اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 11

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 11

 

drawback

تادیه برات

drawee

برات گیر - محل علیه

drawer

برات کش - محیل - طراح

drawings

برداشتها

drive

انگیزه - سائق - مشوق - غریزه

driving right

حق برداشت

driving term

شرط بازدارنده

driving forces

نیروهای وادارنده

drop shipment

حمل مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده

drum printer

دستگاه چاپ استوانه ای

du pont chart

نمودار دو پانت

du pont ratio system

روش نسبت یابی دوپانت

dual

همزاد - دوگانه

dual aspect

دو طرفه بودن حسابها

dual aspect concept

مفهوم دو طرفه بودن حسابها

dual currency bond

اوراق قرضه برحسب ارز دوگانه

dual dating

تاریخ گذاری دو گانه

dual market

بازارثانویه

dual problem

مسئله ثانویه

dual programming

عملکرد وبرنامه ثانوی

dual purpose tests

ازمونهای مضاعف

dual sampling

نمونه گیری مضاعف

dual simplex method

روش سمپلکس ثانویه

dual systems method

روش نظامهای دو گانه

dual tax

مالیات مضاعف

dual transfer pricing

قیمت گذاری دوگانه انتقالات داخلی

dual variables

متغیر های ثانویه

dualistic

دوگانه

duality

زوجییت - دو گانگی

Diary method

روش ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

dummy

مجازی

dummy activity

فعالیت مجازی

dummy directors

مدیران پوشالی - مدیران ظاهری

dummy stockholder

سهامدار غیر واقعی

dummy variable

متغیر مجازی

dump

جنس را برای رقابت با دیگرات ارزات فروختن

dumping

قیمت شکنی

dun

بستانکار

duopoly

انحصار دو قطبی

duplicated sample

نمونه دوتایی

duplication

دوباره کاری - تکرار وظائف - نسخه برداری

duplication method

روش تکثیر

duplication of function

تکرار وظائف –دوباره کاری مظائف

durable capital products

محصولات مصرفی با دوام

durable consumers products

محصولات سرمایه ای با دوام

duration

مدت

duration of the work

مدت اتمام کار

during construction

در خلال ساختشناخت درآمد

during production

در خلال تولید

dishonor

نکول، بد حسابی

dishonor a draft

نکول برات

dishonored check

چک بلامحل

dishonored note

سند نکول شده

dishonoring of a bill of exchange

نکول برات ارزی

duty

عوارض - وظیفه - تکلیف

duty criteria

معیار های انجام وظیفه

duty drawback

برگشت بخشی از حقوق گمرکی

duty free

معاف از عوارض

dynamic

پویا

dynamic management

مدیریت پویا

dividends in kind

سود غیر نقدی سهام

dividends payable

سود سهام پرداختنی

dividends per share

سود هر سهم

divisibility

بخش پذیری

divisible credit

اعتبار قابل تقسیم

division manager

مدیر بخش

division of labor

تقسیم کار

docking of pay

کسر حقوق

doctrine

دکترین - آیین - آموزه

documentary bill

برات اسنادی

documentary credit

اعتبارات اسنادی

documentary letter of credit

اعتبار نامه اسنادی

documentary method

روش اسنادی

documentation

مستند سازی

documents against acceptance

تحویل اسناد در مقابل قبولی برات

documents against payment

تحویل اسناد در مقابل پرداخت

documents and records

مدارک و سوابق

dole

حقوق ایام بیکاری

dollar unit sampling DUS

نمونه گیری با ضریب احتمال مناسب با مبالغ

dollar value life method

روش ارزشیابی

domain

حیطه

domestic

داخلی

domestic constraints

محدودیت های داخلی

domestic corporation

شرکت سهامی داخلی

domestic environment

محیط داخلی

domestic firms

شرکتهای داخلی

domestic pressures

فشار های داخلی

domestic trade

تجارت داخلی

dominant criteria

معیارهای غالب

dominant leader

رهبر مسلط - رهبر غالب

donate

بخش کردن - هبه کردن

donated assets

دارائیهای اهدائی

donated capital

سرمایه اهدایی

donated capital stock

سهام سرمایه اهدایی

donated shares

سهام اهدایی

donated stock

سهام اهدایی

donated surplus

مآزاد اهدایی

donated treasury stock

سهام خزانه اهدایی

dormant account

حساب راکد

dormant company

شرکتهای غیر فعال

double barreled bond

اوراق قرضه با تضمین مضاعف

double classification

طبقه بندی مضاعف

double declining balance

مانده نزولی مضاعف

double declining balance depreciation method

روش استهلاک با مانده نزولی مضاعف

double entry

حسابداری دوبل

double entry accounting

دفتر داری دوبل

double - entry system of accounting

سیستم حسابداری دو طرفه

double liability

بدهی مضاعف

double option

اختیار دو جانبه

double taxation

مالیات مضاعف

double time

پرداخت دستمزد دو برابر دستمزد عادی

doubtful accounts

حسابهای مشکوک الوصل

doubtful debts

بدهیهای مشکوک الوصول

doutch auction

حراج نزولی – حراج سبک هلندی

down grade demote

تنزل رتبه

downloading

پیاده کردن - پیاده نمودن فایل از کامپیوتر

down payment

پیش پرداخت

downstream sales

فروش کالا توسط شرکت اصلی به فرعی

downtime

زمان بیکاری

downturn

رکود اقتصادی

draft

چرک نویس - حروف معمولی چاپگر

disqualification

عدم صلاحیت

dissatisfies

عوامل نا راضی کننده

dissatisfaction

عدم رضایت - نا خشنودی - نارضایی

disseminate

ابلاغ کردن - منتشر کردن

dissimilar assets

دارایی های غیر مشابه

dissimilation

نا همانند سازی

dissolution

انحلال

dissolve

منحل کردن

dissonance

نا هما هنگی - نا جوری - نا هنجاری

dissuasion

انصراف

distinctiveness

اختصاصرفتار خاص

distortion

تغییر شکل

distraint

مصادره اموال، توقیف اموال

distress merchandise

موجودی کالای توقیف شده

distress price

قیمت اجباری

distributable income

در امد قابل توزیع

distributable profit

سود قابل توزیع

distributable reserves

ذخایر قابل توزیع

distributed profit

سود تقسیم شده

distribution expenses

هزینه های توزیع

distribution network

شبکه توزیع

distribution of dividend

توزیع سود سهام

distribution point

نقطه انشعاب

distribution to owners

توزیع منافع بین صاحبان سهام سرمایه

distribution cost analysis

تجزیه و تحلیل هزینه های فروش و بازاریابی توزیع

distribution profile

منحنی نمودار توزیع

distribution system

نظام توزیعی

distributor

توزیع کننده

district auditor

حسابرس منطقه ای

disturbance

اختلال - اشفتگی - ناراحتی

disturbing

اختلال زا

divergence

واگرائی

divergent

متباعد - وا گرا - انشعاب پذیر - مختلف

diversification

متنوع سازی

diversification strategy

استراتژی متنوع سازی

diversified companies

شرکتهای با فعالیت متنوع

diversity of opinion

اختلاف سلیقه

divest

تهی کردن

divided powers

قوای تقسیم شده

dividend

سود سهام

dividend account

حساب سود سهام

dividend control

کنترل سود سهام

dividend coverage ratio

نسبت پوشش سود سهام

dividend in arrears

سود سهام عقب افتاده

dividend in kind

سود سهام غیر نقدی

dividend income

درآمد سود سهام

dividend of declared

سود سهام اعلام شده

dividend distribution

توزیع سود سهام

dividend limitation

محدودیت در تقسیم سود سهام

dividend mandate

مجوز پرداخت سود سهام

dividend payable

سود سهام پرداختی

dividend payout

پرداخت سود سهام

dividend policy

سیاست تقسیم سود سهام

dividend preferences

اولوییتهای سود سهام

dividend reinvestment plan

طرح سرمایه گذاری مجدد سود سهام

dividend restraint

محدودیت در تقسیم سود سهام

dividend valuation model

مدل ارزش یابی سود سهام

dividend waiver

لغو سود سهام

dividend warrant

ضمانت پرداخت سود سهام

dividend washing

سود سهام غیر صوری

dividend yield

بازده سود سهام

dividend paid

سود سهام پرداخت شده

discount allowed

تخفیف اعطایی

discount bond

اوراق قرضه بدون بهره

discount broker

صراف

discount factor

عامل تنزیل

discount loan

وام تنزیلی

discount lost

تخفیف از دست رفته

discount market

بازار تنزیل اوراق بهادار

discount on stock

کسر سهام

discount period

دوره تنزیل

discount rate

نرخ تنزیل

discount received

تخفیف دریافت شده

discount value of bond

ارزش اوراق قرضه باکسر

discounted cash flow

روش گردش - وجه نقد تنزیل شده - تنزیل گردش وجوه

discounted notes

اسناد تجاری تنزیل شده

discounted pay back period

دوره برگشت تنزیل شده

discounted price

قیمت تخفیف داده شده

discounted value

ارزش تنزیل شده

discounted with recourse

تنزیل با حق رجوع

discounted without recourse

تنزیل بدون حق رجوع

discounting

تنزیل

discounting back

تنزبل مجدد

discounting cash flows

تنزبل جریانهای نقدی

discounting process

شیوه تنزیل

discounting receivable

تنزیل مطالبات

discountinued operations

عملیات متوقف شده

discovery sampling

نمونه گیری اکتشافی

discovery value accounting

حسابداری ارزش اکتشافی

discrete

گسسته - جدا - مجزا

discrete variable

متغیر گسسته

discretion

بصیرت - نظر – صلاحدید - خود رای

discriminate analysis

تجزیه وتحلیل تمایزی

discrimination

تبعیض

discussion paper

مقاله ای برای بحث

disintegration

وا گرایی - فرو پاشی - تجزیه

disintermediation

تورم زدایی

disinvestment

برداشت از سرمایه

disjoint event

حوادث نا متقاطع - نا سازگار

disjoint set

مجموعه های مجزا

disk

دیسک - دیسکت - نرم دیسک

disk drive

گردونه دیسک - دیسک گردان

dismiss

منفصل کردن

Dismiss to

منفصل کردن - معزول کردن

dismissal

انفصال

dismissal compensation

باز خرید سوابق خدمت

dismissal pay

حقوق انفصال

disobedient employee

کارمند متمرد

disorganization

بی سازمانی

dispersion

گسسته - نا پیوسته - متغیر… - پراکندگی

displaced aggressive

پرخاشگری جایگزین

displaced of distribution

پراکندگی توزیع

displaced plant

ماشین آلات جایگزین شده

displacement

جابجایی - جابجاشدن - جابه جاسازی

display

نمایش

display screen

صفحه نمایش

display unit

دستگاه نمایشگرصفحه تلویزییونی

disposable income

درآمد قابل خرج

disposal

واگذاری و فروش - در معرض گذاری

disposal of segment of an enterprise

واگذاری قسمتی ازیک واحد تجاری

disposal value

ارزش واگذاری اسقاط

disposition of funds

تخصیص وجوه

disposition of net income

تخصیص سود ناویژه

dispossession

سلب مالکیت

disputes

اختلاف

direct correlation

همبستگی مستقیم

direct cost

هزینه مستقیم

direct costing

هزینه یابی مستقیم

direct financial interests

منافع مالی مستقیم

direct material usages

مواد مستقیم مصرفی

direct allocation method

روش تخصیص مستقیم

direct data entry

ثبت مستقیم داده ها

direct debit system

سیستم برداشت مستقیم

direct debt

بدهی مستقیم

direct expense

هزینه مستقیم

direct experience

تجربه شخصی - تجربه مستقیم

direct factory overhead

سربار مستقیم کارخانه

direct financing lease

اجاره با تامین مالی مستقیم

direct foreign investment

سرمایه کذاری مستقیم خارجی

direct integration

یکپارچگی مستقیم

direct inventory reduction method

روش کاهش مستقیم ارزش موجودی

direct labor

کار مستقیم

direct labor budget

بودجه کار مستقیم

direct labor cost

هزینه کار مستقیم

direct labor hour rate

نرخ ساعات کار مستقیم

direct lease

اجاره مستقیم

direct manufacturing costs

هزینه های مستقیم ساخت

direct material purchases budget

بودجه خرید مواد مستقیم

direct material mix variance

انحراف ترکیب مواد مستقیم

direct material yield variance

انحراف بازده مواد مستقیم

direct materials

مواد مستقیم

direct materials budget

بودجه مواد اولیه مستقیم

direct method

روش مستقیم

direct operating costs

هزینه های مستقیم عملیاتی

direct overhead

سربار مستقیم

direct payment

پرداخت مستقیم

direct supervision

نظارت مستقیم - سرپرستی مستقیم

direct supervisor

سرپرست مستقیم

direct tax

مالیات مستقیم

direct valuation

ارزشیابی مستقیم

directing

هدایت

direction

هدایت - رهبری

directionality

جهت مندی - جهت گیری

directive

جهت دهنده

directive interview

مصاحبه ارشادی

directive method

روش دستوری

directive ness

هدفمندی

director

مدیر - رهبر

director of education

سرپرست اموزش

directors orientation

جهت گیری هیات مدیره

directory

فهرست

disability insurance

بیمه ازکارافتادگی

disability charge

غرامت از کار افتادگی - غرامت نغص عضو

disadvantage

معایب

dischargeto

اخراج - اخراج کردن

disciplinary action penalties

جرایم انضباطی - تنبیهات انضباطی

disciplinary action

تدبیر انضباطی

discipline

انضباط

disclaimer of opinion

عدم اظهار نظر

disclosure

افشا

disclosure principle

اصل افشا

disclosure of a business

افشای اطلاعات یک بخش متوقف شده

disclosure of accounting

افشا خط مشی های حسابداری

disclosure of extra ordinaries

افشای اقلام غیر مترقبه

disclosure requirements

الزامات افشا

discontinued operations

عملیات متوقف شده

discount

تخفیف

discount accumulating

انباشت کسر

discount amortization on bonds payable

استهلاک کسر اوراق قرضه پرداختی

detention

بازداشت –توقیف

determine

تعئین نمودن

determiner

تصمیم گیرنده

determinism

فلسفه جبری - فلسفه تقدیری

deterministic and stochastic

معین - قطعی - غیر احتمالی - تعین کننده - جبری

deterrence

باز دارندگی - منع

detour

انحراف مسیر

detriment

خسارت

detrimental

زیان آور

devaluation

کاهش ارزش پول

development

پرورش - توسعه - پیشرفت

development budget

بودجه عمرانی

development expense

هزینه توسعه

development land tax

مالیات بهسازی زمین

development of supervisor

پرورش سرپرستان

development plan

طرح توسعه

development - stage enterprises

واحد های تجاری قبل از مرحله بهره برداری

deviation

انحراف

deviation allowable

انحراف مجاز

deviation education

اموزش انحرافی

deviation rate

ضریب انحراف

device

وسیله - اسباب - ابزار

diagnose

تشخیص دادن

diagnosing skill

مهارت تشخیصی

diagnosis

شناخت مسئله

diagnosis method

روش تشخیص

diagnostic

عیب شناسی – عیب یابی

diagnostic circuit

مدار غیب یاب

diagnostic studies

مطالعات تشخیصی

diagnostic indicator

شاخص تشخیصی

diagnostic procedure

مرحله ای که ماشین به بررسی عیب وایرادهای خودش پردازد

diagnostic test

آزمایش تشخیص

dialog

محاوره - گفت وشنود

dichotomous

دو ارزشی

dichotomous variables

متغیر های دوارزشی

dichotomy

تقسیم دوبخشی - معضل - دوراهی - تضاد تقسیم دوگانه

data dictionary

واژه نامه داده ها

dictionary of occupational title

فرهنگ عناوین شغلی

difference

تفاوت

difference estimation

براورد تفاضلی

different levels of production

سطوح مختلف تولید

differential aptitude test

ازمون تشخیص استعداد

differential calculus

حساب فاضله

differential cost

بهای تمام شده تفاضلی

differential cost analysis

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی

differential piece work plan

طرح پاره کاری نسبی

differential specific

ویژگی متفاوت

differentiate

تمایز گذاری - تفکیک

differentiation

مشتق گیری - فاضله گیری

diffusion

تفاوت و تفکیک مطالب از یکدیگر پخش - انتشار

digital

دیجیتال - رقمی

digital computer

کامپیوتر عددی

digital peoples

اشخاص ارقامی

dilemma

معضل - معما - دوراهی - تنگ نا

dilution

تقلیل ارزش

dilutive earning per share

درآمد کاهش یافته هر سهم

dilutive securities

اوراق بهادار رقیق شدنی

dimension

بعد

diminishing balance depreciation

استهلاک به روش مانده نزولی

diplomat

سیاستمدار - دیپلمات

diplomatic service

دیپلماتیک

direct labor hours

ساعات کار مستقیم

direct

مستقیم

direct access

دسترسی مستقیم

direct access storage devices DASD

انباره های دسترسی مستقیم

direct aggressive

پرخاشگری مستقیم

departmentation by product

طبقه بندی بر اساس محصول

departmentation by territory

طبقه بندی بر حسب ناحیه

departmentation intermediate

تقسیم وظایف میانی

departmentation primary

تقسیم وظایف ابتدایی

departmentation ultimate

تقسیم وظایف نهایی

departure from historical cost

انحراف از بهای تمام شده تاریخی

dependability

اعتماد پذیری - قابلیت اعتماد

dependent

وابسته

dependent variable

متغیر وابسته

depletable assets

داراییهای نقصان پذیر تهی شدنی

depleted cost

بهای تمام شده کاهش یافته

depletion

استهلاک منابع طبیعی

depletion allowance

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

depletion reserve

ذخیره استهلاک منابع طبیعی

deposit

سپرده

deposit administration fund

حساب سپرده غیر دیداری

deposit in transit

سپرده های بین راهی

deposit loan

وام سپرده

deposit receipt

رسید سپرده

deposit slip

فیش بانکی

deposit taking institutions

موسسات سپرده گذاری

deposit warrant

تضمین سپرده

depositor

سپرده گذار

depository transfer check

چک انتقالی بین بانکی سپرده گذاری شده

depreciable amount

مبلغ قابل استهلاک

depreciable asset

دارایی قابل استهلاک استهلاک پذیر

depreciable life

عمر قابل استهلاک

depreciation

استهلاک –کاهش پیاپی

depreciation expense

هزینه استهلاک

depreciation accounting

حسابداری استهلاک

depreciation adjustments

تعدیلات مربوط به استهلاک

depreciation allowance

ذخیره استهلاک

depreciation currency

ارز فرسایشی

depreciation methods

روشهای محاسبه استهلاک

depreciation provision

ذخیره استهلاک

depreciation rate

نرخ استهلاک

depreciation reserve

ذخیره استهلاک

depreciation schedule

جدول استهلاکی

depreciation tax shield

حمایت مالیاتی استهلاک

depression

رکود

derivatives

اوراق بهادارمشتق شده از اوراق بهادار دیگر

description

توصیف - تشریح - شرح

descriptive

توصیفی مطالعه

descriptive method

روش توصیفی - تشریحی

descriptive financial statement

صورت مالی توصیفی

descriptive scale

مقیاس ترسیمی توصیفی

descriptive studies

مطالعات توصیفی

design engineer

مهندس طراح

design skill

مهارت طراحی

desired audit risk

ریسک مطلوب حسابرسی

desired change

تغییر مطلوب

de - skilled

مهارت زدایی

destination

مقصد

detachable stock warrant

برگ ضمانت خرید سهام

detail account

حساب تفصیلی

detail record

ثبت جزئی

detail review

بررسی تفصیلی

detailed audit

حسابرسی جزئیات

detailed drawings

نقشه های تفصیلی

detailed income statement

صورت حساب سود و زیان به شکل تفصیلی

detailed project

طرح تفصیلی

detailed subsidiary accounts

حسابهای معین تفضیلی

details

جزئیات

detection control

کنترل های کشف

detection of fraud

کشف تقلب

detective

کارگاه

detector

اشکار ساز - یابنده - کشف کننده

degrees of freedom

درجات آزادگی

digressive taxation

مالیات تصاعدی نزولی

dehumanization

غیر انسانی ساختن - انسان زدایی

del credere

ضمانت فروشنده

del credere agent

بنگاه ضمانت کننده اعتبار

delay

تاخیر

delay call

مکالمه با تاخیر

delayed costing

هزینه یابی معکوس

delayed delivery

تحویل معوق

delegate

نماینده - وکیل

delegation

تفویض

delegation of authority

تفویض اختیار

delegation of power

تفویض قدرت - واگذاری قدرت

delegative style

سبک تفویضی

delete

حذف کردن

delinquency tax

مالیات دیر کرد

delinquent account

حساب خسارات دیرکرد

delinquent account receivable

حساب دریافتنی موعد گذشته

delinquent price

قیمت کالای تحویلی

delinquent tax

مالیاتهای معوق

delivery

تحویل

delivery data

تاریخ تحویل

delivery note

حواله تحویل

delivery terms

شرایط تحویل

demand

تقاضا

demand debt

بدهی عند المطالبه

demand bill

حواله عند المطالبه

demand draft

برات عند المطالبه

demand fluctuations

نو سانات تقاضا

demand inflation

تورم ناشی از افزایش تقاضا

demand loan

وام دیداری

demand note

سند مطالباتی

demand price

حداکثر قیمت پیشنهادی خریدار

demandant

متقاضی

demanding

کوشش طلب

democracy

حکومت عامه –دموکراسی

democratic method

روش دموکراتیک - روش آزادمنشانه

demographic statistics

آمار جمعیتی

demolition costs of building

هزینه های تخریب ساختمان

demonetization

تنزل ارزش پول

demonstration

نمایش

demurrage

جریمه دیرکرد

denationalization

خصوصی سازی

denial of opinion

عدم اظهار نظر

denomination value

ارزش اسمی

denotative

تصریحی - تمیزی - تفکیکی

density

تراکم

dent

تاثیر منفی داشتن

departing

خروجی

department

اداره - قسمت - بخش

department head

رئیس اداره

department of commerce

اداره بازرگانی

department report

گزارش بخش، گزارش قسمت، گزارش دایره

departmental budget

بودجه دوایر

departmental policy

خط مشی واحدی

departmental rate of return

نرخ بازده بر حسب قسمتها

departmental accounting

حسابداری قسمتی

departmental burden

سربار دوایر

departmental charge

هزینه دایره

departmental factory overhead

سربار دوایر کارخانه

departmental margin

حاشیه سود ناخالص دایره

departmentalization

تسهیم کردن به چند بخش

departmentation

تقسیم وظایف – گروه بندی وظایف

departmentation by number

طبقه بندی بر حسب تعداد

departmentation by enterprise function

طبقه بندی بر حسب وظیفه موسسه

departmentation by clientele

طبقه بندی بر حسب ارباب رجوع

departmentation by process

طبقه بندی بر حسب فرایند

defensive instruments

ابزارهای دفاعی

defensive - identification

همانند سازی دفاعی

deferral method

روش انتقال به دوره های اتی

deferred annuity

مستمری معلق

deferred asset

دارایی معوق

deferred expense

هزینه انتقالی به دوره های آتی

deferred bound

ورقه قرضه عقب افتاده

deferred call

بازخرید معوق

deferred capital

سرمایه انتقالی

deferred charge

هزینه معوق

deferred charges

مخارج انتقالی به دوره های اتی

deferred compensation

پاداش عقب افتاده

deferred consideration agreement

موافقت نامه ملاحظات آتی

deferred cost

هزینه انتقالی به دوره های آتی

deferred coupon note

برگه کوپن

deferred credit

پیش دریافت

deferred credits or revenue

درآمدهای انتقالی به دوره های اتی

deferred debt

بدهی انتقالی به دوره های آتی

deferred demand

تقاضای معوقه

deferred dividend

سود سهام معوق

deferred expenditure

مخارج معوق

deferred gross profit

سود ناویژه انتقالی به دوره های اتی

deferred income

درآمد انتقالی به دوره های اتی

deferred income taxes

مالیات بر درآمد انتقالی به دوره های اتی

deferred investment tax credit

امتیاز مالیاتی

deferred liability

بدهی انتقالی به دوره های آتی

deferred maintenance

پرداخت معوق

deferred payment sale

فروش قسطی

deferred payment agreement

قرارداد پرداخت معوق

deferred payments

پرداختهای انتقالی به دوره های اتی

deferred rate mortgage

نرخ معوق وام رهنی

deferred rebates

تخفیفات معوق

deferred repairs

تعمیرات معوق

deferred revenue income

درآمد انتقالی به دوره های اتی

deferred shares

سهام معوق

deferred stock

سهام معوق

deferred tax credit

امتیاز مالیاتی انتقالی به دوره های اتی

deferred taxes

مالیاتهای انتقالی به دوره های اتی

deficit spending

کسر بودجه

deficiency

نقض - کاستی - کمبود

deficiency account

حساب کسری

deficiency appropriation

کمبود اعتبار مصوب

deficiency letter

نامه کسری

deficiency or surplus account

حساب کسر یا اضافه

deficiency payment

پرداخت ناقص

deficit

کسر –کسر موازنه -  کسری

deficit financing

تامین کسر بودجه –تامین مالی از طریق کسر بودجه

define

تعریف کردن

defined benefit pension plan

طرح بازنشستگی با مزایای مشخص و تعریف شده

defined contribution pension plan

طرح بازنشستگی با سهم تعیین شده کارفرما

defining equation

معادله معرف

determinable current liabilities

بدهیهای جاری قابل تعیین

deflation

ضد تورم

deflationary

ضد تورمی

deflator

ضریب تعیین کننده قیمت تورمی

defunct company

شرکت منحله

degeneracy

تباهی - انحطاط

degenerate solution

حل منحط

degree

درجه

degree of confirmation

درجه تائید شدگی

degree of dissimilarity of activities

درجه عدم تشابه فعالیتها

degree of financial leverage

درجه اهرم مالی

degree of freedom

درجه آزادی

degree of interaction

درجه مواجه - درجه تعامل

degree of operating leverage

درجه اهرم عملیاتی

degree of persistence

درجه ثبات

degree of risk

میزان خطر - احتمال خطر

degree of simplicity

درجه سادگی

decay

فرو پاشی

decentralization

غیر تمرکز

decentralized filing

بایگانی غیر متمرکز

decentralized hiring

استخدام غیر متمرکز

decimal

اعشاری – دهگان

decimal - point indicator

شاخص ممیز نما

decision

تصمیم

decision interval

فاصله تصمیم گیری

decision maker

تصمیم گیرنده

decision making

تصمیم گیری

decision making process

فرایند تصمیم گیری

decision model

مدل تصمیم گیریوالگوی تصمیم گیری

decision objective

هدف تصمیم گیری

decision relevance

مربوط بودن تصمیم

decision role

نقش تصمیم گیری

decision rule

قاعده تصمیم گیری

decision support system

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

decision table

جدول تصمیم

decision theory

تئوری تصمیم

decision tree

درخت تصمیم گیری

decision usefulness

مفید بودن تصمیم گیری

decision variables

متغیر های تصمیم گیری

decisional unit

واحد تصمیماتی - واحد تصمیم گیری

decision - latitude

دامنه تصمیم

decision - makers

تصمیم گیران

decision - making apparatus

دستگاه تصمیم گیری

declaration

اظهار نامه

declaration date

تاریخ اعلام

declaration day

روز اعلام

declaration of dividend

اعلام سود سهام

declaration of solvency

اعلام توانایی پرداخت تعهدات

declared capital

سرمایه ثبت شده

declared value

ارزش اعلام شده

declassified cost

هزینه طبقه بندی نشده

decline in economic usefulness

تنزل در فایده مندی اقتصادی

decline in physical services

کاهش در خدمات فیزیکی

declining balance method

روش مانده نزولی

decode

رمزگشودن

decoding

کشف رمز کردن

decomposition principle

اصل تجزیه

decrease

کاستن

decreasing function

تابع نزولی

decreasing marginal cost

هزینه نهایی نزولی

decreasing rate

نرخ نزولی

decreasing cost

هزینه نزولی

decrement

نقصان

dedicated capital

سرمایه اهدایی

deductible amounts

مبالغ قابل کسر

deduction

کاهش

deduction at source

کسر از منبع

deductive

قیاسی

deductive theory

نظریه قیاسی

deductive inference

استنتاج استقرایی

deductive argument

استدلال قیاسی

deductive certainty

یقین عقلی

deed of arrangement

سند قولنامه

deed of convenant

تعهد نامه

deed of gift

سند اعطا

deed of partnership

شرکت نامه

deed of sale

سند فروش

deed of stock

قباله سهام

deed of trust

سند وثیقه

deep discount securities

اوراق بهادار با تخفیف زیاد

deep gain securi ties

اوراق بهادار با صرف زیاد

defalcation

اختلاس

default

کوتاهی – قصور - عدم پرداخت

defeasance

ایجاد وجوه امانی

defect

عیب - نقص

defective

معیوب

defective account

حساب ضایعات

defective units

واحدهای ضایع شده

defense mechanism

مکانیسم دفاعی

dawn raid

خرید قبل از بالا رفتن قیمت

dawn shift

شیفت صبح

day book

دفتر روزانه

day labor

کارمزدی

day of grace

مهلت اضافی

day to day expenditure

مخارج روز مره

days sales outstanding

میانگین دوره وصول مطالبات

days to sell inventory

میانگین دوره گردش موجودیها

dead file

بایگانی راکد

dead rent

اجاره اجباری

dead time

زمان تلف شده

dead weight debt

بدهی غیر تولیدی

deadheading pay

هزینه ایاب و ذهاب

deal

معامله کردن

deal in futures

معامله سلف کردن

dealer in debt

دلال بدهی

dealer in second hand goods

دلال اجناس دست دوم

dean

رییس دانشکده

dear bought

خرید با ارزش

dear money

پول با ارزش

death benefit

مستمری فوت –مستمری وظیفه

death tax

مالیات بر ارث

death - duties

مالیات بر ارث

debate

مذاکره - مباحثه - مناظره

debenture

اوراق قرضه

debenture redemption reserve

ذخیره بازخرید اوراق قرضه

debenture bound

اوراق قرضه بدون تضمین

debenture capital

سرمایه حاصل از فروش اوراق قرضه

debenture certificate

گواهی قرضه - سند استرداد

debenture convertible

سهم قرضه قابل تبدیل

debenture holder

دارنده اوراق قرضه

debenture issue

نشر قرضه

debenture stock

اوراق قرضه

debit

بدهکار/بدهکار کردن

debit& credit conventions

قواعد بدهکار  -  بستانکار کردن

debit advice

اعلامیه بدهکار

debit balance

مانده بدهکار

debit entry

ثبت بدهکار

debit memorandum

اعلامیه بدهکار

debit side

طرف بدهکار

debt

دین - بدهی

debt adjusting

تعدیل بدهی

debt capacity

ظرفیت استقراضی

debt capital

سرمایه تامین شده از طریق بدهی

debt ceiling

سقف بدهی

debt collection agency

بنگاه وصول مطالبات

debt collector

کارگزار وصول مطالبات

debt conversion

تبدیل بدهی

debt discounting

تنزیل بدهی

debt equity ratio

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

debt equity swaps

معاوضه بدهی با سرمایه

debt factoring

فروش مطالبات

debt financing

تامین مالی از طریق استقراض

debt instrument

ابزار بدهی

debt like

شبه وام

debt limit

سقف بدهی

debt marketable securities

اوراق بدهی قابل معامله

debt paying ability

توانایی پرداخت بهره

debt ratio

نسبت بدهی به جمع – بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

debt restructuring

تجدید ساختار بدهی

debt service

بازپرداخت اصل و بهره بدهی

debt service fund

وجوه لازم برای بازپرداخت اصل و بهره بدهی

debt service ratio

نسبت بازپرداخت اقسام وام

debt to net worth ratio

نسبت بدهی به ارزش ویژه

debt to total assets

نسبت بدهی به کل دارایی

debt - equity ratio

نسبت بدهی به حقوق - صاحبان سهام - نسبت وام به سرمایه

debt - like

شبه وام

debtor

بدهکار

debtors

بدهکاران

debtors collection period

دوره وصول مطالبات

debtors turnover ratio

نسبت گردش بدهکاران

debtors ledger

دفتر معین بدهکاران

debug

خطا یابی - اشکال زدایی

cutoff errors

اشتباهات انقطاعی

cutoff period

دوره انقطاعی

cutoff procedures

رویه های انقطاع

cutoff statements

صورت تفکیکی معاملات درآزمون انقطاع

cycle

چرخه - دور - گردش - سیکل

cycle billing

ارسال ادواری صورتحساب

cycle count

شمارش ادواری

cycle time

چرخه زمان

cyclically balanced budget

بودجه متوازن ادواری

cyclical budget

بودجه ادواری

cyclical financial reporting

گزارشگری مالی ادواری

cyclical fluctuation

نوسانات ادواری

cyclical positions

مشاغل ادواری

cyclical unemployment

بیکاری ادواری -  بیکاری فصلی

daily contracted hour

ساعات کار قراردادی روزانه

data transmission equipment

ابزار انتقال داده ها

deduction from gross income

کسر از سود ناویژه

deduction from net income

کسر از سود ویژه

deficiency statement

صورت کسر درآمد

daily pay

مزد روزانه - حقوق روز مزدی

daily plan

طرح روزانه

daily program

برنامه روزانه

damage

خسارت - آسیب دیدگی

data

داده

data bound

مقید به داده ها

data storage

نگهداری داده

data alignment

ردیف کردن داده ها

data analysis

تحلیل داده ها – داده مبنا -  مبنای داده ها – پایگاه داده ها

data base

بانک اطلاعاتی

data base administrator

مسئول بانک اطلاعات

data base management

مدیریت پایگاه داده ای

data base management system

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

data bit

عناصری از حافظه که در ان اطلاعات ثبت میشود

data capture

جمع آوری اطلاعات

data collection

گرد اوری داده ها

data communication

مخابره اطلاعات

data communication specialist

کارشناس شبکه ارتباطی

data conversion

تبدیل اطلاعات

data effective

کارآیی داده ها

data element dictionary

فرهنگ اقلام اطلاعاتی

data file

پرونده داده ها

data flow chart

نمودار گردش اطلاعات

data flow diagram

نمودار گردش اطلاعات

data gathering

گرد اوری داده ها

data inter change format file

فایل قالب بندی داده های تعاملی

data integrity

صحت اطلاعات

data logging

جا دادن اطلاعات

data matrix

ماتریس داده ها

data medium

میانه داده ها

data mining

استخراج داده در مدل رگرسیون

date of declaration

تاریخ اعلام سود سهام

date of grace

مهلت واریز

date of invoice

تاریخ سیاهه – تاریخ صورتحساب

date of maturity

تاریخ سررسید

date of order

تاریخ سفارش

data organization

سازمان یا ساختار اطلاعات

data preparation

تدارک اطلاعات

data privacy

اطلاعات خصوصی

data processing

بعمل اوردن اطلاعات داده سازی - پردازش دادهها - فرابری داده

data processing center

مرکز پردازش داده ها

data processing system

سیستم پردازش اطلاعاتی

data protection

حفاظت داده ها

data raw

اطلاعات خام - اطلاعات اولیه

data record

ثبت داده ها

data register

ثبت کننده اطلاعات

data retrieval

باز یابی داده

data set

مجموعه اطلاعاتی

data sink

منبع اطلاعات

data stores

مخازن داده ها

data structure

ساختار اطلاعات

data - making

داده سازی

dated draft

برات موعد دار

dated earned surplus

مآزاد تحصیل شده زمان بندی شده

dated securities

اوراق بهادار مدت دار


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 11 , management , marketing , economy and related terms11


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.