اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 12

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 12

 

extraneous

نا مربوط - بیگانه

extraordinary

غیر مترقبه -  فوق العاده

extraordinary depreciation

استهلاک فوق العاده

extraordinary event

رویداد غیر مترقبه

extraordinary expenses

هزینه های غیر مترقبه

extraordinary gains and losses

سود و زیان غیرمترقبه

extraordinary items

اقلام غیر مترقبه

extraordinary repairs

تعمیرات اساسی

extraordinary resolution

تصمیم فوق العاده

extrapolation

برون یابی

extravagant expenditure

هزینه های افراطی

extraversion

برون گرائی

extreme point

نقطه حدی

extrinsic motivation

انگیزش بیرونی

extrovert

برون گرا

ex - work EXW

تحویل درب کارخانه یا انبار

exposure

حدود خطر – امکانات خطر و ریسک در بیمه

exposure draft

متن پیشنهادی

expressing relationship

رابطه نمائی

expression

ابراز -  اظهار -  تعبیر -  نحوه ادا

expropriation

مصادره یا سلب مالکیت

extendable bond

اوراق قرضه قابل تمدید

extended functional fixation hypothesis

فرضیه تداوم ثبات عملکردی

extension

تمدید

extension of time for filing

تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه

extent of auditing tests

حدود آزمون های حسابرسی -  وسعت رسیدگی

extent of testing

اندازه آزمون

external account

صورت مالی خارجی

external audit

حسابرسی خارجی مستقل

external auditing

حسابرسی مستقل

external auditor

حسابرس خارجی -  حسابرس مستقل

external auditor’s opinion

اظهار نظر حسابرس مستقل

external data

داده های خارجی اطلاعات خارجی

external decision makers

تصمیم گیرندگان خارجی، برون سازمانی

external document

اسناد و مدارک خارجی

external events

رویدادهای خارجی

external failure costs

هزینه های اهمال کنترل کیفی

external financial limit

سقف حد تامین مالی از منابع خارجی

external financial reporting

گزارشگری مالی خارجی

external financial statements

صورتهای مالی خارجی، برون سازمانی

external financing

تامین مالی خارجی -  تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه

external forces

نیروهای خارجی

external forecast

پیش بینی وقایع  خارجی

external planning premises

پیشداشته های خارجی برنامه ریزی

external rewards external factors

پاداش خارجی عوامل خارجی - عوامل محیط خارج

external sources

منابع خارجی

external stimulus

محرک خارجی

external storage

حافظه برونی

external transaction

معاملات خارجی

external users of financial statement

استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی

external uses

مصارف خارجی

external validity

روایی بیرونی

externalities

تاثیرات خارجی

extra psyche

روان بیرونی

extinction

هیچگونه باز خوری ندادن – خاموشی -  چشم پوشی

extinguishment

منهدم کردن -  مستهلک کردن -  تسویه کردن -  از بین بردن

extortionate credit transactions

معاملات اعتباری افراطی

extra dividend

سود سهام فوق العاده -  سود سهام اضافی

extra ordinary general meeting

مجمع عمومی فوق العاده

extra -  sensory sensing

احساس ماورا حسی

extra works

کارهای جدید

extraction

خارج کردن

extractive industries

صنایع استخراجی

experimental data

داده های تجربی -  داده های ازمایشی

experimental definition

تعریف تجربی

experimental design

طرح تجربی - طرح ازمایش

experimental education

اموزش تجربی

experimental group

گروه تجربی - گروه ازمایشی

experimental intervention

مداخله تجربی

experimental knowledge

دانش تجربی - دانش ناشی از تجربه

experimental method

روش ازمایشی - روش تجربی

experimental period

دوره تجربی

experimental research

تحقیق تجربی - تحقیق ازمایشی

experimental science

علوم تجربی

experimental simulation

مدل سازی تجربی

experimental test

ازمون تجربی

experimental variance

واریانس تجربی

expert

کارشناس - متخصص - خبره

expert opinion

اظهار نظر کارشناس -  نظریه متخصص

expert system

سیستم خبره

expertise

اظهارنظر فنی کردن -  نظریه تخصصی دادن

expire

انقضا

expired cost

بهای تمام شده منقضی شده

expired utility

مطلوبیت از دست رفته -  تسهیلات منقضی شده

expiry date

تاریخ انقضاء

explanation

تبیین - توزیع - بیان - شرح

explanatory paragraph

بند توضیحی در گزارش حسابرس

explicit

تشریح – روشن  -  صریح

explicit debit

بدهی صریح

explicit interest

سود واضح – بهره صریح

explicit rent

اجاره بهای واضح زمین

exploitative authoritative

استبدادی - استثماری

exploration

بازرسی -  جستجو -  بازبینی -  معاینه

exploratory

اکتشافی

explosion

لیست انفجاری – لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول

exponent

نما در ریاضیات -  نماینده

exponential

توان - تعریفی - تشریحی

exponential constant

ضریب ثابت نمایی

exponential functions

توابع نمایی -  معادلات نمایی

exponential regression

برگشت غائی

exponential smoothing

هموارسازی نمایی

export

صادرات

export agent

نمایندگی صادرات -  نماینده صادراتی

export credit

اعتبار صادراتی

export earnings

درآمد های صادراتی

export finance house

مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات -  اتاق تامین مالی صادرات

export house

مرکز صادرات -  اتاق صادرات

export incentives

انگیزه های صادراتی -  مشوق های صادراتی

export license

جواز صادرات

export manager

مدیر صادرات

export merchant house

مرکز بازرگانی صادراتی

export trade corporation

شرکت سهامی تجاری صادراتی

exporter

صادرکننده

expectancy

انتظار - جمع تجربیات گذشته

expectancy theory

نظریه انتظار

expectation preference

مدل توقع - مدل ترجیح

expected activity time

زمان مورد انتظار فعالیت

expected actual capacity

ظرفیت واقعی مورد انتظار

expected annual activity

فعالیت مورد انتظار سالانه -  سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی

expected cash flows

جریان های نقدی مورد انتظار

expected curve

منحنی مورد انتظار

expected deviation rate

ضریب انحراف مورد انتظار

expected dividend

سود سهام منتظره

expected exit value

ارزش خروجی مورد انتظار

expected life

عمر مورد انتظار -  عمر منتظره

expected monetary value

ارزش پولی مورد انتظار

expected rate of return

نرخ بازده مورد انتظار

expected return

بازده مورد انتظار

expected return on a portfolio

بازده مورد انتظار یک پرتفولیو

expected sales volume

حجم فروش مورد انتظار

expected time

زمان مورد انتظار

expected utility hypothesis

فرضیه فایده مندی مورد انتظار

expected value

ارزش مورد انتظار

expected value method

مدل ارزش مورد انتظار

expected value of perfect information

ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل

expected volume

حجم مورد انتظار -  حجم برآوردی فعالیت دوره آتی

expendable fund

وجوه قابل مصرف -  حساب مستقل قابل خرج

expendable trust fund

وجوه امانی قابل مصرف

expended appropriation

اعتبار مصرف شده -  تخصیص هزینه خرج شده

expenditure

خرج -  مخارج

expenditure authorized

مخارج مصوب

expenditure committed

مخارج تعهد شده

expenditure tax

مالیات بر مخارج

expenditure variance

انحراف مخارج

expenditures

مخارج

expense

مخارج

expense account

حساب هزینه

expense allocation

تسهیم هزینه -  سرشکن کردن هزینه

expense and revenue summary

خلاصه سود و زیان

expense budget

بودجه عملیات - بودجه هزینه عملیات

expense center

مرکز هزینه -  مخزن هزینه

expense control

کنترل هزینه -  نظارت بر هزینه

expense distribution

توزیع هزینه -  تسهیم هزینه

expense prepaid

پیش پرداخت هزینه

expense recognition

شناخت هزینه وتشخیس هزینه

expenses

هزینه ها

expensive

گران -  گران قیمت

experience

تجربه

experience curve

منحنی تجربه

experiment

آزمایش

execution & communication

اجرا وابلاغ

execution gap

فاصله اجرایی -  شکاف اجرایی

executive

رئیس - مدیر اجرایی - مجری

executive ability

توانایی مدیر اجرایی

executive advancement

پیشرفت اجرایی

executive board

هیات عاملاجرائی

executive branch

قوه اجرائیه - قوه مجریئه - شاخه اجرایی

executive class

طبقه مجریان مدیران اجرایی

executive committee

کمیته اجرایی عامل

executive compensation plan

طرح پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت

executive council

شورای اجرایی

executive director

مدیر اجرایی - مدیر عامل

executive power

قوه مجریه

executive salaries

حقوق مدیران اجرایی

executive services

خدمات اجرایی

executive shares option

اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی

executive stock option

اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی

executive vice -  president

معاون اجرایی

executor

مجری -  مامور اجرا -  وصی

executor ship accounts

حساب های مربوط به اجرا

executory contract

قرار داد اجرایی

executory costs

هزینه های اجرایی

exempt from taxation

معاف از پرداخت مالیات

exempt gifts

هدایای معاف از پرداخت مالیات

exempt organizations

سازمان های معاف از پرداخت مالیات

exempt private company

شرکت خصوصی معاف از مالیات

exempt transfer

نقل وانتقال معاف از مالیات

exempt unit trust

بخشودگی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری محدود تراست واحد

exemption

بخشودگی مالیاتی

exemptions from consolidated financial statements

معافیت های مربوط به ارائه صورت های مالی تلفیقی

exemptions from filing accounts

معافیت های مربوط به تسلیم حساب های مالی

exercise date

تاریخ اعمال -  تاریخ اجرا

exercise price

قیمت با استفاده از اعمال حق تقدم, اختیار خرید و یا ضمانت خرید

exhibit

نشان دادن -  ارائه کردن -  نمایش

exhibition

نمایش

existence

وجود -  موجودیت

existing facilities

تصحیلات موجود

existing use value

ارزش استفاده جاری دارایی -  ارزش مورد استفاده در حال حاضر

exit interview

مصاحبه ترک خدمت

exit price

قیمت خروجی -  قیمت خروجی در بازار تقاضا -  ارزش خالص بازیافتنی -  ارزش خروجی جاری

exit valuation

ارزیابی خروجی

exit value

ارزش خروجی -  ارزش در بازار تقاضا -  ارزش خالص بازیافتنی

exit -  value income statement

صورت سود وزیان بر اساس ارزش خروجی

exosmosis

بیرون تراوی

exogenous theory

نظریه بیرونی غیر ذاتی

exogenous

برونی -  بیرونی -  به طور برون زا

expanded equity method

روش مبسوط ارزش ویژه در سرمایه گذاری های بلند مدت

expansion investments

سرمایه گذاریهای توسعه

expansion project

پروژه توسعه

excellence

کمال - تعالی

excepted provident fund

وجوه احتیاطی موارد خاص -  وجوه احتیاطی خارج از شمول

exception

استثنا

exception report

گزارش موارد خاص

exceptional cases

موارد استثنایی

exceptional items

اقلام استثنایی

excess

اضافی  -  زیادی

excess present value index

شاخص ارزش اضافی فعلی

excess burden of taxation

بار اضافی مالیات

excess capacity

ظرفیت اضافی

excess cash balance

مانده مآزاد وجوه نقد

excess deduction account

حساب اضافه برداشت -  حساب مآزاد بر تخصیص

excess earnings accumulation tax

مالیات بر انباشت درآمد مآزاد

excess material requisition

درخواست مواد بیش از مقدار استاندارد

excess -  profits tax

مالیات بر سود اضافه -  مالیات بر سود مآزاد

excess reserves

ذخایر مآزاد

excess return

بازده اضافی -  بازده مآزاد

excess shares

سهام اضافی

exchange

مبادله

exchange broker

دلال بورس ارز

exchange check

چک متقابل

exchange control

کنترل ارز -  نظارت بر ارز

exchange depreciation

تنزل ارزش ارز -  تنزل ارزش پول خارجی

exchange equalization account

حساب برابری ارز

exchange gain

سود مبادله -  سود تسعیر ارز

exchange -  listed securities

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس

exchange loss

زیان مبادله -  زیان تسعیر ارز

exchange management

مدیریت ارز

exchange parity

برابری ارز

exchange rate

نرخ ارز –نرخ مبادله - نرخ ستد - نرخ تسعیر

exchange rate mechanism

مکانیزم نرخ تبدیل

exchange rate risk

ریسک نرخ تسعیر

exchange risk

احتمال خطر تسعیر ارز -  ریسک تسعیر

exchanger

صراف -  دلال ارز

exchequer

خزانه -  خزانه داری -  مالیه

Exchequer Bills

اسناد خزانه دولت انگلستان

Exchequer Bonds

اوراق قرضه خزانه

exchequer equalization fund

صندوق تسویه خزانه

excise duty

مالیات غیرمستقیم -  مالیات بر تولیدات داخلی

excise license

عوارض پروانه -  عوارض جواز -  عوارض مجوز

excise man

مامور مالیاتی - مامور مالیات بر فروش

excise tax

مالیات غیرمستقیم -  مالیات بر فروش

excluded income tax

درآمد معاف از مالیات

exclusion of subsidiaries from consolidation

مستثنی کردن شرکت های فرعی از تلفیق

exclusive concession

امتیاز انحصاری

excused absence

غیبت موجه

excluded property

اموال معاف از مالیات

executable files

فایلهای اجرایی

expectancy ranks

رده های اجرایی

executed contract

قرار داد مجری

execution

اجرا

evaluation method

روش ارزشیابی

evaluation ability

توانایی ارزیابی

evaluation interview

مصاحبه ارزشیابی

evaluation of internal control

ارزیابی سیستم کنترل داخلی

evaluation period

دوره ارزیابی

evaluation program

ارزش یابی برنامه

evaluation techniques

تکنیک های ارزیابی

evasion of tax

فرار از پرداخت مالیات -  فرار از بار مالیاتی

even lot

رقم گرد شده رند

even parity

موازنه زوج بودن

event

رخداد - پدیده - رویداد

event accounting

حسابداری رویدادها رویدادهای مالی

event risk

ریسک واقعه -  احتمال خطر

events occurring after the balance sheet date

رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه

events prediction

پیش بینی وقایع

events study

مطالعه رویدادها

events subsequent to the balance sheet date

رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه

events - based accounting information systems

سیستم های اطلاعات حسابداری مبتنی بر وقایع -  سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر زمان واقعی رویدادها

evidence

شواهد - شاهده

evidence accumulation

جمع آوری شواهد -  جمع اوری مدارک مثبته

evidential matter

موضوع مستند -  موضوع اسنادی

evolution

تکامل

ex

بدون -  بی -  فاقد

ex -  all

بدون هیچ مزیت

ex ante

پیش بینی شده -  برنامه ریزی شده -  آتی

ex ante income

سود آتی -  سود تحقق نیافته

ex bond

اوراق قرضه بدون بهره متعلقه

ex bonus

بدون مزایا -  بدون پاداش

ex coupon

فاقد کوپن بهره

ex dividend

سهم بی سود

ex dividend date

بعد از تاریخ سود سهام

ex -  dividend stock

سهام بدون سود جاری

ex drawing

بدون حق برداشت

ex factory

تحویل درب کارخانه

ex gratia

بلا عوض -  همت عالی -  داوطلبانه

ex gratia payment

پرداخت کمک بلاعوض

ex officio

به موجب منصب - به عنوان مقام رسمی

ex post

تاریخ گذشته -  اعتبار گذشته

ex post facto

پس رویدادیپژوهشهای نیمه تجربی

ex post income

سود واقعی -  سود تحقق یافته

ex -  rights

بدون حق تقدم

ex -  rights date

تاریخ انقضای مهلت مقرر

ex ship

تحویل روی عرشه کشتی

ex warehouse

تحویل در انبار فروشنده

ex works

تحویل در کارگاه یا انبار -  تحویل در محل تولید

exact

کامل - دقیق

exact duplicate

رونوشت برار با اصل

exaggerated value

ارزش مبالغه شده

exaggeration

بزرگنمایی و اغراق

examination

معاینه باز رسی - آزمایش

examine

رسیدگی

excavation

خاک برداری

escrow agreement

توافق نامه وثیقه ای

essential assets

دارائی های ضروری -  دارائی های اساسی

earliest start time EST

زود ترین زمان شروع

established criteria

معیار تعیین شده

establishment

موسسه -  بنگاه -  تاسیس

establishment charges

هزینه های تاسیس

establishment of standards

تعیین استاندارد - تعیین شاخص ها

establishing the regression lines

تعیین خط روند

estate

ماترک -  ملک -  دارائی -  ارث -  حالت -  وضعیت

estate accounting

حسابداری اموال موروثی -  حسابداری اموال در اختیار امین ترکه -  حسابداری اموال وقفی

estate agent

کارگزاری - بنگاه معاملات املاک

estate duty

عوارض املاک -  عوارض اموال موروثی

estate income

درآمد ناشی از املاک -  درآمد ناشی از ماترک

estate planning

برنامه ریزی برای حداقل سازی مالیات بر ماترک

estate tax

مالیات برارث

esteem &Status

احترام ومقام

esteem Need

نیاز احترام - ارزش - قدر

estimate

تخمین زدن - براورد

estimated cost

بهای تمام شده براوردی - قیمت تقریبی

estimated liabilities

بدهی های برآوردی

estimated net realizable value method

روش ارزش خالص بازیافتنی مورد انتظار

estimated revenue

درآمد تخمینی پیش بینی شده

estimated salvage value

ارزش اسقاط پیش بینی شده -  ارزش باقی مانده پیش بینی شده

estimated schedule

زمان بندی تخمیتی

estimated tax

مالیات برآوردی -  مالیات پیش بینی شده

estimated value

ارزش تقریبی

estimating -  cost system

سیستم برآورد بهای تمام شده

estimation objective

هدف برآورد

estimation sampling

نمونه گیری بر اساس پیش بینی -  نمونه گیری تخمینی

estimation theory

تئوری تخمین

estimator

برآورد کننده

ethical conduct

آئین اخلاقی

ethical investment

سرمایه گذاری از بعد اخلاقی -  سرمایه گذری اخلاقی

ethical principles

اصول اخلاقی

ethical rulings

احکام اخلاقی در حرفه حسابرسی

ethics

اخلاق -  موازین اخلاقی -  اخلاق حرفه ای -  آئین رفتاری

ethics rulings

ارای صادره درباره ایین رفتار حرفه ای

euro banks

بانک های اروپایی

euro bond

اوراق قرضه اروپایی

euro check EC

چک اروپایی

euro currencies

ارزهای اروپایی

euro currency loan market

بازار وام با ارز اروپایی

euro dollar

سپرده دلار امریکا در بانک های خارج از امریکا

euro market

بازار اروپا

European common market

بازار مشترک اروپا

European currency unit ECU

واحد ارز اروپایی اکو

European economic community EEC

جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک

European option

اختیار خرید اروپایی

European productivity agency

اداره بهره وری اروپا

evaluate

ارزیابی کردن

evaluating

تعیین ارزش

evaluation

برنامه ارزشیابی

equity capital to long -  term debt ratio

نسبت حقوق صاحبان سهام سهام سرمایه به بدهی بلندمدت -  نسبت سرمایه مالکانه به بدهی بلند مدت

equity capital to total debt ratio

نسبت سرمایه سهامداران به کل بدهی -  نسبت سهام سرمایه به کل بدهی

equity carve -  out

عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی

equity dilution

کاهش حق مالی -  تقلیل حق مالکانه -  کاهش سرمایه

equity financing

تامین مالی از طریق افزایش سرمایه -  تامین مالی از طریق سهام سرمایه مالکانه سهام عادی و ممتاز

equity holders

سهامداران -  صاحبان سهام

equity interests

علایق مالکانه -  بهره مالکانه -  حقوق مالکانه

equity investment

سرمایه گذاری درسهام سرمایه

equity -  linked policy

خط مشی مرتبط با مالکیت

equity method

روش ارزش ویژه

equity method of accounting for long - term

روش ارزش ویژه در موردحسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت

equity ownership

مالکیت مالک مالکانه -  مالکیت حقوق صاحبان سهام

equity per share

حق مالی هرسهم

equity ratio

نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهیهاوحقوق

equity receiver

کفیل - امین اموال

equity security

اوراق مالکیت سهام -  هوراق بهادار مالکانه -  گواهی مالکیت -  سند سرمایه

equity shares

سهام حق مالی -  سهام مالکانه

equity shares capital

سهام سرمایه مالکانه

equity theory

نظریه برابری

equity transaction

معامله ارزش ویژه -  معامله حقوق صاحبان سهام

equity transfer rules

قواعد انتقال مالکیت

equity turnover

دفعات گردش حقوق صاحبان سهام

equivalence

تعادل

equivalency test

آزمونی که پیش آموختها را می سنجد

equivalent

معادل

equivalent groups

گروههای معادل

equivalent pension benefit

مزایای بازنشستگی معادل

equivalent units

معادل آحاد -  واحدهای مساوی -  واحدهای مشابه

erase

پاک کردن

erasing

حذف کردن - پاک کردن –از بین بردن

ergonomics

طراحی کار به نوعی که بر سازگاری شخص با ماشین تاکید داشته باسد

eros

غریزه زندگی

erosion

فساد تدریجی - فرسایش - تحلیل

errand

پیغام - پیغام رسانی - ماموریت

erroneous

مغلوط -  نادرست -  پر از اشتباه

erroneous entries

ثبت های اشتباه -  ثبت های غلط

error

خطا –اشتباه

error analysis

تجزیه وتحلیل خطا

error and omissions expected E&OE

اشتباهات و از قلم افتادگی ها از طرفین قابل قبول است

error cushion

حاشیه اشتباه

error message

پیغام خطا

error of control tendency

خطای گرایش مرکزی

error of leniency

خطای سهل گیری

error rate

نرخ اشباه

error variance

واریانس خطا

errors

اشتباهات

escalation clause

شرط افزایش بها -  شرط تعدیل

escalation price

قیمت افزاینده -  قیمت بالا رونده

escapable cost

هزینه قابل گریز -  هزینه قابل حذف

escape clause

شرط گریز -  شرط رهایی از انجام تعهد

escape period

دوره ما قبل ترک خدمت

escrow

سند تضمینی -  سند وثیقه

escrow account

حساب تضمینی -  حساب ضمانت پرداخت تعهد به ذینفع قرارداد

entering basic variable

متغیر اساسی ورودی

enterprise

موسسه - دادوستد - شرکت –واحد تجاری - بنگاه

enterprise accounting

حسابداری موسسه -  حسابداری برای مجموعه یک بنگاه اقتصادی

enterprise costs

هزینه های موسسه

enterprise fund

حساب وجوه مستقل انتفاعی -  وجوه مستقل بنگاه

enterprise theory

تئوری بنگاه اجتماعی

enterprise value

ارزش موسسه

enterprise zones

مناطق تجاری

entity

واحد مستقل

entity accounting

حسابداری برای شخصیت جداگانه بنگاه -  حسابداری واحد اقتصادی مستقل

entity assumption

فرض تفکیک شخصیت -  فرض شخصیت جداگانه حسابداری

entity concept

مفهوم تفکیک شخصیت -  مفهوم شخصیت جداگانه حسابداری

entity postulate

فرض مسلم شخصیت -  فرض بنیادی شخصیت جداگانه

entity theory

تئوری بنگاه

entrance pay

حقوق کار اموزی

entrance rate

حقوق بدون خدمت

entrance requirement

شرایط پذیرش - شرایط ثبت نام

entrepreneur

کارفرما -  کارآفرین -  نقش آفرین

entrepreneurship

کارآفرینی -  نقش آفرینی -  سازمان دهندگی

entropy

انتروپی

entry

ثبت

entry price

قیمت ورودی -  قیمت جایگزینی -  قیمت ورودی بازار عرضه

entry values

ارزش های ورودی -  ارزش های جایگزینی

enumeration

شمارش

environment

محیط

environment of accounting

محیط حسابداری

environmental antecedents

پیشینه های محیطی

environmental complexity

پیچیدگی محیطی

environmental fit

سازگاری محیطی

environmental scanning

موشکافی محیطی

epistemology

شناخت شناسی - دانش شناسی

equal -  annual -  payment method

روش پرداخت اقساط مساوی سالانه

equal pay

مزد برابر

equalities

معادلات

equality of taxation

عدالت مالیاتی

equalization

برابر سازی -  یکنواخت کردن

equalization reserve

ذخیره برابر سازی -  ذخیره تسویه

equalizing dividend

تنظیم زمان یا زمان بندی پرداخت سود سهام

equation

معادله - برابری

equation method

روش معادله

equifinality

هم پایانی

equilibrium price

قیمت تعادل

equilibrium theory

نظریه تعادل

equipment

تجهیزات

equipment financing

تامین مالی تجهیزات

equipment replacement

مخارج جایگزینی تجهیزات

equipment replacement expenditures

مخارج جایگزینی تجهیزات

equipment trust bond

اوراق قرضه دارای وثایق اموال و تجهیزات

equipment trust certificate

گواهی وثیقه تجهیزات

equitable apportionment

تخصیص منصفانه -  اختصاص منصفانه

equitable interest

بهره منصفانه

equity

مایملک - حقوق صاحبان سرمایه - حق مالی

equity accounting

حسابداری حقوق صاحبان سهام -  حسابداری مالکانه

equity capital

سهام سرمایه

employment interview

مصاحبه استخدامی

employment manager

مدیر استخدامی

employment market

بازار کار

employment opportunities

فرصت های شغلی -  فرصت های استخدامی

employment rate

نرخ اشتغال

employment regulation

مقررات استخدامی

employment report

گزارش استخدامی -  گزارش اطلاعات مربوط به موارد استخدامی

employment services

خدمات استخدامی

employment test

ازمون استخدامی

empower

تفویض اختیار

empty economy

اقتصاد بی پایه و اساس -  ااقتصاد پوچ

empty set

مجموعه تهی

emulative

رقابتی

encash

نقد کردن -  به پول تبدیل کردن

enclose

ضمیمه کردن -  پیوست کردن

enclosure

ضمیمه -  پیوست

encode

رمز کردن

encoding

به رمز در آوردن

encouragement

تشویق –دلگرمی

encroachment on the practice of another auditor

تجاوز تدریجی به کار حسابرس دیگر -  ربودن مشتریان یک حسابرس توسط حسابرس دیگر

encryption

رمزی کردن

encumbrance

تخصیص -  اختصاص -  تعهد پرداخت -  قید -  بار

encumbrance account

حساب تعهد پرداخت -  حساب تخصیص در حسابداری دولتی

encumbrance system

سیستم تخصیص اعتبار در حسابداری دولتی

end of month EOM

آخر ماه  -  پایان ماه

end product

حاصل کار - محصول تمام شده

end year rebate

تخفیف اخر سال

ending inventory

موجودی پایان دوره

endogenous

درون زاد

endogenous theory

نظریه ذاتیدرونی

endorse

ظهرنویسی کردن -  پشت نویسی کردن

endorsement

ظهرنویسی -  پشت نویسی

endorser

پشتنویس - ظهر نویس

endowment

هدیه -  بخشش -  وقف

endowment fund

وجوه اهدایی -  وجوه وقفی

endowment policy

بیمه نامه عمر با مدت معین

endowment principle fund

اصل وجوه دارایی اعطایی یا وقفی

endowment revenues fund

وجوه حاصل از درآمدهای دارایی اعطایی یا موقوفه

end - product costing

هزینه یابی محصول نهایی

ends& means

هدفها و وسایل

endurance

بردباری

enfranchisement

حق رای -  اعطای حق رای -  اعطای حق انحصار

Engage to

استخدام کردن – متحد کردن - ضامن کردن – قول دادن

engagement

کار -  شغل – التزام - تعهد

engagement completion

تکمیل کار -  اتمام کار حسابرسی

engagement letter

موافقت نامه حسابرسی

engineered variable costs

هزینه های متغیر مهندسی شده

engineering costs

هزینه های منهدسی

engrosser

محتکر -  احتکار کننده

engrossment

احتکار -  خرید یکجا

enhancement costs

هزینه های ناشی از افزایش قیمت

enlargement

توسعه -  بسط

enquiry based systems

سیستم های مبتنی بر سوال و جستجو

ensuing settlement

تسویه متعاقب - تسویه آتی متعاقب خرید جاری

enter

وارد کردن - ثبت کردن

emergent system

سیستم مسلطغالب

emerging capital markets

بازارهای سرمایه نوظهور -  بازارهای سرمایه در حال نمو

emerging markets

بازارهای نو ظهور -  بازارهای در حال نمو

emolument

حقوق و مزای -  حق الزحمه -  فوق العاده -  مقرری

emotional behavior

رفتار احساسی

emotional insulation

ایجاد سد عاطفی

emotional recognition

شناخت عاطفی

emotional stability

ثبات عاطفی

emotions

عواطف - احساسات

empirical

تجربی

empirical evidence

شواهد تجربی

empirical studies

مطالعات تجربی

empiricism

مبتنی بر آزمایش و تجربه -  تجربه مداری

employ

کار پیدا کردن - استخدام کردن - بکار گماشتن - استعمال کردن

employee

کارمند -  مستخدم

employee stock option

اختیار خرید سهام توسط کارمندان

employee attitude measurement

سنجش گرایش کارکنان

employee benefits

مزایای کارمندی

employee centered

کارمند مدار

employee class promotion

ترفیع کارمندان

employee counseling

مشاوره کارمندی

employee development

پرورش کارمندان - اموزش کارمندان

employee evaluation

ارزیابی کارمندان

employee handbook

کتاب راهنمای کارمندان استخدام شدگان

employee incentive compensation plans

طرح های پاداش تشویقی کارمندی

employee morale

روحیه کارکنان

employee participation

مشارکت کارمند

employee relation

روابط کارمندان

employee report

گزارش کارمندی -  گزارش کارکنان

employee reporting

گزارشگری کارکنان -  گزارشگری کارمندی -  گزارشگری اطلاعات کارمندی

employee rights

حقوق کارمندان

employees, compensation

پاداش کارمند - باز پرداخت کارمند

employee share ownership plan ESOP

طرح مالکیت سهام توسط کارمندان

employee stock repurchase agreement

قراداد بازخرید سهام عادی

employee training

کاراموزی کارمندان

employees’ contributory negligence

مشارکت کارکنان در سهل انگاری -  سهل انگاری متقابل کارکنان

employees’ holiday credit

اندوخته مرخصی کارکنان

employees’ insurance contribution

حق بیمه سهم کارمند

employees’ liability

مسئولیت کارکنان -  مسئولیت کارمندان

employees’ pension fund contribution

وجوه بازنشستگی سهم کارمند در صندوق بازنشستگی

employees’ termination -  pay provision

اندوخته پایان خدمت کارکنان

employer

کار فرما - سرپرست

employer union

اتحادیه کار فرمایی

employer’s accounting for defined benefit pension plan

حسابداری کارفرما برای مزایای تعریف شده طرح بازنشستگی

employer’s accounting for defined contribution pension plan

حسابداری کارفرما برای برنامه تعریف شده بازنشستگی مشارکتی با کارمند

employer’s accounting for insured pension plan

حسابداری کارفرما برای طرح بازنشستگی بیمه شده

employer’s accounting for multiemployer pension plan

حسابداری کارفرما برای طرح بازنشستگی چند کارفرمایی

employer’s federation

فدراسیون کارفرمایان

employers’ insurance contribution

حق بیمه سهم کارفرما

employers’ strike insurance

بیمه اعتصاب کارفرمایان

employment

کسب - استخدام اشتغال در یک پیشه

Employment Act

قانون استخدام

employment agency

اداره کار یابی

employment costs

هزینه های مربوط به استخدام

employment exchange

اداره کاریابی -  بورس استخدامی

efficiency industrial

کارایی صنعتی

efficient audit

حسابرسی کارآمد

efficient capital market

بازار کارآی سرمایه

efficient frontier

مرز کارآیی

efficient frontier concept

مفهوم مرز کارآیی در بازار سرمایه

efficient market

بازار کارآ

efficient market hypothesis EMH

فرضیه بازار کارآ

efficient portfolio

پرتفولیوی کارآ -  مجموعه اوراق بهادار کارآمد

effort

کوشش -  جهد -  سعی جهت دار -  تلاش

egg head

روشنفکر

ego alien

نامانوس به خود

ego cathectic

تسکین از راه خود

ego ideal

خود ارمانی

ego involvement

درگیری شخصیت

ego needs

نیازهای شخصیت - نیازهای خود گرایانه

ego states

حالتهای من

ego synchronic

مانوس به خود

eight K, 8 - K

گزارشگری رویدادهای مهم ماهیانه

elaborate

ماهرانه -  استادانه

elastic

کشش دار - انعطاف پذیر - قابل انعطاف

elastic demand

تقاضای کشش دار - تقاضای حساس

elasticity

کشش - حساسیت - انعطاف پذیری - قابلیت انعطاف

elasticity of demand

کشش تقاضا - حساسیت تقاضا

elasticity of production

کشش تولید

elasticity of supply

کشش عرضه

electoral power

قوای رای دهنده گان

electoral statistics

امار انتخاباتی

electra complex

عقده الکترا

electronic data interchange EDI

تبادل الکترونیکی داده ها

electronic data processing

پرورش داده ها الکترونیک

electronic funds transfer

انتقال الکترونیکی وجوه

electronic mail

پست الکترو نیکی - پست کامپیوتری

electronic office

دفتر کار الکترونیکی

eleemosynary corporation

شرکت سهامی غیر انتفاعی -  شرکت سهامی امور خیریه

element

عنصر

elementary function

تابع ابتدایی

elements of balance sheet

عناصر ترازنامه

elements of financial statements

عناصر صورتهای مالی

elements of management

عناصر مدیریت

eleven K, 11 - K

گزارش سالانه طرحهای مربوط به خرید سهام, پس انداز و سایر طرح های مشابه مربوط به کارکنان

eligible bill

برات متعبر -  صورت حساب قابل قبول -  برات واجد شرایط

eligible bond

ورقه قرضه قابل قبول -  قرضه مناسب

eligible investment

سرمایه گذاری واجد شرایط -  سرمایه گذاری در خور انتخاب

eligible qualified

واجد شرایط

eligible securities

اوراق بهادار قابل قبول -  اوراق بهادار واجد شرایط

eliminate

حذف کردن

eliminating entries

ثبت های حذف کننده

elimination

حذف

elimination column

ستون حذف و تعدیلات کاربرگ

elimination procedures

رویه های حذف

elite

برگزیدگان - زبدگان - نخبگان

emanate of

صادره از

embargo

ممنوعیت -  تحریم -  مانع -  توقیف

embezzle

اختلاس کردن -  حیف و میل کردن -  دزدیدن

embezzlement

اختلاس

embezzlement frauds

تقلب های از نوع اختلاس

embezzler

اختلاس کننده

economical

اقتصادی -  مقرون به صرفه

economically

از لحاظ اقتصادی

economics

اقتصاد -  علم اقتصاد

economics of auditing

اقتصاد حسابرسی -  اقتصادیات یا اقتصادی بودن عملیات حسابرسی

economies of scale

صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید انبوه -  اقتصادیات مقیاس تولید -  صرفه جوئیهای ناشی از حجم تولید

economies of scope

صرفه جوئیهای ناشی از وسعت کار

economist

اقتصاددان

economy

اقتصاد -  صرفه جوئی

economy of manufacture

صرفه جویی صاحبان صنایع

economy of scale

صرفه جوئی مقیاس مناسب -  صرفه جوئی مقیاس

economy of scarcity

اقتصاد کمبود -  اقتصاد نایابی -  اقتصاد ندرت

edge

لبه

edit

ویرایش کردن

editing

ویرایش - دخل وتصرف در یک متن با نوشتار

editor

ویر استار - ایدیتور

educational administrator

مدیر تربیتی - مدیر اموزش

educational ethics

اخلاق تربیتی

educational facilities

تسهیلات اموزشی

educational growth

رشد آموزشی

educational institution

موسسه اموزشی

educational leave

مرخصی مطالعاتی

educational material

مواد اموزش

educational mortality

افت تحصیلی

educational opportunities

فرصتهای تربیتی - امکان تحصیل

educational planning

برنامه ریزی اموزشی

educational program

برنامه اموزشی

educational pyramid

هرم اموزشی

educational reform

اصطلاح اموزش وپرورش

educational retardation

عقب ماندگی تحصیلی

educational society

انجمن تعلیم وتربیت

educational test

ازمون تحصیلی

educational theories

نظریه های اموزشی

effect

اثر -  نتیجه

effective

اثربخش -  موثر

effective annual rate

نرخ موثر سالانه

effective audit

رسیدگی موثر

effective communication

ارتباط موثر

effective control

کنترل کار امدموثر

effective cycle

سیکل موثر

effective decision making

تصمیم گیری موثر

effective interest method

روش نرخ بهره موثر

effective interest rate

نرخ موثر بهره

effective interest rate method

روش نرخ موثر بهره

effective leadership

رهبری موثر - رهبری کار امد

effective rate

نرخ موثر

effective rate of interest

نرخ موثر بهره

effective tax rate

نرخ موثر مالیات

effective yield

بازده موثر

effectiveness

کار امدی - اثر بخشی

effectiveness control

کنترل اثربخشی

effects

تاثیرات

efferent out flow

جریان برون دهی سیستم عصبی

efficiency

کارایی

efficiency control

کنترل کارایی

efficiency -  effectiveness audit

حسابرسی کارایی, اثربخشی

efficiency factor

عامل کارایی

efficiency ratio

نسبت کارایی

efficiency variance

انحراف کارآیی

economic

اقتصاد - علم اقتصاد

economic environment of accounting

محیط اقتصادی حسابداری

economic abundance

وفور اقتصادی

economic activity

فعالیت اقتصادی

economic analysis

تحلیل اقتصادی

economic appraisal

ارزیابی اقتصادی - تقویم اقتصادی

economic batch quantity

تولید حجم دسته اقتصادی -  مقدار عدل اقتصادی

economic behavior

رفتار اقتصادی - وضع اقتصادی

economic conflict

بر خورد اقتصادی - اختلاف اقتصادی

economic consequences of accounting

نتایج اقتصادی حسابداری

economic continuity

دوام اقتصادی - پیوستگی اقتصادی

economic cost

بهای تمام شده با صرفه - بهای اقتصادی

economic cycle

سیکل اقتصادی -  چرخه اقتصادی

economic decision

تصمیمات اقتصادی

economic dependency

وابستگی اقتصادی

economic development

توسعه اقتصادی

economic development accounting

حسابداری برای توسعه اقتصادی

economic domination

سلطه اقتصادی

economic dynamic

پویایی تحرک اقتصادی - دینا میک اقتصادی

economic efficiency

کارایی اقتصادی

economic ends

هدف های اقتصادی

economic entity

شخصیت اقتصادی -  واحد اقتصادی

economic environment

محیط اقتصادی

economic equilibrium

تعادل اقتصادی

economic event

رویداد اقتصادی

economic exposure

احتمال تغییر در نرخ ارزهای خارجی

economic fluctuations

نوسانات اقتصادی

economic goods

کالای اقتصادی

economic growth

رشد اقتصادی

economic harmonies

هماهنگی اقتصادی

economic income

سود اقتصادی

economic independence

استقلال اقتصادی

economic indicator

نشانگر اقتصادی

economic institutions

تاسیسات اقتصادی - نهادهای اقتصادی

economic interest

منفعت اقتصادی -  بهره اقتصادی

economic life

عمر مفید اقتصادی -  عمر بهره داری

economic lot size

اندازه اقتصادی

economic man

انسان اقتصادی

economic manufacturing quantity

مقدار اقتصادی تولید

economic order quantity

با صرفه ترین مقدار سفارش

economic order quantityEOQ model

مدل با صرفه ترین مقدار ممکن

economic obligations

تعهدات اقتصادی

economic planning

برنامه ریزی اقتصادی - برنامه گذاری اقتصادی

economic policy

سیاست اقتصادی

economic power

قدرت اقتصادی - برتری اقتصادی

economic production run size

اندازه اقتصادی دستور ساخت

economic production run size model

مدل اقتصادی اندازه سفارش تولید

economic profit

سود اقتصادی

economic reality

واقعیت اقتصادی

economic resources

منابع اقتصادی

economic trend

روند اقتصادی

economic union

اتحادیه اقتصادی

economic unit

واحد اقتصادی

economic usefulness

سودمندی اقتصادی -  فایده اقتصادی

economic utility

سودمندیمطلوبیتاقتصادی

economic value

ارزش اقتصادی

economic warfare

جنگ اقتصادی - کشمکش اقتصادی

economic welfare

رفاه اقتصادی

dynamic programming

برنامه ریزی پویا

dynamics

پویائی شناسی - تکاپو شناسی

dynamism

پویائی - پویش

dysfunction

سو.عملکرد

dysfunctional

بد کار کردی

each way

حق معامله دو طرفه

eagerness to sell

اشتیاق برای فروش سهم یا کالا

earliest time

زودترین زمان

earliest finish time

زودترین زمان خاتمه

earliest start time

زودترین زمان شروع

early bargains

چانی زنی اولیه -  منافع اولیه

early extinguishment of debt

بازخرید بدهی زودتر از موعد مقرر

early retirement of bonds

باز خرید اوراق قرضه قبل از سر رسید

early shift

شیفت صبح

early vesting

مقرری از پیش تعیین شده

earmark

تخصیص - کنار گذاردن

Earmark of

اختصاص، تخصیص دادن

earmarked revenue

در امد اختصاصی

earmarking of taxes

تخصیص مالیا تها

earn

کسب درآمد

earn -  out provision

شرط پرداخت احتمالی

earned capital

سرمایه تحصیل شده

earned for ordinary

درآمد حاصله برای هرسهم عادی -  سود متعلق به سهام عادی

earned income

در امد استحقاقی - در امد مکتسب

earned income credit

معافیت مالیات بر درآمد کسب شده

earned surplus

مآزاد دخل - مآزاد اکتساب - مآزاد مکتسب

earnest money

پول بیعانه - پیش پرداخت

earning

در آمد - عایدی

earning -  capacity value

ارزش توانایی کسب سود

earning components

عناصر درآمد -  عناصر عایدات

earning coverage ratios

نسبت های پوششی سود

earning cycle

چرخه کسب درآمد

earning income

درآمد کسب شده  -  درآمد تحصیل شده

earning power

نیروی کسب در امد

earning process

فر ایند کسب سود

earning related pension

مستمری بازنشستگی مرتبط با کسب درآمد

earning report

گزارش عواید

earning streams

جریان عایدات

earning/dividend ratio

نسبت درآمد به سود سهام

earnings

عایدات - عواید

earnings before interest and taxes EBIT

سود قبل از مالیات به علاوه هزینه بهره

Earnings Before Taxes EBT

سود قبل از کسر مالیات

earnings of assets

درآمد بازده دارایی ها

earnings per common share

درآمد هرسهم عادی

earnings per share EPS

سود هر سهم

earnings -  related benefits

منافع مرتبط با کسب درآمد

earnings -  related pension

مستمری از محل عایدات صندوق بازنشستگی

earnings reports

گزارشهای سودآوری

earnings statement

صورت سود و زیان -  صورت ریز درآمد وتحلیل آن

ease of entry

سهولت ورود

easement

حریم - راحتی - اسایش

easy market

بازار سست

EBCDIC

ابسیدیکیک روش ثبت اطلاعات

EBIT -  EPS analysis

تجزیه و تحلیل رابطه بین سود قبل از کسر مالیات و بهره سود عملیاتی و درآمد یا سود هرسهم

EBIT -  EPS approach

رویکرد سود فبل از مالیات و بهره و درآمدیا سود هر سهم

echelon

رده - اشل

echo

بازتاب - طنین - اکو

econometric model

الگوی اقتصاد سنجی

econometrics

اقتصاد سنجی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 12 , management , marketing , economy and related terms12


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.