اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 9

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 9

 

budget allocation

تخصیص بودجه 

budget analyst

کارشناس بودجه 

budget appropriations

تخصیص های بودجه ای 

budget bureau

دفتر بودجه 

budget call

بخشنامه بودجه 

budget ceiling

تعیین سطح بودجه 

budget classification

طبقه بندی بودجه 

budget committee

کمیته بودجه

budget constraint

محدودیت بودجه ای

budget cycle

مراحل دور گردش بودجه

budget data

اطلاعات بودجه

budget deficit

کسر بودجه

budget director

مدیر بودجه

budget execution

اجرای بودجه

budget expenditure

مخارج هزینه بودجه

budget forecasting

برآورد بودجه

budget hearing

جلسة بودجه

budget implementation

اجرای بودجه

budget line

خط بودجه

budget manual

دستورالعمل بودجه

budget message

پیام بودجه

budget pattern

طرح بودجه

budget period

دوره بودجه،  زمان بودجه

budget process

مراحل بودجه

budget report

گزارش بودجه

budget surplus

اضافه بودجه،  مآزاد بودجه

budgetary accounting

حسابداری بودجه ‌ای

budgetary accounts

حسابهای بودجه‌ ای تخمین

budgetary control

کنترل بودجه ‌ای

budgetary fund balance

مانده وجوه بودجه ای

budgetary control principle

اصل کنترل بودجه‌

budgeted cost

هزینه بودجه شده پیش بینی شده

budgeted income statement

صورت حساب سود و زیان بودجه شده

budgeting

بودجه‌ بندی،  تهیه بودجه

buffer

ضربه گیر، واحدهای ضربه ‌گیر مانند انبار واحد

buffer stock plan

برنامه ذخیره اتکایی تامین

building hand over

تحویل دادن ساختمان ابنیه

bulk sample

نمونه درشت

bull

پیش خرید

bull engagement

تعهدات پیش خرید کننده

bull market

بازار پررونق، بازار صعودی، واژه گرانی سهام

bull position

خرید به امید فروش در اینده، امید به افزایش قیمت سهام

bulletin board

تابلو اعلانات

bunched cost

هزینه جمعی، بهای گروه بندی شده

burden

سربار، بالای سر، غیر تولیدی

burden cost

هزینه سربار

burden rate

نرخ سربار

bureau

دفتر خانه،  اداره

bureau of programs and standards

دفتر برنامه و استاندارد

bureau of research

دایره دفتر پژوهش

bureau of the budget

دفتر کل بودجه

bureaucracy

بوروکراسی،  دیوان سالاری

bureaucratic management

مدیر بروکراتیک، مدیران دیوان سالار

bureaucratic leader

رهبر بوروکراتیک

burning ratio

نسبتهای دارایی سوخته به کل دارائیهادر بیمه

business

کسب و کار

business activity

فعالیت تجاری

business with a public

موسسه عام المنفعه

business agent

نماینده کسب و کار

business barometer

میزان فعالیتهای اقتصادی کسب و کار،  مراکز امور

business combination

ترکیب واحدهای تجاری

business consolidation

تلفیق تجاری، ادغام تجاری

business corporation

شرکت سهامی تجاری، واحد تجاری سهامی

business cycle

دور تجاری،  دور فعالیت اقتصادی،  دور کسب و کار،  ادوار بازرگانی

business depression

بحران تجاری

business economic

اقتصاد بازرگانی کسب و کار

business enterprise

موسسه بازرگانی تجاری، انتقاعی،  واحد تجاری

business entity

شخصیت تجاری

business ethics

خصوصیات اخلاق تجاری،  ضوابط رفتاری کار

business executives

مدیران اجرایی عالی واحد تجاری

business expansion scheme

طرح توسعه تجاری

business firms

موسسات انتفاعی

business flourish

شکوفایی تجاری، رونق تجاری

business indicator

شاخصهای بازرگانی

business law

قوانین بازرگانی

business management

مدیریت بازرگانی

business managers

مدیران واحد تجاری

business morale

روحیه کار

business name

نام تجاری

business operations

عملیات تجاری

business organization

سازمان تجاری

business park

ناحیه تجاری

business plan

طرح تجاری، طرح بازرگانی

business prosperity

رونق تجاری

business rates

نرخ های تجاری

business record management

مدیریت اسناد بازرگانی،  مدیریت بازرگانی بازرگانی

business segment

بخشی از واحد تجاری، بخش تجاری، خط تجاری

business strategies

استراتژیهای تجاری

business transaction

معامله تجاری

business risk

ریسک تجاری

business unions

اتحادیه‌های تجاری

busted bond

اوراق قرضه وا خواستی

buy

خریدن، خرید

buy back

فروش و خرید مجدد

buy، in

خرید جایگزین

buyer

خریدار مامور خرید

buyer’s credit

اعتبار خرید

buyer’s market

بازار خریداران

buyer’s monopoly

انحصار خریدار

buying behavior

رفتار خرید

buying forward

خرید سلف

buying on margin

خرید نقد و نسیه

buying price

قیمت خرید

buy the way buying

ضمناً، اتفاقاً، تصادفاً

busy group

گروه غیر رسمی

by،  laws

آئین نامه‌ها و مقررات فرعی

by،  product

محصول فرعی ضمنی

by،  work

کار فرعی،  کار غیر مقرر

byte

بایت، واحدی برای حافظه کامپیوتر شامل 8 بیت

c and f price

قیمت کالا به اضافه هزینه حمل

ca magazine

مجله حسابداران خبره

cabinet

قفسه - هیئت دولت

book cash

موجودی وجه نقد طبق دفاتر

book cost

بهای تمام شده دفتری

book inventory

موجودی دفتر

book of final entry

دفتر ثبت نهایی،  دفتر کل

book of original entry

دفتر ثبت اولیه

book of prime entry

دفتر ثبت اولیه، دفتر روزنامه

book of secondary entry

دفتر ثبت ثانویه

book profit

سود دفتری، سود تحقق نیافته

book surplus

مآزاد دفتری

book value

ارزش دفتری

book value of stock

ارزش دفتری سهام

book value per share

ارزش دفتری هر سهم

bookkeeping

دفترداری

bookkeeping cycle

سیکل دفتر داری، چرخه حسابداری

books of account

دفاتر حسابداری

bust

ورشکست

boom & bust

ترقی و تنزل

boondoggle

کار بی ارزش و بی اهمیت

boondoggling

کارافزایی استخدام به منظور ایجاد قوه خرید

boot

فایده،  سود

boot less

بدون سود،  بیفایده

boot strap

سرک معاوضه

border prices

قیمتهای مرزی

borrow

عاریت گرفتن،  وام گرفتن

borrowing

استقراض

boss

رئیس – کارفرما

bottle neck

تراکم کار در کارگاه،  تنگنای عوامل تولید

bottom – up authority

اختیار از پایین به بالا

boundary

مرز

boundary between line & staff

مرز بین صف و ستاد

boundary spanning

توسعه حوزه عملیات سازمان در محیط خارجی

bounded sets

مجموعه محدود

bounded variable

روش متغیرهای خوددار

bourse

بورس، بازار معامله اجناس و اوراق بهادار

boycott

تحریم، تحریم معاملات، بایکوت

brain trust

مطلع، روشنفکر

brain worker

کارگران فکری

branch accounting

حسابداری شعب

branch office

مرکز شعبه، دفتر شعبه

brand ledgers

علامت تجاری مشهور

breach of contract

نقض قرارداد

breach of duty

ترک خدمت،  ترک وظیفه

breach of promise

عهدشکنی

breach of rule

قانون شکنی،  نقض قانون

breach of trust

خیانت در امانت

breach of warranty

نقض تضمین، از ضمانت شانه خالی کردن

break down

تجزیه کردن، تفکیک، فروریختگی

break – even

سربسر

break – even analysis

تجزیه و تحلیل نقطه سربسر

break – even chart

نمودار سر به سر

break even cash inflow

جریانهای نقدی ورودی سربه سر

break – even point

نقطه سر به سر

bribee

رشوه گیرنده، رشوه گیر

bribery

رشوه‌گیری،  ارتشاء

bridge loan

وام واسطه، وام موقت

bring forward

منقول از صفحه پیش، منقول از صفحه قبل

broken service

خدمت منقطع

broker

کارگزار، دلال

brokerage

کارگزاری، دلالی، واسطه گری

broker’s account

مفاصا حساب،  تصفیه حساب

broker’s contract

قرارداد حق‌العمل

bucket shop

دفتر سوداگری

budget

بودجه - حساب درآمد و خرج

bill demand

برات دیداری،  برات رویتی

bill holder

برات دار

bill investment

برات سرمایه ‌گذاری

bill of exchange

برات ارزی

bill of fare

هزینه سفر

bill of material

صورت ریز مواد

bill of sight

اعلامیه اظهار نامه موقت

bill payable

برات پرداختنی

bill prime

برات معتبر

bill receivable

پرداخت دریافتنی

bill trade

برات تجاری

bills payable

اسناد پرداختنی،  سفته‌های پرداختی

binary system

نظام دودویی

binding

الزام آور،  اجباری

binomial distribution

توزیع دو جمله ‌ای

binominal

دو جمله ‌ای

bipolar system

نظام دو قطبی

bipolarity

وضعیت دو قطبی

bit

بیت واحد حافظه کامپیوتری

black box

جعبه سیاه

black leg

کارگر اعتصاب شکن

black list

لیست سیاه

black market

بازار سیاه

blank bill

برات سفید

blank check

چک سفید امضا

blank endorsed

سفیدامضا

blanket agreement

توافق کلی

blanket insurance

بیمه کلی

blind alley

بن بست

blind area

ناحیه کور

blind empiricism

تجربه گرایی کور

blind entry

ثبت بدون توضیح، ثبت مبهم، ثبت کور

blind test

آزمون محصول بی نام

block

بلوک،  دسته،  گروه

block diagram

نمودار بلوکی

block trade

معامله یکجا

block vote

رای متحد

blocked account

حساب بلوکه شده، حساب مسدود شده

blocked transaction

مراوده بسته

blotter

دفتر ثبت معاملات، دفتر باطله، دفتر روزنامه

blue print

نقشه محصول، طرح اولیه، برنامه کار

blue – sky laws

قانون حمایت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار

blue collar

طبقه کارگر – طبقه مزدبگیر

board of control

هیات نظارت

board of directors

هیات مدیره

board of trade

هیأت بازرگانی

board of trustees

هیئت امناء

board corporate

شخصیت حقوقی

body of the financial statements

متن صورتهای مالی

boiler plate

نگارش حقوقی و رسمی

boiling point

نقطه جوش

bond

سند قرضه،  اوراق قرضه

bond dividend

سود اوراق قرضه

bond fund

وجوه اوراق قرضه، صندوق سرمایه گذاری در اوراق قرضه

bond holder

قرضه دار، دارنده اوراق قرضه

bond indenture

قرارداد اوراق قرضه

bond interim

اوراق قرضه موقتی

bond prior – lien

سند قرضه داری تقدم

bond deferred

سند قرضه معوق

bond debenture

شرایط اوراق قرضه

bond discount and premium

کسر و صرف اوراق قرضه

bonding cost

هزینه های ضمانت کردن، هزینه های کفالت ضامن

bond government

سند قرضه دولتی

bond named

سند قرضه با نام

bond participating

سند قرضه شریک در سود

bond passive

سند قرضه بدون بهره

bond rating

رده‌بندی اوراق قرضه

bond redemptions

بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید

bond sinking fund

سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه

bond to guarantee

ضمانت نامه پیش پرداخت

bonus

فوق العاده مشغل،  پاداش

bonus shares

سهام جایزه

book balance

مانده دفتری

book keeper

دفتردار،  دفتر نویس

book account

حسابهای دفتری

book carrying amount

مبلغ دفتری ثبت شده

bank money order

حواله بانکی

bank note

اسکناس، چک تضمین شده

bank paper

اسکناس، چک تضمین شده، سفته بانکی

bank rate

نرخ بانکی

bank poll

پشتوانه، سرمایه بانک

bank’s deposit

سپرده ‌های بانکدار

banker

بانکدار

banker’s acceptance

قبول پذیرش بانکی

banker’s bill

صورتحساب بانک

bankruptcy

ورشکستگی

bar chart

نمودار ستونی

bar charts

نمودارهای میله‌ای،  نمودارهای ستونی

bar code

کد ستونی

bar code reader

بارکد خوان

barter economy

اقتصاد پایاپای، اقتصاد بدون پول

barter system

سیستم پایاپای، نظام تهاتری

bar printer

دستگاه چاپ شانه‌ای یا میله‌ای

bargain

قید و شرط،  قرار معادله،  چانه در معادله

bargainer

معامله‌گر

bargaining

چانه زنی

bargaining reputation

شهرت چانه‌زنی

barrier

مانع

barter agreement

قرارداد پایاپای

base

پایه – مبنا

base pay

حقوق پایه

base period

دوره مبنا پایه

base price

قیمت پایه بنا

base rate

نرخ پایه بنا

base – year

سال پایه

base stock method

روش موجودی پایه

basic assumptions

فرضهای بنیادی – مفروضات پایه‌ای

basic audit process

فرآیند اساسی حسابرسی

basic concepts

مفاهیم اساسی

basic control

کنترل اساسی

basic feasible solution

راه حل عملی اساسی

basic financial statements

صورتهای مالی اساسی

basic language

زبان برنامه‌نویسی بیسیک

basic pay

پرداخت پایه

basic physiological needs

نیازهای اساسی فیزیولوژیک

basic policy

سیاست اساسی

basic principle

اصول اساسی

basic principles of organization

اصول اساسی سازمان

basic research

پژوهش بنیادی،  تحقیقات بنیادی

basic salary

حقوق پایه

basic statistical concepts

مفاهیم اساسی آماری

basic time

زمان پایه

basic wage

مزد پایه

basic yield

بازده اساسی

basing – point pricing

قیمت تمام شده کالا

basis

مبنا

batch

دسته

Batch,  lot

دسته – ذوب،  پخت

batch control sheet

برگ کنترل دسته

batch process

فرآیند دسته‌ای

batch system

سیستم دسته ای

bear market

پیش فروش سهام

bear position

موقعیت فروشنده

bearer bonds

اوراق قرضه بینام

before – after designs

طرحهای قبلی – بعدی

beginning balance

مانده اول دوره

beginning inventory

موجودی ابتدای دوره

behavior

رفتار،  کردار

behavior analyst

تجزیه وتحلیل‌گر رفتار

behavior modification

تعدیل رفتار،  اصلاح رفتار،  تغییر رفتار

behavior therapy

رفتار درمانی

behavioral adaptation

انطباق رفتاری

behavioral approach

شیوه مبتنی بر رفتار

behavioral climate

فضای رفتاری

behavioral engineering

مهندسی رفتاری

behavioral equation

معادله رفتار

behavioral level

سطح رفتاری

behavioral objectives

صاحب نظر در علوم رفتاری

behavioral pattern

الگوی رفتاری

behavioral sciences

علوم رفتاری

behaviorism

رفتار گرایی

behavior lists

رفتارگرایان

behoof

سود،  منفعت،  مزیت

belief

باور

belief system

نظام باورها

bell – shaped

به شکل زنگ

bell whether security

اوراق بهادار پیشاهنگ، اوراق بهادار شاخص

below par

زیر قیمت اسمی

below par value

کمتر از ارزش اسمی، زیرارزش اسمی سهم

bench mark

نشان، قاعده کلی،  قاعده کلی سر انگشتی

benevolent autocrat

مستبد دست و دلباز

benevolent – authoritative

استبدادی،  خیراندیشانه

bequest

ترکه – میراث – هبه

best – answer test

آزمون پاسخ بهتر

best evidence rule

قاعده بهترین گواه مدرک

best reason test

آزمون دلایل بهتر

beta risk

احتمال خطر بتا

betterment

بهسازی

between – groups

بین گروهها

bias

تعصب،  تمایل،  تورش،  طرفداری،  جانبداری

bias factor

عامل اریب

biased

جانب داری

biased estimate

تخمین غیر واقع

biases

جهت گیرها

biculturalism

فرهنگ گرایی متقابل

bid price

مبلغ پیشنهادی مناقصه

bid rate

نرخ مزایده

big picture

تصویر کلی

bilateral

دوجانبه ،  متقابل

bilateral account

حساب دو جانبه

bilateral contract

قرارداد دوجانبه

bilateral flow

جریان دوطرفه

bilateral monopoly

انحصار مضاعف دوجانبه

bilateral trade

بازرگانی دوطرفه

bilinear

دوخطی

bill

صورتحساب،  سند،  برات

bill after date

برات با مهلت

bill book

دفتر برات

B. A. bachelor of arts

لیسانس در علوم اجتماعی

B.S. bachelor of science

لیسانس در رشته‌های علوم

bachelor

کارشناسی  لیسانسه

back duty

عوارض عقب مانده

back duty investigations

رسیدگی به مالیات عقب افتاده

back flush costing

هزینه یابی معکوساز انتها به ابتدا

back order

سفارش معوق، سفارش پاسخ داده نشده

back – up system

نظام پشتیبان

back pay

حقوق معوقه

back rent

اجاره معوقه

background

زمینه

backing

پشتوانه

backlog

اضافه بر گنجایش، موجودی جنس انبار بابت سفارشات،  بازگشت بعد مشتری

back shift

نوبت کاری بعد الظهر

backup

پشتیبان،  پشتیبانی

backup copy

نسخه پشتیبان

backward pass

حرکت برگشت – حرکت بازگشت

backward pricing

قیمت گذاری معکوس

bad check

چک بلا محل

bad climate allowance

فوق العاده بدی آب و هوا

bad debt

طلب سوخته – طلب غیر قابل وصول

bad debt expense

هزینه مطالبات سوخت

bad debts

مطالبات لاوصول

bail

ضمانت – ضامن

bailee

تحویل گیرنده، کفیل امانت دار

bailor

سپارنده – تحویل دهنده

bailout

حمایتی – به قید کفیل آزاد کردن و شدن

bailsman

ضامن

balance

مانده / تراز، توازن، موازنه

balance – sheet accounts

حسابهای ترازنامه‌ای

balance – sheet equation

معادل ترازنامه

balance growth

رشد متوازن

balance of account

مانده یک حساب

balance of payment

تراز پرداختها

balance of power

توازن قدرت،  موازنه قدرت

balance sheet

ترازنامه – بیلان

balance sheet audit

ممیزی ترازنامه

balance sheet date

تاریخ ترازنامه

balance sheet ratios

نسبتهای ترازنامه ای

balance budget

بودجه متعادل متوازی

balancing

مانده گیری

balancing time

زمان موازنه کردن

balloon payment

پرداخت عمده، پرداخت در یک مرحله

band

باند – نوار

bank

بانک

bank account

حساب بانک

bank balance

مانده بانکی

bank bill

حواله برات بانک

bank charges

حق العمل بانک

bank charter

هزینه ‌های بانک، کمیسیون بانک،  امتیاز تاسیس بانک،  اجازه‌ نامه بانک

bank clearings

اسناد تصفیه طلب

bank clerk

مستخدم منشی بانک

bank contraction

انقباض بانکی

bank correspondent

بانک طرف معادل

bank credit transfer

انتقال اعتبار بانکی

bank currency

پول بانک

bank debts

دیون بانک

bank deposit

سپرده بانکی

bank discount

تنزل بانک

bank draft

برات بانکی، حواله بانکی

bank examiner

بازرس بانک

bank failure

ورشکستگی بانکی

bank guarantee

ضمانت بانکی، تضمین بانکی

bank interest

ربح بانک،  بهرة بانک

bank loan

وام بانکی

bank overdraft

اضافه پرداخت بانکی

Bear Market

بازار نزولی

Bull Market

بازار صعودی

Bid Rate

نرخ مناقصه

Balance of Trade

تراز داد و ستد

Broker

کارگزار

Bid Rate

نرخ مناقصه

Bid/Ask Spread

قسط مناقصه / درخواست


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 9 , management , marketing , economy and related terms-9


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٦:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.