاری ثابت

fixtures

منصوبات،  مستحدثات،  ملزومات

fixtures and fittings

منصوبات و مستحدثات،  مستحدثات و مبلمان

flash report

گزارش فوری آنی،  گزارش قبل از بستن حساب ها

flashing

چشمک زدن

flat

بدون بهره،  ثابت، یکنواخت

finished stock

موجودی کالای ساخته شده

finite population

جامعه محدود

finite population correction factor

فاکتور تصحیح جامعه محدود

finite uniformity

یکنواختی محدود،  یکنواختی در یک محدوده

fink

کار گر سخن چین، کارگر

fire to

اخراج کردن، از کار بر کنار کردن

firm

موسسه تجاری،  استوار،  قطعی

firm commitment

تعهدات قطعی، تعهدات رسمی

firm contract

قرارداد مقطوع

firm offer

پیشنهاد قطعی،  پیشنهاد مقطوع

firm policy

خط مشی سازمانی،  خط مشی استوار

firm price

قیمت رسمی،  قیمت مقطوع

first initial audit

حسابرسی نخستین

first call

اولین مطالبه تعهد سهامداران

first class bill

برات درجه یک،  برات متعبر

first class paper

اوراق بهادار درجه یک،  اسناد ممتاز

first cost

بهای اولیه،  بهای تمام شده نخستین

first day premium

پاداش پرداخت دراولین

first line management

مدیریت سطوح عالی،  مدیریت ارشد

first line supervisor

سرپرست خط اول

first loss policy

بیمه نامه اولین خسارت

first mortgage

اولین اولویت در پرداخت بهره وام وثیقه

first mortgage bonds

اوراق قرضه رهنی اولویت اول در پرداخت بهره

first notice day

اولین روز اخطار

first of exchange

اولین نسخه برات

first offense

قصور

first strike strategy

استراتژی ضربه اول یا نخست

first year allowance

تخفیف مالیاتی سال اول

first hand knowledge

دانش دست اول

first in, first out fIfO

اولین صادره از اولین وارده

fisc

خزانه داری عمومی

fiscal

مالی

fiscal agent

نماینده مالی

fiscal control

نظارت مالی

fiscal drag

مانع مالی

fiscal period

دوره مالی

fiscal policy

سیاست مالی

fiscal restraint

محدویت مالی،  سیاست مالی انقباضی

fiscal year

سال مالی

Fisher Index

شاخص فیشر

fittings and fixtures

اثاثه و منصوبات،  اثاثه و مستحدثات

five C’s of credit

پنج معیار لازم برای اعطای اعتبار

fixation

تثبیت – خو کرفتگی

fixed factory overhead

سربار ثابت کارخانه

fixed asset investment

سرمایه گذاری در دارایی ثابت

fixed asset turnover

برگشت دارایی ثابت

financial planner

برنامه ریز مالی،  برنامه نویس مالی

financial planning

برنامه ریزی مالی

financial planning models

مدل های برنامه ریزی مالی

financial planning process

فرایند برنامه ریزی مالی

financial position

وضعیت مالی

financial product

محصول مالی،  نتیجه مالی

financial projection

پیش بینی مالی

financial ratios

نسبت های مالی

financial ratios analysis

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

financial records

مدارک مالی،  سوابق مالی

financial reporting

گزارشگری مالی

Financial Reporting Exposure Draft FRED

متن پیشنهادی گزارشگری مالی

financial reporting objectives

اهداف گزارشگری مالی

financial reporting standards

استانداردهای گزارشگری مالی

financial reports

گزارش های مالی

financial risk

ریسک مالی

financial risks

مخاطرات مالی

financial services

خدمات مالی

financial standing

وضع مالی، اعتبار مالی

financial statement

صورت مالی

financial statement audit

حسابرسی صورت های مالی

financial statement method

روش صورتهای مالی

financial statement order

ترتیب یا توالی صورت مالی

financial statements analysis

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

financial status

وضع مالی، توانایی پرداخت، قدرت پرداخت

financial strength

قدرت مالی

financial structure

ساختمان مالی، تبادلات مالی

financial success

موفقیت مالی

financial supermarket

سوپرمارکت مالی،  بازار چند منظوره مالی

financial vice،  president

معاون امور مالی

financial year

سال مالی

financial، house base rate

نرخ پایه موسسه اعتباری مالی

financially

از لحاظ مالی

financier

متخصص امورمالی،  کارشناس امورمالی،  سرمایه گذار

financing

تامین مالی و سرمایه گذاری

financing a venture

تامین مالی یک معامله یا فعالیت مخاطره آمیز

financing activities

فعالیت های تامین مالی

financing and investment decisions

تصمیمات تامین مالی و سرمیه گذاری یافته ها

financing flows

جریان های نقدی تامین مالی

financing gap

شکاف تامین مالی

financing lease

تامین مالی از طریق قرارداد اجاره مالی

finder

کارگزار،  شرکت کارگزار

fine trade bill

برات تجاری متعبر

finished goods

کالای ساخته شده

finished goods inventory

موجودی کالای ساخته شده

finished product

کالای ساخته شده،  محصول تکمیل شده

financial analysis

تجزیه و تحلیل مالی

financial analysts

تحلیل گران مالی

financial assets

دارایی های مالی

financial assistance

کمک مالی

financial audit

حسابرسی مالی

financial break، even point

نقطه سر به سر مالی،  نقطه سر به سر نقدی عملیاتی

financial budget

بودجه مالی

financial capital

سرمایه مالی

financial capital maintenance concept

نظریه نگهداشت حفظ سرمایه مالی

financial capital measured in units of money

سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب واحدهای پول

financial capital measured in units of the same purchasing power

سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب قدرت خرید مشابه

financial condition

وضعیت مالی

financial control

کنترل مالی،  نظارت مالی

financial crisis

بحران مالی

financial decisions

تصمیمات مالی

financial department

دایره مالی،  اداره امور مالی

financial distress

مضیقه مالی

financial documents

اسناد مالی

financial engineering

مهندسی مالی

financial evidence

شواهد مالی

Financial Executive

روءسای مالی،  نام نشریه منتشره توسط انجمن مدیران مالی

financial expenses

هزینه های مالی

financial failure

عدم توانایی مالی،  ناتوانی مالی،  ورشکستگی مالی

financial flexibility

انعطاف پذیری امکانات مالی

financial forecasts

پیش بینی های مالی

financial futures

معاملات مالی آتی،  قراردادهای مالی آتی،  معاملات سلف مالی

financial futures exchange

مبادلات مالی آتی،  بورس معاملات سلف مالی

financial highlights

نکات برجسته و قابل توجه مالی

financial house

موسسه اعتباری

financial information

اطلاعات مالی

financial information system

سیستم اطلاعات مالی

financial institution

موسسه مالی،  نهاد مالی

financial instrument

ابزار مالی،  سند مالی

financial intermediaries

واسطه های مالی

financial investment

سرمایه گذاری مالی

financial lease

اجاره مالی

financial leverage

اهرم مالی

financial liquidity

نقدینگی مالی

financial management

مدیریت مالی

financial manager

مدیر مالی، مدیر امور مالی

financial markets

بازار های مالی

financial mathematics

ریاضیات مالی

financial merger

ادغام مالی،  تلفیق مالی

financial modeling

مدل سازی مالی،  الگو سازی مالی

financial models

مدل های مالی

financial performance

عملکرد مالی

financial period

دوره مالی

file processing

پرونده پردازی

file protecting

حفاظت کردن از موجود در ان از فایل و داده های دخل تصرف

file server

بایگان،  ذخیره ساز فایل

file sharing

به اشتراک در اوردن فایلها

file storage

ذخیره سازی فایل

filing

بایگانی

filing department

دایره بایگانی

filing system

سیستم بایگانی

fill a job

احراز شغل

fill a position

پستی را تصدی نمودن

filling of accounts

بایگانی حساب ها

filters and burners

صافیها وکوره ها

final account

حساب قطعی نهایی

final approval

تصویب نهایی

final certificate

گواهی صورت مجلس تحویل قطعی

final dividend

سود سهام پایان سال،  سود سهام نهایی

final goods

محصول نهایی،  کالای ساخته شده

final inspection

بازرسی نهائی

final inspection report

گزارش اخرین بازرسی

final invoice

صورت حساب نهایی قطعی

final payment

پرداخت قطعی

final price

قیمت نهائی، قیمت قطعی، اخرین قیمت

final product

محصول نهایی، محصول قطعی

final sales volume variance

انحراف حجم فروش نهایی

final settlement

تسویه نهایی

final statements

صورتهای نهایی، صورت قطعی، صورت وضعیت قطعی

final take –over

تحویل قطعی

final utility

مطلوبیت نهایی

finable

جریمه دار، سزاوار جریمه

finance

منابع مالی

finance bill

برات یا سفته جهت تامین مالی کوتاه مدت،  لایحه تامین درآمد برای مخارج بودجه جاری کشور

finance charge

هزینه مالی کارمزد

finance company

شرکت تامین مالی،  موسسه تامین مالی

finance corporations

شرکت های سهامی مالی،  شرکت های سهامی تامین مالی

finance department

خزانه داری

finance director

مدیر مالی

finance house

موسسه تامین مالی

finance lease

اجاره سرمایه ای

finance management

مدیریت تامین مالی

financial

مالی

financial accountant

حسابدار مالی

financial accounting

حسابداری مالی

Financial Accounting Foundation FAF

بنیاد حسابداری مالی

Financial Accounting Standards Board FASB

هیات استاندارد های حسابداری مالی

financial accounts

حساب های مالی

financial administration

اداره امور مالی

financial adviser

مشاور مالی

feed forward control

کنترل اینده نگر

feedback

بازتاب، بازیاب، پس داد، بار خور

feedback control

کنترل باز نگرگذشته نگر

feedback loops

حلقه های باز خوران

feedback system

باز خور

feeling peoples

اشخاص احساسی

feelings

احساسات

fellow peers

همقطاران

fellow subsidiaries

شرکت های فرعی،  شرکت های عضو

fellow workers

همکاران

fertility rate

نرخ بارور

fiat measurement

معیار بی اساس

fiat money

پول بدون پشتوانه

fictional finalism

غایب گرایی تخیلی

fictitious asset

دارایی موهوم،  دارایی ساختگی غیر واقعی

fictitious payee

دریافت کننده موهوم،  ذینفع صوری

fidelity bond

دریافت تضمین از کارکنان

fidelity insurance

بیمه نامه خسارت ناشی از سرقت، بیمه درستکاری

fiduciary

امانتدار،  امین

fiduciary accounting

حسابداری امانی،  حسابداری سپرده ها و امانات قیمومیت

fiduciary funds

حساب مستقل برای وجوه امانی، وجوه امانتی

fiduciary loan

وام شرافتی، وام بدون تضمین

fiduciary relationship

روابط امانتدارانه،  روابط مربوط به امین تَرَکه

field

حوزه،  میدان

field auditor

حسابرس داخلی،  حسابرس ناحیه ای خود شرکت،  حسابرس سیار

field research

پژوهش میدانی

field sale

فروش میدانی

field staff

کارمند ناحیه

field studies

مطالعات میدانی

field trip

بازدید علمی، گردش علمی، مسافرت علمی کار

field warehousing

انبار محل، وثیقه گذاری انبار در محلجهت استقراض و تامین مالی

field warehousing loan

وام با وثیقه انبار در محل وام گیرنده

field work

علمی

fifth generation computers

کامپیوتر های نسل پنجم

figure

شکل، رقم

figure ground

ترکیب زمینه

figure head

رئیس تشریفاتی

file

پرونده بایگانی، پرونده

file to

بایگانی کردن، ضبط کردن

file a complaint

شکایت کردن

file cabinet

قفسه بایگانی

file contents

محتویات فایل

file copy

نسخه بایگانی

file keeper

بایگان

file numerical

پرونده شماره ای، پرونده مسلسل

fallacy of comparison

خطای مقایسه

fall، back pay

دستمزد بیکاری،  مزد متعلق به ایام منتظر خدمت

falling market

بازار رو به زوال

falling off of orders

کاهش سفارش مشتریان

false accounting

حسابداری گمراه کننده،  حسابداری با اطلاعات غیر واقعی، حسابداری کاذب

false advertising

تبلیغات گمراه کننده،  تبلیغات غیر واقعی

false and misleading statements

صورت های نادرست و گمراه کننده

false market

بازار غیر واقعی،  بازار کاذب

false trading

تجارت نا مشروع،  معاملات غیر قانونی

falsifiable

ابطال پذیر

falsification

تزویر، تحریف

falsification of accounts

دفاتر جعلی،  دستکاری حساب ها،  حساب سازی

falsify

تحریف‌ کردن‌،  دست‌ بردن‌ در،  باطل‌ ساختن‌،  تزویر کردن‌

family allowance

حق تاهل، فوق العادهتاهل

family of nations

خانواده ملل

family partnership

شراکت تضامنی خانوادگی

farm accounting

حسابداری مزرعه،  حسابداری برای فعالیت مزروعی

FAS price Free Alongside Ship

قیمت در نقطه بارگیری،  قیمت در کنار کشتی

fashion

مد،  سبک،  طرز،  روش،  شکل

fashion goods

اجناس مورد پسند،  کالاهای مد روز

fast moving items

اقلام پر مصرف

fatigue

خسته کننده

fatigue allowance

مزایای خستگی کار

fatigue study

مطالعه دشواری کار، خستگی سنجی کار

fault

تقصیر – خطا

fault،  finding nature

ماهیت عیب جوئی

favorable

مساعد

favorable balance of trade

تراز مثبت تجاری،  تراز تجاری مساعد

favorable case

حالت مساعد

favorable variance

انحراف مساعد

favoritism

پارتی بازی، استثنا قائل شدن نسبت به

feasibility

امکان سنجی بررسی امکان، بررسی عملی بودن، بررسی

feasibility study

ترجیحی، مطالعه امکان سنجی

feasible alternatives

بدیلهای امکان پذیرموجه

feasible area

منطقه جوابهای مقدور

feasible region

منطقه موجه

feasible solution

جواب موجه، راه حل ممکن، پاسخ متحمل

featherbedding

تحمیل استخدام

feature

شکل،  ترکیب،  قیافه،  ویژگی،  خصوصیت

Federal Agency Issues

اوراق بهادار منتشره توسط آژانس های دولت فدرال

Federal Insurance Contribution Act FICA

قانون کمک به بیمه دولت مرکزی

Federal Reserve Bank

بانک فدرال رزرو

Federal Trade Commission FTC

کمیسیون تجارت حکومت مرکزی

fee

حق الزحمه

Fee Alongside Ship FAS

تحویل در کنار کشتی

fee simple

حق الزحمه ساده –حق الزحمه معمولی

fee splitting

تقسیم حق الزحمه،  با هم قسمت کردن حق الزحمه

feed back value

ارزش بازخور

factor comparison system

سیستم مقایسه عوامل

factor cost

هزینه عامل

factor inputs

داده های عامل،  ورودی های عامل

factor payments

پرداختهای عامل، دستمزدها، حقوق

factor recovery

فاکتور بازیابی

factorage

حق العمل کاری، حق العمل

factorial design

طرح عاملی

factoring

عاملیت،  حق المعل کاری

factoring accounts receivable

عاملیت حساب های دریافتنی

factoring without recourse

عاملیت و فروش بدون جبران خسارت

factors

عوامل

factors analysis

تحلیل عوامل

factors comparison

مقایسه عوامل

factors of production

عوامل تولید

factory

کارخانه

factory agreement

توافق نامه تولید،  توافق نامه ساخت

factory burden

هزینه های غیر مستقیم کارخانه،  سربار کارخانه

factory costs

هزینه های کارخانه،  هزینه های غیر مستقیم تولیدی،  سربار کارخانه

factory expense

هزینه کارخانه،  هزینه غیر مستقیم تولیدی،  سربار کارخانه

factory journal

دفتر روزنامه کارخانه

factory ledger

دفتر معین کارخانه

factory maintenance

سیستم مقایسه عوامل

factory material requisition journal

دفتر روزنامه درخواست مواد کارخانه

factory overhead

سربار کارخانه، سربار ساخت

factory overhead budget

بودجه سربار ساخت

factory overhead control account

حساب کنترل سربار کارخانه

factory overhead rate

نرخ سربار ساخت

factory supplies

ملزومات کارخانه

factory system

سیستم تولیدی

factotum

آدم همه کاره،  انسان مسئول

factual analysis

تجزیه وتحلیل عینی

facultative endorsement

پشت نویسی اختیاری،  ظهرنویسی اختیاری

facultative reinsurance

بیمه اتکایی خاص،  بیمه اتکایی اختیاری

faculty board

هیئت عامل دانشکده

fading

محو

failure

قصور،  ناتوانی،  اهمال،  تخلف،  ورشکستگی

failure identity

هویت شکست

fair

نمایشگاه کالا بازار،  متعارف،  منصفانه،  بی طرفانه،  مطلوب

fair competition

رقابت منصفانه

fair market value

ارزش متعارف بازار

fair presentation

ارائه مطلوب

fair trade practice

اَعمال منصفانه تجاری، پیشه منصفانه تجاری

fair trade price

قیمت تجاری منصفانه

fair value

ارزش متعارف،  ارزش منصفانه

fair wear and tear

فرسودگی متعارف، فرسایش و استهلاک در حد متعارف

fairness

مطلوب،  مطلوبیت،  انصاف

fairness of financial statements

منصفانه بودن صورت های مالی

fallacy

سفسطه،  استدلال نادرست

face amount certificate

گواهی مبلغ اسمی

face amount

مبلغ اسمی

face interest rate

نرخ اسمی بهره

face to face group

گروه رویاروی

face value

مبلغ اسمی، ارزش ظاهری، ارزش اسمی

facial expressions

حالات ظاهری چهره

facility

وسیله تسهیل، سهولت

facility layout

نحوه استقرار امکانات

facility planning

برنامه ریزی امکانات

facility requisition

درخواست تسهیلات

facsimile transmission FAX

تبدیل پست تصویری فاکس

fact

واقعیت

fact finding

واقعیت یابی،  تحقیق

factor

عامل، نماینده، کارگزار

factor analysis

تحلیل عوامل، تحلیل عاملی

Factor Analytic Chart Technique FACT

تکنیک نمودار تحلیلی عامل

factor comparison method

روش مقایسه عوامل


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 1 , management , marketing , economy and related terms13


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.