اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3

Management, Economy, Trade Terms - part 3

 

Halo effect

اثر هاله ای

Hand-off

گردش

Happy child ego state

حالت من کودکی شاد

Head of mission

رئیس هیئت

Hierarchy

سلسله مراتب

Hierarchy of Needs

سلسله مراتب نیازها

Higher order

رده بالا

Hiring specification

مشخصات استخدامی

Hold up

توقیف

Holiday pay

حقوق ایام تعطیل

Horizontal Market

بازار هم سطح

HRM

مدیریت منابع انسانی

HRP

برنامه ریزی نیروی انسانی

Human capital

سرمایه انسانی

Human skills

مهارت های انسانی

Idea

ایده

Idea Marketing

بازاریابی سلایق

IED

راه اندازی داخلی

Imagery

شبیه سازی

IMF

صندوق بین المللی پول

Implementation

عملیاتی شدن

Improve

بهبود بخشیدن

Impulse

محرک آنی

Impulse Goods

تجهیزات فوری

In aware of

آگاه بودن

In put

وارده

Incentive wage plans

تدوین بنامه پاداش کارانه

Income statement

صورت درآمد

Incremental adjustment

اصلاح تدریجی

Independent variable

عامل مستقل

Index

شاخص

Indirect Costs

هزینه های غیر مستقیم

Individual

انفرادی

Individual need

نیازهای فردی

Induction

استقراء

Industrial

صنعتی

Industrial Buyers

خریداران صنعتی

Industrial Goods

کالاهای صنعتی

Industrial Packaging

بسته بندی صنعتی

Industrial relations

روابط صنعتی

Inflation

تورم

Influence

تاثیر

Informal

غیررسمی

Information

اطلاعات

Information Management

مدیریت اطلاعات

Information ownership

مالکیت اطلاعات

Information systems architecture (ISA)

معماری سیستم اطلاعاتی

Informational Label

برچسب اطلاعات

Informational system

سیستم اطلاعاتی

Infrastructure

زیر ساخت

Initiatives

ابتکار عمل

Innovation

خلاقیت

Innovators

مبتکرین

Input

ورودی

Input/output chain

زنجیره ورودی/خروجی

Insight

بینش

Insolvency

ورشکستگی

Installations

تاسیسات

Installed

نصب شده

Institution

موسسه

Integrated manufacturing

تولید یک پارچه

Integrating roles

نقشهای یکپارچه سازی

Integration

ترکیب

Integration role

نقش ترکیبی

Interaction

تعامل

Interest

بهره

Interest rate

نرخ بهره

Interface

تعامل

Internal

داخلی

Internal audit

ممیزی داخلی

Internal costs

هزینه های داخلی

Internal interface

مجرای داخلی

Internal stakeholder

ذی نفع داخلی

Introvert

درونگرا

Intrinsic reward

پاداش درونی

Intuition

درک مستقیم

Inventory

موجودی

Inventory control systems

سیستم کنترل موجودی کالا

Inventory Management

مدیریت موجودی

Inventory Turnover

گردش موجودی

Investor

سرمایه گذار

Investigate

تحقیق

Investing activities     

فعالیتهای سرمایه گذاری

Investment

سرمایه گذاری

Investment center

مرکز سرمایه گذاری

Investor

سرمایه گذار

IQ

ضریب هوش

Division of work

تقسیم کار

Issue

صادر کردن

Job

شغل

Job analysis

تجزیه وتحلیل شغل

Job description

شرح شغل

Job designing

طراحی شغل

Job enlargement

گسترش شغلی

Job enlargement

توسعه شغلی

Job enrichment

غنی سازی شغلی

Job method

روشهای شغلی

Job relations

روابط شغل

Job rotation

گردش کار

Job saticfaction

رضایت شغلی

Job security

امنیت شغلی

Job simplification

ساده سازی کار

Job specialization

تخصص گرایی شغلی

Jobber

توزیع کننده

Joint Demand

تقاضای توام

Joint venture

سرمایه گذاری مشترک

Judgment

قضاوت

Just-In-Time Inventory System

سیستم موجودی بهنگام

Key performance

حوزه های عملکرد کلیدی

Kind

جنس

Labor  

کار

Labor mobility

بازار کار

Lack

فقدان

Latent Demand

تقاضای پنهان

Lateral relationship

ارتباطات جانبی

Lawyer

حقوق دان

Layout

استقرار

Lead

رهبری

Lead time

نرخ تاخیر

Leader

رهبر

Leader member relation

روابط رهبر با اعضا

Leadership

رهبری

Leadership function

نقش رهبری

Leadership styles

سبکهای رهبری

Learning

یادگیری

Learning Curve

منحنی یادگیری

Leasing

لیزینگ

Legal

قانونی

Legitimacy

مشروعیت

Leverage

اهرم

Liaison

رابط سازمانی

Licensing

اعطای مجوز

Lifestyle

سبک زندگی

Lifo

اولین صادره از آخرین وارده

Line and staff

صف و ستاد

Line authority

اختیار صف

Line of business (LOB)

خط شغلی

Line Organization

سازمان خطی

Linear career concept

مفهوم مسیر حرفه ای خطی

Liquidity

نقدینگی

Loading

بارگذاری

Loan

وام

Local

محلی

Local Buy

خرید محلی

Locating

مکان یابی

Lock out

تعطیلی کارخانه

Logistical Costs

هزینه های حمل و نقل

Logistical management

مدیریت پشتیبانی

Logistics

حمل و نقل

Logo

علامت اختصاصی

Long term assessment

پیش بینی بلند مدت

Long term goals

اهداف بلند مدت

Loss

زیان

Lower order

رده پایین

Machine layout

استقرار ماشین آلات

Machine tool

ابزار خودکار

Machinery

دستگاه

Macroeconomic policy

سیاست اقتصادی کلان

Macro marketing

بازاریابی عمده

Mail order

سفارش کالا توسط پست

Maintenance

نگهداری

Maintenance cells

سلول های تعمیراتی

Maintenance Marketing

بازاریابی نگهداری سطح

Maintenance Selling

فروش برای حفظ مشتریان

Major

مهم

Manage

کنترل کردن

Manage ability

قدرت اداره

Management

مدیریت

Management by Objectives(MBO)

مدیریت برمبنای هدف

Management information system

سیستم اطلاعاتی مدیریت

Management science

علم مدیریت

Management system

سیستم مدیریت

Managerial compensation

پاداش مدیریت

Managerial effectiveness

اثربخشی مدیریت

Managerial grid

شبکه مدیریت

Managerial linking roles

نقش های ارتباطی مدیریت

Managerial performance

عملکرد مدیریتی

Managerial structure

ساختار مدیریت

Managerial styles

سبک های مدیریتی

Managing customer support requests

مدیریت نیازهای پشتیبانی

Managing director

مدیر عامل

Manpower planning

برنامه ریزی نیروی انسانی

Manufacture

ساختن

Merchant middleman

بازرگان واسطه

Margin

حاشیه

Marginal Cost

هزینه نهایی

Marginal Profit

حاشیه سود

Market

بازار

Market Development

توسعه بازار

Market Development

گسترش بازار

Market evolution

تکامل بازار

Market Factor

عامل بازار

Market price

قیمت بازار

Market Research

تحقیقات بازار

Market Segmentation

بخش بندی بازار

Market Share

سهم بازار

Market value added

ارزش افزوده بازار

Marketable securities

اوراق بهادار قابل فروش

Marketing

بازاریابی

Marketing Budget

بودجه بازاریابی

Marketing Department

بخش بازاریابی

Marketing management

مدیریت بازار

Marketing Objectives

اهداف بازاریابی

Marketing Plan

طرح بازاریابی

Masculinity

مرد سالاری

Mass production

تولید انبوه

Materials Handling

مدیریت موجودی مواد

Materials Handling

جابجایی مواد

Matrix organization

سازمان ماتریس

Maturity

سررسید

Maximize

حد اکثر کردن

MBO

مدیریت بر مبنای هدف

Measurement

معیار

Mechanistic system

سیستم مکانیکی

Media Evaluation

ارزیابی رسانه

Meeting

جلسه

Member

عضو

Membership Group

عضویت گروهی

Mental models

ذهنی مدلهای

Mental revolution

انقلاب فکری

Mentor

مربی

Merchant

تاجر

Merit increase

افزایش حقوق بر اساس شایستگی

Message

پیغام

Method

روش

Methodology

شیوه

Micromarketing

بازاریابی جزیی (خرد)

Middle line

سطح میانی

Middleman

واسطه

MIS

سیستم اطلاعاتی مدیریت

Mission

ماموریت

Mission statement

بیانیه ی ماموریت

Model

مدل

Modeling

مدل سازی

Modifying product

اصلاح محصول

Monetary

پولی

Monetary policy

نظریه موجودب پول

Money

پول

monopolistic competition

رقابت انحصاری

Monopoly

بازار انحصاری

Monopsony

انحصارخرید

Moral roles

قوانین اخلاقی

Motivation

انگیزش

Motive

انگیزه

MRP

برنامه ریزی مواد اولیه

MRP

قیمت پیشنهادی سازنده

Multinational corporation

شرکت چند ملیتی

Multinational enterprise

سازمان چند ملیتی

Multiple Packaging

بسته بندی چندگانه

MV

ارزش بازار

MVA

ارزش افزوده بازار

Narrow market

بازار محدود

National cultures

فرهنگ های ملی

National Marketing Manager

مدبر بارزاریابی ملی

Need

نیاز

Need for achievement

نیاز به کسب موفقیت

Need for affiliation

نیاز به ایجاد دوستی

Needs

نیازها

Negative Demand

تقاضای پنهان

Negotiated Price

قیمت توافقی

Negotiation

مذاکره

Net

خالص

Net adept

بدهی خالص

Net expert

خالص صادرات

Net present value

ارزش فعلی خالص

Net worth

ارزش ویژه

Network

شبکه

Network analysis

تحلیل شبکه

Network models

مدلهای شبکه

Network structure

ساختار شبکه ای

NEUA

خالص درآمد یکنواخت

Night work

شب کاری

Noise

مزاحم

Non-Profit Organizations

سازمان غیرانتفاعی

Non-programed decision

تصمیمات برنامه ریزی نشده

Nonverbal communications

ارتباطات غیر کلامی

Norm

هنجار

Note

سفته

Notice

تذکر

NPW

ارزش خالص فغلی

OB

رفتار سازمانی

Objectives

اهداف کوتاه مدت

Objectives

اهداف

Obligation

تعهد

Occupant

متصدی

OD

فرایند توسعه سازمانی

Offer

پیشنهاد

Offer price

قیمت پیشنهادی

Offering

پیشنهاد کردن

Office furniture

تجهیزات اداری

Oligopoly

انحصار در خرید / فروش (بازار)

On line

بازده فوری

One way communication

ارتباط یکطرفه

Onetime plans

برنامه های یک بار مصرف

One-way communication

ارتباط یک طرفه

Ontology

هستی شناسی

Open System

سیستم باز

Operating

فعال

Operating activities

فعالیت های عملیاتی

Operating budget

بودجه عملیاتی

Operating core

سطح عملیاتی

Operating cost

هزینه عملیاتی

Operating leverage

اهرم عملیاتی

Operation

عملیات

Operation management

مدیریت عملیات

Operation research

پژوهش عملیاتی

Operational plan

طرح عملیاتی

Operations control

کنترل عملیاتی

Opinion

عقیده

Opportunity

فرصت

Opportunity Business Manager

مدیر فرصت های تجاری

Opportunity Management

مدیریت فرصت ها

Appropriate

مناسب

Operational research

پژوهش عملیاتی

Optimize

رسیدن به موقعیت مطلوب

Optimum

بهینه

OR

پژوهش عملیاتی

Order

سفارش

Organizational behavior

رفتار سازمانی

Organic system

سیستم ارگانیک

Organization

سازمان

Organization chart

نمودار سازمانی

Organization design

طراحی سازمان

Organization Marketing

بازاریابی سازمانی

Organizational image

تصویر سازمانی

Organizational chart

نمودار سازمانی

Organizational culture

فرهنگ سازمانی

Organizational design

طراحی سازمانی

Organizational development

تکامل سازمانی

Organizational Goals

اهداف سازمانی

Organizational learning

یادگیری سازمانی

Organizational structure

ساختار سازمانی

Organizational style

سبک سازمانی

Organize

بسیج کردن

Organizing

سازماندهی

Out of stock

انبار خالی از کالا

Out put

صادره

Out sourcing

منابع بیرونی

Out work

کار برون سازمانی

Outputs

ستاده ها

Out-sourcing

منابع بیرونی

Ownership

مالکیت

Package

بسته

Packaging

بسته بندی کردن

Paper

اوراق بهادار

Parasite

عوامل ایجاد اختلال

Paretopsony

موقعیت پاره تویی

Pareto's Principle

اصل پاره تو

Participative management

مدیریت مشارکتی

Participative project management

مدیریت پروژه مشارکتی

Passive

منفعل

Path - goal model

مدل مسیر هدف

Patterned

الگو

Payback period

دوره برگشت سرمایه

Pay roll

فهرست حقوق کارکنان

Payback period

دوره بازپرداخت

Payment

پرداخت

Payoff

بازده

Payoff matrix

ماتریس بازده

Payroll

لیست حقوقی

Peak

قله نمودار

Peers

همکاران

Penetrate

نفوذ کردن

Pension

حقوق بازنشستگی

People skills

مهارت های اجتماعی

Per Capita Income

درآمد سرانه

Perception

ادراک

Percentage

درصد

Performance

عملکرد

Performance appraisal

ارزیابی عملکرد

Performance gaps

شکاف عملکرد

Permanent plans

برنامه های دائمی

Permission

اجازه

Personal Income

درآمد شخصی

Personal selling

فروش شخصی

Personal selling

فروش مستقیم

Personality

شخصیت

Personnel

کارکنان

Personnel loyalty

وفاداری کارکنان

Persuasive Advertising

تبلیغات متقاعد کننده

Petty cash

تن خواه

physical structure

ساخت فیزیکی

Physiological Needs

نیازهای جسمانی

Pipeline Transportation

حمل و نقل کانالی

Placement

مکانیابی

Plan

طرح

Planned change

تغییر برنامه ریزی شده

Planning

برنامه ریزی

Planning phase

فاز برنامه ریزی

Planning premises

مفروضات برنامه ریزی

Plant engineering

مهندسی کارخانه

Policy

سیاست

Political risk

ریسک سیاسی

Political variables

متغیر های سیاسی

Population

جمعیت

Portfolio planning

برنامه ریزی پرتفو

Portfolio framework

چارچوب پرتفو

Position description

شرح شغل

Position power

قدرت پست

Positive reinforcement

تقویت مثبت

Poster

پوستر

Potential

بالقوه

Power

قدرت

Predict

پیش بینی کردن

Prepare

فراهم کردن

Prepayment

پیش پرداخت

Present worth

ارزش فعلی

Pretest

پیش آزمون

Preventive control

کنترل های پیش گیرانه

Price

بها

Price Ceiling

شقف قیمت

Price Floor

کف قیمت

Price Leader

سقف قیمت

Price tag

اتیکت

Price Wars

جنگ قیمت

Primary product

محصول اولیه

Primary relations

روابط اصلی

Priority

اولویت

Private

خصوصی

Probe

تحقیق

Problem

مساله

procedure

رویه

Process

فرایند

Process control

نظام کنترل فرایند

Process path

مسیر فرایند

Process style

سبک فراگردی

Process theories

نظریه های فرایندی

Product

تولید

Product Advertising

تبلیغات محصول

Product Development

توسعه محصول

Product Development

گسترش محصول

Product development strategy

استراتژی گسترش محصول

Product Item

اقلام تولیدی

Product Life Cycle (PLC)

چرخه حیات محصول

Product line

خط تولید

Product Line Length

طول خط تولید

Product Manager

مدیرتولید

Product Strategy

استراتژی تولید

Production

تولید

Production line

خط تولید

Production management

مدیریت تولید

Production organization

سازمان تولیدی

Productivity

بهره وری

Profession

حرفه

Profile

پرونده

Profit

سود

Profit planning

برنامه ریز سود

Profit potential

سود بالقوه

Profitability

سودآوری

Program

برنامه

Project

برنامه هدفمند

Project objectives

اهداف پروژه

Project priorities

اولویت های پروژه

Projection

فرافکنی

Promissory note

سفته

Promotion

ارتقا

Prospect

خریدار باقوه

Protocols

آیین نامه ها

Prototype

نمونه اولیه

Public

عمومی

Public relations

روابط عمومی

Pull Strategy

استراتژی کششی

Pulsing

دسته بندی

Punishment

تنبیه

Purchase

خرید

Purchasing Officer

مسئول خرید

Pure Competition

رقابت کامل

Push Strategy

استراتژی فشاری

Present value (PV)

ارزش فعلی

Pyramid Selling

فروش هرمی

Qualify Helper

مشاور کیفیت

Quality

کیفیت

Quality Assurer

تضمین کننده کیفیت

Quality Circles

چرخه کیفیت

Quality Controls

کنترل کیفیت

Quality Modification

اصلاح کیفیت

Quality of work life

کیفیت زندگی کاری

Quantitative Marketing Research

تحقیقات مقداری بازاریابی

Quantity

کمی

Quantity Discount

تخفیف مقداری

R&D

تحقیق و توسعه

Radial movement

جابجایی شعاعی

Range

طیف

Rank

رتبه

Rapid change

تغییرات سریع

Rate

نرخ

Rate of return

نرخ بازگشت سرمایه

Ratio

نسبت

Rationalization

دلیل تراشی

Raw Materials

مواد اساسی

Raw

خام

Reach

آخرین گروه مخاطب

Reason style

سبک چرایی

Receiver

گیرنده

Receiver

دریافت کننده

Recognition

شناسایی

Record

سابقه

Recruitment

استخدام

Recycling

بازیافت

Red tape

کاغذبازی

Redemption

بازخرید

Redundancy

غیر ضروری

Reference power

قدرت مرجعیت

Referent

صلاحیت

Referral Selling

فروش ارجاعی

Reference group

گروه مرجع

Regression

تحلیل رگرسیون

Regressive Commission

حق العمل وابسته

Reinforcement Advertising

تبلیغات تاییدی

Reinforcement theory

نظریه تقویت

Reject

ضایعات

Relationship

ارتباط

Reliability

پایایی

Rent

اجاره کردن

Rent cost

هزینه اجاره

Replacement

جایگزینی

Replacement chart

نمودار جانشینی

Requirements

احتیاجات شرکت

Persuade

متقاعد کردن

Research

پژوهش

Reseller

دلال

Reseller Market

بازار واسطه ای

Resigning

استعفا

Resolution

تصمیم

Resource

منبع

Resource Coordinator

تامین کننده منابع

Resource planning

برنامه ریزی منابع

Responsibility center

مرکز پاسخگویی

Responsible

پاسخگو

Restrict

محمدود کردن

Retail Buyer

خریدارجزیی

Retailers

خرده فروش

Return

کالای مرجوعی

Return on Equity

بازده درآمد

Return on Investment

نرخ بازده دارایی

Revenue budget

در آمدی بودجه

Revenue center

مرکز درآمد

Reverse Reciprocity

تقابل وارونه

Reward

پاداش

Reward power

قدرت پاداش

Reward system

سیستم پاداش

Rights

حقوق

Risk assessment

برآورد ریسک

Risk identification

شناسایی ریسک

Risk rating

تعیین نرخ ریسک

Rival

رقیب

RJP

نمایش اولیه واقع بینانه شغل

Return on Investment (ROI)

بازده سرمایه

Role

نقش

Role Playing

نقش آفرینی

ROR

نرخ بازگشت سرمایه

Rougher

فاکتور

Routing

مسیر یابی

Safety Needs

نیازهای ایمنی

Safety Stock

ذخیره اطمینان موجودی

Salary

حقوق

Sale

حراج

Sales Branch

نمایندگی فروش

Sales Engineer

متخصص فروش

Sales Forecast

پیش بینی فروش

Sales Management

مدیریت فروش

Sales Office

دفتر فروش

Samples

محصولات اهدایی

Sampling

نمونه گیری

Satisfy

ارضا

Scalar

سنجش

Scalar chain

سلسله مراتب

Schedules

برنامه زمانبندی شده

Scheme

دیدگاه

Scientific management

مدیریت علمی

Script

برنامه زندگی

Seasonal Stock

موجودی فصلی

Secondary Data

اطلاعات دست دوم

Secretary

منشی اداره

Security

امنیت

Selection

انتخاب

Selective Advertising

تبلیغات انتخابی

Selective perception

ادراک انتخابی

Self confidence

اعتماد به نفس

Self-control

خودکنترلی

Self-disclosure

خود افشاگری

Self esteem

نیاز به احترام

Self-fulfillment

خود شکوفایی

Self-image

تصویر از خود

Self-instruction

خودآموزی، خود سازی

Self-management

خود مدیریتی

Self-perception

خود ادراکی

Self-reliance

اتکا به خود

Selling expense

هزینه فروش

Sender

فرستنده

Sensation

ادراک

Sensitivity analysis

تحلیل حساسیت

Sensitivity training

یادگیری حساسیت

Sequence

توالی

Service encounter

فعالیت خدماتی

Service Management System

سیستم مدیریت خدمات

Service organization

سازمان خدماتی

Share

سهم

Shelf Life

عمر انباری

Shift

شیفت

Ship

ارسال

Shipment

محموله

Short range goals

هدف های کوتاه مدت

Short term goal

اهداف کوتاه مدت

Short term investment

سرمایه گذاری کوتاه مدت

Sickbay

حقوق ایام بیماری

Sight draft

برات دیداری

Significant

مهم

Simple structure

ساختار ساده

Simulation

شبیه سازی

Simultaneous structure

ساختار موازی

Skill

مهارت

Skill worker

نیروی کار ماهر

Solve

حل کردن

Small scale

مقیاس کوچک

Smart Card

کارت هوشمند

Social facilitation

رفاه اجتماعی

Social responsibility

مسئولیت اجتماعی

Social Risk

خطر اجتماعی

Social variables

متغیر های اجتماعی

Socialization

اجتماعی شدن

Sole proprietorship

موسسه انفرادی

Solution

جواب

Sort

مرتب سازی

Source Attractiveness

جذابیت منابع

Span of management

حیطه مدیریت

SPC

کنترل فرایند آماری

Specifications

جزئیات کالا

Speculation

سفته بازی

Split shift

شیفت دوگانه

Sponsor

حامی مالی

Sponsor Training

مسئولیت پذیری

Sponsor

حامی

Spotter

کاریاب

Stability situation

موقعیت پایداری

Stabilization

تثبیت

Staff

کارکنان

Staff authority

اختیار ستادی

Staff specialist

کارشناس امور ستادی

Stage

صحنه

Standing plan

برنامه پایدار

Stars

پیشروها

Startup

شرکت نوپا

Statement

وضعیت

Status report

گزارش وضعیت

Steady

یکنواخت

Steering controls

کنترل های هدایتی

Stimulating Marketing

بازاریابی شبیه سازی

Stock

موجودی

Stock holders

ذینفعان

Stock Point

نقطه سفارش

Stock turn Rate

نرخ گردش موجودی

Stockless Purchasing

خرید مقدار کمبود

Storage

نگهداری در انبار

Storyboard

انیمیشن

Strategic Control

کنترل راهبردی

Strategic goals

اهداف استراتژیک

Strategic management approach

رویکرد مدیریت استراتژیک

Strategic Marketing Plan

طرح راهبردی بازاریابی

Strategic Planning

برنامه ریزی استراتژیک

Strategic thinking

تفکر راهبردی

Strategic business unit Planning

برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری

Strategy

راهبرد

Stress

استرس

Strip Centre

فروشگاه بین راهی

Stroke

ضربه

Style

سبک

Style Flexing

سبک انعطاف پذیر

Sub optimization

بهینه سازی

Sub system

خرده سیستم

Subcultures

خرده فرهنگ

Subordinate

مادون

Substitute Products

محصولات جایگزین

Successful management

مدیریت موفق

Summary

خلاصه

Superior

مافوق

Super ego

من ویژه

Supreme goal

هدف نهایی

Superior

مافوق

Supervisor

سرپرست

Supplier Management

مدیریت تامین کنندگان

Suppliers

تامین کنندگان

Supply

عرضه

Support staff

ستاد پشتیبانی

Surplus

مازاد

Survey

تحقیق وبررسی

Suspects

الگوها

SWOT

ضعف _قوت فرصت تهدید

Synchronic Decision

تصمیم گیری همزمان

Synergy

هم افزایی

System

سیستم

System boundary

مرز سیستم

System thinking

تفکر سیستمی

Systems Buying

سیستم خرید

Systems Selling

سیستم فروش

Tactic

تدبیر

Tailored

سفارش شده

Take over

تصاحب

Target Market

بازار هدف

Tariff

تعرفه گمرکی

Task

وظیفه

Task force

گروههای ضربت

Task roles

نقش کارگرا

Task structure

ساختار وظیفه ای

Tax

مالیات

Tax rate

نرخ مالیات

Taxable income

درآمد مالیاتی

TDS

خدمات بهبود آموزش شغلی

Team building

تیم سازی

Team work

کار تیمی

Technology

تکنولوژی

Telephone Interviews

مصاحبه تلفنی

Tension

تنش

Turbulence

اغتشاش

Testimonials

رضایت نامه

Theory

نظریه

Time Management

مدیریت زمان

Time series analysis

تحلیل سریهای زمانی

Time study

زمان سنجی

Time Utility

مطلوبیت زمان

Timeline

طول زمان

To Be

هدف مطلوب

To clear

ترخیص کالا

Tolerance

حد تغییرات

Top management

مدیریت عالی

Target profit

سود مورد انتظار

Total

کل

Total Costs

هزینه های کل

Total Quality Management

مدیریت کیفیت جامع

Total revenue

جمع درآمد

Trade

تجارت

Trade credit

اعتبار تجاری

Trade discounts

تخفیفات تجاری

Trade margin

حاشیه تجاری

Trade Selling

فروش کل

Trademark

علامت تجاری

Trading

خرید و فروش

Training programming

برنامه ریزی آموزش

Trans- shipped

حمل با کشتی

Transaction

دادوستد

Transfer

حمل کردن

Transfer Price

هزینه ارسال

Transform

انتقال

Transformational leaders

رهبران تبدیلی

Transship

حمل مجدد

Trend Analysis

تجزیه و تحلیل تمایل

Trial & error

آزمون وخطا

Turnover

گردش

Turnover situation

موقعیت دگرگونی

Umbrella Pricing

قیمت گذاری چتری

Uncertainty

عدم اطمینان

Unit

سهم سرمایه گذاری

Unit pricing

قیمت گذاری

Unity

وحدت

Universality

عمومی

Up to date

به روز سازی اطلاعات

Updated

بروزشده

Usage Rate

نرخ مصرف

Users

استفاده کنندگان

Using float

چکهای در جریان وصول

Utility

مطلوبیت

Valence

ظرفیت

Validity

روایی

Value

بها

Value Analysis

تجزیه و تحلیل ارزش

Value-Added Tax

مالیات بر ارزش افزوده

Values

ارزش ها

Variable

متغیر

Variable Costs

هزینه های متغیر

Varied

متنوع

Vendor

فروشنده

Venture Team

تیم کلیدی

Vertical Decisions

تصمیمات عمودی

Vertical Market

بازار عمودی

Virtual organization

سازمان مجازی

Vision

چشم انداز

Voice-Over

بی کلام

Volume

حجم

Voluntary Chain

گروه آزاد

Vorstand

هیئت مدیره

Voucher

بن

Wage

دستمزد

Wage administration

مدیریت دستمزد

Wants

خواسته ها

Warehouse

انبار

Warranty

ضمانت

Waste

ضایعات

Wastage

اتلاف

Way bill

بارنامه هواپیمایی

Weighting

وزن کردن

WFTU

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

Wholesaler

عمده فروش

Wholesaling

عمده فروشی

Wildcat

بازار چالشی

Work force

نیروی کار

Work in process

کالای در جریان ساخت

Work process

فرایند کسب وکار

Work standard

استاندارد کردن کارها

Work station

منطقه کاری

Work study

کار سنجی

Workflow

رویه کاری

Working capital

سرمایه در گردش

Working conditions

شرایط کاری


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 , management , economy , trade terms - part 3


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٦:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 2

Management, Economy, Trade Terms - part 2

 

Ability of Work

توانایی کار

Able- Bodied Population

جمعیت مستعد کار

Abolition of Job Classes; Job Omitting

حذف شغل

Action Research

پژوهش عملی

Action Training

آموزش عملی

Active Labour Force

نیروی کار فعال

Activity Learning

یادگیری عملی

Actual Labour

کار واقعی

Actual Work Load

بازار واقعی کار

Acute Unemployment

بیکاری حاد

Administrative Budget

بودجة اداری

Administrative Expenses Allocation

تخصیص مخارج اداری

Advance Notice

یادداشت پایان اشتغال

Advertisement

آگهی؛ اعلان

Adviser

مشاور

Afternoon Shift

شیفت بعدازظهر

Agency; Administration

کارگزار

Agribusiness

کارو کسب کشاورزی

Agricultural Project

طرح کشاورزی

Agriculture

کشاورزی

Allocation; Apportionment

تخصیص

Alternating Day And Nightِِِ

شیفت گردشی

Amortization; Depreciation; Consumption

استهلاک

Amplitude

نوسان

Analysis

تحلیل

Analyst

تحلیلگر

Animation

حرکت‌آفرینی

Annual Budget

بودجة سالانه؛ بودجة جاری

Annual Payment

پرداخت سالانه

Annuity Due; Part Payment

پرداخت اقساطی

Antifeatherbedding

ضد استخدام مازاد

Apparent Unemployment

بیکاری آشکار

Application Form

برگ یا فرم درخواست

Application to Work

پشتکار

Applied Research

تحقیق عملی

Apportionment of the Expenses

تخصیص مخارج

Apprentice

کار آموز فنی

Aptitude

استعداد

Arbitrary

قراردادی

Artisan; Artificer; Industrialist

پیشه ور

Assembly

مونتاژ

Assembly-Line Work

کار زنجیری

Asset; Stock; Fund; Inventory

موجودی

Assignment Analysis

تجزیه و تحلیل وظایف

Association; Company; Partnership

شرکت

Attitude Survey

نظرسنجی

Attrition

فرسایش نیروی‌ کار

Automate

خودکار کردن

Automaticity

حالت خودکاری

Automation

خودکاری، اتوماسیون

Back Shift

نوبتکاری بعدازظهر در یک نظام سه نوبتی

Background Job

پیشینه کاری

Band Wagon

انگیزة کار گروهی

Basic Product

محصول پایه

Basic Research

تحقیق اساسی

Basic Training

کارآموزی اساسی

Be Working

اشتغال داشتن

Benchmark Job

شغل نمونه

Blue Print

طرح اولیه

Brain- Worker

اندیشه ـ کار

Brain- Working

اندیشه ـ کاری

Brain Drain

فرار مغزها

Broker

دلال؛ واسطه

Broking

دلالی؛ واسطه‌گری

Budget

بودجه

Business

تجارت، بازرگانی

Business-Trade; Avocation; Calling

پیشه

Business Activity

کارهای بازرگانی

Business Entrepreneurs

کارآفرینان اقتصادی

Business Ethics

ضوابط رفتاری کار

By-Product

محصول فرعی یا ثانویه

By Work; Sub Task

کار فرعی

Calculated Cost

هزینة محاسبه شده

Capacity

ظرفیت

Capital

سرمایه

Capital Accumulation

تراکم سرمایه

Capital Creation

ایجاد سرمایه

Capital Expenditure

هزینة سرمایه‌ای

Capital Flight

فرار سرمایه

Capital Flow

جریان سرمایه

Capital Formation

تشکیل سرمایه

Capital Good

کالاهای سرمایه‌ای

Capital Income Ratio

نسبت سرمایه به درآمد

Capital intensive

سرمایه بر

Capital Investment

سرمایه‌گذاری ثابت

Capital Job Ratio

نسبت سرمایه به شغل

Capital Labour Ratio

نسبت سرمایه به کار

Capital Market

بازار سرمایه

Capital Output Ratio

نسبت سرمایه به محصول

Capitalism

سرمایه‌داری

Capitalist

سرمایه‌دار

Career Plateaus

مرحله عدم پیشرفت شغلی

Career Prospect

دورنمای شغلی

Career Staff

کارمندان دفتری

Casual unemployment

بیکاری اتفاقی

Casual Work; Day Work; Make Shift Job

کار موقت

Casual Worker

کارگر موقت

Causal Employment; Orra Job

شغل اتفاقی

Chamber of Commerce

اتاق بازرگانی

Change of Occupation

تغییر شغل

Cheap Labour

نیروی کار ارزان قیمت

Chronic Unemployment

بیکاری مزمن

Civil Servant; Government Employee; Public Employee; Public Servant

کارمند دولت

Clearing Agreement

موافقتنامة بازرگانی

Clerical Work; Official Task

کار اداری؛ کار دفتری

Clerk

کارمند اداری؛ کارمند دفتری

Co-worker; Colleague; Confrere

همکار

Cohesive Work Groups

گروههای کار منسجم

Collective Bargaining

مذاکرات جمعی کار

Collective Entrepreneurship

کارآفرینی دسته‌جمعی

Commerce

بازرگانی

Commercial

تجاری

Commercialization

تجاری شدن

Commission Agent

حق‌العمل کار

Common Employment

اشتغال معمولی، متداول

Company Promoter

مؤسس شرکت

Compensation

کارجو

Competitive industry

صنعت رقابتی

Competitive System

نظام رقابتی

Complicated Labour

کار پیچیده

Construction Worker

کارگر ساختمانی

Consumer

مصرف کننده

Consumer Durable Goods; Consumer Durable; Durable Consumption Goods

کالاهای مصرفی بادوام

Consumer Expendables

کالاهای مصرفی کم دوام

Consumer goods; Consumption Goods; Wage Goods

کالاهای مصرفی

Consumer industries

صنایع مصرفی

Consuming Unit

واحد مصرفی

Continuous Processing

فرآوری پیوسته

Continuous Shift Work

نوبت کاری پیوسته

Contract Labour

کارقراردادی

Contract of Employment; Contract of Service

قرارداد استخدامی

Contract; Treaty; Agreement

قرارداد

Contracting

مقاطعه کاری

Contractual Employment

استخدام پیمانی

Contribution Payment; Payment of Contribution

پرداخت حق بیمه

Control

نظارت

Control of Resources

نظارت بر منابع

Convenience Goods

کالاهای مناسب

Cooperation; Spouse

همکاری

Cooperative; Mutual Company; Cooperative Societies

شرکت تعاونی

Core Job Dimensions

ابعاد اصلی شغل

Core Time

زمان اصلی کار

Corporate Entrepreneurship

کارآفرینی سازمانی

Corporation

صنف، نظام صنفی

Cost Allocation

تخصیص هزینه

Cost Curve

منحنی هزینه

Cost Estimating

برآورد هزینه

Cost; Out go

هزینه

Costing

هزینه‌یابی

Cottage industry

کارهای دستی

Craftsman Entrepreneur

کارآفرین صنعتگر

Craftsman; Artisan

صنعتگر؛ پیشه‌ور

Craftsmanship; Handicraft

پیشه وری

Creator

مبتکر

Current Employment

اشتغال جاری؛ اشتغال دائم

Customer

خریدار، مشتری

Cyclic positions

مشاغل ادواری

Cyclical Employment

اشتغال ادواری

Cyclical unemployment

بیکاری ادواری، دوری

Daily Paid Employee

کارمند روزمزد

Damage

خسارت

Dawn Shift

شیفت بامدادی

Day Shift

شیفت یا نوبت روزانه

Day Worker; Time Worker

روز کار

Days Man; Day Labourer

کارگر روزمزد

Debut

شروع به کار کردن

Decision- Making

تصمیمگیری

Deduction

تخفیف

Deepening Investment

تراکم سرمایه گذاری

Demand

تقاضا

Demand Curve

منحنی تقاضا

Design of Jobs

طراحی مشاغل

Detail Labour

جزء کار

Developed

توسعه یافته

Developer

توسعه دهنده

Development

توسعه

Development on the Job

بهسازی در شغل

Development Project; Development Programs

طرح توسعه

Dictionary of Occupational

واژگان عناوین شغلی

Difficulty

دشواری کار

Direct Labour

نیروی کار مستقیم

Direct Returns

منافع مستقیم

Direct Worker

کارگر مستقیم

Disabled Status

حالت از کارافتادگی

Disablement; Disability

از کارافتادگی

Discontinuous Shift Work

نوبت کاری ناپیوسته

Disguised Under Employment

کم‌کاری پنهان

Disguised unemployment; Latent Unemployment

بیکاری پنهان

Dismiss

اخراج کردن

Dismissal

اخراج

Distribution

توزیع

Distribution of Work

توزیع کار

Distributive Trades

کار توزیع؛ تجارت توزیع

Division of Labour; Work break down; Work Sharing

تقسیم کار

Dole

کمک هزینة بیکاری

Double Day Work

کار روزانة دونرخی

Down Grading

کنترل گروه شغلی

Draft Budget

بودجة پیشنهادی

Dual Job Holding

شغل مضاعف

Durable Commodities

کالاهای بادوام

Duration of the Work

مدت اتمام کار

Duty

وظیفه

Duty Cycle

چرخة کاری؛ زمان آماده به کار

Eager Beaver

کارمند مشتاق؛ کارمند سختکوش و پرتحرک

Earned Income

درآمد حاصل از کار

Economic Efficiency

کارآیی اقتصادی

Economic Good

کالای اقتصادی

Economic Interest

منافع اقتصادی

Economic Stabilization

تثبیت اقتصادی

Education Work Relationship

رابطة آموزش و کار

Effective Labour

کارمؤثر

Effective Staff Work

کار مؤثر ستادی

Element

پاره شغل

Elites

نخبگان

Empirical

تجربی

Employec

مستخدم زن

Employed Population; Occupying population

جمعیت شاغل

Employee

مستخدم؛ کارگزار

Employee Benefit

مزایای مستخدم

Employee Benefits

ترفیع کارکنان

Employee Obsolescence

فرسایش شاغلین

Employee Rate

نسبت شاغلین

Employee Relations

روابط کارکنان

Employer; Labour Contractor; Task Master

کارفرما

Employment

اشتغال

Employment Act; Employment Law

قانون استخدام

Employment Agency; Personnel Agency

مؤسسة کاریابی، کارمندیابی

Employment Bureau

اداره استخدام

Employment Efficient

ضریب استخدام

Employment Freeze

عدم استخدامی

Employment gap

شکاف اشتغال

Employment Group

درجه استخدامی

Employment History

سابقة استخدامی

Employment Multiplier

ضریب افزایش اشتغال

Employment Office

ادارة کار

Employment Policy

سیاست اشتغال

Employment Promotion; Labour Promotion

ارتقاء کاری

Employment Rate

نرخ اشتغال؛ میزان اشتغال

Employment Rate of Growth

نرخ رشد در اشتغال

Employment service

کاریابی

Employment Subsidies

کمک هزینه اشتغال

Employment Tax

مالیات اشتغال

Employment Test

آزمون استخدامی

End-of-Job

پایان کار

End Product; Fruit of Labour

حاصل کار

Engage in

دست بکار شدن

Entrapreneurship

کارآفرینی، درون‌سازمانی

Entrepreneur; Job Creator

کارآفرین

Entrepreneurial Ability

توانایی (استعداد) کارآفرینی

Entrepreneurial Class

طبقة مقاطعه‌کاران

Entrepreneurial Role

نقش کارآفرینی

Entrepreneurial Stage

مرحلة کارآفرینی

Entrepreneurship; Job Creation; Intrapreneuring

کارآفرینی

Equal pay

حقوق برابر

Equipment

تجهیزات

Ergometer

کارسنج

Estimated Work

میزان کار تخمینی

Estimation; Projection; Estimate; Assessment

برآورد

Evening Shift

نوبت کاری غروب، شب

Evolutionary

پویا

Exhaustible Resources

منابع پایان پذیر، تمام شدنی

Expenditure Curve; Cost Curve

منحنی مخارج

Expenditure; Out Go; Expense; Charge; Command

مخارج

Experienced Worker Standard (EWS)

معیار کارگر مجرب

Exploit

بهره برداری کردن

Exploitation; Utilization

بهره برداری

Export of Capital

صدور سرمایه

Exporter

صادر کننده

Exports

صادرات

External Labour Market

بازار خارجی کار

Extractive industries

صنایع استخراجی

Facilities

تسهیلات

Factor-Comparison Job; Evaluation System

روش مقایسة عوامل در ارزشیابی شغل

Factor of production

عامل تولید

Factorage

حق‌العمل کاری

Fad

کار سرسری کردن

Failure

ناتوانی؛ شکست

False Market

بازار کاذب

Fat Work

کار پردرآمد

Featherbed

استخدام کارمند اضافی

Featherbedding

شغل تراشی؛ تحمیل استخدام

Fee for Service

پرداخت حق الزحمه

Fee; Premium; Bonus; Gratuity; Compensation

اجرت؛ پاداش

Feeling in on things

دلبستگی و تعلق به کار

Fertility

بازدهی؛ باروری

Financial plan

برنامة مالی

Fit for Work

قادر به کار

Fixed Budget

بودجة ثابت؛ بودجة معین

Fixed Charge; Fixed Cost; Fixed Expense

هزینه ثابت

Fixed Input

منبع ثابت

Fixed Resources

منابع ثابت

Fixed Shift System

سیستم نوبتکاری (شیفتی) ثابت

Flexible Pattern Of Work

الگوی منعطف کار

Flexible Working Hours (FWH); Flexible Working Time (FWT);Flexible Hours of Work

ساعات متغیر کار

Floating Labour

نیروی متغیر کار

Flow Diagram; Flow Chart; Route Diagram

نمودار مسیرکار؛ نمودار جریان کار

Forced Labour; Slave Labour

کار اجباری

Fore Shift

نوبت (شیفت) صبح

Foreign Labour; Foreign Worker

کارگر خارجی

Forward Budget

بودجة پیش بینی شده؛ بودجة مصوب

Fractional unemployment

بیکاری عارضی یا اصطکاکی یا محدود

Free good

کالای آزاد

Free Goods

کالاهای آزاد

Free Market; Spot Market

بازار آزاد

Free Proletarians

کارگران آزاد

Free Trade

کار و کسب آزاد

Free Trade Zone

منطقه آزاد تجارتی

Fringe Payments; Fringe Benefits

مزایای شغلی

Frozen Jobs; Blind Allay Position

مشاغل بن‌بست

Full Cost

هزینة کلی

Full Employment

اشتغال کامل

Full Employment Equilibrium

تعادل اشتغال کامل

Full Employment Out put

تولید در اشتغال کامل

Full Time Job

کار تمام وقت

Full Time; Full Time Job

تمام وقت؛ کار تمام وقت

Full Work Related Disability

از کارافتادگی کلی ناشی از کار

Function

کارکرد؛ وظیفه

Functional Authority

اختیار شغلی

Fundamental unemployment; Structural Unemployment

بیکاری بنیادی

Further Training

کارآموزی تکمیلی

Gail

میزان سرعت عمل در کار

Gain; Interest

بهره

Gainful Employment

اشتغال درآمدزا

Geographical Division of Labour

تقسیم کار جغرافیایی

Get Down to Work

به کاری پرداختن

Glut

اشباع بازار

Go- Slow; Slow Down

کندکاری، اعتصاب

Go to Town

سرعت کار کردن

Good and Services

کالا و خدمات

Good; Commodity

کالا

Gravy Jobs

مشاغل سودآور از راه نادرست

Grievance

شکایت شغلی

Grind

کار یکنواخت کردن

Group Appraisal

ارزشیابی گروهی

Group Interview

مصاحبة گروهی

Group Work

کار گروهی

Growth in the Job

رشد در کار

Growth Rate; Rate of Profit

نرخ رشد

Guaranteed Week

کار هفتگی تضمینی

Handicraft

صنعتدستی؛ صنعتکار

Heavy industries; Heavy Manufacturing

صنایع سنگین

High Administrative Cost

هزینة برآورده؛ هزینة پیش‌بینی شده

High Grade Labour

کارگر درجه یک

High Level Man Power

نیروی انسانی تحصیلکرده

Hired Labourer

کارگر اجیر

Holiday Pay

حقوق ایام تعطیل

Horizontal Division of Labour

تقسیم افقی کار

Hours of Work

ساعات کار

Human Capital

سرمایه انسانی

Human Resources

منابع انسانی

Human Skill

مهارت انسانی

Hygiene Factor; Maintenance Factor

عامل سلامت کار

Hygiene Management

مدیریت سلامت کار

Hyper Employment

اشتغال بیش از حد، وافر

Imperfection In Job Markets

نقص بازارهای کار

Implements of Labour

افزار کار

Implicit Cost

هزینه ضمنی، پنهانی

Imports

واردات

In Basket Training

تمرین شغل

In Office

مشغول کار

In plant Training

کارآموزی حین کار

In Process Control

کنترل حین کار

Incentive Payment

پرداخت تشویقی

Income; Earning

درآمد

Independent Entrepreneurship

کارآفرینی آزاد

Indigenous

صنایع بومی

Indirect Cost

هزینة غیر مستقیم

Indirect Labour Cost

هزینة کار غیرمستقیم

Indirect Worker

کارگر غیرمستقیم

Individual Enterprise

کسب و کار فکری

Individual Job Range

دامنة شغل فردی

Industrial Entrepreneurs

کارآفرینان صنعتی

Industrial Goods; Producer Goods

کالاهای صنعتی

Industrial Unit

واحد صنعتی

Industrial Worker

کارگر صنعتی

Industrialization

صنعتی شدن

Industry

صنعت

Inefficient

غیرکارآ؛ غیرکارآمد

Infant Industries

صنایع تازه کار

Inflation

تورم

Informal Work Group

گروه کاری غیر رسمی

Information

اطلاعات، اطلاع رسانی

Information Gathering; Data Collection

جمع آوری اطلاعات

Information Handing

بهره برداری از اطلاعات

Infrastructure Project

طرح زیربنایی

Innovate

نوآوری کردن

Innovation; Initiative

نوآوری و ابتکار

Innovator

نوآور

Installment

پرداخت ماهانه

Instruction to Commence

دستور شروع بکار

Instrument

ابزار

Integrity

وجدان کاری

Intellectual Labour; Mental Labour

کار فکری

Intellectual Unemployment

بیکاری تحصیلکرده ها

Intensification of Labour

تشدید آهنگ کار

Intensity of Labour

شدت کار

Intermediate Goods

کالاهای واسطه

International Division of Labour

تقسیم بین المللی کار

International Labour Office (ILO)

دفتر بین‌المللی کار

International Labour Organization (ILO)

سازمان بین‌المللی کار

International Organization of Employers (IOE)

سازمان بین‌المللی کارفرمایان

International Standard Classification of Occupations (ISCO)

طبقه‌بندی بین‌المللی و استاندارد مشاغل

International Trade Federation

فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری

International Trade Secretariat (ITS)

دبیرخانة بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری

Internship- Plan

برنامه کارورزی

Interplant Training

کارآموزی مشترک کارخانهها

Invention

کاوشگری ؛ سازندگی؛ نوآوری

Investment

سرمایه‌گذاری

Investment Company

شرکت سرمایه‌گذاری

Involuntary Quits

تحرک غیر ارادی شغل

Involuntary Unemployment

بیکاری غیرارادی

Islamic Labour Councils

شوراهای اسلامی کار

Job- Seeker; Employment Applicant

جویای کار

Job Account

حساب کار

Job Analysis

تجزیه و تحلیل شغل

Job Analyst

تحلیلگر شغل

Job Auditing; Job Audits

مرور مجدد جریان کار؛ کاررسی؛ کاربینی

Job Break Down

تفکیک شغل

Job Center

مرکز کاریابی

Job Centered Supervisors

سرپرستان شغلگرا

Job Characteristic Model

الگوی خصوصیات شغل

Job Class Description

شرح طبقه شغل

Job Classification; Position Classification

طبقه‌بندی شغل

Job Costing

هزینه‌یابی کار؛ قیمت‌گذاری کار

Job Degree

درجة شغلی

Job Description; Position Description

شرح شغل؛ شرح وظایف

Job Descriptive Index

شاخص توصیفی شغلی

Job Design

طرح ریزی شغل

Job Diagnostic Survey

پرسشنامة ویژگی شناسی شغلی

Job Dislocation

قطع شغل

Job Duplication

تعدد مشاغل

Job Engineering

مهندسی شغل

Job Enhancing

افزایش شغل

Job Enlargement

گسترش شغل؛ آشنا کردن کارکنان با مشاغل دیگر؛ توسعه قلمرو شغلی

Job Enrichment

پربار کردن شغل

Job Enrichment

غنی‌سازی شغلی

Job Enrichment Techniques

فنون غنی‌سازی شغلی

Job Evaluation

ارزشیابی شغل

Job Evaluation; Job Ration

ارزیابی شغل

Job Factor

عامل شغلی

Job Generalization

تعمیم شغل

Job Guidance; Job Documentation

راهنمایی شغلی

Job Holder

متصدی؛ شاغل

Job Hopping

شغل به شغل کردن

Job Improvement Plan

طرح بهبود شغل

Job Instruction and Communication (JIC)

دستورالعمل و ارتباط شغل

Job Instruction Training (JIT)

آموزش دستورالعمل شغلی

Job Involvement

درگیری شغلی

Job Management

مدیریت کارها

Job Method training (JMT)

آموزش روش انجام دادن کار

Job Methods (JM)

روشهای شغلی

Job Order Costing

هزینه‌بندی سفارش کار

Job Oriented Careers

کارراه‌های شغل مدار

Job Placement

کارگماری

Job Posting

اعلان شغلی

Job Priority

اولویت کار

Job Progression Ladder

مسیر ترقی شغلی

Job Questionnaire

پرسشنامة شغلی

Job Ration Methods

روشهای ارزیابی شغل

Job Rationalization

منطقی کردن شغل

Job Readiness

آمادگی شغلی؛ آمادگی کاری

Job Redesign

طراحی مجدد شغل

Job Reengineering

مهندسی مجدد شغل

Job Relation

روابط شغلی

Job Relations Teaching Program

برنامه آموزش روابط انسانی کار

Job Rotation

چرخش در مشاغل؛ چرخش شغلی

Job Safety (JS)

ایمنی شغلی

Job Satisfaction

رضایت شغلی

Job Scheduling

زمان بندی کارها

Job Searching

شغل‌یابی

Job Security; Security of Job

امنیت شغلی

Job Sheet; Time Sheet

برگ شغل؛ کاربرگ

Job Shop Work

کار کارگاهی

Job Shopper

متقاضی دائم شغل؛ متقاضی شغل

Job Shops

کارگاههای شغلی، کاری

Job Specification; Job Requirement

شرایط احراز شغل؛ مشخصات شغل

Job Step

کم کاری؛ مرحلة کار

Job Stream

جریان کار؛ صفکار

Job Summary

خلاصة کار؛ خلاصة شغل

Job Survey

کاربینی

Job Terminology

اصطلاحات شغل

Job Ticket; Work Ticket

فهرست عملیات (اقدامات ) شغل

Job Title; Occupational Title

عنوان شغل؛ عنوان شغلی

Job Work

کار تجاری

Job; Occupation; Vocation; Profession; Career

شغل؛ حرفه

Jobless

بیکاران

Joint Project

طرح مشترک

Joint Services

خدمات مشترک

Junior

کارمندان جوان کارآموز؛ کارمند جزء

Just Wage

دستمزد عادلانه

Key industries

صنایع اصلی، کلیدی

Key Project

طرح اساسی، کلیدی

Key Worker

کارگر موثر؛ کارگر کلیدی

Know- how; Knack

کاردانی؛ مهارت

Know-how; Technic Knowledge; Technic; Knack

دانش فنی؛ مهارت فنی؛ مهارت

Know The Ropes

فوت و فن کار را یاد گرفتن

Knowledge Intensive

دانشبر

Knowledge Worker

کارگر آگاه؛ کارورز دانشور

Labour - Only Subcontracting

قرارداد استخدام پیمانی؛ قرارداد کارتنها

Labour Agreement

موافقتنامة کار

Labour and Wage Plan

برنامة کار و مزد

Labour Augmenting

کارگستر

Labour Coefficient

ضریب نیروی کار

Labour Contract; Labour Agreement

قرارداد کار

Labour Cost

هزینة کار

Labour Dispute

اختلاف کار

Labour Economics

اقتصاد کار

Labour Efficiency

کارآیی کارگر؛ کارآیی نیروی کار

Labour Exchange

ادارة کاریابی

Labour Force; Working Capacity; Working Power

نیروی کار

Labour Intensity

کاربری؛ کارطلبی

Labour Intensive Goods

کالاهای کاربر

Labour Intensive Production

تولید کاربر

Labour Intensive; Labour Incentive; Labour Using

کاربر؛ کارطلب

Labour Law; Labour Code

قانون کار

Labour Legislation

قوانین و مقررات کار

Labour Market; Job Market; Employment Market

بازار کار

Labour Mobility

تحرک نیروی انسانی

Labour of Love

کار افتخاری

Labour Organization

تشکیلات کارگری

Labour Power

توان کار

Labour Process

جریان کار

Labour Productivity

بهره وری کار

Labour Ratio

نسبت کار

Labour Reform Law

قانون اصلاحات کار

Labour Relation

روابط کار

Labour Requirement index

شاخص نیروی کار مورد نیاز

Labour Resource

منبع کار

Labour Shortage

کمبود نیروی کار

Labour Stability index

شاخص ثابت نیروی کار

Labour Standard

استاندارد کار

Labour Supply; Work Effort; Supply of Labour

عرضه کار

Labour Turnover; Manpower Turnover

جابجایی کارکنان؛ گردش نیروی کار

Labour; Work; Business

کار

Laggard

کند کار

Laissez Faire

آزادی کسب و کار

Land a Job

یافتن شغل

Land Office Business

کار وسیع و سریع

Late Shift

نوبت آخر کار

Lay- Off

اخراج کردن موقتی؛ تعلیق کارگر

Lay- Out; Programming

طرح‌ریزی

Lean Work

کار کم پاداش

Leisure

فراغت

Lender

وام‌دهنده

Letter of Application

تقاضای استخدام

Level of Productivity

میزان بهره‌وری

Line Of Credit

میزان باروری

Liquidation

پرداخت بدهی، تصفیه حساب

Living Labour

کار زنده

Loan Granted With Low Interest Rate

پرداخت وام با بهرة کم

Localization of Labour

تقسیم محلی کار

Lockout; Cut Back

تعطیل کار

Long Term Loan

وام بلندمدت

Low Grade Employee

کارمندان دون پایه

Low Priority Work

کار کم اولویت؛ کار اولویت پایین

Maintenance; Plant

تأسیسات

Make Work

ایجاد کار

Malinger

از زیر کار در رفتن؛ تمارض

Man- Hour

نفرساعت؛ کار فرد در ساعت

Man Power

نیروی انسانی

Man Power Inventory

شرایط استخدام نیروی انسانی

Man Power Planning

برنامه ریزی نیروی انسانی

Man Power quota

سهمیة نیروی انسانی

Man Power Services Commission

کمیسیون خدمات نیروی انسانی

Managerial Job

شغل مدیریتی

Manufacturer

صنعتکار

Manufacturing Cost

هزینه ساخت

Marginal Disutility of Labour

عدم رضایت نهایی کار

Marginal Efficiency

کارآیی نهایی

Marginal Labour

کار نهایی

Marginal Productivity of Labour

باروری نهایی کار

Marginal Revenue

درآمد نهایی

Marginal Unemployment

بیکاری نهایی

Mark-up

منابع تولید کننده

Marker Research

بازار پژوهی؛ تحقیق بازار

Market

بازار

Market Failure

ناتوانی بازار

Market Mechanism

طرز کار بازار

Marketing

بازاریابی

Mass Unemployment

بیکاری انبوه، عمومی

Master craftsman; Mass Workman

پیشه ور ماهر

Master Work

کار مهم؛ کار اصلی

Matching Personality and Job

تناسب شغل با شخصیت

Materials

مواد

Materials Cost

هزینة مواد

Maximum Wage

حداکثر دستمزد

Maximum Working Area

حداکثر جای انجام دادن کار

Means of Production

وسایل تولید

Measured Day Work

اندازه کار روزانه

Measured Day Work (MDW)

کار روزانة اندازه‌گیری شده

Measured Work

کار سنجش شده؛ کار اندازه گیری شده

Measuring Job Satisfaction

اندازه گیری رضایتمندی شغلی

Mediation

تفکر

Menial Employee

مستخدم جزء

Menial Office

مشاغل پست

Merchant; Trader; Businessman

تاجر

Midnight Shift

شیفتکاری نیمه‌شب

Migration; Immigration

مهاجرت

Migratory Worker; Migrant Worker; Migrant

کارگر مهاجر

Mind Work

کار ذهنی

Minimum Employment Target

هدف کمینة اشتغال

Minimum Guaranteed Wage; Minimum Wage

حداقل دستمزد

Minister of Labour And Social Affairs

وزیر کار و امور اجتماعی

Ministry of Labour; Ministry Of Work

وزارت کار

Missionary Work

کار تبلیغی

Mobility of Labour; Labour Mobility

تحرک نیروی کار

Moon Lighter

کسی که دو شغل دارد

Moon Lighting; Double- Jobbing

دو شغلی

Morning Shift

کار نوبتی صبح؛ شیفتکاری صبح

Motivation- Hygiene Theory

نظریة انگیزش و سلامت کار

Motivator

انگیزه؛ محرک

Multi Purpose

چند کاره؛ چند منظوره

Multi Shift Operation

کار چند نوبته؛ عملیات چند نوبته

Multi Tasking

چند تکلیف کاری

Multifunction

ایستگاه چند کاربردی؛ ایستگاه کاری چند کاربردی

Multipurpose Project

طرح چند منظوره

Mutual Fund

شرکت سرمایهگذاری؛ صندوق تعاونی

Mutual Investment Companies

شرکتهای سرمایه‌گذاری تعاونی

Narrative

شرح کار

National Project

طرح ملی

Natural Rate of Unemployment

نرخ بیکاری طبیعی

Natural Resources

منابع طبیعی

Natural Work Team

تیم کاری طبیعی

Nature of Work

ماهیت کار

Near full Employment

اشتغال تقریباً کامل

Necessary Labour

کار لازم

New Comers

کارمندان تازه استخدام

New Employee

کارمند جدید

Next Job

شغل بعدی

Night Shift

نوبت کاری شب

Night Work

شب کاری

Non-Work Related Disability

از کارافتادگی غیر ناشی از کار

Non Durable Consumer Goods

کالاهای مصرفی بیدوام

Non Durable Goods; Soft Goods

کالاهای بی‌دوام

Non Productive Labour

کار غیر تولیدی؛ کار بی حاصل

Non Veteran

تازه کار

Non Vocational

غیر مربوط به پیشه

Non Worker

غیر کارگر

Non Working

کار نکننده

Normal Unemployment

بیکاری عادی

Normal Working Area

محل طبیعی کار

Object of Labour

موضوع کار

Obliged Employee

کارمند متعهد

Obsession

اشتغال ذهنی، وسواس فکری

Obstacles to Development

موانع توسعه

Occupation Group

رستة شغلی

Occupational Absence

غیبت شغلی

Occupational Accident

سانحة شغلی

Occupational accident; Work Injury; Work Related Accident;Employment Injury

حوادث ناشی از کار

Occupational Accommodation

همسازی شغلی

Occupational Achievement

موفقیت شغلی

Occupational Action

کنش شغلی

Occupational Approach

رویکرد شغلی

Occupational Aptitude

استعداد شغلی

Occupational Area

قلمرو شغلی

Occupational Arrangements

ترتیب شغلی؛ آرایشهای شغلی

Occupational Awareness

آگاهی شغلی

Occupational Categories

درجات شغلی

Occupational Ceremonies

تشریفات شغلی

Occupational Chaos

آشفتگی شغلی

Occupational Choice; Occasional Choice; Vocational Selection

گزینش شغلی

Occupational Class

طبقة شغلی

Occupational Climate; Work Climate

جو شغلی؛ جو کاری

Occupational Communications

ارتباطات شغلی

Occupational Competencies

صلاحیتهای شغلی

Occupational Conflict

تعارض شغلی

Occupational Content

محتوی شغلی

Occupational Crisis

بحران شغلی

Occupational Culture

فرهنگ شغلی

Occupational Development

توسعه و بهبود شغلی

Occupational Group; Occupational Family; Job Family

گروه شغلی

Occupational Hazards

خطرات ناشی از شغل

Occupational Hierarchy; Job Task Pyramid

سلسله مراتب شغلی

Occupational Ideology

ایدئولوژی شغلی

Occupational Image

وجهه شغلی

Occupational Innovation

نوآوری شغلی

Occupational Interests

رغبتهای شغلی

Occupational Knowledge

دانش شغلی

Occupational Level

سطح پیشه

Occupational Manners

آداب شغلی

Occupational Means

امکانات شغلی

Occupational Methodology

روش‌شناسی شغلی

Occupational Mobility

تحرک شغلی

Occupational Morale

روحیة شغلی؛ اخلاق شغلی

Occupational Necessities

ضروریات شغلی؛ لوازم شغلی

Occupational Needs

نیازهای شغلی

Occupational Norms

هنجارهای شغلی

Occupational Out Look

دیدگاه شغلی

Occupational Participation

مشارکت شغلی

Occupational Pathology

آسیب شناسی شغلی

Occupational Poise

برازندگی شغلی

Occupational Pressure

فشار شغلی

Occupational Prestige

اعتبار شغلی

Occupational Psychology

روانشناسی شغلی

Occupational Role

نقش حرفه‌ای

Occupational Safety

حفاظت کار

Occupational Sinking

نزول شغلی

Occupational Therapy

کاردرمانی

Odd Man

کارگر سیار

Office

دفتر کار؛ دبیرخانه؛ اتاق کار؛ پست

Office Holder; White Collar

کارمند؛ مستخدم غیرکارگر، یقه سفید

Official Employee; Official Worker

کارمند رسمی

On Call; Improvisator

آماده به خدمت؛ آماده به کار

On Duty

سرکار؛ درحال انجام وظیفه

One- Off Task

کار مرحله به مرحله

Open Shop

محل استخدام بدون اتحادیه؛ استخدام آزاد؛ کارگیری آزاد

Open Work

کار آزاد

Operating Curve

منحنی عملیاتی

Operational Efficiency

کارآیی عملیاتی

Operational Research(OR)

تحقیق عملیاتی؛ پژوهش عملیاتی

Opportunistic Entrepreneur

کارآفرین فرصت‌طلب

Optimum Work

مناسبترین زمان کار

Optimum Work Period

دورة بهینة کار

Optional unemployment

بیکاری اختیاری

Organizational Democracy

ترکیب نیروی کار

Organizational Jobs

مشاغل سازمانی

Organizational Worker

کارگر سازمانی

Orra hours

ساعات بیکاری

Out- of- Work Benefits

حق بیکاری

Out Flow of Labour

خروج نیروی کار

Out let

بازار فروش

Out Put Rate

نرخ تولید

Out Work

کار برون سازمانی

Out Worker

کارگر برون سازمانی

Over Active; Industrious

پرکار؛ فعال؛ کوشا

Over Manning

اشتغال زاید

Over Time

اضافه کار؛ اضافه کاری

Over Time Multiplier

ضریب اضافه‌کاری

Over Time Pay

حقوق اضافه کار

Over Work

کار توانفرسا

Overfull Employment

اشباع اشتغال

Own Work; Self-Employment

خویشتن‌کاری، خوداشتغالی

Pace- Setter

کارگر نمونه

Paid

پرداخت شده

Paraprofessional Staff

کارکنان غیرتخصصی

Part- Time Worker

مستخدم نیمه وقت

Part-Time Shift

کارنوبتی (شیفت) نیمه وقت

Part Time Employment

اشتغال پاره‌وقت

Partial Disability

از کارافتادگی جزئی

Passive Debt

وام بی‌بهره

Pay Pause

سکون حقوق و دستمزد

Pay Structure

ساختار حقوق و دستمزد

Pay; Fee; Wage

دستمزد

Payment By Results (PBR); Charge; Piece Wage

پرداخت بر مبنای نتایج کار؛ کارمزد

Payment System

نظام پرداخت حقوق و دستمزد

Peak Season

فصل پرکار

Performance

میزان کارآیی

Performance Appraisal; Appraisal

ارزشیابی عملکرد

Permanent Night Shift

نوبت کاری دائم شب

Permanent; Stable; Preserve

پایدار

Personal Budget

بودجه پرسنلی

Personal Services

خدمات شخصی

Personnel Criterion

معیار استخدام؛ مدارک استخدام

Personnel Expense

هزینة پرسنلی

Personnel Recruitment

جذب نیروی انسانی

Personnel; Staff

کارمندان

Petty Cash float

خسارت جزئی

Physical Work

کار جسمی

Physical Work Setting; Physical Conditions of Work

شرایط فیزیکی کار

Piece Work

کارمزدی؛ مقاطعه‌کاری

Pilot Project

طرح آزمایشی

Pioneer Work

کار برجسته؛ شاهکار؛ پیشقدمی در کاری

Placement

انتصاب یک شخص در یک پست (شغل)؛ کار شغل؛ کاریابی

Plan Implementation

اجرای برنامه

Plan; Schedule; Scheme

طرح، برنامه

Planning Model

الگوی برنامه ریزی

Position

پست

Position Description

شرح شغل مدیریتی

Position of Authority

پست دارای اختیار

Potential Labour

کار بالقوه

Practitioner; Intern

کارورز

Precarious Employment

کار زیان‌آور

Precarious; Unsteady; Unstable

ناپایدار

Price of Labour

بهای کار

Price Stabilization; Price Fixing; Price Freezing; Price Stability

تثبیت قیمت

Price System

نظام قیمت

Primary Employment

استخدام اصلی؛ اشتغال اولیه

Primary Goods

کالاهای اولیه

Primary Industries

صنایع اولیه

Primary Product

محصول اولیه

Prime Cost

هزینة اولیه؛ هزینة عمده

Private Company; Close Company

شرکت خصوصی، سهامی خاص

Private Employees

کارکنان خصوصی

Problem Employee

کارمند مشکل‌زا

Procedure

روش کار

Processing

فرابری

Producer

تولیدکننده

Producers Goods

کالاهای تولیدی؛ مواد تولیدی

Producers Industries

صنایع تولیدی

Product Balance

تراز فرآورده

Product Differentiation

ایجاد تنوع در فرآورده ها

Production Control

کنترل تولید

Production Cost

هزینه تولید

Production Curve

منحنی تولید

Production Efficiency

کارآیی در تولید

Production Function

تابع تولید

Production Line

خط تولید

Production Planning

برنامه ریزی تولید

Production Shop

کارگاه تولید

Production Standard

استاندارد تولید

Production Transfer

انتقال کارگر تولیدی

Production; Out put

تولید

Productive

تولیدی

Productive Employment

اشتغال مولد

Productive Labour

کار مولد

Productive Project

طرح تولیدی

Productive Services

خدمات مولد

Productivity

بهره‌وری

Profession; Occupation; Vocation

حرفه

Professional Employees

کارکنان متخصص؛ کارکنان حرفه‌ای

Professional Risks Indemnity Insurance

بیمه در برابر خطرات شغلی

Profit; Advantage; Interest

سود، نفع

Profitable

منفعت‌دار

Program Budget

بودجة برنامه‌ای

Programmed Jobs

مشاغل برنامه‌ریزی شده

Progress Chart

نمودار پیشرفت کار

Project

پروژه

Project Evaluation

ارزیابی طرح

Project Implementation

اجرای طرح

Project Manager

مدیر پروژه

Projector

طراحان

Promoter

مؤسس یا توسعه دهنده

Psychic Income

شغل راحت

Public Company

شرکت عمومی، دولتی

Public Employment Agency

ادارة کاریابی دولتی

Public Services

خدمات عمومی

Public Utility

تسهیلات عمومی

Purchase

خرید

Pure Research

پژوهش محض

Put in for Post

داوطلب شغلی شدن

Qualifiable Worker

کارگر با کیفیت

Qualified person

کارشناس متخصص

Qualitative Analysis

تحلیل کیفی

Quality Control (Q.C)

کنترل کیفیت

Quality of Employee

شایستگی کارمند؛ کیفیت کارمند

Quantity Control

کنترل کمیت

Quantity of Labour

مقدار کار

Quasi-Public Corporation

شرکت نیمه عمومی، نیمه دولتی

Quasi Commercial

نیمة بازرگانی

Quasi Private

نیمه خصوصی

Quasi Public

نیمه دولتی

Quits; Laving Employment

ترک خدمت؛ ترک کار

Rate

نرخ

Rate of Economic Growth

نرخ رشد اقتصادی

Rate of Output

میزان تولید

Rate of Remuneration

نرخ پاداش کار

Rate of Spending

نرخ مخارج؛ میزان مخارج

Rate of Wage

نرخ دستمزد

Rationale

مبنای کار

Raw Material; Crude Materials

مواد خام

Reading Time

زمان آماده کردن کار

Real Location of staff

تخصص پرسنل

Real Resources

منابع حقیقی

Rebuilt; Reconstruction

نوسازی

Recruitment Advertising; Want ad

آگهی استخدام

Recruitment Plans

طرحهای استخدامی

Recruitment Ratio

نسبت استخدام؛ نسبت جذب

Recruitment; Recruiting; Job Bidding

کارمندگیری؛ استخدام؛ دعوت به کار

Refusal To Accept the Work

امتناع تحویل گرفتن کار

Regional Division of Labour

تقسیم کار منطقهای

Regional Project

طرح منطقهای

Registered Unemployment

بیکاری رسمی؛ بیکار ثبت شده

Regular Information Data Collection

جمع آوری منظم اطلاعات

Regulate; Reemploy

استخدام مجدد

Regulative Employment

استخدام تنظیمی

Related industries

صنایع مرتبط

Relay System

نوبتکاری

Remunerate

اجرت دادن

Remuneration; Commission; Brokerage

حق‌العمل

Remunerative

درآمدزا

Remunerative Employment

اشتغال در مقابل درآمد

Renewal of Out put

تجدید محصول

Reporting

تنظیم گزارش

Reproduction

بازتولید

Research and Development

تحقیق و توسعه

Research Method

روش تحقیق

Research Planning

برنامه ریزی تحقیق

Research Program

برنامة پژوهشی

Research Project

طرح پژوهشی

Research Structure

ساختار تحقیق

Research; Investigation

پژوهش؛ تحقیق

Researcher

پژوهشگر؛ محقق

Resource

منبع؛ وسیله کار

Resources

منابع تولیدی

Resources Allocation

تخصیص منابع

Responsible Job

شغل پرمسئولیت

Retail Trade; Retail Sale; Retail

خرده فروشی

Retraining; Reeducation

بازآموزی

Retribution Strategy

استراتژی حق کار

Return; Out put; Interval

بازده

Revenue Curve

منحنی درآمد

Reward

پاداش

Reward on Marginal effort

پاداش نهایی کار

Rework

بازکاری؛ کار مجدد

Right Of Work

حق اشتغال

Right to Work Law

قانون حق داشتن کار

Right to Work Rule

قانون حق اشتغال

Risk

ریسک

Risk Avoiding

اجتناب از ریسک

Risk Capital

سرمایه ریسکی

Risk Lover

ریسک پذیر

Risk Tolerance

تحمل ریسک؛ تحمل خطر

Rival Commodities

کالاهای رقیب؛ فرآورده‌های مشابه

Rotating Shift System

نظام نوبتکاری چرخشی

Rotation in Office

تناوب مشاغل

Rote

کار سطحی

Route Card; Route Sheet

کارت مسیر کار

Route Sheet

ورقة تعیین مسیر کار؛ برگة عملیاتی

Routilization of Jobs

یکنواخت کردن مشاغل

Ruin; Bankruptcy; Insolvency

ورشکستگی

Run

دور گردش کار

Safe System

سیستم ایمنی کار

Salariat

طبقة مزدبگیر؛ طبقة حقوق بگیر

Salaried; Annuitant; Wage Worker; Wage Earner; Employee

مزدبگیر؛ حقوق بگیر

Salary Increment

اضافه حقوق

Salary; Payroll; Patent; Wage

حقوق

Sales Curve

منحنی فروش

Saving; Reserve; Lay-by

پس انداز، صرفه جویی

Scarce Resources

منابع کمیاب

Schematic

طرح‌وار

Scientific Approach

روش علمی

Scientific Experiment

تجربه علمی

Scientific Manpower

نیروی انسانی علمی؛ نیروی انسانی متخصص

Scientific Research

تحقیق علمی

Scope of the Job

حیطه شغل؛ محدودة شغل

Seasonal Employment

اشتغال فصلی، موسمی

Seasonal unemployment

بیکاری فصلی

Seasonal Work

کار فصلی

Seasonal Worker

کارگر فصلی

Secondary Worker

کارگر پاره‌وقت

Secretary of Labour

وزیر کار

Security of Employment

تأمین اشتغال

Selection Interview

مصاحبة استخدامی

Self-Sufficiency; Autocracy

خودکفایی، بی‌نیازی

Self Acting

خودکار

Self Employed

کارگر مستقل

Self Help

خودیاری

Self Managing Work Team

تیمهای کاری خودگردان

Selling Cost; Cost Of Sales

هزینة فروش

Semi Manufactures

کالاهای نیمه ساخته

Semi Skilled Work

کار نیمه ماهرانه

Semi Skilled Worker

کارگر نیمه ماهر

Series of Classes

رشتة شغلی

Service industry

صنعت خدمات

Service Occupation

مشاغل خدماتی

Services

خدمات

Settlement

تسویه حساب

Share- The Work

تقسیم کار بین کارکنان

Shift

نوبت کاری؛ شیفت

Shift

نوبت کار؛ شیفت

Shift Differential

فوق‌العادة نوبتکاری؛ تفاوت مزد نوبتکاری

Shift Pay

مزد نوبتکاری

Shift Premium

اضافه پرداخت نوبت کاری

Shift Work

کار نوبتی؛ کار شیفتی

Short- term plan

طرح کوتاه مدت

Short- Time working

کار کوتاه مدت؛ بیکاری جزئی و کوتاه مدت

Short Handed

فاقد کارگر کافی

Short Job Cycle

دوره‌های کوتاه شغلی

Short Term Loan

وام کوتاه‌مدت

Short Time Productivity

بهره وری کوتاه مدت

Shortest Processing Time

کوتاهترین زمان انجام کار

Shuffler

کارگر بیکار

Sick industry

صنایع مریض

Silently Working

کار کردن بیصدا؛ کارکردن آهسته

Simple Labour

کار ساده

Simulation

شبیه‌سازی

Sine Cure

مشاغل پر درآمد و بی‌دردسر؛ شغل کم مسئولیت

Skill; Proficiency

مهارت

Skilled Employee

کارمند مجرب

Skilled Labour

نیروی کار متخصص

Skilled Work

کار حرفه‌ای

Skilled Work Force

نیروی کار ماهر

Skilled Worker; Journey Man

کارگر ماهر

Small- Scale Industries

صنایع کوچک

Social Division of Labour

تقسیم کار اجتماعی

Social Goods

کالاهای عمومی

Social Labour Productivity

بهره وری اجتماعی کار

Social Project

طرح اجتماعی

Social Services

خدمات اجتماعی

Sociology of Labour

جامعه شناسی کار

Sole Employment

اشتغال منحصر به فرد

Spare Time Job

کار در ساعات فراغت

Specialism

تخصص کاری

Specialization

تخصص؛ کارشناسی

Specialized Jobs

مشاغل تخصصی

Stabilization

تثبیت

Staff Positions

مشاغل ستادی

Stagflation

تورم توأم با بیکاری

Stagnation

رکود

Starvation Wages

دستمزد بخورونمیر

Steady Job

شغل ثابت

Stop Working; Labour Boycott; Down Tools

دست از کار کشیدن

Stored up Labour

کار ذخیره شده

Stored Up Labour Force

نیروی کار ذخیره شده

Stretch- Out

کارافزوده

Strike

اعتصاب

Subsidiary Occupation; Side Line Occupation

مشاغل وابسته؛ مشاغل فرعی؛ مشاغل جنبی؛

Subsistence Wages

مزد معیشتی؛ مزد زیست مایه‌ای

Successful Entrepreneur

کارآفرین موفق

Sun lighting

تمدید اشتغال؛ داشتن شغل تمام وقت پس از بازنشستگی

Superior Goods

کالاهای مرغوب

Superior Skills

مهارتهای برجسته

Supplies

تدارکات

Supply

عرضه

Supply Department

ادارة کارپردازی؛ کارپردازی

Supply of Labour Services

عرضه خدمات کار

Surplus Labour

کار اضافی؛ کار مازاد

Surplus Labour Market

بازار مازاد کار

Suspend From Office

از کار معلق کردن

Sweated Industries

صنایع با کار دشوار

Sweated Labour

کارگر ارزان

Sweating

کار دشوار به مزد کم

Sweep out of the Office

از کار برکنار کردن

Swing Shift

نوبتکاری عادی

Syndic

کارگزار

Systems Design

طرح‌ریزی روشها

Tackle a Task

کار مشکلی را انجام دادن

Tactical

عملیاتی؛ تاکتیکی

Tacticless

بی‌مهارت؛ ندانم‌کار

Take Over From

تحویل گرفتن کار

Take to Task

کار پرزحمت؛ کار طاقت‌فرسا

Taking Workers to the Work

کارگران را بکار گماشتن

Talk on

بعهده گرفتن؛ استخدام کردن؛ اجیر کردن

Tardiness

کندی در کار

Task

عمل ؛ کار؛ کارپاره؛ وظیفه

Task- work

کار مزدبگیری، کار مزدی

Task Behavior

رفتار شغلی

Task Characteristic Theory

نظریة ویژگیهای شغلی

Task Complexity

پیچیدگی کار؛ پیچیدگی وظیفه

Task Culture

فرهنگ کار

Task Demands

ضرورتهای کاری

Task Force Roles

نقشهای نیروی کار

Task Management

ادارة کارها؛ مدیریت کارها

Task of Manager

کار (وظیفة) مدیر

Task Queue

صفکار

Task Related Knowledge; Task Oriented Knowledge

دانش کاری

Task Related Tests

آزمونهای مربوط بکار

Task Specialist

متخصص کار

Team Work

کار دسته‌جمعی

Technic,- al

فن؛ شیوه کار

Technical Ability

توانایی فنی

Technical Personnel

کادر فنی

Technician

کارگر فنی

Technological Efficiency

کارآیی فنی

Technological Progress

پیشرفت تکنولوژیک، فنی

Technological unemployment

بیکاری فنی یا تکنولوژیکی

Technology

تکنولوژی، فن‌شناسی؛ فناوری

Tele Working

کارکردن از راه دور

Temporary Disability

از کارافتادگی موقت

Temporary Employment

اشتغال موقت

Term Loan

وام مدت‌دار

Test Bed

بستر آزمایش

Test Data

داده‌های آزمایش

Test Equipment

تجهیزات آزمایش

Test run

اجرای آزمایشی

Theoretical; Speculative

نظری

Theory

نظریه

Think Bank

بانک پژوهشی

Three-Shift System

شیوة کار نوبتی سه‌گانه، سه‌شیفتی‌

Threshold Worker

کارگر بی‌تجربه

Tight Labour Market

بازار کار فشرده؛ بازار کارکساد

Tight Time Value

مدت زمان کم و فشرده

Time and duty Study

بررسی نسبت میان زمان و کار

Time off

معافیت از کار؛ مرخصی دادن

Time Server

فرصت‌طلب

Time Serving

فرصت‌طلبی

Time Sheet

برگه ثبت ساعات کار

Time Wage

مزد زمانی؛ دستمزد به ازای ساعت کار

Time Work

کار ساعتی

Time Worker; Hourly Rate Worker

کارگر زمانی؛ کارگر ساعتی

Tiny Industries

صنایع بسیار کوچک

Tools of Planning

ابزار برنامه ریزی

Tools of Research

وسایل تحقیقات

Top Official

کارمند عالی‌رتبه

Total Business System

کل نظام کار

Total Cost; Aggregate Expenditure

هزینة کل

Total Disability

از کارافتادگی کامل

Total loss

خسارت کلی

Total Revenue

درآمد کل

Total Skill

مهارت کلی

Tough Going

کارهای بسیار مشکل

Track Record

سابقة کار؛ سابقه

Trade Cycle

چرخه تجاری؛ دورة کسب و کار

Trade Union and Labour Relation Act

قانون اتحادیه صنفی و روابط کار

Trades People

اهل تجارت؛ اهل کسب و کار

Trading House

شرکتهای واسطه

Traditional Industries

صنایع سنتی

Train For

برای شغلی تربیت کردن

Trained

کارآموخته؛ آموزش دیده؛ دوره دیده

Trained- Worker Standard

معیار کارگر ماهر

Trainee; Cadet

کارآموز

Training

کارآموزی

Training Allowance

کمک هزینه کارآموزی

Training Centres

مراکز کارآموزی

Training On the Job

آموزش در کار

Training Program

برنامه کارآموزی

Transfer Risk

خطرات ناشی از انتقال کار

Transient; Temporary; Ad hoc

موقت

Treaty

موافقتنامه

Turning Job

شغلی را ترک کردن

Two- Shift System

نظام نوبتکاری دوگانه، دو شیفتی

Types of Shift

انواع نوبت کاری

Types Of Wage

انواع مزد

Un Authorized Clerk

کارمند غیرمجاز

Un Lettered

آموزش ندیده

Un Mechanical

غیرخودکار

Un Occupied Jobs

مشاغل بلا تصدی؛ مشاغل اشغال نشده

Un Official Employee

کارمند غیررسمی

Un Organized Labours

کارگران فاقد سازماندهی

Un Planned

طرح‌ریزی نشده

Un Planned Investment

سرمایه‌گذاری بی‌برنامه

Un Productive Effort

تلاش غیرمولد

Un Productive Elements

عناصر غیرتولیدی

Un Remunerative Careers

مشاغل کم درآمد

Under Employed Economy

اقتصاد کم اشتغال

Under Employment

کم‌کاری؛ نیمه بیکار

Under Utilization of Labour

بهره‌گیری کم از کارگر

Underachiever

کم‌کار

Unemployable

غیرقابل استخدام

Unemployed Ability

اشتغال ناپذیری

Unemployed Allowance

مقرری بیکاری

Unemployed Support

حمایت از بیکاران

Unemployment Compensation

پرداختی در زمان بیکاری

Unemployment Equilibrium

تعادل اشتغال ناقص

Unemployment Fund

آمار بیکاران

Unemployment Insurance

بیمة بیکاری

Unemployment; Idleness; Leisure; Non Employment; Joblessness

بیکاری

Unfavorable Trade

تجارت نامطلوب

Unfit For Work

نامناسب برای کار

Unin Corporate Association

شرکت غیر سهامی

Unin Corporate Enterprise

شرکت غیر رسمی

Uninitiated

غیرابتکاری

Unit Efficiency

کارآیی واحد

Unit Of Work

واحد کار

Unit Production

تولید تک محصولی

Unsaturated

اشباع نشده

Unscientific

غیرعلمی

Unskilled Employees

کارمندان بی‌تجربه، غیرماهر

Unskilled Worker; Manual Worker; Simple Labour; Peon

کارگر ساده

Unspecialized

فاقد تخصص

Unsystematic Risk

ریسک غیر سیستماتیک

Unused Resources

منابع بیکار

Unwarranted Reliance Risk

احتمال خطر

Urban Employees

شاغلین شهری

User Area

ناحیة کاربر

User Program

برنامة کاربر

Utilizable

کار بسط‌‌ پذیر

Utilize

بکار گرفتن؛ بکار برده

Variable Cost

هزینة متغیر

Verify

تحقیق کردن

Vertical Division of Labour

تقسیم عمودی کار

Veteran

کارآزموده؛ کهنه‌کار

View

نظر؛ دیدگاه

Village Industries

صنایع روستایی

Virgin Risk

ریسک مجازی

Vocational Adjustment

سازگاری شغلی

Vocational Advice; Vocational Guidance; Manual

راهنمای شغل

Vocational Maladjustment

ناسازگاری شغلی

Vocational Qualification

صلاحیتهای حرفه‌ای

Vocational Test

آزمون شغلی

Voluntary unemployment

بیکاری داوطلبانه، ارادی

Wage Personnel

کارکنان روزمزد

Wage Rate

میزان مزد

Wage Stabilization

تثبیت مزد

Wage; Pay

مزد

Walking Paper

حکم اخراج

Wasted Labour

کار به هرز رفته

Weak industry

صنعت ضعیف

Welfare Services

خدمات رفاهی

White Collar Job

کار دفتری

White Collar Worker

مستخدم اداره؛ پشت میزنشین؛ کارگر یقه سفید

Work- In

اشغال و اداره کارگاه توسط کارکنان

Work-Factor System

نظام بررسی عامل کار

Work-In- Progress; Work-In-Process

کار در حال اجرا

Work Acceptance

پذیرش کار

Work Accommodation

همسازی کار

Work Aholik

تشنة کار

Work At

مشغول کاری بودن

Work at Home

کارخانگی

Work Attitude

گرایش به کار؛ طرز فکرکاری

Work Break- Down Structure

ساختار اجزای کار

Work Camp

اردوی کار

Work Center; Metro Polis

مرکز کار

Work Committee

کمیتة کار

Work Completed

کار انجام شده

Work Council

شورای کار

Work Count

شمارش کار، کار شماری

Work Cycle; Job Cycle

دوره یا چرخه کار

Work Decrement

افت کار؛ کاهش بازده کار

Work Effort

تمایل به کار

Work Environment; Works Setting; Work Surrounding

محیط کار

Work Ethic

اخلاق کار

Work File

فایل کار؛ فایل موقت عملیاتی

Work Flow Integration

یکپارچگی جریان کار

Work Flow Relation

روابط جریان کاری

Work Force Diversity

تنوع نیروی کار

Work Group

گروه کار

Work Group Behavior

رفتار گروه کاری

Work Group Dynamics

پویایی گروه کاری

Work Group Inertia

سکون گروه‌کاری؛ خاصیت گروه کاری

Work Handling Mechanism

مکانیزم ادراه کردن کار

Work Hardening; Fag

سخت کار کردن

Work In Process

کار در جریان

Work in Shift

شیفتی کردن کار

Work Incentive

انگیزة کار

Work Load

بارکار؛ حجم کار

Work Measurement

زمان‌سنجی کار؛ کار سنجی

Work Order

سفارش کار؛ دستور کار

Work Over Load

کار بیش از توان

Work Permit

اجازه کار

Work Points

امتیازات کار

Work Prevention

جلوگیری از کار

Work Protection

حمایت کاری

Work Psychology

روانشناسی کار

Work Reconstruction

نوسازی کار

Work Reform

اصلاح کار

Work Related Disability

از کارافتادگی ناشی از کار

Work Release

آزادی برای کار

Work Rules

دستورات کار

Work Schedules

جداول کاری

Work Sequencing

ترتیب انجام کار

Work Sheet

کار برگه

Work Shop; Shop

کارگاه

Work Simplification; Simplification of Work

ساده‌سازی کار

Work Situation

وضعیت کاری

Work Space

فضای کار

Work Station; Work Place

ایستگاه کاری؛ منطقة کاری

Work Status

پایگاه شغلی

Work Stoppage

وقفة کار؛ ایست کار

Work Stress

تنش کاری؛ فشار عصبی کار

Work Study

کارسنجی

Work Unit Design

طرح واحد کاری

Work Will

ارادة کاری

Workable Competition

رقابت عملی

Worker; Labourer; Workman

کارگر

Working- Day

روزـ کار

Working Age

سن کار؛ سن اشتغال

Working Capital

سرمایه کار

Working Class

طبقة کارگر

Working Conditions; Terms of Reference

شرایط کار

Working Hypothesis

فرضیة کاری

Working Life

عمر کاری؛ دورة فعالیت

Working Owner

مالک کارکن

Working Practice

عملیات کار

Working Principle

اصل کاری

Working Risk

ریسک کار

Working Structure

ساختار کار

Workless; Unemployed; Out of Work; Be Out Of Employment

بیکار

Workman Like

کارگر شایسته

Works

کارگاه عملیات

World Confederation of Labour (WCL)

فدراسیون جهانی کار

Young Firm

شرکت تازه کار

Youth Employment Service

خدمات کاریابی جوانان


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 2 , management , economy , trade terms - part 2


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٦:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 1

Management, Economy, Trade Terms - part 1

حساب، حساب بانکی 

Account

حساب پرداختی 

Account Payment

حسابدار 

Accountant

حسابداری 

Accounting

حسابداری مدیریت 

Accounting Management

حسابهای  پرداختنی 

Accounts Payable

حسابهای دریافتنی 

Accounts Receivable

حقوق و دستمزد پرداختی

Accrual Salaries and Wages Payable

اعلام وصول

Acknowledgement of Receipt

هزینه یابی براساس فعالیت

Activity Based Costing

واقعی- فعلی

Actual

بهای تمام شده، هزینه واقعی

Actual Cost

تولید واقعی

Actual Production

تولید واقعی

Actual Production

موجودی واقعی- موجودی فعلی

Actual Stock

افزودن

Add

جمع کردن

Add up

ارزش افزوده

Added Value

افزایش- الحاق

Addition

ترمیم جدول حقوقی

Adjust Salary Schedule

تعدیل و اصلاح - تنظیم

Adjustment

اداره کردن

Administer

امور اداری

Administration

قانون اداری

Administrative

اقدام اداری

Administrative Action

معاون اداری

Administrative Assistant

کادر اداری

Administrative Staff

مساعده- پیش پرداخت

Advance Payment

مزایای پیشرفته

Advanced Benefits

وابستگی، پیوستگی

Affinity

آژانس - نمایندگی

Agency

دستور کار - جلسه

Agenda

عامل- نماینده

Agent

طبقه بندی سنی

Aging

توافقنامه- قرارداد

Agreement

هشدار دهنده‌ها

Alarms

تخصیص دادن

Allocate

اختصاص یافته

Allocated

آلترناتیوها – گزینه ها

Alternatives

اصلاح کردن

Amend

اصلاحیه

Amendment

استهلاک، بازپرداخت

Amortization

مبلغ- مقدار

Amount

تحلیل

Analysis

کد تحلیلی

Analysis Code

ضمیمه- پیوست

Annex

ضمائم- پیوست ها

Annexes

سالانه

Annual

گزارش سالیانه

Annual Report

گزارش سالانه

Annual Report

قابل اجرا – عملی

Applicable

متقاضی

Applicant

نرم افزارهای کاربردی

Application

ابزارهای تولید نرم افزار

Application Development Tools

متدولوژی پیاده سازی سیستم

Application Implementation Method

لایه نرم افزارهای کاربردی

Application Tier

بکار بردن

Apply

نماینده رسمی- کارگزار

Appointed Agent

سر شکن کردن

Apportion

داوری، حکمیت

Arbitration

آرشیو- بایگانی

Archive

ماده ‌ها (مواد) - فصول - کالاها موضوعات- شروط

Articles

جنبه

Aspect

سنجش – محک

Assay

مونتاژ کردن

Assemble

مونتاژ براساس سفارش

Assembly-To-Order

ارزیابی کردن

Assess

ارزیابی مالیاتی، ارزیابی

Assessment

بیمه- بیمه عمر

Assurance

در کارخانه

At Factory

ضمیمه - پیوست

Attached

مشخصه- خصایص

Attributes

ممیزی

Audit

حسابرس- ممیز

Auditor

گزارش حسابرسی

Auditors Report

اختیار اجازه

Authority

مجوز پرداخت

Authority for Payment

اتوماسیون

Automation

قابل وصول - در دسترس

Available

هزینه میانگین

Average Cost

میانگین موجودی انبار

Average Inventory Quantity

اجتناب کردن

Avoid

پشت نویسی

Back

لیست مداد

Back Flush

تراز- بالانس

Balance

تراز بودجه

Balance a Budget

مانده موجودی

Balance in Hand

مانده پرداخت‌ها

Balance of Payment

تراز نامه

Balance Sheet

حساب بانکی

Bank Account

هزینه‌های بانکی

Bank Charges

اعتبار بانکی

Bank Credit

سپرده بانکی

Bank Deposit

حواله بانکی

Bank Drafts

وام بانکی

Bank Loan

نرخ  بانکی

Bank Rate

ورشکسته

Bankrupt

خرید ارزان، چانه زنی

Bargain

تهاتر- مبادله

Barter

پایه اساسی

Basic

پارتی- محموله

Batch

محک زنی، مقایسه برای محک زنی - بهینه کاوی - الگوبرداری

Benchmarking

سودمند

Beneficial

سود - مزایا

Benefits

بهترین روش

Best Practice

پیشنهاد مزایده یا مناقصه

Bid

پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه

Bidder

استقرار یکباره

Big Bang

رویکرد و استقرار یکباره

Big Bang Approach

دو زبانه

Bilingual

صورتحساب - قبض

Bill

برگ سفته- برات

Bill of Exchange

بارنامه

Bill of Lading

پردازشگرهای لیست مواد

Bill of Material Processors

صورت مواد ، فهرست قطعات

Bill of Materials

لیست خدمات یا صورتحساب خدمات

Bill of Service

صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی

Bills Payable

لیست سیاه

Black List

جای خالی- خالی

Blank

چک سفید

Blank Check

کلی

Blanket

سفارشات کلی

Blanket Order

پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده

Bonus

تنگنا- گلوگاه

Bottle-Neck

کمک هزینه دولتی

Bounty

شعبه

Branch

علامت ساخت - مارک

Brand

نقض

Breach

رشوه

Bribe

اختصاص دادن بودجه

Budget Allocation

تایید بودجه

Budget Approval

سقف بودجه

Budget Ceiling

ساخت

Build

بار فله

Bulk Cargo

گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته

Bundle

قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله

Bundling and Unbundling

طراحی راه حل کسب و کار

Bushiness Solution Mapping

کسب و کار

Business

مدیریت کار و کسب

Business Management

طرح کسب و کار

Business Plan

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری

Business Process Reengineering

تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)

Business To Business

تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)

Business To Consumer

تجارت الکترونیکی (بنگاه  با دولت)

Business To Government

شاغل در کسب و کار

Businessman

محصول فرعی

By - Product

آئین نامه - مقررات

By-Law

گذرگاه فرعی

Bypass

قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه

C.I.F

کابل - تلگراف

Cable

محاسبه کردن

Calculate

تقویم

Calendar

متوقف کردن

Call off

لغو کردن- باطل کردن

Cancel

خازن

Capacitor

ظرفیت

Capacity

برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی

Capacity Requirements Planning

سرمایه

Capital

کارت

Card

کارتکس

Card Index

بار- محموله

Cargo

اظهار نامه محموله

Cargo Declaration

حمل کردن

Carry

مدیریت نقدینگی

Cash Management

کاتالوگ

Catalogue

دسته بندی

Category

پایگاه مرکزی دادها

Centralized Data Base

فروشگاه زنجیره‌ای

Chain Store

هزینه

Charge

حوزه هزینه

Charge Area

چارت - نمودار

Chart

چک کردن - بررسی کردن

Check

شماره چک

Check Number

مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل

Chief Executive Officer

مطالبه کردن

Claim

دسته بندی

Classification

مدل سرور- کاربر

Client Server

تهیه مواد به صورت حلقه بسته

Closed Loop MRP

همبندی/ خوشه بندی

Clustering

بازرگانی

Commerce

اداره بازرگانی – بخش بازرگانی

Commercial Department

وزارت بازرگانی

Commercial Ministry

حق‌العمل کاری- کمیسیون

Commission

تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق  بودجه

Commitment Budgeting

کمیته

Committee

کالا- محصول

Commodity

ارتباطات