اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 10

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 10

 

currency option

اختیار خرید ارز

currency risk

ریسک ارز

currency swap

مبادله ارز

current

جاری رایج متعارف

current account

حساب جاری

current cost accounting

حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری

current value accounting

حسابداری ارزش جاری

current assets

دارائی های جاری

current assets investment

سرمایه گذاری در دارائیهای جاری

current audit file

پرونده جاری حسابرسی

current budget

بودجه جاری

current cash equivalent CCE

معادل نقد جاری

current cost

بهای جاری

current cost accounting CCA

حسابداری بهای جاری

current cost convention

میثاق بهای جاری

current cost of goods sold

بهای جاری فروش

current costs depreciation

استهلاک مبنی بر بهای جاری

current debts to net worth ratio

نسبت بدهی جاری بر مبنای ارزشهای ویژه

current entry price

قیمت ورودی جاری

current exit price

قیمت خروجی

current exit value

ارزش خروجی جاری

current expenditures

مخارج جاری

current expense

هزینه جاری

current fair value

ارزش جاری بازار

current file

پرونده جاری

current income

درآمد جاری

current investment

سرمایه گذاری جاری

current liabilities

بدهی های جاری

current market value

ارزش جاری بازار

current maturity

سرسید جاری

current obligations

تعهدات جاری

current operating profit

سود جاری عملیاتی

current operating concept

مفهوم عملکرد جاری

current operating performance

عملکرد جاری عملیاتی

current operating performance concept

مفهوم عملکرد جاری

current period

دوره جاری

current portion

سهم جاری- حصه جاری

current price

قیمت جاری

current proceeds

عواید جاری

current ratio

نسبت جاری

current replacement cost

بهای جاری جایگزینی

current recourses

منابع جاری

current return

بازده جاری

current standard cost

بهای جاری استاندارد-هزینه جاری استاندارد

current taxation

مالیات بندی اخیر- مالیات بندی جاری

current use value

ارزش مورد استفاده جاری

current value

ارزش جاری

current year index

شاخص سال جاری

current yield

بازده جاری

current yield to maturity

بازده جاری تا سررسید

currently attainable standards

استاندارد های قابل حصول در حال حاضر

currently payable account

حساب های پرداختنی جاری

curtailed inspection

بازرسی کوتاه

curvilinear cost function

تابع غیر خطی هزینه

curvilinear regression

رگرسیون غیر خطی

custody

حفاظت و نگهداری

customer service

خدمات رسانی به مشتری

customer ledger

دفتر معین حساب مشتریان

customers’ advances

پیش پرداخت مشتریان

customers’ deposits

سپرده های مشتریان

customs

گمرکی- حقوق گمرکی

custom agency

نمایندگی گمرکی

custom agent

عامل گمرک

customs and excise

عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم

customs broker

واسطه امور گمرکی

customs charges

هزینه های گمرکی

customs draw back

کاهش عوارض گمرکی

customs duties

عوارض گمرکی-حقوق گمرکی

customs invoice

صورتحساب گمرکی

customs union

اتحادیه گمرکی

cutback

کاهش

cut-price

ارزان –زیر قیمت

cut-rate

ارزان –زیر قیمت

cutoff

انقطاع- توقف- درنگ

cutoff bank statement

انقطاع صورتحساب بانک

cutoff data

تاریخ انقطاع- تاریخ تفکیک مقطع زمانی

creative imagination

تجسم خلاق

creative management

مدیریت خلاق

creative marketing

بازریابی ابداعی

creative thinking

تفکر خلاق

credential

گواهینامه – اعتبار نامه

credibility

اعتبار- قابل قبول بودن

credit

بستانکار - سمت بستانکار یک حساب

credit allocation subsidies

تخصیص اعتبارات وکمکها

credit account

حساب بستانکار- حساب اعتبار

credit accumulation

انباشت اعتبار- تجمع اعتبار

credit against tax

بستانکاری مالیاتی- اعتبار معافیت مالیاتی

credit agency

نمایندگی اعطای اعتبار

credit analysis

تجزیه و تحلیل اعتبار

credit and collection

اعتبار ووصول مطالبات

credit approval

تایید اعتبار

credit balance

مانده بستانکار

credit bank

بانک اعتباردهنده

credit brokerage

واسطه اعتباری

credit column

کنترل اعتبار

credit department

اداره اعتبارات

credit entry

ثبت بستانکار

credit factoring

فروش اعتبار

credit insurance

بیمه اعتباری

credit line

حداکثر میزان اعتبار

credit management

مدیریت اعتبارات

credit memorandum

اعلامیه بستانکاری

credit note

اعلامیه بستانکار

credit period

دوره اعتبار

credit policy

سیاست اعتباری

credit purchase

خرید اعتباری

credit rating

رتبه بندی ریسک اعتبار

credit risk

ریسک اعتباری

credit sale

فروش اعتباری

credit sale agreement

توافق فروش نسیه یا اسقاطی

credit selection

گزینش اعتباری

credit side

طرف بستانکار- سمت بستانکار

credit slip

فیش بستانکاری

credit standing

توانائی پرداخت بدهیها

credit standards

معیارهای اعتبار

credit system

سیستم اعتباری

credit tightness

مضیقه اعتباری

credit terms

شرایط اعتباری

credit token

تسهیلات اعتباری

creditor

بستانکار

creditors control

کنترل بستانکاران

creditor’s ledger

دفتر معین حساب بستانکاران

creditor’s payment period

دوره پرداخت بستانکاران

creeping takeover

سلطه خزنده

critical path accounting

حسابداری مسیر بحرانی

crop insurance

بیمه محصولات کشاورزی

cross

به حساب متقابل منظور کردن

cross allocation method

روش تسهیم متقابل

cross booking

رزرو متقابل

cross check

کنترل متقابل-چک

cross control

کنترل متقابل

cross footing

جمع کردن افقی - عمودی

cross holding

نگهداری متقابل

cross impact analysis

تحلیل تاثیر متقابل

cross rate

نرخ متقابل

cross reference

عطف متقابل

cross subsidizing

کمک مالی متقابل کردن

cross trading

تجارت متقابل

crossed check

چک مسدود شده

crossing

مسدود کردن

cum cumulative

مخفف کلمه جمع شونده

cum dividend

مخفف کلمه سود سهام انباشته

cum rights

مخفف کلمه حقوق جمع شونده

cumulative

جمع شونده

cumulative effect

اثر انباشته

cumulative preference share

سهام ممتاز جمع شونده

cumulative preferred stock

سهام ممتاز جمع شونده

cumulative translation adjustment

تعدیل جمعی سود وزیان تسعیر ارز

cumulative voting

حق رای تجمعی

cumulative cash

وجوه نقد تجمعی انباشته

currency

ارز

currency basket

سبد ارزها

currency exchange rate

نرخ برابری ارز

currency future

قرارداد خرید ارز در آینده به نرخی معین

currency market

بازار ارز

cost recovery method

روش بازیافت هزینه قیمت تمام شده

cost recovery

بازیافت هزینه قیمت تمام شده

cost reduction

کاهش هزینه

cost reduction plan

برنامه کاهش

cost saving

صرفه جوئی در هزینه

cost sheet

کاربرگ بهای تمام شده

cost standard

استاندارد هزینه

cost system

سیستم هزینه یابی

cost to buy

بهای تمام شده خرید

cost to make

بهای تمام شده ساخت

cost unit

واحد بهای تمام شده- واحد هزینه

cost variance

انحراف بهای تمام شده

cost- volume profit- relationship

ارتباط هزینه سود با حجم فعالیت

costing

هزینه یابی

costing system

سیستم هزینه یابی

costing methods

روشهای هزینه یابی

counseling

مشاوره

counter offer

پیشنهاد مجدد- پیشنهاد متقابل

counter purchase

خرید متقابل

counteract

باطل کردن

counterclaim

ادعای متقابل

counterfeit

ساختگی- جعلی

counterfoil

ته چک- ته قبض

countermeasure

اقدام متقابل

counter part

المثنی-رونوشت

counterparty risk

ریسک گروه متقابل

counterproductive

ضد تولیدی

countersign

امضای دوم- ظهر نویسی

counter trade

تجارت متقابل

countervail

جبران کردن

country of origin

کشور مبدا

coupon

کوپن- کوپن اوراق قرضه

coupon advertising

اگهی کوپن دار

coupon bonds

اوراق قرضه دارای کوپن

coupon clipping

جمع آوری کوپن

coupon rate

نرخ کوپن- نرخ کوپن بهره

coupon rate of interest

نرخ کوپن بهره- نرخ بهره اسمی سالانه اوراق قرضه

coupon security

اوراق کوپن- اوراق بهادار کوپن

covenant

قرارداد- تعهد

covenanted income

سود قراردادی- سود تعهد شده

cover

پوشش- سرپوش- جبران کننده

cover note

بیمه موقت

cover up

کشف کردن –پرده برداشتن

coverage

پوشش- شمول- مورد بیمه

coverage analysis

تجزیه و تحلیل پوششی

coverage ratios

نسبتهای پوشش

covering entry

ثبت توضیحی

covering letter

نامه وابسته

coworker

همکار

crank

پیچیدگی- هندل

creative accounting

حسابداری ساختگی

creative compliance

پذیرش خلاق

cost of sales adjustment

تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost offsets

اقلام خنثی کننده بهای تمام شده

cost or market rule

قاعده اقل بهای تمام شده

cost plus

بهای تمام شده سود بعلاوه درصدی از سود

cost plus contract

قرارداد بر اساس درصد بیشتری از بهای تمام شده آن

cost pool

مرکز هزینه - مخزن هزینه

cost prediction

پیش بینی هزینه- برآورد هزینه

cost price

قیمت تمام شده

cost price approach

رویکرد قیمت تمام شده

cost price squeeze

فشار بر قیمت تمام شده

cost-push principle

اصل قیمت تمام شده

cost rate

نرخ هزینه- نرخ قیمت تمام شده

cost records

مدارک تعیین قیمت تمام شده- سوابق هزینه

corporate raider

مهاجم صنفی- مهاجم متحد

corporate report

گزارش شرکت

corporate strategy

استراتژی شرکت

corporate survival

بقا شرکت

corporate quasi-reorganization

تجدید سازمان ظاهری شرکت

corporation

شرکت سهامی-اتحادیه- صنف

corporation bonds

اوراق قرضه شرکت سهامی

corporation sole

بنیاد شرکت- شالوده شرکت

corporation stock

سهام شرکتهای سهامی

corporation tax

مالیات شرکتهای سهامی

corporatism

صنف گرائی-شرکت گرائی

corporative

وابسته به شخصیت حقوقی- شرکتی

corporator

عضو- گروه یا شرکتی که شخصیت حقوقی داشته باشد

corpus

مادی- قابل لمس- عنصر مادی

correcting entry

ثبت اصلاحی

correction of errors

اصلاح اشتباهات

correlation

همبستگی- رابطه متقابل

correspondent

طرف معامله- مکاتبه کننده

correspondent bank

بانک طرف معامله

corroborate

اثبات کردن- تایید کردن- تقویت کردن

cost

هزینه- بهای تمام شده-بها- ارزیدن

cost absorption

جذب هزینه

cost accountant

حسابدار صنعتی

cost accounting system

حسابداری صنعتی

cost accounts

حسابهای بهای تمام شده- حسابهای هزینه

cost accumulation

انباشت یا تجمع بهای تمام شده

cost allocation

تخصیص هزینه- سرشکن کردن هزینه

cost and freight tC&F

قیمت کالا و هزینه حمل

cost application

اختصاص هزینه

cost basis

مبنای محاسبه بهای تمام شدههزینه

cost behavior

رفتار هزینه – گرایش اقلام بهای تمام شده

cost behavior pattern

الگوی رفتار هزینه

cost behavior analysis

تحلیل رفتار هزینه

cost benefit analysis CBA

تحلیل هزینه / فایده

cost-benefit constraint

محدودیت فزونی منافع بر مخارج

cost centrecenter

مرکز هزینه- مخزن هزینه

cost classification

طبقه بندی هزینه ها

cost control

کنترل هزینه- کنترل بهای تمام شده

cost control account

حساب کنترل هزینه

cost data

داده های در ارتباط با بهای تمام شده

cost department

دایره هزینه یابی

cost depletion

نقصان هزینه - نقصان بها

cost displacement

جابجائی هزینه

cost driver

محرک هزینه- موجد هزینه

cost effective

اثر بخشی هزینه- کارآمدی هزینه

cost effectiveness

اثربخشی هزینه- کارآمدی هزینه

cost effectiveness analysis

تحلیل اثربخشی کارآمدی هزینه

cost elements

اقلام یا عناصر بهای تمام شده

cost estimation

تخمین هزینه- برآورد بهای تمام شده

cost finding

تعیین بهای تمام شده- هزینه یابی

cost flow

گردش اقلام بهای تمام شده

cost flow assumptions

فرضیات مربوط به گردش اقلام بهای تمام شده

cost fraction

کسر هزینه

cost function

تابع هزینه

cost ledger

دفتر معین هزینه

cost minimization

حداقل کردن هزینه

cost method

روش بهای تمام شده

cost object

هدف بهای تمام شده- موضوع بهای تمام شده

cost of acquisition

بهای تمام شده تحصیل

cost of capital

هزینه سرمایه

cost of conversion

هزینه تبدیل

cost of debt

هزینه بدهی

cost of equity

هزینه مالکانه- هزینه سرمایه مالکانه

cost of equity capital

هزینه سرمایه مالکانه

cost of funds

هزینه وجوه مستقل

cost of giving-up a cash discount

هزینه از دست دادن تخفیف نقدی

cost of goods available for sale

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش

cost of goods manufactured

بهای تمام شده کالای ساخته شده

cost of goods manufactured schedule

صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده

cost of goods manufactured statement

صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده

cost of goods purchased

بهای تمام شده کالای خریداری شده

cost of goods sold

بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of goods sold budget

بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of inventories

بهای تمام شده موجودیها

cost of issuing

هزینه انتشار

cost of living index

شاخص هزینه زندگی

cost of merchandise sold

بهای تمام شده کالای فروش رفته

cost of prediction error

هزینه ناشی از خطای پیش بینی

cost of production

هزینه تولید- بهای تمام شده تولید

cost of production report

گزارشصورت بهای تمام شده تولید

cost of reproduction

هزینه تولید مجدد

cost of retained earning

هزینه سود انباشته

contribution pricing

قیمت گذاری نهایی

contributory

کمک کننده - مساعدت کننده

contributory pension

باز نشستگی مشارکتی

contributory pension plan

طرح باز نشستگی مشارکتی

control

کنترل

control account

حساب کنترل

control activities

عملیات کنترلی- فعالیتهای کنترلی

control chart

نمودار کنترل

control concept

مفهوم کنترل

control contract

قرارداد نظارتی

control devices

وسائل کنترل

control group

گروه کنترل

control limit

اطلاعات لازم جهت کنترل

control risk

حد کنترل

control statements

سوابق کنترل کیفی

control unit

واحد کنترل

control variable

متغیر قابل کنترل

controllability

قابلیت کنترل

controllable cost

شرایط کنترل شده

controlled conditions

کار روزمره کنترل شده

controlled work

کار کنترل شده

controller

رئیس حسابداری- مدیر ارشد حسابداری

controllership

ریاست حسابداری- ممیز- بازرس

controlling

کنترل کردن

controlling account

حساب کنترل کننده- حساب کنترلی

controlling company

شرکت کنترل کننده

controlling company accounting

حسابداری شرکت کنترل کننده

controlling interests

منافع کنترل کننده

controlling ledger account

حساب کنترل دفتر معین

convention

میثاق- قرارداد

conventional accounting

حسابداری قراردادی- حسابداری مرسوم

conventional cash flow pattern

الگوی مرسوم جریان نقدی

conventional financial statement

صورت مالی مرسوم

conventional retail method

روش قراردادی خرده فروشی

conversion

تبدیل- تسعیر

conversion costs

هزینه های تبدیل

conversion cost pricing

قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده

conversion loan

وام قابل تبدیل

conversion option

اختیار تبدیل

conversion premium

صرف تبدیل- صرف تسعیر

conversion price

قیمت تبدیل

conversion price index

شاخص تبدیل قیمت

conversion ratio rate

نسبت رخ تبدیل- نسبنذتسعیر

conversion rights

حقوق و اختیاارت تبدیل

convert

تبدیل کردن

convertibility

قابلیت تبدیل- قابل تبدیل

convertible

قابل تبدیل

convertible adjusted-rate preferred stock

سهام ممتاز با نرخ تعدیل شده قابل تبدیل

convertible bonds

اوراق قرضه قابل تبدیل

convertible currency

ارز قابل تبدیل

convertible debenture

سهم قرضه قابل تبدیل

convertible debt

بدهی قرضه قابل تبدیل

convertible loan stock

سهام وام قابل تبدیل به سهم عادی

convertible preferred stock

سهم ممتاز قابل تبدیل

convertible revolving credit

اعتبار تجدید شونده قابل تبدیل

convertible securities

اوراق بهادار قابل تبدیل

convertible term insurance

بیمه نامه مدت دار قابل تبدیل

cook the books

حساب سازی

cooling off period

دوره فرونشینی

cooperative

تعاونی- تشریک مساعی

cooperative auditing

حسابرسی شراکتی- تعاون در حسابرسی

cooperative bank

بانک تعاونی

cooperative education

آموزش تعاونی

cooperative marketing

بازار یابی مشارکتی

coordinate

هماهنگ کردن- موزون ساختن

co-ownership

مالکیت مشترک

copartner

شریک مشاع

copartner ship

مالکیت مشترک

cope mate

رقیب- همکار

copy writer

آگهی نویسی

copyright

حق چاپ

copy hold

رونوشت برداری

corner

انحصار- احتکار

corporate bond

اوراق قرضه شرکت سهامی

corporate charter

منشور شرکت- اساسنامه شرکت سهامی

corporate finance

امور مالی شرکت- مالیه شرکت

corporate governance

اداره شرکت

corporate income tax

مالیات بر درآمد شرکت

corporate leader ship

رئیس شرکت- مدیر شرکت- رهبری شرکت

corporate management

مدیریت شرکت

corporate minutes

صورت جلسات شرکت

corporate notes

اسناد تجاری- اسناد شرکت

corporate objectives

اهداف شرکت- اهداف جمعی

corporate planning

برنامه ریزی کلی شرکت

corporate planning model

مدل برنامه ریزی کلی

corporate proxy

وکالت نامه رای در مجامع شرکت سهامی

constitutional law

حقوق اساسی

constraininglimiting factor

عامل محدود کننده

constraint

محدودیت- اجبار

construct

ساختن- ایجاد کردن- بنیاد نهادن

construction

ساختمان- بنیاد- نهاد

construction-in-process

کار در جریان ساخت

construction contracts

قراردادهای پیمانکاری

construction in progress

ساختمان در دست احداث

constructive

سازنده

constructive advice

مشورت سازنده

consular invoice

صورت حساب یا مهر کنسولگری

consumed cost

بهای هزینه شده-هزینه مصرف شده

consumer

مصرف کننده

consumer behavior

رفتار مصرف کننده

consumerism

مصرف گرائی

consumption

مصرف

consumption function

تابع مصرف

consumption goods

کالای مصرفی

consumption maintenance

تثبیت مصرف

consumption tax

مالیات بر مصرف

containers

ظروف

containers deposits

ودایع ظروف

content

محتوی- مندرجات

contingency

احتمالی-ا قتضایی

contingency allowance

اندوختهذخیره احتیاطی

contingency fund

وجوه احتیاطی

contingency insurance

بیمه احتمالی

contingency planning

برنامه ریزی اقتضائی

contingency reserves

ذخایر احتمالی

contingency theory

تئوری اقتضائی

contingent annuity

سالواره احتمالی

contingent asset

دارائیهای احتمالی

contingent consequences

نتایج احتمالی

contingent expense

هزینه احتمالی

contingent fees

حق الزحمه محتمل

contingent gains

درآمد احتمالی

contingent issuance

انتشار احتمالی- صدور احتمالی سهام

contingent liabilities

بدهیهای احتمالی

contingent loss

زیان احتمالی

contingent profit

سود احتمالی

contingent rentals

اجاره بهای نا معین

continuing account

حساب دائمی

continuing appropriation

تخصیص مستمر

continuing operations

عملیات مستمر

continuity assumption

فرض تداوم بقا

continuous audit

حسابرسی مستمر

continuous budget

بودجه مستمر- بودجه دایمی

continuous compounding

ترکیب مستمر

continuous credit

اعتبار مداوم- اعتبار مستمر

continuous flow production

تداوم جریان تولید

continuous improvement

بهبود مستمر- اصلاح مداوم

continuous inventory

موجودی گیری مستمر

continuous market

بازار پیوسته

continuous production

تولید مستمر

continuous stock taking

موجودی گیری دائمی

contra account

چساب متقابل- حساب کاهنده

contra- asset

دارائی کاهنده دارایی- حساب متقابل دارائی

contra -asset account

حساب کاهنده دارائی - حساب متقابل دارائی

contra claim

ادعای متقابل

contra entry

ثبت متقابل

contra item

اقلام متقابل

contract

قرارداد

contract authorization

اجازه انعقاد قرارداد- تصویب قرارداد

contract conditions

شرایط قرارداد

contract delay

تاخیر در انجام مفاد قرارداد

contract documents

استاد ومدارک قرارداد

contract note

سند قرارداد

contract of insurance

بیمه ضمانت اجرای قرارداد

contract of service

قرارداد ضمانت

contract period

دوره قرارداد- مدت قرارداد

contract price

قیمت قرارداد

contractor

پیمانکار

contractual

پیمانی

contract rate of interest

نرخ از پیش تعیین شده بهره

contract sum

کل مبلغ قرارداد

contract unilateral

قرارداد یکطرفه

contract works

عملیات قراردادی

contractee

کار فرما

contracting entry

ثبت انعقاد قرارداد

contracts preference schemes

ترکیب اولویت قراردادها

contractual employee

کارمند قراردادی

contributed capital

سرمایه مشارکتی

contributed surplus

مآزاد پرداخت شده

contribution in kind

آورده غیر نقدی

contribution income statement

صورت حاشیه سود

contribution margin

حاشیه فروش

contribution margin method

روش حاشیه سود

contribution margin ratio

نسبت حاشیه سود

condensed financial statement

صورت مالی خلاصه شده

condition

شرط

conditional acceptance

پذیرش مشروط

conditional bill

برات مشروط

conductor

مدیر-کارفرما

confer

مشورت کردن

conference leader

رهبر جلسه

confidence

اعتماد

confidence coefficient

ضریب اطمینان

confidence interval

فاصله اطمینان

confidence level

سطح اطمینان

confidence limit

محدودیت های اطمینان

confidential

محرمانه - سری

confidential inquires

تحقیقات محرمانه

confidential client information

اطلاعات محرمانه صاحب کار

confidentiality of working papers

محرمیٌت کاربرگها- محرمانه بودن کاربرگهای حسابرسی

confirm

تایید کردن

confirmation

تاییدیه

confirmed credit

اعتبار تایید شده

confirmed letter of credit

اسناد اعتباری تایید شده- اعتبار نامه تایید شده

confirming house

موسسه بازبینی – مرکز تایید شده

conflict management

مدیریت تضاد

conformance testing

بررسی تقابل- ازمون برابر با اصل

conformity

انطباق

congeneric merger

ادغام متناجس

conglomerate

شرکت ترکیبی- شرکت ادغامی

conglomerate strategy

تاکتیک جذب

conglomerate financial statement

صورت مالی مختلط

congruence

همگرایی- توافق

connected person

شخص وابسته

connecting affiliates

شرکت وابسته متصل

consent dividend

سود سهام موافقت شده

consent letter

موافقت نامه- رضایت نامه- اجازه- توافق

consequence

نتیجه

consequence analysis

تجزیه و تحلیل نتایج- تجریه و تحلیل نتیجه

consequential damages

خسارت غیر مستقیم

consequential loss

زیان تبعیغیرمستقیم

conservatism

محافظه کاری

conservatism concept

مفهوم اساسی محافظه کاری

conservative style

سبک محافظه کار

conservative credit policy

خطی مشی اعتباری محافظه کارانه

conservative financing strategy

استراتژی تامین مالی محا فظه کاری

conservative strategy

استراتژی محافظه کاری

conservative valuation

ارزیابی محتاطانه

consideration

ملاحضه- رسیدگی-توجه- اهمیت

consign

ارسال امانی- ارسال کالا به طور امانت

consigned goods

کالای ارسالی- کالای امانی

consignee

دریافت کننده کالا

consignment

کالای ارسالی – محموله

consignment account

حساب امانی- حساب کالای ارسالی

consignment goods

کالای امانی

consignment note

ارسال کالا- سند حمل

consignment sale

فروش کالای امانی

consignment stocks

ذخایر امانی

consignor

ارسال کننده کالا-آمر

consistency

ثبات رویه

consistency principle

اصل ثبات

consol

دیون دولتی

consolidated

تلفیقی- تلفیق شده

consolidated accounts

حسابهای تلفیقی-صورتهای تلفیقی

consolidated annuities

اقساط مساوی تلفیق شده

consolidated balance sheet

ترازنامه تلفیقی

consolidated earnings per share

درآمد تلفیقی هر سهم

consolidated financial statement

صورتهای مالی تلفیقی

consolidated funds

وجوه ادغام شده- وجوه تلفیق شده

consolidated goodwill

سرقفلی تلفیق شده

consolidated group

گروه شرکت تلفیق شده

consolidated income statement

صورت سود و زیان

consolidated net income

سود خالص تلفیقی

consolidated profit and loss statement

صورت سود و زیان تلفیقی

consolidated work sheets

کاربرگ های تلفیقی

consolidating financial statements

صوتهای مالی تلفیقی

consolidation

تلفیق- تلفیق- اتحاد

consolidation concept

مفاهیم تلفیق

consolidation excess

مآزاد تلفیق

consolidation of share capital

تلفیق سهام سرمایه

consolidation policy

خط مشی تلفیق- رویه تلفیق

consolidation surplus

مآزاد تلفیق

consolidation with minority interest

تلفیق با حقوق اقلیت

consonance

هماهنگی

consortium

کنسرسیوم- ائتلاف تجاری

consortium relief

معافیت کنسرسیوم

constant

ثابت

constant cost

هزینه ثابت

constant dollar

دلار ثابت

constant dollar accounting

حسابداری بر مبنای دلار ثابت

constant growth

رشد ثابت

constant money accounting

حسابداری بر مبنای پول ثابت

constant purchasing power

قدرت خرید ثابت

constant purchasing power accounting

حسابداری قدرت خرید ثابت

constituent company

شرکت وابسته- شرکت تابعه

constitute

تاسیس کردن- تشکیل دادن

compensation fund

صندوق غرامت - وجوه جبرانی

compensation model

مدل پرداخت غرامت

compensatory leave

مرخصی جبرانی- مرخصی تشویقی

compensatory stock option

حق خرید سهام جبرانیپاداش

competence

صلاحیت- شایستگی

competence motivation

انگیزه شایستگی- انگیزه رقابت

competent independent persons

شخص مستقل شایسته

competent person

شخص شایسته-فرد واجد شرایط

competition

رقابت

competitive

رقابتی

competitive biding

مزایده رقابتی

competitive firm

موسسه رقابتی

competitive goods

کالای رقابتی

competitive position

شغل رقابتی- وضعیت شغلی رقابتی

competitive price

قیمت رقابتی

competitive system

سیستم رقابتی

competitive strategy

استرتژی رقابتی- تاکتیک رقابتی

competitive tender

مناقصه یا مزایده رقابتی

competitive tendering from a selected list

مناقصه محدود

competitive tendering from an open list

مناقصه عمومی

competitor analysis

تجزیه و تحلیل و بررسی رقیب رقبا

competitor forces

نیروی رقابتی

competitors

رقبا

compilation

گرد آوری-تالیف

compilation and review standards

استاندارد مسئولیت حسابرس

complementary goods

کالاهای مکمل

complementary products

محصولات مکمل

completion of the work

اتمام کار

complete audit

حسابرسی کامل

complete market

بازارهای کامل

complete reciprocated costs

هزینه های کاملا تخصیص یافته

complete transaction

معامله کامل

complete contract method

روش کار تکمیل شده

complete sales basis

مبنای فروش تکمیل شده

completely knocked down

قطعات منفصله- اجزای کاملا جدا شده

complexity

پیچیدگی

complex bank

بانک پیچیده مجتمع

complex behavior

رفتار پیچیده

complex capital structure

ساختار پیچیده سرمایه

complex center

مرکز مرکب

complex programming

برنامه ریزی دشوار- برنامه ریزی پیچیده

compliance

رعایت- قبول- برآوردن

compliance accounting

حسابداری رعایت- حسابداری رعایت قوانین و مقررات

compliance audit

حسابرسی رعایت- ممیزی رعایت

compliance costs

هزینه های رعایت قوانِین ومقررات

compliance report

گزارش رعایت

compliance tests

آزمون رعایت

component parts

اجزای متشکله

composite break-even point

نقطه سربه سر مرکب

composite depreciation

استهلاک مرکب

composite index

شاخص مرکب

composite rate

نرخ مرکب

composite rate tax

نرخ مرکب مالیات

composition

ترکیب یا ساخت-قطعات

composition agreement

قرارداد ارفاقی

compound amount

مبلغ مرکب

compound annual return

بازده مرکب سالانه

compound arbitrage

اربیتراژ مرکب

compound bar chart

نمودار ستونی مرکب

compound discounting

تنزیل مرکب

compound interest

بهره مرکب

compound interest method

روش بهره مرکب

compound journal entry

ثبت مرکب دفتر روزنامه

compound net annual rate

نرخ خالص مرکب سالانه

compounding

محاسبه بهره

compounding period

دوره محاسبه بهره

comprehensive allocation of income taxes

تخصیص جامع مالیات بر درآمد

comprehensive budget

بودجه جامع-بودجه اصلی

comprehensive income

سود جامع

comprehensive income tax

مالیات بر درآمد جامع

comprehensive tax allocation

تخصیص جامع مالیات

comprehensive auditing

حسابرسی جامع

compromise

قولنامه- قرارداد غیر رسمی

comptroller

حسابرس- بازرس

Comptroller general

بازرس کل

compute

محاسبه کردن

computation

محاسبه- تخمین

computer aided manufacturing

تولید به وسیله کامپیوتر

computer integrated manufacturing

تولید یکپارچه کامپیوتری

computer security

حفاظت از کامپیوتر

computerized accounting system

سیستم حسابداری کامپیوتری

concealed area

ناحیه خصوصی

concept

مفهوم

conceptual

مفهومی

conceptual frame work

چهار چوب مفهومی- چهار چوب نظری

concern

بنگاه- موسسه- شرکت

concession

امتیاز- واگذاری- اعطا

concession request form

فرم درخواست امتیاز

concessionaire

صاحب امتیاز

concessive

امتیازی- حق الامتیازی

conciliation

تصفیه- مصالحه- توافق

conclusion

نتیجه- انعقاد قرارداد

concurrent indicators

شاخصهای همزمان

concurring partner review

بررسی اظهار نظر شایک مسئول کار حسابرسی توسط شریک دیگر

condensed balance sheet

ترازنامه فشرده- ترازنامه تلخیص شده

condensation

فشرده کردن

commercial credit

اعتبار تجاری

commercial credit company

شرکت موسسه اعتباری تجاری

commercial correspondence

مکاتبات تجاری

commercial discount

تخفیف تجاری

commercial expenses

هزینه های تجاری

commercial finance companies

شرکت های تامین مالی تجاری

commercial law

حقوق تجارت- قانون تجارت

commercial loan selling

تبلیغ وام تجاری

commercial paper

اوراق تجاری- اسناد تجاری

commercial policy

سیاست بازرگانی

commercialize

به صورت تجاری درآوردن

commissary

مباشر- مامور خرید- کار پرداز

commission

کارمزد- حق العمل- کمسیون

commission agent

حق العمل کار

commission broker

کارگزار- حق العمل کار

commission brokerage

کارمزد

commission merchant

حق العمل کار – دلال

commitment

تعهد

commitments and contingent liabilities

تعهدات وبدهیهای احتمالی

committed fixed costs

هزینه های ثابت تعهد شده

committee

کمیته- هیات- کمیسیون- انجمن

committee of inspection

کمیته بازرسی- هیات بازرسی

committee of public accountants

کمیته حسابداران رسمیمجاز

commodity

کالا- جنس- متاع

commodity backed bond

اوراق قرضه با پشتوانه دارائی

commodity broker

واسطه اجناس- دلال کالا

commodity exchange

معاوضه کالا- بازار بورس کالا

commodity market

بازار کالا

commodity average

میانگین ساده

common attitude

حالات مشترک

common budget

بودجه عمومی- بودجه مشترک

common carrier

موسسه حمل ونقل عمومی

common costs

هزینه های عمومی-هزینه های مشترک-هزینه های غیر مستقیم

common costs tariff

تعرفه گمرکی مشترک

common external tariff

تعرفه مشترک خارجی

common law

قانون عرف

common law corporation

شرکت عرفی- شرکت سهامی مبتنی بر قانون عرف

common law trust

تراست تجاری-تراست عرفی

common market

بازار مشترک

common multiple

مضرب مشترک

common shares

سهام عادی

common size analysis

تجزیه و تحلیل هم مقیاس اندازه مشترک

common size financial statements

صورتهای مالی هم مقیاس به شکل درصدی

common size income statements

صورت سود وزیان بر مبنای مقیاس مشترک

common size statements

صورت هم مقیاس- صورت با مقیاس مشترک

common stock

سهام عادی

common stock equivalents

معادل سهام عادی

common stockholders

سهامداران عادی

common stockholders equity

حقوق صاحبان سهام عادی

common stock out standing

سهام عادی منتشره- سهام عادی در دست مردم

communion

مشارکت- شرکت- آمیزش

community charge

هزینه مشترک- مخارج اجتماعی

community of interest

اشتراک منافع

community property

اموال مشترک

commutation

مبادله- تخفیف- تسعیر

companies act

قانون شرکتها

companies house

دفتر شرکتها- اداره شرکتها

company

شرکت

company agreement

توافق نامه شرکت

company doctor

متخصص امور شرکت

company incorporate

شرکت به ثبت رسیده

company limited by guarantee

شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

company limited by shares

شرکت سهامی با مسئولیت محدود

company model

الگو شرکت- مدل شرکت

company objectives

اهداف شرکت

company officers

مقامات شرکت- مدیران ارشد شرکت

company planning

برنامه ریزی سازمانی شرکت

company policy

خط مشی شرکت- خط مشی سازمانی

company profile

شرح خلاصه شرکت –تحلیل مختصر شرکت

company promoter

موسس شرکت

company reconstruction

تجدید سا ختار شرکت

company reserves

اندوخته های شرکت- ذخایر شرکت

company seal

مهر شرکت - علامت شرکت

company secretary

منشی شرکت

company union

اتحادیه شرکت- اتحاد بین اعضای شرکت

comparability

قابلیت مقایسه

comparability principle

اصل قابلیت مقایسه

comparable data

داده های قابل مقایسه

comparative

مقایسهای- تطبیقی

comparative advantage

برتری نسبی- مزیت نسبی

comparative analysis

تجزیه و تحلیل مقایسه ای

comparative balance sheet

ترازنامه مقایسه ای

comparative cost

هزینه مقایسه ای-بهای تمام شده مقایسه ای

comparative estimating

براورد مقایسه ای

comparative figures

ارقام مقایسه ای

comparative financial statement

صورت مالی مقایسه ای

comparative negligence

سهل انگاری نسبی- سهل انگاری مشارکتی

comparative ratios analysis

تجزیه و تحلیل مقایسه ای نسبتها

comparative statement

صورت مقایسه ای

comparative statement approach

رویکرد صورت مقایسه ای

compareto

مقایسه کردن

comparison schedule

کاربرگ جدول مقایسه ای

compensated absence

غیبت کارکنان با پرداخت حقوق

close the books

بستن حسابها- بستن دفاتر حسابداری

compensating balance

مانده جبران کننده

compensating errors

اشتباهات خنثی کننده

compensating rest

استراحت تشویقی- راحت باش تشویقی

compensating expenditure

مخارج جبران کننده

compensation

غرامت- پاداش- جبران- موازنه- حقوق و مزایا

client

صاحبکار- ارباب رجوع- موکل

client accounts

حسابهای صاحب کار

client current file

پرونده جاری صاحب کار

clientele

صاحبکار- ارباب رجوع-موکل

clientele effect

تاثیر مشتریان و موکلان

cliquitism

پارتی بازی

clock card

کارت ساعت-کارت تایم

clock work

کار ساعت

clocking in

ساعت ورود

clocking out

ساعت خروج

close corporation

شرکت محدود

close loop

حلقه بسته

close shop

کارگاه بسته

closed company

شرکت وابسته به چند نفر- شرکت خصوصی

closed out

بازخرید- بستن

closed price

قیمت نزدیک به هم

closed account

حساب بسته شده- حساب بدون مانده-حساب مختوم

closed end fund

وجوه مسدود- وجوه محدود

closed end mutual fund

صندوق خصوصی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

closed loop control

کنترل حلقه بسته

closed loop control system

سیستم کنترل حلقه بسته

closed mortgage

سند رهنی غیر آزاد

closed system

سیستم بسته

closed held corporation

شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی خصوصی

closely held shares

اکثریت سهام را در اختیار نگه داشتن- شرکت سهامی خاص

closing balance

مانده نهایی- مانده اختتامی

closing deal

مبادله سهامی که تعهد دارنده اختیار خریدراحذف می کند

closing down cost

هزینه ناشی ازتوقف عملیات

closing entries

ثبتهای مربوط به بستن حساب ها- ثبتهای اختتامیه

closing inventory

موجودی پایان دوره

closing price

قیمت سهامدر پایان هرروز – بستن قیمت سهام به مبلغی معین

closing rate

آخرین نرخ- نرخ آخر سال

closing stock

موجودی کالای پایان دوره

closing trial balance

ترازآزمایشی اختتامی

closing the book

بستن حسابها-بستن دفاتر حسابداری

closure

تکمیل- خاتمه- رای کفایت مذاکرات

club deal

معامله دانگی

cluster analysis

تجزیه وتحلیل گروهی- تجزیه و تحلیل خوشه ای درآمار

cluster sampling

نمونه برداری خوشه ای

co-determination

تصمیم گیری مشترک

co-agent

شریک – نمایندگی مشترک

coalition

ائتلاف

coalition bargaining

چانه زنی ائتلافی

cob

رئیس

code

کد- رمز- قانون- ضابطه

codex

مجموعه قوانین

codification

تدوین قوانین

coding

کدگذاری- شماره گذاری- وضع کردن

coding of account

کدبندی کدگذاری حساب ها

cods of conduct

مقررات رفتار حرفه ای

coefficient

ضریب

coefficient of correlation

ضریب همبستگی

coefficient of determination

ضرییب تعیین

coefficient of variation

ضریب انحراف

cognition

شناخت

cognitive

ادراکی

cognitive complexity

پیجیدگی ادراکی

cognitive dissonance

ناهنجاری ادراکی- ناهنجاری اندیشه

cognitive skills

مهارتهای ادراکی- مهارتهای شناختی

cognitive style

شیوه ادراکی

coinsurance

بیمه مشترک

coinsurance clause

شرط بیمه مشترک

collateral

وثیقه

collateral security

وثیقه- اوراق بهادار وثیقه

collateral trust bond

اوراق قرضه تضمین شده وثیقه ای

collateralize

به وثیقه گذاشتن

collectible

قابل وصول- دریافتنی- نقد شدنی

collection

وصول

collecting bank

بانک وصول کننده

collection float

شناوری وصول- شناوری دریافت

collection policy

سیاست وصول مطالبات

collective agreement

توافق گروهی- قرارداد دسته جمعی

collective bargaining

چانه زنی گروهی- قراردادهای دسته جمعی

collective contract

قرارداد گروهی

collective ownership

مالکیت گروهی

collector of taxes

مامور وصول مالیات

collusion

تبانی- همدستی

collusion with supplier

تبانی با تهیه کننده- تبانی با فروشنده کالا

column

ستون

column diagram

دیاگرام ستونی- نمودار ستونی

columnar accounts

دفاتر ستونی- صورت حساب ستونی

columnar journal

دفتر روزنامه چند ستونی

columnar vector

بردار ستونی

columnar system

سیستم ستونی- سیستم حسابداری آمریکایی

combination

ترکیب- ادغام- اتحاد

combine committee

کمیته ترکیب کمیته ادغام

combined enterprise

واحد تجاری ادغام تلفیق شده

combined financial statement

صورت های مالی تلفیق شده

combined transport document

گواهی حمل مشترک

combine

تلفیق شونده- شرکت هدف

combiner

تلفیق کننده

combining financial statement

صورت مالی تلفیقی

comfort letter

نامه تائیدیه

coming period

دوره آتی

command of goods

قدرت خرید کالا

commendation

توصیه- سفارش

comment

نظریه- تفسیر- تذکر

commerce

تجارت- بازرگانی

commercial accountant

حسابدار تجاری

commercial arbitration

تجارت داد و ستد

commercial banking

بانکداری تجاری

commercial bill

برات تجاری

commercial collection agency

نماینده وصول مطالبات تجاری

chargeable events

رویدادهای مهم

chargeable gain

سود مشمول مالیات

chargeable transfer

انتقال مشمول مالیات

charismatic style

سبک مدیریت برمبنای نفوذ یا توان ذاتی رهبر

charitable contributions

کمکهای خیریه ای

charitable trust

تراست خیریه ای

charity accounts

حساب موسسه خیریه

charming price

قیمت فریبنده

chart of accounts

فهرست حسابها

chart of organization

نمودار سازمانی

charter

مجوز- جواز - نمودار

charted

خبره- رسمی- مجاز- صلاحیت دار

charted accountant

حسابدار خبره- حسابدار مجاز رسمی

charted bank

بانک مجاز

charted company

شرکت مجاز

charted financial analystCFA

تحلیلگر رسمی خبره مالی

charter- party

قرارداد کشتی بازرگانی یا در بست

charting

ترسیم روند اتی از روی قرائن قبلی

chartist

طراح- نقشه کش-کسی که از روی قرائن قبلی پیش بینی میکند

chartulary

بایگان- متصدی بایگانی

chattel mortgage

وثیقه غیر ملکی- وثیقه منقول

chattels

املاک-اموال-کالا- اموال منقول

cheap

ارزان- پست

cheap labor

کارگر ارزان-کارگر ساده

cheap labor force

نیروی کار ارزان

cheap money

پول ارزان-پول با بهره اندک

check endorsement

ظهر نویسی چک بانکی-پشت نویسی چک بانکی

cheapen

چانه زدن-پایین اوردن بی ارزش کردن

check

چک-بررسی کردن- -کنترل کردن

check card

کارت شناسایی بانکی

check counterfoil

ته سوش چک

check digit

رقم کنترلی

check list

چک لیست

check point

نقطه بررسی-نقطه ممیزی

check protector

ضامن چک

check register

دفتر ثبت چکهای صادره

check to bearer

چک در وجه حامل

checkable

قابل رسیدگی

checker

کنتر ل کننده - مامور بازخرید

checking account

حساب جاری بانک

checking office

اداره بازرسی

checking services

خدمات بازرسی- خدمات بازبینی

check off

برداشت

check book

دسته چک- دفترچه چک

cheque

چک

cheque to bearer

چک در وجه حامل

cheque to the order

چک به حواله کرد

chief

رئیس-فرمانده-عمده-اصلی

chief accountant

رئیس حسابداری-حسابدار ارشد

chief accounting officer

رئیس کل حسابداری

chief buyer

خریدار عمده

chief clerk

رئیس دبیر خانه

chief executive officer

مدیر ارشد اجرایی

chief executive

رئیس کل-رئیس اجرایی-دبیر کل

chief financial officer

مدیر ارشد مالی-رئیس کل امور مالی

child labor laws

قوانین کار کودکان

choice criterions

معیارهای انتخاب

CIF price

قیمت سیف قیمت کالاو بیمه به اضافه هزینه حمل

circular

بخشنامه- دستورالعمل عمومی - تسلسل-دایره وار

circular flow of income

جریان تسلسل درآمد

circular letter of credit

چرخه اعتباری اسنادی

circular note

بخشنامه- دستورالعمل عمومی-تسلسل-دایره وار

circularization of debtors

تاییدیه بدهکاران

circulating assets

دارائیهای جاری

circulating capital

سرمایه در گردش

circulation in

در گردش در جریان

civil corporation

موسسه بازرگانی

civil law

حقوق مدنی

civil servant

کارمند دولت

civil service

خدمات دولتی

claim

ادعا- مطالبه- ادعا کردن- درخواست

claimant

مدعی ادعا کننده

class

طبقه- دسته- رده- کلاس

class action

اقدام اعضای طبقه ای خاص

class interval

فاصله طبقات

class limits

حدود دوره

class of options

اختیارات خاص

class of share

طبقه سهام- نوع سهام

classic

درجه اول عالی- طبقه بندی شده

classical probability

احتمال کلاسیک

classical school

مکتب کلاسیک

classification

طبقه بندی-دسته بندی

classification of accounts

طبقه بندی حسابها

classification of assets

طبقه بندی دارائیها

classification of liabilities

طبقه بندی بدهی ها

classified balance sheet

ترازنامه طبقه بندی شده

classified trial balance

تراز آزمایشی طبقه بندی شده

classy

ارشد- برتر

clause

عهد- شرط-ماده

clause bill of lading

بارنامه مشروط

clean bill of lading

بارنامه بدون قید وشرط

clean of floating

شناوری بدون قید وشرط

clean opinion

اظهار نظر مقبول- اظهار نظر غیر مشروط

clean price

قیمت بدون قید و شرط

clean report

مفهوم مآزاد بدون محدودیت

clean surplus concept

تئوری مآزاد بدون قید وشرط

cleaning of the site

اماده سازی فضای کارگاه

clearance

ترخیص

clearing

تسویه- عمل تهاتر- پایاپای

clearing account

حساب پایاپای- حساب تصفیه

clearing bank

بانک تهاتری-بانک پایاپای

clearing fee

حق الزحمه تصفیه- حق الزحمه تهاتر

clearing house

اتاق پایاپای

clearing house statement

صورت حساب اتاق پایاپای

clerical

دفتری

clerical errors

اشتباه دفتری

clerical work

کار اداری-کار دفتری

clerical work evaluation

ارزیابی کار اداری-ارزیابی کار دفتری

clerk

کارمند دفتری

clever system

سیستم های مستعد

cash price

قیمت نقدی

cash purchase

خرید نقدی

cash ratio

نسبت نقدی

cash receipts

دریافت های نقدی

cash receipts journal

دفتر روزنامه دریافت های نقدی

cash records

اسناد و مدارک صندوق- سوابق صندوق

cash register

ماشین صندوق

cash requirements

نیاز های نقدی

cash reserve

اندوخته نقدی

cash resources

منابع نقدی

cash sale

فروش نقد

cash settlement

تصفیه وجوه نقد

cash shortage

کسری نقدی

cash system

روش نقدی

cash statement

صورت وجوه نقد

cash surrender

واگذاری نقدی-جبران نقدی

cash surrender value

ارزش جبرانی نقدی- ارزش نقدی واگذاری

cash unit trust

واحد نقدی امانی

cash value

ارزش نقدی

cashier

صندوقدار-تحویل دار

cashiers check

چک نقد شده

casting vote

رای قاطع

casual labor

نیروی کار موقت -کار گاه و بیگاه

casual worker

کارگر موقتی-کارگر سیار و دوره گرد

casualty

صدمه- خسارت- حوادث

casualty insurance

بیمه حوادث

casualty losses

زیان ناشی از حوادث

catalogue

کاتالوگ-بروشور

catch pole

مالیات گیر- مامور اخذ مالیات

categorical

طبقه ای

categorization

طبقه بندی

caveat

پیش بینی احتیاطی

caveat subscripted

اصل رعایت

ceiling

حد بالا-حداکثر-سقف

ceiling price

حداکثر قیمت

census

امار

central bank

بانک مرکزی

central bank discount rate

نرخ تنزیل بانک مرکزی

central limit theorem

قضیه حد مرکزی

central of decision making

مرکز تصمیم گیری

central planning

برنامه ریز رسمی مالی

central storage

انبار مرکزی

central tendency

گرایش مرکزی

centralization

تمرکز- تمرکز گرایی

centralized control

کنترل مرکزی

centralized filling

بایگانی متمرکز

cents percent

درصد به سنت

ceremony

تشریفات

certain annuity

سالواره ثابت

certainty

اطمینان- قطعیت

certainty equivalents

معادل مبلغ معن

certificate

گواهی –گواهینامه-سند رسمی

certified copy

رونوشت تائید شده

certificate of deposit

گواهینامه سپرده بانکی

certificate of indebtedness

گواهی بدهکاری-گواهی بدهکار بودن

certificate of inspection

گواهی بازرسی

certificate of insurance

گواهی بیمه

certificate of origin

گواهی مبدا

certificate of quality

گواهی کیفیت-تایید کیفیت

certificate of stock

گواهی مالکیت سهام

certificate of incorporation

گواهی ثبت شرکت

certification

گواهی

certification body

هیات صادر کننده گواهینامه

certified accountant

حسابدار رسمی-حسابدار مستقل

certified check

چک تضمینی

certified financial planner

برنامه ریز رسمی مالی

certified financial statement

صورت مالی تایید شده

certified management accountant

حسابدار مدیریتی خبره

certifying officer

ذیحساب

cessation

تعطیل-توقف-انقطاع

chaffer

معامله کردن-داد وستد-مبادله

chain

زنجیر متوالی

chain banking

بانکداری زنجیره ای

chain discount stores

فروشگاههای زنجیره ای تخفیف دار

chain of command

زنجیره فرماندهی

chain of distribution

زنجیره توزیع

chain store

فروشگاه زنجیره ای

chair person

رئیس هیات مدیره

chairman

رئیس - رئیس هیات مدیره

chairmanship

ریاست

chairman s review

بررسی رئیس هیات مدیره

chairman s statement

بیانیه رئیس هیات مدیره

challenge

چالش-جنگ وجدال

challenging goals

اهداف چالش گرانه

chamber

اتاق-دبیر خانه

chamber of commerce

اتاق تجارتبازرگانی

chamber of trade

اتاق بازرگانی

chance variance

انحراف ناشی از شانس

change

معاوضه- ارز-مبادله-تبدیل

change agent

نمایندگی مبادله

change in accounting principles

تغییر در اصول حسابداری

changed in demand

تغییر تقاضا

changes in financial position

تغییرات در وضعیت مالی

change in networking capital

تغییر در خالص سرمایه در گردش

change in reporting entity

تغییر در شخصیت گزارشگری

change in supply

تغییر عرضه

channels of communication

خطوط ارتباطی

channels of distribution

کانالهای توزیع

chaos theory

تئوری هرج ومرج-تئوری بی نظمی

chap man

تاجر- دلال-واسطه

chapter house

محل انعقاد جلسات هفتگی

character

شخصیت-صفت اختصاصی-نهاد

characteristic line

خط ویژگیسهم

charge

هزینه- به حساب کسی گذاشتن-عهده-وظیفه

charge account

حساب هزینه-حساب پرداخت

charge against

مبلغی را به حساب گذاشتن

charge and discharge

دریافت و پرداخت

charge capping

مالیات بستن روی چیزی

charge card

کارت اعتباری

charge hand

هماهنگ کننده- سر گروه

charge off

حذف کردن-به حساب هزینه یا زیان منظور کردن

charge sale

فروش نسیه-فروش اعتباری

charge with duty

تعرفه بستن

chargeable accounting period

دوره حسابداری مشمول مالیات

chargeable assets

دارئیهای مشمول مالیات

capital turn

چرخش سرمایه –گردش سرمایه

capital value

ارزش سرمایه

capital turnover

دفعات گردش سرمایه

capital-turnover rate

دفعات گردش سرمایه به کار رفته

capital value computation

محا سبه ارزش سرمایه

capitalism

سرمایه داری

capitalist

سرمایه دار

capitalizable leases

اجاره های قابل سرمایه ای کردنسرمایه ای کردنی

capitalization issue

مبحث سرمایه ای

capitalization of borrowing costs

به حساب دارایی بردن هزینه های استقراض

capitalization of interest cost

به حساب دارایی بردن هزینه بهره

capitalization of earning

سرمایه ای کردن درآمدسود- انتقال سود انباشته به سرمایه

capitalization rate

نرخ سرمایه ای جریانهای نقدی آتی

capitalization ratio

نسبت داراییهای ثابت به ارزش ویژه

capitalize

به حساب دارایی بردن- سرمایه ای کردن-تبدیل به سرمایه کردن

capitalized expense

هزینه سرمایه ای شده- هزینه دارایی شده

capitalized surplus

سود انباشته سرمایه ای شده- مآزاد سود سرمایه ای شده

capitation taxes

مالیات سرانه- مالیات صنفی

caption

عنوان – سرفصل- گواهی مندرج در روی سند

captive finance company

شرکت مالی وابسته

captive insurance company

شرکت بیمه وابسته

capture theory

تئوری شکار

card punch

کارت پانج

card reader

کارت خوان

career planning

برنامه ریزی شغلی

cargo

محموله- بار

carriage

حمل باربری

carriage inward

حمل به داخل

carriage outwards

حمل به خارج

carrier

موسسه حمل ونقل- حمل کننده بار بر

career executive board

هیات مدیران اجرائی کاربر

career master

مشاور حرفه ای

career position

پست سازمانی

career ranks

رتبه های شغلی

cargo assurance

بیمه اموال

carry-back

انتقال دادن به سالهای قبل

carry forward

تسری به دوره های گذشته

carry on

ادامه دادن

carry out

انجام دادن-اجرا

carry over

مانده منقول به جلو-انتقال دادن به صفحه بعد

carry over file

پرونده دایمی

carrying amount

مبلغ دفتری-مبلغ ثبت شده

carrying charge

مخارج مالکیت و نگهداری-هزینه حمل و نقل

carrying costs

هزینه مالکیت و نگهداری-هزینه حمل و نقل

carrying value

ارزش دفتری

cartel

اتحادیه انحصاری-کارتل

case history

تاریخچه- سوابق- سوابق قضایی

case method

روش مورد کاری روش افته ای

case study

مطالعه موردی-بررسی قضیه

casebook

سوابق-پیشینه-پرونده

cash

وجه نقد-نقد-صندوق

cash account

حساب وجوه نقد-حساب صندوق

cash accounting

حسابداری نقدی

cash against documents

تحویل وجوه نقد در مقابل تحویل اسناد

cash assets

دارائیهای نقدی

cash at bank

موجودی بانکی-وجوه نقد نزد بانک

cash audit

حسابرسی وجوه نقد

cash balance desired

مانده مطلوب نقدی

cash basis

مبنای نقدی

cash basis of accounting

مبنای نقدی حسابداری

cash before delivery

دریافت وجوه نقد قبل از تحویل

cash bonus

پاداش نقدی

cash book

دفتر روزنامه صندوق-دفتر وجوه نقد

cash budget

بودجه نقدی

cash budgeting

بودجه بندی نقدی

cash conversions cycle

چرخه تبدیل وجوه نقد

cash count

شمارش وجوه نقد

cash credit

اعتبار تجاری

cash cycle

چرخه نقد

cash deal

معامله نقدی

cash disbursements

پرداختهای نقدی

cash disbursements journal

دفتر روزنامه پرداختهای نقدی

cash discount

تخفیف نقدی

cash discount period

دوره تخفیف نقدی

cash dispenser

دستگاه اتوماتیک نقدی

cash dividends

سود سهام نقدی

cash down

پول نقد

cash down sale

فروش نقد

cash equivalents

معادل نقد- شبه نقد

cash expenses

هزینه های نقدی

cash float

شناوری نقد

cash flow

جریان نقد- جریان وجوه نقد- گردش وجوه نقد

cash flow time line

خط زمانی جریانهای نقد

cash flow per share

جریانهای نقدی هر سهم

cash flows accounting

حسابداری جریانهای نقدی

cash flows coverage ratio

نسبت پوشش جریانهای نقدی

cash flows forecast

پیش بینی جریانهای نقدی

cash flows from financing activities

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

cash flows statement

صورت جریانهای نقدی

cash flow statement formats

اشکال صورت جریانهای نقدی

cash flows synchronization

همزمانی جریانهای نقدی

cash flows to assets

نسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به دارئیها

cash flows to sales

نسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به فروش

cash- flows- to -total –debit ratio

نسبت خالص جریانهای نقدی به مجموع بدهی

cash in bank

موجودی حساب بانک

cash in hand

وجوه نقد در دسترس

cash in flow

جریان ورودی وجه نقد

cash in transit

وجوه بین راهی

cash out flow

جریان خروجی وجه نقد

cash journal

دفتر روزنامه صندوق- دفتر روزنامه نقدی

cash limit system

سیستم ثابت وجوه- سیستم محدود نقدی

cash management

مدیریت وجوه نقد

cash market

بازار معاملات نقد

cash method

روش نقدی

cash office

صندوق- دایره دریافت و پرداخت

cash on delivery

دریافت وجوه نقد در زمان تحویل

cash on hand

موجودی وجوه نقد

cash on shipment

دریافت وجوه نقد در زمان حمل کالا

cash order

حواله نقدی

cash out

درماندگی نقدی

cash overdraft

اضافه برداشت نقدی

cash payback period

دوره برگشت نقد

cash payment

پرداخت نقدی

cash payments journal

دفتر روزنامه پرداختهای نقدی

cash position

وضعیت نقدینگی

cafeteria plan

طرح کافه تریا

calculation

محاسبه ارزش سرمایه

calculation of earning per share eps

محاسبه سود هر سهم

calculus

حساب جامعه

calculator

ماشین حساب- محاسبه کننده

calendar year

سال تقویمی

call

دیداری-باز خرید-دعوت به پرداخت-احضار کردن

call analysis

تجزیه و تحلیل چگونگی مطالبه پرداخت

call –back pay

حقوق ایام حضور

call board

تابلو اعلانات

call date

تاریخ بازخرید

call feature

شرط ویژگی بازخرید

call for tenders

دعوت به مناقصه

call-in pay

پرداخت برای بازخوانی کارگر اخراجی-پرداخت برای بکارگیری مجدد

call loan

وام بدون سرسید – وام- عندالمطالبه دیداری

call market

بازار وام بدون سررسید

call money

وجوه بازخرید- پول اماده برای اوراق قرضه غیر مشروط

call-off

صرف نظر کردن- عدم دعوت به پرداخت یا خرید

call option

اختیار خرید سهام

call over

فراخوانی- جمع آوری

call over price

قیمت بازخرید در فراخوانی-هزینه فراخوانی

call premium

صرف بازخرید

call price

قیمت بازخرید

call price of a bond

قیمت بازخرید اوراق قرضه

call protected

مصون از بازخرید

call provision

شرط بازخرید

call rate

نرخ دیداری- نرخ عندالمطالبه

call the roll

لیست حضور و غیاب

call up

مطالبه

callable

قابل بازخرید – عندالمطالبه

callable bonds

اوراق قرضه قابل بازخرید

callable loan

وام عندالمطالبه

callable preferred stock

سهام ممتاز قابل بازخرید

callable securities

اوراق بهادار قابل بازخرید

called-up capital

سرمایه مطالبه شده- سرمایه مورد مطالبه

called-up share capital

سهام سرمایه مطالبه شده-سهام سرمایه فراخوانده شده

calling cycle

دوره دعوت به پرداخت قبل از موعد

cambium

محل مبادله

canceled check

چک پرداخت شده

cancellation

فسخ-لغو-باطل

cancellation of debit

ابطال بدهی

cancellation price

هزینه فسخ-بهای فسخ

canned generalization

نتیجه گیری قالبی

canned presentation

ارائه فرمولی-ارائه کلیشه ای

candidate

داوطلب - نامزد

canvass

به دنبال مشتری گشتن- در جستجوی مشتری

canvasser

بازار سنتی- تبلیغاتچی- فروشنده پر سروصدا

capability

لیاقت - صلاحیت

capacity

ظرفیت-گنجایش

capacity constraint

محدودیت ظرفیت

capacity costs

هزینه های ناشی از ظرفیت

capacity planning

برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت

capacity level

سطح ظرفیت

capacity usage ratio

نسبت استفاده از ظرفیت

capacity storage

ظرفیت حافظه

capacity utilization

بهره برداری از ظرفیت

capacity-level output

محصول در سطح ظرفیت

capacity variance

انحراف ظرفیت-انحراف حجم

capital

سرمایه

capital account

حساب سرمایه

capital adequacy

کفایت سرمایه

capital allowance

پاداش سرمایه ای - معافیتهای سرمایه ای

capital appreciation

افزایش ارزش سرمایه

capital appropriation

تخصیص سرمایه

capital assets pricing model

مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای

capital assets

دارائی های سرمایه ای

capital bond

اوراق قرضه سرمایه ای

capital bonus

پاداش سرمایه – سود- سودسهام

capital budget

بودجه سرمایه ای

capital budgeting

بودجه بندی سرمایه ای

capital budgeting process

فرآیند بودجه بندی سرمایه ای

caputal budget and cost analysis

بودجه بندی سرمایه ای و تجزیه و تحلیل هزینه

capital charges

مخارج سرمایه ای

capital coefficient

ضریب سرمایه ای

capital commitment

تهعدات سرمایه ای

capital consumption

مصرف استهلاک سرمایه

capital consumption allowance

اندوخته ذخیره مصرف استهلاک سرمایه

capital –convention plan

برنامه تبدیل سرمایه-طرح تبدیل سرمایه

capital dividend

سود سرمایه ای

capital duty

عوارض سرمایه-مالیات سرمایه

capital employed

سرمایه بکارگرفته شده

capital expenditures

مخارج سرمایه ای

capital expenditures budget

بودجه مخارج سرمایه ای

capital flight

فرار سرمایه

capital flow

انتقال سرمایه

capital formation

تشکیل سرمایه

capital fund

وجوه سرمایه ای

capital gain

سود سرمایه ای

capital gains tax

مالیات برسود سرمایه ای

capital gearing

اهرمی کردن سرمایه-اهرم سرمایه ای

capital goods

کالاهای سرمایه ای

capital growth

رشد سرمایه- افزایش سرمایه

capital intensity

سرمایه بر- فشردگی سرمایه بری فعالیت

capital –intensive companies

شرکتهای سرمایه بر

capital invested

سرمایه بکار گرفته شده

capital investments appraisal

ارزیابی سرمایه گذاری های سرمایه ای

capital issue

انتشار سهام سرمایه

capital lease

اجاره سرمایه ای

capital leverage

اهرم سرمایه

capital levy

مالیات بر سرمایه

capital liability

بدهی سرمایه ای- بدهی بلند مدت

capital loss

زیان سرمایه ای

capital maintenance concept

مفهوم نگهداشت سرمایه-مفهوم حفظ سرمایه

capital market

بازار سرمایه

capital market line

خط بازار سرمایه

capital outlays

مصارف سرمایه ای-مخارج سرمایه

capital output ratio

نسبت بازده سرمایه-نسبت سرمایه به تولید

capital productivity

بهره وری سرمایه

capital profit

سود سرمایه ای

capital project evaluation

ارزیابی پروژه سرمایه ای

capital projects fund

حساب وجوه مستقل پروژه های سرمایه ای

capital raising

افزایش دادن سرمایه-گردآوری سرمایه

capital rationing

سهمیه بندی سرمایه- جیره بندی

capital reconciliation account

حساب مغایرت سرمایه-حساب تعدیل سرمایه

capital recovery

بازیافت سرمایه

capital recovery allowance

ذخیره بازیافت سرمایه

capital reduction

کاهش سرمایه

capital reserve

اندوخته سرمایه ای

capital return

بازده سرمایه

capital shares

سهام سرمایه

capital statement

صورتحساب سرمایه ای

capital stock

سهام سرمایه

capital stock premium

صرف سهام

capital stock subscribed

سهام سرمایه پذیره نویسی شده

capital stock tax

مالیات بر سهام سرمایه

capital structure

ساختار سرمایه

capital sum

کل سرمایه- سرمایه اولیه موسسان

capital surplus

مآزاد سرمایه

capital theory

نظریه سرمایه

capital transactions

معامله سرمایه ای-مبادله سرمایه ای

capital transfer tax

مالیات بر انتقال سرمایه


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 10 , management , marketing , economy and related terms10


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.